Lars-Arne Høgetveit

Alder:
  RSS

Om Lars-Arne

Følgere

Det er stor uvitenhet blandt Norges innbyggere om hvor akutt sårbare vi er. To litt større konflikter internasjonalt og vi kan raskt være i sultmodus med våre 5,4 millioner landsmenn. Verre er det at Regjeringen og Stortinget aktivt ødelegger vår beredskap på mange vitale felt.

Statsminister Erna Solberg uttalte til NRK.no følgende 23.03.15: «– Laksen er Norges Ikea. – I 2014 eksporterte Norge sjømat for 69 milliarder kroner. Det er 7 milliarder mer enn i 2013, og en dobling på under 10 år. Hver eneste dag serveres det 37 millioner norske sjømatmåltid verden rundt. – Likevel hevdes det altså at Norge ikke er selvforsynt med mat.»
Så sjekker den som betviler den norske ledelsens kunnskapsnivå og hva de vil med samfunnet opp fakta grunnlaget for uttalelsen til landets statsminister. Jo ca 83 % av fôret laksen vi produserer basert på importert fòr. Laksen er altså ikke nasjonal beredskap for Ola Nordmann. Og villfisken, vil om det blir mangel på mat/proteiner, gå til den nasjonen med den største militære flåten. Der har vi da heller ikke beredskap for Ola Nordmann.

Vi hadde heller ikke nevneverdig smittevern beredskap, i mars 2020, da Covid-19 dukket opp og det rammet regjeringen med Erna Solberg. Noen år tidligere ble beredskapslagre av viktig smittevernutstyr solgt ut og lagrene tømt. Ullevål sykehus (i 2009) og Direktoratet for sivilt beredskap (2015) varsla om manglende smittevernutstyr, men hverken Helsedirektoratet eller regjeringene reagerte. Og etter 2015 har Norge ikke hatt nasjonale beredskapslagre av legemidler.
Man var i årene før mere opptatt av å få økt salget av laks til Kina…landet som selv holdt munn om Covid-19 utbruddet i nærmere 2 mnd, samtidig som de prøvde å tømme smittevernutstyr-markedet internasjonalt!
Kritikken av håndteringen av 22. juli var også hardt rammende for regjeringen, den gangen med statsminister Jens Stoltenberg.

Det virker som vi i Norge over mange år ikke har hatt lederskap, som vil kunne fungere i kriser, når «sola skinner» kan hvem som helst styre – selv om de ikke styrer bra så går det sånn tålig. Storbritannia opplevde det samme, da 2. verdenskrig brøt ut, og folket hentet inn Churchill for å bringe nasjonen gjennom krisa! Det er en ting man med basis i solid erfaring kan si om politikeres evne til å forutsi krig og fred, det er at de bommer stadig. Statsminister Gunnar Knudsen sa at "den politiske himmel var skyfri" i 1914. Neville Chamberlain kom med fredspapiret underskrevet av Hitler og han selv og lovet "Fred i vår tid", i september 1938. Til slutt stod hans egne og skrek til han i Underhuset i panikk: Forsvinn, vi har fått nok av deg. Så drøftet man om man skulle sette inn hans nestkommanderende lord Halifax. Da sa de om sine egne: "Hva er vitsen med å hive ut lirekassemannen og sette inn apekatten". Så samlet de seg om sir W. Churchill på 64 år for England, bråkebøtte og fredsforstyrrer - som i 6-8 år hadde advart - og som nå ble den mann som samlet nasjonen og verden mot barbariet - og ble den "vestlige sivilisasjons redningsmann." Slike folk har ikke Norge i ledelsen nå – de er historieløse, forstår følgelig ikke sin samtid og styrer etter en helt annen ideologi enn den som tar vare på nasjonalstaten.

Hva gjør Ola Nordmann om verden får ett par litt større militære konflikter, f.eks. i Sør-Kina havet og i Midtøsten – som igjen kan trigge problemer med matimport av ulike årsaker. Fagfolk vet at internasjonal mathandel er en skjør sak og det er slik at KUN rundt 10 % av maten nasjoner produserer går på kjøl og selges ut av produksjonslandet. Norge er svært sårbar her med sine ca 38 % med egen matproduksjon, og basert på svært mye teknologi og sårbar infrastruktur. Norge la ned sin nasjonale beredskap av mat (sukker, salt, gjær, korn m.m.) vinteren 2003 i et Stortingsvedtak – fra et allerede lavt lagernivå.

Svikter matimporten vil Covid-19 raskt blekne – sult er noe helt spesielt sier de som har prøvd det!!! Stortinget og regjeringen vil i løpet av kort tid bli omringet av nordmenn – som vil be dem forsvinne.

Og fortsette å spille russisk rulett bør vi slutte med. Norge har ingen beredskapslagring av mat, ingen beredskapslagring på gårdsnivå av drivstoff til landbruksredskapene (vi har 2 sårbare oljeraffinerier som kan settes ut av drift på 1 minutt), ingen reservedelslagre, lite kunstgjødsellagre, mangel på såvarer, etc. Vi trenger altså bl.a. beredskapslagring av mat for 12 mnd for sikre kalori inntaket på kort sikt og gi noe rom for omstilling, drivstoff og reservedelslagre for landbruket, tilgang på mer av grasressursene som ligger ubrukt (tilsvarer ca 800 000 daa kornproduksjon – utfordringene for mye av dette er bl.a. rovdyra som gjør det vanskelig å utnytte), økt nydyrking og drenering av eksisterende arealer. Det finnes habile fagfolk som kan dette ute i folket og også i flere departementer, men de forteller meg at de slipper ikke til med kunnskapen sin! Nasjonalstaten må i politikken VIKE for globalist religionen – som har inntatt tanker og sjel hos våre ledere – slik at de ikke lenger evner å sikre egen befolkning. Jobb nr klarer de altså ikke lenger.

 

 

Gå til innlegget

Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap

Publisert over 4 år siden

Dagbladets Inger Merete Hobbelstad skriver 9. juli 2017 en kommentar med overskrift slik: «Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap: En av åtte nordmenn tror ikke på evolusjonslæren. Angrepene på vitenskapen må bekjempes.»

Dagbladets Inger Merete Hobbelstad skriver 9. juli 2017 en kommentar med overskrift slik: «Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap: En av åtte nordmenn tror ikke på evolusjonslæren. Angrepene på vitenskapen må bekjempes.»
 
Etter at hun innledningsvis viser til at Tyrkias totalitære leder Erdogan ønsker å forby evolusjonslæra i ungdomskolen, så skriver hun: «Kreftene som kjemper mot evolusjonslæren er som regel religiøst motivert, enten av islamsk eller kristen tro.» Underforstått er «islamsk eller kristen tro» ett stykke av samme alen, men hun hopper bukk over at Kristendommen tilber den treenige Gud og Islam tilber en månegud, en avgud – og følgelig er det hedenskap av samme kategori som evolusjonslæra har sine røtter ned i. Islamisten Erdogan vil jo ikke lære bort kristendom i Tyrkisk skole, hadde han det gjort ville han vært skutt i det landet? For Koranens beretning er helt ulik Bibelens og avvik aksepteres ikke av islamister – like lite som evolusjonister liker at det finnes Èn Gud som har Skapt dem og holder alt Liv oppe ved Sitt Ord. Hele naturen vår vitner hver dag om en Skaper! Og les litt senere hva professor ved UiO Farid Ould-Saada uttaler om dette!
 
Hobbelstad er også svært bekymret for en «internasjonal trend der grunnpilarene for naturvitenskapen trekkes i tvil og forsøkes å holde unna den oppvoksende slekt.»
Hun skriver: "Evolusjonslæren har bestått alle vitenskapelige prøver og er det fungerende grunnlaget for moderne biologi." Det er nok å nevne "missing link" så ser en hvor usann påstanden er. Enten vet hun ikke bedre eller så er agendaen tydelig nok, undertegnede som har studert biologi og tilknyttede fagdisipliner en del år kjenner meg ikke igjen i påstanden.
 
Avslutningsvis slepper hun trollet ut av esken og Inger Merete Hobbelstad roper på hjelp fra "sentralmakten" (i dette tilfellet statsråd Røe-Isaksen, som hun er noe misfornøyd med) til å tvangsstyre skoler ideologiske innhold på tilblivelsesspørsmålet. Hun skriver: «Kanskje skjærer det en høyremann i hjertet, men når utkantene sklir ut i uvitenskapelig og til dels skadelig tenkning, må sentralmakten være parat til å ta grep. Barn som skal bli voksne i det norske samfunnet har krav på kunnskap som gjør dem i stand til å forstå og mestre den verden de er en del av.»
Først tar Inger Merete Hobbelstad fra barna deres håp og selvbilde basert i Guds Skapelse av mennesket, der Gud gav oss en Verdi, ett menneskeverd – vi skal ikke slaktes og spises fordi vi er mennesker! Veldig mange unge i dag er lei av livet for de det ingen mening har for dem! Og de voksne har stelt til et samfunn av skilsmisser (seriemonogamiet) og annen elendighet som gjør dem til klienter hos psykologer og psykiatere.

Mennesket som vil kjenne sitt opphav har sterke drivkrefter, ned på det eksistensielle nivå: Ved Geneve, i grenseområdet Sveits/Frankrike, ligger CERN som forsker på partikkelfysikk, kjernefysikk, kjernekjemi og omfatter verdens største forskningssenter innen disse Ved CERN har de knyttet til seg 6 500 forskere fra 500 universiteter i mer enn 80 land. I 2008 var partikkelreaktoren ferdig og da skulle protoner og kjerner av blyatomer drives opp i en fantastisk hastighet i hver sin retning i tunnelen for så å krasjes med hverandre. Kollisjonen skjer i en hastighet av 99,9999991 % av lysets hastighet og da ”flyr” protonene 11.000 runder i tunnelen i løpet av ett sekund. Man håpet på ”et mini Big Bang” for så å analysere hva som var status rett etter ”det store Big Bang” som man hevder var for 14 milliarder år siden. Verdens Gang skriver følgende om dette arbeidet i CERN: ”Farid Ould-Saada sammenligner fysikernes kunnskapsjakt med et foreldreløst barn som forsøker å finne ut hvor det kom fra. Så fundamentalt er det.” Farid Ould-Saada er professor ved Universitetet i Oslo. INGEN skal si at Guds Ord er gått ut på dato! Forskerne leter etter sin Skaper... og han er rett for deres øyne – som Romerbrevet 1, 20 skriver! Vitenskapen kunne nådd betydelig lengre om de hadde satt opp flere av sine hypoteser ut i fra Bibelen, bl.a. mht danningen av kull- og oljeleiene.
 
Denne sentralmakten Hobbelstad nevnte, som egentlig er en totalitær makt i hennes kontekst, fikk vi informasjon om for litt siden da to topp politikere fra Romania besøkte Norge. Hvor frie vi nordmenn er kan du lese om her på ett annet sentralområde for en fri nasjon: Toppfolk i Romania tar den norske stat kraftig i skole mht Barnevernet Det er jo slik at har Gud ikke skapt menneskene er foreldretten ikke relevant, barn og voksne har heller ingen mening med livet – så destruktiv er sosialdarwinismen og barna er Statens både ideologisk og fysisk.
Og husk at evolusjons«læra» er en bærebjelke i kommunismen, der Gud er død - selv om hele Skaperverket vitner om det motsatte. Alle steder der den judeo-kristne arv har kommet, har den brakt orden og ro og styre ved Loven, man har en personlig frihet - men står til personlig ansvar ovenfor sin Skaper.
 
Samtidig glemmer(?) Hobbelstad videre norsk skoles oppstart med Pontopidan i 1739!:Nasjonal kristen skolestart i Bergen i 1739 med Sannhet til gudfryktighet

Hvorfor Dagbladets Hobbelstad heller ikke har kunnskap om det følgende, men allikevel påstår mye, er vel bare symptomatisk:
En del av spørsmålene hun reiser ligger utenfor vitenskapens mulighet for prøving og etterprøving - da havner evolusjonisten ned på om han/hun vil Tro på sin egen tro. Man kan ikke vitenskapelig teste ut Big Bang hypotesen like lite som Skapelsen m.fl. Big Bang hypotesen er basert på en lang rekke forutsetninger, og om bare den ene svikter f.eks. den med «millioner av år» så ryker hele læra. Og ser vi på hvordan den geologisk rekka er bygd opp (geologi vs fossiler for aldersdatering) så ser vi at den er basert på en sirkelargumentasjon hvilket innen vitenskapelig teori er betegnet som uvitenskapelig. Det finnes ulike dateringsmetoder – og selvsagt går man stille i dørene når fagfolk påviser at dateringsmetodene har store svakheter samt viser det motsatte av hva vi får lære på norske universiteter.

Et dateringseksempel for steinprøver, som viser hvor mye en kan stole på metoden, er: - Steinprøver fra 22 vulkanske steiner fra forskjellige deler av verden, som man med sikkerhet vet er dannet i løpet av de siste 200 år, ga en alder i fra 100 -10 000 millioner år ved hjelp av typiske radioaktive teknikker! Generelt er det nemlig to problemer med dateringsmetoder: Problem 1: Umulig å vite om forutsetningene stemmer, det hele blir et usikkert sjansespill. Problem 2: Man subjektivt velger hvilken dateringsmetode som skal brukes etter hvor gammel man tror prøven er. (Kilde: Sylvia Baker (biologisk utdannet ved universitetet i Sussex, England) har laget heftet ”På vaklende føtter – Søkelys på Darwins utviklingsteori”)
 
Og, om det skulle være interessant, så finnes det en mengde naturvitenskapelige funn som underbygger Bibelens Ord. I bl.a. USA har vi et RATE-team (Radioisotope and the Age of The Earth, www.icr.org/rate) som har publisert forskning om dateringsmetoder basert på radioisotoper. RATE-teamet viser oss at jorden er ung. Og i tiden 2003/2004 ble det presentert vitenskapelige resultater i USA (Kilde: www.icr.org, søk på ”AGU Conference”.), der jordas alder ble vist å være 6000 +/-2000 år. Ingen vesentlig negativ kritikk kom fra de mange vitenskapsmenn fra for eksempel radioisotope laboratorier ved Berkeley og Yale. Dette er i dag kunnskap på området, men mange forskere og legmenn velger den aktivt bort. Samtidig kommer angrepene fra denne verden svært ofte akkurat på dette sentralpunktet – om tiden siden Skapelsen og Skapelsens daglengde. Denne verden har en teft for hvor angrepet skal settes inn og de suger det ikke av eget bryst! Kan de også klare å få en kristen til å blande litt «kreasjonisme» med litt evolusjonisme, regner de med at vedkommende snart er på plass ideologisk og kan regnes som en av dem.
 
www.answeringenesis.org besvarer mye av det Hobbelstad påstår og en kan også få mere innblikk i vitenskapelig metodelære som hun ser ut til å være lite kjent med? At hun også presterer å skrive: «De siste årene har fragmenteringen og eliteskepsisen gjort disse bevegelsene større og sterkere, fordi det er lettere enn før å konsolidere seg i grupper og miljøer utenfor hovedstrømmen.», bør vel egentlig si det meste om hennes evne til selvstendig tenkning basert i fakta.

Hun kunne i redelighetens navn i hvert fall ha nevnt troende vitenskapsmenn gav Gud og kristendommen æren for at de oppdaget skaperverkets lovmessigheter slik som Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Sir Isaac Newton, Rene Descartes, Robert Boyle, Michael Faraday, Matthew Maury, James Prescott Joule, James Clerk Maxwell, Lord William Kelvin, Werner Karl Heisenberg m.fl. (Kilde: Rodney Starks bok «Fornuftens Seier») Jeg vil anta det er første gang hun leser om deres tro?

Det lysner tydeligvis i Norge: «Akademikerne starter med å ignorere oss, for så å gjøre narr av oss. Nå er de sinte på oss, og slåss mot oss. Vi gjør fremskritt!» Frankfurterideologien som dette er en del av møter økende motstand!

Gå til innlegget

«Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» Andre menneskeretter er avledet fra tros- og samv.fri., falt den falt alt.

En kristen friskole ser dagens lys med 26 elever, i Larvik, høsten 2016. Det «spesielle» ved den nye friskolen er ikke er at det er så mye nytt, men heller at den tar vare på det som har vært ett felles kristent grunnsyn i Norge gjennom generasjoner, og som også gjennomsyret den offentlige norske skolen til for få år siden. Den gang det var legitimt å holde hviledagen hellig slik at en skulle gi kroppen hvile en dag i uken og lære mer om Han som gav oss livet i all sin fylde og kjærlighet. Det var legitimt å lære bort at en mann og en kvinne var det naturgitte samliv i familien, samfunnets grunncelle, for å lage et bærekraftig samfunn og redusere mulighetene for mishandling av voksne og barn gjennom en skilsmisse. Dette reduserte også faren for sjalusi og hor. Gud som Skaper er også pensum, de skal lære at det er en mening med livet, de skal lære at menn og kvinner er biologisk forskjellige, og også at menn og kvinner har samme menneskeverd og en egenverdi og ikke bare en samfunnsverdi! De lærer at mennesket har en syndig natur og selvsagt initierer det synet et absolutt behov for en maktfordeling i samfunnet, i Norge var det en tredeling av makten frem til parlamentarismens inntog.

Men, ikke alle likte bl.a. De Ti Bud – men alt skulle være «så normalt», men ikke naturlig Gudgitt og den nye utflytende norm skulle stats initieres. 68tterne i sin Frankfurterstil (Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme, kan søkes opp på www.Kommentar-Avisa),  førte an på alle arenaer. I dag ser vi et samfunn som går i oppløsning og som truer den nasjonens ideologi som inntil for få år siden var den normale og bærekraftige, truet med pengestraff, anti-lover, rettsvesen og vi ser konturene av regelrett en politistat basert på en kulturmarxistisk ideologi (ispedd andre -ismer) der bl.a. barna i ytterste konsekvens tilhører staten. Menig mann og kvinne tier helst still i det offentlige rom med ukorrekte meninger, men også etter hvert i den mere private sfære for angiveriet begynner å bli utbrett som i gamle DDR der staten rådet grunnen med bl.a. Stasi, ministeriet for statssikkerhet. Angiveriet var det bærende element, helt inn i hjemmet, i Stasis totalitære onde makt.

Skolen, som altså er tuftet på den tusenårige kristne Rett, den Rett som danner hele Grunnlaget for at det i det hele tatt finnes noe som heter Menneskeverd og Menneskeretter er under angrep og har vært det lenge. Landsfader, og marxist, Einar Gerhardsen tok Oslo kristne lærerskole høsten 1947 og førte arven fra Edv. Bull videre. På midten av 1920-tallet var historiker og professor Edv. Bull nestformann i Det norske Arbeiderparti. Hans livssyn var klart marxistisk, noe han gav uttrykk for i sin bok "Kommunisme og religion", utgitt i 1923. Vi siterer fra hans bok: " Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak." Og videre "Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst." Og til sist " Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk."

I avisen Dagen 12.10.16 fremstår så Aps stortingsrepresentant i Familie- og kulturkomiteen Sonja Mandt fra Larvik og hun synes ikke, den godkjente, Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik skal få lov å undervise elevene fra Bibelen slik det kan leses der. For hun påberoper seg menneskerettene og der er Bibelen, på flere områder, en motsats mener hun. Og i følge Dagen har Mandt sendt et brev til Kunnskapsminister Røe Isaksen der hun ber dep. å se på om Undervisingsdirektoratet, etter skolegodkjenningen i januar 16, bør se nærmere på skolen i Larvik. Mandt sier hun følger opp en bekymringsmelding sendt fra Human-Etisk Forbund i Larvik. Kanskje man heller skulle brukt kreftene sine på mobbekulturen i norsk skole som vitner om at evolusjonslæren sterkt har påvirket menneskesynet?

Jeg skal ikke her gå inn i ytterligere meninger fra Mandt som fremtrer som tungt ideologiske og sterkt materialistiske, men henlede oppmerksomheten på noen få sitater fra boken «Kampen om menneskerettene» skrevet av Sigurd Opdahl og utgitt i Norge i 1947. (Kan lastes ned, nederst her.) Boken er «Norges lærere tilegnet» de som nå igjen skulle innprente Sannheten i den oppvoksende generasjon etter en 5 års natt under jernhælen med fravær av tros- og samvittighetsfriheten. En jernhæl som bygde seg opp fra den bayerske humanist Johannes Aventinus, sammen med andre humanister, på 1500 tallet og la det ideologiske grunnlaget for en veritabel germanomani som endte i flere kriger, den siste - 2. verdenskrig. (Kilde: Tyskland og Skandinavia, 1800-1914, Impulser og brytninger) Ideologi er alvor!

Sitat fra boken: «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig komprimert, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. Men rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt alt.
Videre: «Det kan vel neppe bestrides at det er kristendommen som har gitt vår kultur trangen til å verne om mennesket, også om det svake, gamle og uproduktive menneske. Også det var jo skapt i Guds bilde. Også det hadde Kristus gitt livet for.» (s. 227)
Boken dokumenterer også at utviklingslæren førte med seg at synet på mennesket ble totalt forandret. Og Opdahl viser oss på en lettfattelig måte hva konsekvensene ble av dette ”nye” menneskesynet. Han viser oss at overgangen fra å se på mennesket som et evighetsvesen til et biologisk vesen får dramatiske konsekvenser for alt som er sant og rett. Opdahl skriver at Schleiermacher engang skal ha sagt at humanitet uten divinitet (noe guddommelig) er bestialitet. Vår tid har levert beviset for at han hadde rett.

Legg merke til hvor anti-totalitært opphavet og dermed Grunnlaget for menneskerettene er, og hvor individ orientert det er, det dokumenteres på side etter siden i boken av Sigurd Opdahl. Det er ingen solidaritetstankemellomklassene – men alle er like mye verdt uavhengig av klasse! Begynner du med å lese Forordet side 9 og innledningen side 11 og 12 får du på ett øyeblikk innsikt i hva Ap nå vil rive ned i Norge - det vil føre oss rett i klørne på en totalitært styrt nasjon. På de rødes fane står det skrevet:Angrep pådet kristne menneskesynet, angrep påytringsfriheten, og angrep påforeldreretten.nheten i den oppvoksende generasjon etter en 5 års natt under jernhelen. Legg merke til hvor anti-totalitært opphavet og dermed Grunnlaget for menneskerettene er, det dokumenteres på side etter siden i boken av Sigurd Opdahl. Begynner du med å lese Forordet side 9 og innledningen side 11 og 12 får du på ett øyeblikk innsikt i hva Ap nå vil rive ned i Norge - det vil føre oss rett i klørne på en totalitært styrt nasjon.

Opdahl avslutter boken med et sitat av Norges Kong Haakon: "- Det er bare gammeldags, god kristendom som kan redde verden i denne tid. Vi må vende tilbake til de kristne verdier som hele vår kultur bygger på."
Avslutningsvis kan en nevne at den første grunnskole i Norge, Kristi krybbe i Bergen 1739 (søkes også opp på www.Kommentar-Avisa), der var boken av Pontoppidan «Sannhet til Gudfryktighet» (Pontoppidans forklaring til Luthers katekisme) skolens hovedpensum. Og noen få tiår senere får vi Grunnlovens av 1814 derom skriver Sverre Steen i verket «Langsomt ble landet vårt eget» at § 2 ikke kan oppheves eller i prinsippet endres så den avskaffes. I tilfelle må hele Grunnloven opp til revisjon. Den evangelisk-lutherske religion er nemlig åndelig basis for både kirken og staten. Den 21.05.2012 satte det norske Storting tilside Grunnloven og sidestilte humanisme og kristendom i § 2. En Grunnlovsstridig antireformasjon var skjedd.

I 500 års jubileumsåret for Martin Luther i 2017, minnes vi hans oppgjør med en annen -isme, den dypt totalitære katolisismen – den snunaden kom ved Guds hjelp Alene. De totalitære krefter kan bare bekjempes i bønn og arbeid, men da kan de Frelses ut av sin undergang oss mennesker til gagn og Gud til ære!

Gå til innlegget

Det er underlig hvordan ulike aktører synes å bevege seg sammen eller uavhengige av hverandre i det verdslige og åndelige landskapet, men mot det samme mål. Norge er langt på vei blitt katolsk/verdslig og hedenskapet råder da grunnen med dets følger!

I avisen Dagen nett den 22.02.2016 refererer Andreas Nordli, leder av Ungdom i Oppdrag, fra deres arbeidermøtet på Grimerud Gård i januar der bl.a. Egil Grandhagen deltok. Grandhagens innlegg bruker Nordli det meste av sin tekst på og et viktig poeng fra Grandhagen, om han er rett gjengitt, var «I vår protestantiske historieskriving hopper vi gjerne bukk over misjonsarbeidet til katolikkene og kelterne.»Og med denne bakgrunn hentes frem flere personer/trosretninger som han mener belegger hans synspunkter.
Med bakgrunn i hva jeg las i Grandhagens bok “Glimt fra Asias misjonshistorie” (utgitt 2011) så er det nok sannsynlig at UiOs representant her har gjengitt Grandhagen korrekt.

Hele innlegget til Nordli kan leses her: http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/globalt-perspektiv/Hva-vi-l%C3%A6rte-av-Egil-Grandhagen-304558

 

Min umiddelbare reaksjon på stoffet over er svært alvorlig.Og begrunnet i mine punkter nedenfor vil jeg hevde at her bør man finne andre kilder en Egil Grandhagens synspunkter og kildevalg. Dette er altså begrunnet i at Granhagen har vært bærer av:

1. Noe en kan oppfatte som renvasking av jesuittene/katolisismen - dokumentert i Utsyn, her: Se teksten rett under faksimile i denne linken.
For ordens skyld, kort sitat fra linken:
«For ytterligere å underbygge hva slags krefter vi her snakker om skal vi også minne om Granhagens bok «Glimt fra Asias misjonshistorie», der han skriver meget positivt om Jesuittene som arbeidet i Kina. Boken ble etter hukommelsen anmeldt avEngelsviken i Utsyn (ca 2011) der anmelder reagerte ualminnelig skarpt på at det var mulig med en slik udelt positiv/anbefalende omtale av jesuittene. Engelsviken skjønte det ikke. Den som kjenner til jesuittene vet hva slags hedenskap de representerer både åndelig og ofte ved fysisk inngripen.»


2. Jesuittene, Pavens kampsoldater forteller Olav Valen-Sendstad (en av Norges mest intellektuelt skarpskodde hjerner og forfatteren av Kirkens Grunn som ble lest opp fra landets kirkelige talerstoler mot nazimakten under 2. vk.) oss om her: http://www.tagryggen.dk/downloads/books/moskva_rom.pdf  Flere kapitler gir oss innsikt i dette blodige hedenskapet som jesuitterbevegelsen, pavens frontsoldater er.

Har Grandhagen nå blitt en sentral aktør for å renvaske Moderkirken INN I de tradisjonelt mere konservative kretser i Norge? Han har, slik jeg i ettertid ser det, hatt flere slike sentrale oppgaver tidligere, der bl.a. 1978 "oversettelse" ble akseptert inn i NLM med Grandhagen som generalsekretær. Bibelen er grunnbjelken i et misjonsfolk!!! Det var den det sto sterk strid om da King James versjonen av 1611 så dagens lys i bitter strid med bl.a. Paven i Rom.
Så kan man også høre på hva misjonærer østpå, i Kina på 1930-40 tallet, om hvilke opplevelser de hadde med den katolske kirke. Det fortelles bl.a. at når det ble vekkelser var straks katolikkene der og fisket i «opprørt vann», sammen med pinsevennene. Men viktigst, vi vet hva Moderkirken står for av frafallsforkynnelse til Fortapelse. Carl Fredrik Wisløff tok sin doktorgrad på denne Skjøgekirken, der hanfullførte sin teologiske doktorgrad ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «Nattverd og Messe» i 1958. Dette var en dogmehistorisk studie av Martin Luthers oppgjør med romersk-katolsk messeofferlære.

Vi bør avslutningsvis også nevne ett 3. punkt – som dessverre forsterker bildet over:

3. Feminismens ånd - dokumentert av Carl Fredrik Wisløff. Se spesielt denne artikkelen Artikkel av C F Wisløff der Wisløff i 1993 imøtegår Grandhagen kraftig og dokumenterer at Grandhagen er på kollisjonskurs med Bibelen. En feminisering av Guds Ord vil åpne for en økumenisk tilnærming til flere religioner som har både mor og barn som de tilber bl.a. i den katolske Moderkirken. Paven er nå også en «brobygger» mellom andre religioner og har for så vidt også fanget Den norske kirke i sitt garnmht Rettferdiggjørelseslæren. Når den læren er falt er alt falt.

 

Et råd da til norske menigheter – styr unna personer som beviselig ligger bibelkritikken nærme når dere samles om Guds Ord og ellers. Det er surdeigens kraft dere utsettes for når slike slipper til. Det myndige lekfolk bør igjen på banen og kjeppjage slik vranglære uansett hva vranglæreren har av titler og posisjoner!

Gå til innlegget

Den siste måneden kan en komme i tanker om ikke Schibstedkonsernets Fædrelandsvennen og Aftenbladet og nå i dag statskanalen NrK har pratet sammen for å gjøre en del koordinerte angrep i media mot bl.a. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vel, vi vet i hvert fall at omkring 70 % av norske journalister er venstrevridde og en del prosent til er politisk korrekte. Aftenbladet og NrK kom nå med angrepet på verdidokumentet som ansatte ved NLMs skoler skal signere når de ansattes og der ekteskapet er likelydende med en mann og en kvinne – altså det vi finner som definisjon i Bibelen på ekteskapet og som dermed er Skaperens egen definisjon og dermed den endelige.

Før dette kom Fædrelandsvennen gjennom flere dager i sommer med angrep og uthenging avde som tror Israel er Guds utvalgte folk, noe de jo er.

Det som er interessant er at når Sannheten blir fremført våkner den Onde selv, det er et godt tegn! Vi husker godt hva som skjedde med Djevelen selv da han 3 ganger fristet Jesus – Jesus sa «Det står skrevet» og siste gang forlot Djevelen Han. Guds Ord har kraft og om ikke lenge setter Gud Selv sluttstrek for menneskenes Ondskap på jord. Om mennesker selv vet de brukes av Den Onde er vanskelig å uttale seg om, men vi ser av gjerningene at de da brukes og da enten ubevisst eller bevisst. Frelsen i Jesus Kristus er også for disse – men da må de ydmykt bekjenne Jesus er Herren og Hans Ord er Sannhet.

Men, igjen til Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik som nå går høyt på banen på vegne av avguderiet. På hennes private Facebook side er de 6 siste oppslagene (som er åpne for undertegnede) støtte til homofili – det siste fra 25. juni lyder slik:
«Sterkt å få møte et stort forbilde og en av de modigste menneskene jeg vet om på #‎OsloPride. Hurra for Kim Friele!» Før det var hun 14. juni på PrideParade i Warszawa. Vi kan vel med dokumentasjonen over begynne å tenke på et kampanjemenneske…der hennes kampanje er motsatt av hva hennes Skaper forteller henne er Sannhet og det beste for mennesker. Friele er altså et «stort forbilde» for henne og «en av de modigste» hun vet om. Dette høres vel litt lite vidsynt ut spør du meg. Ørstavik burde kanskje før hun skriver mere lese denne i sin helhet om hun tenker å ta vare på sine medmennesker inklusive de hun nevner over: 68tter generasjonens dødskultur plager oss. Her dokumenteres det på en grei måte hvilke holdninger som bygger en nasjon og får folket ut av sykdom og elendighet. Hva Uganda fikk til på få år bør bli et «standardverk» for hver den som ønsker sin neste vel!

Så til hva saken også dreier seg om – nemlig et koordinert politisk spill der Likestillingsloven er den som nå ligger til grunn for de siste dagers oppslag mot NLM skolers verdidokument. Professor em. Erling Danbolt fortalte på Geilomøtet 12. januar 1978 i et foredrag med tittel «Ideologi og likestilling. Ot. Prop. Nr. 1/77-78. Lov om likestilling mellom kjønnene.»- hva som ville bli slutten på den utvidede fullmaktsloven Likestillingsloven var. Danbolt omtale loven som en totalitær fullmaktslov som skal gjelde ALLE livsområder.
Danbolt begynner sitt foredrag med å omtale ”det nye kjønnsrollemønster” som streber mot det store mål ”likestilling.” Dette i ”motsetning til det gamle”. ”Lovforslaget definerer ikke den likestilling det krever, men det forutsetter et ”bestemt helhetssyn som alle skal være enig i – det såkalte ”nye kjønnsrollemønster.” Man skal få tid til omstilling – men det skal gjelde også innen menigheter og familiene og praktiseres etter hvert ”Det sies like ut: ”likestillingsloven er ment å bli brukt som et middel til å påvirke utviklingen.” Til dette ville man ikke bruke domstolene, men et likestillingsombud og nemnder for å endre ”alle livsområder.” Her finner du noen flere stikkord fra Danbolts tale. Og her talen i FULLVERSJON.

I januar 1978 kom foredraget «Nå må vi våkne – familien, staten og nye lover.» (Lydfil i FULLVERSJON) som også gir en dybdeinnsikt i hva Ørstavik nå forfekter der hun tar spenntak i Likestillingsloven og vil bruke den som en totalitær fullmaktslov. Nå må vi våkne gir deg innsikt i systematikken og hvordan disse kreftene jobber systematisk mot kristendommen. Det er den totalitære kulturmarxisme som en ser arbeider. Foredraget ble holdt på omkring 90 steder rundt om i hele Norge og er i tillegg spredd i et betydelig antall manus og i omkring 5 000 kassetter oppigjennom årene.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere