Mona Ekenes

Alder:
  RSS

Om Mona

Følgere

Mens markene står hvite til innhøsting….

Publisert nesten 4 år siden

… imens er mange kristne sterkt engasjert i å bevare verden slik vi kjente til den før den store migrasjonen.Hvor mye opptatt er vi som bekjenner oss til Kristus Jesus av menneskers frelse? Det var mye ondskap og stor avgudsdyrkelse på Guds apostlers tid også, så mye at x-antall av de troende forventet Jesu Kristi snarlige gjenkomst. Forfølgelsene av de kristne økte jo også betydelig, Nero bedrev en svært brutal forfølgelse av de kristne. Mange kristne led martyrdøden og alle Guds apostler med unntak av Guds apostel Johannes, han var fange på Patmos og døde der. Som fange der fikk han en stor åpenbaring som vi kan lese i den siste boken i Skriftene, Åpenbaringsboken.

I disse tider der mange som bekjenner seg til Kristus Jesus ikke engang klarer å skille mellom venn eller motstander, der noen engasjerer seg på forskjellige debattforum og kjemper for hver sine individuelle tolkninger og holdninger til Skriftene. Er det ikke akkurat dette som opptar engasjementet:

19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn

 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende." Matt 28,19-20

 

Nei, det viktigste for noen ser det ut til, er å få så mange som mulig over på sin side når det gjelder tolkning og holdning, engasjementet i enkelte tilfeller  er stort da. Et fellestrekk preger mange fra kristenhold, mange ønsker verden tilbake slik den var; slik at kristenlivet og familielivet kunne leves i høy velferd, og i fred og ro i de forskjellige kirkesamfunn og menigheter. Der en etter gudstjenesten kunne samles over en varm kaffekopp og en kakebit, der en pratet om alt som ikke forstyrret det koselige samværet. Etterpå gikk vi hjem, hver til vårt og noen til sin alene tilværelse.

Riktignok merkes nøden for å nå de ufrelste, enten det gjelder noen i egen familie eller venner, naboer og bekjente. Det gir seg også tilkjenne i kristne blader der en kan sende inn bønnebegjær, eller i enkelte situasjoner ellers.

 

Hvem er det så som leder lekfolket inn i en slik mer eller mindre passiv tilværelse? Er det ikke de som skulle være hyrder og kirkesamfunnenes ledere (eldste)? Hvordan styres kirkesamfunnene og de kristne organisasjonene i dag? Hvordan står det til med Frelsearmeen som i mange år har hatt et godt omdømme blant folk flest? Hva opptar disse hyrdene og lederne når menighetene samles til en koselig kaffekopp og en kakebit etter gudstjenesten? Er de opptatt av Herren Allhærs Guds sak også i nærområdene, eller er de mer opptatt av å styre den organisasjonen de tilhører etter egen vilje og behag?

Dnk og samsvarende kirker framstår som direkte løgnkirker og dyrker sin politiske ideologi, religionsblanding og Sodoma og Gomorra tilstander, pavekirken med paven i spissen står for religionsblanding, helgendyrkelse og er sterkt politisk ideologisk m.m. en løgnkirke den også. Innenfor disse kirkene kan det være noen som hører Kristus Jesus til, disse hører ikke hjemme i disse løgnkirkene. Herren Allhærs Gud lar Seg ikke spotte og det vil disse kirkene få merke en dag. Roma vil rammes hardt når den dagen kommer.

 

  Deres ansiktsuttrykk vitner imot dem,

 de taler åpent om sin synd

 likesom folk i Sodoma, og legger ikke skjul på den.

 Ve dem! De fører ulykke over seg. Jes 3,9

 

  Ve dem som kaller det onde godt

 og det gode ondt,

 som gjør mørke til lys og lys til mørke,

 bittert til søtt og søtt til bittert! Jes 5,20

 

  Ve dem som drar ned til Egypt etter hjelp

 og setter sin lit til hester,

 som stoler på vogner fordi de er mange,

 og på hestfolk fordi de er sterke,

 men ikke vender seg til Israels Hellige

 og ikke søker råd hos Herren. Jes 31,1

 

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! Åp 18,4

  Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. Åp 18,4

<Jes 48, 20; Jer 51, 6; 2 Kor 6, 17>

 

20  Dra ut fra Babylon, bort fra Kaldea!

 Forkynn det med jubel, rop det ut,

 la det nå til jordens ende:

 Herren har løst ut sin tjener Jakob.

 21  Når han fører dem i ørkenen, tørster de ikke;

 han lar vann risle fram av berget for dem,

 han kløver fjellet, så vann strømmer ut.

 

 22  De gudløse har ingen fred, sier Herren. Jes 48,20-22

 

 Flykt fra Babylon, berg dere alle!

 Mist ikke livet når byen får sin straff.

 Dette er hevnens tid for Herren;

 han gir dem igjen for det de har gjort. Jer 51,6

<Jes 48, 20; Jer 50, 8; Åp 18, 4. 6>

 

1 En av de sju englene som hadde de sju skålene, kom bort til meg og sa: "Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann. [den store skjøgen: et bilde på Roma.]

 2 Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden."

 3  I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde sju hoder og ti horn.

 4 Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt.

 5 På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: "Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden."

 6 Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner.

 Jeg ble slått av undring da jeg så henne. Åp 17,1-6

 

Hvilken kirke er det verdens ledere, spesielt de vestlige står på god fot med og gjerne besøker når det gagner dem? Hvilke kirker er det som har blodige forfølgelser og kristne martyrers blod i sine historiebøker? Også i dag der kristne forfølges og mange har allerede lidd martyrdøden, hvor mange fra kristenhold påminner om dette og hjelper kristne som forfølges?

Det er ikke bare pavekirken som også historisk framstår blodig, det gjør også den protestantiske ved sin bålbrenning av såkalte hekser. Den blodige 30 års krigen var begge sider skyldige i, Martin Luther hisset også opp til brutal voldelig adferd enda Herren Allhærs Gud har sagt:

 

Dette er Herrens ord til Serubabel:

 Ikke ved makt og ikke ved kraft,

 men ved min Ånd,

 sier Herren, Allhærs Gud. Sak 4,6

 

Var menighetene på Guds apostlers tid voldelige og hadde voldelig adferd? Nei, definitivt ikke! Men hvorfor ble det da akseptabelt for den første geistlige pavekirken å bedrive vold og tortur mot kristne som ikke sviktet Kristus Jesus, ved ikke å lyde paven og pavekirkens ledere? Den ble jo i økende grad beryktet for sin blodige forfølgelse av kristne som også måtte lide martyrdøden.

Martin Luther unnskyldes med av sine tilhengere at det var harde og brutale tider da han levde, men var tidene mindre harde og brutale på Guds apostlers og de første kristnes tid? De var nok ikke det, i tillegg var det stor avgudsdyrkelse som medførte stor brutalitet.

Hva slags forhold har disse løgnkirkene til Israel og jødene? Er ikke disse også med på å dele Israel og ihuga forsvarer og bakker opp om dem som vil utradere Israel fra kartet og kaste jødene på havet?

De er faktisk det.

 

Hva så med de vranglærende karismatiske sektene? Der lederne også velter seg i luksus mens de grovt  utnytter godtroende og velmenende kristne, når disse glupske lederne og predikantene sterkt misbruker dette til egen vinning:

 

9 Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, 10 eller gi ham en orm når han ber om en fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den Far dere har i himmelen, gi gode gaver til dem som ber ham. Matt 7,9-11

 

Gi, så skal dere få: Et godt mål, rystet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme mål som dere selv bruker. Luk 6,38 Selg det dere eier, og gi pengene til de fattige. Skaff dere punger som ikke slites ut, og en uforgjengelig skatt i himmelen, hvor tyver ikke kommer til, og møll ikke ødelegger. Luk 12,33

 En velkjent "forkynnelse" fra Visjon Norge og samsvarende, som forvrenger slike skriftsteder ved sin vranglære ut i eteren og forfører folk.

 Ve dem som nede i det dype

 gjemmer sine planer for Herren!

 I mørket skjer deres gjerninger;

 de sier: «Hvem ser oss? Hvem vet om oss?» Jes 29,15

6 Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen.
7 Ulykkelige verden hvor det er forførelser! Forførelsene må komme, men ve det menneske som de kommer fra. Matt 18,6-7

 ---

  2 Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte, åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd.

 3 Dere har jo smakt at Herren er god.

 4  Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud.

 5 Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel! Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, ved Jesus Kristus.

 6 For det heter i Skriften:

 Se, jeg legger på Sion en hjørnestein,

 utvalgt og dyrebar;

 den som tror på ham,

 skal ikke bli til skamme.

 7  Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er den stein bygningsmennene vraket, blitt til hjørnestein, 8 ja, en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke tror på Ordet, snubler de - det var de bestemt til. 1 Pet 2,2-8

 Guds apostel Paulus formaner og advarer oss:

 24 Men for meg er liv eller død ikke verd å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om evangeliet om Guds nåde.

 25 Og nå vet jeg at alle dere, som jeg har levd blant og forkynt riket for, aldri mer skal se meg. 26 Derfor erklærer jeg for dere på denne dag at jeg er uten skyld om noen forspiller sitt liv, 27 for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje. 28  Ta vare på dere selv og på hele den hjord som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod.

 29 For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn hos dere, og de skåner ikke hjorden.

 30 Og blant dere selv skal noen menn stå fram og fare med vrang lære for å trekke disiplene med seg.

 31 Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.

 32 Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan oppbygge dere og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget.

 

 33 Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull eller klær fra noen.

 34 Dere vet at med disse mine hender har jeg vært med og skaffet meg og mine medarbeidere det vi trengte.

 35 Alltid har jeg vist at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. For vi husker de ord Herren Jesus selv sa: Det er en større lykke å gi enn å få. Apg 20,24-35

 

  7 Derfor, som Den Hellige Ånd sier:

 I dag, om dere hører hans røst,

 

 8  så forherd ikke deres hjerter

 som den gang deres fedre trosset meg,

 den dagen de utfordret meg i ørkenen.

 9  De utfordret meg

 og satte meg på prøve, 10  enda de i førti år hadde sett de gjerninger jeg gjorde.

 Derfor fikk jeg avsky for denne ætten

 og sa: De farer alltid vill i sitt hjerte,

 de kjenner ikke mine veier. 11  Så sverget jeg i min vrede:

 De skal aldri komme inn til min hvile!

 12  Brødre, se til at ikke noen av dere har et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.

 

 13 Dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter "i dag", for at ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet.

 14 Vi har jo fått del i Kristus. Vi må bare helt til slutt holde fast ved det grunnlag vi hadde i den første tid. Hebr 3,7-14

 

Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og faste, uten å la dere rokke i det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt forkynt for alle skapninger under himmelen, og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det. Kol 1,23

 

 Hils hverandre med vennekyss!

 Fred være med alle dere som hører Kristus til! 1 Pet 5,14

Gå til innlegget

En vakker solskinnsdag for mange år siden tok min mor meg med på en spasertur, i bunnen av en bratt bakke fikk vi se en liten spurv som var hypnotisert av en huggorm, spurven var intetanende i ferd med å hoppe rett inn i døden helt hypnotisert av huggormen. Hadde ikke vi vært der og fikk skremt spurven bort ville den ha blitt slangemat, det var en skremmende og uhyggelig opplevelse som virket helt surrealistisk denne nydelige sommerdagen. Hvor gammel jeg var da dette skjedde husker jeg ikke, men jeg var et barn. En hendelse som i dag gir assosiasjoner til at Kristus Jesus makter å berge oss fra slangens livsfarlige og dødbringende løgner og forførelser, for den som har blitt totalt forført forstår det ikke selv. Sterkere krefter må til for å vekke opp de forførte ut av den farlige forførelsen. "Har Gud virkelig sagt….?" Slangens forførende spørsmål lyder fremdeles fra fordums tid, mange lar seg forføre av dette spørsmålet, som skaper tvil om hva Herren Allhærs Gud virkelig har sagt. Mennesker begynner å stole mer på de onde forførende kreftene som sår tvil om det Gud har sagt; samt fristes til å sette sin egen vurderingsevne høyere slik at tvilen for alvor får slippe til med vantroens konsekvenser og alt det den medfører.

Har lagt merke til hvor tilforlatelig slangens spørsmål formidles, gjennomfalskt "vennlig" og "vennligsinnet" som en "venn" som vil "hjelpe" til. Ordbruken er også pen og "pyntelig" nok, ikke noe umiddelbart å utsette på den, vel å merke hvis en ikke umiddelbart oppdager den giftige løgnen. Derfor uansett hvor "vennlige" og tilforlatelige også i ordbruken mennesker kan framstå, kan disse skjule farlige forførelser. Slik Herren Allhærs Gud som også er Israels Gud kan tale til oss ved Den Hellige Ånd igjennom mennesker, på samme måte kan den onde etterlignende tale ved onde åndsmakter igjennom mennesker. Derfor som det står skrevet:

 

10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!

 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.

 12 For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, 15 og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir.

 16 Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler.

 17 Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.

 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, Ef 6,10-18

 

Noen som bekjenner seg som kristne har sterkt kritisert og sterkt gått i mot min bruk av skriftsteder på dette forumet, ekstra ille er det visst at jeg uthever dem.

Ef. 6,10 -18 forklarer noe, samtidig med at Guds Ord er Levende og virkekraftig som utfører Guds vilje, her har mennesker ingen gode gjerninger å kunne rose seg av. For alt er egentlig Jesu Kristi gode gjerninger i Sine dyrt kjøpte barn:

11  For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.

 12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er,

 13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.

 14 For Kristus gav seg selv for oss for å fri oss ut fra all urettferdighet og rense oss så vi kan være hans eget folk, som med iver gjør gode gjerninger.

 15 Dette skal du forkynne, og med myndighet skal du tilskynde og vise til rette. La ingen se ned på deg! Tit 2,11-15

 

Det skapte kan ikke rettmessig si til Skaperen: "Hva er det du gjør?". I den oppfatning at det skapte da i utgangspunktet vet bedre enn Selve Skaperen og det skapte prøver å røve definisjonsretten for hvordan Selve Skaperen bør være og hvordan mennesker da skal forholde seg til Ham. Hvilken dårskap og selvbedrag, som egentlig de onde åndsmaktene står bak.

 Kristus Jesus er menneskenes Redningsmann og Frelser, Han har seieret over dødens og ondskapens krefter en gang for alle tider på Golgata Kors.

 

Storbritannia – full nedsmelting. https://www.document.no/2018/08/08/storbritannia-full-nedsmelting/

 Det er stor forvirring også når det gjelder å forholde seg til politikere, samt deres lakeier, fordelsfolket og folkene (den såkalte verdenseliten) bak både politikere og mainstream mediene som til de grader går inn for å ødelegge sitt eget folk og fedreland, samt verden forøvrig. Totalt ufattelig for mennesker som ikke er totalt fanget av slike destruktive krefter. Påminnelsen jeg fikk om hvordan den lille spurven som var i ferd med å hoppe rett inn i slangens gap, ble meget talende for meg. Det er nettopp slik forførelsen virker og paralyserer slik at en ikke makter å se forskjell på venn eller fiende eller livsfarlige situasjoner for den del.

 

Det finnes kun én Sann Treenig Gud, èn Sann Guds Menighet (Jesu Kristi Legeme her på jorden) og èn Sann Lære: Jesu Kristi og apostlenes lære. Den geistlige kirken eksisterte ikke på Guds apostlers tid, den kom til i ettertid og innlemmet i tillegg deler av Aristoteles filosofi som medførte en opphøyelse av mennesketanker og ideer. "Har Gud virkelig sagt….?" 

Når kjærligheten til selve systemet og dets ritualer tar overhånd, da er det ikke lenger en ren kristendom men en slags ur religiøs sammenblanding, der den direkte ur religiøsitetens avgudsdyrkelse resulterte i syndefloden; ondskapen ble for stor.

Allikevel ble Evangeliet spredt, til tross for det naturlige menneskets svakhet og svikt, for det er et faktum at Guds Ord er Levende og virkekraftig som utfører Guds vilje og når fram til alle som hører og vil komme til å høre Kristus Jesus til. Nøyaktig etter Herren Allhærs Guds Frelsesplan.

Sannheten er også:

9  Hva skal vi da si til dette? Står saken bedre for oss jøder enn for andre? Nei, på ingen måte! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under syndens makt. 10 For det står skrevet:

 Det finnes ikke én som er rettferdig,

 ikke en eneste.

 11  Det finnes ikke én som er forstandig,

 ikke én som søker Gud.

 12  Alle er kommet på avveier, alle er fordervet,

 det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.

 13  Deres strupe er som en åpen grav,

 de har falske ord på tungen,

 under leppene har de ormegift,

 14  i munnen forbannelser og harde ord.

 15  De er raske på foten når de vil utøse blod,

 16  ødeleggelse og elendighet følger i deres spor.

 17  Fredens vei kjenner de ikke,

 18  og frykt for Gud vet de ikke av.

 19 Vi vet at alt det som loven sier, gjelder dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud.

 20 Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Rom 3,9-20

Dette gjelder jo alle som er under syndens makt.

 Samtidig gjelder også dette:

Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Jak 2,14 

Frukten av tro er gjerninger, i håpet tror vi, det er også en gjerning. Egentlig er det Jesu Kristi gode gjerninger som virker igjennom oss og da er jo alt dette til Guds Ære!

For i håpet er vi frelst. Et håp som en alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det han ser? Rom 8,24 

Noen kan si: "Den ene har tro, den andre har gjerninger". Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise deg min tro av mine gjerninger.  Jak 2,18 
 Vet du ikke, du uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten gjerningene? Jak 2,20
Dere ser altså at mennesket blir erklært rettferdig ved gjerninger og ikke bare ved tro. Jak 2,24 

Hebreerbrevet gir også flere svar på dette forholdet.

Dette gjelder mennesket uten Gud og til slutt (delvis vers 5 og hele vers 6) alle som har blitt rettferdiggjort etter sin omvendelse, takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors som gjelder for alle tider:

 1 Dåren sier i sitt hjerte:

 «Det finnes ingen Gud.»

 Deres gjerninger er onde og avskyelige;

 det er ikke én som gjør det gode.

 

 2  Herren skuer fra himmelen

 ned på menneskene.

 Han vil se om det finnes noen forstandige,

 noen som søker Gud.

 

 3  Alle er kommet på avveier,

 alle er fordervet.

 Det finnes ikke én som gjør det gode,

 ikke en eneste.

 

 4  Skjønner de da ingen ting,

 disse ugjerningsmennene?

 De sluker mitt folk

 som en spiser brød,

 men kaller ikke på Herren.

 

 5  Men de skal rammes av redsel,

 for Gud er med den rettferdige ætt.

[den rettferdige ætt: Herrens folk. Sml. v. 4.]

 6  Gjør bare stakkarens plan til skamme!

 Herren er hans tilflukt. Sal 14,1-6

Gå til innlegget

Takk til Sylvi, Erna og Siv m.fl. ......

Publisert over 4 år siden

Takk til Sylvi, Erna og Siv m.fl. som har bidratt til det som er til gagn for befolkningen og landet.Forstår at det har vært spesielt vanskelig å sitte i nåværende regjering, for å få gjennomslag for deres valgløfter. Til tross for meget sterk motstand, har dere klart å få gjennomslag for viktige valgløfter som ført landet i en bedre retning enn forrige regjering. Selv om en ikke er enig i ett og alt.

Takk Erna for at du valgte å stå på rett side mot de massive angrepene mot Sylvi, det er mange meget takknemlig for og medfører økt respekt. For mange av oss vet at det har sin pris, som samtidig belønnes med aktelse av dem som verdsetter slikt. Du taklet dette på en så fin måte at det blir verdsatt som et godt eksempel til etterfølgelse, til tross for på andre felt en ikke er enig med deg  (også sterkt uenig i noe) i ett og alt. 

Du og ditt mannskap har tross alt ført landet i en bedre retning, også for befolkningen; ikke alle men x-antall forstår seg på slikt og verdsetter det.

Det blåser betydelig sterkere på toppene enn mannen i gata kan forstå, derfor er det viktig at dere i regjeringen også får positive tilbakemeldinger. På alt som er til gagn for folket og landet, som dere har fått mandat av velgerne til å forvalte ut fra deres valgløfter.

X-antall av oss som har forstått at vi må hente nyheter fra andre enn mainstream mediene, for å få et bedre inntrykk av hva som virkelig skjer nasjonalt og internasjonalt. Vet å verdsette slike nyhetsformidlere også, uansett sterkt urettferdig stempling fra en velkjent politisk ideologisk side. Vi som også vet å verdsette ytringsfrihet og fri nyhetsformidling som våger å formidle det som virkelig skjer uten sterke politisk ideologiske filtre. Det er også til gagn for dere i nåværende regjering, for hadde ikke disse nyhetsformidlerne eksistert; hadde vi som bruker disse ikke visst om hva dere har å hanskes med eller hva dere gjør som er til gagn. For det er ikke alle som bruker facebook eller twitter, er blant dem som aldri har brukt disse.

Alle som er demokratisk anlagt, forstår samtidig hva som er ekstremt politisk ideologisk, uansett hva slike benevner seg som. Slik sett har benevnelsen av slike lite å si (selv om det i seg selv er avslørende nok), men det er hva de sier og gjør som er det avgjørende. Årsaken er en massiv utvanning av begrepene fra et velkjent politisk ideologisk hold for å stemple folk og politisk opposisjon.

Det oppfattes som totalt udemokratisk å fjerne Frp fra regjeringsposisjon, når velgerne selv har gitt dem mandat til å være der. Det gjelder tidligere "samarbeidspartnere" (som x-antall fra grassrota oppfattes som det motsatte), også den politisk ideologiske opposisjonen.

Normale nordmenn er utrustet med en rettferdighetssans og er oppdratt til å mislike urimelig forskjellsbehandling, har også normal toleranse og hjertelag, av samme kaliber som dem som forsvarte landet mot Hitler og nazistene. Noen unntak av disse begikk grove og totalt forkastelige overgrep under og etter krigen, forhold som langt i fra kan forsvares.

Kristendommen og kristne verdier har medført til at Norge ble et godt land å bo i også bidratt til mye bra internasjonalt. Alle som har fått og fortsatt ser det, vet å verdsette dette. Når avkristningen av landet har kommet såpass langt som den har, er det tydelig nok hvordan det preger landet slik det framstår i dag også politisk. Ønsker deg og dine alt som er av det gode.

Takk Sylvi for at du har stått på slik du har, det blir verdsatt av alle som så godt som mulig forstår hva dette krever. Også hvilken belastning dette har hatt for din familie, som også vitner om at du har en flott familie som heller ikke blir glemt men verdsettes. Alle som samtidig verdsetter at du holder Korset høyt i hevd for dets vitnesbyrd skyld, ved å bære det godt synlig i vanskelige situasjoner (som du selv har sagt og forklart). Samlet berører dette hjertet sterkt. Tror også at du har fått både bevarelse, styrke, mot, sindighet og utholdenhet du trenger for å klare å komme igjennom slike usedvanlige sterke stormer oppreist. Vi trenger slike politikere og slike politikere, som vet å verdsette det du har gjort og vil gjøre det som er til gagn for hele befolkningen. Noe som krever bl.a. stort mot og styrke samt integritet i disse tider.

Kunne ha skrevet mye mer, men dette får holde nå. Ønsker også deg og dine alt av det gode.

Takk Siv for også det du har bidratt med for å gjøre det bedre i dette landet, det verdsettes også. Ønsker deg og dine også alt av det gode.

Takk også til alle dere andre i regjeringen og deler av samarbeidspartnerne som har bidratt til at landet har blitt styrt og forvaltet i en bedre retning. For alternativet fra opposisjonens side, gir ingen gode assosiasjoner. Ønsker også dere og deres familier alt av det gode.

Måtte Kristus Jesus se i nåde, barmhjertighet og miskunn til dette landet og folket, selv om det er ufortjent på mange vis. For det er Herren Allhærs Gud som innsetter styresmaktene, når alt kommer til alt.

Gå til innlegget

Sletting av kommentarer o.l.

Publisert over 5 år siden

Vil bare gjøre debattdeltagerne oppmerksomme på at om det finnes kun en setning i en kommentar, - som kan medføre at andre kan fristes til å avspore hovedinnlegget, blir kommentaren slettet. Om resten av kommentaren var ok, kunne vel kommentatoren ha fått en mulighet til å sende den  - uten den "besværlige" setningen. Men det var ikke på agendaen til moderator.

Dette skjedde med en kommentar jeg skrev tidligere i dag. Derfor tenk dere godt om at dere ikke skriver en setning som - kan - medføre en avsporing. Det er faktisk sant, utrolig nok.

Jeg har to advarsler igjen før jeg risikerer å bli utestengt i en måned, om dette innlegget er i faresonen får så være. VD er ikke så viktig for meg, at meninger og holdninger dermed underkastes vd.

Mangfoldet krymper på vd, men ikke sammen med ytringsfriheten og definisjonsretten som raust og økende befinner seg tilpasset og til favør for politisk "korrekthet".

Klar for debatt.....så lenge det tillates.

Gå til innlegget

Når Gud taler via folket.

Publisert over 5 år siden

Når mange nok fra folket taler så kraftig at det sender sjokkbølger globalt, fordi disse som ble ignorert av både politikere og medier, dikterte dem også tvangsforende ultraliberalistisk framfor å lytte til dem. Skjer ikke slikt uten Guds vitende der Gud slik samtidig innsetter nye styresmakter. Om det blir en liten pause fra ultraliberalistisk globallistisk totalitær ideologi eller ikke, vil jo nærmeste framtid og år vise.

Fra eget produsert billedgalleri ikke hentet fra nettet.

                                                                      (Fra eget produsert billedgalleri, ikke tilknyttet internett)

Den globallistiske ideologiske politiske elite med dens storfinanskapitalistiske aktive støttespillere og medier, dikterer hva folk skal mene og tenke som uselvstendige og programmerte roboter.

Det var mange nok amerikanere også innvandrere som hadde fått mer enn nok av politikere og deres politisk "korrekte " medier, som valgte et "pk"-exit. I håp om at en ikke politiker kunne få en brå slutt på den selvtilfredse dekadente eliteiske politiske "korrektheten".

 HC`s utskjelling av Trumps velgermasse under valgkampen av både kvinner og menn, ung som gammel, svarte som hvite og innvandrere, kristne og jøder også noen muslimer og latinamerikanere, rike som fattige, høyt utdannede som lavt utdannede, forties i ettertid. Men her avslørte HC sin arrogante ignoranse for hvorfor så mange amerikanere også innvandrere, hadde fått mer enn nok av politikeres og mediers ignoranse og diktat.

 Urbanistene i California fikk også erfare at folk i utkanten, folk i delvis nedlagte småbyer som tidligere livnærte seg av mangeårig industri også har sin mening og oppfatning som teller i valgsammenheng. Slike som sammen med mange andre medførte at Trump fikk flest valgmenn med stor margin, framfor californiske urbanisters 300 000 stemmers overvekt til HC.

 Blir mange nok fra folket presset for mye og i tillegg når økende fattigdom sender sine mørke skyer; vil de stemme på noen de ellers ikke ville ha stemt på. De hadde i tillegg fått mer enn nok av WallStreet dekadenten. Når politikere og medier framstår som folkets herskere og dikterer dem, misbruker disse sin viktige oppgave som folkets tjenere. Et demokrati er et folkestyre. Ikke et totalitært diktatur, der styresmaktene, storfinansen og medier samarbeider internt som globalt; kun til egen makttotalitære ultraliberalistiske ideologis interesse.

 Derfor kom Brexit og nå "pk"-exit, som sendte kraftige sjokkbølger dypt inn i den globallistiske elitens opparbeidede usedvanlige store hovmod. Det undertrykte folket som fulgte med i tiden og holdt seg oppdatert, ble ikke tilsvarende overrasket eller sjokkert.

 For enkelte er tydeligvis historien en særdeles ubekvem læremester som dyttes lengst mulig utilgjengelig bort.

Antidemokratiske anarkister og radikale venstreekstreme, herjer nå i gatene i flere amerikanske byer. Slik demonstrerer de sin makttotalitære ultraliberale ideologi for hele verden, mens de forlanger HC som president. Hva forteller det om de ultraliberalistiske demokratenes samarbeidende HC og avgående president som har slike totalitære ultraliberalistiske politisk ideologiske støttespillere? Disse som trivdes utmerket under O`s regime.

Reaksjonene i etterkant av valget i USA. Begynnelsen på slutten?

Kommentar #3.

"Bøy deg, eller ta konsekvensene!" Den sekulære, moralske revolusjonen over vesten blir stadig mer og mer totalitær og vil ikke gi seg før alle har bøyd kne."

Dette gjelder ikke bare undergravningen av den kristne religion , det gjelder alle spørsmål hvor de "liberale" driver åpenbar , utilslørt og organisert knebling og svertekampanjer.

Dette har fullstendig tatt overhånd og hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.

http://www.verdidebatt.no/categories/1044/threads/11667473

En påminnelse om O`s. og HC`s utenrikspolitikk i Øst Europa:

Er vi blinde?

Publisert over 2 år siden av Jahn Otto Johansen.

De nasjonalistiske krefter som er kommet til makten i Ukraina og de enda mer ekstreme som presser på, representerer holdninger som burde skremme oss alle.

 http://www.verdidebatt.no/categories/10/threads/11482762?page=1

 Borgerkrigenes USA.

   Selv om det har vært kjent i årevis,ingen offisiell norsk avis har brakt på det rene at 40-50 millioner amerikanere er under fattigdomsgrensa og millioner unger legger seg sultne. Slike fakta har ikke passet inn i Garantistaten-mytene.

http://www.verdidebatt.no/categories/1044/threads/11667461

Kommentar #1. Blant Initiativtagerne og pådriverne bak opprøret  er særlig organisasjonen «MoveOn.org». En grasrotbevegelse finansiert av kaosentreprenøren George Sorros. Dette skal være avslørt av Wikileaks gjennom hacking av et strategidokument fra Podestas emails. Hillarys kampanjesjef.

Selv forholder jeg meg laid back og aventende og tenker på Mesterens ord: «Et rike som ligger i strid med seg selv kan ikke bestå.»

http://www.verdidebatt.no/categories/1044/threads/11667461

Asiatisk styre i Washington?

Jeg blar meg gjennom Aftenposten om dagen og titter på en og annen setning. Det er en hjelpeløshet og en forvirring som ikke ligner noe. Det kommer av at kommentariatet er fullstendig utrent i å tenke selv. Det er vant til å kopiere materialet fra New York Times og Washington Post og sitere Clintons-Obamas.

http://www.verdidebatt.no/categories/1044/threads/11667506?page=1#post_11667546

Checkmating Obama!

Gå inn på Google og les hennes tankevekkende kommentar om "the lame duck"! Nye allianser mellom partene i Midtøsten-konflikten er et nytt senarium som verden kan komme til å måtte forholde seg til.

http://www.verdidebatt.no/categories/1046/threads/11667194?page=1#post_11667492

"Pk" fokuset er intenst opptatt av at alle - skal - bli som dem; enten folk vil det eller ikke. Indoktrinering fra tidlig alder er nødvendig, deres sak er i utgangspunktet så dårlig at slike feige og usle midler aktivt benyttes. Når deres egen sak er lite salgbar eller frivillig totalitært ikke valgbart, kommer indoktrinering og hjernevask, såpass forstår de og handler deretter:

Mor mener NRK Super skremte barna med Trump

– Det siste mine barn på 6 og 10 år spurte om før de la seg, var om det ble krig hvis Trump vant, skrev Torild Helene Winther Tjønnås. Redaksjonsledelsen i Supernytt vil ikke være med på at de har fremstilt Trump som «et monster»....

http://www.agderposten.no/nyheter/mor-mener-nrk-super-skremte-barna-med-trump-1.1592186

 Supernytt: – Det er hvordan barna oppfatter nyhetene som er viktig

Man kan kommunisere med barn om alt, bare man gjør det på riktig måte, mener Redd Barna. De gir sin egen barnerettighetspris til Supernytt for måten de kommuniserer med barn.....

Prosjektleder Live Kaldestad og programleder Benedicte Bendiksen sammen med ........ og ......... fra klasse ...ved Jeriko Skole som bisto Redd Barna-styret med prisutdelingen.

https://www.nrk.no/kultur/redd-barna-pris-til-supernytt-1.7764372

Barn frykter krig og en sint mann

I barnehagen er de ikke så opptatt av Donald Trump, men ønsker helst å bli presidenter selv. På skolen må lærerne roe redde elever som frykter atomkrig. Les om hvordan du bør snakke med barna om Trump.

http://www.agderposten.no/kjop-tilgang?aId=1.1592326

Er selv vaktsom angående Trump, ikke p.g.a. medienes indoktrineringer; men hans egen oppførsel i valgkampen og noen narsisstiske signaler som mediene benytter for alt det er verdt for dem. Samt noen helomvendinger. Signaler er og blir signaler uansett hvem de kommer fra.

Men som president er heller ikke Trump enerådende, et demokratisk politisk system har også et sikkerhetsnett mot slikt. Tror folk heller ville ha en ikke politiker i front, der det politiske systemet har blitt sin egen tjener framfor folkets tjener. Wall Street eliten har mange amerikanere fått totalt i halsen og ønsket en slutt på det diktaturet.

HC som president er definitivt ikke et alternativ, frykten for ww3 ville da vært overhengende for mange. Sammen med økt umoralsk liberalisering, da først og fremst økt liberalisering angående fosterdrap.

Rustbeltet, demokratenes glemte bakgård sa også sitt klare og tydelige nei til HC og demokratenes eliteistiske globallistiske politikk.

Her er også et annet innlegg:

Derfor stemte kristne på Trump

...Bestialsk lov. Ved liberal, ­aktivistisk høyesteretts-juss ble en bestialsk abortlov innført i USA i 1973. Abortspørsmålet burde vært avgjort i demokratiske fora, men demokratene visste at amerikanske velgere på 70-tallet ikke ønsket fri abort. Senere har enkeltstater gjennomført begrensninger som nå redder tusenvis av ufødte amerikanske barn.

Før han ble president, stemte Barak Obama mot å forby det som kalles «partial birth abor­tion», og ga dermed sin tilslutning til en drapsmetode som ikke står mye tilbake for Caligulas praksis. Hilary Clinton lovet å kjempe for nye høyesterettsdommere som skulle slå tilbake delstatenes livreddende abort­begrensninger....

http://www.verdidebatt.no/categories/1046/threads/11667428

Vet ikke nok om Trump ennå til å sammenligne ham med keiser Tiberius, derfor vil jeg ikke våge å gjøre det. Heller ikke vil jeg kalle Caligula for latterlig; han var altfor grusom til det. (Les gjerne selve innlegget, men er ikke enig i alt som står der.)

Mange kristne valgte nok i tillegg å velge Trump også p.g.a. Mike Pence som visepresident, hedersvinnende og respekterte Rudi Guiliani har også fått en sentral rolle. Dette tyder jo foreløpig så langt på en sunnere håndtering. Om faren for 3ww er like overhengende vil jo også den nærmeste framtiden vise.

Tror nok at det var den bestialske holdningen til fosterdrap som ble det utslagsgivende fra kristenhold. Samt små barn som destruktivt indoktrineres fra medie-, og et offisielt "pk"  systemhold til å sluke  en destruktiv globallistisk antikristelig ideologi, opplæres jo da også samtidig til at fosterdrap er en "legal menneskerett".

Slik går det når folk flest vender Gud ryggen og frafallet blant kristne øker.  Da nøyer de fleste seg med brød og sirkus, helt til virkeligheten slår tilbake som en bumerang. Det er mange amerikanere som har erfart det samme, derfor ble det et globallistisk "pk"exit i dette valget.

Uansett hvordan vi vurderer det eller ikke, tror det eller ikke, eller liker det eller ikke; så er det Gud som innsetter styresmaktene. Er selv overbevist om at det er Gud Selv som setter grenser for hvor langt styresmakter og deres herskere kan gå, og som taler da og virker igjennom folket. Der det fortsatt eksisterer et noenlunde folkestyre med sine valgordninger, selv om slike styresett tyder på å være på vikenende front. Vi lever i høy profetiske tider, da er det viktig å følge med på hva som skjer; slik at profetiene kan gjenkjennes.

Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare... (salme skrevet av Lina Sandell)

Så ta da mine hender og før meg frem inntil jeg salig ender i himlens hjem. (Salme skrevet av Friedrich Silcher, 1872)

Nærmere deg, min Gud,

Nærmere deg,

Om det et kors enn er,

Som løfter meg!...

(Salme skrevet av C.E.F. Weyse)

 Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus det er evig, ingen det utslette kan.

(Salme skrevet av David Welander)

Løftene kan ikke svikte, nei de står evig fast.

Jesus hvert ord har beseglet dengang hans hjerte brast.

Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne: Løftene rokkes ei.

Omkved:

Tro under alt som deg møter, snart du jo hjemme er.

Da skal du evig få skue det som du trodde her.

(T: Lewi Pethrus. O: T.B. Barrat. M: Lewi Pethrus)

Disse salmene sammen med mange flere, har også vært til trøst også bedt som bønn, mange ganger underveis på Livets veg.

Mitt håp står ikke til verdens ledere og styresmakter, eller mennesker generelt og verden for øvrig for den saks skyld. Mitt håp står kun til Kristus Jesus og er grunnfestet i Ham, uansett hvordan det utvikler seg i verden.

 Apostlenes vitnesbyrd:

14 Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft, på hvert et sted. [seierstog, en duft: En romersk hærfører kunne etter en seier dra inn i Roma i et praktfullt triumftog, med krigsfanger som ofte bar røkelseskar, slik at duften av røkelse spredte seg rundt dem som drog inn.] 15 For vi er som en Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt: 16 for dem som går fortapt, en duft av død til død, for dem som blir frelst, en duft av liv til liv.

 Hvem er i stand til dette?

 17 Vi er iallfall ikke lik mange andre, som forfusker og driver handel med Guds ord, men med et oppriktig sinn, ja, sendt av Gud og for Guds ansikt taler vi i Kristus. 2 Kor 2,14-17

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere