Kjellrun Marie Sonefeldt

238

Bo/driveplikt

Publisert: 12. jun 2009

Sløsing med skattepenger.

Senterpartiets hånd på rattet for å skjerpe bo og driveplikten er ikke så idyllisk for landet som en kan få inntrykk av presentasjonen om saken i media.

Mange bønder i utkantstrøk,hvor det er mangel på attåtjobber å støtte seg til har måttet forpakte bort gården sin og reise ut av bygda for å finne levemåten. De er en slags økonomiske flyktninger. Mange blir nå arbeidsledige i den jobben de reiste ut til.  Det er sløsing  med statlige penger når de overføres til trygdevesenet,i stedet for at det legges til rette for at de får livsgrunnlag på gården. Det er også umenneskelig å sørge for et lovverk som fratar dem fedrenegården. Det er stort rom for å høvle på toppene,så frigjorte midler kan omdisponeres dit det trengs bedre. F.eks. er systemet nå slik, at godseier Carl Otto Løvenskiold i flere år har toppet listen over mottagere av statlig understøttelse med over 1 million kr. i årlig utbetaling. Andre kjente bønder kommer i rekke og rad med hundretusener i støtte. Diverse underlagsmateriale sendes redaksjonen. Støtten beholdes uavkortet selv om den overpriviligerte bonden har godt lønnet attåtjobb. De har altså inntekt fra gården + statsstøtte +attåtjobb + at evt. ektefelle/samboer har attåtjobb.

Noen politiker har forslått å sette et øvre tak på hvor mye en gård kan få i statstøtte.Det er i alle fall en begynnelse på en snuoperasjon til fordel for bønder i utkantstrøk.

KrF støtter nevnte fordelingsprofil,men det er innpakket i ull i tåkedottord,så den vanlige velger ikke skjønner det.Det vises til programmet for valg 2005-2009.Kap. Landbruk s.30 "at produksjonsavhengige støtteordninger fortsatt skal utgjøre en viktig del av de offentlige støtteordninger til landbruket." Sitat slutt. Produksjonsavhengige støtteordninger,også kalt volumstøtte, betyr støtte pr. kilo produsert,slik at de som har flest kilo å selge,også får mest støtte .Arealstøtte gis pr. dekar,slik at de som har flest dekar  også får mes i støtte. Undertegnede sendte anmodning til programkomiteen for valg 2009-2013 om å få endret dette,men fikk ikke gjennomslag.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

De Grønnes landbrukspolitikk

Publisert over 11 år siden

De Grønne mener at ”2.7 (m.fl):... Landbruket står i ei særstilling blant næringane våre, som leverandør av mat, landskap og identitet. Særleg i globalt perspektiv er politikk og praksis i landbruket avgjerande for menneskja si framtid… Mattryggleik er ein menneskerett.… Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressursar er en føresetnad”… I kommende stortingsperiode vil vi bl.a. arbeide for: ” … Avvikling av odelslova; fri prissetting på landbrukseigedomar; varig bu- og driveplikt i konsesjonslova; frysing av dagens arealgrenser for konsesjon. ”

Kommentar #2

Philip Reppen

12 innlegg  164 kommentarer

Farlig tukling med rettsstaten!

Publisert over 11 år siden

Jeg synes bo- og driveplikten er et skremmende og alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv. Det er alvorlig at Regjeringen + KrF ikke synes å ha problemer med tvangssalg av landbrukseiendommer hvis eier ikke har mulighet til å overholde boplikt, noe som i mine ører høres ut som ren ekspropriasjon - en praksis som alltid skal være unntaksvis og kun når svært tungtveiende nasjonale interesser taler for det, i motsetning til et politisk inngripelsesmiddel som underkuer andre mennesker, slik praksisen er i dag.

Jeg mener dessuten at faren for tvangssalg strider mot rettsstatlige prinsipper, i tillegg til den private eiendomsretten. Skulle vært interessant å høre hva den europeiske menneskerettighetsdomstolen ville ha sagt hvis en fyrig norsk bonde bestemte seg for å gå til sak.

Skulle man likevel ikke ha problemer med ekspropriasjon i det hele tatt, bør man ihvertfall anerkjenne at boplikten ikke fungerer etter hensikten, og at norsk landbruk lider under den. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere