Jan Frederik Solem

Alder: 59
  RSS

Om Jan Frederik

Trønder og katolikk, bosatt i Oslo

Følgere

Publisert rundt 9 år siden

Hans-Petter spurte:

Men kan du si om du er enig i at det er en merkverdighet at en tekst som nærmest påstås - og av mange også påstås direkte - å være formulert av Gud, ikke inneholder en eneste tekst som direkte tar avstand fra slaveriet?

Jeg svarte:

Nå er jo befrielse fra slaveri og trelldom selve grunnfortellingen i Det gamle testemente da, slik Michal Rachel Suissa skriver om den jødiske Pesach.

Til hvilket Hans-Petter fulgte opp med:

Men dette dreier seg da ikke om uttrykk for en universell regel, men om ett bestemt folk...?

Jesus og hans disipler var jøder, og alt må forstås i lys av dette - det er derfor Kirken har beholdt Det gamle testamente, og leser særlig Salmenes bok i den forståelse at Israel er en metafor for Kirken (noe jøder antagelig opplever som blasfemisk).

Ettergivelse av gjeld hvert 7. år (det hadde vært noe idag, det!) og frigivelse av alle slaver hvert 50. år er foreskrevet i Moseloven. Dette kan vi si er to former for frelse (i parentes bemerket heter det visstnok ikke adelsfamilier på svensk, men frälsesläkter - siden det fremste privilegium pleide å være frelse fra skatt...) mens kristendommen går videre og sier at Jesus ga sitt liv "som løsepenge for vår frelse" der det man frelses fra er den skyld, den gjeld, den "karma" man har pådratt seg gjennom ens synder. Fra syndens slaveri.

Slik er den jødiske Pesach (som feirer jødenes utfrielse fra Egypt) grunnlaget og forutsetningen for den kristne påske (som feirer menneskenes frelse fra synd). Korsfestelse var da naturligvis en henrettelsesmetode romerne brukte nettopp på slaver, jfr. Spartacus' slaveopprør der romerne korsfestet de 6000 overlevende etter å ha knust deres hær.

De kristne omtaler gjerne Bibelen som Guds ord, men man må ikke glemme at Ordet først og fremst betegner Jesus som Guds sønn, som Gud: "Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss". Skriften er så å si referatet av eller beretningen om Ordet.

Det er vel, som du sier, enkelte som tenker seg Bibelen som direkte diktert av Gud (slik muslimene forstår Koranen som diktert til Muhammed av en engel, og derfor må bevares ordrett - på tross av at standardteksten beviselig ble etablert så sent som i 1923 og man har funn som tyder på Koranen opprinnelig ble skrevet på syrisk - det finnes en spennende videopresentasjon på YouTube), men det er slett ikke den alminnelige (mis-)forståelse.

I selve Fadervår ber kristne hver eneste dag "forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere". Det handler om syndeskyld, på gjeld, på gjeldsslaver, i likhet med lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren.

Går det an å "elske sin neste som deg selv" uten å ta inn over seg at slaver også er mennesker når man også hører at "Her er ikke jøde eller greker, slave eller fri..."? For meg synes St. Gregor av Nyssas konklusjon innlysende. Nå kan det hende at det er en glidende overgang mellom slave og tjener og arbeider, men det er nok høyst tvilsomt om en kristen kan tillate seg å behandle sine underordnede dårlig uten å begå alvorlig synd.

Luther skrev riktignok i et brev til Melanchton: "Vær synder, og synd kraftig, men tro dess sterkere... Det er nok at vi kjenner det lam som bærer verdens synd; fra det fjerner ikke synden oss, selv om vi tusen ganger om dagen bedrev hor eller slo i hjel" - men dette er ikke alminnelig kristendom, men et rop om å bli kjent utilregnelig.

En kristen skal ikke lære noe annet enn det kristne alltid har lært uten bekvemme bortforklaringer, og bør besinne seg på å leve som man lærer - det har du helt rett i, Hans-Petter. De som har barn vet at de tar etter hva foreldrene gjør, ikke hva de sier - det vet alle. Ingen følger en som ikke lever som han lærer, selv om læren i og for seg kan være riktig nok. Kristne har ambisiøse idealer, så ambisiøse at man synes dømt til å mislykkes - men om man ikke engang forsøker å leve opp til det man forkynner, kan man ikke vente annet enn hån.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden

Jan Fredrik gjør meg da i det minste litt svimmel;

Beklager, det var ikke meningen! :-)

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden

Men kan du si om du er enig i at det er en merkverdighet at en tekst som nærmest påstås - og av mange også påstås direkte - å være formulert av Gud, ikke inneholder en eneste tekst som direkte tar avstand fra slaveriet?

Nå er jo befrielse fra slaveri og trelldom selve grunnfortellingen i Det gamle testemente da, slik Michal Rachel Suissa skriver om den jødiske Pesach

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden

Poenget mitt er enkelt og greit at motstand mot slaveriet ikke har med skriften å gjøre, men om menneskers egen evne til å se urettferdighet og umoral, eventuell mangel på slike egenskaper.

Vel, som jeg nettopp har anført - autentisk kristen lære bygger på kirkefedrene. 

Reformasjonens ulykksalige paradoks er at man prisverdig spredte Bibelen til legfolket, men så trodde dette legfolket at dette var det hele - og leste den isolert, "rå". Så kunne Jefferson Davis komme med sine hårreisende private tolkninger.

Hvor utgangspunktet er galest, blir tidt resultatet originalest.

Gå til kommentaren

Skriften er en DEL av tradisjonen

Publisert rundt 9 år siden

Poenget er at det ikke, meg bekjent, finnes et eneste sted i Bibelen som en slik moralsk holdning kan ta konkret utgangspunkt i, den er altså ikke forankret i hellige tekster;

De fleste kristne (som altså er katolikker eller ortodokse) er fremmed for Luthers tanke om Sola Scriptura (Skriften alene). Den hellige Gregor av Nyssa (335-395) forholdt seg til den kristne tradisjon, slik han hadde fått den overlevert. 

Den hellige Skrifts kanon, både for GT og NT, ble forøvrig endelig fastslått på synoden i Roma i 382, under pave Damasus I. Altså i St. Gregors levetid.

Det er ikke så enkelt som at tradisjonen er "forankret i hellige tekster", tvert om: De hellige tekster er forankret i tradisjonen på 300-tallet - som St. Gregor, som er en av de kappadokiske kirkefedre, var aktivt med å formulere.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere