Kjell Erik Wennberg

Alder: 53
  RSS

Om Kjell Erik

Petroleumsingeniør

Følgere

Bygg motorveger - spar liv

Publisert over 12 år siden

Ved utgangen av april 2009 hadde året krevd 56 menneskeliv i trafikken. Møteulykker stod for 24 og utforkjøringer for 18. Nr 3 på listen er fotgjengere som krysser kjørebanen, her gikk 6 liv tapt i samme periode.

Møteulykker har i de senere årene stått for omkring 40% av antall dødsfall i trafikken. Slike ulykker skjer over hele landet, men risikoen er selvsagt størst på veger der standarden er lav og trafikktettheten er høy. Og risikoen er minst der det er motorveg med midtdeler, her skjer det ikke møteulykker. Derfor er det mer enn merkelig at skiftende regjeringer gjennom flere tiår ikke har satset mer på å oppgradere de mest trafikkerte hovedvegene til motorveger.

Tenk deg at norske oljeplattformer av en eller annen grunn hadde blitt bygget uten rekkverk og at flere titalls personer hvert år falt over bord og druknet. Petroleumstilsynet krevde så i møte med oljeselskapene at rekkverk ble bygget for å få en slutt på dette. Oljeselskapene kom tilbake med en plan som viste at de skulle oppgradere alle plattformene i løpet av 50 år...

En slik sammenlikning viser hvor vanvittig norsk vegpolitikk egentlig er. Den norske staten er, som oljeselskapene, søkkrik. Men mens oljeselskapene jobber knallhardt for å unngå drepte og skadde i sin virksomhet er Statens innsats for å redusere antall trafikkdrepte i beste fall middelmådig. Og Statens innsats er lite målrettet. En uforholdsmessig stor andel av veginvesteringene går nå f.eks. til rassikring til tross for at ras kommer svært langt ned på listen over årsaker til alvorlige ulykker.

Skal man få til en kraftig reduksjon i ulykkene må store deler av det norsk stamvegnettet samt andre trafikkerte riksveger oppgraderes til motorveg. Dette fordi midtdeler i praksis krever motorvegstandard. For å få til dette kreves investeringer på et par hundre milliarder kroner. Ved å bruke bilavgiftene til veginvesteringer i stedet for alt mulig annet kunne en slik investering ha blitt gjennomført i løpet av en 10-års periode. I et 50-års perspektiv vil flere tusen liv bli spart og flere titusener slippe å bli hardt skadd. Dette kan godt være deg eller noen som du er glad i. Samfunnsøkonomisk ville dette ha vært lønnsomt da redusert ulykkesfrekvens sparer store kostnader. I tillegg vil transport av varer og personer bli mye mer effektiv enn i dag.

I følge vedtatte vegnormaler skal en slik standardheving på det norske stamvegnettet gjennomføres, men med dagens investeringstakt vil det ta 50-100 år. Vi har pengene, vi har teknologien og vi har kunnskapen som trengs for å gjennomføre et slikt prosjekt på 10 år. Staten er ikke redd for store investeringer i andre sammenhenger. Gjennom Petoro og Statoil investerer Staten f.eks. mange titalls milliarder i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel hvert eneste år. Det kan imidlertid godt være at det rent økonomisk ville lønne seg for Staten i en periode og øke investeringene i samferdsel på bekostning av investeringer offshore. Oljen forsvinner ikke og vil sannsynligvis kunne selges til høyere pris om 15 år enn i dag. Men de menneskeliv som går tapt i meningsløse trafikkulykker får vi aldri tilbake.

Jeg utfordrer derfor ledende politikere fra alle partier til å forklare hvorfor de ikke går inn for å oppgradere det norske stamvegnettet til en tilfredsstillende standard i løpet av 10 år. Flere fattige land gjennomfører for tiden slike store investeringer i sin infrastruktur. Hva er det rike Norge venter på?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere