Jan Rudy Kristensen

Alder: 65
  RSS

Om Jan Rudy

Forbundsleder i Kristne Arbeidere http://www.kristne-arbeidere.no/

Følgere

Kristne i arbeiderbevegelsen, stå fram!

Publisert nesten 3 år siden

En stor andel kristne kjenner seg hjemme i arbeiderbevegelsen. Noen av oss har valgt å gå sammen i organisasjonen Kristne Arbeidere.Vi trenger flere kristne som tør vise hvor de står. Som står opp for en politikk som har menneskeverdet og nestekjærlighet som basis.


Rundt 80 prosent av det norske folk er medlemmer i et kristent trossamfunn. En stor andel kristne kjenner seg hjemme i arbeiderbevegelsen. Vi er aktive i fagbevegelse og partier, og opplever at arbeiderbevegelsen arbeider for saker som er viktige for oss som kristne og medmennesker. Noen av oss har valgt å gå sammen i organisasjonen Kristne Arbeidere. Vi er både et åndelig og et politisk fellesskap.

Kristne Arbeidere mener det er viktig at vi står sammen med mennesker med ulikt livssyn for å meisle ut en politikk som er god og samlende uavhengig av tro. Debatter etter «Listhaugmodellen» mener vi er splittende og uverdig. Vi tror på samtaler der vi diskuterer med gjensidig respekt for meningsmotstandere. Vi tror på demokratiske prosesser.

Vi er sikre på at en sterk velferdsstat er den beste måten å ivareta oss alle på, ikke minst ivaretar velferdsstaten de som sliter mest. Velferdsstaten er en måte å gjennomføre nestekjærlighet på, satt i system. De ideelle organisasjonenes arbeid er en viktig del av velferdsstaten, og når ofte lenger ut enn det offentlige. Høyresidas nedbygging og kommersialisering av velferdsstaten er etter vårt syn en av de største feila som gjøres av dagens regjering.

Kristne Arbeidere er opptatt av trosfrihet, og vi mener samfunnets oppgave er å føre en aktivt støttende politikk overfor tros- og livssynsorganisasjoner. Vi vet at kristne menigheter har et stort engasjement i lokalsamfunna, gjennom arbeid med barn og unge, med solidaritetsarbeid og omsorgsarbeid for fattige. Vi tror alle mennesker er like mye verd, og vi tror på internasjonal solidaritet og aktivt arbeid for å sikre flyktninger ei framtid.

Medlemmer i Kristne Arbeidere tar sin tro med inn i politikken. Vi mener det er viktig å vise hvor vi står. Med bakgrunn i vårt engasjement i menigheter og kristne organisasjoner har vi som organisasjon valgt å drive vårt politiske arbeid gjennom Arbeiderpartiet, og mange av oss er aktive i lokalt og sentralt partiarbeid. Vi har også medlemmer som er aktive i andre partier. Vi opplever å få stort gjennomslag i arbeiderbevegelsen for arbeidet for dem som Jesus kaller «sine minste», sjøl om det er mye som gjenstår. Vi trenger ei ny regjering der Fremskrittspartiet ikke er med.

Vi er ikke en kristenlobby. Vi har et helhjerta engasjement i fagbevegelse og parti der vi ønsker å være med på å forme politikk i tråd med Jesu menneskesyn.

Vi vil sterkt motarbeide en politikk med mer egoisme, mer privatisering, ukjærlig behandling og omtale av flyktninger og en generell høyredreining av politikken. Vi trenger flere kristne som tør vise hvor de står. Som står opp for en politikk som har menneskeverdet og nestekjærlighet som basis. Bli med og synliggjøre kristne i politikken gjennom å melde deg inn i Kristne Arbeidere!

Jan Rudy Kristensen, Rachel Lørum,  Marianne Uri Øverland


Gå til innlegget

KrF i Sarpsborg bør beklage

Publisert over 9 år siden

Kristne Arbeidere mener at Kristelig folkeparti må ha en samtale med sitt lokallag i Sarpsborg og sørge for at de realitetsorienteres.

Onsdag forrige uke arrangerte Sarpsborg KrF et åpent møte der alle interesserte var velkommen, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Foredragsholderen Per Haakonsen Skal der ha sagt at «Utøya-massakren kan sees i lys av det stadig mer betente forhold mellom Israel og Norge og de diplomatiske kontroverser som har vært i den senere tid.» 

LES HELE FOREDEAGET TIL HAAKONSEN HER

For oss som kjenner Bibelen er denne uttalelsen så langt på sida av kristen tro og virkelighetsforståelse at den i grunnen ikke er verd noen kommentar. Samtidig bør en så drøy og urefklektert uttalelse ikke få stå uimotsagt. Jeg velger derfor likevel å kommentere de to påstandene, at Utøyamassakren skulle være en advarsel fra Gud og påstanden om at Norge skulle ha et forhold til Israel som Gud skulle mislike.

Først til påstanden om at Utøyamassakren skulle være et varsel fra Gud om noe.  Etter nytestamentlig, kristen tankegang er ikke Gud hevneren. Han er nådens Gud som gir seg sjøl, sin egen sønn, som soning for våre synder. Jesus underviser oss i Bergprekenen om at vi skal elske våre fiender og be for dem som forfølger oss, slik at vi kan være barn av vår Far i himmelen. Vi skal dermed synliggjøre Guds karaktertrekk for folk flest. Når Jesus ser på forholdet mellom onde og gode, og hvordan Gud lar naturen forholde seg til dette sier han at Gud lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Gud er ikke strafferen, men forsoneren og frelseren. Bibelen forteller oss at vi lever i nådens tid, og Paulus sier at det er Guds godhet som driver oss til omvendelse.

Når så mange mennesker dør på Utøya er dette ikke mulig å forstå. Vi som ikke er direkte ramma av katastrofen vil aldri kunne sette oss inn i de ufattelige menneskelige tragediene dette er. Men midt i dette kan vi tro på en god Gud. Jesus solidariserer seg nettopp med de som lider. Han sier at det som gjøres mot en av hans minste, det er gjort mot ham. Jesus er midt i lidelsen. Han er aldri langt borte fra noen av oss. Dette gjelder både når mange rammes, og når det kun er den ene. 

Det gudsbildet Per Haakonsen presenterer er langt unna det bilde Jesus tegner av sin Far. Jesus sier: Den som har sett meg har sett min Far.

Så til spørsmålet om Israel. Hovedlinjene i norsk midtøstenpolitikk samler alle politiske partier med unntak av FrP. Politikken baserer seg på at Norge arbeider for fred og forsoning, vi vil at Israel skal leve trygt innen sikre grenser og at palestinerene skal ha den samme retten til trygghet og et godt liv i sitt eget land. Norge tar avstand fra voldsbruk hos begge parter, og påtaler volden. Vi mener også at den sterkeste parten, Israel, har det største ansvaret.

Per Haakonsen presenterer ikke bare et underlig gudsbilde når det gjelder Utøya, han gjør det samme når det gjelder konflikten i Midtøsten. Gud stiller samme krav til etiske handlinger for alle. Det være seg både israelere, palestinere eller nordmenn. Jesus lærer oss at vi skal vende det andre kinnet til, gå en ekstra mil, be for våre fiender og for de som forfølger oss. Når Israels ekstreme regjering gir ordre om bombing og gjennom dette dreper over 1000 palestinere er dette i strid med Jesu ord. Det er viktig å presisere at det er regjeringa i Israel som er ansvarlig. Vi bør be om å få ei regjering i Israel som vil fred og forsoning. Og det samme må vi be om for Palestina. 

Den norske regjeringa er sjølsagt ikke fullkommen. Men vi kan takke Gud for at vår regjering i tråd med Det nye testamente arbeider for trosfrihet, fred, forsoning og nestekjærlighet så langt de kan makte.Guds velsignelse er over slike handlinger!

Gå til innlegget

Teologisk retorikk for blå-blå politikk

Publisert over 10 år siden

I går og i dag har det vært arrangert Oslo symposium 2011. De som står bak er kristenfolket.no og Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Bjarte Ystebø som leder organisasjonen kristenfolket.no, og som har vært frekk nok til å forsøke å monopoli

 

Disse ”kristne verdiene” til Ystebø manifesterer seg i fem saker. -Avskaffelse av dagens ekteskapslov, nei til aktiv dødshjelp, flytting av den norske ambassaden til Jerusalem, gi støtte til det han kaller Israels sikkerhetsgjerde og å få en borgerlig regjering ved neste valg.

 

Bjarte Ystebø skal selvsagt få lov til å mene at dette er viktige saker, og kamp mot aktiv dødshjelp samler heldigvis bred politisk støtte.  Men å definere disse sakene som utpreget kristne mener jeg er å gjøre en grov feil. Det har de siste åra vært en tendens til at en kan slippe unna med å si at noe er kristne verdier uten å måtte begrunne hvorfor disse verdiene er utpreget kristne. Det er også en tendens til å rope at Arbeiderpartiet eller den rødgrønne regjeringa driver med avkristning, uten å måtte begrunne utsagnet.

 

Det Ystebø og hans kompanjonger i virkeligheten holder på med er å drive politisk propaganda for partier til ytterste høyre, kanskje aller mest Fremskrittspartiet. Det handler i realiteten ikke om hva som er kristent eller ei. Hvis Ystebø virkelig hadde hatt troen på evangeliets kraft, så ville han ikke hevdet at noen regjering kan avkristne noe som helst. Det er enkeltmennesker som tror, ikke stater eller institusjoner. Evangeliet går tvert i mot ofte kraftig fram i områder der det ikke er noen politisk fordel å være kristen.

 

Få land kan skilte med den religions- og ytringsfiheten vi har i Norge i dag. Det at staten er med og finansierer tros- og livssynssamfunn er unikt i internasjonal sammenheng. Grunnen til at kristendom ikke er eneste religonen barn lærer om på skolen er at det er viktig å lære om andres tro. Det er ikke skolens oppgave å drive trosopplæring, det er foreldrene og menighetenes oppgave. Alle trossamfunn i Norge får via offentlige bevilgninger også midler til trosopplæring, dette kan ikke kalles avkristning.

 

Det Ystebø driver med er en grov sammenblanding av politiske verdier til ytterste høyre og teologi. Teologiske synspunkter jeg forøvrig mener han ikke har bibelsk belegg for å hevde. Ystebø må selvsagt gjerne støtte et parti som for eksempel FrP for min del. Men jeg vil ha meg frabedt denne useriøse sammenblandinga av blå-blå politikk og teologisk retorikk.

 

Jeg finner meg ikke i at vi som er tilhengere av en sosialdemokratisk samfunnsretning, hvor like muligheter for alle er en hovedsak, skal framstilles som noen mindre del av et kristent fellesskap enn dem som støtter partier som ønsker å fjerne u-hjelp til verdens fattigste, gjøre profitt på gamle og syke, og frata vanlig arbeidstakere rettigheter som sikrer dem blant annet tid med familiene sine. Og Jesus har vel aldri bedt oss om å engasjere oss i at Norge ikke skal ha sin ambassade i hovedstaden i et land? Dette synspunktet er jo direkte sært!

 

Oslo symposium er med og gir en talestol til krefter som går så langt som å sammenlikne islamisme med nazisme, og som hyller Egypts tidligere diktator som en demokrat. Dersom det er et samfunn som Egypt under Mubarak som er normen for arrangørene av Oslo symposium blir jeg veldig bekymra for hvordan de tenker seg at det norske samfunnet skal se ut med deres ideal- regjering.

 

Det finnes kristne mennesker i alle partier, og mange begrunner sine politiske standpunkt i sin egen tro, men en skal likevel være forsiktig med å forsøke blande disse så ukritisk som det gjøres av kristenfolket.no.

 

Gud har ingen politisk farge. Og menighetene skal ønske alle velkommen, uavhengig av politisk standpunkt. Vår viktigste oppgave som kristne i samfunnets fellesskap er å utøve nestekjærlighet og gjøre mot andre det vi vil at andre skal gjøre mot oss.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere