Thor Bjarne Bore

135

17.mai uten prest og kirke?

Publisert: 17. mar 2010

Bør vi i integreringens navn og i kampen mot undertrykkelse av minoriteter feire 17.mai uten prest og kirke som en del av det offisielle programmet?
”Human-Etisk Forbund krever at nasjonaldagen feires uten prest og kirke", forteller Vårt Land. Og det er ikke småtteri av overgrep som skjer: Det er synd at 17.mai brukes til å ”splitte befolkningen”, fremholder lokallagslederen i Ski. Hun tenker spesielt på integrering av innvandrere.
På samme måte som enkelte håpløse, uprinsipielle, sikkert velmente men akk så småekstremistiske innslag vi med jevne mellomrom kan oppleve fra kristne, håper jeg i det lengste at dette er et enslig HEF-innslag og ikke en sentral kampanje

Men det er ikke første gang vi ser at innvandrere er greie å skyve foran seg i kampen mot kristendommens plass i det offentlige rom. Vil en eneste innvandrer ha problem med at det i et 17.mai-program fortelles at det arrangeres en gudstjeneste, at det blant de mange kveldsarrangementene av ulike slag med tilknytning til nasjonaldagen også inngår markeringer i kristne sammenhenger? På samme måte som det selvfølgelig må være plass for og kunngjøring i 17.mai-programmet om markeringer av nasjonaldagen både i islamsk, hinduistisk eller humanetisk regi?

Innvandrere har gjennomgående ingen problemer med kristendommens plass i det norske samfunn. De er tvertimot opptatt av det finnes aksept for religiøse ytringer i det offenlige rom, at det finnes et klima der religiøs utøvelse er en selvsagt ting. Mon ikke innvandrere er mer bekymret for sekulariseringen i Norge enn av det i markeringen av Norge felles, årlige høytidsdag, også forekommer innslags som forteller at det fremdeles er mange som ønsker å ta vare på kristne verdier som har vært viktige i utviklingen av den norske staten.

I Stavanger viftes det med flere titall lands flagg i barnetoget. Der går kristne skoler med sine faner, og skulle det komme tilsvarende muslimske vet jeg at de vil bli godt mottatt. Naturligvis.
Mangfold betyr ikke at ulikheter skal høvles bort, det innebærer respekt for forskjellene, tilrettelegging av mulighetene for utfoldelse. Inkludering av livssynsminoriteter kan i Norge aldri bety usynliggjøring av kristen tro.

Jeg vet ikke hvor mye Human-Etisk Forbund har engasjerer seg i konkrete tiltak for og arbeid blant innvandrere. Det jeg vet er at Den norske kirkes engasjement for innvandrere og integrering fulgte i kjølvannet av at Norge åpnet for økt arbeidsinnvandring på 1970-tallet. Kirken var raskt på banen og har siden dette forholdt seg aktivt til innvandringens utfordringer og muligheter. Det ble tidlig avgitt uttalelser fra Bispemøtet, Mellomkirkelig råd og etter hvert også fra Kirkemøtet. I løpet av 1990-tallet var det kirkeasyl som fikk mest oppmerksomhet. På 2000-tallet har Kirkemøtet behandlet tematikken to ganger, én i 2005 om asyl- og flyktningpolitikk og én i 2006 om innvandring og integrering.

Human Etisk Forbund burde dempe sine stundom frenetiske angrep på kristendom og kristen utfoldelse, og heller finne sammen med kirken i en felles aksjon for styrking av etiske verdier og bevisstgjøring på etiske problemstillinger i et samfunn som mer enn noensinne trenger det.

Når kommer det krav om at vår nasjonalsang av hensyn tillivssynsminoriteter må stryke linjene ”Olav på det landet malte korset med sitt blod”? For ikke å snakke om verset

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.


Jeg er overbevist om at svært mange nordmenn synger
”Gud signe vårt dyre fedreland,
og lat det som hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma"

uten at de oppfatter det som diskriminering av minoritetsgrupper eller som bidrag til å splitte befolkningen.

HEF i Ski strever i motbakke med bakglatte ski uten feste.

Kommentar #1

Jens Brun-Pedersen

39 innlegg  201 kommentarer

Korreksjon

Publisert over 11 år siden

Human-Etisk Forbund mener selvfølgelig ikke at 17. mai skal feires uten prest og kirke. Det må være opp til den enkelte å avgjøre om de vil feire nasjonaldagen med besøk i en kirke.

Det forbundet mener er at det offisielle barnetoget ikke bør foregå slik det gjør i Kråkstad skolekrets, der - ifølge Arne Bodin i Ski HEF, "går barnetoget fra skolen til kirken, der det holdes gudstjeneste. De som ikke ønsker å delta, må vente utenfor til gudstjenesten er ferdig. Deretter går toget tilbake til skolen". (fritanke.no)

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Gud signe vårt dyre fedreland!

Publisert over 11 år siden

En flott sang og som hvert enkelt vers er verdt en studie i seg selv.

Gud signe vårt dyre fedreland

Elias Blix

Gud signe vårt dyre fedreland
og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma!

Vårt heimland i mørker lenge låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud, du i nåde til oss såg,
din kjærleik oss ikkje gløymde;
du sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos over landet strøymde.

Og Noreg det ligg vel langt mot nord,
og vetteren varer lenge;
men ljoset og livet i ditt ord
det ingen kan setja stenge.
Om fjellet er høgt og dalen trong,
ditt ord heve då sitt gjenge.

Så blømde vårt land i ljos og fred,
det grodde så grønt i lider.
Men atter seig natt på landet ned
med trældom og tunge tider.
Og folket det sukka etter ljos,
og du lyste opp om sider.

Og morgonen rann, og mørket kvarv,
som lenge vår lukka skygde.
Du atter oss gav vår fridoms arv
og honom i trengsla trygde.
Du verna vårt folk og gav oss fred,
og landet med lov me bygde.

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje vera by og land,
kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss, Gud, så me kan bu
i heimen med fred og hyggja!

No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
til groren ein gong er mogen!

 

Kommentar #3

Astrid Sofie Dalhaug

9 innlegg  66 kommentarer

Ubehag

Publisert over 11 år siden

Jada, Gud signe vårt dyre fedreland! For all del! Men 17.mai-gudstjensten er en enda vanskeligere balansekunst enn julaften-gudstjenesten. I tillegg til å balansere mellom de som er ofte og sjelden i kirka, skal en balansere mellom fedrelandskjærlighet og nasjonalisme. Må ærlig innrømme at de gangene jeg har vært i kirka på 17. mai har jeg alltid følt et visst ubehag. En østerriksk utvekslingsstudent satte ord på det han opplevde i Tromsø Domkirke en gang på 90-tallet: Dette minnet ham for mye om nazismen - uniformskledde speidere som to i giv akt foran alteret og holdt hvert sitt store norske flagg under hele gudstjenesten. For min egen del er jeg alltid mest opptatt av forkynnelsen. "Vil Gud ikkje vera bygningsmann me fåfengd på huset byggja" heter det i fedrelandssalmen. Og dette er et viktig aspekt: Ydmykheten for at det gode er Guds verk og at vi kan være takknemlige. Norge er ikke et godt land å leve i fordi nordmenn er et så uovertruffent folkeslag, men fordi Gud i sin nåde har latt oss bo i et fritt og demokratisk land. Et gode vi må unne andre folkeslag å ta del i. Så hadde det jo vært fint om 17.mai ble feiret også i moskeer og templer rundt omkring. Men først og fremst skal 17.mai feires i det åpne, offentlige fellesrom, der vi alle føler oss hjemme.

Kommentar #4

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

17 mai

Publisert over 11 år siden

Joda, Dalhaug, vi unner da andre folkeslag å ta del i hva Gud har velsignet Norge med. Det ser vi jo tydelig i dette landet. Etter en tur i Oslo sentrum skulle en nesten ikke tro at en bodde i Norge. For ikke snakke om de som kommer hit og er så frekke at de vil forandre på våre tradisjoner og levemåter.

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hvorfor skape fiendebilleder

Publisert over 11 år siden

Det virker noen ganger som at man har behov for å kostruere et fiendebillede om noen foreslår endringer i de man ser på som en innarbeidet tradisjon. Tradisjoner har som det meste annet en sped start og så blir det etter hvert en tradisjon. Noen ganger er det noe nytt som oppstår andre ganger fortrenger det eksisterende tradisjoner.

Jeg er av dem som mener at barnetogets viktigste stoppesteder er skolen og eldresenteret/sykehjemmet i kommunen. Med unntak av Oslo og Asker som har tradisjon med å ta et lite besøk innom de kongelige :-)

Kirke og politikere kan da godt stille i annen rekke denne dagen som vi liker å se på som barnas og gledens dag.

På den annen side mener jeg det bør taes hensyn til at religiøse kan feire dagen i sine gudshus også. Det burde ikke by på store problemene å tilfredsstille alles behov denne dagen.

Et samarbeide er da på sin plass. Vi må huske på at 17. mai ikke lenger er et skolearrangement. Det er foresatte som står for arrrangementet rundt om på tusenvis av skoler, dagen er ikke lenger arbeidsdag for skolens ansatte så båndet mellom skole og nasjonaldag er brutt. Det vil derav være naturlig for kirken å ta kontakt med de foresattes arbeidsutvalg og høre hvordan man kan legge arrangementet slik at de som ønsker å gå i kirken kan få til dette på best mulig måte og helst uten at barn og voksne må stresse. Det kan jo også hende at kirkens folk også ønsker å se sine håpefulle i barnetoget. Det er mange faktorer å tenke på.

Der mine barn gikk/går på skole var det for en del år siden tradisjon å gå fra skole til kirke, så en gudstjeneste og så tog tilbake til skolen. Ruten var ganske lang og ikke særlig hyggelig å rusle langs intetsigende veier. Det ble fra de forestattes side foreslått en endring og i dag går toget fra skolen til bo og behandlingssenteret i bygda. Ruten er kortere og langt hyggeligere og de eldre får gleden av å se den kommende slekt hilse dem på nasjonaldagen. Kirken var raus nok til ikke å rasle med sablene over ruteendringen. Det var nokt klokt også for til syvende og sist var det jo de foresatte som bestemte.

En liten pussighet i så måte var at et ønske om å starte barnetoget litt tidliger strandet på at de ansatte ved eldresenteret ikke makter å få beborerne opp av sengen og klare før tidligst elleve på formiddagen. Men det får vi som voksne og barn leve med, håper bare de eldre beboerne er fornøyde med det.

Kommentar #6

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

RE: Ubehag

Publisert over 11 år siden

Du skriver:

...17.mai-gudstjensten er en enda vanskeligere balansekunst enn julaften-gudstjenesten. I tillegg til å balansere mellom de som er ofte og sjelden i kirka, skal en balansere mellom fedrelandskjærlighet og nasjonalisme. Må ærlig innrømme at de gangene jeg har vært i kirka på 17. mai har jeg alltid følt et visst ubehag. En østerriksk utvekslingsstudent satte ord på det han opplevde i Tromsø Domkirke en gang på 90-tallet: Dette minnet ham for mye om nazismen - uniformskledde speidere som to i giv akt foran alteret og holdt hvert sitt store norske flagg under hele gudstjenesten.

Det er et interessant aspekt du tar opp her. Kristendom, fedrelandskjærlighet og nasjonalisme kan fort bli en eksplosiv og farlig blanding. Det må vi passe oss for.

Jeg mener jo at kristentroen aldri kan skilles fra 17. mai, så lenge vi har korset i flagget, Gud i sangene vi synger og den evangelisk-lutherske tro i grunnloven. Det hører naturlig sammen, fordi vår nasjon er bygget på den kristne tro. Slik håper jeg det fortsetter i tusen år til.

Egentlig er det rart at humanismen i Norge så sterkt selges inn som en motpol til kristentroen. Humanismen tangerer jo inn mot kristen tenking og filosofi? Hvorfor er det egentlig slik? Det kan vel Jens Bruun-Pedersen svare bedre pe enn meg...

Jeg er blant dem som tar lett til tårene på 17. mai. Og samtidig ser jeg at blandingen tro og nasjonalisme fort kan føre galt av sted.

Nasjonal Samling sauset disse tingene sammen på verste vis. Kan det være noe av grunnen til at ord som fedrelandskjærlighet blir problematiske og at symboler og ord som flagg, kors, Stiklestad og Olav den Hellige lett gir oss en bismak når vi feirer oss selv på 17. mai?

Er det på tide å kvitte seg dette komplekset?

Bør vi nå heller mer løfte fram sammenhengen mellom kristen tro, vår historie og kultur? Eller skal vi som denne human-etikeren foreslår gjøre knefall for det pluralistiske samfunnet og mer utviske vår egen kultur og bakgrunn på 17. mai?

Og hvor går på den andre siden grensen for hvor "nasjonalistiske" og "kristne" vi kan være på 17. mai uten at det blir usunt?

Kommentar #7

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: Ubehag

Publisert over 11 år siden
17.03.10 kl. 12:21 skrev Hallgeir Reiten:

Og hvor går på den andre siden grensen for hvor "nasjonalistiske" og "kristne" vi kan være på 17. mai uten at det blir usunt?

 Ganske langt, etter min mening. Det ble jo endel rabalder for noen år siden da det var snakk om å tillate andre flagg enn det norske på 17-mai også. Kan virke som om dette er noe som er "in" i dag i noen kretser, altså å tone ned det norske. Ellers mener jeg at alle skal få lov til å bruke flagg på sin EGEN nasjonal dag. Men på Norges nasjonal dag bør flaggene være norske (kanskje litt utenom tema dette).

Kommentar #8

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: Korreksjon

Publisert over 11 år siden
17.03.10 kl. 10:49 skrev Jens Brun-Pedersen:

Human-Etisk Forbund mener selvfølgelig ikke at 17. mai skal feires uten prest og kirke. Det må være opp til den enkelte å avgjøre om de vil feire nasjonaldagen med besøk i en kirke.

Det forbundet mener er at det offisielle barnetoget ikke bør foregå slik det gjør i Kråkstad skolekrets, der - ifølge Arne Bodin i Ski HEF, "går barnetoget fra skolen til kirken, der det holdes gudstjeneste. De som ikke ønsker å delta, må vente utenfor til gudstjenesten er ferdig. Deretter går toget tilbake til skolen". (fritanke.no)

 Nå får du slutte med å hakke på oss kristne. Rett skytset mot den virkelige fiende som kan fra deg ytringsfriheten. Det er Islam. Men det er kanskje neste hakke objekt for din bevegelse. Det er vel det som driver dere hatet mot de som ikke tenker som dere.

Kommentar #9

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

RE: Ubehag

Publisert over 11 år siden

 Hvorfor lager dere ikke deres egen 17 mai fest? slike sammenligninger som nevner viser at dette vet du ingeting om. Vi som opplevde okupasjonsårene under tyskerne vi er glad for å få bo i et fritt land . Vi vet hva det betyr for det norske folk å være fri. Dere er så ufrie som det går an.Dere skal diktere folk etter deres pipe. Da er dere lykkelig, mon det.?

17.03.10 kl. 11:15 skrev Astrid Sofie Dalhaug:

Jada, Gud signe vårt dyre fedreland! For all del! Men 17.mai-gudstjensten er en enda vanskeligere balansekunst enn julaften-gudstjenesten. I tillegg til å balansere mellom de som er ofte og sjelden i kirka, skal en balansere mellom fedrelandskjærlighet og nasjonalisme. Må ærlig innrømme at de gangene jeg har vært i kirka på 17. mai har jeg alltid følt et visst ubehag. En østerriksk utvekslingsstudent satte ord på det han opplevde i Tromsø Domkirke en gang på 90-tallet: Dette minnet ham for mye om nazismen - uniformskledde speidere som to i giv akt foran alteret og holdt hvert sitt store norske flagg under hele gudstjenesten. For min egen del er jeg alltid mest opptatt av forkynnelsen. "Vil Gud ikkje vera bygningsmann me fåfengd på huset byggja" heter det i fedrelandssalmen. Og dette er et viktig aspekt: Ydmykheten for at det gode er Guds verk og at vi kan være takknemlige. Norge er ikke et godt land å leve i fordi nordmenn er et så uovertruffent folkeslag, men fordi Gud i sin nåde har latt oss bo i et fritt og demokratisk land. Et gode vi må unne andre folkeslag å ta del i. Så hadde det jo vært fint om 17.mai ble feiret også i moskeer og templer rundt omkring. Men først og fremst skal 17.mai feires i det åpne, offentlige fellesrom, der vi alle føler oss hjemme.

Kommentar #10

Jens Brun-Pedersen

39 innlegg  201 kommentarer

RE: RE: Korreksjon

Publisert over 11 år siden
17.03.10 kl. 14:49 skrev olav grimdalen:

 Nå får du slutte med å hakke på oss kristne. Rett skytset mot den virkelige fiende som kan fra deg ytringsfriheten. Det er Islam. Men det er kanskje neste hakke objekt for din bevegelse. Det er vel det som driver dere hatet mot de som ikke tenker som dere.

Hat? Olav Grimdalen, dine innlegg er preget av alt annet enn kjærlighet. Av og til lurer jeg på om du er en ond mann. Du debatter sjelden, du har sjelden argumenter, som oftest kommer du med besvergelser.

Jeg forstår at du alltid vil oppfatte at arbeid for å få likeverd for livssyn i dette landet er det samme som å hate kristendommen. Du har åpenbart tenkt for å tenke de samme tankene som du alltid har tenkt. Jeg har ikke tenkt å forsøke å endre på det. Men hva med å forsøke å mobilisere noen argumenter innimellom?

For noen minutter siden kom flere av mine kolleger tilbake fra Youngstorget. Der stilte de opp sammen med ei 75 år gammel lesbe, Kim Friele, som utfordret muslimer til å steine henne. Tror du disse menneskene var fylt av hat? Var du der?

 

Kommentar #11

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: RE: Ubehag

Publisert over 11 år siden
17.03.10 kl. 14:57 skrev olav grimdalen:

 Hvorfor lager dere ikke deres egen 17 mai fest? slike sammenligninger som nevner viser at dette vet du ingeting om. Vi som opplevde okupasjonsårene under tyskerne vi er glad for å få bo i et fritt land . Vi vet hva det betyr for det norske folk å være fri. Dere er så ufrie som det går an.Dere skal diktere folk etter deres pipe. Da er dere lykkelig, mon det.?

Nå opplevet jeg ikke okupasjonen men det slo meg at 17. mai feiringen ble forbudt men kirkedørene stod åpne under hele krigen. Ærlig talt Olav G. 17. mai har da aldri vært noen religiøs helligdag, det er landets nasjonaldag. Men jeg tar til meg at du mener vi bør splitte opp nasjonaldagen i ulike arrangementer, en kristen nasjonaldag, en humaetisk, kan hende en muslimsk og hvorfor ikke en homonasjonaldag. Ten så samlende og fint det hadde blitt (les ironi).

Hvorfor er det slik at mange religiøse her inne er vettskremte for mangfold. Er det virkelig så viktig for dere at alle innordner seg deres tro og religiøsistet. Er dere virkelig så snevre i tankegangen at samfunnet ikke vil overleve om mennesker fritt kan velge hvilken sitt livssyn så lenge de følger de lover vi har i dette landet. 

Kommentar #12

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: RE: Ubehag

Publisert over 11 år siden
17.03.10 kl. 15:21 skrev Lars Randby:17.03.10 kl. 14:57 skrev olav grimdalen:

 Hvorfor lager dere ikke deres egen 17 mai fest? slike sammenligninger som nevner viser at dette vet du ingeting om. Vi som opplevde okupasjonsårene under tyskerne vi er glad for å få bo i et fritt land . Vi vet hva det betyr for det norske folk å være fri. Dere er så ufrie som det går an.Dere skal diktere folk etter deres pipe. Da er dere lykkelig, mon det.?

Nå opplevet jeg ikke okupasjonen men det slo meg at 17. mai feiringen ble forbudt men kirkedørene stod åpne under hele krigen. Ærlig talt Olav G. 17. mai har da aldri vært noen religiøs helligdag, det er landets nasjonaldag. Men jeg tar til meg at du mener vi bør splitte opp nasjonaldagen i ulike arrangementer, en kristen nasjonaldag, en humaetisk, kan hende en muslimsk og hvorfor ikke en homonasjonaldag. Ten så samlende og fint det hadde blitt (les ironi).

Hvorfor er det slik at mange religiøse her inne er vettskremte for mangfold. Er det virkelig så viktig for dere at alle innordner seg deres tro og religiøsistet. Er dere virkelig så snevre i tankegangen at samfunnet ikke vil overleve om mennesker fritt kan velge hvilken sitt livssyn så lenge de følger de lover vi har i dette landet. 

Jeg synes det er helt greit at vi tenker kritisk til hvilke kulturer og religioner som kan leve harmonisk og fredlig side om side, uten at noen kulturer blir destruktive for helheten. Politiets kriminalstatistikker og verdens nyhetsbilder, bør kunne gi oss en god pekepinn i så måte.

Kommentar #13

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: RE: RE: Ubehag

Publisert over 11 år siden
17.03.10 kl. 15:21 skrev Lars Randby:

Hvorfor er det slik at mange religiøse her inne er vettskremte for mangfold. Er det virkelig så viktig for dere at alle innordner seg deres tro og religiøsistet. Er dere virkelig så snevre i tankegangen at samfunnet ikke vil overleve om mennesker fritt kan velge hvilken sitt livssyn så lenge de følger de lover vi har i dette landet. 

 ***

Jeg tror få er vettskremte for mangfold.  Jeg klarer utmerket å godta at mange ikke deler mitt verdisyn, det være seg min tro eller mitt politiske syn.  Jeg har heller ingen vansker med at noen ikke ønsker å overvære en gudstjeneste 17. mai, hvis de har store problemer med det.  Men jeg forventer at man respekterer at 17. mai er Norges nasjonaldag, og jeg forventer man respekterer våre tradisjoner og de verdier vi ønsker å vise denne dagen.  Hvis noen føler seg krenket av den grunn, så er det deres problem, ikke mitt. 

Jeg er stolt av vår nasjonaldag.  Der andre land feirer sine nasjonaldager med store militærparader eller vise muskler på annen måte, så feirer vi med jublende barn og korps, med vaiende norske flagg og våre nasjonaldrakter.  Dette er Norges dag!  Så får det være opptil enhver hvorvidt man ønsker å delta i en 30 minutters gudstjeneste eller ikke.  At denne tradisjonen muligens krenker en eller annen sart sjel for så være, men forvent ikke at vi skal tilpasse våre tradisjoner, vår kultur og vår måte å feire vår nasjonaldag etter en eller annen hårsår minoritet.

Kommentar #14

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Ubehag

Publisert over 11 år siden
17.03.10 kl. 18:52 skrev Rolf Egil Pedersen:Så får det være opptil enhver hvorvidt man ønsker å delta i en 30 minutters gudstjeneste eller ikke.  At denne tradisjonen muligens krenker en eller annen sart sjel for så være, men forvent ikke at vi skal tilpasse våre tradisjoner, vår kultur og vår måte å feire vår nasjonaldag etter en eller annen hårsår minoritet.

 Mener du at det er på sin plass at alle kommuner legger barnetoget til et besøk i kirken som en slags obligatorisk øvelse på nasjonaldagen? Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal tolke det du skriver derav spør jeg :-)

Kommentar #15

Ellen Ryland

0 innlegg  17 kommentarer

RE: Korreksjon

Publisert over 11 år siden
17.03.10 kl. 10:49 skrev Jens Brun-Pedersen:

Human-Etisk Forbund mener selvfølgelig ikke at 17. mai skal feires uten prest og kirke. Det må være opp til den enkelte å avgjøre om de vil feire nasjonaldagen med besøk i en kirke.

Det forbundet mener er at det offisielle barnetoget ikke bør foregå slik det gjør i Kråkstad skolekrets, der - ifølge Arne Bodin i Ski HEF, "går barnetoget fra skolen til kirken, der det holdes gudstjeneste. De som ikke ønsker å delta, må vente utenfor til gudstjenesten er ferdig. Deretter går toget tilbake til skolen". (fritanke.no)

Synes det er flott at HEF rasler litt rundt dette. Det er så utrolig kjipt når ens unger blir stående utenfor slik - jeg har kjent dette på kroppen i forbindelse med julefeiringer, og man blir ganske skvist inn i et hjørne når det gjelder sine unger. Som forelder blir jeg ofte møtt at det er jeg som holder mitt barn utenfor - fordi vi ikke går i kirken/er kristne...

Kjempeflott Human-Etisk forbund! :) Dette er nestekjærlighet i praksis!

Ellen

Kommentar #16

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Press

Publisert over 11 år siden
18.03.10 kl. 09:25 skrev Ellen Ryland:Det er så utrolig kjipt når ens unger blir stående utenfor slik - jeg har kjent dette på kroppen i forbindelse med julefeiringer, og man blir ganske skvist inn i et hjørne når det gjelder sine unger. Som forelder blir jeg ofte møtt at det er jeg som holder mitt barn utenfor - fordi vi ikke går i kirken/er kristne...

Ellen

 Det er ikke alltid lett å holde på prinsippene i møte mellom skole og kirke. Det tales jo varmt om inkludering og toleranse fra kirkens side men det er ikke alltid man ser dette i praksis. Det handler nok ikke om direkte ond vilje men heller uomtenksomhet.

Livssyn og trosfrihet høres fint ut men også her ser man at det er majoriteten som rår. Er man bare stor nok må minoritetene tilpasse seg.

Da kan det gå litt på tvers av egen overbevisning i møte med kirkelige tradisjoner i skolen. Når barn blir forespeilet å få lov til å opptre for sine foresatte med korsang i kirken på kvelden og øvingen foregår i skoletiden, kommer en del foresatte opp i et dilemma. Skal man smile og si så flott da, jeg gleder meg til å gå i kirken å høre deg synge. Eller skal man si at beklager men jeg er ikke noen kirkevandrer så skal du synge i kirken på kvelden får du fikse deg transport selv for å komme deg dit.

Nå har ikke dette så mye med 17. mai å gjøre. Men også her kan det lett bli til at man til slutt dropper ut av det hele. For 17. mai er ikke lenger skoletid med obligatorisk oppmøte for de unge. Det er vi som foresatte sammen med våre barn som bestemmer om de skal/ønsker å gå i barnetoget eller ikke. Nå skal det sies at det for så vidt ikke er noe problem å droppe toget til kirken og heller møte opp ved kirken når barnetoget går derfra og tilbake til skolen eller hvor nå barnetoget til slutt havner. Men det kan da hende at det over år blir glissent i rekkene på vei til kirken.

Vi ser vel alt i dag at de øverste trinnene på barneskolen gjerne hopper over togmarsjen. Det stopper litt opp etter fjerde trinn til man kommer opp på syvende trinn som ofte bærer flagget og fanen. Jeg tror her det er viktig om vi skal opprettholde tradisjonen med barnetog at man fokuserer så mye som mulig på det som er samlende for alle. Begynner vi å splitte opp i grupperinger vil det nok sakte men sikkert bli endringer ingne egentlig ønsker.

Nå vil sikkert en del av de som taler varmt for barnetog til kirken si at alle de som ikke ønsker denne praksisen har et ansvar for ikke å rive ned tradisjonen med toggang. Men er det egentlig vi andre som må tilpasse oss? Raushet handler vel like mye om ikke å prakke sine trostradisjoner på andre. Tving dem med for at de skal opprettholde tradisjonen for de mange.

Likegyldigheten og utsagnene om at det er da ikke så farlig vitner om prinsippløshet og lite raushet for andres valg. Spørsmålet er om vi kan komme dit hen at vi jobber sammen om det vi har felles og heller dyrker våre egne interesser for oss selv. 

Kommentar #17

Astrid Sofie Dalhaug

9 innlegg  66 kommentarer

RE: 17 mai

Publisert over 11 år siden
17.03.10 kl. 11:44 skrev Gunnar Lund:

Joda, Dalhaug, vi unner da andre folkeslag å ta del i hva Gud har velsignet Norge med. Det ser vi jo tydelig i dette landet. Etter en tur i Oslo sentrum skulle en nesten ikke tro at en bodde i Norge. For ikke snakke om de som kommer hit og er så frekke at de vil forandre på våre tradisjoner og levemåter.

Jeg har feiret 17. mai i Oslo sentrum. Jeg så innvandrere i mange settinger, men fremfor alt innvandrere som la til rette for at vi skulle få en fin dag: Som servitører, gatemusikanter og ballongselgere. De var glade - 17. mai er bra for businessen, men også en gledens dag i seg selv. Noe så sjeldent som blide og syngende nordmenn i gatene... ;-) Tørk av deg geipen, Gunnar Lund. Innvandrere er kommet for å bli. Vi må inkludere dem i våre tradisjoner, som 17. mai, og så kan vi lære noe av dem, som å smile til dem vi møter på gata selv om vi ikke kjenner dem. Hvis de ikke føler seg velkommen, vil de heller ikke vise respekt for våre tradisjoner og levemåter.

På grunn av abortloven har hvert barnekull siden 1970-tallet vært ca 15.000 for lite, så nå trenger vi arbeidsinnvandrere. 

Kommentar #18

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

RE: RE: Korreksjon

Publisert over 11 år siden
18.03.10 kl. 09:25 skrev Ellen Ryland:

Kjempeflott Human-Etisk forbund! :) Dette er nestekjærlighet i praksis!

Ellen

He he, måtte humre litt her. Kjærlighetsbegrepet står ikke stabilt i det vidstrakte land om dets betydning. Knekke koden på dette begrepet gjør man vel aldri, om man skal utdype dets innhold. Likevel er det bra vi har noen fornemmleser om hva det innebærer. Jeg har aldri forbundet kjærlighet med sterilitet. Jeg var aldri noen fan av den minimalistiske ikea løsningen i metall som invaderte de norske hjem for ti år siden. Det er noen kombinasjoner som ikke går sammen. Det å være vegetarianer og røyke 20 sigaretter om dagen er en kombinasjon som passer dårlig. Kjærlighet tror jeg må være en slags raushet med ledighet om man snakker i et samfunnsperspektiv. I HEF kan man nok en del ganger finne etiske avveininger i deres standpunkter. Etikk er jo en del av forbundets navn. Å knytte kjærlighet opp mot HEF, blir vel som å se en pornofilm kirken. En viss match må man ha i sitt ordvalg for at noen skal bli klokere av ytringen.

Om du bytter ut nestkjærlihet med selvkjærlighet, så har jeg ingenting å utsette på linjen din overfor.

Kommentar #19

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: 17 mai

Publisert over 11 år siden
18.03.10 kl. 10:14 skrev Astrid Sofie Dalhaug:

Jeg har feiret 17. mai i Oslo sentrum. Jeg så innvandrere i mange settinger, men fremfor alt innvandrere som la til rette for at vi skulle få en fin dag: Som servitører, gatemusikanter og ballongselgere. De var glade - 17. mai er bra for businessen, men også en gledens dag i seg selv. Noe så sjeldent som blide og syngende nordmenn i gatene... ;-) Tørk av deg geipen, Gunnar Lund. Innvandrere er kommet for å bli. Vi må inkludere dem i våre tradisjoner, som 17. mai, og så kan vi lære noe av dem, som å smile til dem vi møter på gata selv om vi ikke kjenner dem. Hvis de ikke føler seg velkommen, vil de heller ikke vise respekt for våre tradisjoner og levemåter.

På grunn av abortloven har hvert barnekull siden 1970-tallet vært ca 15.000 for lite, så nå trenger vi arbeidsinnvandrere. 

Jeg har ingenting imot innvandrere (noe som det ser ut som du tror), jeg kjenner flere, og de er svært hyggelige mennesker. Det jeg har imot er de som kommer hit og vil endre på det norske samfunnet for at det skal tilpasses dem. Og de som roper høyest her og som lager mye bråk er endel muslimer. Og det kan virke som at uansett hvor disse muslimene bosetter seg i verden så lager de krangel og bråk. Muslimene må først lære seg å respektere andre. Respekt er noe som en må gjøre seg fortjent til, ikke noe de kan kreve. Dette er vårt fedreland, respekter det, og det må ikke herske noen tvil om hvem som har kommet til et annet land enn sitt opprinnelige.

Kommentar #20

Astrid Sofie Dalhaug

9 innlegg  66 kommentarer

RE: RE: RE: 17 mai

Publisert over 11 år siden

Jeg har ingenting imot innvandrere (noe som det ser ut som du tror), jeg kjenner flere, og de er svært hyggelige mennesker. Det jeg har imot er de som kommer hit og vil endre på det norske samfunnet for at det skal tilpasses dem. Og de som roper høyest her og som lager mye bråk er endel muslimer. Og det kan virke som at uansett hvor disse muslimene bosetter seg i verden så lager de krangel og bråk. Muslimene må først lære seg å respektere andre. Respekt er noe som en må gjøre seg fortjent til, ikke noe de kan kreve. Dette er vårt fedreland, respekter det, og det må ikke herske noen tvil om hvem som har kommet til et annet land enn sitt opprinnelige.

Dette er jeg helt enig med deg i. Men selv om jeg deler din skepsis mot muslimer, syns jeg det er viktig at vi ikke skjærer dem over en kam. Vi fortjener alle å bli møtt som de enkeltpersonene vi er. Noen muslimer kommer fra ikke-fungerende stater som Somalia, eller delvis fungerende som Pakistan. Det å lære dem hva det vil si å leve i et land med demokrati og menneskerettigheter, tror jeg tar minst èn generasjon. Derfor er det så viktig at barna deres får gå sammen med våre i 17.mai-toget, og føle at de også er en del av et fritt land. 17.mai er en dag for å kjenne takknemlighet og glede, av dette vokser det frem et ønske om å ta vare på friheten. En krigsveteran sa en gang til meg: "Vi kunne hatt fred i 1940, men vi valgte å sloss for frihet". Dette kommer jeg aldri til å glemme. 

Kommentar #21

Ellen Ryland

0 innlegg  17 kommentarer

RE: Press

Publisert over 11 år siden
18.03.10 kl. 09:54 skrev Lars Randby:

Nå vil sikkert en del av de som taler varmt for barnetog til kirken si at alle de som ikke ønsker denne praksisen har et ansvar for ikke å rive ned tradisjonen med toggang. Men er det egentlig vi andre som må tilpasse oss? Raushet handler vel like mye om ikke å prakke sine trostradisjoner på andre. Tving dem med for at de skal opprettholde tradisjonen for de mange.

Likegyldigheten og utsagnene om at det er da ikke så farlig vitner om prinsippløshet og lite raushet for andres valg. Spørsmålet er om vi kan komme dit hen at vi jobber sammen om det vi har felles og heller dyrker våre egne interesser for oss selv. 

Godt sagt Lars!

Jobbe sammen for det vi har felles er en setning jeg skulle ønske jeg kunne høre litt oftere. På en 17 mai burde denne setningen være et slagord :)

Ellen

Kommentar #22

Ellen Ryland

0 innlegg  17 kommentarer

RE: RE: RE: Korreksjon

Publisert over 11 år siden
18.03.10 kl. 10:41 skrev Leif Sunde:

I HEF kan man nok en del ganger finne etiske avveininger i deres standpunkter. Etikk er jo en del av forbundets navn. Å knytte kjærlighet opp mot HEF, blir vel som å se en pornofilm kirken. En viss match må man ha i sitt ordvalg for at noen skal bli klokere av ytringen.

Om du bytter ut nestkjærlihet med selvkjærlighet, så har jeg ingenting å utsette på linjen din overfor.

Ja, det var sikkert litt morsomt. Du kan kalle det hva du vil: kjærlighet, omsorg, etikk - spiller ingen rolle for meg. Men jeg synes det er flott at et HEF kan slille seg bak og støtte utsatte minioritet som blir uretferdig behandlet. Brun- Pedersen nevnte en demonstrasjon sammen med Friele, og det går rett hjem hos meg!

Kommentar #23

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Korreksjon

Publisert over 11 år siden
19.03.10 kl. 08:57 skrev Ellen Ryland:overfor.

Ja, det var sikkert litt morsomt. Du kan kalle det hva du vil: kjærlighet, omsorg, etikk - spiller ingen rolle for meg. Men jeg synes det er flott at et HEF kan slille seg bak og støtte utsatte minioritet som blir uretferdig behandlet. Brun- Pedersen nevnte en demonstrasjon sammen med Friele, og det går rett hjem hos meg!

Når en muslim ytrer at homofile bør steines, så tror jeg de fleste kan stille seg bak en demonstrasjon mot slike holdninger. Da inkl mange muslimer. Så å gi den tittelen til en minoritet er vel litt sneversynt...?

Når det gjelder 17 mai, så stiller ikke HEF seg bak for en annen minoritet, men seg selv. Det er en forskjell å jobbe for andre og seg selv. Spesielt når jobben for seg selv, er et forsøk på å hindre andre. I Norge har man lov til å ikke være en del av gjengen. Likevel vil det alltid være en utfordring å ikke følge strømmen som sikkert HEFerne ser på seg selv. På samme måte er det en utfordring å ikke spise kjøtt i sosiale lag. Men alt går om en legger viljen til. Men viljen er ikke til stede, utenom å hindre andre til å følge sin vilje. 

Kommentar #24

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Korreksjon

Publisert over 11 år siden
19.03.10 kl. 12:22 skrev Leif Sunde:

Når det gjelder 17 mai, så stiller ikke HEF seg bak for en annen minoritet, men seg selv. Det er en forskjell å jobbe for andre og seg selv. Spesielt når jobben for seg selv, er et forsøk på å hindre andre. I Norge har man lov til å ikke være en del av gjengen.

 Hva mener du 17. mai bør være Leif Sunde. Hvordan ser du for deg barnetoget gjennomført. Bør det gå til kirken hvor man så holder en gudstjeneste og så gå derfra igjen. Det blir i slike diskusjoner utrolig mye kritikk av andre (les HEF) uten at dere som anser dere uenige med dem klarer å få ned en eneste tanke om hva dere selv ønsker eller ser som en løsning.

Det kan nesten virke som om mange kristne ånder for å gå i offerrollen for derav kunne anklage alle for at de ikke forstår og bare forsøker å rive ned. Men hva er det dere forøker å bygge sammen med andre og hva er det dere forsøker å bygge opp. Har dere i det hele tatt noen meninger bortsett fra at alt var bedre før.

Kommentar #25

Ellen Ryland

0 innlegg  17 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Korreksjon

Publisert over 11 år siden
19.03.10 kl. 12:22 skrev Leif Sunde:

Når en muslim ytrer at homofile bør steines, så tror jeg de fleste kan stille seg bak en demonstrasjon mot slike holdninger. Da inkl mange muslimer. Så å gi den tittelen til en minoritet er vel litt sneversynt...?

Her må jeg si som Fleksnes: du må ikke bare si halleluja - du må gjøre det!

Videre skrev du:

Når det gjelder 17 mai, så stiller ikke HEF seg bak for en annen minoritet, men seg selv.

Vel, jeg er ikke medlem av HEF - eller DNK. Jeg tilhører en minioritet, og de stiller seg bak meg!


Kommentar #26

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Korreksjon

Publisert over 11 år siden
19.03.10 kl. 18:43 skrev Ellen Ryland:19.03.10 kl. 12:22 skrev Leif Sunde:

Når en muslim ytrer at homofile bør steines, så tror jeg de fleste kan stille seg bak en demonstrasjon mot slike holdninger. Da inkl mange muslimer. Så å gi den tittelen til en minoritet er vel litt sneversynt...?

Her må jeg si som Fleksnes: du må ikke bare si halleluja - du må gjøre det!

Videre skrev du:

Når det gjelder 17 mai, så stiller ikke HEF seg bak for en annen minoritet, men seg selv.

Vel, jeg er ikke medlem av HEF - eller DNK. Jeg tilhører en minioritet, og de stiller seg bak meg!

Var du der? Om du har tid og kapasitet til å stille opp i alle demonstrasjoner du støtter da er du flink! 

HEF hadde nok deg i tankene når de fremmet sitt krav! På samme måte som amerikanerne hadde de afghanske kvinnene i tankene da de innvaderte Afghanistan! Det finnes ikke grenser for hvor mye kjærlighet det er i både inn- og utland!

Kommentar #27

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Korreksjon

Publisert over 11 år siden
19.03.10 kl. 13:48 skrev Lars Randby:

 Hva mener du 17. mai bør være Leif Sunde. Hvordan ser du for deg barnetoget gjennomført. Bør det gå til kirken hvor man så holder en gudstjeneste og så gå derfra igjen. Det blir i slike diskusjoner utrolig mye kritikk av andre (les HEF) uten at dere som anser dere uenige med dem klarer å få ned en eneste tanke om hva dere selv ønsker eller ser som en løsning.

Det kan nesten virke som om mange kristne ånder for å gå i offerrollen for derav kunne anklage alle for at de ikke forstår og bare forsøker å rive ned. Men hva er det dere forøker å bygge sammen med andre og hva er det dere forsøker å bygge opp. Har dere i det hele tatt noen meninger bortsett fra at alt var bedre før.

Hva 17 mai bør være, kan vel i viss grad vurderes lokalt. Da jeg selv var barn, avsluttet 17 mai toget nedenfor kirken hvor det ble holdt appell. Etterpå var det gudstjeneste for de som ville. Jeg gadd som regel ikke å delta. Hvor toget skal starte og slutte bør vel være opptil hver kommune eller skole. Her bør nok den berømte kjøttøksa veie tungt. Flertallet bør få betemme hvordan 17 mai skal foregå. Det vil jo være lite poeng i arrangere noe som folk ikke er interessert i. Når det gjelder deltagelse i sermonier, gudstjenster eller hva alternativene måtte være så bør det være opp til hver enkelt å bestemme selv. 

Personlig hadde jeg ikke hatt noe imot å avsluttet toget utenfor en moske eller en humanistisk bygning. Om jeg ble tvunget til å delta i en sermoni i de nevnte hus, så ville jeg nok ha reagert. Som sikkert de fleste hadde gjort. Dette kan ikke være noe annet enn en sunn og pragmatisk holdning, som de fleste bør lære av. Folk med ekstreme synspunkter må for all del få ytre seg, men helst ikke få særlig gjennomslag. 

Kravene som HEF ofte kommer med, er ikke alltid så veldig betydelige, men de skaper reaksjoner likevel. Grunnen er nok at folk reagerer når de føler seg lurt. Tror ikke de fleste er så opptatt av hvor 17 mai toget skal starte og slutte. Men når et mindretall krever det, og tar det som en selvfølge at flertallet skal godta det, som kommer irritasjonen over argument som ikke holder vann. 

Kommentar #28

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Korreksjon

Publisert over 11 år siden
20.03.10 kl. 22:08 skrev Leif Sunde:

Personlig hadde jeg ikke hatt noe imot å avsluttet toget utenfor en moske eller en humanistisk bygning. Om jeg ble tvunget til å delta i en sermoni i de nevnte hus, så ville jeg nok ha reagert. Som sikkert de fleste hadde gjort. Dette kan ikke være noe annet enn en sunn og pragmatisk holdning, som de fleste bør lære av. Folk med ekstreme synspunkter må for all del få ytre seg, men helst ikke få særlig gjennomslag. 

 Se så da er vi ikke uenige. Det jeg har opplevet og det jeg mener HEF sette på dagsorden er de tilfellene hvor kirkebesøket blir lagt som en stop under toggangen. At man begyner ved en kirke etter at det er holdt en gudstjeneste der eller at det stopper ved en kirke er også for meg helt greit. Men blir kirkebesøket som et "splittskift" fungerer det ikke som samlende men som splittende og det er ikke 17. mai verdig.

Som sagt, kan vi lære oss å se på hva vi har felles og jobbe for dette hadde vi nok kommet langt.

Kommentar #29

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Korreksjon

Publisert over 11 år siden
20.03.10 kl. 23:37 skrev Lars Randby:

 Se så da er vi ikke uenige. Det jeg har opplevet og det jeg mener HEF sette på dagsorden er de tilfellene hvor kirkebesøket blir lagt som en stop under toggangen. At man begyner ved en kirke etter at det er holdt en gudstjeneste der eller at det stopper ved en kirke er også for meg helt greit. Men blir kirkebesøket som et "splittskift" fungerer det ikke som samlende men som splittende og det er ikke 17. mai verdig.

Som sagt, kan vi lære oss å se på hva vi har felles og jobbe for dette hadde vi nok kommet langt.

At et 17 mai tog har en gudstjeneste-stopp midt i, tror jeg nok heller er unntaket enn regelen. Det hørtes ut som en svært lite praktisk variant, og jeg tviler på det er særlig utbredt.

Vi har mye felles, derfor feirer folk flest 17 mai sammen. Jeg tror ikke det er noe vi fra bunnen av trenger å lære grunnleggende. En gang hørte jeg det var personer fra jehovas vitner som dro til fjells, for å unngå å høre noe som helst korps eller lyder fra feiringen. Mener du at vi bør kutte ut togene, så ikke mennesker av livssynsmessige årsaker skal slippe å få dette nærmest inni i stuen når toget tuter forbi huset deres i salutter og rop? Kan det være brudd på menneskerettighetene at feiringer som 17 mai ikke er mulig å unngå for de som ikke vil delta? Noen mener man nærmest ubetinget skal legge seg under for minoritetens krav, helst uten protester. Jeg mener samfunnet som er borgerne alltid vil være kulturelt normgivende for et samfunn, samtidig skal deltagelsen være frivillig. Organisasjoner som HEF kunne blitt bedre på å "foreslå" i stedet for å "kreve". 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere