Jogeir Lianes

Alder: 44
  RSS

Om Jogeir

Samfunnsengasjert IT Ingeniør som opplever at det moderne "tolerante" samfunn blir mer og mer intolerant.

Følgere

@Atle

Publisert nesten 9 år siden

Bare slik i all hast her..
Noen enkle spørsmål tilbake.

1: Har alle mennesker alle gode verdier innebygget? Dersom ikke hva er rettesnor dersom flertallet bestemmer etikken?

2: Hva med alle de som ikke bryr seg om ungene sine? Hva med de som lever et liv som fører til at barnet i mors liv drepes? Hvilken rettesnor skal brukes om dette?

3: Hva med de som føler seg verdiløse eller ikke føler at livet meningsfullt/verdifullt. Hva er budskapet du som ateist har til dem?

Dine enkle sprøsmål er enkle nettopp fordi du skaper problemer ut fra en idyllisert virkelighet som tilsynelatende ikke har problemer. Ettersom vi alle har problemer på hver vår kant er dette sikkert ikke det du med vilje prøver å fremstille det som, men du skjønner nok tegninga...

Gå til kommentaren

Nettopp

Publisert nesten 9 år siden

Jeg synes det er godt sagt. Folk tenderer til å holde seg med guder som liker og hater det samme som dem selv; kort sagt, de konstruerer sin gud i sitt bilde,

Dette er essensen i moderne liberal teologi, og som er med å gjøre den akk så kraftløs.
Det er også essensen i moderne relativisme og nyreligiøsitet av ymse slag.

Kommentarene fra ateistene omkring dette viser også med tydelighet at de  ikke forstår det kristne budskapet. For den som faktisk leser sin Bibel så vil man umiddelbart erfare at den Gud som der beskrives overhodet ikke lar seg definere av noe menneske. Det er også umulig å hvile på en ufarlig Gud skapt i sitt eget bilde, tilpasset sine egne behov og ønsker. Mange som har levd et liv som kristne sier: "Jeg er ikke så redd for det jeg ikke forstår om Gud, for jeg har mer enn nok utfordring med det jeg forstår." Det er nok av ting som er lett å forstå, samtidig er Bibelen tydelig på at vi forstår stykkevis og delt. Dette krever umiddelbart en ydmykhet fra den troende for Bibelens Gud sprenger mennesklige rammer og for enhver som prøver å ta Han på ordet er en ting sikkert. Gud setter sitt søkelys på den troendes eget liv (jamfør flisen og bjelken i øyet). Dette kan være direkte ubehagelig, for lyset vil avsløre mye grums i ens eget verdisett, tanke og gjerning. Da handler det ikke om konservativ eller liberal. Det kristne livet handler om å være "tro i kjærlighet". Mellom disse to sannheter er det så definitivt to grøfter å havne i. Karikert kan man si at den veldig konservative er Tro, men mangler kjærlighet, og at den liberale har kjærlighet, men mangler tro. Begge deler fører like galt avsted. Det særs oppdragende og utfordrende i å leve i Guds lys er å klare å balansere disse sannheter. Denne oppdragelse er det mange mennesker som overhodet ikke er interessert i. Disse vil enten skape Gud i sitt eget bilde eller avskaffe han totalt. 
Problemet kristne sliter med i dag er at det inntrykket av en "smålig Gud" som endel her inne har uttrykt det, egentlig er resultatet av smålige mennesker. Kristne og samfunnet har historisk prøvd å hegne om et livsideal som egentlig kun gjelder for de som er kristne. Den kristne etikk gjelder kun for kristne. Gud sier "kom som du er", det betyr ikke at han har tenkt å la en forbli slik en er når han kommer, men det er den Hellige Ånds oppgave å gi den troende viljen til å følge Guds ord. Det er ikke andre menneskers oppgave. Heri ligger problemet med at mange opplever endel kristne som moralpoliti, og som en hindring til Han som kan snu rundt på et menneskes liv. Den store misforståelsen blant mange som ikke tror, er at den kristne etikk er en tvangstrøye en må godta som endel av pakken. Slik er det imidlertid ikke. Som et gudsbevis i en troendes liv er det slik at ens egen vilje forandrer seg i møtet med Guds ord. Paulus skriver at "kjærligheten tvinger". Denne Guds kjærlighet for oss er det som gjør at lysten til å gjøre Hans vilje kommer mer og mer gjennom et langt liv med Han.

Gå til kommentaren

@Thomas

Publisert rundt 9 år siden

På hvilken måte er naturvitenskap mindre basert på antakelser enn historisk vitenskap?

(En god del historisk vitenskap faller inn under "naturvitenskapen". Derfor holder jeg meg til å kalle det operasjonell vitenskap, den som skaffer oss datamaskiner, biler, mobiltelefoner osv og historisk vitenskap.)
Innen operasjonell vitenskap ligger det også ofte en antakelse til grunn før man begynner å samle data for å få bekreftet eller ikke bekreftet denne (en hypotese). Via å observere, måle, teste og repetere finner man ut om antakelsen stemmer eller ikke. Man kan få bevist hypotesen/antakelsen/teorien.

Problemet innen historisk vitenskap er at man kan aldri bevise selve antakelsen slik man kan innen operasjonell vitenskap. Dette er forholdsvis logisk, da ingen var til stedet og kunne observere, måle, teste og repetere det antakelsen sier. 
La oss ta Carbon 14 datering som et eksempel. Grunnen til at dette blir brukt til å stadfeste alder er fordi det ligger en antakelse i bunn om at de prosesser som skaper C14 i atmosfæren alltid har vært like, slik at mengde C14 som har blitt tilført systemet har vært konstant. Dersom jordens atmosfære på et tidligere tidspunkt var vesentlig annerledes enn i dag, slik f.eks tilhengere av ung jord modellen mener, så vil fortsatt mengde med C14 man kan måle være like riktig, men grunnlaget for å bruke denne målingen til å konkludere om alder er ikke lenger til stedet.

Det er f.eks tatt målinger av dinsaur ben som inneholder c14. Dersom dinosaurene døde ut for 60 millioner år siden skal det ikke være spor igjen av c14 i disse.
En palentolog som tror på antakelsen vil aldri gidde å måle for c14 i dinosaurben fordi han har en syn omkring alderen på disse bena som gjør målingen ulogisk for ham. 

Ergo er det en vesens forskjell mellom operasjonell vitenskap og historisk vitenskap. Innenfor operasjonell vitenskap er det fakta som råder. Innenfor den historiske vitenskap må man ha en tro som ikke kan bevises som grunnlag for resultatene man får operasjonellt. Derfor er det f.eks endel som opplever evolusjonsteorien som mer en religion enn vitenskap.  

Gå til kommentaren

Vitenskap og vitenskap

Publisert rundt 9 år siden
Sverre Holm – gå til den siterte teksten.

Her er du da på en annen linje enn veldig mange av vitenskapens pionerer. Mange historikere hevder jo nettopp at middelalderens teologi som bl.a. hadde i seg bildet av en logisk og rasjonell Gud, var utslagsgivende for at moderne vitenskap startet nettopp i Europa og verken i den arabiske verden, India eller Kina. Einstein hadde glemt dette og undret seg over det da han sa "Det mest uforståelige ved verden er at den er forståelig". Dette er jo ikke så uforståelig i lys av skaperens egenskaper. Dette er noe jeg synes vi som troende (og gjerne også som europeere) skal være stolte av.

Jeg er ikke uenig med deg på dette punktet, og mener også at det er helt naturlige årsaker til at vitenskapens frembrudd kom akkurat der den kom. Det er jeg også stolt av.

Det jeg mener er at det er ingen grunn til å prøve å forsone en vitenskap som er i direkte opposisjon til det jeg opplever som bibelske sannheter. Det er forresten ikke noe problem mellom bibelen og operasjonell vitenskap. Det er derimot store problemer mellom bibel og historisk vitenskap. Denne siste er mye basert på antakelser. Dersom disse antakelser er feil vil også den virkelige vitenskaplige delen, og resultatet av den bli feil. Denne grenen av vitenskapen har sider ved seg som mer ligner religion enn vitenskap. Jeg ser derfor ingen fordeler for en kristen å skulle prøve å forsone kristendom med den tro deler av den historiske vitenskap prøver å formidle. 

Problemet for de som likevel prøver på dette er at 1. Mosebok blir akkurat det eventyret enkelte gjerne vil ha det til. Problemet med det er at alle kristne doktriner har sitt utgangspunkt nettopp i 1. mosebok. Dersom denne biten blir eventyr har plutselig Hognestad, Jervel etc helt ligitime og rasjonelle synspunkt, og hvorfor noen da skulle gidde å være kristen i det hele tatt er for meg en gåte.
Da er ateisme en mye mer logisk slutning ut ifra det syn man faktisk har. Desverre er ateisme da også stort sett resultatet når kristne aksepterer resultatene av det jeg best vil beskrive som kvasivitenskap. En kristens største ønske bør være å bevare og vinne mennesker for Jesus, da er denne type forsoning det siste vi bør ønske oss. Heller skulle vi være opptatt av apologetikk og støtte vitenskapsmenn som forsker ut ifra antakelsen om at Bibelen faktisk er Guds ord og en troverdig beskrivelse fra den gud vi tror på. Istendenfor godkjenner vi vitenskap som er basert på antakelser som har et ubibelsk og i mange tilfeller ateistisk utgangspunkt. Dette er en grov forsømmelse fra kristne i europa og resultatet er åpenbart for enhver som har øyne å se med.   

Gå til kommentaren

Forsoning av tro og vitenskap

Publisert rundt 9 år siden

Jeg opplever to paradoks hver gang slike tema kommer opp.

1: Dersom Gud skaper alt ut av intet er dette en overnaturlig handling. En slik handling vil derfor aldri kunne beskrives vitenskaplig.

2: Forsoning mellom tro og vitenskap er ikke et mål i seg selv slik jeg ser det. Grunnen til dette er at jeg mener mange kristne har falt ned i en tankemessig grøft der vitenskapen er nøytal grunn. Det finnes ingen grunner i skriften for å inneha et slikt syn. Vitenskapens grunn vil også være preget av det en kristen kaller åndskamp. Det er slett ingen nøytral grunn der en kan stole på resultater sånn uten videre. Guds motstander vil ha enorm nytte av å kunne bruke vitenskapen til å diskreditere Gud og Hans ord. Jeg mener det vil være naivt å tro at denne mulighet står ubrukt.

Innleggsholder har stor grunn til å se problemer med å skille Skarsaune fra liberalteologi.

1:De som klarer å forene tro og vitenskap må se helt bort ifra grunnleggende bibelske sannheter. 2:De som prøver å forsone disse, vil automatisk åpne opp muligheten for å tolke bibelen akkurat slik som forutnente gruppe gjør, men de velger selv å holde på en tolkning som strengt tatt er i strid med deres vitenskaplige syn.
3:På den andre siden finner man slike som ikke har noe problem med det bibelen sier, men som får problemer, ikke med vitenskapen som sådann, men rådende tolkninger av vitenskaplige observasjoner. Denne gruppen kommer absolutt i konflikt med representanter for historiskvitenskap.

Jeg mener ut ifra dette at det ikke vil være mulig med noen forsoning, før det faktisk er større grunnlag for det. Siden Bibelen ikke blir forandret, er det bare å vente i spenning på hva vitenskapen etterhvert finner ut...
Vil ellers anbefale å se slutten på filmen expelled:

http://www.youtube.com/watch?v=V5EPymcWp-g

Se fra ca 1,5 timer å se hvor vitenskaplig Dawkins egentlig er....

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere