Mona Ekenes

Alder:
  RSS

Om Mona

Følgere

Endetid og adventstid.

Publisert nesten 5 år siden

Desto mer det nærmer seg Jesu gjenkomst, ser det ut til at mange kristne er mer opptatt av situasjonen i verden uten samtidig å se den i lyset av profetiene.

Desto mer det nærmer seg Jesu gjenkomst, ser det ut til at mange kristne er mer opptatt av situasjonen i verden uten samtidig å se den i lyset av profetiene. Det legges planer for eget og familiens liv i mange år framover, uten å tenke over hvilke høyprofetiske tider vi lever i. Lignelsen om de ti brudepikene er jo sterke oppfordringer til å være våken og beredt:

LIGNELSEN OM BRUDEPIKENE
1 Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.
 2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3 For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4 De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. 5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. 6  Men ved midnatt lød et rop: "Brudgommen kommer! Gå og møt ham!" 7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. 8 Men de uforstandige sa til de kloke: "La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner." 9 "Nei," svarte de kloke, "det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!" 10  Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. 11 Senere kom de andre brudepikene og sa: "Herre, herre, lukk opp for oss!"
 12 Men han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke."
 13 Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen. Matt 25,1-13

De fleste forbinder vel adventstiden i forbindelse med Jesu fødsel og første komme til jødene og verden i menneskets skikkelse, hva med adventstiden når det gjelder Jesu gjenkomst?

Endetiden og adventstiden hører sammen, for troende jøder og troende hedningfolk er forberedelsene til Jesu gjenkomst normalt. Mer normalt enn den korte adventstiden som foregår hvert år for å minne om Jesu fødsel og komme til jorden, men ikke for alle fra kristenhold. Mens den årlige kortvarige adventstiden prioriteres, glemmes den kontinuerlige adventstiden vi nå lever i, i påvente av Jesu andre komme og gjenkomst.

Profetiene i Skriftene er som urvisere i den målbare tiden, som viser oss hvor langt inn i endetiden vi har kommet.Hvor mye er gjenkjennbart i disse tider ut fra disse profetiene:

LÆR AV FIKENTREET! 32 Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. 33 Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren. 34 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.36 Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen. Matt 24,32-36

Fikentreet er et bilde på Israel og jødene som fikk landet sitt tilbake, når dette skjedde var det også et tegn til jøder og hedninger at Jesu gjenkomst er meget nær. Alt skal skje i løpet av en generasjon, det står jo skrevet. Henvisningene angående dette skriftstedet viser til dette: Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike." Matt 16,28 Som igjen henviser til at Jesus påminner om (Matt 24,35) avslutningen av denne tidsperiode som også innebærer Jesu gjenkomst, Fredsriket og Dommen og avslutningen på nåværende himmel og jord. Mange tenker vel om Matt 16,28 viser kun til Jesu Himmelfart, men samtidig når Jesus kommer tilbake så er det jo også for å opprette det tusenårige Fredsriket der Jesus skal sitte på Davids trone i Jerusalem som kongenes Konge og herrenes Herre og styre hele verden derfra.

Viktig å huske på at tusen år for oss er som en dag for Gud, for Gud befinner seg utenfor tid og rom samtidig som Guds Menighet som er Kristi legeme befinner seg i tiden.

Flere enn meg tror at alt skal skje innen en generasjon etter at jødene fikk landet sitt tilbake også Jesu gjenkomst, den akselererende profeterte onde utviklingen i verden bekrefter jo dette synet på en meget overbevisende måte. For utviklingen skjer som når en kvinne skal føde, veene kommer tettere og tettere mens smertene øker i intensitet helt til fødselen er overstått.

Ut fra dette synet er vi ved avslutningen av denne tidsperiode som først innebærer som mange tror Jesu gjenkomst i skyene for å hente sin menighet, som åpner opp for Antikrist og den falske profet som skal få verdensvid makt i 7 år. I de siste 3,5 årene vil det bli ufattelige forferdelige tilstander, samtidig som Guds straffedommer rammer jorden. Etter denne syv års periode kommer Kristus Jesus med Sin hær og kaster Antikrist og den onde profet og deres antikrister i ildsjøen, mens Satan bindes for tusen år. For deretter slippes fri til det siste og endelige oppgjøret med ondskapens krefter som hører ildsjøen (den andre død) til. Først da skal himmelen rulle sammen som en bokrull og alt skal oppløses i ild. Deretter skaper Gud en ny himmel og en ny jord som aldri i alle evigheters evigheter skal forgå. Alt som skal skje i denne verden har da skjedd og Guds Frelsesplan for alle som hører Kristus Jesus til er fullkomment fullført.

I denne trengselstidens syvårs periode vil Guds utvalgte to vitner med sitt spesialoppdrag komme og det er ikke så lenge til at de som leser dette og lever da i denne verden, for det er ikke så lenge til for den generasjonen som ble født i 1948 begynner å eldes (68 år), kan komme til å huske at de har lest om dette på forhånd.:

Han er det som her vitner og bærer fram Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett. Åp 1,2:

TEMPLET OG DE TO VITNENE 1 Jeg fikk nå et rør til å måle med, det var som en stav, og det ble sagt til meg: "Reis deg og mål Guds tempel og alteret og dem som tilber der! 2 Men forgården utenfor templet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle; for den er overlatt til hedningene, og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder.

3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sørgetøy av sekk, til å profetere i 1.260 dager." 4 Dette er de to oliventrær og de to lysestaker som står foran jordens herre. 5 Og er det noen som vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på deres fiender. Ja, om noen vil skade dem, slik skal han dø!

6 De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil. 7  Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.

8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet. 9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. 10 Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden.

11  Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem; de reiste seg opp og stod på sine føtter, og de som så dem, ble grepet av stor frykt. 12 Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: "Stig opp hit!" Og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender. 13 I samme stund kom det et stort jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, sju tusen mennesker ble drept, og de som var igjen, ble forferdet og gav himmelens Gud ære. 14  Det annet ve er nå over. Men det tredje ve kommer snart. Åp 11,1-14

Det at Jerusalem åndelig talt kalles for Sodoma og Egypt, gir assosiasjoner til avvikernes opptog i Jerusalem i sommer,når slikt aksepteres i selveste Jerusalem og egentlig i Israel, er slike opptog spesielt smertefullt også i kristen sammenheng.Hvor risikabelt det er for jøder å kompromisse med verdens ledere og ønske seg lik verden, ingen forskjell når det gjelder de som kaller seg kristne og som søker det som hører en ond verden til. Slik som f.eks. dnk og krf og deres støttespillere som forener seg med de antikristelige kreftene, og dermed framstår antikristelige. På samme måte som at ikke alle som kaller seg jøder er jøder og tilhører løftefolket, gjelder det samme for de som kaller seg kristne er ikke kristne og som derfor heller ikke tilhører det innpodete løftefolket.

VÅK OG BE! 34 Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35 som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. 36 Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen. Luk 21,34-36

VEIEN, SANNHETEN OG LIVET 1 La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.

3 Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien." Joh 14,1-4

Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. 7 Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham." Joh 14,6-7

 Dette har pågått noen år og økes i intensitet:

4 Jesus tok til orde og sa: Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: "Jeg er Messias." Og de skal villede mange.

6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet. 7 Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. 8 Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsveene. 9  Da skal dere bli utlevert, lide trengsel og bli drept; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

10 På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst.

14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Matt 24,4-14 

 Er ikke dette også gjenkjennbart:

2  Jeg egger egypter mot egypter,

 så de kjemper, hver mot sin bror,

 mann mot mann og by mot by,

 og kongerike mot kongerike.

 3  Egypterne går fra sans og samling,

 jeg forstyrrer deres planer.

 Da søker de råd hos gudene og hos de dødes ånder,

 hos gjenferd og spådomsånder.

4  Men jeg vil overgi egypterne

 i en hardstyrers vold og makt;

 en mektig konge skal herske over dem,

 lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.

 5  Da tørker vannet i Nilen bort,

 elven blir tom og tørr.

6  Elvefarene ligger og stinker,

 Nilens armer minker og tørker ut,

 rør og siv blir svarte og visner.

7  Gresset som vokser langs Nilens bredd

 og alt som er sådd langs elven,

 tørker, fyker av sted og blir borte.

8  Fiskerne sørger og klager,

 alle som fisker med krok i Nilen;

 de som setter garn i vannet,

 blir grepet av motløshet.

 9  De som arbeider med lin, blir til skamme,

 bleke blir de som karder og vever.

10  Alle veverne er nedtrykt,

 lønnsarbeiderne er ille til mote.

                                                     Jes 19,1-10

TRENGSLENE BEGYNNER 7 De spurte da: "Mester, når skal dette skje, og hva er tegnet på at det forestår?" 8 Han svarte: Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: "Det er meg", og "Tiden er nær". Men følg dem ikke! 9 Og når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme! For først må dette skje; men det betyr ikke at enden kommer straks. 10 Og han fortsatte: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike; 11 det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder pest og hungersnød, og det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen. 12  Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, overgi dere til domstolen i synagogene og kaste dere i fengsel; dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld.

13 Da skal dere få vitne for dem. 14 Husk på at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. 15 For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. 16 Men dere skal bli angitt av foreldre og søsken, av slektninger og venner, og noen av dere skal bli drept. 17 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld; 18 men dere skal ikke miste et hår på hodet.

19 Holder dere ut, skal dere nå fram til livet. Luk 21,7-19

MENNESKENE I DE SISTE TIDER 3 Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.

2 For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, 3 ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, 4 svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. 5 I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk! 6 Til dem hører også de som sniker seg inn i hjemmene og får makten over kvinner som er nedlesset i synder og lar seg drive av all slags begjær, 7 og som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro holder mål.

9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det også gikk med Jannes og Jambres. 2 Tim 3,1-9

I disse tider har det kristne frafallet kommet så langt at selv ikke kristne forstår at slik falske kristne framstår og lærer har ingenting med kristendom å gjøre men direkte forførelse, slik som f.eks. dnk og krf (nevner krf fordi det er flere fra kristne organisasjoner som er aktive politikere der). Selv om det ikke gjelder alle som holder seg til kristenflokken eller utenfor den, men observeres allikevel av noen innenfor og utenfor kristenhold.

Gå til innlegget

Slik "krf" oppfattes av flere.

Publisert over 5 år siden

Krf er i dag et så lite parti at oppsluttningen samsvarer litt med troverdigheten. Bytt heller navn til de flerkulturelles parti, da ville sikkert oppsluttningen økt litt i mer takt med troverdigheten. Dette burde dere ha gjort for lengst, for det var helt tilbake på Lars Korvalds og Odd Bondeviks tid Krf var mer samstemt med partinavnet. K.M.B. og ledelsen søkte til venstresiden, noe som ble begynnelsen til det flerkulturelle partiet.

Så kompromissviljen til venstresidens favør er jo betydelig.

  Med ondskap kan ingen stå støtt,
 men de rettferdiges rot skal ikke rokkes.
                                                 Ordsp 12,3

Hadde dere virkelig brydd dere om flyktningene og ikke utnyttet dem som et politisk pressmiddel, da hadde dere opplyst om hvilke gjennområttent system menneskesmuglerne står for og det øvrige politiske spillet med disse folkeforflyttingene, som faktisk også er et resultat av vestlig innblanding og krigsmaktkamp om oljetilgang og ressurser i midtøsten.

Heller ingen sanne Israelvenner anbefaler Israel å dele opp landet som Gud har gitt dem, for vi skal frykte Gud mer enn mennesker. Dette forholdet neglisjerer også K.M.B.`s "krf".

22 Derfor skal du si til israelittene: Så sier Herren Gud: Når jeg griper inn, israelitter, gjør jeg det ikke for deres skyld, men av hensyn til mitt hellige navn, som dere har vanæret blant de folkene dere kom til. 23 Hellig vil jeg gjøre mitt store navn som er vanæret blant folkene, ja, som dere vanæret blant dem. Folkeslagene skal sanne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når de blir vitne til at jeg åpenbarer min hellighet blant dere.
 24  Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land.
 25 Og jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. For all urenhet som skyldes de mange avgudene, vil jeg rense dere.
 26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden.
 27 Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem. 28  Da skal dere få bo i det landet jeg gav deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Esek 36,22-28

Det politiske systemet i Norge har blitt så mye basert på politisk spill og maktkamp, at det er direkte en stor skam! De fleste er kun ute etter maktposisjoner og herske over folk og skaffe seg posisjoner, ikke tjene befolkningen til landets beste. Det finnes folk i Frp også som tidvis heller mer til venstresiden, men det er vel stort sett det partiet som har vært mest opptatt av situasjonen her i landet. Derfor har vel dette partiet vært ansett som håret i suppa for venstrevridde globallister, og hatet som pesten.

Det flerkulturelle "Krf" har vært en sterk bidragsyter til dette.

Grunnen til at jeg skriver dette, er kun fordi dere i "Krf" ynder å framstår som kristne og ved det kaster blår i øynene til folk.Har sluttet å stemme forlengst, for alle partiene har et eller annet på partiprogrammet sitt som forhindrer og umuliggjør å stemme på dem. For en har faktisk et medansvar når en stemmer et parti til makten, selv om partiet aldri så mye misbruker den tillitt det har fått. For vi burde nå ha lært av historien og sett hva de "hyggelige" og tilsynelatene "vennlige" og "hjertevarme" partiene gjør i maktposisjon, i og utenfor regjeringsposisjonen.

"Samarbeidspartnere" til nåværende regjering ligner mer på der en gjøk har lagt et egg i reiret og den grådige og selvopptatte ungen sparker ut de opprinnelige og ekte eggene for å få all maten for seg selv. For noen heter det seg at dette oppfattes som viktige kompromisser.

"Krf" regner jeg for å være det verste partiet på stortinget, fordi de ved partinavnet direkte kaster blår i øynene på folk. Ingen kristne som forholder seg til Skriftene vil ha noe med dette partiet å gjøre, det blir som å være medlem i dnk og være enig med dette systemet.

K.M.B`s "Krf" har medført mye smerte blant kristne og ikke kristne også internasjonalt ved sin globallistiske venstrevridde "politisk korrekte" politikk, denne smerten tilkjennegis ved måten denne kommentaren er skrevet på. Jeg ser også på "krf" og dnk som advarende eksempler på hvordan det går, når en får verden og alt det som er i verden og hva dette innebærer for kjært.

Det er også tillatt å bedømme og advare mot dem som kaller seg kristne, men misbruker betegnelsen for å oppnå en viss tillitt og forventning som kun er ment til for å komme i maktposisjon og alt dette medfører for "Krf" og deres toppolitikere selv, i og utenfor regjeringsposisjon.

En av "belønningene" er jo å få snakke uten påfallende avbrudd fra reporteres og programlederes side i mediene, for "Krf" tjener jo de globallistiske venstrevridde "politisk korrektes" sak, samt være betydelig oftere i mediene enn oppslutningen tilsier.

Gå til innlegget

Guds omsorg

Publisert over 5 år siden

To helt forskjellige hendelser som hver for seg viser Guds omsorg.

Bønn for barna i Naustdal-saken

La oss be om at Gud bevarer disse barna, at ikke de psykiske ettervirkningene de får, ved å miste foreldrene sine, blir så store at de tar varig skade av det.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat20/thread11642477/

MASSEMOBILISERING: Fra desember til februar deltok totalt rundt 70.000 mennesker i demonstrasjoner mot barnevernet, ifølge støttespillerne til foreldrene i Naustdal. Bildet er fra en demonstrasjon i Romania.  Foto: Eirik Brekke

Aksjoner i 20 land mot norsk barnevern

http://www.dagen.no/Nyheter/BARNEVERN/Aksjoner-i-20-land-mot-norsk-barnevern-329461

Takk og lov for at disse barna kom hjem, internasjonalt har mange bønner steget opp til Gud og vi har blitt bønnhørt. Alt til Guds Ære!

SAMMEN: Hele Naustdal-familien er samlet hjemme etter en barnevernssak som har opprørt titusener av mennesker internasjonalt.  Foto: Privat

Heile Naustdal-familien er saman igjen

torsdag 16, juni 2016, kl. 13:23Oppdatert: torsdag 16, juni 2016, kl. 13:30

http://www.dagen.no/Nyheter/barnevern/Heile-Naustdal-familien-er-saman-igjen-353108

  • Naustdal saken (08.06.16) Barnevernet i Naustdal hentet 5 barn fra et hjem, ett spebarn kom hjem i begynnelsen av april og nå er de 4 andre hjemme etter ca 6 mnd. De 4 siste barna kom ikke hjem før statsminister Erna Solberg mottok et brev datert 13. mai 2016 signert av 100 jurister internasjonalt. Ca 14 dager senere var Fylkesnemda samlet og der fikk familien fullt medhold i at barna aldri skulel vært tatt fra dem. Brevet fra de 100 advokatene leser du her. Og i oversettelse her.
  • http://www.kommentar-avisa.no/

Kommentar til Giljes uttalelse etter Polenmøtet

http://www.kommentar-avisa.no/Klipp-og-kommentar/Klipp-og-kommentar-2016/Kommentar_til_Giljes_uttalelse_etter_Polenmoetet-16.06.2016.htm

Statsminister Solberg må svare!
Oversettelse (Original her) av brevet fra 102 jurister til statsministeren:
http://www.kommentar-avisa.no/Gjestekommentarer/Gjestekommentarer-2016/Statsminister_Solberg_maa_svare-16.06.2016.htm

Gud glemmer heller ikke Israel og jødefolket, Han har også omsorg for jødenes brødre.

5 Da sa Sarai til Abram: «Du har ansvaret for den urett jeg lider. Jeg har selv latt deg ta min trellkvinne i favn. Men da hun merket at hun var med barn, så hun ned på meg. Herren skal avgjøre saken mellom meg og deg!»

 6 Abram sa til Sarai: «Du rår selv over trellkvinnen din. Gjør med henne som du synes.» Og Sarai var hard mot henne, så hun rømte sin vei. 7  Herrens engel fant henne ved en kilde ute i ødemarken, ved kilden på veien til Sjur.

 8 Han sa: «Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen?» Hun svarte: «Jeg har rømt fra Sarai, min matmor.» 9 Da sa Herrens engel til henne: «Vend tilbake til din matmor, og bøy deg under hennes hånd!» 10 Og han fortsatte: «Stor vil jeg gjøre din ætt, så tallrik at ingen kan telle den.»

 11 Så sa Herrens engel til henne:
 «Nå er du med barn, og du skal føde en sønn;
 du skal gi ham navnet Ismael,
 for Herren har hørt hva du led.
[Ismael: Navnet betyr «Gud hører».]

12  Han skal bli et villesel av en mann.
 Hans hånd skal være vendt mot alle
 og alles hånd mot ham;
 han skal slå seg ned
 like for ansiktet på alle sine frender.» 13  Da gav hun Herren, som hadde talt til henne, navnet: «Du er Gud som ser.» For hun sa: «Har jeg her virkelig fått se et glimt av ham som ser meg?» 14 Derfor kaller de den brønnen Lakai-Ro'i-brønnen. Den ligger mellom Kadesj og Bered.1 Mos 16,5-14

Ismaels ætt har blitt tallrik, blant de størst befolkede folkeslagene.

TUNELLSYSTEM: Hamas bygger et avansert system med angrepstunneler langs grensen til Israel. Foto: Mohammed Salem, Reuters/NTB Scanpix

Hamas-leder leverte tunnel-kart til Israel

http://www.dagen.no/Nyheter/israel-podcast/Hamas-leder-leverte-tunnel-kart-til-Israel-353859

Gå til innlegget

Hva tenker vi kristne egentlig på?

Publisert over 5 år siden

Mennesker evner tydeligvis ikke å lære av historien.

 Om jeg liker og setter stor pris på jøder, konverterer jeg ikke til jødedommen av den grunn. Ikke heller konverterer jeg til den ortodokse kirken eller det katolske systemet om jeg liker og setter stor pris på en del katolske mennesker, blir heller ikke til baptister, metodister, lutheranere, haugianere etc., fordi jeg liker og setter stor pris på de som titulerer seg som disse. Jeg konverterer heller ikke til islam, hinduismen etc., fordi jeg liker og setter stor pris på mennesker som tilhører disse religionene (ny samlingsreligion, en religion som opptar andre religioner i seg. En slags videreutvikling av New Age som paven har blitt talsmann for og innlemmer dem i det katolske systemet).

Selve prinsippet samsvarer der fellesnevneren er å følge mennesker tilhørende de forskjellige kirkesamfunn og religioner, fordi en setter stor pris på og liker dem som bekjenner seg tilhørende de forskjellige kirkesamfunnene og religionene. Indoktrinering og tvang er noe helt annet.

 Det er lett å oppfordre andre til å lære av historien, men hvor mye lærer vi kristne selv av kristendommens historie?

Hvor mye har kristne egentlig lært av dette?:

ADVARSEL MOT SPLITTELSE10

Brødre, jeg formaner dere i vår Herre Jesu Kristi navn at dere må vise enighet. La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rett stand, så dere har samme syn og samme tanke.11 For det er blitt meg fortalt, mine brødre, av Kloes folk, at det er stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til at noen av dere sier: "Jeg holder meg til Paulus", andre: "jeg til Apollos", "jeg til Kefas" og "jeg til Kristus".

13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus' navn? 14 Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen andre av dere enn Krispus og Gaius,

15 slik at ingen skal si at dere ble døpt til mitt navn. 1 Kor 1,10-15

 Paulus advarer faktisk Veiens folk (de første jødiske menighetene der også de hedningkristne ble innlemmet) mot splittelser, Paulus advarer faktisk andre kristne å holde seg til ham selv. Hvilke rake motsetning til Luther! For Paulus holdt seg jo sannelig til Skriftene alene, han som ikke ville vite av noe annet enn Kristus Jesus og ham korsfestet. Luther aksepterte at kristne kunne holde seg til ham, for å markere de læremessige forskjellene. Det høres jo så tilforlatelig riktig og fint ut, ikke sant?

Forstår vi at 1 Kor 1,10-15 også innebærer alle som sier at vi holder oss til Luther, vi holder oss til baptistene, vi holder oss til metodistene, vi holder oss til haugianere, vi holder oss til de katolske, vi holder oss til............ . Listen kan bli ganske lang. Hvilket vitnesbyrd utad tror dere dette medvirker til? Vil ikke de som er utenfor og som burde vinnes til Kristus, forstå at disse forskjellige kirkesamfunnene og kristne organisasjonene avslører tolknings og læremessige uenigheter og splittelser?

Ikke minst med mange tiårs diskusjoner i offentlige ikke kristne som kristne medier og tv/radio/internett i tillegg?

 Hva tenker vi kristne egentlig på?

Er det viktigere å være trofast til de forskjellige kirkesamfunnene enn udelt til Kristus Selv? De fleste kirkesamfunnene og kristne organisasjonene roser seg hver for seg at disse hver for seg holder seg trofast til den rette tolkningen av Bibelen, det er jo derfor kristne søker seg dit de forstandsmessig kan akseptere den tolkningen de selv foretrekker.

Er det da ikke farlig lett for at det kan ende opp med slike forhold i de verste tilfellene:

NÅR MENNESKESØNNEN KOMMER

23 Om noen da sier til dere: "Se her er Messias", eller: "Der er han", så tro det ikke!

24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte.

25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! 26 Om de altså sier til dere: "Han er ute i ødemarken", så gå ikke dit ut, eller: "Han er inne i huset", så tro det ikke. 27 For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 28 Der hvor åtselet er, vil gribbene samles. Matt 24,23-28

 Men hvis det drar ut, vil jeg du skal vite hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. 1 Tim 3,15

 Alle som av hjertet vil være bibeltro anerkjenner dette:

Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Matt 3,10

17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Matt 7,17-19

Men hvem gjelder dette for? Gjelder det for alle kristne, eller er det noen som ikke dette gjelder for? Hva med dem som vi setter meget stor pris på og som via sitt liv og virke har gjort mye bra, men som samtidig har medvirket til store lidelser, forfølgelser mot et spesielt folkeslag?

Selvfølgelig er det erstatningsteologien og alle som har medvirket og bidratt til at den fremdeles er i virksomhet. En erstatning kan aldri bli et originalprodukt, erstatningskaffen under krigen smakte nettopp som det den var; kunne absolutt ikke konkurrere med originalkaffen. Erstatningsprodukter er ikke et originalprodukt uansett hvor hardt en prøver å innbilde folk dette, alle som har smakt originalproduktet merker fort forskjellen.

Desto mer lærd og desto høyere posisjon de lærde har, desto større krav setter faktisk Jesus til vedkommende, for deres ansvar øker i takt med tjenesten og deres virke. Luther blandet seg også opp i politikken og dannet et statlig kirkesamfunn, en motsats til det katolske politisk ideologiske, religiøse systemet. 30-års krigen ble brutal, enda Gud hadde sagt:

  Dette er Herrens ord til Serubabel:

Ikke ved makt og ikke ved kraft,

 men ved min Ånd,

 sier Herren, Allhærs Gud.

                                             Sak 4,6

Ja, alle som har ringeaktet

 den dagen da det begynte i det små,

 skal glede seg når de får se

 blyloddet i Serubabels hånd.

 – De sju, det er Herrens øyne

 som farer over hele jorden.

                                               Sak 4,10 

 Dette kan også assosieres med kristne i endetiden der frafallet er stort, der alle som har sitt håp grunnfestet i Kristus Jesus og med forventning ser fram til Jesu Gjenkomst som kongenes Konge og herrenes Herre som vil opprette Fredsriket:

Er det ennå noen igjen av dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva synes dere om det nå? Ser det ikke smått ut? Hag 2,3 

 12 Men mange av prestene, levittene og ættehøvdingene som var så gamle at de hadde sett det forrige templet, gråt høylytt da de så det templet som nå ble grunnlagt. Men de andre jublet og ropte høyt av glede.

13 En kunne ikke skjelne de glade jubelrop fra gråten. Folket jublet så høyt at det hørtes lang vei. Esra 3,12-13

 For slik fungerer skriftstedene, de gir nye assosiasjoner slik at hendelser som skjer og skal skje gjenkjennes i skriftsteder en ikke har fått slike assosiasjoner om tidligere. Slik blir Skriftene levende og mangfoldige.

 Lett å glemme at alt som befinner seg på jorden, skal en dag brenne opp og forgå etter Dommens dag. Alt det som er av det timelige og høyt skattet blant mennesker, kunstferdige gedigne katedraler med prangende utsmykkinger vil også brenne opp om de fremdeles finnes. Alt skal bli nytt, Gud vil skape en ny himmel og en ny jord som aldri i alle evigheters evigheter skal forgå.

Hva romerske tekster sier om Jesus og de første kristne

http://byggemennesker.blogspot.no/2016/02/hva-romerske-tekster-sier-om-jesus-og.html      

 Luthers jødehat er ubehagelig

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread11636696/#post_11636696

 "Jødehateren Luther" i VL 5. april

 I Luthers satire var paven født av en djevel

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11636475/#post_11636475

 Ta avstand fra Luthers jødehat

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread11636627/#post_11636627

Alt skal bli nytt, Gud vil skape en ny himmel og en ny jord som aldri i alle evigheters evigheter skal forgå.

Gav Luther det samme framtidshåpet til jødene? Ble dette forholdet at Frelseren også kom fra jødene borte i all teologien? Hvordan kunne Luthers teologi gjøre jødene misunnelige på de kristne? Luther hadde jo kjennskap til at Kristus Jesus, apostlene og profetene ikke underkjente jødenes naturlige plass som Guds folk, men Luthers harme ble forferdelig da han ikke fikk jødene med seg slik han ville. Luthers språkbruk og faktisk ondsinnede karikaturer mot jødene og alle dem Luther angrep, var selv ikke den mest hardbarkede bryggesjauer verdig. Luther respekterte heller ikke at mennesket er skapt i Guds bilde, ved sine grusomme karikaturer. Hvordan sto det til med Luthers gudsfrykt og ydmykhet i praksis og levd liv i disse tilfellene? Gjaldt ikke dette også for Luther og hans likesinnede? Kanskje ikke så rart at Luther elskes for sin nådelære, men skaper den nok ærbødighet og ydmyk gudsfrykt?:

TREET OG FRUKTENE

43 Det finnes ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt, heller ikke noe dårlig tre som bærer god frukt. 44 Et tre kjennes på frukten. En plukker ikke fiken av tistler og høster ikke druer av tornebusker. 45 Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det som hjertet er fullt av, taler munnen. Luk 6,43-45

HUSET BYGD PÅ FJELL

46  Hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! og gjør ikke det jeg sier?

47 Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner, skal jeg fortelle dere. 48 Han er lik en mann som bygde et hus, og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd. 49 Men den som hører og ingen ting gjør, han ligner en mann som la huset på bare bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset styrtet sammen. Luk 6,46-49

 Ved Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors forsonte Jesus også jøder og hedninger i Sitt Legeme, glemte Luther dette også? Hvor mye var det Luther selv glemte og tillot andre å glemme? Forkynte da Luther hele Guds råd til frelse, slik som apostelen Paulus gjorde? Bygde da Luther sin lære helt og fullt på Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære?

Så kommer de store spørsmålene: Kunne jødene fra 15-1600 hundre tallet fått et helt annet inntrykk av de kristne, enn de allerede hadde fått - både - fra den lutherske og katolske kirken, hvis Luther faktisk hadde fulgt Skriftene angående jødene? Kunne dette ha medført at jødene langt tidligere begynte å misunne de hedningkristne som ble kjent med Jesus og holdt seg til Ham? Isteden egget Luther opp til fiendskap mellom jøder og kristne, slik at begge parter tok sterk avstand fra hverandre. Hvorfor utmerket ikke den lutherske kirken også seg fra den katolske kirken når det gjaldt jødene?

14 For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde. 15 Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og stod opp for dem.

16  Så kjenner vi ikke lenger noen bare slik mennesker gjør. Og har vi kjent Kristus slik, gjør vi det ikke lenger. 17 Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.

18 Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og gav oss forsoningens tjeneste.

19 Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss. 2 Kor 5,14-19

 16 I ett legeme skulle han forsone dem begge med Gud da han døde på korset og der drepte fiendskapet.17 Så kom han og forkynte det gode budskap om fred, for dere som var langt borte, og for dem som var nær. 18 Gjennom ham har vi begge i én Ånd adgang til Faderen. 19 Altså er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og tilhører Guds familie. 20 Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.21 Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel,22 og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. Ef 2,16-22

 De første kristne menighetene var faktisk jødiske som inkluderte de hedningkristne, nøyaktig etter Skriftene og de fulgte Guds forskrifter for menighetene. De ble også opplært til å prøve åndene og prøve hverandre på Skriftene, apostelbrevene regnes som Skrifter etter hvert som de ble til.

 Det var jo ikke kun jødene som var skyld i Jesu Kristi korsfestelse, også hedningene representert ved romerne var like medskyldige, selv om dette ikke nevnes her (Apg 2,36). Det er Peter som forkynner til jødene her, Paulus, hedningenes apostel var ikke blant de andre apostlene ennå. Peters forkynnelse rammet hjertene til de tilstedeværende jødene, slik at de søkte hjelp. Vi er alle slik sett skyldige, for det er kun ved Jesu Frelsesverk på Golgata Kors vi kan finne frelse. Så for at vi i det hele tatt kan oppnå frelse, er det kun muliggjort ved å gå igjennom den døren Jesus åpnet ved Sitt Frelsesverk.

36 Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, har Gud gjort både til Herre og Messias. 37  Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» 38 Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. 39 For løftet gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» 40 Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: «La dere frelse fra denne vrange slekt.» 41 De som tok imot hans budskap, ble døpt, og den dagen ble rundt tre tusen lagt til menigheten.  42 Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene. 43 Det kom frykt over hver og en, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. 44 Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles. Apg 2,36-44

 Ser Gud på jødene som fiender?

"Så sier Herren over hærskarene: I de dager skal ti mann av alle språk og folkeslag gripe tak i kappefliken til én judeisk mann og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere." (Sakarja 8:23)

 http://www.israeltoday.no/Nyeelement/tabid/322/nid/29228/Default.aspx

Pave Frans I og hans forhold til Israel

http://www.israeltoday.no/Nyeelement/tabid/322/nid/25227/Default.aspx

 KOMMENTAR: Jødisk sjalusi

17. desember 2015 |  Todd Morehead

http://www.israeltoday.no/Nyeelement/tabid/322/nid/27990/Default.aspx

Komentar: Hvorfor blir vi hatet?

29. desember 2014 |  Anat Schneider

http://www.israeltoday.no/Nyeelement/tabid/322/nid/25730/Default.aspx

 KOMMENTAR: Er "kristensionisme" i ferd med å bli et skittent ord?

Jeg har faktisk en liten mistanke om at ordet "kristen" er det navnet som Jesaja refererte til da han kom med denne dommen mot de som forfulgte Guds utvalgte folk: "Det navnet dere etterlater dere, skal mine utvalgte bruke som forbannelse: «Måtte Herren Gud la deg dø!» Men tjenerne sine skal han kalle med et annet navn." (Jesaja 65:15)

 http://www.israeltoday.no/Nyeelement/tabid/322/nid/28168/Default.aspx

 Hvorfor aksepterte Hitler Luther?

 Krigsoppgjøret ble for vanskelig for kirken

http://www.vl.no/reportasjer/reportasje/krigsoppgjoret-ble-for-vanskelig-for-kirken-1.738206

Middelalderkunstens jødefigur skulle hjelpe presten i forkynnelsen. I stedet bidro den sterkt til å
skape antisemittismen slik vi kjenner den.

http://www.vl.no/nyhet/slik-ble-jode-nesen-til-1.387385

 Derfor støttet biskopen nyhedningene

http://www.vl.no/reportasjer/reportasje/derfor-stottet-biskopen-nyhedningene-1.725260

 Da Fedrelandet ble Gud

Uten en religiøs grasrotbevegelse som dyrket folk og fedreland, ville aldri nazismen blitt hva den ble.

http://www.vl.no/reportasjer/reportasje/da-fedrelandet-ble-gud-1.725248

Denne siste linken viser hvor langt det kan gå når mennesker og deres uansett begrensede muligheter i egen kraft, dyrkes på religiøst vis. Slik at selve mennesket framstår som en tilbedt og dyrket avgud, som gis makt til å sette malen for menneskers gjøren og laden i størst mulig omfang. Et forhold som er meget aktuelt i disse tider der noe lignende bryter fram på den "politisk korrekte" globale agendaen, i langt større omfang.

Mennesker evner tydeligvis ikke å lære av historien.

Tenker kristne (noen tenker over dette med smerte) egentlig over hvilke konsekvenser Luthers og hans likesinnede på dette området hva disse mørke skyggene har medført? Ikke bare for jødene, men også for alle dem som har fått erstatningsteologien inn som tradisjon fra barnsben av. En kan heller ikke komme bort i fra at tradisjoner binder noen sterkere til seg enn andre.

Hvorfor er det ikke godt nok å forholde seg til Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære og Guds forskrifter slik vi har fått overlevert dem? Var og er heller ikke de første menighetene på apostlenes tid gode nok for kristne opp igjennom århundreder og i disse tider? Har det mennesker bidratt til med forskjellige tolkninger og kirkesamfunn medført : Se hvor de elsker hverandre!?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere