Vårt Land

Alder: 75
  RSS

Om Vårt

Følgere

Viktig program om Jan Hanvold

Publisert rundt 4 år siden

Vi slutter oss til konklusjonen fra Pressens Faglige Utvalg: NRKs søkelys på TV Visjon Norge er «i kjernen av pressens samfunnsoppdrag».

SJELDEN HAR et frikirkelig miljø fått så mye oppmerksomhet som da NRK viste dokumentaren «Pengepredikanten» i høst. Programmet handlet om Jan Hanvold, mest kjent som styreleder, frontfigur og redaktør i den kristne TV-kanalen Visjon Norge, men også med en karriere som eiendomsutvikler. Det var Hanvolds økonomiske aktiviteter som fikk mest oppmerksomhet. I programintroduksjonen heter det om Hanvold: «Han har samlet inn én milliard de siste femten årene. Minstepensjonister og uføretrygdede er de flittigste giverne. Samtidig har predikanten bygd opp et privat eiendomsimperium.»

ETTER EN rekke utbrudd på Facebook, i pressen og interne e-poster, leverte Hanvold inn en omfattende klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU) med påstand om brudd på hele åtte punkter i Vær varsom-plakaten. Noen av punktene faller på sin egen urimelighet, for eksempel der Hanvold mener at NRK ikke skulle ha nevnt fengselsstraffen han fikk for økonomisk kriminalitet på 80-tallet, en dom han selv har omtalt i en bok.

HANVOLDS HOVEDANKEPUNKT er at NRK først sa at de ønsket å «gi publikum innsyn i de kristne miljøer utenfor Den norske kirke», men at vinklingen til slutt ble en helt annen. På en måte er det forståelig at han føler seg lurt, for NRK må ha visst hva de kom til å finne da de satte søkelyset på TV Visjon Norge. Det var lite ny informasjon i programmet. På den andre siden: Hanvold har vært med lenge nok til å vite hvordan pressen jobber. Vinklinger endres underveis, og sånn skal det være. Alternativet er gjerne å bli beskyldt for tunnelsyn, påpekte utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen under tirsdagens møte i PFU, ifølge Journalisten.

PFU AVVISTE Hanvolds klage og roste NRK for et program «i kjernen av pressens samfunnsoppdrag». Vi slutter oss til utvalgets konklusjon, men noterer at NRK påførte seg selv en liten ripe i lakken ved å fastslå at «minstepensjonister og uføretrygdede er de flittigste giverne» til Visjon Norge. Ingen har oversikt over yrkesstatus og inntektsnivå hos disse menneskene, heller ikke kanalen selv, som for øvrig er kjent for tett oppfølging av sine givere.

Når NRK bruker anekdotiske bevis til å forsterke sitt bilde av en mann som utnytter de svakeste blant oss, vil noen tolke det som en bekreftelse på at redaksjonen hadde en vridd agenda. Det er dumt, for når temaet er Jan Hanvold og TV Visjon Norge, holder det lenge å formidle de kalde fakta.

Publisert i Vårt Land 26. mai 2017.

Gå til innlegget

Sympatisk utgangspunkt for kristen bønn

Publisert rundt 4 år siden

Det er gledelig at initiativet til bønn under ramadan kommer fra miljøer som ofte mistenkes for å være muslimfiendtlige.

13 KRISTNE organisasjoner og nettverk i Norge har sluttet seg til den internasjonale aksjonen «30 dagers bønn for verdens muslimer», som pågår under muslimenes fastemåned ramadan. Den starter i år 27. mai og varer til 25. juni.

– VI ØNSKER selvfølgelig at muslimene skal få treffe Jesus, men vi gjør dette vel så mye for vår egen del, sier Andreas Nordli i Ungdom i Oppdrag (UIO), som er den norske grenen av den internasjonale misjonsbevegelsen Youth With A Mission (YWAM). UIO har ansvaret for koordineringen av bønneaksjonen i Norge.

LISTEN OVER norske aktører i bønneaksjonen inkluderer flere organisasjoner der skepsisen til islam og kanskje også muslimer tradisjonelt har stått sterkt. Religionsviter Ingrid Vik, som har studert den såkalte kristne høyresiden i Norge og skrevet boka Guds lobby, er tydelig: – Det er en kjent sak at det finnes grums mot muslimer og islam blant noen grupper av konservative kristne, uttalte hun til Vårt Land mandag.

DEN PRIMÆRE bakgrunnen for bønneaksjonen er en erkjennelse av at islamisters dominerende plass i nyhetsbildet kan føre til at kristne får et forvridd bilde av vanlige muslimer. At man tar disse mekanismene på alvor og gjør noe aktivt med dem, fortjener ros. Særlig gledelig er det at initiativet kommer fra miljøer som ofte mistenkes for å være muslimfiendtlige.

SAMTIDIG ER det viktig å understreke at aksjonen ikke signaliserer noen teologisk dreining i synet på kristendommens eksklusivitet hos de påmeldte til bønneaksjonen. Ingen av dem kan mistenkes for en relativistisk tilnærming til påstanden om Jesus som veien, sannheten og livet. Imidlertid viser erfaringen at misjon som ikke tar utgangspunkt i at man bryr seg om den andre, som regel mislykkes. Gateevangelisering overfor vilt fremmede kan være et eksempel på dette.

SOM UIO-LEDER Andreas Nordli sier, retter derfor bønneaksjonen under ramadan seg vel så mye innover som utover – fordi misjon alltid starter på innsiden av den som driver misjon. Før man kan drive meningsfull misjon overfor muslimer, må man forholde seg til dem «på en måte som bedre reflekterer Kristi hjerte», som det heter i programheftet. Det er et sympatisk og godt utgangspunkt for kristen bønn.

Publisert i Vårt Land 23. mai 2017.

Gå til innlegget

Gi kirken fondet tilbake!

Publisert rundt 4 år siden

Når statskirken er opphørt, bør verdiene tilbakeføres.

Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond (OVF), meldte Vårt Land tidligere denne uka. Dermed brygger det opp til dragkamp om det som ofte omtales som «Den norske kirkes pengebinge».

Tom Hedalen i Human-Etisk Forbund løfter enda en gang fram det påståtte behovet for livssynsnøytrale seremonirom og mener at hele eller deler av fondet kan brukes til dette. Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn mener noe av fondet bør gå til informasjon og forskning rundt tros- og livssynsmangfoldet i landet. Et betydelig mindretall i Senterpartiet vil slakte fondet og gi det «tilbake» til kommunene.

De sterke meningene om OVF skyldes trolig forestillingen om lett tilgjengelige midler, men det er det altså ikke. For det første er det ingen pengebinge: Her er det lite kontanter, men desto mer eiendom – blant dette mye vanskelig omsettelig skog- og landbrukseiendom. Verdien ble ved årsskiftet anslått til 3,55 milliarder kroner.

For det andre er det i beste fall uklart hvem som eier fondet: Kirken får riktig nok avkastningen – 115,3 millioner i fjor – men det er regjeringen som utnevner fondets styre. Samtidig kan ikke regjeringen gjøre hva de vil med det. Da ny tomtefestelov gjorde at verdier fra fondet tilfalt tilfeldige tomtefestere rundt i landet, påla Høyesterett staten å betale erstatning til fondet. Fondet skal brukes til det Grunnloven sier at det skal brukes til: «geistlighetens beste og til opplysningens fremme», fastslo domstolen i 2010.

– Når nå Den norske kirke og staten har skilt lag, er det ingen grunn til at regjeringen fortsatt skal eie det, uttalte direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, til Vårt Land i går. Han har rett av minst to grunner: OVF består av eiendom som ble beslaglagt da statskirken ble etablert under reformasjonen. Når statskirken er opphørt, bør verdiene tilbakeføres.

For det andre oppfattes OVF som et kirkelig fond, og det er Den norske kirke som får en omdømmeripe i lakken hver gang lokalavisene skriver om huseiere som hisser seg opp over økt tomteleie. Det ville ha vært ryddigere dersom kirken kunne vurdere forvaltningen av fondet i et helhetsperspektiv.

Gå til innlegget

Krevende dobbeltsyn på homofilt samliv

Publisert rundt 4 år siden

Kirkemøtets vedtak om to likestilte syn på likekjønnet vigsel har begrenset makt ute i lokalmenighetene.

DA KIRKEMØTET i vinter gjorde sitt endelige vedtak om vigselsliturgi for likekjønnede par, ble det igjen understreket at det nå er to legitime og likestilte syn på homofilt samliv i Den norske kirke. I realiteten oppleves det imidlertid ikke slik overalt.

VÅRT LAND har forsøkt å kartlegge hvor mange prester som sier ja og nei til å vie likekjønnede par. Vår henvendelse til landets om lag 100 proster pirker borti i en tematikk som er så sensitiv at undersøkelsen ble samtaleemne på Bispemøtet i mars. Enkelte av biskopene ga sine proster beskjed om ikke å svare.

MED JEVNE mellomrom melder lokale medier om episoder der kirkegjengere reagerer på at presten har benyttet prekestolen til å formidle sitt konservative syn på homofilt samliv og vigsel. Historiefortellingen levner liten tvil om at sympatien ligger hos den som reagerer på prestens budskap. Til slutt i saken kommer biskopen på banen og minner om at kirken har to syn på dette og at en hver prest står fritt til å følge sin samvittighet i forkynnelse og undervisning.

SOM REGEL handler altså disse lokalavissakene om prester som sier nei til likekjønnet vigsel. Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug sier at han har rykket ut til forsvar for fire-fem prester etter slik kritikk. Det finnes imidlertid også tilfeller der prester som sier ja til likekjønnet vigsel opplever å bli kritisert for å formidle og handle ut ifra sitt syn.

NRKS OPPTELLING i mars tyder på at det ikke blir noe rush av likekjønnede vigsler i Den norske kirke i år – anslagsvis 13. Dersom kirken hadde fått «sin» statistiske andel av vigslene av personer av samme kjønn, ville tallet vært om lag 100. Vi vet ikke hvorfor tallet er så lavt, men det er rimelig å anta at den usikkerheten som nødvendigvis skapes rundt likekjønnet vigsel gjennom vedtaket om to likestilte syn, gjør dette vanskelig for noen.

BISKOPENE MÅ selvsagt forsvare prestenes rett til å forkynne det de mener er rett, men Kirkemøtets vedtak om to likestilte syn på likekjønnet vigsel har begrenset makt ute i lokalmenighetene. Inntil kirkemedlemmer og folk for øvrig slutter å la seg provosere høylytt over at noen mener det motsatte av dem selv, vil likekjønnet vigsel fortsette å være en verkebyll for Den norske kirke.

Publisert i Vårt Land 11. april 2017.

Gå til innlegget

Viktige tiltak mot vald

Publisert rundt 4 år siden

Tiltak mot vald og overgrep må framleis stå høgt på dagsordenen til politikarane.

Solberg-regjeringen la i fjor fram ein opptrappingsplan mot vald og overgrep for perioden 2017 – 2021. Opptrappingsplanen kom på initiativ frå Kristeleg Folkeparti, som fekk med seg eit einstemmig storting i å be om ein slik plan frå regjeringa.

I ettertid har ikkje einigheita vore like stor. Både Arbeidarpartiet og Senterpartiet har kritisert opptrappingsplanen for å vere for lite ambisiøs. Blant anna er det blitt vist til at han ikkje inneheldt eit einaste tiltak for å førebygge og motverke vald mot eldre.

Vald og overgrep er eit samfunnsproblem i mange aldersgrupper. Kristeleg Folkeparti har vore særleg opptatt av å kjempe mot vald og overgrep mot barn. Dette er eit svært viktig arbeid, og opptrappings-planen inneheld då også ei rekke tiltak som kan motverke slike overgrep.

Barna er blant dei mest sårbare i samfunnet. Samtidig må vi heller ikkje gløyme at det finst mange risikoutsette vaksne. Både eldre, psykisk sjuke, rusmisbrukarar og personar med fysisk funksjonsnedsetting eller utviklingshemming, har auka risiko for å bli utsett for omsorgssvikt og fysisk, psykisk eller seksuell vold. Ein artikkel i Vårt Land i går viste at berre éin av fire kommunar har handlingsplanar som spesifikt rettar seg mot risikoutsette vaksne.

Dessverre er det grunn til å frykte at det finst store mørketal både når det gjeld vald mot barn og når det gjeld vald mot risikoutsette vaksne. Ikkje minst kan det kjennest skamfullt å bli utsett for fysisk vald av eigne familiemedlemmer. Det er ikkje noko ein så lett melder frå om.

Arbeidarpartiet kravde nyleg at regjeringa må avdekke omfanget av vald mot eldre og sette inn tiltak som kan hindre denne valden. Det er eit nyttig innspel. Gårsdagens Vårt Land-artikkel viste også at det er viktig at kommunane etablerer gode rutinar for å avdekke og forhindre vald og overgrep mot risikoutsette vaksne.

For Kristeleg Folkeparti har det viktigaste vore å komme i gang med tiltak, framfor å bruke endå meir tid på å omarbeide opptrappingsplanen før han skulle settast i verk. Det er eit forståeleg standpunkt. Hovudpoenget er at det skjer ei reell opptrapping. Tiltak mot vald og overgrep må framleis stå høgt på dagsordenen til politikarane.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere