Andreas Johan Saugstad

Alder: 46
  RSS

Om Andreas Johan

Følgere

Vekkelsen kommer til Norge

Publisert nesten 7 år siden

Vekkelse betyr nytt liv i Jesus Kristus. Vi må forvente en stor vekkelse i Norge snart

 

                                            VEKKELSEN KOMMER TIL NORGE

                                                 Av Andreas Johan Saugstad

Ordet revival som på norsk betyr vekkelse, kom først inn i det engelske språket i 1702, og betyr en oppvåkning eller vekking av eller innenfor evangelisk religion. Matthew Backholer skriver i Revival Fires and Awakenings at vekkelse dreier seg om en helt spesiell utgytelse av Den Hellige Ånd.  Først vekker Gud opp menigheter til fornyet liv i Jesus Kristus, og så legger han nye mennesker til som blir overbevist om evangeliets sannhet.  Wesley Duewel skriver i Revival Fire: Vekkelsestider er ikke ordinære dager i kirkens liv, men de er ekstraordinære og overnaturlige tider der Gud manifesterer sitt nærvær i en overveldende realitet.                                                                                                   Vekkelse dreier seg om synd, dom, omvendelse og nåde. Vekkelse innebærer tegn, under, bønn og lovsang som kan vare i mange timer. Når vekkelsen virkelig kommer, senker Gud sitt nærvær over menigheten og tilbedelsen blir mer intens enn noen gang. Max Lucado skriver at det er èn ting å si at Jesus døde for verdens synder, men det er mye herligere å kunne si at Jesus døde for mine synder. Det er denne erkjennelsen som blir satt i fokus når vekkelsespredikantene forkynner. Det dreier seg om å forkynne det femfoldige evangelium som ble proklamert under Azusa Street-vekkelsen fra 1906-1913, og som er dypt rotfestet i Det nye testamente:                                                                                                    *Jesus som frelseren                                                                                                                                                    *Jesus som helliggjøreren                                                                                                                                   *Jesus som Ånds-døperen                                                                                                                                                                         *Jesus som helbrederen                                                                                                                                                                                * Jesus Kristus som den snart kommende konge.                                                                                                                                         Vekkelse dreier seg om at Gud handler i historien. Det dreier seg om at han gjør store ting blant sitt folk og at mange nye mennesker blir innlemmet i Kristi legeme. Vekkelse er «action». Det er spennende når Gud griper inn i våre liv! Max Lucado skriver: «Det er en sannhet som er dypere enn alle livets sorger og nederlag, og den finnes i Jesu liv, død og oppstandelse». Det er denne sannheten, sannheten om Jesus Kristus, som blir åpenbart av Den Hellige Ånd når vekkelsen kommer. Dette fører til at enkeltmennesker, familier, menigheter, lokalsamfunn og nasjoner blir forvandlet. Som Rick Joyner sier – det finnes intet større eventyr enn å følge Jesus Kristus.

                                                    VEKKELSE I BIBELEN

Vekkelse er et fenomen som er dypt rotfestet i Bibelen. I Det gamle testamente sender Gud gang på gang profeter, prester, konger og kvinner som gjør at frelseshistorien kan komme tilbake på det rette sporet. Kong Asa gjeninnførte den rette gudsdyrkelsen i 1. Kong. 15: 9-15. Profeten Elia bekjempet Baal-profetene og fikk folket til å påkalle Herrens navn på den rette måten (1. Kong. 18:20-40). Hele folket falt ned på sitt ansikt og sa at Herren er Gud.  Kong Hiskia gjeninnførte den rette gudsdyrkelsen av Jahve i templet og gjorde det slik at prestene igjen kunne tjene Gud på den autentiske måten (2.Kong. 18:1-8). I Jonaboken forkynner profeten Herrens domsord mot Ninive, og dette førte til en enorm vekkelse der hele byen omvendte seg og begynte å vandre på Guds veier. I Neh. 8 leser presten Esra høyt fra Mosebøkene og folket blir gitt en forklaring på hvordan dette skal forstås. De bøyer seg til jorden og tilber Jahve, og det hele ender med en gledesfest.                                              Hele Jesu offentlige tjeneste kan karakteriseres som en vekkelse som varte i 3 ½ år. I denne vekkelsen sto helbredelse sentralt. Mange ganger leser vi at mange eller alle ble helbredet, og at Jesus hadde inderlig medynk med folket. I tillegg til dette opplevde enkeltpersoner store mirakler i sine liv, slik som den blindfødte som fikk synet igjen i Joh. 9, og Lasarus som ble vekket opp fra de døde i Joh. 11.  Når vekkelsen kommer til Norge må vi derfor forvente at Gud gjør store tegn og under i blant oss.  Hebr. 13:8 sier at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, og Jesus fortsetter i dag sin tjeneste gjennom sin kirke på jorden.                                                                                                                        Jesus ga mennesker nytt liv og oppreisning gjennom sin nåde og kjærlighet. Maria Magdalena var en tidligere prostituert som Jesus hadde drevet sju onde ånder ut av. Hun fikk være det første vitnet  til at Jesus hadde oppstått fra de døde og overvunnet døden (Joh. 20:16). Sakkeus fikk i Luk. 19 erfare Jesu tilgivelse og barmhjertighet og lovte å begynne et helt nytt liv. Disiplene gikk fra en ordinær tilværelse som fiskere til et ekstraordinært liv preget av Guds kjærlighet, makt og veldige kraft. De fikk et liv mettet med mening og de fant noe å leve og dø for: Jesus og evangeliet. Når vekkelsen kommer må vi derfor forvente at mennesker reises opp til nytt liv, berøres av Guds kjærlighet og får en helt ny retning og mening i sitt liv.                                                                                                            Kierkegaard skriver i en kommentar til Matt. 11:28-30 at Jesu invitasjon til hvile gjelder alle mennesker, uansett hvor fornedrede og krenkede de er. Invitasjonen går ut til de fattige, vanføre, blinde, lamme og spedalske. Det er imidlertid èn gruppe invitasjonen ikke går ut til, og det er de som ikke skjønner at de trenger hjelp.  Jesus er hjelperen som er desperat etter å hjelpe, og han inviterer alle mennesker inn i sitt nærvær, med unntak av de som ikke er villige til å innse at de trenger ham. Kierkegaard skriver at når Jesus hjelper, så er hjelpen og hjelperen det samme. Når en lege skal hjelpe en pasient, så bruker han et botemiddel, det vil si noe annet enn seg selv til å hjelpe. Men når Jesus hjelper så er hjelpen at han tilbyr seg selv og sitt nærvær. Kirkegaard skriver at når en lege hjelper, så er det slik at jo mer tid og krefter han bruker på en pasient, jo mindre kan han hjelpe de andre. Når Jesus hjelper derimot, så kan han stadig gi mer og mer og gå dypere og dypere i å hjelpe med sin uendelige kjærlighet.                                                                                                                 Apostlenes Gjerninger kap. 1 og 2 er nøkkelkapitler når det gjelder vekkelse.  Vi leser i det første kapitlet at en flokk på 120 disipler var samlet og at de var utholdende i bønn (1:14-15). Så falt Ånden over dem, ilden ble åpenbart fra himmelen og de begynt å tale på f remmede tungemål. Deretter gikk de ut, og jødene som hadde kommet til Jerusalem for å feire pinse fra hele den daværende kjente verden, hørte dem snakke på sitt eget språk.  Legg merke til at bønn går forut for vekkelse. De blir imidlertid anklaget for å være fulle og ha drukket søt vin, men Peter irettesetter dem og knytter alt det som skjer til frelseshistorien i Det gamle testamente og Jesus fra Nasaret, den korsfestede og oppstandne Guds sønn. James Smith skriver i Thinking in Tongues, et verk innen karismatisk kristen filosofisk teologi, at Peter hadde «hermeneutisk mot» og «fortolkende frimodighet». Han mener at en del av det å være en åndelig kristen er å gå imot alle «vin-teoriene» som oppstår når det kommer vekkelse, og sette det hele inn i et bibelsk rammeverk. I Ap. Gj. 2:42-47 leser vi om fruktene av vekkelsen, der de fire fundamentene er: brødsbrytelsen, samfunnet, bønnene og apostlenes lære. Vi leser at hele flokken var ett i hjerte og sinn og hadde et enormt sterkt fellesskap i Den Hellige Ånd. Gjennom hele Apostlenes Gjerninger ser vi at apostlene kontekstualiserer evangeliet både for jøder og grekere, at Gud leder dem ved Den Hellige Ånd og at han stadfester ordet ved tegn og under. Her åpenbares et radikalt kristent teistisk verdensbilde: Gud er historiens herre og handler hele tiden i enkeltmenneskers og kirkens liv. Som Oxford-teologen Michael Green har sagt det: «Christianity is boldly supernatural».

 

                                              VEKKELSE I KIRKEHISTORIEN

John Wesley (1703-91), ledet the British Great Awakening fra 1739-1791.Han var metodismens grunnlegger sammen med sin bror Charles Wesley, og forkynte for arbeiderklassen på de britiske øyer. Wesley red til hest over hele England og holdt 42 400 prekener i løpet av denne vekkelsen, dvs. gjennomsnittlig 15 prekener i uka. Han var utdannet ved Oxford University og satte alle sine resurser inn på å nå mennesker med evangeliet. Han og hans medarbeidere kunne ha utendørs møter med opp til 20 000 mennesker samlet. Mange kom i syndenød og ropte til Gud om tilgivelse. Noen begynte å riste og andre falt i bakken ved Den Hellige Ånds kraft. Metodistene drev et utbredt arbeid blant de fattige, og mange kom ut av alkoholisme, gambling og andre synder som forringet livskvaliteten deres dramatisk. De startet en rekke sosiale hjelpetjenester, de besøkte syke og de som var i fengsel. Storbritannias statsminister David Lloyd George sa at det aldri hadde vært en større anglosaksisk religiøs leder enn John Wesley og han sammenlignet metodistvekkelsen med reformasjonen. Det er blitt sagt at metodismen hindret England fra borgerkrig, fordi bevegelsen hadde en enorm sosial innflytelse. 1.250 millioner mennesker ble frelst og berørt av denne vekkelsen i Storbritannia, av en befolkning på 5 millioner. Det sier litt om hvor stor betydning Jesus og evangeliet kan få for en nasjon!                                                                                                       Pinsevekkelsen i Wales fra 1904 til 1905 er et annet høydepunkt i den kristne kirkes historie. Mathew Backholer skriver at i løpet av en periode på 6 uker ble 100 000 mennesker frelst. Så mange som 250 000 av en befolkning på 1 million kan ha blitt frelst og berørt av denne vekkelsen. Bønnemøtene kunne vare opp til 8 timer, teatre ble mindre besøkt og barer ble stående tomme. Hele fotball-lag og rugby-lag ble omvendt, og kampene ble utsatt eller avlyst fordi spillerne hadde noe bedre å gjøre – nemlig å be. Politiet fikk også mye mindre å gjøre på grunn av vekkelsen.                  De walisiske kristne ba for sine kristne brødre og søstre i California. I 1906 startet vekkelsen i Azusa Street i Los Angeles, og den varte til 1913. Mange kastet sine krykker og stokker og opplevde helbredelse på disse møtene, og mennesker fra ulike deler av verden kunne høre tungetale på sitt eget språk. Møtene kunne vare fra morgenen eller tidlig på formiddagen til sent på kvelden. Den Hellige Ånd kom så sterkt over lokalet, at de trodde huset der de holdt til var i brann. De ringte brannvesenet, men disse kunne konstatere at alt var i orden og dro igjen. Steven Jack Land skriver at Azusa Street-vekkelsen var preget av det han kaller «apocalyptic affections», det vil si dype følelser som forberedte de kristne på endetiden. De kombinerte det Land kaller ortodoksi (rett tenkning, rett lære), ortopati (rette, dype følelser) og ortopraxi (rette handlinger og rett praksis). Det var en stor vekt på vitnesbyrd, forkynnelse, intense lovsanger og traktater som de primære midlene til å oppnå teologisk innsikt: her gjaldt det å kjenne Jesus Kristus og Guds rike på en helt personlig måte.

 

                                     VEKKELSE ER PROFETERT OVER NORGE

I 1998 var Paul Cain i Norge på Oslo Vineyards pinsekonferanse.  Han profeterte at hele nasjonen skulle vende seg til Herren på en dag.  Vi kan naturligvis diskutere hvor bokstavelig slike profetier skal tolkes, men det er grunn til å ta det Paul Cain sier på alvor.  Allerede i tenårene og som ung voksen kunne han på kristne møter i USA peke ut mennesker i møtelokalene og fortelle detaljer om livene deres som stemte. Jack Deere dokumenterer i Surprised by the Power of the Spirit hvordan Paul Cain ved en anledning pekte ut en kvinne på et kristent møte og stilte fire korrekte diagnoser på henne og hvordan hun ble helbredet av Jesus. Ved en annen anledning pekte Paul Cain ut en annen dame ved hennes pikenavn, som var Jewell Floyd. Hun hadde sagt til Gud før møtet, at dersom Gud ville at Paul Cain skulle tale til henne, så ønsket hun at han skulle bruke hennes pikenavn. Også denne kvinnen ble helbredet og hun kom inn i en sterk tjeneste for Jesus.

Bob Hartley profeterte på Oase sommeren 2009 at 1 million skulle bli frelst i Norge. Han profeterte også at det skulle komme en ny grunnlov i Norge som skulle gjøre det tillatt å bære åndelige våpen. Hartley er forfatter av Two Spies, Adoration Prayer Book og Children`s Adoration Prayer Book.Han driver med «adoration» som dreier seg om beundring av, tilbedelse av og intimitet med Jesus. Han vektlegger at Jesus har et blødende hjerte for de fattige og hjemløse, og han formidler et budskap om håp og en visjon om at Gud skal sende ut 50 millioner ambassadører for Jesus i byer, lokalsamfunn og nasjoner. Han ønsker at Gud skal bli fundamentet for alle sider at menneskelivet og at kristne mennesker fra ulike yrker og samfunnslag skal bidra til sosial transformasjon.

For noen år siden satt jeg i familiens hjem i Oslo og så på kristen tv.  Her var det en forkynner fra USA som hevdet at hvis de kristne i Norge ville søke Gud i bønn, så ville Gud gjøre Norge og Oslo om til et nytt Toronto, og mennesker fra hele verden ville komme for å oppleve Jesu nærvær og transformerende kraft.  Under Toronto-vekkelsen på 1990-tallet var flere hundre tusen mennesker fra hele verden innenfor dørene til Toronto Airport Christian Fellowship. Mange opplevde at Jesus ble større for dem enn noen gang.  De fikk lyst til å lese Bibelen og vitne om Jesus for andre mennesker. Mange opplevde indre helbredelse, noen opplevde ristinger og fysiske manifestasjoner som er vanlige i vekkelseshistorien.  Michael Green skrev et notat til erkebiskopen av Canterbury der han forsvarte denne vekkelsen ut i fra Bibelen. Jack Deere forsvarer denne type vekkelse bibelteologisk og apologetisk i Surprised by the Power of the Spirit.

Kristne ledere som Rick Joyner og Bill Johnson er overbevist om at Gud skal gjøre noe stort i Skandinavia. Vi må forvente en stor vekkelse over Norge, og det gjelder å gjøre seg klar! Gud gjør ingen ting uten at han først har åpenbart det for sine tjenere profetene (Amos 3:7).

 

                                 FORFØLGELSE OG MOTSTAND VIL KOMME                  

2. Tim 3:12 sier at alle som vil følge Jesus og leve et gudfryktig liv skal bli forfulgt. Da John Wesley startet metodismen i Oxford på 1720-tallet ble de kalt fanatikere. Da Azusa street-vekkelsen brøt løs i 1906 ble de som deltok i denne vekkelsen kalt fanatikere. Dette vil de også gjøre med oss når vekkelsen kommer. En journalist kalte William Seymour som ledet Azusa street-vekkelsen for en «enøyd analfabet neger» og de ble beskyldt for å være irrasjonelle og hysteriske. I dag er kritikerne av denne vekkelsen glemt, men Seymour og de andre i Azusa street-vekkelsen var med og bidro til å danne grunnlaget for moderne global karismatisk kristendom, som nå teller 800 millioner mennesker. Kritikerne vil også være der når vekkelsen kommer til Norge, men de mangler kunnskaper om Bibelen, kristen filosofi, teologi og apologetikk. De forstår ikke den interne logikken i det kristne verdensbildet og de mangler forståelse for hvordan Gud handler i historien. De kjenner ikke de rasjonelle og filosofiske argumentene for den kristne tro.                                                                                                                                                                 James Smith skriver i Thinking in Tongues at en del av det å være en autentisk kristen er å være radikalt åpen for Guds handlinger og inngripen i våre liv. Det dreier seg om å «forvente det uventede» og «ikke bli overrasket over overraskelsen». Det dreier seg om å naturlig leve i det overnaturlige. James Smith skriver at mikro-narrativet må kobles til makro-narrativet: den historien vi forteller om oss selv må knyttes intimt til den store fortellingen i Bibelen fra 1. Mosebok til Johannes Åpenbaring. Når Gud har handlet på det overnaturlige plan med enkeltmennesker, kirken og nasjoner i Bibelen, så må vi forvente det samme i våre liv i dag. Kierkegaard skriver at Jesus er kilden til anstøt og troens objekt. For oss som er Jesu disipler er Jesus troens objekt og vår store kjærlighet, men for verden vil alltid Jesus og hans disipler vekke anstøt. Vi skal imidlertid elske våre fiender (Matt 5:44) og overlate dommen til Guds vrede (Rom 12:19). Vi skal vende det andre kinn til (Matt 5:39) og vite at Paulus har rett når han sier at Gud vil gi trengsel til dem som gir Guds folk trengsler (2.Tess. 1:6).

             

                              GODE NYHETER FOR ALLE SOM VIL TA IMOT

Jer. 29:11 sier: «For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp». Jer. 33:3 sier det slik: «Rop til meg, og jeg vil svare deg, jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.» Alle de som åpner seg for det Jesus skal gjøre i den vekkelsen som kommer, vil erfare kraften og realiteten bak Joh. 14:6: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg». De som åpner seg for det Jesus vil gjøre i vår tid, vil få erfare at de vandrer i sannheten (Sal. 25; 2.Joh. v. 4 og 3.Joh. v.3-4) Sannheten er en person, nemlig Jesus Kristus, som tilbyr et helt nytt liv og en vei vi skal vandre på. Sannheten er noe vi beveger oss i og vandrer i og den er intimt og essensielt knyttet til Guds evige kjærlighet. De som tar imot det Jesus vil gjøre i deres liv, vil erfare at sannheten blir i dem og er med dem til evig tid (2. Joh.v.2) og de vil bli medarbeidere for sannheten (3.Joh.v.8). Alle de som åpner seg for Jesus og den vekkelsen han vil sende i vår tid, vil få leve i realiteten og kraften bak ordene i Joh. Åp. 1:17-18: «Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket».

Gå til innlegget

Guds dom over verden

Publisert rundt 7 år siden

Hvis Gud ikke dømmer vår kultur, så skylder han Sodoma og Gomorra en unnskyldning. Disse ordene stammer fra den verdenskjente evangelisten Billy Graham, og er dypt relevante for vår tid.

                                       GUDS DOM OVER VERDEN

Av Andreas Johan Saugstad

Hvis Gud ikke dømmer vår kultur, så skylder han Sodoma og Gomorra en unnskyldning. Disse ordene stammer fra den verdenskjente evangelisten Billy Graham, og er dypt relevante for vår tid.

 Det er en misforståelse å tro at Gud bare dømmer i Det gamle testamente, mens han bare viser nåde i Det nye testamente. Gud viser nåde i Det gamle testamente når han inngår en pakt med Abraham i 1. Mos. 15 (se særlig vers 6), og Gud viser nåde når han tilgir David hans synder i 2. Sam. 12:13. Gud viser også nåde når Jesaja skriver i Jes. 1:18: «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø.»   

Gud dømmer i Det nye testamente når Jesus taler om Gehenna, se for eksempel Matt. 10:28. og når Jesus sier i Matt. 25:31-46 at han skal dele menneskeheten i to på dommens dag. Rom. 1:18 sier at fra himmelen åpenbarer Gud sin vredesdom. Gud dømmer også når Ananias og Safira dør fordi de har løyet for Den hellige Ånd ifølge Apostlenes Gjerninger kap. 5, og når Paulus advarer mot å forgå seg mot Herrens legeme og blod i 1. Kor. 11:27-30.                        

Store deler av den siste boken i Bibelen, Johannes Åpenbaring, handler om at Gud skal dømme verden før Jesu gjenkomst. Det er grunn til å tro at vi med stormskritt nærmer oss den siste endetiden, ettersom evangeliet nå snart er forkynt for alle folkeslag (Matt. 24:14), jødene er kommet tilbake til Jerusalem (Luk. 21:24) og vi ser konturene av en endetidsvekkelse blant messianske jøder (Rom. 11:26).     

                                      

                                         Kristne tenkeres bidrag

Steve Porter skriver i et essay i Contending with Christianity`s Critics at Gud ville trivialisere og relativisere moralen hvis han ikke tok et oppgjør med ondskapen. Gud ville i så fall devaluere seg selv, synderen og offeret for synden, hvis han ikke tok et oppgjør med det som er galt. Gud tar oss på alvor, skriver Porter, derfor dømmer han synden. I Jesu Kristi kors tar Gud denne på alvor, samtidig som han viser nåde og barmhjertighet. Men hvis man ikke tar imot Jesu Kristi frelsesverk, da blir man bare stående igjen med Guds dom.                                            

Emil Brunner skriver i en spissformulering at Guds vrede er hans kjærlighet. Gud dømmer altså synden fordi han er nidkjær og fordi han elsker lidenskapelig. Brunner hevder at hvis Gud ikke opprettholdt den moralske orden, ville livet bli helt meningsløst. Det ville være det samme som om Gud satte naturlovene til side.

John Stott hevder at hvis du ikke skjønner hvorfor Gud ikke bare kan tilgi uten videre, så er det to ting du ikke har forstått: for det første Guds hellighet og majestet og for det andre har du ikke forstått hvor alvorlig synden faktisk er. I korset møtes Guds kjærlighet og rettferdighet. Igjen gjelder imidlertid det viktige poenget, at hvis man ikke tar imot Jesu Kristi frelsesverk, blir man bare stående med Guds rettferdighet og dom.

                             

                                      Gud dømmer allerede verden

Jonathan Cahn argumenterer i The Harbinger kraftfullt og overbevisende for at 11. september 2011 var Guds dom over USA. Han hevder at Jesaja 9:10 og omkringliggende vers kan forstås som en profeti om 9/11, og hevder at det ned til minste detalj finnes klare paralleller mellom det som skjedde med Israel på 700-tallet f. Kr. og det som skjedde med USA i 2001 og etterfølgende år. Både George Bush, senatslederen og Demokratenes visepresidentkandidat refererte alle til eller siterte ifølge Cahn Jes. 9:10 uten å forstå hva de egentlig snakket om. Han hevder også at børskrakket i september 2008 (7 år etter terrorangrepet) indirekte er blitt forutsagt i Bibelen hvis man tar utgangspunkt i den jødiske kalenderen. Boken bygger på svært god research og inneholder så mange dypsindige og velartikulerte poenger at ingen ærlig søkende person kan avvise denne boken.

James F. Fitzgerald vektlegger også i «The 9/11 Prophecy» at terrorangrepet mot World Trade Center i 2001 var en Guds dom over USA. Han påpeker at det står i Joh. Åp. 18 at Babylon skal falle på 1 time og at det første av tvillingtårnene falt sammen nøyaktig 56 minutter etter at det første flyet kjørte inn i det. Han vektlegger også at Joh. Åp. 18 sier at kongene på jorden skal gå inn i Babylon, og dette passer med at F.N.-bygningen er lokalisert i New York City. Ifølge Fitzgerald er 9/11 begynnelsen på endetiden og et forvarsel om at det endelige Babylon vil falle. Man må være blind for ikke å se at det var et Babels tårn som falt i New York den 11. september 2001.

Jordskjelvet i Iran i 2003 må tolkes som Guds dom over islam som er en farlig religion. Tsunamien i 2004 må tolkes som Guds dom over masseturisme, manglende kristen tro og annet som hindrer mennesker i å leve slik Gud har ment at vi skal leve. Jordskjelvet på Haiti i 2010 kan tolkes som Guds dom over voodoo og okkulte praksiser blandet med katolisisme. Jordskjelvet i Japan i 2011 som førte til at en atomreaktor ble truet, kan tolkes som Guds dom over et land der bare 1 % av innbyggerne har tatt imot Jesus Kristus som sin personlige Herre og frelser. 

Norge har allerede opplevd en katastrofe 22. juli 2011. Mange karismatiske kristne tror at en ny dom kan komme for å vekke opp nasjonen og føre den tilbake til Gud. Hvis ikke denne neste dommen fører til omvendelse, vil det kunne komme en tredje dom over nasjonen. Det må imidlertid påpekes at en domsprofeti kan omgjøres dersom mennesker omvender seg, et godt eksempel på dette finner vi i Jona-boken i Det gamle testamente.

Moderniteten går mot en kollektiv kollaps, sivilisasjonen rystes i sine grunnvoller og den eneste som kan redde oss er Jesus Kristus. James Smith skriver at noe av det som kjennetegner dagens samfunn er at det finnes mange konkurrerende historier om det gode, og at en del av det å være en Jesu disippel er å orientere seg i disse historiene på den rette måten. Det må imidlertid påpekes at Gud vil dømme dem som forteller de gale historiene, de som ikke er rotfestet i Bibelen og Jesus Kristus.

                                    Hva kan Gud dømme Norge for?

Gud kan dømme Norge for en rekke alvorlige synder. For det første kan han dømme Norge for manglende tro på Jesus Kristus og avvisning av evangeliet. For det andre kan han dømme Norge for forfølgelse av kristne og manglende interesse for martyrer rundt omkring i verden. Hvert år dør 150 000 mennesker for sin kristne tro, og det tilsvarer mer enn 400 mennesker pr. dag. Gud kan dømme Norge for abort. Siden innføringen av abortloven i 1979 har mer enn 400 000 fostre i mors liv blitt drept og utryddet av vår nasjon. I dag foregår det en kamp mot kristne leger som forsvarer sin frihet til å reservere seg mot å være med på dette. Gud kan også dømme Norge for lav seksualmoral og homofil frigjøring som på det sterkeste er fordømt i Det nye testamente (1.Kor. 6: 9-10; Rom. 1: 26-28; 1.Tim. 1:9-10). Gud kan dømme Norge for et konformt utdanningssystem som driver med sekulær indoktrinering, og hvor umoralsk russefeiring er en del av kulturen. Gud kan dømme Norge for materialisme og forbrukerkultur og manglende støtte til Israel.

For å forstå hva Gud regner som synd må vi se nærmere på lastekatalogene i Det nye testamente. I Matt. 15:19 nevner Jesus følgende synder: onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. I Gal. 5:19-21 nevner Paulus følgende synder: hor, urenhet, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll og festing, og i Kol. 3:1-9 hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, grådighet, sinne, hissighet, ondskap, spott, rått snakk og løgnaktighet. 

Alternativene til dette er kjærlighet, glede, fred, vennlighet, godhet, tålsomhet, trofasthet, selvbeherskelse, overbærenhet (Gal. 5:22-23). I tillegg mener Paulus at dette er Åndens frukter: medfølelse, mildhet, ydmykhet og tålmodighet, tilgivelse og kjærlighet. (Kol. 3: 12-14). 

Problemet med vår kultur er at den er selvrettferdig. Mennesker skjønner ikke at de synder og trenger en frelser. Bibelen gjør det imidlertid klart at livet er blodig alvor, og den eneste som kan hjelpe deg med det er Guds blodige offerlam, han som ga sitt blod for deg på korset.

                                 Gode nyheter for alle som vil ta imot

For alle dem som vil ta imot Jesus som sin personlige Herre og frelser er det ufattelig gode nyheter. Et menneske som holder seg nær Jesus har ingen grunn til å frykte Guds dom eller noe av det som skal skje i endetiden. Joh. 3:16 sier det slik: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv», og Joh. 1:12: «Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn».

Max Lucado skriver at nåde ikke bare er et substantiv, men også et verb! Det står ikke bare i fortid, men også i nåtid. Det er noe Gud gjør med deg gang på gang på gang. Det gjelder for deg nå i dag, hvis du tar i mot Jesus som Guds Sønn og verdens frelser. For alle som tar imot Jesus Messias gjelder Paulus vakre og Kristus-sentrerte ord i 2. Tim 1:10: «Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring, Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet.»

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere