Atle Sommerfeldt

29

Forbud mot skolegudstjenester?

Kampanjen mot skolegudstjenester har islett av en autoritær anti-religiøsitet som mange av oss trodde Human-Etisk Forbund hadde vokst seg ut av.

Publisert: 1. okt 2013

Pressesjef Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund fortsetter sin kamp for å forby frivillige gudstjenester knyttet til kristne høytider i skoletiden. («14 spørsmål om skolegudstjenester», Vårt Land 23. september.)

Så langt har han ikke overbevist et stort flertall i Stålsett-utvalget, de fleste politikere og skoleledere eller foreldre. Frivillige skolegudstjenester i kristne høytidene skal gi elever mulighet til å forstå og oppleve innsiden av tradisjonen som er sentral i vår kalender. Dette handler verken om foreldrerett eller medlemsbetjening, men om samfunnskompetanse.

Retusjere. Brun-Pedersen kan gjerne beklage at dette faktisk er det norske samfunnets tradisjon og at det overveldende flertallet av befolkning er tilknyttet kristendommen. Men da må virkeligheten retusjeres og uttrykk for dette forbys.

Kampanjen mot skolegudstjenester, effektivt kjørt av Human-Etisk Forbund etter nederlaget i Stålsett-utvalget, har islett av en autoritær anti-religiøsitet som mange av oss trodde Human-Etisk Forbund hadde vokst seg ut av og som er velkjent i europeisk historie de siste 150 årene. I denne saken knytter de seg langt nærmere opp til den kjempende nyateismen til Richard Dawkins og co. Disse mener at religiøsitet ikke bare er uttrykk for dumskap, men er skadelig. Da må selvfølgelig barna vernes mot slikt.

«Usivilisert». Når Brun-Pedersen omtaler skolegudstjenester som «usivilisert», skriver han seg inn i en europeisk tradisjon som jeg faktisk trodde ikke lenger hadde argumentativ kraft i Norge. Forestillingen om siviliserte og usiviliserte samfunn blomstret i kjølvannet av sosialdarwinismen og dennes tro på at kulturer utvikler seg.

Den europeiske kulturen befant seg på toppen av pyramiden som alle andre måtte strekke seg etter. Den 1. verdenskrig, stalinismen, nazismen, jødeutryddelsen, krigen mot de usiviliserte slaverne og bruken av atomvåpen, parkerte denne type tenking. Men den er på mange måter revitalisert i biologen Dawkins resonnementer og plukkes nå også opp av Jens Brun Pedersen for å legitimere forbudet mot skolegudstjenester. Dette er selvfølgelig et mulig synspunkt, men er vanskelig å forene med en global og historisk samfunnskunnskap.

Lever og blomstrer. Eyvind Skeie mener at skolegudstjenestene ikke er viktig for kirken og at kirken må innstille seg på at de er på vei ut.

Men skolegudstjenestene er ikke forankret i foreldreretten som Skeie synes å tro, men som beskrevet ovenfor i elevenes rett til samfunnskompetanse. Kirken har også i mange lokalsamfunn i mange år etablert gode samarbeidsavtaler med skolene om å være en ressurs i RLE-undervisningen med ikke-forkynnende, men eksponerende tilbud tilpasset de ulike alderstrinnene og læreplanene. Skeies ide lever og blomstrer allerede.

Skeie begrunner sin advarsel til kirken med det han mener å vite om hvordan det religiøse landskapet i Norge vil se ut om 50 år. For 40 år siden hevdet religionsosiologene innenfor den dominerende sekulariseringsteorien at religionen nok kunne tenkes å overleve, men som et marginalt og fortidig fenomen.

Slutter opp. Hva man enn måtte mene om dagens Norge, religionen er ikke forsvunnet. Den norske kirke har flere medlemmer enn i 1968, på tross av massiv marginalisering i det offentlige rom fra opinionsledere i disse 45 årene. Folk slutter opp om kirken i sorg og glede, gir henne et solid, positivt omdømme i følge Innbyggerundersøkelsen for 2013 og vil at kirkens trosopplæring skal gi barna gode og sentrale kristne verdier, jfr KIFOs undersøkelse av foreldrenes forventinger.

Å basere en kirkelig strategi på upresis synsing om situasjonen om 50 år er både defensivt og uforsvarlig. Tiden er langt fra der hvor vi skal legge en kirkelig strategi basert på et premiss om at Den norske kirke blir et lite trossamfunn for de rene, ranke og rettroende. Derimot må vi som kirke legge en strategi der vi med basis i forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene fremstå som kilde til liv for alle som uttrykker sin tilhørighet til kirken. At det vil skje i et flerkulturelt samfunn med mange minoriteter som utfolder seg i det livssynsåpne samfunn, endrer ikke dette. Tvert om.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 1. OKTOBER 2013

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Frivillig? Hva mener du med frivillig?

Kirken har gudstjenester støtt og stadig. Det er frivillig å møte opp. Det kommer nesten ingen. En skolegudstjeneste er ikke frivillig. Det utøves press i form av skolens preferanse, i forhold til gruppepress, i forhold til at alternativet er langt dårligere.

Hva er kirkens behov for å presse religion på små barn? Skulle ikke kristendommens innebygde moral sette en stopper for slik atferd? Eller er det slik at hensikten helliger middelet?

Dersom noen ønsker Gudstjeneste så har de mulighet til å gå dit. Ønsket om å ha skolegudstjenester er noe man gjør på vegne av alle. På vegne av ateister, hinduer, muslimer, buddhister. Det er ugreit. Staten skal likebehandle alle.

Sommerfeldt, i utgangspunktet er jeg glad for mangfold og jeg har vært til stede på mange seremonier utført i mange religioner. Jeg blir mer og mer ukomfortabel med å delta i kristne seremonier, da jeg jeg forbinder de med utøvelse av trosmakt. Spesielt rettet mot barn.

J.B Pedersen har helt rett.

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kommentar #3

Jens Brun-Pedersen

39 innlegg  201 kommentarer

Og svarene?

Publisert rundt 8 år siden

Vet ikke om det er utslag av biskoplig verdighet som gjør Sommerfeldt så dyktig i det å dele ut merkelapper og karakteristikker på sine meningsmotstander.

Uansett ville det jo vært interessant om se om han hadde noen svar på de 14 spørsmålene som ble stilt for en stund siden?

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Beklager Atle S.

Publisert rundt 8 år siden

Jeg tror rett og slett ikke du forstår hva du snakker om. Det er nok mange av oss som ikke er medlemmer av HEF som har reagert på skolegudstjenester. For egen del reagerte jeg når min datter i fjerde klasse på skolen var med på å øve inn sanger og underholdning hun og klassekammeratene så skulle få lov til å fremføre på en lysmesse på kveldstid.

Det jeg reagerte på var punkt en at vi som foresatte ikke ble informert om dette. Videre satte det meg i et dilemma, for når min datter og alle hennes klassekamerater hadde øvet inn dette måtte jeg ta en besluttning om hvordan jeg skulle støtte opp om dette videre. 

Det sier seg selv at en fjerdeklassing nok synes det er stas at ens foreldre stiller opp når de skal fremføre noe. For meg er det å gå i kirken noe jeg ikke gjør bortsett fra i bryllup og begravelser. Jeg kunne selvfølgelig sagt til min datter at hun kunne droppe kirkebesøket da dette var på kveldstid og ingen av de reglene som gjelder når det kommer til skolearrangementer var oppfyldt. Med andre ord kunne ikke skolen si at dette var obligatorisk. 

Jeg kunne selvfølgelig si at dette var jo ikke så farlig noe mange også gjør. Like fullt satt jeg igjen med en ganske vond smak i munnen, jeg følte på mange måter at her hoppet kirken rett og slett over mye av sin grunnlære om respekt for andre og menneskers frihet til å ta egne valg. 

Det tales jo mye om dette med foreldreretten fra kirkens side men lite om den når denne retten ikke gjelder de utenfor kirken. Du er jo leder i DNK Atle S. og hva du her fremfører vil nok mange lytte til. Du dekker deg bak at det er mange som er medlemmer av den organisasjonen du er leder i. Så hensynet til disse, dine undersåtter, er tydeligvis viktigere enn omsorg og omtanke for oss utenfor. 

For det hadde vært så såre enkelt å få til både skolegudstjenester for de som ønsker å ha slike og samhold for alle elevene uavhengig av livssyn. Det du ser på som en kamp mot skolegudstjenester er for mange av oss en kamp om å få lov til å ta våre egne valg for oss selv og våre barn helt uavhengig av hva en majoritet mått ønske for seg og for oss. Det er vår omsorg for våre barn vi har i tankene ikke prinsipper eller noe ønske om å ta fra religiøse deres mulighet til å gå i sine gudshus.

Mulig du som statsansatt rett og slett tjener for mye mamon og har for mye ledelsestanker i ditt hode og at troen og troens budskap har blitt lagt bort i kampen for egen organisasjons velferd.

Din tro handler jo om mennesker og da ofte de svakeste, syke og de som er annerledes. Din organisasjon DNK er ikke kjent for å være noen bauta på det området, gjennom historien har den vel vært mer opptatt av kjøttvekta, spise kirsebær med de store og sørge for at pomp og prakt ikke blir fortrengt for det nære og mennesklige. 

Kommentar #5

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Fullstendig galt

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
En skolegudstjeneste er ikke frivillig. Det utøves press i form av skolens preferanse, i forhold til gruppepress, i forhold til at alternativet er langt dårligere.

I løpet av mine 30 år som lærer, har aldri opplevd at noen har blitt presset til å delta i skolegudstjenester. Om man kan snakke om press, er det vel heller snakk om at elever som åpent står frem som kristne lett blir utsatt for latterliggjøring og mobbing. Det har jeg sett flere eksempler på.

Alle som ikke tilhører kirken, er automatisk fritatt fra å delta i gudstjenester. Elever som føler at de må delta fordi de er medlem av kirken, trenger bare å ta saken opp med sine foreldre, og bli enige med dem om å finne en løsning.

Jeg skjønner ikke hvordan Christiansen kan påstå så kategorisk atalternativet til gudstjeneste er dårligere. På alle de skoler jeg har jobbet ved i Oslo og omegn har man lagtvekt på å lage helt likeverdige tilbud til de fritatte elevene. Jeg aksepterer at dette sikkert kan variere fra skole til skole, men å si at det gjennomgående er dårlig, er kun en udokumentert påstand.

Ja, hvorfor pådytter i det hele tatt samfunnet elevene skolegang? Hvorfor pådytter vi dem å måtte delta i mange ulike aktiviteter som de sikkert ikke liker? Jeg vet f eks at store deler av barna gjerne hadde sluppet gym om de fikk velge.

Jo, samfunnet pådytter elevene disse aktivitetene fordi vi ønsker å gi dem opplæring, både faglig og på mange andre områder. De skal utvikle seg til samfunnsborgere med en viss allmenndannelse i bagasjen.

Derfor pådytter samfunnet elevene (med samfunnsmakt) å delta i den undervisningen og de aktivitetene som samfunnet bestemmer at skolen skal inneholde.

Takk og pris at vi har fått en borgerlig regjering som klart har uttrykt at de ikke gir etter for press fra minoritetsgrupper som ønsker å påtytte flertallet sitt syn med tvang.

De er ikke bare fornøyd med at deres egne barn ikke trenger å delta i skolegudstjenestene, de er ikke fornøyd før de også i lovs form har klart å forby alle andre også å delta.

Det er inroleranse i praksis. Det er som om de oppfatter andre menneskers trosutøvelse som et overgrep mot dem selv.

Kan man virkelig ikke nøye seg med at de som ikke frivillig vil delta, skal få likeverdige tilbud?

Beats me.

Mvh Sverre

 

Kommentar #6

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dette er en meget ensidig og tendensiøs

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Din organisasjon DNK er ikke kjent for å være noen bauta på det området, gjennom historien har den vel vært mer opptatt av kjøttvekta, spise kirsebær med de store og sørge for at pomp og prakt ikke blir fortrengt for det nære og mennesklige.

beskrivelse av kirken, og avslører meget stor uvitenhet.

Ganske riktig har kirken en del synder å svare for, men mange troende og mange av prestene i lokalsamfunnene rundt omkring i Norge, har praktisert Jesu' budskap om nestekjærlighet og barmhjertighet og hjulet nødlidende, sultende og syke.

I sin iver etter å sverte kristendommen, velger mange ikke-troende å overse all nestekjærlighet som er utført i Jesu' navn, for å bidra til et maksimalt ensidig syn på kirken og kristendommen som ond.

Mange gode, selvoppofrende og kjærlige mennesker har vært inspirert av Jesu' vakre kjærlighetslære.

I sin iver etter å sverte troen er det lett å glemme dette. Det er likevel en del av kirkens historie som mange ikke-troende bevisst heller ubevisst ønsker å underslå.

Uredelig, vil jeg kalle det.

Mvh Sverre

 

Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Godt mulig

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
beskrivelse av kirken, og avslører meget stor uvitenhet.

Men min uvitenhet er i så måte på linje med den Atle S. her kommer med. Tross alt kan jeg ikke skilte med hverken bispekjole eller lang utdanning innen akademia som han kan. Men jeg kan i det minste delta i debattene med småfolket. Det ser ut som den gode biskopen heller vil snakke med fiffen og til folket etter hva man kan se av hans aktivitet her inne. Mulig han er den som ville spurt hvorfor de ikke heller kunne spise kake når det ikke var brød å få.

Leser du den andre kommentaren min ser du at dette er et svar til en kirkelig leder og organisator ikke til de mang kristne i Norge i ulike underordnede verv. Det er desverre forskjell på Jørgen hattemaker og kongen.

Kommentar #8

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
løpet av mine 30 år som lærer, har aldri opplevd at noen har blitt presset til å delta i skolegudstjenester.

Det tror jeg på Sverre. Her på VD har en rekke sagt noe om hvordan de opplever å ha blitt presset til å delta på skolegudstjenester. Mange har sagt hvordan de opplever at barna blir presset med på aktiviteter hverken barna eller foreldrene står inn for.

Du tror ikke på oss som sier det direkte, du devaluerer vår opplevelse, så hvorfor skal du merke hva du gjør mot elevene dine? Du er vel ikke magisk anderledes i klasserommet enn du er her på VD?

Når du så hevder at din mor finner deg tollerant, så er det vel der vi er. Din tolleranse består av at i ditt sinn så er det ikke galt å gjøre det du gjør, så ingen har en rett til å oppleve det de opplever.

Kommentar #9

Eyvind Skeie

68 innlegg  55 kommentarer

Samfunnskompetanse og foreldrerett

Publisert rundt 8 år siden

Jeg har ikke støtt på begrepet samfunnskompetanse i forbindelse med skolegudstjenester før. Det må jeg nesten få tenke litt over. På meg virker det som et litt "skummelt" ord, for hvem avgjør innholdet av denne kompetansen? Kristne småbarn i Egypt lærer språk ved å lese Koranen og resitere lange surer utenat, endog før de har lært seg en eneste bibeltekst. Det er samfunnskompetanse så det holder. Men foreldrene opplever det som et uhyre sterkt inngrep i barnas religiøse identitet fra hjemmet. Paradoks!

Jeg må reflektere litt videre på dette med samfunnskompetanse, som jeg foreløpig ser som et begrep som gjerne kan avledes av kulturargumentet, det viktigste argumentet bak L97, som jeg skrev et læreverk til i KRL. Da hadde man delvis forlatt foredreretten, men opplevde i etterkant at en god del foreldre følte seg overkjørt av den norske majoritetskulturen. Det var - og ble - kulturargumentets svakhet.

Kompetansekravet er sympatisk, for hvem vil vel ikke være kompetent og ha et kompetent barn. I lengden vil jeg likevel sette foreldreretten foran kompetansekravet, som jeg også vil i forhold til kulturargumentet - rett og slett fordi jeg selv vil bestemme over de religiøse impulser det skal motta og den gudsdyrkelse som mitt barn skal ta del i. Dette er komplisert. Jeg har ingen løsning, men tenker videre så langt jeg er i stand til.

Og vi har tid til å tenke! Skolegudstjenestene fortsetter, og mange gode krefter deltar!

For meg er foreldreretten det aller viktigste prinsippet, både i det daglige liv - og om vi en gang skulle møte en totalitær stats eller religions umulige og umenneskelige (kompetanse)krav. 

Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Uansett om man svarer en biskop eller en legmann

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Leser du den andre kommentaren min ser du at dette er et svar til en kirkelig leder og organisator ikke til de mang kristne i Norge i ulike underordnede verv. Det er desverre forskjell på Jørgen hattemaker og kongen.

synes jeg man burde legge vekt på å gi en så riktig fremstilling av kirkens gjerninger i Norge.

Man kritiserer gjerne kirken for alle ugjerninger begått av kristne opp gjennom historien, men jeg synes man i rettferdighetens navn også bør vedgå at mange kristne prester også har vært ekte og oppriktig inspirert av Jesu' vakre evangelium om nestekjærlighet.

Og ja, kirken har også litt pomp og prakt til høytider, og det trenger vi vel også for at ikke alt skal være bare grå hverdager.

I hine tider lot man sikkert prakten gå alt for langt, og det tok seg dårlig ut når mange sognebarn sultet og levde i fattigdom, men de tidene er nok forbi.

I vår holdning til kirken, synes jeg vi mest mulig bør forholde oss til kirken slik den er i dag, og ikke uttale oss som om dagens kristne bærer ansvaret for alle fortidens synder.

Dessuten vil jeg vektlegge at kirken aldri slutter å utvikle seg. Mitt håp er at den skal fortsette å utvikle seg i en retning der det blir slutt på alle tilløp til den eksluderende holdningen man fremdeles finner hos en del, forestillingen om at Gud vil dele oss opp i frelste og ikke frelste, og la de ikke-frelste lide i evighet, mens de frelste skal leve evig i herlighet.

Slik tror jeg ikke Gud kan være. Derfor har jeg forståelse for at enkelte finner dagens offisielle kristendom eksluderende.

Jeg håper og tror at kirkens offisielle syn vil ligne mer på det pave Frans har gitt uttrykk for. At Gud aldri avviser et oppriktig menneske, hverken nå eller i evigheten.

Jeg innser selvsagt også at det finnes ukloke lærere, som ikke tar tilstrekkelig hensyn til ulike trosoppfatninger. Det må det selvsagt være lov å kritisere.

Men derfra til å forby enhver julesang eller juleskuespill synes jeg det er et langt stykke. (Det vet jeg ikke heller om du ønsker).

Mvh Sverre

 

Kommentar #11

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jo, jeg er "magisk annerledes" i klasserommet

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det tror jeg på Sverre. Her på VD har en rekke sagt noe om hvordan de opplever å ha blitt presset til å delta på skolegudstjenester.

I klasserommet er jeg omsorgsfull lærer for alle elever, og har hatt mange samtaler med elever om tro. Ofte kommer elevene med innvendinger mot den offisielle kristne læren, og jeg lar dem uttrykke seg åpent om dette.

Her på VD diskuterer jeg som privatperson med likeverdige voksne, og da er det mine private meninger jeg gir uttrykk for. Du forventer vel ikke at jeg skal forholde meg til enhver voksen som om de var en mindreårig, som jeg har ansvaret for skal føle seg verdsatt og inkludert?

I mitt klasserom er jeg tilhenger av åpen dialog, invitasjon til ytringer og en tolerant og inkluderende holdning til alle.

Jeg vet ikke hvor du har det fra at min mor synes jeg er tolerant, som du til stadighet kommer med. Er det for å gjøre narr av meg? Det har liten interesse i denne sammenhengen.

Jeg aksepterer fullt ut at du opplevde kirkebesøkene som påtvunget da du var gutt. Det kan du tydeligvis ikke glemme.

Men slik er det ikke lengre, og det er visst det du ikke har fått med deg. Ingen kan tvinges med i kirken om de tilhører et annet trossamfunn eller ikke er innmeldt i kirken. Om man er innmeldt i kirken mot sin vilje, bør man heller klandre foreldrene enn skolen.

Jeg har aldri opplevd at noen blir utsatt for gruppepress for å gå i kirken. Derimot har jeg, som jeg tidligere skrev opplevd mye mobbing av kristne elever. Min erfaring er at de er mye mer utsatt enn elever som ikke er troende.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #12

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Det har jeg aldri forstått

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Du forventer vel ikke at jeg skal forholde meg til enhver voksen som om de var en mindreårig, som jeg har ansvaret for skal føle seg verdsatt og inkludert?

At man skal forholde seg annerledes til mennesker grunnet deres alder posisjon eller annet. Men muligens jeg er skrudd sammen på en helt annen måte enn deg. 

Kommentar #13

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Nuvel

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Men slik er det ikke lengre, og det er visst det du ikke har fått med deg. Ingen kan tvinges med i kirken om de tilhører et annet trossamfunn eller ikke er innmeldt i kirken.

Så vidt meg vites har ikke skolen noe oversikt over de ulike elevenes livssyn. Så lenge ikke de foresatte har gitt opplysninger om dette er faktisk skolen helt uvitende på det området. Men det er nok mange rundt forbi på skolene som nok tror mye om hva elevene deres er og ikke er.

Kommentar #14

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Ikke så spesielt

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
At man skal forholde seg annerledes til mennesker grunnet deres alder posisjon eller annet. Men muligens jeg er skrudd sammen på en helt annen måte enn deg.

Dette er ikke så veldig spesielt. En lærer skal helst framstå som mest mulig nøytral når det gjelder politikk, religion og sikkert noen flere ting. Da står man ikke og agiterer i klasserommet for sin religion eller politiske oppfatning, men prøver å hjelpe elevene til å stå for det de mener, og roser de som er reflekterte og har sin mening - om man er enig med den eller ikke. (Det finnes selvsagt unntak, som om en elev skulle komme med rasistiske meninger. Da må man selvsagt imøtegå disse.)

Når det gjelder alder og posisjon er det selvsagt at man forholder seg annerledes til mennesker som ikke er voksne enda. Som lærer og voksenperson har du en autoritet som du ikke må misbruke. Det betyr blant annet at du ikke knuser ungdommene i diskusjoner selv om det kan være lett for en voksen. En lærer skal i stedet legge til rette for et godt diskusjonsmiljø i klasserommet. Så kan man spare de tyngre trefningene til Verdidebatt og andre steder med voksne mennesker som kan svare for seg.

Kommentar #15

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Like fullt

Publisert rundt 8 år siden

Har jeg ikke forstått det Arnt T. og ikke er jeg sikker på om jeg ønsker å forstå det heller. Så selv om det er helt vanlig så er det for meg ikke helt vanlig og det er jo meg jeg forholder meg til. 

Kommentar #16

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
I klasserommet er jeg omsorgsfull lærer for alle elever, og har hatt mange samtaler med elever om tro. Ofte kommer elevene med innvendinger mot den offisielle kristne læren, og jeg lar dem uttrykke seg åpent om dette.

- Med den nye vektleggingen av kristendom i religionsfaget tar den nye regjeringen norsk skole flere tiår tilbake i tid, sier leder av Elevorganisasjonen, Liv Holm Heide.

Hun sier at skolen ikke skal forskjellsbehandle elever med ulike religioner, og mener det er innlysende at vi ikke kan ha et religionsfag der 55 prosent av undervisningen handler om en enkelt religion.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Tar-norsk-skole-flere-tiar-tilbake-7326796.html#.Ukun_xC3jot

Men deres meninger teller vel ikke Sverre fordi de tar jo feil. Du synes det er helt greit at en religion får mer plass, og selv om argumentet er historisk så er det ikke historiefaget vi snakker om, at det er greit at avsluttnigner er kristne i form men hvor noen kan velge å sitte i klassrommet vekk fra alle de andre. For deg er det likebehandling, det er rettferdig, så når noen sier at slik opplever de det ikke så tar du det ikke til etterrettning.

Beklager men det er ikke tolleranse, det er en skinndyp respekt for andre.

Kommentar #17

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Men slik er det ikke lengre, og det er visst det du ikke har fått med deg. Ingen kan tvinges med i kirken om de tilhører et annet trossamfunn eller ikke er innmeldt i kirken. Om man er innmeldt i kirken mot sin vilje, bør man heller klandre foreldrene enn skolen.

Jeg har aldri opplevd at noen blir utsatt for gruppepress for å gå i kirken.

Kan du da koble inn empatien Sverre og se at dersom 18 av 20 drar i kirken, 16 av de 18 drar fordi skolen har bestemt at de skal dra  og det er bedre enn mattematikk, så er det ikke ett fullverdig alternativ til de to og de vil oppleve ett sosialt press i forhold til deltagele i religøse aktiviteter?

Det gir kristendommen en fordel, og det er prinsipielt galt.

Jeg vil aldri foreslå det motsatte, at alle skoleasluttninger skal foregeå i HEF sin regi, at skolen skal gå til HEF og høre på taler om Guds manglende eksistens, og at jeg aller nådisk skal la barn få velge å sitte i klasserommet istedefor. For meg er det en manglende respekt for barn og barns integrietet som jeg på ingen måte kan stå inne for.

Kommentar #18

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette blir mindretallsstyre og ikke demokrati

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil aldri foreslå det motsatte, at alle skoleasluttninger skal foregeå i HEF sin regi, at skolen skal gå til HEF og høre på taler om Guds manglende eksistens, og at jeg aller nådisk skal la barn få velge å sitte i klasserommet istedefor. For meg er det en manglende respekt for barn og barns integrietet som jeg på ingen måte kan stå inne for.

Hvis to av tyve ikke vil være med på en aktivitet som er VILLET av det store flertallet,blir det rett og slett udemokratisk at disse to skal bestemme over de andre atten elevene.

DET må du forstå.!!

Hvordan skulle det blitt hvis Rødt skulle kreve sin politikk gjennomført i Norge.? Skulle vi ha empati med at de føler seg tilsidesatt med sine særkrav til Norges befolkning.? 

Kommentar #19

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ja jeg ser jo det

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
DET må du forstå.!!

Jeg er jo belemret med mange mangler. Jeg tar til meg at flertallet på stortinget nå mener at en av disse feilene jeg har er at jeg ikke har hatt kristendomsundervisning på skolen. Ikke det at jeg føler det som noe savn men det er jo helt klart at den kommende regjering er av den oppfattning at jeg burde gjøre det.

Fremtiden blir vel tvungne kristendomstimer på oss voksne som i sin tid ikke fikk denne viktige læren inn med skolematen. Det er mulig jeg nå begynner å forstå.

Kommentar #20

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvis to av tyve ikke vil være med på en aktivitet som er VILLET av det store flertallet,blir det rett og slett udemokratisk at disse to skal bestemme over de andre atten elevene.

DET må du forstå.!!


Kjære Rune, la oss ta det en gang til.

Vi lever ikke i ett rent demokrati. Vårt demokrati har begrensninger idet vi gir individer rettigheter som flertallet ikke kan ta ifra dem. Det gir deg trosfrihet til å være åpent kristen selv om Norge skulle bestått av 99,99% muslimer.

Hvis vi går til din versjon av demokrati, flertallet bestemmer over mindretallet, så ville Hitler handlet hel i henhold til demkratiet. Han ble valgt, flertallet ga ikke jøder rettigheter, og turen til gasskammeret var kort. Det er ikke ett slikt demokrati vi ønsker oss, er det vel Rune?

De 18 elevene vil måtte gå til kirken etter skolen, det står de fritt til. Så vet du såvell som  jeg at de 18 ikke går til kirken når det er deres valg. Sist jeg var i kirken så satt det rundt 10 pensjonister på første rad og to grupper med barnedåp. Tar du vekk dåpen så var det de 10 pensjonistene som møtte opp og for å være ærlig, de vil ikke delta så lenge til.

Kommentar #21

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nå snakker du om tvang igjen

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi går til din versjon av demokrati, flertallet bestemmer over mindretallet, så ville Hitler handlet hel i henhold til demkratiet. Han ble valgt, flertallet ga ikke jøder rettigheter, og turen til gasskammeret var kort. Det er ikke ett slikt demokrati vi ønsker oss, er det vel Rune?

De 18 elevene vil måtte gå til kirken etter skolen, det står de fritt til. Så vet du såvell som jeg at de 18 ikke går til kirken når det er deres valg. Sist jeg var i kirken så satt det rundt 10 pensjonister på første rad og to grupper med barnedåp. Tar du vekk dåpen så var det de 10 pensjonistene som møtte opp og for å være ærlig, de vil ikke delta så lenge til.

Det ser ut til å ha gått inflasjon i å bruke Hitler i debattene for liksom å banke det sikre kortet i bordet...

Jødene hadde intet valg,og FOLKET i Tyskland hadde stemt fram Hitler i sin villfarelse.
Men du kan vel ikke mene seriøst at vårt demokrati TVINGER elever til å være med på gudstjenestene..?

Like lite som det ikke tvinges en handicappet i rullestol til å delta i svømmingen i gymtimen....Skal da hele klassen la være å svømme i sympati med den som ikke kan svømme...?

For det kan vel ikke føles mer stigmatiserende for en humanetiker enn for en med et kroppslig handicap..? 

Kommentar #22

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

På en annen tråd

Publisert rundt 8 år siden

publiserte jeg nettopp dette: Kommentar #23

Mye sunn fornuft, interessante påvisninger, og meget relevant fremdeles ser det ut for.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere