Mads Tore Tengesdal

41

Nåden er som en enorm lottogevinst

Nåden er som en enorm lottogevinst med vinnergaranti for dem som leverer kupongen og en gave til deg som vil ta imot, uten noe som helst krav til gjengjeldelse.

Publisert: 11. jul 2013

Å stå i nåden er et personlig forhold til Gud, hvor Gud er giver og opprettholder. Det hjelper ingenting hvor mye et menneske kjemper og strever av egne gjerninger, nåden er perfekt, slik som Gud er perfekt.

Derfor er syndeforkynnelsen og fordømmelse blant kristne en stor synd imot Guds Ord. Dette er en måte som satan bruker for å forvirre kristne og prøve å få dem til å tenke; «jo, men det kan jo ikke være så lett å leve som frelst». Men akkurat så lett er det. Der finnes ingen mellomfrelse, eller nesten-frelst. Når man bekjenner sine synderog vandrer i lyset har vi fellesskap med hverandre og Jesus renser oss for all synd.

Så kjære ufrelste venn; lever kupongen og du vil bli frelst. Lev deretter i lyset med Jesus og du vil få et evig liv med Ham som din frelser.

Rom 5:15-19 «Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt.Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus. Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige».

1. Joh 1:5-10 «Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss».

Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Du misforstår....

Publisert nesten 8 år siden

Mads Tore skrev:

Syndebekjennelse er noe helt annet enn syndeforkynnelse. Syndeforkynnerne bruker sin energi på å snakke til frelste mennesker om synden, noe som ofte kan virke nokså negativt og meningsløst.

For å bli frelst må vi selvsagt bekjenne syndene, men det er noe annet.
_________________________________________________________________

Syndesyndromet er ikke bare slik at man skal omvende seg fra synd, man trenger også tilgivelse for synd, og den største synder har dermed mest å hente sånn sett, de som ikke synder trenger heller derfor ingen tilgivelse. Og ikke gi tilgivelse er derfor også synd.

Heb.10.11: Alle prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme ofrene, som aldri kan ta bort synder.12 Men Jesus har for alltid båret fram et eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd.13 Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans.14 For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.15 Også Den hellige ånd vitner for oss om dette. For først sier han:
Dette er pakten jeg vil slutte med dem i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn.
17 Og så:
Jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett.
18 Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd.

Apg.13.37: Men han som Gud reiste opp, så ikke forråtnelse.38 Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, 39 det skal enhver som tror, bli frikjent for på grunn av ham.40 Pass dere så ikke det profetene har sagt, skal hende med dere:

41   Se, dere som er fulle av forakt,
           dere skal undre dere og bli til intet.
           For en gjerning skal jeg gjøre i deres dager,
           en gjerning dere ikke ville tro
           om dere fikk den fortalt.»


46 Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene. 47 For dette er Herrens befaling til oss:
           Jeg har satt deg til et lys for folkeslag,
           for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.»
48 Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv, kom til tro.

Kommentar #52

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Om noen trenger å bli veiledet skal dette skje i oppriktig ydmykhet og inderlig kjærlighet og av de eldste i menighetene, og i alle fall ikke oss her på VD.

Vil det si at du kan si og skrive hva som helet som ikke har grunnlag i Guds ord i det hele tatt og at andre ikke skal kunne si deg imot, eller prøve å veilede deg?

Kommentar #53

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Å kalle slike for "bekjennende kristne" er vel heller tvilsomt.

Her snakker vi om bekjenne kristne som faller i synd ved djevelen listige angrep, han kalles også løgnens Far.

Hvor lenge det går før de selv sier de ikke lengre er kristne, eller at de innser at de er frafalne vet ikke vi her.

Derfor er det viktig at dette som har med å påpeke synd er i samsvar med Bibelen ord.

Her på VD kan vi være med og på peke hva synd er, ut fra det bibelen mener er synd.

Kommentar #54

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Sitat Rune: "Vil det si at du kan si og skrive hva som helet som ikke har grunnlag i Guds ord i det hele tatt og at andre ikke skal kunne si deg imot, eller prøve å veilede deg?"

Nei, det vil si at all form for syndeforkynnelse er meningsløst her på VD. Er der noe kristne og ikke-kristne har hørt nok om fra kristne, så er det den idiotiske syndeforkynnelsen som ikke gir noen som helst frukt i det hele tatt. Det er ikke dette livet i Ånden og lyset handler om.

Kommentar #55

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Her snakker vi om bekjenne kristne som faller i synd ved djevelen listige angrep, han kalles også løgnens Far.

Nei, det gjør vi ikke.

Vi snakker her om personer som synder bevist. Som misbruker nåden for å legimitere en syndig livsstil.

Kommentar #56

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Gunnar

Det er forskjelle på Åndelig modenhet og kjødelig styrelse i et kristent liv. Åndelig modenhet starter med det grunnleggende, og tar oss  videre til dypere innsikt og forståelse. Det står i Bibelen, Hebreerne 6,1. ”Derfor skal vi nå legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og søke å nå fram til modenhet. Vi vil ikke på ny legge grunnvollen og tale om omvendelse fra døde gjerninger og om tro på Gud.” For den nye skapning vi ble i Kristus , så måtte vi legge av det egoistise menneske i oss selv, den gamle naturen som ville det onde.

Åndelig modenhet er en prosess som tar tid og hvor vi legger bort egoistiske ønsker. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 3-1-4. ”Likevel kunne jeg ikke tale til dere, brødre, som til mennesker som lever ved Ånden. Jeg måtte tale som til mennesker slik de er av naturen, som til umodne kristne. Melk gav jeg dere, ikke fast føde, for det kunne dere ikke tåle. Ja, dere kan det ennå ikke, for det er jo fremdeles deres egen natur som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da mennesker med samme natur som alle andre og lever som de? Når én sier: ”Jeg holder meg til Paulus” og en annen: ”Jeg til apollos,” er dere ikke da som alle andre mennesker?” men her ser man at de umodene hadde vanskelig med å ta til seg åndelige føde, en moden føde slik at de kunne vokse i sin tro. spørsmålet er hvor lenge kan man bli i en slik tilstand der kjødet rår.før man mister frelsen?

Umodne kristne er også Guds barn selv om de ikke greier å leve i en modenhet, men de må omvende seg far sin kjødelige tilstand på veien. Dette er ikke en bra tilstand å forbli i, slik Paulus sier. Han iretteatte og formante de som levde i barnelæren i Kristus. Han behandlet de som sine egen søsken. men han var hard mot de, slik at de kunne vende om i fra sine ugudelige lyster. å bli modene kristne. de umodene kristen syndet på nåden i sin umodenhet. De viste at de syndet, men gjorde ikke noe med det. Når Paulus formante dem til å slippe tak i barnelæren, og komme seg videre til voksen lære i Kristus. så var det sikkert mange som hørte, og mange som ikke tok til seg formaningen. og det ble deres vei. vi har frie valg.og en lunken tistad er ikke godt å leve i hvis man forstår at man eri en slik tilstand

mvh

Rune

Kommentar #57

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Vi snakker her om personer som synder bevist. Som misbruker nåden for å legimitere en syndig livsstil.

Da mener du at disse er der ikke lengre noen muligheter til å bli frelst?

Kommentar #58

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Da mener du at disse er der ikke lengre noen muligheter til å bli frelst?

Om de velger å omvende seg fra sitt falske og hyklerske liv, så er det håp.

Angående synd, så vil jeg nevne tre sider.

1. Å falle i synd: å begå et feilsteg pga fristelse.

2. Å synde ubevisst: å stadig gjøre visse "småfeil" uten selv å legge merke til det

3. Å leve i synd: Å kjenne Jesus, men fortsatt synde med vilje tross at man vet hva Guds ord sier om det man gjør, men klamre seg til nåden.

De som holder på med punkt 3 mener jeg er på ville veier. Jesus betalte ikke prisen for oss for at vi skulle fortsette i samme spor som før vi møtte han.

Kommentar #59

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Brev til oss!

Publisert nesten 8 år siden

Jeg lurer på om noen dere menn lever i en annen verden enn jeg gjør.

Har dere ikke møtt ulykkelige kristne kvinner som er bedratt, eller lokket?

Har dere ikke møtt kvinner som har vært utsatt for incest som barn? 

Har dere ikke møtt ulykkelige kristne som har falt i synd?

Har dere aldri syndet og deretter kommet til dere selv gjennom forkynnelse av Guds Ord?

Da snakker jeg ikke bare om sex, men også andre ting som vi vet er mot Guds vilje.

Det Nye Testamentet er skrevet til oss alle, ikke bare de som levde på den tid det ble skrevet. Det gjelder også SENDEBREVENE i Johannes åp. 2. og 3. kap.

De er brev til oss, og er like aktuelle nå som da! De må ikke overses eller fjernes.

Menneskenaturen har ikke forandret seg så mye til det bedre siden år 70 +/-

Jeg kan ikke godt sitere 2 hele kapitler her, men hvis dere tar dere tid til å lese disse brevene, vil dere muligens forstå hva jeg mener.

Dere snakker om å ikke dømme, men er raske til å dømme en som har syndet, at han ikke er noen kristen lenger.

Hvor ble det av nåden da?

Trenger ikke en slik advarsler? Hjelp til å vende om? Jo, det er en jobb for menighetslederen. Men hvis menighetslederen ikke ser, eller ikke vil se, eller selv har vendt seg bort fra den sanne, sunne lære, hva da?

Noen må våke og si ifra! Det gjelder både i menighetene og i samfunnet ellers. Det er både kjærlighet og nåde :-)

Nå har jeg skrevet det jeg ønsker i denne tråden, og jeg tror ikke jeg har mer å tilføye.

 

Mvh Ragnhild

 

 

 

Kommentar #60

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er det ingen som kaller seg Laodikea, Sardes eller Tyatira? Jo, en vil ikke sammenlignes med disse. Skal vi gjøre som disse menigheter, og lukke øynene og ører og glemme Jesu og apostlenes advarsler?

SDA kaller seg selv for Laodikeamenigheten og mener/ har ment fra første stund at SDA er de. Det foreligger ett holistisk teologisk grunnlag. sammenfattet med kirkehistorien for denne tro.

Meget bra lesestoff:

http://amazingdiscoveries.org/S-deception-Revelation_letter_seven-churches

Kort om alle:

http://amazingdiscoveries.org/S-deception-seven-churches-Revelation-2-commentary

http://amazingdiscoveries.org/S-deception-seven-churches-Revelation-3-commentary

 

Laodikea spesielt:

http://amazingdiscoveries.org/S-deception-Revelation_Laodicea_lukewarm_True-Witness

 

ADTV:

http://amazingdiscoveries.tv/media/119/207-seven-churches/

Description: A look at the prophetic interpretation of the seven churches of Revelation 2 & 3. In this video, we are taken on a sweep through the history of the Christian church, from the time of Christ through a time of spiritual declension and apostasy, a time of compromise and to a time of gospel restoration. These chapters set the stage for the unraveling of the great controversy between Christ and Satan.

 

 

 

 

Kommentar #61

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Nei, det vil si at all form for syndeforkynnelse er meningsløst her på VD. Er der noe kristne og ikke-kristne har hørt nok om fra kristne, så er det den idiotiske syndeforkynnelsen som ikke gir noen som helst frukt i det hele tatt. Det er ikke dette livet i Ånden og lyset handler om.

Mener du at du selv kan si hva du vil og bruke ord som ikke er verdig for en kristen og utale mot andre bekjennende kristne her på VD.

Kan ikke se at denne ånd er så velvillig og ydmyk i det hele tatt.

Kommentar #62

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Misbruk av nåden? ???

Publisert nesten 8 år siden

Gunnar Lund skrev:

Vi snakker her om personer som synder bevist. Som misbruker nåden for å legimitere en syndig livsstil.
_________________________________________________________________

Hvilken misbruk av nåde er det du mener da? Vet du ikke at nåden først kommer ved vår Herre Jesus Kristus?

Rom.5.19: Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. 21 For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Dere må jo snart begripe at Jesus ikke kan vise seg før frafallet kommer? Det finnes ingen av dere som har fått noen særlig nåde, den er jo en gave til alle gjennom oppstandelsen ved den siste basun/ eller Kristi dag?

Fil.1.3: Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, 4 og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. 5 For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. 6 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. 7 Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte. Både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. 8 Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag.
9 Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, 10 slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, 11 fylt av rettferds frukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud

1.Tim.6.20: Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg! Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bare er kunnskap i navnet. 21 Noen har bekjent seg til den og dermed forvillet seg bort fra troen.

Rom.11.2: 2 7: Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud? «Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» Men hva er det guddommelige svaret han får? « Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal.» På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt. Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde. Hva så? Det Israel søker, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet.

Ingen får noen nåde overhodet før den Herre Kristi dag, det kan skriften bevise (Rom.15. 19-21) Nåde betyr rettferdighet. Sjekk ordet rettferdighet i skriften og se hva det betyr...

Kommentar #63

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

@kimo#59

Publisert nesten 8 år siden
Selvsagt kjenner jeg disse problemstillingene, og møter dem ofte i profesjonell sammenheng. Menn som gjør overgrep i Guds navn er det verste jeg kan tenke meg. Jeg oppfattet problemstillingen du først nevnte ikke i den kategorien. Uttrykke synde på nåden er og blir et misbruk av nåden, og har ingenting med kristen tro å gjøre.
Kommentar #64

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Mener du at du selv kan si hva du vil og bruke ord som ikke er verdig for en kristen og utale mot andre bekjennende kristne her på VD.

Kan ikke se at denne ånd er så velvillig og ydmyk i det hele tatt.

Ser at noen tar seg nær av min sterke kritikk av syndeforkynnelsen. Så da er i alle fall litt oppnådd.

Kommentar #65

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Litt av syndeforkynnelsens problem ...

Publisert nesten 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg lurer på om noen dere menn lever i en annen verden enn jeg gjør.

Har dere ikke møtt ulykkelige kristne kvinner som er bedratt, eller lokket?

Har dere ikke møtt kvinner som har vært utsatt for incest som barn?

Har dere ikke møtt ulykkelige kristne som har falt i synd?

Det du nevner her Ragnhild er gode eksempler på nettopp "kristen" hykleri, falskhet og manipulasjon, fordømming og grusomheter utført i Jesu navn.

"Ulykkelige kristne som har falt i synd" - hvem forteller da vedkommende at det er synd det de har begått? Jo, ofte "kristne" som fordømmer dem, mens Gud elsker dem inderlig av ren nåde.

Jeg kjenner gode kristne kvinner som har vært sammen med en mann og fått et barn "i synden". Deretter har menigheten pålagt vedkommende å gifte seg og ikke lenger leve i synd. Etter noen år klarer kvinnene til slutt å komme seg ut av flere års helvete i ekteskapet. Disse kvinnene er ødelagt for livet og kan aldri mer klare å ha normale relasjoner til andre mennesker. Hvem har da syndet mest? Jo, de som mener å være syndeeksperter er de skyldige - og egentlig burde de fått flere år i fengsel.

Enhver form for syndeforkynnelse er satans verk og er ikke av Gud. Disse menneskene er farlige!

PS - min definisjon på syndeforkynnelse er en unaturlig vektlegging på synden i forhold til frelsen og nåden, i forhold til Guds Ords egen vektlegging av synden.

Kommentar #66

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Jeg regner da med at Mads Tore klarer å se forskjell på en person som lever bevisst i synd og en som ikke gjør det?

Eller er det så vanskelig å se forskjellen her?

Kommentar #67

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Jeg regner da med at Mads Tore klarer å se forskjell på en person som lever bevisst i synd og en som ikke gjør det?

Ja, det regner også jeg med ...

Men en som lever bevisst i synd kan umulig være kristen.

Kommentar #68

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ja, det regner også jeg med ...

Men en som lever bevisst i synd kan umulig være kristen.

Det er nok riktig.

Men i følge Ragnhild så var det vist bekjennde kristne som drev denne praksisen.

Noe som får meg til å fundere.

Kommentar #69

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Men i følge Ragnhild så var det vist bekjennde kristne som drev denne praksisen.

Noe som får meg til å fundere.

Ja, her er noe som ikke stemmer helt. Ordet bekjennende kristen finnes ikke i Bibelen, sannsynligvis rett og slett fordi det å være en kristen ikke er noe du bare bekjenner uten noe mer liksom.

Hva betyr det å være en kristen - jo det vet vi. Vi trenger ikke gjenta det her. Men det er i alle fall noe mye mer enn bare å være bekjennende.

Men jeg tror Ragnhild har helt rett når hun skriver bekjennende, for det er vel akkurat det disse er; nemlig bekjennende falske ikke-kristne (ikke-frelste).

Kommentar #70

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ja, her er noe som ikke stemmer helt. Ordet bekjennende kristen finnes ikke i Bibelen, sannsynligvis rett og slett fordi det å være en kristen ikke er noe du bare bekjenner uten noe mer liksom.

Hva betyr det å være en kristen - jo det vet vi. Vi trenger ikke gjenta det her. Men det er i alle fall noe mye mer enn bare å være bekjennende.

Men jeg tror Ragnhild har helt rett når hun skriver bekjennende, for det er vel akkurat det disse er; nemlig bekjennende falske ikke-kristne (ikke-frelste).

Mulig det.

Men når hun skrev "bekjennende" så trodde jeg faktisk at hun mente noe som var ekte.

Kommentar #71

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Spørsmålet

Publisert nesten 8 år siden

Når nåden brukes som en bilett til legitimering av synd, da er ikke lenger nåden som er i virksomhet, men kjødet.

Hva skal vi si, skal vi fortsette å synde for at nåden skal bi enda større? Langt derifra - hvordan kan vi som er døde fra synden fremdeles leve i den?

Spørsmålet er om en bruker nåden som en sovepute, så en kan fortsette å synde.
Eller om en bruker nåden som en mulighet til å reise seg igjen etter et fall.

Kommentar #72

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er om en bruker nåden som en sovepute, så en kan fortsette å synde.
Eller om en bruker nåden som en mulighet til å reise seg igjenn etter et fall.

Jeg vet ikke, men jeg tror at svaret er enda enklere, nemlig at disse bevisste synderne lever i kjødet og ikke i lyset i Ånden. De er altså rett og slett ikke-kristne som kun vanker i miljøet av sosiale årsaker og spiller et skuespill både for seg selv og andre. Med andre ord er de underlagt satan - selv om det er harde ord.

Kommentar #73

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Sal26,2 Ransak meg, Herre, og prøv meg! Gransk mitt sinn* og mitt hjerte!

Sal139,23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg, og kjenn mine tanker!

2 Kor13,5 Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Kjenner dere ikke dere selv, at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven.

Kommentar #74

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hva er syndeforkynnelse egentlig?

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
gode eksempler på nettopp "kristen" hykleri, falskhet og manipulasjon, fordømming og grusomheter utført i Jesu navn.

Ja, og derfor bør også den slags advares mot, for det du nevner her er også synd både mot nesten og mot Gud.

For du mener vel også at hykleri, falskhet, manipulasjon og fordømming er synd? Altså driver du nå med syndeforkynnelse :-) Jeg synes det er helt ok. Hyklere bør advares!

"Bekjennende kristen" er en som bekjenner troen på Jesus.

Hvis vedkommende lever et dobbeltliv bør han/ hun bli vekket, få advarsler, få hjelp til å se sin synd og omvende seg. Og få høre at det er NÅDE å få for den som bekjenner sine synder.

For Jesus elsker også disse. Han elsker syndere av alle slag. Den gode hyrde leter etter sauen som har gått seg bort, uansett hvilken måte han gikk seg bort på.

Jeg hadde egetlig slått knute på denne tråden for min egen del....men det later til å være delte meninger om hva jeg mener, så derfor......

Må Herren velsigne og bevare hver enkelt av dere mine trossøsken. Må hans ansikt lyse over dere og være dere nådig. Må Han gi dere alle sin fred!

God helg.

Mvh Ragnhild

 

Kommentar #75

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Mads/ Gunnar

Det finnes flere eksempler i Bibelen på  Krstne levde som lunkne. Som måtte formanes, og irettesettes. Paulus har et klasisk eksempel på dette. Paulus gir en enkel og forstålig beksrivelse på dette. Den umodne kristne som fremdeles spiser av den flytende føden. Barne læren i kristus. Der han omtaler de som kjødelige kristne som fremdeles ikke tåler den fast føden i Kristus. Den sunne læren tålte de ikke. Men alikavel fortsatte paulus og formane diss søsken i håp om bedring, spørsmålet var, hvor lenge kunne disse treene stå oppreiste før de ble hugd av. Nåden er stor og undeligt, og når dette innlegget handler om nåde, så er det viktig å forstå at man har med en nådefull Gud å gjøre, som ikke avskriver den som har beskjent seg som en kristen. men at Han lar alla få sjansen til å bli modne i Kristus, og man må skille mellom den svake kristne og den som lever i synden som kristne. To forskjellige ting dette. Man kan ikke ta disse under samme eksemplet. Så her var det et eksempel på at Kristne som fremdeles levde i sin kjødelige del, istede for den åndelige del.

Det andre eksemplet er menigheten Laodikeerne, der menneskene som var i en menighet hadde sovnet fra den første kjærlighet til Kristus, og begynnte å venne seg til denne verdens kjærlighet. De ble et bevis på en sovende menighet, som hadde slumret bort i nytelser og matrialistiske goder, og det er fort gjort. Men Jesus refset og formante disse menneskene til å våkne opp, selv om deres hjerte var langt bort, så håpte Han på å vekke disse, men for påminne om Guds ord slik som man gjør fordi man har kjærlighet til sine søsken.

Det tredje eksemplet er såkornet. Der mange såkorn blir sådd ut der man motar og beskjenner Jesus, men på veien så skjer det ting med den troende. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok før hver enkelt begynte å miste fokuset på kristus. Jeg kunne tenke meg at de kunne gå lange deler av sitt liv som beskjennden kristne. Men at kjødet begynte mer og mer å ta over for åndens del. 

Dette er bare noen eksempler på Troende som vandret I Jesus en stund. De tok til seg forkynnelsen, men kjødet i den vekte bægjer og tok mer og mer over, og på hvilke måter prøvde man å vekke disse menneskene på? Jesus ga oss advarsler om å ikke falle i søvnen som var farligt å gjøre, vær våkne. Man skal påminne verandre om hva som står skrevet i Guds ord. Forkynne omvendelse fra synden blant søsken. Det er en del av vår forkynnesle holde ordet levende og brendende.  Det er lett å gå seg vill i dag.

Hvorfor kan man ikke se at dette gjelder i dag også som den tid i Jesus sin tid, har vi blitt åndelige blinde på denne type sannhet?  eller ignonere man dette begrunn av nådeforkynnelsen? Hva skal man med nåde i dag hvis ikke Gud kan være tålmodigt med sine barn som vandrer på veien. Jeg vandret i lunkenhet i 18 år, og jeg vet at min tro mistet jeg ikke.  Troen var min sikkerhet, i den ble jeg rettferdigjort, men jeg levde ikke i Guds vilje, Jeg levde som en søvnig kristen. Men jeg var Glad da Herren kalte på meg. og på den måten våknet jeg opp  i fra min søvnige tilstand.

Jesus var både radikal og sannferdig og nådefull. Han hadde en unik emne til å forstå menneske fullt og helt. Et veldig godt eksempel er Judas som levde med Jesus i over 3 år, som en lunken kristen. Jesus var en venn som lot han vandre med dem, i håp om at Han skulle komme til seg selv og beskjenne synden i sitt liv. Jeg håper med dette at man kan forstå hva det er å leve om en lunkenhet og samtidlig være en kristen, men som har sporet av på veien, men som trenger hjelp til å komme i rett spor igjen. Er det ikke nåde og kjærlighet man snakker om i denne tråden. uten nåde og kjærlighet så kan man ikke nå de lunkne. Da påminner og oppmuntrer man verandre til å omvende seg fra synden. 

Men jeg ser jo at det er flere her inne som ikke ønsker å forstå denne delen av læren i Kristus. Det siste eksemplet kan jeg også ta med. Det er om de ti jomfruer. Der alle i utgangs punktet hadde olje på lampen, men bare fem av de kom hel fram, fordi de hadde ekstra olje på en kanne. De andre miste sin olje. Alle var frelst i utgangspunktet, men fem av de ble lunkne på veien.  Dette kan  skje på veien som man vandre på. Synde forkynneslen er like viktig som nåde forkynnelsen, men på to forskjellige måter.

mvh

Rune

Kommentar #76

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

For meg er nåden viskelæret og jeg er blyanten. Et bilde jeg hørte på en barneandakt for lenge siden.

 

Kommentar #77

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Min definisjon av syndeforkynnelsen

Publisert nesten 8 år siden

Syndeforkynnelse er slik jeg definerer det (og slik jeg bruker det i mine innlegg): Det å fokusere mye mer på synden i forkynnelsen i forhold til nåden, frelsen og kjærligheten; og ikke minst stadig nevne dette i de fleste innlegg og kommentarer.

Jeg har aldri skrevet at man aldri skal omtale synd - aldri. Men jeg har skrevet at det er farlig når man overdimensjonerer synden i forhold til Guds Ords egen vektlegging av synd.

Den form for synd en typisk syndeforkynner omtaler er homofili, abort og sex utenfor ekteskapet. Det er det som er mest populært å forkynne.

Hykleri, falskhet, manipulasjon og fordømming er mye mer alvorlig enn homofili, abort og sex utenfor ekteskap, fordi det ødelegger for store deler av kristendommens fundament.

Kommentar #78

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
For meg er nåden viskelæret og jeg er blyanten. Et bilde jeg hørte på en barneandakt for lenge siden.

En flott definisjon :-)

Kommentar #79

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Jeg har aldri skrevet at man aldri skal omtale synd - aldri. Men jeg har skrevet at det er farlig når man overdimensjonerer synden i forhold til Guds Ords egen vektlegging av synd.

 

 

Her skriver du: "Enhver form for syndeforkynnelse er satans verk og er ikke av Gud. Disse menneskene er farlige!"

 

 

 

 

Er dette i tråd med det du sier her om at du aldri har skrevet at en ikke skal omtale synd?

Kommentar #80

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Her skriver du: "Enhver form for syndeforkynnelse er satans verk og er ikke av Gud. Disse menneskene er farlige!"

Er dette i tråd med det du sier her om at du aldri har skrevet at en ikke skal omtale synd?

Du skriver jo bare for å kverulere Kjell Bjørn. Liker du ikke meg?

Jeg har definert hva syndeforkynnelse er, slik jeg ser det. Og en hver form for bevisst overvekting av "populær synd" som homofili, abort og sex utenfor ekteskapet, i en forkynnelsessammenheng, er satans verk siden den ødelegger for kristendommen. Det er nemlig ikke dette kristendommen handler om.

Kommentar #81

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Mads

Se på hvor opptatt du selv er av synden. At den tar fokuset bort fra nåden. Tenk litt på dette Sannheten I Guds ord må være det som ligger vårt hjerte nermest.uten sannheten så vil synden fornektes og rettferdigjort igjennom ord og handlinger. Å synligjør synden kan være et viktig steg til frihet for mange. Slutt å fokuser på synden Mads. Hjelp til medå formidle sannheten I Guds ord slik det står. Ved å synligjøre sannheten vil løgnen bli avslørt har du gått glipp av denne type undervisning Mads? Du kan ikke plukke vers hulter til bulter og plukke ut bare det som øre vil høre for det kan fort bli et selvberdrag.

Mvh

Rune

Kommentar #82

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Populær og upopulær synd?

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
"populær synd" som homofili, abort og sex utenfor ekteskapet,

Populær synd som feks "homofilt ekteskap" skal altså velsignes i kirken. Sex utenfor ekteskap skal godtas og forties.

Men, sitat av deg: "kristen" hykleri, falskhet og manipulasjon, fordømming"   --skal fokynnes og fordømmes med harde ord?

Det er litt vanskelig å forstå hva du egentlig mener.

Men det ser ut som om du mener at homofilt samliv, abort og seks utenfor ekteskap blir overfokusert. Det kan du nok ha rett i, men det er vel ikke så rart, for dette er av de ting mange nå ønsker skal bli godtatt og ikke kalles synd lenger.

Vi er vel noen enda som mener at det som er beskrevet som synd i Bibelen ER synd. Vi ønsker ikke at dette skal godtas eller velsignes, for vi tror at det til syvende og sist vil føre oss bort fra Jesus.

Vi ønsker ikke å få aksept for hykleri, falskhet, manipulasjon eller fordømming heller. Og slett ikke be om at en slik livsførsel skal velsignes!

Men vi ønsker at alle skal komme til sannhets erkjennelse, og komme til Jesus for å bli tilgitt og fornyet ved Hans store kjærlighet og nåde.

Mvh Ragnhild

 

 

Kommentar #83

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Det er litt vanskelig å forstå hva du egentlig mener.

Men det ser ut som om du mener at homofilt samliv, abort og seks utenfor ekteskap blir overfokusert.

Ja, det er det jeg mener. At dette blir kraftig overfokusert av enkelte slik at det går på bekostning av Bibelens hovedbudskap som er frelse, nåde og kjærlighet.

Jeg mener at de som fokuserer så mye på synden (overfokuserer) faktisk ikke har forstått hva nåden og livet i Ånden går ut på. Nåden er ikke noe som er nesten-nåde eller halveis-nåde. Nåden er en fullstendig benådning fra Gud, og Gud gjør som kjent ingenting stykkevis og delt, men perfekt fullkomment.

Nåden hviler ikke på gjerninger, for at noen skal skryte av seg selv.

Ef 2:4-10: "Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem".

Kommentar #84

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener at de som fokuserer så mye på synden (overfokuserer) faktisk ikke har forstått hva nåden og livet i Ånden går ut på.

Her tror jeg det er du som overfokusere når det gjelder at det er noen som overfokusere.

En overfokuserer vel ikke bare fordi en kaller synd for synd, slik bibelen gjør, når en har tråder som går på dette hva er synd.

Kan det være at du ikke er en synder lengre, det for så bli opp til deg, men her er det syndere som trenger nåde og tilgivelse hver dag, ja hvert minutt og sekund, hele tiden, fordi vi er syndere.

At du velger å bruke slike utrykk at det er satans verk har jeg ikke noe til overs for.

Kommentar #85

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Derfor er syndeforkynnelsen og fordømmelse blant kristne en stor synd imot Guds Ord. Dette er en måte som satan bruker for å forvirre kristne og prøve å få dem til å tenke; «jo, men det kan jo ikke være så lett å leve som frelst». Men akkurat så lett er det. Der finnes ingen mellomfrelse, eller nesten-frelst. Når man bekjenner sine synderog vandrer i lyset har vi fellesskap med hverandre og Jesus renser oss for all synd.

Det var veldig godt sagt. Jeg tror også at Satan er veldig opptatt av at en skal oppleve det for vanskelig å være  kristen slik at en gir opp. 

når en forstår at det er Jesus som tar over roret når en blir frelst og en overlater ting i livet til han og lar han kjempe kampen og slutter å dra seg selv etter håret. kan faktisk ting begynne å skje det er da man tror .Man tror på Jesus og det han har gjort ferdig for oss. Man skal vandre i ferdilagte gjerninger og alt er gjort klart for oss.

Og om noen syntes at Gud jobber litt for sent med noen folk og undres over hvorfor de lever" konsi konsa", ja så bør dem ta i å begynne å be til Gud om tempo, at Gud må sette på turboen. Det er Jesus som har frelst oss og sier at vi skal legge alt i hans hender.Men de skla ikke se bort i fra at gud har andrte ting i dette menneksets liv han er mye mere opptatt av å gjøre noe med, enn hva kanskje folk er opphengt i.

helsa er jeg bra siker på at gud er opptatt av med folk. At en holder seg frisk. Om en person er veldig syk men samtidig har  andre problemer i livet, så skulle en vell tro at en Gud som er mere inteligent enn folk tenker at det e rveldig viktig å bli frisk, forde at hva nytter det å bli kcvitt et lite bagatell problem om en dauer. Så betviler ikke at helse er litt i fokus hos Gud . Og mye mere. kan ikke hjelpe så mange andre heller om en er syk 

Og når jesus har dødt på golgata for oss og tatt på seg all vår skyld og feil og synd og alt. Så er det nok som du skrive en stor synd å drive å tilbakevise det som Jesus har gjort. Som om de ikke tror på Jesus og hva han har gjort for oss.

Kommentar #86

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Sal 32,1-5 {Den som er tilgitt av Gud, er salig}
Av David. En læresalme.*
Salig er den som har fått sin overtredelse tilgitt og sin synd dekket over.
2 Salig er den mann som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. 3 Så lenge jeg tidde, ble mine bein borttært*, idet jeg stønnet hele dagen.
4 For dag og natt lå Din hånd tungt på meg. Min livskraft svant som i sommerens tørke. Sela 5 Min synd bekjente jeg for Deg, og min misgjerning har jeg ikke dekket over. Jeg sa: "Jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren." Og Du tilgav meg min syndeskyld. Sela

Kommentar #87

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Sal 32,1-5 {Den som er tilgitt av Gud, er salig}
Av David. En læresalme.*
Salig er den som har fått sin overtredelse tilgitt og sin synd dekket over.
2 Salig er den mann som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. 3 Så lenge jeg tidde, ble mine bein borttært*, idet jeg stønnet hele dagen.
4 For dag og natt lå Din hånd tungt på meg. Min livskraft svant som i sommerens tørke. Sela 5 Min synd bekjente jeg for Deg, og min misgjerning har jeg ikke dekket over. Jeg sa: "Jeg vil bekjenne mine overtredelser for Herren." Og Du tilgav meg min syndeskyld. Sela

Ganske imponerende når man tar frem en salme fra det gamle testamentet i forbindelse med nåden og den nye pakt, hvor Jesus døde på korset for våre synder.

Dersom dette er forståelsen til syndeforkynnerne er det ikke rart at syndene blir viktige.

Kommentar #88

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
når en forstår at det er Jesus som tar over roret når en blir frelst og en overlater ting i livet til han og lar han kjempe kampen og slutter å dra seg selv etter håret. kan faktisk ting begynne å skje det er da man tror .Man tror på Jesus og det han har gjort ferdig for oss. Man skal vandre i ferdilagte gjerninger og alt er gjort klart for oss.

Flott sagt Turid!

Kommentar #89

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, vanskelig...

Publisert nesten 8 år siden

Gunnar Lund:

Jeg regner da med at Mads Tore klarer å se forskjell på en person som lever bevisst i synd og en som ikke gjør det?

Eller er det så vanskelig å se forskjellen her?
_____________________________________________________

Jeg tror han mener at han går fri av synden, fordi han kan se splinten, men kanskje ikke bjelken?

1.Joh.1.8:Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss ...

All urett er synd (1.Joh.5.17) - da havner flestepaten inn under noe av disse kategoriene:

For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige,  ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede,  svikefulle, oppfarende og innbilske. (2.Tim.3.)

Kommentar #90

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ganske imponerende når man tar frem en salme fra det gamle testamentet i forbindelse med nåden og den nye pakt, hvor Jesus døde på korset for våre synder.

Dersom dette er forståelsen til syndeforkynnerne er det ikke rart at syndene blir viktige.

 

Dere må bare preke i veg, dere klare aldri å få tilgivelse uten at dere bekjenner dere synder, hvis det er det dere tror.

Jeg er nødd til å holde fram de bibeleske sannheter som synd og nåde, at bekjent synd er en tilgitt synd, en som ikke bekjenner sin synd, vil den synd fører dette mennesker i evigfortapelse.

Dette er godt for meg som kjenner på den onde lyst og synder i tanker ord og gjerninger og vite at Jesus tilgir den som kommer til han.

Jeg er glad for at jeg skal få lov til å møte en nådig Gud fordi Jesus kom for å sone all verdens synd.

Derfor har jeg også en stor Jesus.

Den som er tilgitt mye han elske mye sa Jesus til kvinnen, slik er det for meg også.

Kommentar #91

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
dere klare aldri å få tilgivelse uten at dere bekjenner dere synder, hvis det er det dere tror.

Hvem har sagt at noen får tilgivelse uten å bekjenne sine synder? Jeg kan ikke huske å ha sett noen som har skrevet det her på VD.

Selvsagt skal vi kristne bekjenne våre synder. Det står klart i Guds Ord og er udiskutabelt.

1. Joh 1:8-9 "Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett".

Kommentar #92

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Hvem har sagt at noen får tilgivelse uten å bekjenne sine synder? Jeg kan ikke huske å ha sett noen som har skrevet det her på VD.

Det virket bare slik, slik dere forholdt dere til dette som har med å fortelle sannheten om menneskes syndige tilstand, når det gjelder forholdet til det som har med et syndig liv og gjør.

Kommentar #93

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jeg skjønner ikke hvordan noen kan hevde noe som helst -

Publisert nesten 8 år siden

Kjell Bjørn;

Jeg er nødd til å holde fram de bibeleske sannheter som synd og nåde, at bekjent synd er en tilgitt synd, en som ikke bekjenner sin synd, vil den synd fører dette mennesker i evigfortapelse.
________________________________________________________________________

ut en et eneste bevis? Jeg setter opp ordlisten numerisk slik de skulle komme til sine oppfyllelser, og så kan du sjekke selv når disse synes oppfylte;

1 Loven

2 Fallet

3 Nåden og sannheten

Joh.1.17: For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus

Rom.5.20:  Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større

Noen fakta omkring:

1 Loven - Gal.3.19:Hva så med loven? Den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovbrudd, helt til den ætten kom som løftet gjaldt. Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann.

Når skjedde dette? (Gjør oppmeksom på at engler = høstfolk og høsten er verdens ende, Matt.13.39)

2 Fallet - 2.Tess.2.2: La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet.  3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.  4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud.

Når skjedde dette? (dersom punkt 1 eller 2 har uteblitt, er heller ikke punkt 3 oppfylt)

3 Nåden (erstatning for fallet Rom.5.20) - 1.Pet.1.10: Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få. 11 De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, pekte fram mot, og hvordan den tiden ville bli. For Ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme.

Rom.5.15:  Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus.16 Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse, enda mange hadde falt.

1 Altså må det begrunnes når 1 loven kom (430 år etter Kristus - Gal.3.16-17) hvordan begrunne at loven ble gitt som et tillegg (år 430- 463) av  engler?

2 Fallet skulle komme etter loven ble gitt (Rom.5.20, etter år 430- 463) når skjedde fallet og hvem var fortapelsens sønn? Hvilket tempel satte han seg inn i?

3 Når ble fortapelsens sønn tilintetgjort slik at nåden kunne gis? (2.Tess.2.7-8)

Kan ikke du eller andre besvare disse spørsmålene som handler om et handlingsmønster fra Gud, er tråden her bare noe fordømt tull og tøys og dere vet ikke hva dere skriver om engang.

Kommentar #94

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
1 Loven

2 Fallet

3 Nåden og sannheten

Loven: ble gitt første gang ved de første mennesker, da sa Gud:

1 Mos3,3 men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, ellers skal dere dø."

Fallet: da så kvinnen at frukte på treet var godt:

1 Mos3,6 Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene og et tre til begjær siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var hos henne, og han åt.

Nåden kom ved at Jesus kom inn i denne tidshusholdning for ca 2000 år siden.

1 Mos3,15 Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ætt* og hennes Ætt**. Han** skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl."

 

Etter at han hadde levd det liv som vi ikke klarte å leve, og død den død vi skulle ha dødd, da ingen død kunne holde på han, så han sto opp og gikk tilbake til sin Far i himmelen.

Denne seier over døden gjør det mulig for alle som påkaller herren navn skal bli frelst.

Men der er ikke som påkaller dette navn, uten at de ser de er fortapte syndere.

Kommentar #95

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

God dag - økseskaft?

Publisert nesten 8 år siden

Kjell Bjørn:

Nåden kom ved at Jesus kom inn i denne tidshusholdning for ca 2000 år siden.
_________________________________________________________________

Javel. Ser at du har vært innom Edens hage (Guds rike) en tur og sett på frukten av treet. Men Guds rike var på "Jesu tid" et ennå ikke oppfylt rike...

Så jeg spurte jeg etter:

1. Lovens ankomst i følge Gal.3.16-17?

2. Frafallet i følge 2.Tess.2.2-4?

3. Nåden i følge Rom.5.15-16?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere