Frode Klettum

Alder: 63
  RSS

Om Frode

Hobbyjurist. Representerer min mor overfor FNs kvinnekomité (CEDAW) i hennes krav på enkepensjon i Statens pensjonskasse.

Følgere

Sysselsettingen av flyktninger fra store Midtøsten er betydelig dårligere enn fra sammenlignbare stater. Det er lettere å gi flyktningene hjelp til et godt liv der de har sine røtter enn å forsøke å presse dem til en vestlig livsstil i Vesten.

Høy sysselsetting blant innvandrere er en viktig indikator for god integrering

Under har jeg har jeg sammenstilt en del sysselsettingstall for ulike alderskategorier i Sverige og Norge. Land med mer enn 90 % muslimsk majoritet fra Asia og Afrika er skilt ut i kategori 1 og land hvor islam utgjør mindre enn 90 %, oppstilles i kategori 2. Sverige har i overkant av 10 prosentenheter dårligere sysselsettingstall (dvs minst en arbeidstime pr uke), for sine innvandrere fra Asia og Afrika enn Norge. Forholdet mellom sysselsettingen av innvandrere fra rene islamske stater og ikke-islamske stater er den samme som i Norge, dvs at sysselsettingen er ca 25 % høyere for innvandrere fra asiatiske og afrikanske stater hvor islam ikke er sterkt dominerende. Men for innvandrere som har lengre botid enn 7 år (se kolonne 5), øker differansen til 43 % (61 % for kvinner og 27 % for menn). Sysselsatte innvandrere fra kategori 1 jobber oftere mindre enn 30 timer uka enn innvandrere fra kategori 2, se kolonne 4. Sysselsettingsprosenten faller (markert med pil) fordi deltidsansatte med mindre enn ¾ stilling ikke medregnes. Arbeidsledighetstallene i Asia er høyere for innvandrere i kategori 1, dvs 8%, enn for kategori 2 hvor den bare er 5 % (jeg la opprinnelig inn Arbeidsledighetstallene % i tabellen, men den ble for stor for forums-sidene. Over halvparten av innvandrerne fra Asia og Afrika kommer fra land i kategori 1, se Ant. innvandrere.

 

Sysselsetting i % totalt + (kvinner/menn)

Land………………………Sverige……..N orge……Norge……… Norge 2013

Land………………………nov. 2010…..4. kv. 09→>30 t/uka….…Botid >7år

Land………………………25-64 år ..…..1 5-64 årSSB s. 99 ……15-74 år

 

Innfødte…………………...84(82/85)…..76(75/78)→55(46/65)

Vestlige land……………...61(60/63)*..77(75/79)→60(48/68)

Innvandrere (alle)………...57(55/59)…...64(59/68) →46(36/55)..…4(62/66)

*EU27

ASIA

Afghanistan (99,9% mus).31(27/42)…...46(33/54) →25(12/34)…...55(44/62)

Jemen (99 % muslimer)……-----------------------------------------………31(34/28)

Pakistan (97 % muslim)…32(30/33)…...49(32/65) →33(17/48)……45(39/63)

Saudi-Arabia (97% mu)…..32(26/36)…..-----------------------------------------------

Irak (97% muslimer)…..… 39(30/46)……42(33/50) →26(15/32).…45 (39/49)

Vestbredden/Gaza…….. 33(22/38)........-------------------------------...40(29/45)

Aserbajdjan (95% mus)…42(39/47)…….-------------------------------------------

Kuwait (>90% muslim)…..43(34/49)…….-------------------------------------------

Jordan (93% muslimer)…44(31/52)….....----------------------------….46(42/49)

Tyrkia (99 % muslimsk)...56(46/64)……54(42/63) →38(24/48)…..53(42/62)

Iran (98% shia-muslim)….57(54/60)……58(55/60) →39(30/45)…..59(58/60)

 

Gj.s nitt (>90% muslim)..41(31/47)….51(45/58)→32(20/41)……..47 (41/52)

 

Myanmar (89% buddi)…. 27(21/32)…..---------------------------------.66(65/67)

Nepal…… (80 % hindu)…38(49/34)…..--------------------------------.....76(78/75)

Singapore (34% buddi)….39(44/30)…..----------------------------------------------

Kina (konf, budd, taoi)….43(40/47)……61(59/65)→43(39/49)…...71(70/72)

Armenia (95 % kristn)…..45(41/51)…..---------------------------------------------

Bangladesh (83 % mu)…48(48/48)…..---------------------------------------------

Georgia (82 % kristne)….50(51/48)…..---------------------------------------------

Usbekis (90% ghayr/m)..50(45/56)…..----------------------------…..…67(67/67)

Kasakst (70% ghayr/m)…51(48/57)…...61(59/65)…..----------…….63(68/53)

Libanon (60% muslim)….51(44/57)…..---------------------------------------------

Taiwan (35% buddist)…..51(47/59)…..---------------------------------------------

Malaysia (61 % musli)….52(58/68……---------------------------……61(60/63)

Thailand (93% buddist)….53(52/62)……61(62/50)→33(33/34)…...70 (71/60)

Syria (60% muslimer)…....55(47/63)…...-----------------------------......48(42/53)

Vietnam (85% buddist)..57(53/62)……65(62/68) →50(45/53)..….64(62/67)

Mongolia (53 % buddi).....57(55/60)…….--------------------------….…78(81/67)

India…. (81 % hinduer)… 58(60/55)…….66(57/73) →49(37/58)…..67(64/70)

Filippine ne (80% krist)… 61(60/66)…….61(59/72) →37(34/51)….77(78/71)

Indone (86% ghayr/m)…..62(57/69)…..------------------------------…..65(64/68)

Sri Lanka (70% buddis)…66(63/69)…..70(73/76) →49(42/60)……73(67/78)

Sør-Korea (64% ateist)....76(76/76)……---------------------------……62(62/61)

 

Gj.snitt (kr,mu,hi,bu)…. 52(50/56)…...63(62/67)→44(38/51)…... 67(66/66)

 

AFRIKA

Somalia (99,8 % musli)… 25(20/30)……32(23/40) →17(9/19)……37(31/42)

Tunisia (99% muslime)….49(38/55)…..---------------------------------..48 (43/50)

Sudan (97% muslimer)…33(30/36)…..----------------------------------.52 (45/56)

Libya (97 % muslimer)…..43(23/48)…..----------------------------------..40(36/42)

Marokko (99,9 % mus).. 47(40/53)……49(41/55) →36(24/42)…...47(44/50)

Egypt (90 % muslimer)….48(47/53)…..---------------------------------...52(42/56)

Algeri (99 % muslimer)…51(45/55)…..-------------------------------…..45(42/46)

Gambia (90 % muslim)…51(54/48)…..---------------------------------------------

Gj.snitt (≥90%muslim).…43(37/46)…...41(32/53) →27(17/31)..…46(40/49)

 

Kamerun (kristn/musl)…..41(29/46)…..-------------------------------------------

Nigeria(50/40% mu/k)….42(35/45)…..-------------------------------------------

Burundi (90 % kristne)…. 45(41/49)…..--------------------------------------------

Ghana…(71 % kristne)…48(47/49)…..---------------------------------------------

Kongo… (91 % kristne)..50(46/54)…..---------------------------------------------

Eritrea (50/48% kri/m)…..52(47/59)…..----------------------------..…..67(68/67)

Elfenbenskyst (39% m)..53(45/57)…..----------------------------------------------

 Angola (mest kristne)……61(61/60)…..------------------------------…64(65/64)

Etiopia (63 % kristne)…..60(52/58)…..-------------------------------.…65(66/65)

Liberia (86% kristne)……60(55/67)…..----------------------------------------------

Sør-Afrika (80 % krist)….61(55/65)…..------------------------------…..62(57/65)

Tanzania (60 % kristn)....52(53/51)…..-----------------------------------------------

Uganda (84 % kristne)….57(57/57…..-------------------------------------------------

Gj.snitt (kristne/mus)…...52(47/55)…..--------------------------------…65(65/65)

 

Kosovo (95,6% muslim).. 31 (13/42)…..58 (53/65)→38(26/51)..…59 (55/63)

Japan (shinto/buddis)…..50 (45/63)…..------------------------------....55(52/70)

Israel (75% jøder)………..53 (48/57)…..------------------------------....60(52/65)

 

 

KOSTNADER KNYTTET TIL INNVANDRINGEN

Det er lett å se at innvandring fra kategori 1 land vil legge press på den norske velferdsstaten. Finansavisen beregnet i april 2013 at en somalier vil koste den norske staten 9 mill kr, en srilanker 1,0 mill kr, en pakistaner 5,1 mill kr og en inder 1,6 mill kr. Dette høres mye ut sammenlignet med for eksempel Sverige. Men i Norge ytes nesten dobbelt så høye trygder og stønader som i Sverige. Den norske minstepensjonen for enslige er på kr 14728 i 2014, mens den svenskeGarantipensionens storlek for ugifte er på SEK 7881/1,125 = 7005 norske kroner i 2014. Mens den norske sosialhjelpen i Oslo er på kr 6068 i 2013 er den svenske socialbidragsnormen SEK 3880/1,125 = norske kr 3449, se Uppsala. Årsaken til den store forskjellen i ytelser er at Grunnbeløpet (G), kalt prisbasbelöppet i Sverige, danner grunnlaget for beregning av pensjoner og til dels også stønader. Vårt G. justeres ved stortingsforhandlinger som baserer seg på lønnsveksten, mens prisbasbelöppet i Sverige justeres etter inflasjonen. I 1967 var G og prisbasbelöppet likt for Norge og Sverige, men de ulike måtene å regulere trygder og stønader på har ført til at det norske grunnbeløpet nå er mer enn dobbelt så høyt som det svenske, se under:

Grunnbeløp.. (% økn). Prisbasbelöpp..(% økning)

1967.. 5400 no.kr….....5500 sv. kr

1992.. 36500.. (576)….33700.. (513)

2003.. 56861.. (56)…...38600.. (15)

2004.. 58778.. (3,4)…..39300.. (1,1)

2005.. 60699.. (3,3)….39400.. (1,0)

2006.. 62892.. (3,6)….39700.. (0,8)

2007.. 66812.. (6,2)….40300.. (1,5)

2008.. 70256.. (5,1)….41000.. (1,7)

2009.. 72881.. (3,7)….42800.. (4,4)

2010.. 75641.. (3,8)….42400.. (-0,9)

2011.. 79216.. (4,7)….42800.. (0,9)

2012.. 82122.. (3,7)….44000.. (2,8)

2013.. 85245.. (3,8)….44500.. (1,1)

2014.. 88370.. (3,7)….44400.. (-0,2)

Lønnsutviklingen i Sverige var i perioden 1992-2012 på 118 %, se Lönest rukturstatistik hela ekonomin, men økningen i prisbasbelöppet var bare 31 %. I Norge steg Grunnbeløpet for samme perioden med 125 %. Avstanden mellom trygde-/stønadsmottakere og de som har arbeid i Sverige har derfor økt med 66 %. Hadde Norge brukt samme mal for regulering av Grunnbeløpet fra og med 1992, ville G i 2014 vært på bare kr 36500 + 55,5 % (SSB KPI 1992-okt. 2014) = kr 56 757. Dette betyr at med en slik regulering av G fra 1992 ville pensjonsutgiftene og sannsynligvis også sosialhjelp og stønader i Norge i dag bare vært omtrent 56757/88370x100 = 64 % av dagens.

Jeg antok at skifte til Moderatarne i Sverige i 2006 neppe kunne være hovedårsaken til Sverige hadde økt fattigdommen og ulikheten urovekkende kraftig, se Income distribution on powerty OECD 1995-2012, jf min kommentar #20, 16 og 17 til Noen leser meg som fanden leser bibelen av Jahn Otto Johansen. Svaret ligger nok hovedsaklig i at i Sverige øker den økonomiske ulikheten mellom de som er i jobb og de som står utenfor arbeidslivet. Med økt innvandring i årene framover, særlig fra store Midtøsten, vil nok Christian Tybring Gjeddes dystre utsikter for velferdstaten Norge i løpet av noen tiår kunne bli en realitet. Og vi vil bli nødt til å følge i Sveriges fotspor ved å tvinge fram økt ulikhet mellom de som har ervervsinntekt og de som ikke har.

Det vil alltid gå en øvre grense for hvor stor andel av skattebetalernes penger som kan aksepteres å gå til opprettholdelsen av en sterk velferdstat. Når denne grensen nås, vil økt antall hjelpetrengende måtte være med på å dele den samme pengesekken som tidligere. Men da skapes dessverre også et større forskjells-Norge med de store uheldige konsekvenser dette har. Sverige kan kanskje bære den sterke innvandringen og 95 000 nye asylsøknader i 2015, men spørsmålet er om de greier å takle de økte frustrasjoner og opprør som uvilsomt kommer som følge av fattigdommen og forskjellsbehandlingen.

FLYKTNINGER HJELPES BEST I SIN EGEN REGION

Norge har siden 2011 bevilget 1310 mill. kroner til syriske flyktninger i regionen og foreløpig i år 460 mill. kr. De midlene som gis fra omverdenen dekker iflg FN bare 25 % av behovet til flyktningene. Etter mitt syn burde fokuset være hvordan man kan skaffe til veie de øvrige 75 % av pengene for å hjelpe alle flyktningene, og ikke bare noen ganske få priviligerte som i praksis vil bli gitt permanent oppholdstillatelse i et vestlig land. SV vil å øke syriske kvoteflyktninger for 2014 fra 1500 til 5000, mens Krf, V og Ap ønsker 3000, jf Innst 224 S for 2013-14 og Krf ønsker «historisk-krafttak» (21.10.14). Resultatet av regjeringsforhandlingene sist fredag ble, etter press fra Krf og V, at Norge skal ta imot ytterligere 500 kvoteflyktninger på toppen av de 1500 som var planlagt.

Jeg er enig med Gunnar Stavrums uttalelse i «En milliard til syriske flyktninger»: «Hensikten med asyl er å gi vern mot overgrep - ikke å åpne for ny innvandring til Norge». I Libanon og Jordan vil bistanden til syriske flyktninger i regionen ha henholdsvis 13 og 26 ganger større økonomisk effekt enn om flyktningene gis midlertidig opphold i Norge.

Jeg tror Flyktninghjelpen, Jan Egeland og FN ville blitt temmelig målløse om Norge hadde foreslått å opprette en ny førsteklasses flyktningleier i Jordan hvor spesielt utplukkede fikk særbehandling med egen bolig etter norsk standard med innlagt strøm og vann, tv, internett, kjøkken, bad, soverom og andre fasiliteter, samt lett tilgang til helsehjelp, web-utdanning og skolebøker, kino, treningstudioer etc. som nordmenn og flyktninger flest i Norge nyter godt av. Dette ville bryte med likhetsprinsippet og ville føles diskriminerende overfor den klart største gjenværende majoriteten av flyktninger på «turistklassen». Selvsagt ville ingen vestlige land foreslå å forskjellsbehandle flyktninger på denne måten.

Spurte man alle de 3 mill. telt-flyktningene i Jordan, Libanon, Tyrkia, Irak og Egypt om de ønsket midlertidig bolig etter norsk standard, opphold i Norge eller overføring til en luksusflyktningleir, ville så godt som alle takket ja til dette. FN ønsker at Vesten tar imot 100 000 flere syriske flyktninger de nærmeste to årene. Dette utgjør likevel bare 1 % av de 9,5 mill. syriske flyktningene. For de 99 % flyktningene som ikke får den samme hevningen av sin materielle levestandard som denne ekslusivt utpekte ene prosenten, vil dette føles urettferdig uavhengig av om bygging av enebolig og tildeling av andre materielle goder skjer i samme telt-flyktningleir, en annen luksus-flyktningleir i regionen eller i Norge.

Journalist Roy Beck illustrerer på en humoristisk måte med sprettballer hvor lite det monner om USA tar imot 1 mill. flyktninger i året, se Youtu be-videoen 6 min.

Lenker til statistikken SCB, SSB og IMDI:

http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0506/2012A01/UF0506_2012A01_SM_UF84SM1201.pdf Sverige sysselsetting 25-64 år

http://www.regjeringen.no/pages/16413697/PDFS/NOU201120110007000DDDPDFS.pdf, sysselsetting 15-64 år

http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Rapporter/2009/Innvandrere-i-norske-kommuner/20/3/ tab 20.3 sysselsetting 25-54 år.

http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandring-og-innvandrere-2010 s 99 sysselsetting over 30 t/u.

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=innvregsys&CMSSubjectArea=arbeid-og-lonn&checked=true sysselsetting innvandrere 15-74 år

https://www.ssb.no/innvarbl arbeidsledighet blant innvandrere

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef antall innvandrere spesifisert på nasjon i Norge 2014

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere