Hallgeir Reiten

215

Enig med Kvalbein

Publisert: 27. okt 2010

I gårsdagens papirutgave av DagenMagazinet går Oslos varaordfører Aud Kvalbein ut og ber KrF offentliggjøre den  juridiske betenkningen partiet bygger på når det gjelder fjerning av bekjennelsesparagrafen.

Denne saken er som kjent en nøtt juridisk sett, fordi paragraf 12 i KrFs lover (den såkalte beskyttelsesparagrafen) sier at det bare kan gjøres "språklige endringer" i paragraf 2 (den mer kjente bekjennelsesparagrafen).

Dette har fått KrF til å be om assistanse til å vurdere de juridiske aspektene ved en endring av bekjennelsesparagrafen. Man ønsker rent teknisk å først endre teksten i paragraf 12, for deretter å endre bekjennelsesparagrafen.

Den juridiske betenkningen som ligger til grunn for at en mener dette kan gjøres er ikke offentliggjort.

Jeg støtter Aud Kvalbein fullt ut i hennes henstilling om at den juridiske betenkningen nå bør gjøres tilgjengelig for partiets medlemmer som en del av prosessen rundt endring av bekjennelsesparagrafen. Hvis ikke kan vi bli sittende igjen med et inntrykk av at KrF ikke ønsker en åpen og demokratisk prosess om saken, noe som vil være svært uheldig.

Dersom den juridiske betenkningen er entydig, kan det vel heller ikke være noe problem å offentliggjøre den?

Kommentar #1

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

Helt ok

Publisert over 11 år siden

Det er helt ok å ønske en juridisk redgjørelse for endring av paragraf 12. Selvfølgelig! Og det tipper jeg at vil komme. For det skal mye til at det er umulig å endre en paragraf, det finner man ikke noe sted i Norsk lovverk, for eksempel.

Hallgeir, jeg skulle ønske at du kunne klare å spille inn dine synspunkter internt i partiet, og ikke på bloggen din, alltid. At vi kan bidra til positivt fokus på KrFs saker og politikk, og ikke bare til fokus på strategiprosessen og valg av ledertrio. Det trenger partiet vårt nå! Enig?

Kommentar #2

Margit Hunemo

16 innlegg  26 kommentarer

§12 og endring

Publisert over 11 år siden

Eg er einig med Kvalbein og Reiten. I organisasjonar er det slik at ein ikkje utan vidare kan endre formålet med organisajonen. Det er ikkje noko argument at ein skjerpa §12 i KrF-lovane på 1990-talet.

Dernest er det slik, at når ein vel å ikkje gjere organisasjonen kjent med heile grunnlagsmaterialet ein byggjer ei avgjerd på, må ein tole at sakene blir drøfta offentleg. Eg trur vegvala ein står framfor i KrF hadde vore tent med ein open debatt ute i lokalaorganisasjonen. Slik det er nå, er der ikkje høve til å praktisere lokaldemokrati. Landsstyret skal gjere sitt vedtak 1 månad etter at Strategiutvalet la fram sine 13 punkt.

Ei av utfordringane vi har i KrF, er avstanden mellom grasrota og toppen. Dersom Strategiutvalet hadde teke tak i det, ville ein hatt eit anna utgangspunkt for oppsslutnad om vedtaka.

Kommentar #3

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: §12 og endring

Publisert over 11 år siden

Margit!

Jeg er helt enig i at det er viktig at dette debatteres i organisasjonen, og det har skjedd! Alle fylker og lokallag har fått mulighet til å komme med sine innspill til strategiutvalgets rapport, og alle fylker har gjort dette.

Når det gjelder hva Landsstyret skal stemme er ikke det såå viktig, det som er viktig er hva landsmøtet stemmer, og der har alle lokale lag rett til å fremme dette som sak på årsmøtet som velger delegasjon til Landsmøtet. Den retten håper jeg benyttes.

Det er helt ok at man ønsker en juridisk betenkning på endring av paragrafene, men det skal mye til at det ses på som problematisk så fremt man endrer §12 først. Men det kan man gjerne få på bordet uansett. Det er merkelig dersom man ikke skal kunne endre noe i et lovverk, det vil i såfall være historisk enestående!

Om man er mot endringene og kompromisset i bekjenneslesparagrafen, så er det fair, men hvilken utstrakt hånd møter dere da oss som ønsker en endring, og primært en mer radikal endring? Hva vil dere gi oss? For det er noen som krever at bare deres synspunkt skal høres, mens det er mange på den andre siden i debatten. 

27.10.10 kl. 12:24 skrev Margit Hunemo:

Eg er einig med Kvalbein og Reiten. I organisasjonar er det slik at ein ikkje utan vidare kan endre formålet med organisajonen. Det er ikkje noko argument at ein skjerpa §12 i KrF-lovane på 1990-talet.

Dernest er det slik, at når ein vel å ikkje gjere organisasjonen kjent med heile grunnlagsmaterialet ein byggjer ei avgjerd på, må ein tole at sakene blir drøfta offentleg. Eg trur vegvala ein står framfor i KrF hadde vore tent med ein open debatt ute i lokalaorganisasjonen. Slik det er nå, er der ikkje høve til å praktisere lokaldemokrati. Landsstyret skal gjere sitt vedtak 1 månad etter at Strategiutvalet la fram sine 13 punkt.

Ei av utfordringane vi har i KrF, er avstanden mellom grasrota og toppen. Dersom Strategiutvalet hadde teke tak i det, ville ein hatt eit anna utgangspunkt for oppsslutnad om vedtaka.

Kommentar #4

Margit Hunemo

16 innlegg  26 kommentarer

§12 og endring

Publisert over 11 år siden

Hei Peter

§12 opner IKKJE for endringar i formålet med partiet KrF! Utgangpunktet var å amle truande kvinner og menn til aktivt samfunnsengasjement. Nå tek ein bort "kravet" om at ein skal knyttast til ei perssonleg tru, og då fell formålet bort.

Dernest temmer det ikkje at alle lokallag har drøfta innstillinga frå Strategiutvalet. Vi fekk høve til å kome med innspel tidleg i arbeidet, men innstillinga vart lagt fram 7.oktober. Vi kjenner ikkje til meir enn dei 13 punkta vi har lese om i avisene. Landsstyret skal drøfte saka i sitt møte neste helg og gje innstilling til sentralstyret om at saka skal leggjast fram for landsmøtet. Alle lovendringsframlegg må vere levert inn 3 mnd før landsmøtet.

Til det siste: eg er radikal, men ikkje liberal. I mi tid om tillitsvald har det ikkje vore låg takhøgde for sentrum-venstre tilhengjarane i partiet. Vi har hatt mange gode meiningsutvekslingar til beste for KrF. Slik synest eg det bør vere.

Formålet med partiet bør vere som det har vore, med rom for å løfte dei klassiske kristne kulturverdiane i landet vårt.

Kommentar #5

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: §12 og endring

Publisert over 11 år siden

Hei Margit!

Takk for grundig svar! Jeg er helt enig med deg i at dette skal drøftes i partiet, men om noe fremmes for landsmøtet, betyr jo ikke at det er vedtatt. Det betyr at det skal behandles. Og landsmøtesaker skal behandles etter vanlig prosedyre, dvs at alle i partiet kan påvirke innen sine lokal- og fylkeslag. Det er naturligvis viktig!

§12 gir i dag ikke mulighet til annet en språklig endring av §1 og §2, men det kan endres ved at man fjerner setningen om at det ikke er mulig å endre §1 og §2. Dette kan sammenlikes ved at man f.eks. vil kunne endre kravet om flertall ved å endre noe i grunnloven.

Det vil være enestående om man ikke har noen muligheter til å endre slike paragrafer. Det har skjedd i andre parti før, og vil skje igjen. Det som er viktig er at det gjøres på en skikkelig og redelig måte, og at alle vet hva som skjer, slik at ingen blir forledet til å stemme på noe de egentlig ikke støtter.

Jeg er ikke uenig i at det skal være mulig å løfte "de klassiske kristne kulturverdiene" og det vil jeg heller ikke ha på meg! Det vi er uenige i er hvorvidt en personlig bekjennelse er viktig for å fremme kristne verdier. 

Jeg aksepterer uenighet, og synes ofte det kan være forfriskende. Det jeg synes er vanskelig å se er kompromissviljen i denne saken fra deg og dine meningsfeller. For meg er det viktig, og et samvittighetsspørsmål, å endre paragrafen, og det er det også for mange jeg er uenig med. Da må vi forsøke å snekre et kompromiss som ingen er helt fornøyde med, og som flest mulig kan leve med. Jeg mener strategiutvalget har lagt opp til dette.

Forøvrig er det morsomt at jeg blir plassert på venstresiden i partiet, jeg som ønsker et sentrum-høyre orientert KrF....


Kommentar #6

Margit Hunemo

16 innlegg  26 kommentarer

Avsluttande om §12

Publisert over 11 år siden

Hei igjen Peter

Eg skal ikkje parkere deg i den eine eller andre fløyen. Merkelappar tener ikkje til noko. Det som er mitt poeng, er at stiftarane av KrF ville ha eit politisk parti som løfta fram dei kristne verdiane. Og eg trur vi har svært god bruk for eit slikt "særinteresseparti" også i framtida. I vår norske partiflora har dei fleste ein verdiparagraf som knytter partia til kristne og humanistiske verdiar. Vi ser kor alvorleg dei tek det!

Stiftarane av KrF meinte ein personleg kristen er meir heilhjarta i kampen for dei kristne verdiane. Det trur eg også. Personlege verdiar har innverknad på kvardagslivet. Difor trur eg KrF gjer vel i å ta vare på eigenarten. Nokon må stå i på barrikadane for verdiar som i dag har få talspersonar.

Til slutt vil eg bare minne om at det er ei sak å endre Grunnlova. Det er noko heilt anna å endre formålet i ein friviljug organisajon. Skal ein endre formålet, må ein løyse opp organisajonen og stifte den på nytt. Om ein vil endre utan å løyse opp, lurer ein medlemmene og veljarane. Med det framlegget som nå er, blir KrF lik dei andre politiske partia.

Eit hjartesukk før eg takkar for meiningsutvekslinga. Utan referanse til vår vesle "debatt" dristar eg meg med følgjande utsegn. Det hadde vore meir gagn i om KrF hadde vore til stades i saker der partiet verkeleg kan profilere seg, i staden for å ha ein opprivande og øydeleggjande debatt der vi i mange år har vore einige om å vere ueinige. Nå blir partiet vårt riven i fillebitar. Vi er blitt vår eigen fiende og motstandar. Det tener oss til lita ære.  

Kommentar #7

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

§12 kan endres

Publisert over 11 år siden

Bestemmelsen i § 12 om at det bare kan foretas språklige endringer i §§ 1 og 2 har ikke stått i lovene fra starten av, som noen har gitt inntrykk av. Et landsmøte vedtok å ta den inn for 20-25 år siden. Og da kan selvfølgelig et nytt landsmøte bestemme å endre bestemmelsen. Verre er det ikke. 

Siden saken er "følsom", er det helt greit å få en juridisk vurdering av hvordan en endring kan skje. Det må også være greit at denne vurderinga er offentlig. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere