Kristian Stensland

22

Changing Education Paradigms

Det er vidt store forskjeller mellom tenkere som kan klassifiseres som eksistensialister - det finnes f.eks. både religiøse og ikke-religiøse eksistensialister. Det finnes likevel en del fellespunkter: De hevder at virkeligheten er absurd, at den ikke kan forståes ved hjelp av fornuften, og at man derfor må benytte ikke-rasjonelle erkjennelsesmetoder som tro, følelser, intuisjon, vilje.

Publisert: 7. okt 2013

«Kunnskap er subjektiv» hevdet Kierkegaard. Jeg tror det finnes forfattere, kunstnere, vitenskapsmenn og andre kreative personer som besitter et litt annet perspektiv på virkeligheten enn flertallet, noe som kanskje kan anstifte en følelse av å være utenfor og annerledes. I så tilfelle er det originalitet og nyskapende krefter som er årsaken til deres forskjellighet, og svært ofte berømmer vi slike mennesker som originale og litt avantgarde åndsarbeidere.

http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&feature=player_detailpage

Her ser vi igjen den gemene hop og bærer av den "kollektive bevissthet" ubevisst blir hjernevasket av systemet og flasket opp på et spesielt tankesett som dypest sett hverken fremmer selvstendig tenking eller gudstro. Men også mestring av personlig livspraksis (Kommentar #69) og behovet for egenforandring og revitalisering blir antagelig svekket og erstattet med en slags tillært hjelpesløshet og en følelse av å være avhengig av systemet, eksperter og fagfolk . Nå som utdanningssystemet ser ut til å gjennomgå en reformasjon, tror jeg det vil resultere i økt selvforståelse, selvbevissthet og i lengden også økt gudstro.

«This RSA Animate was adapted from a talk given at the RSA by Sir Ken Robinson, world-renowned education and creativity expert and recipient of the RSA's Benjamin Franklin award. Watch this lecture in full here»

http://www.youtube.com/watch?v=mCbdS4hSa0s&feature=player_detailpage 

 

Kommentar #1

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Skole og utdanningssystemet hemmer oss nok dessverre stygt i å utvikle vår evne til å fatte sammenhenger. Det er nøyaktig derfor vi forblir i de samme gamle debattene, år ut og år inn, tiår etter tiår. Vi mennesker er ikke født dumme, men vi blir det sannelig etter endt utdanning. - Camilla Fadum, som for øvrig selv er lærer - skriver litt om dette temaet på sin blogg og i Dagsavisen. Hvis det skulle være av noen interesse.

Kommentar #2

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Camilla Fadum, som for øvrig selv er lærer - skriver litt om dette temaet på sin blogg og i Dagsavisen.

Absolutt en interessant blogg, den finnes her. - Artikkelen: "Ekte demokrati" fra 23 sept. avslutter hun med å minne om Albert Einsteins ord; “Alt har forandret seg, bare ikke vår tenkning.” Og føyde til; “Vi kan ikke løse problemer med samme tenkning som har skapt problemene.”

Vel; de siste 40 åra har konfliktmodellen fått virke med sine motsetninger for å fremme vår tenking. Det nesten blir merkelig å se disse tankene i dag etablert i en ny "Enhet", som i sin ytterste konsekvens beskriver alt utefor eget tankegods som "ekstremisme"?

Mens våre religioners troslære vel alltid har stått for en harmonisering , der vi søker å fremme fellesskap, velvillighet og "Enhet" ut fra det store mangfoldet vi som mennesker representerer? - Hvordan skal vi løse dette dilemmaet?

Jeg får prøve å komme tilbake med mer senere.

:-) Mette

Kommentar #3

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Vel; de siste 40 åra har konfliktmodellen fått virke med sine motsetninger for å fremme vår tenking. Det nesten blir merkelig å se disse tankene i dag etablert i en ny "Enhet", som i sin ytterste konsekvens beskriver alt utefor eget tankegods som "ekstremisme"?

All utvikling er betinget av avvik fra normen. Einstein mente forøvrig også at hans egen utdanning var hans største hinder. Sannheten er at utdanning er ikke et mekanisk system, men det er et menneskelig system (bør være). Det handler om folk. Og vi er alle født med dype talenter og utstrakt fantasi. 

Kommentar #4

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Et lite eksempel. "Divergent thinking – Skapelse, design og naturlig seleksjon" - Det foreligger ingen nødvendig kollisjon mellom teoriene om Big Bang og evolusjon på den ene siden og teorien om en Skaper på den annen. De oppfattes som komplementære teorier. Et helhetssyn omfatter alt, også vitenskapen. Naturvitenskapen sjekker opp hvordan universet er blitt til.
– Kristendommen har derimot en hypotese om at det står en skaper bak utviklingen, eventuelt ser man også her evolusjon mer som en velsignet prosess. Evolusjon ved naturlig seleksjon er en blind og planløs prosess i den forstand at det ikke ligger noen bakenforliggende tanke, design eller plan bak. Men forklarer evolusjon ved det naturlige utvalg naturens gang kun i svart/hvitt, mens prosessen heller burde bli sett i farger? «Is man what he seems to the astronomer, a tiny lump of impure carbon and water impotently crawling on this small and unimportant planet. Or is he what he seems to Hamlet?»
http://www.youtube.com/watch?v=O7eQKSf0LmY&feature=player_detailpage

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Å bli nyskjerrig

Publisert nesten 8 år siden
Kristian Stensland. Gå til den siterte teksten.
Einstein mente forøvrig også at hans egen utdanning var hans største hinder. Sannheten er at utdanning er ikke et mekanisk system, men det er et menneskelig system (bør være). Det handler om folk. Og vi er alle født med dype talenter og utstrakt fantasi.

Ja, Einstein fikk sagt det her!

At utdanningen i seg selv fort blir det største hinder. For å bruke egen erfaring, så var det jo nettopp en voldsom nyskjerrighet som ble vekt samtidig med min tro! Et intenst ønske om å se inn i nye sammenhenger som jeg faktisk tidligere hadde vært totalt blind for gjennom vanlig skoleundervisning! - Dette var begynnelsen på å få blodet og livet tilbake i mine årer i meget godt voksen alder. - Skolelærdom innenfor hunanistiske fag har jeg flust med, men min logiske hjerne klarte ikke å forstå innholdet i denne læringen før min nye troslære begynte å oppdra meg. Problemet blir jo at jeg ikke evnet å si hvilken bok jeg hadde kunnskapen min fra på de viktige møtene? Kildehenvisning er jo det aller viktigste, da det er kilden selv som må godkjennes eller avskrives? - Dette er en voldsom kraft de med makt søker overfor de litt mer annerledes stemmene i samfunnet.

Først da jeg fikk tillit til det jeg selv hadde med meg, begynte det å løsne for nyskjerringheten.Den som vel bør være utgangspunket fr all læring?

Slik blir spørsmålet mitt mye mer: Hvordan vekker vi barnas egen nyskjerrighet for hva som bor i dem og den fantastiske verden som omgir dem? Vi er jo så utrolig forskjellige på tross av vår likhet i det menneskelige? Det er ut fra dette "Mangfoldet" at vi må bygge en "Enhet", og finne rom for den samhandling og harmonisering jeg nevnte i forrige kommentar.

Masse hilsen Mette

Kommentar #6

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
At utdanningen i seg selv fort blir det største hinder. For å bruke egen erfaring, så var det jo nettopp en voldsom nyskjerrighet som ble vekt samtidig med min tro! Et intenst ønske om å se inn i nye sammenhenger som jeg faktisk tidligere hadde vært totalt blind for gjennom vanlig skoleundervisning! -

Når man går over til erkjennelsen av en Gud bak skaperverket, vil jeg anta det vekkes en nysgjerrighet hos de fleste av oss. Samtidig innser vi at visdommens kjerne ikke ligger i en viten, men i en dyp innsikt i vår egen mangel på den, og den ydmykheten som her følger med blir noe av selve drivkraften. Mange ateister hever seg lett, triumferende over hele skaperverket. "Men Skjønner du ikke evolusjon?" - Poder de hverandre inn. Akkurat som i en stor menighet, mens synden her er selvstendig tenking. Ateisten avskriver gjerne hele filosofien og reduserer alle former for kunnskap til en overordnet vitenskap (beskriver alle deler av virkeligheten innenfor kategoriene til en bestemt vitenskap). Dette er spissborgerens tilværelse og dens aller mest elementære kjennetegn er selvbedrag. 

Striden har så langt fokusert på hvorvidt utviklingen kan forklares utelukkende ved naturlig utvalg og andre ikke- målrettete årsaker, men hvordan den uhyre komplekse og utsøkt funksjonelle, kjemiske strukturen til DNA, som ikke kan forklares med naturlig utvalg fordi den gjør naturlig utvalg mulig, bare oppstår fra livløst materie i det hele tatt før prosessen med biologisk evolusjon kan begynne. Hvordan enkelte går inn i døden uten å ta eksistensiell stilling til slike spørsmål, åpenbar uendelighet og annet, er for meg litt uforståelig. 

Kommentar #7

Kristian Stensland

22 innlegg  757 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Flere naturvitenskapelige lyskastere peker i dag mot en Gud. For det første det faktum at naturen er underlagt lovmessighet, andre er livets intelligente organisering, målrettede karakter og naturens finstemthet – som gir grunnlag for alt liv. Når man går inn for erkjennelsen av en Gud bak skaperverket, vil jeg anta det vekkes en nysgjerrighet hos de fleste av oss. ID (intelligent design) gir ifølge forskere den neodarwinistiske modellen med "tilfeldige" genetiske endringer (mutasjoner, horisontal genoverføring, genetisk drift) en viss forklaringskraft. Striden har så langt fokusert på hvorvidt utviklingen kan forklares utelukkende ved naturlig utvalg og andre ikke- målrettete årsaker, "tilfeldige" genetiske endringer, mutasjoner, horisontal genoverføring, genetisk drift, men også hvordan den uhyre komplekse og utsøkt funksjonelle, kjemiske strukturen til DNA, som ikke kan forklares med naturlig utvalg fordi den gjør naturlig utvalg mulig, tilfeldigvis bare oppstår fra livløst materie i det hele tatt før prosessen med biologisk evolusjon kan begynne, er i dag en av livets helt store gåter.

"Tilfeldighet; livets opprinnelse. Tilfeldighet; «Big Bang». Tilfeldige genetiske endringer, mutasjoner ect. Ateisten ser gladelig ut til å kjøpe alle disse "tilfeldighetene". Darwinismen har nå muligens sett sine beste dager. Den vil sannsynligvis bli erstattet av en mer komplementær, bredt omfavnende evolusjonsteori.

"Uttrykker sin skepsis. Seattle, State of Washington – 20.02.06. Over 500 vitenskapsmenn med doktorgrader underskrev den gang en offentlig erklæring som uttrykker deres skepsis angående den nåværende darwinske evolusjonsteori. Erklæringen lyder slik: "Vi er skeptiske til påstander som gjør det mulig å redegjøre for livets kompleksitet ved vilkårlige mutasjoner og naturlig utvalg. Grundig gransking av bevisene for darwins teori må bli oppmuntret".
Listen over 514 signaturer inkluderer vitenskapsmenn som er medlemmer av de velrenommerte US og russiske nasjonale vitenskapsakademier. Underskrivere inkluderer 154 biologer, den største vitenskapelige disiplin representert i listen, så vel som 76 kjemikere og 63 fysikere. Underskriverne holder doktorgrader i de biologiske vitenskaper, fysikk, kjemi, matematikk, medisin, computer science, og beslektede disipliner. Mange er professorer og forskere ved større universiteter og forskningsinstitutter som MIT, The Smithsonian, Cambridge University, UCLA, UC Berkeley, Princeton, University of Pennsylvania, Ohio State University, University of Georgia, og University of Washington.

- Andre fremstående underskrivere inkluderer U.S. National Academy of Sciences medlem Philip Skell; American Association for the advancement of Science medlem Lyle Jensen; evolusjonær biolog og lærebok forfatter Stanley Salthe; Smithsonian Institution evolusjonær biolog og forsker ved National Institutes of Health´s National Center for Biotechnology Information Richard von Sternberg; Redaktør av Rivista di Biologia/Biology Forum - verdens eldste, fremdeles utgitt, tidskrift i biologi - Giuseppe Sermonti; og Russian Academy of Sciences embryolog Lev Beloussov".

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere