Henning Rutledal

Alder: 67
  RSS

Om Henning

Følgere

Inter- og intrapersonleg intelligens.

Publisert over 10 år siden

Når politikarar vert tekne i å lyge og gjere tvilsame ting, noko som skjer kontinuerlig, då er dei med eitt berre "folk flest" og forventar å verte handsama med silkepotar.

Men når det kjem til løn, pensjon og frynsegoder då definerar dei seg brått som leiarar med eit voldsomt ansvar. Her er det mykje som har gått i feil lei.

Mange næringslivsleiarar har fleire såkalla tunge styreverv, trass i at forskning, mellom anna ved Høgskolen i Østfold, åtvarar mot å ta på seg meir enn eit til to slike arbeidskrevjande verv.

Men mange politikarar og næringslivsleiarar er usamde med forskninga og tykkjer at det berre er kjekt når styrehonorara veltar inn på  på ein frå før velfylt konto.

Gutteklubben Grei fortel med dette at styreverv ikkje krev nokon innsats å snakke om, for med den mengda verv mange har, kjenner dei knapt namna på alle selskapa og har vel knapt lese eit sakspapir i ein stor del av dei.

Kommunal, Stortings-og regjeringspolitikarar har hoppa på same karusellen, og med eit nyliberalt embetsverk som gjer jobben for dei må dei kunne kallast luksusarbeidstakarar, utan krav til effektivitet og ytelse, som veltar seg i høge løner og frynsegoder.

Dei veit og å sy puter under armane på kvar andre med slikt som: Doble diettar, subsidiert kantine, venteløn, etterutdanning, gratis pendlarbolig, gratis innenlandsreiser ekstrempensjon, osv, osv.

Det er heilt feil at lønsnivået for stortingspolikarar må være så høgt som det no har blitt, 80 prosent av dei som er på stortinget ville som sivile arbeidstakarar ha motteke i underkant eller rett over 350 000 kroner i året, det er vel heller slik at dei "går over lik" for å komme seg på stortinget og kunne motta løn og frynsegoder som ligg skyhøgt over lønsnivået til leiarar i små og mellomstore bedrifter.

Leiarar, aksjeeigarar og politikarar skummar fløyten medan folk flest må leve med eit stadig tøffare kostnadsfokus og dårligare livskvalitet.

Er folket tent med grådige og sjølvopptekne politikarar? Kvifor skal skattebetalarane måtte kaste vekk pengane på mennesker som ikkje emnar å følgje sine eigne lover, når det er overnasjonale føringar og juridiske betraktningar som gjennom embetsverket har erstatta styringssvake politikarar?

Gå til innlegget

Intellektuelle politikarar?

Publisert over 10 år siden

Ein kan skulde politikarane for mangt, men ein stad går grensa. Det er, i mine auge, ikkje råd å assosiere tittelen politikar med omgrepet intellekt.

Dette skreiv skribenten og bloggaren, Anne Viken, i ein nettdebatt ei tid attende: "Det er svært få intellektuelle. Å vere intellektuell krev stor evne til nytenkning og analyse. Det er ikkje det same som å vere akademikar. Dei færraste akademikarar er intellektuelle. Mange politikarar er intellektuelle og mange i næringslivet. Og dei er veldig synlege i samfunnsdebatten for den som følger med. Riksaviser eller feks BT og Aftenposten som er desse folkas plattform."

Samstundes som ho påstår at det fins svært få intellektuelle, meiner ho at mange, av dei få, er politikarar, og denne påstanden repeterer ho seinare i debatten. Kven andre, i vide verda, får seg til å påstå at av eit begrensa antal intellektuelle, så er mange politikarar? Ei plausibel forklaring kan være Viken og hennar verbale uttrykksform som kjennteiknast av nærast uforståelige metaforer, presentert med hjelp av dramatisk og pompøs retorikk.

Ser vi på kva politiske leiarar, globalt, presterer så er det hovudsakleg oppsummert i desse omgrepa: krig, tortur, korrupsjon, slaveliknande arbeidsvilkår, svolt, forureining, med meir. Skilnaden mellom fattige og rike aukar, og tenderer til å bli permanent. Omlag 40 prosent av verdas befolkning har store problemer med å skaffe seg det mest nødvendige for å overleve kvar dag. 1/6 lever i ekstrem fattigdom som er definert til ein dollar dagen, og talet mennesker på eksistens minimum er aukande. Er dette intellektuelt leiarskap?

Lokalt ser vi at for kvar einaste dag som går tek Ap-regjeringa stadig nye grep for å rasere velferdsstaten, for eit stadig aukande tal mennesker; dei opnar mellom anna for den ekstremt spekulative finansforma, hedgefond, som er kjend for å ha ført verda ut i ein skremande og vedvarande, økonomisk resesjon. Her er nokre av siste grepa som er tekne:

Regjeringa, ved Finanstilsynet, i november, 2010, opnar for registrering av såkalla hedgefond i Norge. Dette betyr at bank-og finansvesenet, som globalt nyleg har kjørt verdsøkonomien ut for stupet, kan fortsette ufortrødent på same kurs, også i Norge.

Regjeringa, ved Tariffnemda, 21.12.2010, oppheva forskrift om allmenngjering av tariffavtaler på petroleumsanlegg, slik at det no er fritt fram for sosial dumping på desse anlegga.

Regjeringa, ved ei innskjerping hos NAV, 03.02.2011, gjer at asfaltarbeidarar mister retten til dagpengar i dei månadane om vinteren dei er permitterte.

Regjeringa, ved Helse-og omsorgsdepartementet, 09.02.2011, går inn for å fjerne pålegg og vere profesjonsnøytrale, det skal bli opp til den enkelte kommune å sjølv avgjere det lokale helsetenestebehovet. Det vil sjølvsagt føre til at kommunar med dårlig råd, med andre ord; dei fleste, vil velge bort fagkompetanse, som til dømes sjukepleiarar. Noko som vil råke brukarane.

Regjeringa, ved Jens Stoltenberg, har sagt ja til EUs tenestedirektiv og kjem til å seie ja til EUs vikardirektiv. Begge direktiva svekker juridiske og sosiale ordningar, for folk flest, og overprøver og ekskluderer nasjonale lover og tariffavtaler! I seg sjølv eit kjempesvik mot folket og demokratiet.

Den nye pensjonsreformen fører til at berre pensjonistar, med låg livsløp-løn, vert samordna med ektefelle og får dermed enda lågare pensjon. Dei rikaste pensjonistane treng ikkje å uroe seg.

Det er ikkje til å undrast på at Høgre og FrP ikkje finn noko å klage på hos Stoltenberg-regjeringa; med Stoltenbergs nakkegrep om LO-pampane vert velferdsstaten demontert, stein for stein!

Er dette det vi kan forvente meir av frå den politiske intelligentsiaen?

Gå til innlegget

Folkets tillitsvalgte!

Publisert over 10 år siden

Arbeiderpartiet svikter vanlige mennesker, men SV er verre og fremstår som en skikkelig Judas.

Konsumgalskapen til Norges rike elite bryter stadig nye grenser, noe som gjør at vanlige folk blir fra seg av misunnelse og dermed låner seg til fant, for å late som om de også tilhører eliten. Det ligger en grenseløs dumskap i måten store deler av folket forvalter seg selv og miljøet for øvrig. Men det mest alvorlige er at eliten ikke anser seg å ha noe ansvar for samfunnsøkonomien . Klasseforskjellene i Norge og resten av Skandinavia øker med skremmende fart. Feige og svikefulle politikere lar dette skje uten å løfte en finger for å stoppe galskapen. Fra før vet vi at det er høyreliberale personer som har makten i AP, men at SV, til de grader, skulle fremstå som Judas hadde vel få tenkt. Bergens Tidende kan fortelle at SV, med Kristin Halvorsen i spissen har gitt etter for AP, med Blå-Jens som spydspiss, og ”tapt” alle innen-og utenrikspolitiske saker av betydning, det eneste SV får ros for er deres støtte til fortsatt tvangsekteskap blant muslimer og anerkjennelse av den tvilsomme palestinske konstellasjonen: Hamas og Fatah.

Det er ille nok at SV undergraver sitt parti-og prinsipprogram når det gjelder miljø og forsvarspolitikk, men at de fattige og svakeste blant oss skulle få det verre med dette ”sosialistiske” partiet i regjering, det er mer enn ødeleggende for partiets troverdighet.

Makteliten i Skandinavia er i ferd med å si adjø til den solidariske velferdsstaten, lønnsforskjellene, mellom eliten og vanlige arbeidere har ” eksplodert” de siste årene. I 1993 var det i Norge omtrent 150 personer som hadde en årslønn på mer enn fem millioner, i 2006 var tallet nærmere 7000 og i 2010 tjente over 60 000 nordmenn over 1 million i året, -  til sammenligning er det over en million mennesker som tjener ca 200 000 kroner i året.

Det er relativt mange personer som tjener mer enn 20- 30 millioner i året, men folk flest vet ikke hvem disse er. De grådigste finnes i finanseliten som består av direktører, advokater, meglere, investorer, styregrossister osv.

De nest grådigste finnes i byråkrateliten og nederst på rangstigen finner man den demokratiske elite, som består av politikere, fagforeningspamper og andre tillitsvalgte.

Disse menneskene assosierer seg mindre og mindre med vanlige lønnsmottakere, trygdede, arbeidsløse, småbønder og langtidssykemeldte og mer med sine allierte i de andre elitegruppene. Det nytter ikke lenger å gi luselønningene til bussjåfører, renholdere, hjelpepleiere og butikkansatte på 250000 kroner i året skylden for eventuell inflasjon, det ansvaret får de hundretusen som tjener over en million, og bruker deretter, ta ansvaret for. Et eksempel på disse menneskenes enorme lønninger er reisebyrået Select Travel, som kan fortelle at det blir vanligere at familier bestiller turer til 25000 kroner natten.

Om det noen gang ”har bodd” en liten sosialist i Kristin Halvorsen så er den ettertrykkelig satt på plass av en pengekåt (hun og ektemaken har en samlet inntekt på nærmere to millioner) og taburettelskende markedsliberalist (ikke ulik Kjell M. Bondevik). Frank Aarebrot sa i BT, 23.06.07, dette om SVs leder: ”Det er sannelig ikke lett å se forskjell på Kristin Halvorsen og Per-Kristian Foss som finansminister! Hun er like ”ansvarlig” og blir tiljublet av næringslivsfolk som ikke akkurat er SV-sympatisører”. Aarebrots uttalelse og det faktum at nestlederen, en veltalende liksomsosialist,som mot valgkomiteens innstilling ble hetende Bård V. Solhjell og ikke Ingrid Fiskaa, er klare nok signaler på at ”den lille mann” ikke lenger har noen støttespiller i SV heller.

SVs ledelse har ikke engang vett og ryggrad til å støtte SPs kamp mot Ap og resten av høyrekreftenes nedlegging av norsk landbruk og fraflytting fra fylker, med mange små bruk, som Sogn og Fjordane. Aldri har politikere hatt høyere lønn og flere utrolige frynsegoder og samtidig vært til mindre nytte for folk og land.

Gå til innlegget

Kåte pedofile katolikker

Publisert over 10 år siden

Hva er det med sølibatet som perverterer mennesket?

På nytt offentliggjøres opplysninger som dokumenterer seksuelle overgrep mot barn i katolske institusjoner, - hvorfor er katolikker, særlig katolske prester,  overgripere:

I løpet av noen få år, er 500 katolske prester dømt for overgrep i USA

Flere tusen barn skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i nederlandske katolske institusjoner siden 1945, ifølge ny rapport.

Gå til innlegget

Innvandrere i Oslo stemte trolig ekstra på sine egne. 11 av Arbeiderpartiets 20 representanter i bystyret er innvandrere.

Mange av innvandrerne som sto på Arbeiderpartiet (Ap) sin liste i Oslo, fikk ekstra personstemmer. Det var i kommunevalget mandag. Dermed steg mange av innvandrerne oppover på listene. De ble valgt inn. Nå får Ap inn 11 innvandrere i bystyret de neste fire årene. I alt har partiet 20 representanter. Det skriver avisa Dagens Næringsliv.

Valgforsker Tor Bjørklund mener at innvandrere systematisk stemmer opp sine egne. Han viser til erfaringer fra Wien i Østerrike. Der ba moskeene muslimer om å krysse fra for ekstra personstemme i valget. Slik kom muslimer oppover på listene til partiene og ble valgt inn.
– Alt tyder på at det er tale om det samme i Norge, selv om vi ikke vet det sikkert, sier Bjørklund til avisa.

Dette sa Libe Rieber Mohn, Aps toppkandidat rett etter valget:

"De er flinke med ekstra kryss. Men dette er ikke noe problem – det klarer vi. Det er flinke folk, og slik er demokratiet, sier hun, ifølge Nettavisen."

Med sine 9 representanter utgjør muslimene nesten halve Oslo AP bystyregruppe!

I overkant somalisk

"Kilder i Oslo Ap bekrefter at innvandringsdimensjonen har aktualisert debatten om å endre valgloven, men ingen ønsker å si det åpent. Blant annet har det opprørt at enkelte minoritetspolitikere drev aktiv personvalgkamp i egne miljøer for å komme inn i bystyret.

- Vi har fått inn tre representanter fra Somalia og Somaliland. Det er i overkant av hva en kan forvente, sier Rune Gerhardsen."

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere