Kjell Bjørn Veland

Alder: 72
  RSS

Om Kjell Bjørn

Litt om meg selv.

Jeg vokste opp i en liten bygd der alle kjente alle.
Jeg hadde kristne foreldre som lære meg om Jesus og det bibelen lærte om han.
Dette fikk jeg også tidlig lære om da jeg gikk på søndagsskolen og i skolen også.
Det var ingen kirke i bygda vår så alt som hadde stort sett med kristen aktivitet var på bedehuset.
Jeg var bevist i min barnetro på at jeg ville hører Jesus til.
Jeg var ca 12 år gammel da jeg gled gradvis fra han, og gikk ut i den kalde ugudelige verden, og sølte meg skikkelig til, men som den onde og de elder guttene sa, at dette var virkelig å leve livet, det var altså en løgn.
Jeg kom tilbake til Jesus da jeg var 20 år gammel og har fått lev med han i gods dager som i de onde dager.
Jeg ser meg selv som ingen ting har i meg selv og ser at jeg har alt i Jesus.
Jeg tror at jeg ligger i graven til han roper meg på navn ut derfra og gir meg et herlighets legeme som er evigvarende.
Dette legemet er da likt med Jesus herlighets legeme som han også fikk da han døde og sto opp fra de døde.

Følgere

Mellomtilstanden?

Publisert rundt 8 år siden

Hei.

 

Jeg har i noen år nå vært en del opptatt og grunnet på om det forholder seg slik jeg har blitt opplært i min barnetro, om at mennesket hadde en udødelig sjel.

Jeg har da etter hvert kommet til at bibelen taler ikke klart og tydelig om sjelens udødelighet, men at det er bare Gud som er udødelig.

Jeg googlet litt over dette som har med mellomtilstanden for et menneske, dette som er mellom døden og oppstandelse, og fant en artikkel fra en som heter:

 

Her er det en del som en gjerne kan fordype seg litt mer i, dersom en er interessert i hvordan dette med å forlate kroppen i det øyeblikk en dør, for så å være med Jesus på direkten, da uten kropp som ligge igjen i graven?

Eller som det står i artikkelen om et nytt herlighets legeme som da ikke noe identitet, med det gamle legeme.  

 

© Universitetsforlaget – 2010

96–113 / 2010–2– «Bort fra kroppen – hjem til herren» – TTK

97

«BORT FRA KROPPEN – HJEM TIL HERREN»

– ET UTFORDRENDE UTSAGN

Utsagnet «bort fra kroppen – hjem til Herren» er et utfordrende utsagn

hos Paulus. Umiddelbart er det lett å oppfatte det som at Paulus i platon-

ske vendinger mener at det egentlige

menneske (personen,

«jeg» eller sje-

len) forlater kroppen i døden og går t

il Gud, og at kroppen har ingen eller

liten betydning i forhold til menneskets

identitet i frelsesforløpet. Men, er

det dette Paulus mener? Utsagnet står

i en vanskelig og omdiskutert tekst

i 2. Kor hvor Paulus tar for seg det

kristne håp. Han taler om at det ytre

menneske går til grunne, mens det i

ndre menneske fornyes dag for dag.

Og det hele fokuseres inn mot at han i ka

pittel 5 vers 8 sier at vi «helst vil

flytte bort fra kroppen og hjem ti

l Herren». Gjennom utsagnet og kontek-

sten aktualiseres spørsmålet om kropp og identitet i frelsesforløpet hos

Paulus og hvordan vi kan tolke ham.

TEKSTEN – EN GORDISK FORTOLKNINGSKNUTE

Turid Karlsen Seim har pekt på at al

le versene i 2. Kor 4,16–5,10 står i

sammenheng og at siste del må fors

tås på bakgrunnen av første del som

viser at foregripelsen av den nye skap

elsen i det forgjengelige kan erfares

gjennom Åndens virke.

1

Men, en må ikke misforstå slik at en tenker at

foregripelsen er selve realiseringen.

Det ligger noe foran som Paulus tror

og håper på og som gjelder kropp og

identitet. Det er med andre ord tale

om et

frelsesforløp

.

Teksten er komplisert og omstridt

. Den danske teologen Helge Kjær

Nielsen sier i en undersøkelse av tekste

n i kap. 5,1–10 at den «hører til de

allervanskeligste i den

paulinske overlevering».

2

Dette kommer ikke bare

av at Paulus her bruker en rekke uklare begreper og bilder,

3

men det er

også tekstkritiske og syntaktiske pr

oblemer i teksten på gresk. Dermed

blir tolkningen vanskelig. Turid Karlse

n Seim sier det slik at det er van-

skelig å finne en tolkning som komme

r til rette med teksten på en måte

som gir den både

sammenhengende mening og

mening i sammenhengen

. Hun

omtaler den som

en gordisk fortolkningsknute

.

4

Utfordringene eller problemene me

d teksten i forhold til spørsmålet

om kropp og identitet i et frelsesløp skal jeg anskueliggjøre ved å vise til

noe Svein Aage Christoffersen sier i forbindelse med den kristne tro på

«legemets oppstandelse» og evig liv.

5

Han viser til at

kroppsligheten

er av-

gjørende for Paulus. Dette er, etter de

t jeg ser, en felles forståelse innen

både nytestamentlig og dogmatisk fo

rskning i dag. Paulus kan ikke tenke

seg noen fullendelse i parusien uten kroppen.

6

 

Les mer her:

 

http://brage.bibsys.no/uis/retrieve/1971/Bort%20fra%20kroppen_2010_02_pdf.pdf

Gå til innlegget

Hvorfor jeg skriver P-arabere?

Publisert rundt 8 år siden

Hvorfor jeg skriver P-arabere?

Ikke for noe annet en det som andre gjør når de forkorter navn.

Helt greit at jeg kan skrive hele navet Palestinaarabere for å gjøre det klart at jeg ikke kan være med å godta navnet palestiner.

Fordi det ha aldri eksistert et folk som hete det!

Gå til innlegget

Renser oss for all synd?

Publisert rundt 8 år siden

 

1 Joh 1,7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.

[blodet ... renser jf. beskrivelser av offer i telthelligdommen, senere i tempelet, særlig på "den store soningsdagen", 3 Mos 16, 1-17, 9. = offer og soning. = fester og høytider.]

Ja hva vil det si at Jesus blod renser oss for all synd?

Har det noe med at det er en renselsens i meg selv, slik at jeg får Jesus blod i meg og mitt eget blod blir da borte, renset bort?

Vi vet at på sykehuset blir dette gjort med mennesker som får en blodsykdom og da blir tilført nytt blod.

Men kan denne renselsen være noe med selv blodet til Jesus å gjøre, når det gjelder mengder som strømmer over oss, eller i oss.

Vi vet at på korset var det ikke noe mengde med blod.

Det er vel også slik at blodet står for det samme som liv, når blodet slutter å strømme gjennom oss mennesker, er vi døde.

Kan vi da si at blodet er det samme som død, og at Jesus døde, for mine synder?

Gå til innlegget

Palestinerne fortjener sin egen stat?

Publisert rundt 8 år siden

«Obama og USA fort­satt inn­stilt på at det skal dan­nes en pa­le­stinsk stat.   Les mer

Dagen»

-----------------------

Det kunne vel ikke vært en tanke for Obama og gitt a-palestinerne en stat i USA?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere