Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 83
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Respons.

Publisert over 11 år siden

Det er observert at flere av skribentene som fulgte opp under Frank Håviks blogg om dårsspørsmålet ,også følger opp under Uverdig kristenkrangel. Det vises derfor til kommentar nr.44 på Frank Håviks blogg,som er en henvisning til en bokanmeldelse i Vårt Land, skrevet av vår debattredaktør Erling Rimehaug- Amerikansk nytestamentlig forsker om dåpen,uthevet i rødt,så det er bare å trykke på der,og anmeldelsen kommer frem. Nevner dette for de som ikke er datakyndig nok,som jeg selv ikke er,så jeg måtte ta en tlf. for å få vite hvordan nøste videre.

Jeg tillater meg å anbefale bokanmeldelsen. Forfatteren Ben Witherington er professor i nytestamentlig teologi. Han går tilbake til jødisk historie for å få viten om hvilken referansegrunn som finnes for at Jesus befalte dåp,og han selv lot seg døpe .Kanskje kan vi der få svar på om det var vanlig med innvielsesriter i den jødiske kulturen, i likhet med omskjærelsen?                                                                Om Åndsdåp.Det siteres fra anmeldelsen:"Men i noen misjonssituasjoner som vi møter eksempler på i Apostelgjerningene,har Gud allerede gitt sin Ånd uavhengig av vanndåpen. Da må vi heller ikke drøye med også å gi vanndåpen,slik Peter konkluderer når han ser Ånden utøst over hedningene hos Kornelius. "Sitat slutt.

I vår tid har nok mange som var/er forvirret av religiøs interlektualisme,rett og slett båret spedbarn til dåpen utifra en indre trang til bekjennelse og om å innvi barnet til kristendommen. "Gir det til Jesus",som en sa

Biskop Ernst Båsland holdt sin avskjedspreken i Stavanger Domkirke i går,overført på NRK1,radio. Teksten var om Nikodemus som kom til Jesus om natten. Dere er alle kjent med det,men jeg nevner v.7 "Undre dere ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny." Nikodemus var tydeligvis ikke født på ny,for han spurte om hvordan det kan skje. Han hadde ikke forstått at Åndens dåp var en virkelighet for de som gikk Åndens ærende ned gjennom tidene. "Du er en lærer for Israel og vet ikke det,"svarte Jesus i v.8 bruker Jesus ordene "født av Ånden" Biskop Båsland sa i sin preken at "født på ny",også kan bety med "døpt fra oven",som er lettere forståelig enn født på ny,som oversetterne vanligvis bruker.

Historien om tredukken Pinnochio,som ble blåst liv i etter mange slags viderverdigheter i livet,av han som skapte den, er kunstnerens måte å vise til å bli født på ny. Mange store kunstverk er nok blåst inn i verden ved at kunstneren ble kalt og født fra oven. Likeså med hverdagstravere,som vet seg selv i tjeneste drevet av Den Hellige Ånd.

 

 

Gå til kommentaren

Henvisning.

Publisert over 11 år siden

I kommentar nr.44 viser Erling Rimehaug til en bokanmeldelse i Vårt Land-Amerikansk nytestamentlig forsker om dåpen. Uthevet i rødt,så det er bare å trykke der og anmeldelsen kommer frem. Nevner det for de som ikke er datakyndige nok,som jeg selv ikke er,så jeg måtte ringe for å nøste videre.

Jeg tillater meg å anbefale å trykke bokanmeldelsen frem. Forfatteren Ben Witherington er professor i nytestamentlig teologi i USA. Han går tilbake i jødisk historiefor å få vite om hvilken referansegrunn finnes for at Jesus befalte dåp og at han selv lot seg døpe ?Åndsdåp.                                                                                                                                    Det siteres fra anmeldelsen:"Men i noen misjonssituasjoner,som vi møter eksempler på i Apostelgjerningene,har Gud allerede gitt sin Ånd uavhengig av vanndåpen.Da må vi ikke drøye med også å gi vanndåpen,slik Peter konkluderer når han ser Ånden utøst over hedningene hos Kornelius."sitat slutt.  I vår tid  har nok mange som er forvirret av religiøs interlektualisme,rett og slett kommet til dåp av spedbarn utifra en indre trang til en bekjennelse og om å innvi barnet til kristendommen. ""Gi det til Jesus",som en sa.              Biskop Ernst Båsland holdt sin avskjedspreken i Stavanger Domkirke i går,oveført på NRK1,radio. Teksten var om Nikodemus som kom til Jesus om natten. Dere er alle kjent med den,men jeg nevner v.7:"Undre dere ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny. "          Nikodemus var tydeligvis ikke født på ny,for han spurte om hvordan det kan skje. Han hadde ikke forstått at Åndens dåp var en virkelighet for de som gikk Åndens ærende ned gjennom tidene."Du er en lærer for Israel og vet ikke det?"svarte Jesus. I v.8 bruker Jesus ordene "født av Ånden" .           Biskop Båsland sa i sin preken at "født på ny", kan bety "døpt fra oven",som er mere forståelig enn født på ny,som oversetterne vanligvis bruker.

Historien om om tredukken Pinnochio,som ble blåst liv i av treskjæreren som skar den ut etter mange slags viderverdigheter i det levde liv i verden,viser at "Vinden blåser dit den vil,du hører den suser,men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. " Mange store kunstverk er nok blåst inn i verden ved at kunstneren ble kalt og født  fra oven.

 

 

Gå til kommentaren

Dåpsspørsmålet.

Publisert over 11 år siden

Vi må se i historisk sammenheng.Ap.gj. 16.32 vitner at Paulus og Silas forkynte for "alle som var i hans hus",videre v.33"straks ble han døpt med alle sine." Forstår jeg det rett om datidens kultur,så betød " alle sine " ikke bare de nærmeste familiemedlemmene,men også tjenerskapet,og at det var noe som sa seg selv at "huset" fulgte husherrens standpunkt.Apostlenes virke tilsvarer våre misjonæres ute på feltet. Det var neppe fjernkulturelt for Paulus at dåpen ble en innvielsesrite.Han var jo selv underkastet en innvielesrite gjennom omskjærelsen.

TVpastor Egil Svartdal sa i et program noe om at T.B.Barratt var metodist og henvendte seg først til metodistene i Norge. En høyst oppegående kvinne i min bekjentskapskrets ,som er datter av en metodistprest,bekrefter sosial omgang med familien Barratt i Oslo. Hun nevner spesielt fru Barratts eminente pianospill. Han kom til sine egne,men hans egne var ikke moden til å ta i mot han. I fall hadde kanskje vekkelsen endt opp med et metodistisk dåpssyn.

Kirkehistorien lærer oss at HelligÅndsmennesket alltid var til stede i en hver samtid . Nevnes kan munken Bernard av Clairvaux(f.1091) Det fulgte undergjerninger med han.Derfor ble han bedt om å stille opp mot Peter Abelard  på et krisemøte som biskopene kalte inn til.Peter Abelard(Peter og Heloise) ville forandre Fader Vår til "Gi oss i dag vårt åndelige brød". Han agiterte Europa rundt og flere klostre tok hans versjon.

Sigrid Undset skrev en bok om den kanoniserte Katarina av Siena.(f.1347)Hun var født inn i en velstående familie,som da tiden kom ville gifte henne bort,enda familien visste om hennes trang til å gå i kloster.Hun klippet håret sitt for å slippe tvangsgifte.Da forsto foreldrene at det var alvor,og lot henne begynne i helsetjenesten i et kloster. Byens velstående innbyggere drev klostret økonomisk ,og klostret tok seg av helsestell både i og utenfor klostersykehuset. Katarina ble en kjent rådgiver på det kirkepolitiske plan.Det var noe ved henne som ga henne innpasshosbiskoper og paver. I sin indre krets brukte hun ved behov for irettesettelse å idømme å lese Fader Vår,så mange ganger som hun tilsa.                                                                                                  

Biskop Nikolaus av Myra(f.antatt år 270) var også kjent for sine undergjerninger.Også i Norge finnes det 13 St.Nikolauskirker.Best kjent er en av søsterkirkene på Gran.Biskop Nikolaus ble opphavsmann til julenisse med samtidens røde bispekåpe og tilhørende hodeplagg.Da tyrkerne erobret Lilleasia,reiste italienske koffardiskip over og røvet biskopens kiste.Det ble bygget et underverk av en kirke i byen Bari.

Jeg kunne fylle side opp og ned med Guds Ånds manifestasjoner gjennom tidene,men avslutter med en liten hverdagshistorie.På et hyggetreff i en statskirkemenighet i Oslo ble jeg sittende ved samme bord som en eldre kvinne.Hun fortalte at en kveld hun var i fjøset fikk hun en frelsesopplevelse og bøyde kne mellom to kuer. Da hun kom inn på kjøkkenet igjen sa hun til sin far-"Jeg er blitt frelst jeg far". "Å Gudskjelov" svarte han.

 

 

Gå til kommentaren

Dåpsspørsmålet.

Publisert over 11 år siden

Undertegnede ble voksendøpt som 16åring. Noen år senere slo tankebygningen min sprekker.På en ekskursjon i Domkirken i Trondheim ble vi vist en dåpsfont som,ble det sagt,ble brukt til dåp med hel neddykkelse av spedbarn. I stenkirken i min hjemkommune nå som er ca.800 år gammel  finnes også en slik dåpsfont som i Domkirken. Den har nå et pent utsmykket messingfat over den opprinnelige åpningen for nåværende dåpspraksis. Har hørt at hel neddykkelse av spedbarn ble stoppet av klimatiske grunner her nord først.

Omskjærelse var paktstegn i Den gamle pakt. Kan det være slik at dåpen ble paktstegn for Den nye pakt ,at spedbarna ble døpt som en innvielse til kristendommen på linje med omskjærelsen på den 8.dag som innvielse til Den gamle pakt,også  bestemt av foreldrene? Dåp som innvielse til kristendommen er visstnok tilnærmelsesvis et metodistisk dåpssyn.

Apostlene virket i en misjonstid. Når voksne kom til tro,så måtte det jo bli voksendåp. Nevnte med dåpskar for spedbarn indikerer at voksendåp og barnedåp gikk hånd i hånd opp igjennom århundrene.

Det er en forunderlighet,at historien vitner om forskjellig dåpssyn i kirker som har sitt utspring fra samme kilde. Nevnes kan våre egne profeter Hans Nielsen Hauge og Lars Læstadius som sto for barnedåpen. Skolene sto for dåpsopplæringen. Pensum var for det meste Bibelhistorien,katekisme og salmer. Metodismen som er en frukt  av store vekkelser ved brødrene John og Charles Wesley praktiserte barnedåp med en noe annen vinkling ,enn kirkevesenet forøvrig i deres samtid . Jeg er ikke metodist,så jeg har ingen dybdeinnsikt om deres lære. Pinsebevegelsen,som også er frukt av store vekkelser,praktiserer rituell barnevelsignelse og dåp med hel neddykkelse,hvis det ønskes etter eget valg senere i livet.  Brødrene Wesley la slik vekt på å bli frelst,at en helst skulle kunne tidfeste "den åndelige fødselen".

Å bli født på ny oppleves overalt og hele tiden uavhengig av dåpssynet.

 

          

 

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere