Kristoffer Hansen-Ekenes

Alder: 35
  RSS

Om Kristoffer

Prest i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)
Masterstudent ved Det teologiske menighetsfakultet (MF)
Musiker
Misjonsvenn

Følgere

Å blande kortene

Publisert over 7 år siden

Det er rett som du sier at alle lemmene er like verdifulle på Kristi kropp. Det skulle da ellers bare mangle. Mener du at det er sammenfall mellom DNKs medlemsregister og Kristi kropp? Medlem i DNK = lem på Kristi kropp? 

Gud rangerer ikke kirkemedlemmer. Det er jeg enig i. Fordi det i hans øyne ikke spiller noen rolle hvilket kirkesamfunn vi er medlem i. Derfor er det heller ikke dramatisk at mange melder seg ut av DNK eller noe annet kirkesamfunn. Dramatikken dreier seg om hvorvidt mennesker forlater troen eller ikke. Om de allerede har forlatt troen, synes jeg det er i orden at de forlater trossamfunnet DNK eller hvilket som helst annet. Hva skulle ellers være begrunnelsen for å forbli medlem? 

Men vi vet ikke så mye om de 2700 og deres begrunnelse, selv om det virker rimelig å anta at det har sammenheng med kirkemøtet. Det er også rimelig å gå ut i fra at de representerer "begge sider" i spørsmålet om likekjønnet vigsel. 

Gå til kommentaren

Identitetsproblemer

Publisert over 7 år siden

Det er klart det er snakk om identitetsproblemer. Som du skrev i innlegget ditt om folkekirken forleden, har DNK i stor grad valgt å være en service-kirke. Jeg tror ikke det er veien å gå. La meg likevel ta tak i service-begrepet: Hvis etterspørselen skal styre tilbudet, ville det være sakssvarende å spørre alle medlemmer om hva de ønsker at kirken skal gjøre for dem. En trenger ikke være profet for å spå at svarene ville sprike. Service-prosjektet er med andre ord dømt til å mislykkes og bør skrinlegges. Folkekirke-ideologien er overmoden for overhaling - det hjelper ikke med ny malig hvis skroget ikke er flytedyktig. 

En debatt om alternativene er jeg gjerne med på. 

Gå til kommentaren

Et saklig og ordentlig motsvar

Publisert nesten 8 år siden

All hønnør til underskriverne som her presenterer et saklig, godt formulert innlegg. I en debatt der mange tyr til personangrep og mistenkeliggjøring av motparten for å fremme sitteget syn, har dere her klart å fange inn det som er noe av kjernen i argumentasjonen. Dette innlegget fortjener solide og reflekterte kommentarer. 

Gå til kommentaren

Om personlig pronomen på gresk

Publisert nesten 8 år siden

En del av utfordringene i oversettelsen oppstår på grunn av fenomenet "implisitt subjekt" på gresk. Det innebærer at man underforstår personlig pronomen (jeg, du, han/hun/det, vi, dere, de) når disse er agent for verbets handling. Greske verb bøyes i blant annet person og tall. Derfor, i en setning der verbet står i 3. person éntall, vil det i utgangspunktet ikke være mulig å vite om det menes han, hun eller det. Da er vi overlatt til konteksten for å avgjøre. 

Jeg vil her argumentere for at det er naturlig å forstå "kvinnen" som meningsmessig subjekt i vers 15. 

I vers 14 er kvinnen eksplisitt nevnt (hæ gynæ), og hun ble fristet. 

I vers 15 står verbet å bli frelst i aorist futurum passiv 3. person entall. Vi har ikke noe subjekt eksplisitt i setningen, dermed står vi ovenfor et tilfelle av implisitt subjekt. Det blir da opp til konteksten å avgjøre hvem eller hva som er agenten for verbets handlig. Det mest naturlige er å anta at det er samme subjekt i begge de to setningene, altså hæ gynæ (kvinnen), og vi bør underforstå hun. Det er også den linja oversetterne til Bibel 2011 har lagt seg på. Det er også korrekt som noen har påpekt at barnefødselen står i bestemtform. Noe annet er for øvrig sjelden vare på gresk, uten at vi bestandig oversetter med bestemt form på norsk. Gud står for eksempel nesten alltid i bestemt form, og ellers står substantiv som regel i bestemt form i preposisjonsuttrykk som tilfellet er med dia tæs teknogonias (gjennom barnefødingen) i vers 15. 

I andre halvdel av vers 15 dukker det plutselig opp kvinner i flertall i den norske oversettelsen. Har det dekning i grunnteksten? Svaret er ja - hovedverbet står her i presens konjunktiv aktiv 3 person flertall, noe som fint er fanget opp av oversettelsen: "bare de viser forstand og lever i tro, kjærlighet og hellighet". 

Håper dette var oppklarende for en del av spørsmålene knyttet til denne teksten. Når det gjelder hvordan vi skal forstå Paulus' oppfordringer her er det noe hjelp å hente i grunnteksten, mens resten må vi lese ut av den større helheten i Paulus' forfatterskap og teologi. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere