Kristian Kahrs

Alder: 49
  RSS

Om Kristian

Følgere

Tor B. skammer seg....

Publisert over 11 år siden

Tor B. Jørgensen sier til Vårt Land at han skammer seg over det norske folk, men går det an å skamme seg over biskopen? Den tidligere misjonsgeneralen hører vi aldri fra når det er snakk om å forsvare en klassisk kristen teologi med fokus på det radikale frelsesbudskapet om Jesus som døde og overvant døden for våre synder. Derimot er han til stadighet fremme i media med et eller annet politisk korrekt utspill som for eksempel oljeboring i nord eller nå sist med et budskap om en mer "human" innvandrings- og asylpolitikk.

Slik man kan tolke Tor B., mener han jeg er en egoist fordi jeg vil begrense asylinnvandringen kraftig. Biskopen bør imidlertid vokte seg før han kommer med slike lettvinte påstander. Det at jeg er kritisk til de mange ID-løse asylsøkerne betyr ikke at jeg er egoistisk. Jeg har ikke noe ønske om at asylsøkere, mange av dem fra islamske land, skal bevege seg rundt i Norge uten at vi vet hvem de er.

Selv om jeg i ytterste konsekvens mener det er verdt å ofre livet for en muslims rett til å være muslim, mener jeg vi skal si nei til islamsk innvandring. Islamsk kultur, som vi ser i land som har en islamsk lovgivning, er ikke noe som er forenelig med universelle verdier som tros- og ytringsfrihet, og vi ser at det er først og fremst innvandrere fra islamske kulturer som ikke er i stand til å integrere seg i det norske samfunnet. Jeg velger å kalle en spade for en spade. Ikke alle religioner er likeverdige, slik som man kan få inntrykk av når man hører på de "tolerante" og dialogivrige i Den norske kirke.

Tor B. fremstår rett og slett som naiv  når han ikke ser disse problemstillingene. Hva er galt med å kreve at asylsøkere ikke skal kaste passene i do når de kommer til Norge? Det er selvfølgelig en menneskerett å søke om asyl, men det betyr ikke at vi skal si ja takk til de som prøver å skjule sin identitet. Da er et lukket mottak på sin plass inntil man kan vite hvem som kommer.  De asylsøkere som kommer med falsk ID, ødelegger for alle de andre reelle asylsøkerne.

Gå til innlegget

Flertall for ekteskapet i kirkevalget

Publisert over 11 år siden

Pressemelding som ble publisert hos Nordisk nettverk for ekteskapet tidligere i dag:

Resultatet etter kirkevalget 2009 foreligger i dag. Etter at den første valgomgangen er talt opp, kan Nordisk nettverk for ekteskapet konstatere at det er flest delegater som vil forsvare ekteskapet mellom mann og kvinne og barns rett til mor og far.

I denne valgomgangen ble det valgt inn 52 delegater til landets 11 bispedømmeråd, og dermed også kirkemøtet. Av disse 52 støtter 22 en forståelse av ekteskapet som en institusjon for én mann og én kvinne. Dette fremgår av kartleggingen som Nordisk nettverk gjennomførte i sommer blant alle kandidatene til bispedømmerådene. Kun 12 av delegatene som er valgt inn har opplyst vil ha en ny liturgi som åpner for kjønnsnøytrale ekteskap. Blant de øvrige delegatene, er det 7 som har svart at de ikke vet og 11 som ikke har svart eller ikke ønsket å svare.

I november skal resten av de 115 delegatene velges. Menighetsrådene i 7 av landets bispedømmer skal velge de resterende 25 leke kandidatene. I tillegg skal det velges delegater fra prestene, kirkelig ansatte, samiske representanter og delegat fra døvekirken..

I dag er det ikke mulig å si hvordan Kirkemøtet i 2010 vil forholde seg til reformen "Felles ekteskapslov". Det foreligger ikke et klart flertall for det syn at ekteskapet er en ordning for mann og kvinne. Dette innebærer at Nordisk nettverk for ekteskapet fortsatt vil arbeide aktivt for å komme ut med informasjon til delegatene om konsekvensene av at det norske Stortinget har vedtatt verdens mest radikale ekteskaps- og familiereform. Denne reformen endrer innholdet i begreper som familie, ekteskap, kjønn, forplantning og foreldreskap. Barnelovens nye § 4a sier nå at - eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor. Stortinget har med dette for første gang åpnet for å frata barnet dets biologiske foreldre ved lovvedtak. Nordisk nettverk for ekteskapet vil kommunisere til delegatene i det kommende kirkemøtet at temaet er hvorvidt kirken skal implementere en politisk reform eller ikke. Temaet er altså ikke om kirken skal ha en åpen holdning til homofile eller ikke.

Enkelte har hevdet at Kirkemøtet i 2010 ikke skal forholde seg til spørsmålet om ny liturgi for likekjønnet ekteskapsinngåelse, fordi dette først skal utredes av kirkerådet. Nordisk nettverk for ekteskapet har ikke ønsket å utsette debatten om kirkens eventuelle implementering av den politiske reformen. Den norske kirke må forholde seg til de nye lovene som er vedtatt, og kan ikke avvente Kirkerådets utredning før temaet kommer på kirkens dagsorden.

Selv om de fleste av delegatene som er valgt forsvarer ekteskapet mellom mann og kvinne, så er ikke situasjonen den samme i alle bispedømmeråd. I Oslo er det et flertall vil ha en ny liturgi for likekjønnede ekteskap, selv om Anfin Skaaheim og Harald Hegstad er valgt inn med det syn at ekteskapet er mann og kvinne. Våre motparter i Åpen kirkegruppe og det kristelige studentforbundet har gjort en god mobilisering i Oslo. Lederen i Studentforbundet, Torkil Hvidsten, er valgt inn.

Det er antakelig en tendens at velgerne har stemt på kjente personer, hvilket innebærer at mange profesjonelle politikere er valgt inn. Dette er noe vi i Nordisk nettverk for ekteskapet har advart fordi det bidrar til en økt politisering av Den norske kirke.

Det er også en tendens at velgerne har stemt inn de som står først alfabetisk. Dette kan tyde på at velgerne ikke har forstått at kandidatene ikke har vært rangert og at det har vært snakk om et preferansevalg

Stiftelsen kirkeforskning (KIFO) og Menighetsfakultetet skal evaluere kirkevalget på oppdrag av kirkerådet. Evalueringen skal være ferdig i april. Nordisk nettverk for ekteskapet kommer til å formidle informasjon om hvordan vi har engasjert oss i forhold til kirkevalget, og de vurderingene vi gjør i etterkant av valget av de forskjellige faktorene som påvirket valgresultatet.

En vurdering fra vår side uavhengig av det tema vi har vært engasjert i, er at mange ikke har forstått hvordan valget skulle gjennomføres. Den offisielle informasjonen var forvirrende. Kirkevalgets gjennomføring har vært preget av mange ulike gjennomføringstidspunkter og ulike gjennomføringsmåter for forskjellige instanser.

Se ellers vedlagte PDF for en oversikt over svarene til de innvalgte delegatene.

Ved ønske om ytterligere kommentarer vedr. kirkevalget 2009 - kontakt Kristian Kahrs, som er vår koordinator for Kirkevalget 2009:

Kristian Kahrs er tilgjengelig på telefon 23 62 31 24 eller epost kristian@serbtrade.no

Offisiell informasjon om kirkevalget 2009 finner på Den norske kirkes hjemmesider:

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=85802

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere