Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12

Å være Ham til behag

Publisert: 15. jun 2013

«Derfor setter vi også vår ære i - enten vi er hjemme eller borte - å være ham til behag»

2 Kor.5v 9-10

Vårt største ønske ,som kristne, bør være å behage Gud. Fylt av hans kjærlighet ønsker vi å gi tilbake i takknemlighet for alt hva han har gjort for oss og fortsatt gjør i våre liv. Vi elsker fordi han har elsket oss først (1 Joh.4,19).

Det er Gud som er den som virker i oss både å ville og å virke til hans gode behag(Fil.2,13). Uten tro er det umulig å være til behag for Gud (Hebr.11,6). De som er i kjødet kan ikke være Gud til behag. (Rom.8,8).

Hvis Kristi Ånd bor i oss er vi ikke i kjødet(Rom.8,9). Men selv om vi tilhører Kristus kjenner vi ofte en kamp mellom Ånden og kjødet. Vi kjenner oss ofte igjen i det Paulus beskriver i Rom. 7,19:

«Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg“

Ikke sjeldent måtte Paulus skrive formanende brev til kristne.Til Korinterne skriver han i

1 Kor.3,1-3;

Likevel kunne jeg ikke tale til dere, brødre, som til mennesker som lever ved Ånden. Jeg måtte tale som til mennesker slik de er av naturen, som til umodne kristne.  2 Melk gav jeg dere, ikke fast føde, for det kunne dere ikke tåle. Ja, dere kan det ennå ikke,  3 for det er jo fremdeles deres egen natur som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da mennesker med samme natur som alle andre og lever som de?

I 1 Tess.4,1 formaner Paulus menigheten til å gjøre enda større framgang i å være Gud til behag;

For øvrig, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være Gud til behag, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette!

Det hersker ingen tvil om at bibelen oppfordrer oss til å leve et liv til Guds behag. Vi spør da; Hvordan kan vi leve et slikt liv?

I Kol. 1,9-12 finner vi svaret;

Helt fra den dag vi fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. 10 Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje. Da bærer dere frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. 11 Dere skal styrkes og få kraft, av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er utholdende og tålmodige. 12 Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset.

I disse versene legger vi merke til tre viktige forutsetninger for å kunne behage Gud. Vi må fylles med kunnskap om Guds vilje, bære frukt og med glede takke Faderen.

Kunnskap om Guds vilje

Gud åpenbarer hvem han er og hva hans vilje er gjennom hans Ord som er nedskrevet i bibelen.Når vi leser i bibelen og ber om at den Hellige Ånd får åpenbare Ordet for oss, lærer vi å kjenne Guds hjerte og vilje slik at vi vet hvilken vei vi skal gå og hvordan vi kan leve et liv som er til Guds behag.

Tenk hvilken rikdom vi har i Guds Ord hvor vi stadig kan fylles med mer kunnskap om vår Herre og Frelser og å vokse nærmere han.

Bære frukt

For flere år siden plantet min mann og jeg to små epletrær i hagen vår. Spente, ventet vi på om de kom til å bære frukt. Og se, etter et par år gledet vi oss over å kunne høste de første eplene. Mens vi fortsatte å glede oss over å se det ene treet vokse og bære mer og mer frukt for hvert år, såg vi heller tvilende på det andre treet som bar mindre og mindre frukt.Etter noen år var det ikke et eneste eple igjen på det treet. Så vi undersøkte det og fant ut at røttene var helt oppspiste. Uten røtter var det ikke noe mer å forvente fra det treet. Det var ikke vanskelig å få rykket opp den lille stubben som var igjen og få kastet det vekk.

I Joh.15, 1-6 sammenligner Jesus seg selv med et tre;

Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen.  2 Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.  3 Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.  6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner.

Det er kun hvis vi blir i Jesus Kristus at vi kan bære frukt. Det er også på fruktene vi vil kjennes om vi virkelig er ekte Jesus etterfølgere (Matt.7,15-17)

På samme måte som et nytt frukttre trenger tid til å bære frukt, trenger en ny kristen tid til å bære fram gode frukt. Treet vokser og bærer mer og mer frukt og en kristen gleder sin eier i å modnes i troen og å bære fram gode frukt.

I Gal.5,19-23 setter Paulus kjødets gjerninger opp mot Åndens frukt;

Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, 20 avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier 21 og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.

22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven.

Er ikke et tre som bærer slike Åndens frukt vakkert å se til? Det er også et slikt tre som gjenspeiler et liv som behager Gud.

Takknemlighet

Sist, men ikke minst, er et liv som med glede takker Gud, et liv som behager han. I 1 Tess.5,18 står; «Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus»

Ofte er vi snarere til å klage over alt enn til å takke for alt. Men blir vi ikke mye gladere over å takke? Og har ikke vi, som er blitt kjøpt fri med Kristi dyrebare blod, størst grunn til å takke Gud for hans uendelig store gave til oss? Vi har også så mye mer å takke Gud for; For hans vidunderlige skaperverk, for at han sørger for oss og gir oss det vi trenger. Ja, vi kan til og med takke Gud i trengsler. For vi vet at han er også der som den gode Hyrde som aldri svikter sine.

Det er ikke alltid vi «føler» for å takke. Men hvis vi likevel begynner å takke, blir vi fylt av den gleden som bare Herren kan gi. Og vi vil vokse i takknemlighet og vi vil få se hvor underfull vår Frelser er. 

1 liker  
Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei Hildegunn

 

 

 

Et flott innlegg der du henviser til Guds sanne ord i all enkelhet. Der du tar for deg alt fra det nye livet til takknemelighet, steg for steg.

 

1 Kor.3,1-3;

Likevel kunne jeg ikke tale til dere, brødre, som til mennesker som lever ved Ånden. Jeg måtte tale som til mennesker slik de er av naturen, som til umodne kristne. 2 Melk gav jeg dere, ikke fast føde, for det kunne dere ikke tåle. Ja, dere kan det ennå ikke, 3 for det er jo fremdeles deres egen natur som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da mennesker med samme natur som alle andre og lever som de?

 

Dette blir nevnt i en av menighetene til  Paulus der han sette lys på å leve i ånden. For fremdeles hersket det missunelse og strid blant søskene. Det gav ingen frukt,. De stangnerte på sin vei. De ble sittende fast i sin utvikling av sin tro. Paulus måtte gang på gang gi de melk, det flytende budskapet som var barnelæren i Kristus. De tålte ikke den faste føde. Den voksene lære i Kristus.  Kjødet rådde  blant søskene i troen. Paulus måtte både formane og irettesette sine søsken, slik at de kom på den rette vei i ånden kontra kjødet. En lunken holdning hadde spredd seg i menigheten.  Paulus gjorde de oppmerksomme på at de levde som verden, og ikke som åndelige søsken. Det måtte vere tøft for den som hørte budskapet, men for den som motok det i ydmykhet ble det til liv for.

 

 

Det som kommer ut av åndens frukt er sannhete, kjærlighet nåden og tro. Det å streve etter fruktene i ånden gir oss kraft  til større tro.

 

 

 

I Joh.15, 1-6 sammenligner Jesus seg selv med et tre;

Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. 2 Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. 3 Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre. 6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner.

 

 Dette minner meg på min tid som en lunken. Der jeg var på treet. Jeg var en grein på treet, uten frukt. Greinen ble uten lys, den lå i gjørma og var tilsmusset av moll og jord var tilgriset. Den fikk ikke lys, til en dag da vingårdsmannen så min ynkelige tilstand, og ville gi Greinen en sjanse i nådens kraft. Vingårdsmannen kapte av greinen vasket den og podet den inn igjen. På den måten fikk grenen liv til å bære frukter igjen. Vingårdsmannen vasket av synden da jeg ba om tilgivelse og jeg fikk nåde til å begynne mitt liv på nytt. Alt ble nytt da sannheten og nåden kom inn til mitt hjerte. Derfor er jeg evigt takkmnemeligt for Guds godhet og miskunnhet over for oss mennesker. Vi kan være så syndige man kan være, men alikavel så finnes det nåde for den som omvender seg til Herren.

 

 

 

Det å være en kristen i dag er en kamp. Ikke bare i det indre, men også i fra det ytre påkjenninger. Hvordan kan man si hvilken kamp er det du snakker om . Den kamp som jeg refefrer til Beskriver paulus så bra da han sier. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Når man er blitt en nyskapning så begynner den virkelige kampen mot kjødet. Før hadde vi ikke en kamp mot kjødet, da vi levde i kjødet. Da man ble født på nytt så ble man forvandlet i det indre liv. Fikk den Hellige ÅND I våre liv. Da ble det strid mot kjødet, der Paulsu sier så  fint kjødet stå i mot ånden og ånden står i mot kjødet. Det er ingen tvil om at det å bli født på nytt, så vil man være i berdskap resten av våre liv i mot kjødet. Jesus sier vær berdt og vær våken, for sovner man så vil kjødet overta kommandoen I våre liv slik Paulus nevner dette for det er jo fremdeles deres egen natur som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da mennesker med samme natur som alle andre og lever som de? Derfor kan jeg ned frimodighet si det å bli født på nytt blir en kamp for resten av vårt frelste liv. men man har motat Guds våpen. Guds fulle rustning ikler man seg til stridens alvår. Bruk de redskapne vi er blitt velsignet med. Mange lover bedre tider etter frelsen, men det blir feil å si. jeg sier det blir verre når man blir frelst. men det du får er håp tro og den fred vår tro gir. Som ikke verden kan gi. Det er den store forskjellen og det håp vi har å se fram til et håp som vi ikke set er til velsignelse mens vi vandre på veien.

 

Takker for ditt budskap gleder meg over dette at du også henviser og påminner om den enkle sanhet som er skrevet i Guds ord

 

Guds fred

 

 

mvh

Rune

Kommentar #2

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Dette minner meg på min tid som en lunken. Der jeg var på treet. Jeg var en grein på treet, uten frukt. Greinen ble uten lys, den lå i gjørma og var tilsmusset av moll og jord var tilgriset. Den fikk ikke lys, til en dag da vingårdsmannen så min ynkelige tilstand, og ville gi Greinen en sjanse i nådens kraft. Vingårdsmannen kapte av greinen vasket den og podet den inn igjen. På den måten fikk grenen liv til å bære frukter igjen. Vingårdsmannen vasket av synden da jeg ba om tilgivelse og jeg fikk nåde til å begynne mitt liv på nytt. Alt ble nytt da sannheten og nåden kom inn til mitt hjerte. Derfor er jeg evigt takkmnemeligt for Guds godhet og miskunnhet over for oss mennesker. Vi kan være så syndige man kan være, men alikavel så finnes det nåde for den som omvender seg til Herren.

Hei Rune

Dette var en vakker lignelse som beskrev en tilværelse hvor det ikke var gode frukt i ditt liv men hvor Gud i sin store godhet og miskunnhet gav deg en sjanse til å vende om og børe frukt igjen!

Takker deg, Rune, for din utfyllende og klare kommentar! 

Kommentar #3

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
i. jeg sier det blir verre når man blir frelst.

Det er altså din opplevelse da om det å bli frelst. Men mange har opplevd frelsen som svært befriende de har rett og slett fått et helt nytt liv. Noen synes at det er veldig godt å ha Gud og Jesus, det oppleves trygt. 

Gud og frelsen har gitt mange trygghet.

mange slet og kavet veldig før og hadde sine dagelige kamper, dette satte Jesus dem fri fra da de ble frelste har hørt mange vitnesbyrd om slikt. Folk ble frelste og opplevde å bli frie. Også etter mange år.

Men om en vil være lovisk så blir det nok slitsomt og en kamp uten like. Da må en tenke på de mange ord Paulus hadde, han sa spurte jo de loviske om hvem som hadee forhekset dem. Blir kristenlivet et kjemp og kav i kjødet så må en søke mere fra gud søke Jesus søke frelsen og ta til seg at nåden Gud har og Guds kjærlighet  leve i ånden. Ordet alena lett  forhekser.

Størst av alt er kjærligheten sa Jesus!

Dine tidliger problemer har du beskrtevet før og skal ikke gjengi dem. Det vet du. Og det jeg tenkte at alle sliter ikke med å bli kvitt noe når de tar i mot Jesus, mange får noe de har kanskje bare angst å slite med å Jesus kan fjerne den, da opleves det lett at Gud er god. Og de bare får av Gud da.

Det er jo ikke slik at alle som blir frlste får en stor kamp med seg selv. Ikke alle har hatt annet enn et greit og kjekt liv med lite til ingen laster. De fikk bare et pluss med å ta i mot Jesus. Folk har så ulik opplevelse av alt.

Å det er jo ikke slik at en må på stedet en tar i mot frelsen legge av seg på en gang alle verden av laster og plager. Ting vil komme over tid og Jesus bruker den tid han må med vær enkelt , kristne lager så lett leveregeler menneskeregeler , Skal skal ikke regler. Og glemmer  ånden jesus frelsen troen og nåden og ikke minst kjærligheten.

Det er viktig å leve nært til Jesus det er selve kristenlivet. Han som ser vårt hjerte noe vi folk ikke kan. Loviskhet gjør lett til trelldom og en kommer under lovens forbannelse, mot at en tar i mot Jesus og det han virkelig har gjort for oss. han har jo ikke dødd forgjeves, men kan mange kristen kaver i egen kraft. vi skal lite på løftene i bibelen også , og Gud har et helt løftesland til oss. Stress ned følg Jesus lev det nye livet i ånden i og med Jesus ! Kjærlighetn er tross alt størt av alt selv om krisne mange steder ikke vil vite av den. Det er å forakte hva Jesus har sagt nemlig at kjærligheten er størst av alt.

Skulle ønske du fikk oppleve at det er bedre å være frelst, enn de opplevelser du har at det er værre. Trist du må ha det slik. Ønsker deg et møte med Jesus!!

Kommentar #4

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Takk til deg for fint innlegg!

Publisert rundt 8 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke alltid vi «føler» for å takke. Men hvis vi likevel begynner å takke, blir vi fylt av den gleden som bare Herren kan gi. Og vi vil vokse i takknemlighet og vi vil få se hvor underfull vår Frelser er.

Fil 4:6-7 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.


Jeg lærte av min bestemor å alltid takke først, og fil 4,6-7 var en del av sktiftlesningen da min mann og jeg ble viet.

Spesielt gjennom min manns sykdomsperiode fikk vi erfare velsignelsen det gir å takke Gud for alle gode gaver. Når en starter med å telle gledene og takke for dem, blir ikke sorgen så stor over sykdom og prøvelser.

Jeg føler også trang til å takke alle for gode vitnesbyrd fra andre troende her inne på VD, både fra deg og andre kristne.

Vi har forskjellige erfaringer gjennom livet, og som søsken i Kristus kan vi få hjelpe hverandre på veien. 

Hilsen og ønske om en god natt i Jesu navn, fra Ragnhild. 

 

 

Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Det er altså din opplevelse da om det å bli frelst. Men mange har opplevd frelsen som svært befriende de har rett og slett fått et helt nytt liv. Noen synes at det er veldig godt å ha Gud og Jesus, det oppleves trygt. Gud og frelsen har gitt mange trygghet. mange slet og kavet veldig før og hadde sine dagelige kamper, dette satte Jesus dem fri fra da de ble frelste har hørt mange vitnesbyrd om slikt. Folk ble frelste og opplevde å bli frie. Også etter mange år. Men om en vil være lovisk så blir det nok slitsomt og en kamp uten like. Da må en tenke på de mange ord Paulus hadde, han sa spurte jo de loviske om hvem som hadee forhekset dem. Blir kristenlivet et kjemp og kav i kjødet så må en søke mere fra gud søke Jesus søke frelsen og ta til seg at nåden Gud har og Guds kjærlighet leve i ånden. Ordet alena lett forhekser. Størst av alt er kjærligheten sa Jesus! Dine tidliger problemer har du beskrtevet før og skal ikke gjengi dem. Det vet du. Og det jeg tenkte at alle sliter ikke med å bli kvitt noe når de tar i mot Jesus, mange får noe de har kanskje bare angst å slite med å Jesus kan fjerne den, da opleves det lett at Gud er god. Og de bare får av Gud da. Det er jo ikke slik at alle som blir frlste får en stor kamp med seg selv. Ikke alle har hatt annet enn et greit og kjekt liv med lite til ingen laster. De fikk bare et pluss med å ta i mot Jesus. Folk har så ulik opplevelse av alt. Å det er jo ikke slik at en må på stedet en tar i mot frelsen legge av seg på en gang alle verden av laster og plager. Ting vil komme over tid og Jesus bruker den tid han må med vær enkelt , kristne lager så lett leveregeler menneskeregeler , Skal skal ikke regler. Og glemmer ånden jesus frelsen troen og nåden og ikke minst kjærligheten. Det er viktig å leve nært til Jesus det er selve kristenlivet. Han som ser vårt hjerte noe vi folk ikke kan. Loviskhet gjør lett til trelldom og en kommer under lovens forbannelse, mot at en tar i mot Jesus og det han virkelig har gjort for oss. han har jo ikke dødd forgjeves, men kan mange kristen kaver i egen kraft. vi skal lite på løftene i bibelen også , og Gud har et helt løftesland til oss. Stress ned følg Jesus lev det nye livet i ånden i og med Jesus ! Kjærlighetn er tross alt størt av alt selv om krisne mange steder ikke vil vite av den. Det er å forakte hva Jesus har sagt nemlig at kjærligheten er størst av alt.

Hei Turid

 

 

 

 

 

Det å bli løst i fra synd som bandt livet er en frihet i kraft av Guds ord. når jeg formidler og vitner om mine erfaring med Gud, så blir det et vitnes byrd for mitt hjerte slik at jeg kan dele med hver enkelt en i tro på at det finnes håp og løsninger på alt, selv om det ser helt umuligt ut for oss mennesker, så er ingen ting umuligt for Gud. Om jeg velger å dele vitnesbyrdet flere ganger så vil det være til glede og håp. Det jeg er i mot er den lykkeforkynnelsen og nåde forkynnelsen der man lover gull og grønne skoger når man blir frelst. Og det er ikke tilfelle. Jesus formidler en lignelse slik at vi skal forstå at den troende har en kamp mot makter og myndigheter. Selv om jeg skrev at vi har en kamp etter vi ble kristne så er det på hver sin måte vi har en kamp. Når jeg ble kvitt mine to avhenigheter ved Guds helbredende kraft, så trodde jeg at jeg fremdeles ville kjempe mot diss to avhenigheten etter at jeg ble løst fra dette, men nei jeg kjenner ikke dette en plass. Jeg har fått avsky for mitt gamle jeg. Der flere ble skadelidende, en egoistisk person som jeg var, ble løst i fra elendigheten. Men i dag har jeg ingen problemer eller kamp i meg når det gjelder dette.men det finnes andre kamper.

 DEN SOM HAR MOTATT KRISTUS I SITT HJERTE er hellige og går på Helligjørelsens vei. og på den veien så forsake man ting man tidligere elsket. Det kan være en strid mot å leve slik verden vil at vi skal leve. Det kan være  en strid mot sinnet. Mange kristne lar seg lokke med å godta synden,det vil si at de ikke ser på syndige ting som synd så lenge de ikke gjør det selv, Noen godtar pornografi i sitt sinn ja man godtar og velger å si ja til verden litt og litt. Det er der man må si nei, og stå i mot mot alle ting som bryter ned friheten i våre liv. Slangen er en mester på dette, han sier står det virkelig skrevet slik i Guds ord. kan man ikke forandre litt på Guds ord slik at det finnes mulighet for å synde. lignelsen om såmannen forklarer godt hvorfor vi kristne har en kamp i vår hverdag.

 

såkornet

Og han sa: «Den som har ører å høre med, hør!» 10 Da han var blitt alene med de tolv og de andre som var med ham, spurte de ham om lignelsene. 11 Han svarte: «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt! Men til dem som er utenfor, blir alt gitt i lignelser, 12 for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke vender om og får tilgivelse.»

13 Og han sa til dem: «Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse? 14 Såmannen sår ordet. 15 De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. 16 På samme måte er det med dem som ble sådd på steingrunn: Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. 17 Men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. 18 Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, 19 men dette livs bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. 20 Men de som ble sådd i den gode jorden, er de som hører

 

ordet, tar imot det og bærer frukt – tretti, seksti, ja, hundre ganger det som ble sådd.»» (Mark 4:1-20)

 

Alle såkornene hadde vert sitt problem å stri med, noen møtte bekymringer, noen var glade når de tok i mot, det var gjerne de som ble lovet gull og lykke.noen ble ordet tredt nedover halsen på i den loviske delen. ja mange utfordringer møtte den troende,det var et korn som overlevde for det såkornet hørte på Guds ord og gjorde slik det ble bedt om. å vanne sitt hjerte med Guds visdom er en del av vår kraft til å gå styrket igjennom løpet til fullkommen frelse.

 

Håper du forstår hva jeg vil fram til Turid. Kjærligheten og nåden er vårt håp, i vår svakhet er vi avhenige av nåden.Da vil vi forstå nådens kraft og virke.

 

jeg vil til livs med de som gir håp om lykke forkynneslen, der man lover et mye bedre liv, men så møter de hverdagen også ble det ikke sånn de hadde håpet også faller de fra. da er det bedre å si selv om  du blir frelst. så vil man møte en annen motstand en før, men det du får er håp fred og liv. det er da virkelig noe å se fram til:)

 

Guds fred Turid

 

mvh

Rune

 

� �

 

Kommentar #6

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
jeg vil til livs med de som gir håp

Hvilket evangelie er det du forkynner Rune?

Gal 1, 6-7

Bare ett evangelium

 
 6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium,  7 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 

Kommentar #7

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg lærte av min bestemor å alltid takke først, og fil 4,6-7 var en del av sktiftlesningen da min mann og jeg ble viet.

Spesielt gjennom min manns sykdomsperiode fikk vi erfare velsignelsen det gir å takke Gud for alle gode gaver. Når en starter med å telle gledene og takke for dem, blir ikke sorgen så stor over sykdom og prøvelser.Tusen takk, Ragnhild, for et flott vitnesbyrd! Ja, det gir velsignelse å takke Gud for alle gode gaver!Hos Jesus  kan vi legge ifra oss alt som tynger og stole på at han vil ta seg av det. Når vi så begynner å takke, ser vi hvor uendelig mye vi kan takke Gud for!  

Kommentar #8

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvilket evangelie er det du forkynner Rune?Rune sin kommentar;

På samme måte er det med dem som ble sådd på steingrunn: Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. 17 Men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra.

jeg vil til livs med de som gir håp om lykke forkynneslen, der man lover et mye bedre liv, men så møter de hverdagen også ble det ikke sånn de hadde håpet også faller de fra. da er det bedre å si selv om du blir frelst. så vil man møte en annen motstand en før, men det du får er håp fred og liv. det er da virkelig noe å se fram til:)

Min kommentar;Dette er ikke et annet evangelie, Bjørn! Rune sin kommentar  korresponderer helt med bibelteksten.

Kommentar #9

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvilket evangelie er det du forkynner Rune?

Gal 1, 6-7

Bare ett evangelium


6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, 7 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.

Hei Bjørn

 

 

 

Hva sa JESUS? Lovte Han oss bare bedre tider etter frelsen? hva skjedde med alle disiplen, hvilken pris måtte de betale med, de ble hånet og ledd av slått og drept for sin tro. slik mange hundre tusener av kristne blir i dag, og verre blir det å vere en troende for den kommende tid. Hvis man ikke forbreder den som blir frelst at livet blir ikke helt den samme etter frelsen at man må forsake gamle ting i sitt liv som man elsket som var syndigt. at alt er ikke gull og lykke til berde helse Så er det lettere for den nyfrelse å falle fra, han ble lovet noe som han ikke fikk. men når man forteller at man kan få det tøft så er man forbredt på dette, slik Jesus gjorde med sine disipler, Han brukte 3 år på å lære de opp. Jeg forkynner sannheten BjørN man trenger ikke å pakke inn budskapet som så mange lykke og nådeforkynner gjør, de dekker over løgnen med kjærlighet.

 

mvh

Rune

Kommentar #10

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Min kommentar;Dette er ikke et annet evangelie, Bjørn! Rune sin kommentar korresponderer helt med bibelteksten

Jeg hverken antydet eller mente kommentaren til Rune er et annet evangelie.  

Jeg spurte Rune kun et enkelt spørsmål.

Det må han da selv greie å svare på.

Kommentar #11

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
eg hverken antydet eller mente kommentaren til Rune er et annet evangelie.

Jeg spurte Rune kun et enkelt spørsmål.

Det må han da selv greie å svare på.

Sitat Bjørn Erik Fjerdingen;

Hvilket evangelie er det du forkynner Rune?

Gal 1, 6-7

Bare ett evangelium


6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, 7 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium.

Min kommentar;

Hva mente du da med å henge på Gal 1, 6-7?

Kommentar #12

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Min kommentar; Hva mente du da med å henge på Gal 1, 6-7?

Jeg mente at det er alvor i Gal 1, 6-7.  Og at det er viktig for alle at det evangelie som forkynnes er det rette evangelie.  Det gode budskap.  Det må jeg bruke litt plass til for å kommentere.

Rune skrev i sin kommentar "Jeg forkynner sannheten BjørN man trenger ikke å pakke inn budskapet som så mange lykke og nådeforkynner gjør, de dekker over løgnen med kjærlighet."

Her skriver Rune at han forkynner Sannheten, men ikke hva Sannheten sier.  Eller hva det sanne evangelie er.  

Så sier Paulus i Gal 1 9 Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han! 

Rune skriver at han ikke vil pakke inn budskapet slik lykke og nådeforkynnere gjør.  Og da forstår jeg det slik, at han vil fortsette med å påpeke synd, lunkne kristne osv.  Synd som fører til fortapelse ifølge Rune.

Og er nå det så sikkert at det er det rette evangelie Rune påstår å forkynne.  Og er det rikrig det han forteller om det kristne livet.  Det er sikkert riktig det han forteller om sitt eget liv i tro, men han kjenner jo ikke, livene eller hjertene til andre troende og andres tro.  Men han fortsetter jo uansett med å ikke pakke inn budskapet om syndens fordervelse for de troende, som det gode evangelium.

Da Rune skriver lykke og nådeforkynner, uten å være konkret på hva og hvem han mener, så sveiper han over alle som lever trygt og godt, de som hviler i troen, de som hviler i kjærligheten hos Gud.  Hos de som finner hvile i håpet, i nåden og i barmhjertigheten.  Hos de som får bønnesvar, de som blir helbredet i bønn og de som har fått åpenbart Guds enorme kjærlighet.  Alle de som vitner om det gode budskap.  Det gode budskap som Paulus viser til i Gal 1, og som noen forvrenger.

"6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium" 

For hva er det Paulus viser til og sier er "et annet avangelium."

Det annet evangelium er det er apostelmøte i Jerusalem tok avstand fra.  Apgj 15, 9-10

Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres.10 Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære?

Loven forsøker Rune å legge tungt på de troendes skuldre med sine påstander, og slik Rune lett foraktelig skriver, de dekker  løgnen med kjærlighet.

Rune er aldri konkret og i alle fall ikke i den kommentaren jeg viser til.  Han rammer vidt og bredt.  Derfor spørsmålet til Rune om Gal 1, 6-7.  Hvilket evangelie forkynner han?

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ikke til glede for Gud Rom.8.8

Publisert rundt 8 år siden

Hildegunn skriver et innlegg om hvordan behage Gud.

Jeg tror ikke ikke Gud har behag i mennesker og da kan vi heller ikke behage ham, det står da skriftlig i bla Rom.8.8:De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. - Nå handler Rom.8 om livet i Ånden, altså etter Herrens dag (Åp.1.9-10), slik at det illustreres hvordan livet er før en får Ånden i v8. I vers 9 derimot viser til livet i Ånden;Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden!

Det som er født av kjøtt,er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd, Joh.3.6

1.Kor.3.1: Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har Ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. 2 Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke, 3 for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går fram på menneskers vis?  4 Når én sier: «Jeg holder meg til Paulus» og en annen: «Jeg til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker?
5 Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til.  6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.  7 Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst.

De som vil behage Gud er nok Guds utvalgte flokk, de som holder ut i endetiden (Matt.10.22)

1.Kor.5.1: For vi vet at om vårt legemes jordiske hus nedbrytes, så har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himlene. 2 For også mens vi er her til huse, sukker vi, fordi vi lenges efter å overkledes med vår bolig fra himmelen, 3 så sant vi skal bli funnet ikledd, ikke nakne. 4 For vi som er i denne hytte, sukker under byrden, fordi vi ikke vil avkledes, men overkledes, for at det dødelige kan bli oppslukt av livet.

v4 viser til Rom.8.11:Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

Vi kan på ingen måte behage Herren før etter oppstandelsen, det vises til at det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
           Døden er oppslukt, seieren vunnet.
          
   
55  Død, hvor er din brodd?
           Død, hvor er din seier?
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 57 Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Seieren inhentes ved den siste basun. (1.Kor.15.52, Åp.10.7)

Kommentar #14

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Hei Bjørn

Hvis du er i tvil på hvilke evangelium jeg forkynner så kan det værr på sin plass med en selvransakelse. Jeg forkynner hele evangeliet.kristi lære. Paulus advarer oss kraftig at i endetiden vil det komme glupske ulver innenfra og utenfra.når man ser på mange kristne i dag så er de det bare i navnet. Jesus så også at i siste tider vil man ikke tåle den sunne læreb. Og man merker dette kraftigt når man forkynner omvendelse fra synden. Som både Jesus og Paulus forkynte.og det er flere og flere som bruker sin røst på samme måte som meg i dag. Og det er en grunn til dette Bjørn. Men jeg vet ikke om du får der med deg.men for deg er jeg ikke en som lever og formidler sannhet ?

Mvh

Rune

Kommentar #15

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Rune er aldri konkret og i alle fall ikke i den kommentaren jeg viser til. Han rammer vidt og bredt. Derfor spørsmålet til Rune om Gal 1, 6-7. Hvilket evangelie forkynner han?

Dette stemmer ikke, Bjørn. Rune forkynner et bredt spekter av evangeliet. Han legger sikkert stor vekt på å advare mot synd. Men det er fordi det er nødvendig. Det er mange som ikke ser ut til å bry seg noe særlig om hvordan de lever. Guds nåde og kjærlighet dekker visst alt. Så da er det bare å kjøre på og gjøre hva man vil.... Nedsettende navnekalling her på VD er ikke noe problem for mange...Evangeliene gjelder visst for mange heller ikke lenger for dem... Jesus talte visst nok bare til jødene.... I det hele tatt kan man bare plukke ut av bibelen det man liker og glemme resten....

Mer enn noen gang trenger vi solid undervisning fra Guds Ord!! Og jeg er glad for at det er noen som tør å forkynne hele evangeliet og ikke bare det alle liker, selv om det koster dem en masse skitkasting.

 

Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Så da er det bare å kjøre på og gjøre hva man vil...

Ok

Kommentar #17

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Som både Jesus og Paulus forkynte.og det er flere og flere som bruker sin røst på samme måte som meg i dag.

Ok

Kommentar #18

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg føler også trang til å takke alle for gode vitnesbyrd fra andre troende her inne på VD, både fra deg og andre kristne.

Så enig i dette Ragnhild. Takk til alle som deler så mye fint, Guds Ord vender ikke tomhendt tilbake.

Et godt ord kan gi mye glede. Tusen takk.

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bibelforståelsen

Publisert rundt 8 år siden

Hildegunn:

Det er mange som ikke ser ut til å bry seg noe særlig om hvordan de lever. Guds nåde og kjærlighet dekker visst alt. Så da er det bare å kjøre på og gjøre hva man vil.... Nedsettende navnekalling her på VD er ikke noe problem for mange...Evangeliene gjelder visst for mange heller ikke lenger for dem... Jesus talte visst nok bare til jødene.... I det hele tatt kan man bare plukke ut av bibelen det man liker og glemme resten....
__________________________________________________________

Jeg tror de fleste lever et respektabelt liv jeg, uten å måtte bry seg om hva som står i Bibelen. En må så ta det som kommer uansett. Det betyr ikke at jeg ikke er interessert i hva Bibelen sier og kommenterer, det har den faktisk gjort for meg noen tiår, og jeg har funnet ut at hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. (2.Tim.3.16-17)

Det mennesket som tilhører Gud er ingen andre enn hans enbårne sønn, altså en ætt av Abrahams ætt. (Gal.3.16, 29)

Når det gjelder evangeliet gjelder det også for de døde som aldri har hørt et ord fra evangeliet, hvordan har du tenkt å formidle det til dem? (1.Pet.4.6) Hvorfor er du så skråsikker på at det er vi som skal forkynne? I Matt.24. Begynner trengselstiden, forfølgelse, frafall og lovløshet før evangeliet tar til og skal forkynnes. I Luk.21. fortelles det om hvordan tiden vil være når Menneskesønnen kommer, han som skal så det kornet som det står om i Matt.13., det er jo han som kommer for å så ordet og også forkynne evangeliet. Luk.21.27-28: Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder! for deres forløsning stunder til!

Dette betyr jo at når han kommer er det et godt stykke igjen til enden?

Jesus skulle bli født for å frelse sitt folk (Matt.1.21) det stemmer faktisk det, det står det flere steder om, Matt.15.24, 10.6 - men Gud vendte seg først fra dem og lot dem tilbe himmelens hær (Apg.7.42) - hvem er det? (1.Mos.2.1-2)

Når det gjelder plukking fra Bibelen er vi visst like gode? Men jeg bruker en standard i forhold til mange andre, diskuterer vi om nåden forholder jeg meg til de skriftsteder som inneholder dette temaet, holder ikke dette utvider jeg søket til miskunn og miskunnhet som betyr det samme, 2.Mos.20.4-6: Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. (nidkjærhet = nåde)

Et slektsledd er 35 år, tusen slektsledd er noe sånt som 35 000 år, og du snakker om Guds nåde som om den alt var kommet! Guds nåde består i evig liv for alle, det handler om de dødes oppstandelse, og ikke om nåde i dette liv. Det stemmer at Paulus som forfulgte Guds menighet, opplevde et annet evangelium enn det han forfulgte I Gal.1, det var samme evangelium, men han forstod dette evangeliet helt annerledes på den andre siden, og det sier vel litt om at vi ikke skal være for selvsikre angående evangeliets forkynnelse, men jeg diskuterer gjerne Guds ord som er hensikten med et debattforum.

 

 

Kommentar #20

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Takk til alle som deler så mye fint, Guds Ord vender ikke tomhendt tilbake.

Takk til deg også Lise! Gleder meg alltid til å lese når jeg ser navnet ditt:-)!

Kommentar #21

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.
Det hersker ingen tvil om at bibelen oppfordrer oss til å leve et liv til Guds behag. Vi spør da; Hvordan kan vi leve et slikt liv?

-Og lyde Gud mere enn mennesker-

Leve i tro og tillitt, elske Herren sin Gud av hele sitt hjerte og all sin forstand slik at vi kan leve i tro og tillitt.

visdom, rettferd og forstand,

gå i ferdiglagte gjerninger,

talenter og individuelle gaver gis tilbake til Gud, i glede og takk.

Ellers syntes jeg hele innlegget forteller en hel masse om hvordan Bibelen rettleder de troende til å holde fast på troen. Dette er Bibelsk, jeg tror vi behager Gud ved å stå for Sannheten, selv når vi ikke skjønner, når det stormer, og når vi er glade.

Kommentar #22

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Hvem er tukt mesteren?

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det mennesket som tilhører Gud er ingen andre enn hans enbårne sønn, altså en ætt av Abrahams ætt. (Gal.3.16, 29)

Og din/vår ætt, og dette er Kristus, men før troen kom, ble vi holdt innestengt i varetekt under loven til den tro som skulle komme, for etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktmesteren. Gal, 3; 16-29.

Den største tukmesteren i bibelen er Abrahams engel, han som forseglet FADERENS lov i en kiste som ingen kunne komme nær, før jesus kom og brøt opp kisten. for tukmesteren ga dem 613 umulige lover å leve etter, og var derfor i fangenskap, og måte dræpe for å overleve.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere