Magne Lerø

Sjefredaktør i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse
96

Stabukken Bernt Eidsvig

Publisert: 12. apr 2010

Biskop Bernt Eidsvig går heller i fengsel enn å rette seg etter politikere og eksperters krav om at seksuelle overgrep uansett skal anmeldes. Denne kampen kommer han til å vinne, skriver redaktør Magne Lerø.  

For tiden har vi inntrykk av at prester og biskoper som begår seksuelle overgrep er et kjempeproblem for Den katolske kirke. Når støvet har lagt seg, er det ikke sikkert det mediebildet som er tegnet samsvarer med virkeligheten. Biskop Bernt Eidsvig er imidlertid forberedt på at nye og mer belastende saker kan dukke opp. VG listet lørdag opp 12 saker som nå er kjent. En del av dem går tilbake til 50-tallet, noen til 60- tallet, og det er 20 år siden Georg Müller forgrep seg mot en korgutt.

Jarle Kallestad skriver i Vårt Land lørdag at det i perioden 2004–2008 ble anmeldt 15 000 seksualforbrytelser her i landet. Bare i 2008 ble det levert inn 669 anmeldelser for seksuelle overgrep mot barn under ni år. Utvides gruppen til 19 år, er tallet 2200.

20 år siden

Da Georg Müllers overgrep for 20 år siden ble offentlig kjent, fikk Den katolske kirke umiddelbart kritikk for at de ikke hadde anmeldt forholdet. Biskop Eidsvig forklarte at grunnen var at offeret ikke ville at saken skulle anmeldes. Det hjalp lite.

Lørdag refset offeret i Trondheim mediene for at hans krav om anonymitet ikke blir akseptert. Han uttaler seg i Vårt Land gjennom soknepresten i St. Hallvard kirke, Sigurd Markussen, som hadde de første samtalene med vedkommende for et år siden.

-          Offeret har opplevd de siste dagenes trykk fra mediene veldig sterkt. Deler av pressen har vært ekstremt pågående. Ja, i en slik grad at han nå opplever dette nærmest som et overgrep nummer to, sier Markussen. Han frykter det medietrykket offeret har opplevd, vil skremme andre til å ta opp sine saker.  

Offerets opplevelser gjør ikke inntrykk på politikere, biskoper i Den norske kirke og eksperter på overgrep. Tidligere biskop i Nidaros, Finn Wagle, slakter i Dagbladet Bernt Eidsvigs begrunnelse for ikke å ha varslet norsk politi om overgrepene. Wagle mener seksuelle overgrep alltid skal anmeldes, ser det ut til.

På spissen

Biskop Bernt Eidsvik setter saken på spissen og sier ”at ingen forbrytelser som kommer fram under sjelesørgersamtaler kan være alvorlige nok til at det fratar prester og biskoper taushetsplikten”.

-Prester er de eneste du kan fortelle slike ting til og som har taushetsplikt, sier Eidsvig.

Statsråd Anniken Huitfeldt mener alle er forpliktet til å varsle for å avverge nye seksuelle overgrep mot barn, og viser til at det er en tolkning Justisdepartementet har kommet med.

Hvis man får opplysning om at barn utsettes for seksuelle overgrep, så står avvergelsesplikten over taushetsplikten, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Det spørs om denne tolkningen av taushetsplikten holder. Jusprofessor Ståle Eskeland sier prester ikke har noen varslingsplikt, og advokat Christian Elden sier en prest har taushetsplikt uansett om det man får vite i sjelesorg er straffbart.

Dersom man kan forhindre drap eller alvorlige forbrytelser, kan prester regne med at de ikke vil bli straffet for å bryte sin lovpålagte taushetsplikt.

Må anmelde

Siri Søftestad, som forsker på seksuelle overgrep, sier til Vårt Land i dag at presters unntak for plikten til å melde fra om overgrep må bort. Det er mulig det kan bli politisk flertall for noe slikt. Da må loven endres. Den norske kirke vil nok tilpasse seg. Effekten vil selvsagt være at folk blir mer forsiktige med hva de forteller til en prest dersom de vet at han i neste øyeblikket kan ta en telefon til politiet. Noe helt annet er det at presten oppfordrer både overgriper og offer til å koble påtalemaktene inn. Det må være standard prosedyre.

Den katolske kirke er ikke en nasjonalkirke som Den norske kirke er. Den katolske kirke er verdens største kirkesamfunn med egne lover og prosedyrer som skal følges når noen bryter grovt med kirkens lære. Skriftemålet er dessuten et sakrament.

-          Vi kan ikke la norsk lov definere et skriftemålssakrament. Det samme gjelder ekteskapet. Vi kan ikke overlate definisjonen av det til Stortinget, sier Eidsvig til Vårt Land. Han er glad for at den norske lovgivningen så langt har vært ”fornuftig”, men gjør det klart at dersom det blir snakk om å røpe skriftemålshemmeligheter eller kreve brudd på taushetsplikten, velger han å gå i fengsel fremfor å lyde loven.

Det mangler ikke på anmeldelser av seksuelle overgrep. Det i seg selv løser ikke noe problem. Det bør imidlertid være en hovedregel at seksuelle overgrep i kirkelige sammenhenger blir anmeldt. Men det finnes unntak. Det kan forsvares at Georg Müllers overgrep ikke ble anmeldt fordi offeret ikke ville det. En kan aldre la være å anmelde for å beskytte en overgriper. Og selvsagt ikke for å spare kirken for belastninger.

Den katolske kirke har vist at de har tatt på alvor et seksuelt overgrep begått av en biskop. De hadde fortjent mer anerkjennelse enn de har fått for at de tok fatt i saken og fikk biskopen fjernet. Det som har skjedd etter at han forlot Norge, er det grunn til å rette et kritisk søkelys mot. Den katolske kirke plikter å gjøre rede for hva som har skjedd med ham i ettertid. Er han fortsatt prest med fulle rettigheter eller løper han rundt på egen hånd og holder messer?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Begrensninger i taushetsplikten

Publisert nesten 11 år siden

Den norske kirke og den katolske har forskjellig syn på taushetsplikten. I Den norske kirke mener vi at det er to slags forhold som kan få oss til å bryte tausheten. Det ene er når vi skjønner at en alvorlig forbrytelse vil bli gjentatt. Det andre er når en uskyldig person risikerer å bli dømt for en forbrytelse. I slike tilfelle kan vi bryte vår taushetsplikt, men vi skal ikke si mer enn det som er høyst nødvendig for å hindre uretten.

Dersom jeg som prest blir nødt til å bryte min taushetsplikt, vil jeg ikke gå direkte til politiet. Da vil jeg gå veien om min biskop. Dette er en nødvendig sikring mot overilte innfall.

Kommentar #2

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Skriftemålet og taushetsplikten.

Publisert nesten 11 år siden
12.04.10 kl. 14:27 skrev Magne Lerø:

Siri Søftestad, som forsker på seksuelle overgrep, sier til Vårt Land i dag at presters unntak for plikten til å melde fra om overgrep må bort


Slik den katolske kirke ser skriftemålet, så er det Guds måte å tilgi en synder på (jmf. Joh 20: 22-23, hvor apostlene får denne myndigheten og plikten).

At andre kirker tror annerledes er deres sak, men myndighetene kan ikke gå inn å bestemme hva DKK skal tro. Dersom en person som har begått et overgrep angrer seg og vil "gå til skrifte", så kan han (eller hun) jo ikke gjøre det av redsel for å bli anmeldt dersom det innføres en meldeplikt. I ytterste forstand betyr dette at synderen (overgriperen) ikke får tilgivelse og kan dermed fortape sitt evige liv i himmelen. Så ondt ønsker vi vel ikke noen, uansett hva de måtte ha gjort ....

En slik meldeplikt ville også kunne forhindre prestens positive innvirkning på synderen (overgriperen).

Det er viktig å ikke blande sammen det katolske skriftemålet med oppgaver som gjøres av mennesker med tittelen 'prest' (hvor det sakramentale skriftemålet ikke finnes).

Innenfor helse fins det inngen meldeplikt dersom en straffbar handling er begått for flere år siden. Kun dersom klientens/pasientens tanker og motivasjoner er av en slik art at en annen persons liv og helse står i fare , skal det varsles.

Til skriftemål går man etter at man har syndet, ikke før ....

En hver diskusjon om brudd på det sakramentale skriftemålets taushetsplikt er nødt til å havne i en blindgate. Det er bortkastet energi .....

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Stabukken Bernt Eidsvig

Publisert nesten 11 år siden
12.04.10 kl. 14:27 skrev Magne Lerø:

Biskop Bernt Eidsvig går heller i fengsel enn å rette seg etter politikere og eksperters krav om at seksuelle overgrep uansett skal anmeldes. (...)

Statsråd Anniken Huitfeldt mener alle er forpliktet til å varsle for å avverge nye seksuelle overgrep mot barn, og viser til at det er en tolkning Justisdepartementet har kommet med.– Hvis man får opplysning om at barn utsettes for seksuelle overgrep, så står avvergelsesplikten over taushetsplikten, sier kulturminister Anniken Huitfeldt. Det spørs om denne tolkningen av taushetsplikten holder. Jusprofessor Ståle Eskeland sier prester ikke har noen varslingsplikt, og advokat Christian Elden sier en prest har taushetsplikt uansett om det man får vite i sjelesorg er straffbart.

Dersom man kan forhindre drap eller alvorlige forbrytelser, kan prester regne med at de ikke vil bli straffet for å bryte sin lovpålagte taushetsplikt. (...) 

Hei Magne.

Det er sjelden at jeg er på linje med Huitfeldt, men her synes jeg at hun er fornuftig. Prester må følge opp det samfunnsansvaret det er å skulle melde fra om alvorlige kriminelle handlinger, samt risikoen for at slike ting kan komme til å skje igjen. Bibelen er forøvrig helt klar på at kristne skal holde lovene i det landet de bor i. Hva vi gjør internt i de kristne rekker er én ting - men vi kan ikke innvilge oss selv fritak fra å holde loven (som da er Norges lover for de kristne som bor i Norge). Jesus snakket jo litt om at den som ikke er tro i de jordiske ting ikke vil betros de himmelske (dog i en litt annen kontekst, men likevel...)

Mvh Magnus 

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Forunderlig religion

Publisert nesten 11 år siden

For det første er det vel guden som dømmer eller tilgir en synder, ikke en prest eller andre. Jeg taler nå selvfølgelig om religion for samfunnet har sine egen dommere og tilgivere. Men moralen skurrer, jeg kan voldta en kvinne ja til og med misshandle et barn eller en dement gammel dame. Har jeg skjult sporene mine godt men er litt engstelig for at guden min skal dømme meg til evig pine ordnes dette kjapt med en liten bekjennelse av mine synder og litt anger. At jeg angrer ovenfor de jeg har begått urett eller tar den straff som samfunnet mener er påkrevet stiller altså ikke kirken noe krav til. De ser ut til utelukkende å vise omsorg for meg som angrende synder. Snakk om vrøvl.

Er det slik at en religion eller en troende mener at deres tro står over den verdslige loven bør de si klart fra så vi vet hvor vi har dem. Trossamfunn som hever seg over norsk lov bør ikke få støtte av noe slag og det bør postets advarsler til redelige borgere av landet om hvilken forakt disse trossamfunnenen viser for norske lover.

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

.

Publisert nesten 11 år siden

Enda en som sier at problemet kanskje ikke er så stort ....

Når overgrep skjer uten at autorieter eller hvem som helst regerer så er det ett enormt problem. Det kan man ikke forklare seg vekk fra. Her opplever barn og bli skjendet og ødelagt, og kirken gjør ikke jobben sin. Er alvorlighetsgraden bestemt av antall overgripere eller av sviket fra kirken?

Kommentar #6

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Skrifte og politi

Publisert nesten 11 år siden

Dersom det skal bli vanlig at man skal kunne gå til skrifte for så å risikere anmeldelse til politiet - så har skriftemålet blitt ødelagt som sakrament.

Men tonaturlæren kan også medføre at man 1) meddeler syndsforlatelse ubegrenset - og 2) binder samvittigheten til selv å melde seg til de verdslige myndigheter for  å ta sin timelige straff.

Lengre kan man derimot ikke gå - siden nåden er uendelig. Syndsforlatelosen er betingelsesløs på grunn av Kristi offer.

Derimot soner ikke Kristi offer bort eventuell sekulær fengselsstraff.

Jeg har kjørt for fort forbi fotobokser i mitt syndige liv. Jeg har aldri tenkt at skrifte gtar bort politiets ilagte bot.......

Kommentar #7

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

RE: Forunderlig religion

Publisert nesten 11 år siden

Skriftemålet er ukrenkelig. Derimot vil opplysninger som blir gitt til en prest av et offer for overgrep eller av dennes pårørende (evt andre) utenfor skriftemålet kunne gis videre til f.eks politiet. Dette er helt i tråd med retningslinjene fra Vatikanet:

"Civil law concerning reporting of crimes to the appropriate authorities should always be followed!" (Sivile lover vedrørende rapportering av forbrytelser til de rette mundigheter må alltid følges).

http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_en.html

Det er jo dette man har arbeidet med siden de amerikanske overgrepsskandalene kom på bordet og som man fortsatt jobber med å finne løsninger på.

Kommentar #8

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Stabukken Bernt Eidsvig

Publisert nesten 11 år siden

Kommentarene til dette innlegget tyder på at mange har lite kunnskaper om hva et skriftemål er. Selve "tankegangen" burde ikke være så veldig fremmedartet heller ikke for ikke katolikker, ei heller ikke for ikke troende. En rekke yrkesgrupper er pålagt taushet etter norsk lovgivning om ting som blir betrodd dem i deres stilling. Grupper i helsevesenet (leger, sykepleiere, psykologer) har flere ganger uttrykt sin bekymring for en uthuling av taushetsplikten. Eidsvig mener den bør være absolutt. Se forøvrig denne linken:

http://www.katolsk.no/nyheter/2010/04/12-0003.htm

Kommentar #9

Magne Lerø

96 innlegg  22 kommentarer

Sammenblanding

Publisert nesten 11 år siden

Når saker raser i mediene, er det lett å overse viktige prinsipper. Bernt Eivsvig fortjener honnør for at han forsøker å form,idle noe som er helt sentralt i den katolske tro. Vi må lytte til hva han sier og ikke beskylde han for ikke å ta overgrep på alvor.

Selvsagt skal katolikker følge lovene i et samfunn

Vi har ikke noen lov som pålegger en prest å gå til politiet med opplsyninger en får i skriftemål.

Kommentar #10

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

RE: Skrifte og politi

Publisert nesten 11 år siden
12.04.10 kl. 23:28 skrev Trond Hans Farner Kverno:

Dersom det skal bli vanlig at man skal kunne gå til skrifte for så å risikere anmeldelse til politiet - så har skriftemålet blitt ødelagt som sakrament.

Det er ikke vanlig. Selv har jeg aldri vært i nærheten av noe slikt. Jeg vet heller ikke om et eneste konkret tilfelle innenfor Den norske kirke, som jeg tilhører. 

Kommentar #11

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Stabukken Bernt Eidsvig

Publisert nesten 11 år siden
13.04.10 kl. 08:58 skrev Randi Johnsen:

Kommentarene til dette innlegget tyder på at mange har lite kunnskaper om hva et skriftemål er. Selve "tankegangen" burde ikke være så veldig fremmedartet heller ikke for ikke katolikker, ei heller ikke for ikke troende. En rekke yrkesgrupper er pålagt taushet etter norsk lovgivning om ting som blir betrodd dem i deres stilling. Grupper i helsevesenet (leger, sykepleiere, psykologer) har flere ganger uttrykt sin bekymring for en uthuling av taushetsplikten. Eidsvig mener den bør være absolutt. Se forøvrig denne linken:

http://www.katolsk.no/nyheter/2010/04/12-0003.htm

Hei Randi.

Du har kanskje rett i at mange av oss ikke har så mye greie på skriftemål osv. Jeg er klar over at det finnes lignende ordninger for leger osv. Men jeg trodde at betroelser overfor leger osv. omfatter medisinske detaljer som ikke skal komme ut, snarere enn opplysninger om alvorlig kriminalitet. Sånn sett må man vel kunne differensiere? At en troende betror synder som regnes som synder i en åndelig sammenheng er én ting, en annen ting må det vel være at en troende (eller hvem som helst for den saks skyld) betror synder som også etter landets lover er alvorlig kriminalitet? Som evangelikal kristen forstår jeg i alle fall Pauli ord (og Jesus) sånn at vi skal holde landets lover, og jeg finner heller ikke skriftemåls-sakramentet i NT - selv om jeg ser at det kan ha sin verdi blant kristne.

Mvh Magnus 

Kommentar #12

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Stabukken Bernt Eidsvig

Publisert nesten 11 år siden

Til Magnus

Alt helsepersonell er underlagt samme lovgivning om taushetsplikt. Hvem som har en slik taushetsplikt er nærmere angitt i Lov om helsepersonell. Leger og andre kan nok få vite om andre forhold enn de rent helsemessige, de har også taushetsplikt overfor dette, men med noen unntak som er nærmere definert i loven. Således kan for eksempel en lege ikke være vitne i en rettssak der han risikerer å bryte sitt taushetsløfte dersom ikke retten kan vise til de tidligere nevnte unntaksbestemmelsene. Den tausheten angår, kan selvfølgelig frita en lege for taushet omkring bestemte forhold. De unntakene som har kommet inn i denne loven har det vært mye debatt omkring. Mange helsepersonellgrupper har vært betenkte over at det foregår en slik uthuling av taushetsplikten, nettopp på grunn av virkningene på tillitsforholdet mellom behandler og pasient. For ikke alt for lenge siden ble et par psykiatere i Buskerud? kritisert for å ikke ha handlet da de i terapi fikk vite om at en mann forgrep seg på et barn. En slik kunnskap har alt helsepersonell meldeplikt for pr. idag. I denne sammenhengen er konklusjonen er at   helsepersonells taushetsplikt ikke er absolutt. Men i DKK er den det i forhold til skriftemål og sjelesorgsamtaler.

Kommentar #13

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

SLUTTORD: Botens og forsoningens sakrament!

Publisert nesten 11 år siden

Ser at Randi allerede har svart mens jeg skrev på mitt, men her kommer likevel en liten avsluttende redegjørelse fra meg. Jeg opplever det nemlig slik at svært mange utenfor den katolske kirke ikke forstår hva et skriftemål er for noe.

Magnus, et skriftemål kalles også 'botens og forsoningens sakrament'. Forbindelsen med Gud blir gjenopprettet etter at den er brutt ved synd. Presten er Guds redskap. Skriftemålet har en klar begynnelse og en klar slutt og foregår gjerne etter et oppsatt mønster. Det begynner og slutter med korsets tegn. Mange foretrekker å gå regelmessig til skriftemål fordi det er et sakrament. Den som er syk i sjelen (har syndet) trenger Guds legedom gjennom skriftemålet. Man behøver altså verken være overgriper eller morder for å «gå til skrifte».

Man kan skrifte på prestens kontor om man ønsker dette. Da ser presten hvem som kommer. I svært mange tilfelle skriftes det i noe som vi kaller 'en skriftestol'. Med det menes at presten sitter i noe som ligner et skap hvor han legger øret inn til et gitter. Den skriftende ligger på kne utenfor og hvisker sine synder gjennom gitteret. Når han/hun har fått absulasjon (tilgivelse fra Gud via presten), går han/hun for å gjøre bot og neste person som sitter i skriftekøen kommer frem. Mange skriftestoler er utformet slik at det er umulig å se hvem som skrifter.

Når noen kommer på den idé at katolske prester skal bryte taushetsplikten de har i forhold til skriftemålet, så forteller de samtidig at de ikke forstår hva et katolsk skriftemål er. (Man må gjerne være protestant og benekte at Gud virkelig tilgir via botens og forsoningens sakrament, men man kan ikke nekte for at det er et katolsk sakrament).

Den katolske kirke er en verdenskirke. Det er ikke en norsk bedehusmenighet. Man kan skrifte i hvilken som helst kirke eller hvilket land man ønsker uavhengig av hvilket land man er statsborger av. Gud har ikke grenser for sin omsorg for angrende syndere enten synden er stor eller liten... Landegrensene er det mennesker som har «skapt».

Mer om skriftemålet:

http://www.katolsk.no/artikler/bot2.htm

Kommentar #14

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Kunnskap nok

Publisert nesten 11 år siden

Vi har nok kunnskap, det det strander på er foståelse for skikken. Det er helt greit at dere mener at dette er helt legigitmt og ok men dere må også akseptere at selv om vi forstår så synes mange av oss at skikken deres med skriftemål og taushetsplikt når det kommer til erkjent lovbrudd er høl i hodet. At dere påberoper at den katolske kirke er en verdenskirke og på mange måter insinuerer at det derav er mer legetimt med kirkens lover enn de verslige i landene kirken virker forteller i det minste meg noe. Det bekrefter at religiøse kan se lett på lovbrudd så lenge de ikke bryter med deres religiøse lover og pålegg. Det er rett og slett skremmende. 

Kommentar #15

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

RE: Kunnskap nok

Publisert nesten 11 år siden
13.04.10 kl. 21:43 skrev Lars Randby:

At dere påberoper at den katolske kirke er en verdenskirke og på mange måter insinuerer at det derav er mer legetimt med kirkens lover enn de verslige i landene kirken virker forteller i det minste meg noe. Det bekrefter at religiøse kan se lett på lovbrudd så lenge de ikke bryter med deres religiøse lover og pålegg. Det er rett og slett skremmende. 

 Dette er din tolkning, Lars Randby! Min erfaring er at når folk først har gjort seg opp en bastant mening, så nytter det ikke å komme med fakta. Vær så god, bare behold din (van)tro om oss. vi skal på ingen måte forstyrre deg i din overbevisning!!

Kommentar #16

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Bryr meg fint lite

Publisert nesten 11 år siden
13.04.10 kl. 22:24 skrev Benthe Haukås:   Dette er din tolkning, Lars Randby! Min erfaring er at når folk først har gjort seg opp en bastant mening, så nytter det ikke å komme med fakta. Vær så god, bare behold din (van)tro om oss. vi skal på ingen måte forstyrre deg i din overbevisning!!

 Slapp av, jeg bryr meg egentlig fint lite om den katolske kirke og dens tilhengere. Det er deres valg og det legger jeg meg ikke i. Men det er viktig å presisere at vi har et lovverk i dette landet og kommer de religiøses overbevisning i konflikt med det norske lovverket mener jeg at da må de religiøse vike eller finne seg bolig et annet sted enn i Norge. Det eneste jeg reagerer på et at enkelte katolikker sår tvil om de vil følge det norske lovverket.

Jeg har vel heller ikke noen tro på at det kommer så mange lovbrudd for dagen i skriftemål. Forbrytere er som kjent ganske feige mennesker, tror man på en gud vil man vel også anta at denne guden alt vet om ens forbrytelse og da spiller det vel liten rolle om dritten kommer ut av munnen og går gjennom et gitter til et presteøre.

Slik sett er ikke kriminelle innen den katolske kirke annerledes enn kriminelle utenfor, det er neppe fler eller færre av dem heller. Det problemet den katolske kirke nå står ovenfor er at den på den ene side prediker at de er voktere av den høye moral og sannhet, da blir det ubehagelig når man i praksis ser at det ikke er store forskjellen mellom kirken og folk flest.

Kirken står og faller på om mennesker har tro på den, rydder ikke den katolske kirke opp internt har den lite å fare med eskternt. For meg personlig har det liten betydning om den gjør det ene eller det andre så lenge den følger norsk lov i norge. Så får man se om kirken har sitt på det tørre eller om den har forbrutt seg på noen områder. Det får juristene og rettsvesenet i Norge se på, jeg skal ikke spekulere om det ene eller det andre. 

Kommentar #17

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

RE: Bryr meg fint lite

Publisert nesten 11 år siden
13.04.10 kl. 23:07 skrev Lars Randby:13.04.10 kl. 22:24 skrev Benthe Haukås:   Dette er din tolkning, Lars Randby! Min erfaring er at når folk først har gjort seg opp en bastant mening, så nytter det ikke å komme med fakta. Vær så god, bare behold din (van)tro om oss. vi skal på ingen måte forstyrre deg i din overbevisning!!

 Slapp av, jeg bryr meg egentlig fint lite om den katolske kirke og dens tilhengere.

Det visste vi fra før, Lars!!

13.04.10 kl. 23:07 skrev Lars Randby:

Slik sett er ikke kriminelle innen den katolske kirke annerledes enn kriminelle utenfor, det er neppe fler eller færre av dem heller.

 Kirken er å regne som et sykehus for syndere, inklusiv kriminelle!

13.04.10 kl. 23:07 skrev Lars Randby:Så får man se om kirken har sitt på det tørre eller om den har forbrutt seg på noen områder. Det får juristene og rettsvesenet i Norge se på, jeg skal ikke spekulere om det ene eller det andre. 

 Nei, jeg spekulerer heller ikke i det ene eller det andre. Jeg er trygg på at Gud er med oss!

13.04.10 kl. 23:07 skrev Lars Randby:13.04.10 kl. 22:24 skrev Benthe Haukås:   Dette er din tolkning, Lars Randby! Min erfaring er at når folk først har gjort seg opp en bastant mening, så nytter det ikke å komme med fakta. Vær så god, bare behold din (van)tro om oss. vi skal på ingen måte forstyrre deg i din overbevisning!!

 Slapp av, jeg bryr meg egentlig fint lite om den katolske kirke og dens tilhengere. Det er deres valg og det legger jeg meg ikke i. Men det er viktig å presisere at vi har et lovverk i dette landet og kommer de religiøses overbevisning i konflikt med det norske lovverket mener jeg at da må de religiøse vike eller finne seg bolig et annet sted enn i Norge. Det eneste jeg reagerer på et at enkelte katolikker sår tvil om de vil følge det norske lovverket.

Jeg har vel heller ikke noen tro på at det kommer så mange lovbrudd for dagen i skriftemål. Forbrytere er som kjent ganske feige mennesker, tror man på en gud vil man vel også anta at denne guden alt vet om ens forbrytelse og da spiller det vel liten rolle om dritten kommer ut av munnen og går gjennom et gitter til et presteøre.

Slik sett er ikke kriminelle innen den katolske kirke annerledes enn kriminelle utenfor, det er neppe fler eller færre av dem heller. Det problemet den katolske kirke nå står ovenfor er at den på den ene side prediker at de er voktere av den høye moral og sannhet, da blir det ubehagelig når man i praksis ser at det ikke er store forskjellen mellom kirken og folk flest.

Kirken står og faller på om mennesker har tro på den, rydder ikke den katolske kirke opp internt har den lite å fare med eskternt. For meg personlig har det liten betydning om den gjør det ene eller det andre så lenge den følger norsk lov i norge. Så får man se om kirken har sitt på det tørre eller om den har forbrutt seg på noen områder. Det får juristene og rettsvesenet i Norge se på, jeg skal ikke spekulere om det ene eller det andre. 

13.04.10 kl. 23:07 skrev Lars Randby:13.04.10 kl. 22:24 skrev Benthe Haukås:   Dette er din tolkning, Lars Randby! Min erfaring er at når folk først har gjort seg opp en bastant mening, så nytter det ikke å komme med fakta. Vær så god, bare behold din (van)tro om oss. vi skal på ingen måte forstyrre deg i din overbevisning!!

 Slapp av, jeg bryr meg egentlig fint lite om den katolske kirke og dens tilhengere. Det er deres valg og det legger jeg meg ikke i. Men det er viktig å presisere at vi har et lovverk i dette landet og kommer de religiøses overbevisning i konflikt med det norske lovverket mener jeg at da må de religiøse vike eller finne seg bolig et annet sted enn i Norge. Det eneste jeg reagerer på et at enkelte katolikker sår tvil om de vil følge det norske lovverket.

Jeg har vel heller ikke noen tro på at det kommer så mange lovbrudd for dagen i skriftemål. Forbrytere er som kjent ganske feige mennesker, tror man på en gud vil man vel også anta at denne guden alt vet om ens forbrytelse og da spiller det vel liten rolle om dritten kommer ut av munnen og går gjennom et gitter til et presteøre.

Slik sett er ikke kriminelle innen den katolske kirke annerledes enn kriminelle utenfor, det er neppe fler eller færre av dem heller. Det problemet den katolske kirke nå står ovenfor er at den på den ene side prediker at de er voktere av den høye moral og sannhet, da blir det ubehagelig når man i praksis ser at det ikke er store forskjellen mellom kirken og folk flest.

Kirken står og faller på om mennesker har tro på den, rydder ikke den katolske kirke opp internt har den lite å fare med eskternt. For meg personlig har det liten betydning om den gjør det ene eller det andre så lenge den følger norsk lov i norge. Så får man se om kirken har sitt på det tørre eller om den har forbrutt seg på noen områder. Det får juristene og rettsvesenet i Norge se på, jeg skal ikke spekulere om det ene eller det andre. 

Kommentar #18

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Beklager ....

Publisert nesten 11 år siden

  .... at det ble flere republiseringer etter at jeg var fredig å srive det jeg skulle.

Ha en god natt! Nå kjenner jeg at jeg trenger hvile. Jeg skriver egentlig på overtid. Det var jo min sluttreplikk du kommeterte som jeg følte meg forpliktet til å følge opp. Men nå er temaet avsluttet for mitt vedkommende!

Kommentar #19

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

re Stabukken

Publisert nesten 11 år siden

Selv som ikkekristen forstår jeg skriftemålets ukrenkelighet. Hvor mange mennesker med psykiske plager har fått hjelp nettop ved å skrifte? Skriftemål om alvorige forbrytelser er nok marginale vil jeg tro. Å oppheve taushetsplikten vil nok skremme mange fra å skrifte, kanskje spesielt de som sliter og ikke oppsøker hjelp andre steder. De værste "forbrytelser" de hører i skriftestolen er nok utroskap.

Kommentar #20

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Stabukken

Publisert nesten 11 år siden

Til Tor

Emile Durkheim, sosiologiens grunnlegger, hevdet i sin svært berømte avhandling om selvmordet, at forekomsten av selvmord var meget lav i katolske land og høyest i protestantiske. Durkheim tilla blant annet den katolske skriftestol noe av denne forskjellen.

Kommentar #21

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: Stabukken

Publisert nesten 11 år siden
14.04.10 kl. 12:04 skrev Randi Johnsen:

Til Tor

Emile Durkheim, sosiologiens grunnlegger, hevdet i sin svært berømte avhandling om selvmordet, at forekomsten av selvmord var meget lav i katolske land og høyest i protestantiske. Durkheim tilla blant annet den katolske skriftestol noe av denne forskjellen.

 Hei Randi! Ja det stemmer, i protestantiske land er selvmordsraten atskillig høyere enn i katolske land og skriftestolen har blitt tillagt endel av årsaken. Det at noen her på debatten vil ha vekk taushetsplikten er vel av prinsipielle årsaker, jeg tror det kommer av liten kunnskap om hva skriftestolen betyr for katolikker og hva den betyr for den mentale helsen  Psykologer har også tausesplikt, hvordan i all verden skulle de behandle mennesker hvis pasienten risikerte at psykologen gikk videre med informasjonen?

Kommentar #22

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Randi og Benthe

Publisert nesten 11 år siden

Jeg takker for interessante svar fra dere. Jeg støtter jo absolutt opp om at man kan ha en ordning med taushetsplikt, men som Randi skriver så bør det kunne være visse unntak, f eks det som går på alvorlig kriminalitet. Helsepersonell har slike unntak, så da bør kanskje prester også forholde seg til det - og da snakker jeg om alvorlig kriminalitet. Mvh Magnus

Kommentar #23

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Stabukken.....

Publisert nesten 11 år siden

Til Magnus

Litt presisjon er nødvendig. Jeg mener ikke at det skal komme unntaksbestemmelser som også skal gjelde skriftemålet slik som det er for helsepersonell. Faktisk mener jeg det er gode grunner for å beholde den absolutte tausheten som ramme rundt skriftemålet. Men, og jeg mener det er et men her, det har jeg tidligere skrevet om i mitt innlegg Om sjelesorg og taushet, dersom det blir nødvendig å handle henimot en tredje.

Kommentar #24

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: Stabukken.....

Publisert nesten 11 år siden
14.04.10 kl. 21:18 skrev Randi Johnsen:

Til Magnus

Litt presisjon er nødvendig. Jeg mener ikke at det skal komme unntaksbestemmelser som også skal gjelde skriftemålet slik som det er for helsepersonell. Faktisk mener jeg det er gode grunner for å beholde den absolutte tausheten som ramme rundt skriftemålet. Men, og jeg mener det er et men her, det har jeg tidligere skrevet om i mitt innlegg Om sjelesorg og taushet, dersom det blir nødvendig å handle henimot en tredje.

 Hei Randi! I skriftestolen ser ikke presten den som skrifter og vet heller ikke hvem det er, så det er jo i praksis ikke mulig annet enn at presten kan påvirke den som skrifter om et alvorlig lovbrudd til å melde seg. Vedkommende hadde jo kanskje ikke gått å meldt seg, men etter et anonymt skriftemål med en prest ville han kanskje revurdere det

Kommentar #25

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Stabukken...

Publisert nesten 11 år siden

Nåja, Tor, det kan hende det er slik ute i den store verden. Under de litt mindre forhold jeg lever under som katolikk, foregår nå skriftemålet på prestens kontor, og han vet absolutt hvem som skrifter. Men prinsipielt ja er jeg enig med deg. En annen side av det gode ved et skriftemål er at presten også har en utmerket anledning til å korrigere en som skrifter og som tar på seg skyld som han ikke har.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere