Mads Tore Tengesdal

Alder: 64
  RSS

Om Mads Tore

En helt uvanlig gutt i sin beste alder, like over de 60. Jobber som overingeniør innenfor petroleumsindustrien. Er politisk konservativ, kristen men ikke religiøs. Er opptatt av å avdekke falskhet og hykleri i kristne miljøer, samt tilhenger av klar tale. Og mye annet ...

Følgere

Nåden er som en enorm lottogevinst

Publisert over 8 år siden

Nåden er som en enorm lottogevinst med vinnergaranti for dem som leverer kupongen og en gave til deg som vil ta imot, uten noe som helst krav til gjengjeldelse.

Å stå i nåden er et personlig forhold til Gud, hvor Gud er giver og opprettholder. Det hjelper ingenting hvor mye et menneske kjemper og strever av egne gjerninger, nåden er perfekt, slik som Gud er perfekt.

Derfor er syndeforkynnelsen og fordømmelse blant kristne en stor synd imot Guds Ord. Dette er en måte som satan bruker for å forvirre kristne og prøve å få dem til å tenke; «jo, men det kan jo ikke være så lett å leve som frelst». Men akkurat så lett er det. Der finnes ingen mellomfrelse, eller nesten-frelst. Når man bekjenner sine synderog vandrer i lyset har vi fellesskap med hverandre og Jesus renser oss for all synd.

Så kjære ufrelste venn; lever kupongen og du vil bli frelst. Lev deretter i lyset med Jesus og du vil få et evig liv med Ham som din frelser.

Rom 5:15-19 «Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt.Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus. Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige».

1. Joh 1:5-10 «Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss».

Gå til innlegget

Bibelen må forstås i «fugleperspektiv»

Publisert over 8 år siden

Den som konsentrerer seg om å plukke ut enkelte vers i Guds Ord har lett for å overse helheten.

Dette er et kjent fenomen i enkelte trosretninger/sekter hvor grunnleggeren har lagt en skjev vektfordeling på enkelte Bibelvers i forhold til helheten og deretter springer hele forsamlingen etter i samme spor; da det ikke er Guds Ord som er selve fundamentet for troen, men grunnleggerens tolkning. Adventisme og Jehovas vitner er to gode eksempel. Men andre trosretninger går heller ikke fri.

Bibelen er delt opp i kapitler og underkapitler med egne overskrifter. De som er sekteriske og opplært av mennesker og ikke av Gud ved Den Hellige Ånd har lett for å plukke ut og ta vers ut av sin perfekte og Guddommelige sammenheng.

Det gamle testamentet forteller om verdens og menneskets skapelse, om Abraham og hans slekt, og om israelsfolkets historie og forhold til Gud. Det gamle testamentet inneholder Mosebøkene, historiske bøker, visdomslitteratur og profetiske bøker, og forteller oss om den gamle pakt som ikke lenger er. Det nye testamentet handler om den nye pakt ved Jesus, Hans Guddommelige liv og lære, Hans død og oppstandelse, og Den Hellige Ånds inntreden som en veileder for alle som tror. Jeg syns dette blir så fint forklart i 2. Kor 3:12-18 «Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet.Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort.Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven.Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort.Herren,det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd».

Guds ord i Det nye testamentet har noen ord og uttrykk som ofte går igjen og danner grunnlaget for vår kristne tro; troen på Jesus, nåden, Den Hellige Ånd og ikke minst kjærligheten. Dersom man ikke klarer å se dette overordnede budskapet i fugleperspektiv vil man fort kunne slite som kristne og ikke helt fatte fundamentet. Og det hjelper også lite å få Den Hellige Ånd dersom man ikke er villig å slappe av i Jesu fang, la Jesus komme inn i hjerte og la Den Hellige Ånd få virke. Det handler litt om å skru av stressbryteren og bare hvile i Guds nåde.

Der er noen enkle Bibelvers som gir et godt inntrykk av helheten, siden disse går igjen i store deler av Det nye testamentet uten at det nødvendigvis er de samme ordene som går igjen: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.» og «Du skal elske din neste som deg selv.» og «Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.»

Noen er så opptatt av at vi ikke må glemme de små detaljene, kanskje spesielt de små detaljene som går på synd, og som gir makt og kontroll i forkynnelsen. Greit nok det, men de må ikke få mer vektlegging enn Guds Ord gir. Det å leve det kristne livet er enkelt definert i Rom 12. Kanskje flere bør ha dette som mål istedenfor å grave seg ned i små detaljer. Alt til sin tid.

Guds Ord er en helhet og det er helheten som er fundamentet for den kristne tro.

Gå til innlegget

Homofil legning er ikke synd

Publisert over 8 år siden

Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Homofili som legning er ikke og kan ikke være synd.

Det antas at litt over 2 % av alle mennesker er født homofile. Mange dyre- og fuglearter praktiserer også homoseksualitet. Dette er vitenskapelig dokumentert og har ingen konflikt med den kristne tro, slik som så mange hevder. Gud ville aldri laget synd i sitt eget bilde – det er utenkelig.

Derimot er homoseksualitet som et sosialt fenomen blant heterofile mennesker synd siden det ikke tjener til noe godt. Homoseksualitet uten homoseksuell legning praktiseres i enkelte deler av samfunnet fordi det oppleves av enkelte som spennende og utfordrende i forhold til aksepterte normer. Homoseksualitet uten homoseksuell legning praktiseres også i enkelte strenge religiøse kulturer hvor naturlig kontakt med det annet kjønn før ekteskap er tilnærmet umulig, som for eksempel i Saudi Arabia og enkelte andre strenge muslimske land. Dette er synd ifølge Guds Ord.

Jesus snakket aldri om homoseksualitet, men Paulus tar dette opp tre steder i det nye testamentet: Rom 1:29 «På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse», 1. Kor 6:9 «… menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med …» ogTim 1:10 «…menn som ligger med menn …».

Kjærlighet og godhet er kristendommens fundament, og det er dette som er Jesu budskap til oss mennesker, i tillegg til at vi skal elske og ære vår Gud. Paulus skriver om homoseksualitet i tilknytning til hor. Hor (i form av utroskap) går alltid utover andre mennesker og er dermed et klart brudd mot kjærlighetsbudet. Homofili og homoekteskap mellom to mennesker med homofil legning er et forhold som ikke skader noen andre og er dermed ikke synd. All synd er medmenneskelig negativt og skader andre mennesker eller vår Gud - det gjør ikke homofili.

*****

Dette er en teori som jeg presenterer her for nærmere diskusjon, så det hjelper altså lite å angripe meg personlig for disse meningene. Bare så det er sagt :-)

Gå til innlegget

Bare Jesu enkle og kjærlige godhet

Publisert over 8 år siden

Finnes der noen vanlige normale rolige gode og koselige kristne mennesker her inne?

Er der noen vanlige normale rolige gode og koselige kristne mennesker som kunne tenke seg å diskutere litt rolig og fornuftiog med en annen kristen, uten Bibelske spissfindigheter, bare ved å la nåden og kjærligheten få flyte fritt i Jesu navn?

Gå til innlegget

Kjærlig kristen forkynnelse

Publisert over 8 år siden

Hva er viktigst innfallsvinkel til evangeliet for ikke-kristne; enten Joh 3:16 eller Matt 22:37-40?

Er den vanlige norske ikke-kristne opptatt av at Jesus har tatt på seg all vår synd ved sitt blod på korset? Neppe. Jeg var i alle fall ikke opptatt av det i nærmere 49 år, selv om jeg voks opp i et kristent hjem.

De aller fleste ikke-kristne lever et relativt normalt liv og syns egentlig ikke at de synder så mye. De frykter heller ikke helvete. Jeg har vært en frelst Bibeltro kristen i over 6 år og jeg syns fortsatt ikke at jeg syndet så mye før jeg ble en kristen. Jeg hadde altså et flott liv også før jeg ble kristen. Var jeg da en typisk gjennomsnittlig ikke-kristen i 49 år? Ja, det er jeg helt overbevist om at jeg var. Jeg levde da i prinsippet under Rom 2:14-16 uten å kjenne noe særlig til verken dette skriftstedet eller Bibelen: “For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium”.

Hva er egentlig viktigst å forkynne aller først til ikke-kristne (vanlige folk); enten Joh 3:16 “For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv” eller Matt 22:37-40 “Han svarte: «'Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.' Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: 'Du skal elske din neste som deg selv.' På disse to budene hviler hele loven og profetene”?

Hvorfor gikk der 49 år før jeg oppdaget et av Bibelens viktigste budskap i Matt 22:37-40?

Hvorfor gikk der 49 år før jeg oppdaget kjærlighetsbudskapet i 1. Kor. 13?

Hvorfor gikk der 49 år før jeg oppdaget hva som er hovedretningslinjene for å leve et godt, sundt og riktig kristent liv slik det er beskrevet i Rom 12?

Vi kristne må benytte oss av den økte åndeligheten i dagens samfunn til å forkynne kjærlighetens budskap. Mange klarsynte kommer nå frem, både kristne og ikke-kristne. Mange er opptatt av engler og andre åndelige spørsmål. Vi har fått erfare gjerningene til Snåsamannen. Der er flere TV programmer som fokuserer på åndelighet og åndelig forståelse. Er det ikke da vår plikt som kristne å knytte bånd med resten av vårt samfunn for å påpeke hvilket fantastisk kjærlighetsbudskap som ligger i Bibelen, og hvilken ekstra dimensjon man kan oppnå ved å følge dens Ord?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere