Olav Rune Ekeland Bastrup

100

Fritt Ords nihilisme

Prinsipielt - og som et utgangspunkt - ligger det trygt innenfor Fritt Ords statutter å gi prosjektstøtte til en person som Fjordman. Men dermed er ikke alt opp- og avgjort.

Publisert: 15. jun 2013

Stiftelsen Fritt Ord har som sitt overordnede mål å støtte og hjelpe frem den uredde bruk av det frie ord og de frie ytringer. Da ligger det i sakens natur at noen vil måtte provoseres, for det frie ord er ikke fritt hvis det ikke provoserer. Det så vi ved tildelingen av Fritt Ords pris til Nina Karin Monsen for noen år siden - en tildeling jeg støttet av fullt hjerte. Nina Karin Monsen har med høy personlig innsats og store omkostninger for henne selv nettopp gjort uredd bruk av det frie ord. At så mange ble provosert, og at så mange blir provosert over at Fjordman nå er tildelt prosjektstøtte for å skrive en bok der han skal forsvare seg mot anklagene som er blitt rettet mot ham etter juliterroren i 2011, kan derfor tyde på at Fritt Ord har handlet i harmoni med sine vedtekter og sitt ideelle grunnlag.

At Peder Nøstvold Jensen alias Fjordman, gitt alvoret i de hendelser han ble trukket inn i og anklagene mot ham, har behov for å gi en sammenhengende fremstilling av sin sak, er forståelig. Det ville meget lett kunne oppfattes som en bevisst innskrenking av ytringsfriheten å nekte ham den muligheten. Slik har sannsynligvis Fritt Ords styre også tenkt.

Men dermed er ikke alt opp- og avgjort. Det foreligger helt spesielle omstendigheter i denne saken. Og frihet begrensens nettopp av spesielle omstendigheter, utenforliggende hensyn man i gitte situasjoner ikke kommer utenom. Hvor tungt de skal veie er bare mulig å avgjøre ut fra en helhetsvurdering. Det er ingen grunn til å tvile på at Fritt Ords styre ikke har foretatt en slik vurdering. Og tendensen er klar: Ytringsfriheten trumfer alle andre hensyn, også i en sak som denne.

Men hvor tungt burde disse andre hensyn ha veid? I denne saken kommer man ikke utenom følgende:

1. Fjordman var inspirator for en terrorist, og de pårørende etter 77 døde og enda flere traumatiserte, har krav på hensyntagen. Det er ikke et hensyn som i enhver situasjon har krav på å veie med full tyngde, men det veier uansett tungt. At Fritt Ord støtter en person med udiskutable ideologiske forbindelser til en terrorist, må nødvendigvis føles ekstra provoserende for en gruppe mennesker som ikke er noe naturlig objekt for provokasjon.

2. Er det Fritt Ords rolle å finansiere et privat advokatur for en mann som mener seg urettferdig anklaget ved å ha blitt koplet opp mot Anders Behring Breivik, slik Fjordman har blitt? Det faller etter min mening utenfor Fritt Ords formål med prosjektstøtte. Fritt Ords formål er å støtte den uredde bruk av det frie ord på et selvstendig grunnlag, ikke å ta del i en persons forsvarsprosedyre og polemikk for å renvaske seg selv. 

3. Det ligger utenfor det frie ords formål å støtte ytringer som fremmer vold og rasisme. Det er mer enn nok godtgjort i det Fjordman allerede har publisert, at han står for en voldsideologi. Han har ikke direkte oppfordret til vold, og han bærer ingen direkte skyld for Breiviks udåd. Men han har oppfordret til storskala-deportering av muslimer fra Europa, ikke én gang, ikke indirekte og i bisetninger, men i pamflettlignende erklæringer. Et slikt standpunkt er i seg selv voldsforherligende og ikke støtteverdig ut fra noe ideelt standpunkt.

4. Ytringsfriheten er ikke en frihet uten forankring, den svever ikke i det blå, er ikke et naturgitt reservoar det kan øses ubegrenset av på linje med luft og vann. Ytringsfriheten har en overordnet forankring i humanistiske og demokratiske verdier. Den er antitotalitær. Å støtte en forfatter som står i opposisjon til slike fundamentale verdier, uttrykker en form for verdinihilisme som er i strid med Fritt Ords ideelle grunnlag. 

Kommentar #1

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Med nihilisme mener Bastrup amoralisme?

Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Fritt Ord har gjort jobben sin

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Å støtte en forfatter som står i opposisjon til slike fundamentale verdier, uttrykker en form for verdinihilisme som er i strid med Fritt Ords ideelle grunnlag.

Skal det frie ord bety noe som helst, er det nettopp slike som Fjordman som skal "tåles." Slik "tåling" må demonstreres i praksis. Og dét er hva Fritt Ord har gjort. Her kan selvsagt Bastrup ha 100% rett i hva jeg har sitert ham på, uten at det endrer på den sunne dømmekraft Fritt Ord har utvist i denne sak.

Det frie ord skal selvsagt tåle også hva Bastrup kaller "verdinihilisme." Jeg tror uansett ikke Fritt Ord vil kjenne seg særlig godt igjen i Bastrups harde utfall mot det. Til sist kunne man godt si at ytringsfriheten nettopp forutsetter en slags "verdinihilisme": i betydningen at man skal være åpen for alle verdier, og ikke bare hva som klinger godt med eget personlige verdisett.

Fritt Ord har gjort jobben sin. Det gjør vondt, ikke minst for berørte, og ikke minst for organisasjonen selv, men det er samtidig slike upopulære, vanskelige beslutninger som virkelig viser oss i hvilken grad det frie ord respekteres.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Enig

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
2. Er det Fritt Ords rolle å finansiere et privat advokatur for en mann som mener seg urettferdig anklaget ved å ha blitt koplet opp mot Anders Behring Breivik, slik Fjordman har blitt? Det faller etter min mening utenfor Fritt Ords formål med prosjektstøtte. Fritt Ords formål er å støtte den uredde bruk av det frie ord på et selvstendig grunnlag, ikke å ta del i en persons forsvarsprosedyre og polemikk for å renvaske seg selv.

Jeg er helt enig i Bastrups vurderinger her, og særlig det ovenfor siterte punkt 2 mener jeg bør veie tungt.  

Dette er en prinsipielt viktig debatt, så Bastrup skal ha takk for at han har gitt oss et bedre utgangspunkt enn det et par tidligere innlegg har gjort.

Kommentar #4

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Til sist kunne man godt si at ytringsfriheten nettopp forutsetter en slags

Jeg tror ikke Haug har forstått mitt resonnement. Jeg har ikke ønsket å begrense ytringsfriheten for Fjordman. Det er ikke prinispielt galt å gi støtte til islamkritiske prosjekter, og Fjordman ville kunne få støtte om han hadde et prosjekt der dette var formålet og om visse nærmere definerte kvalitets- og formalkriterier var innfridd. Mange søkere får avslag fordi slike kriterier ikke innfris og/eller fordi Fritt Ord ikke anser prosjektene for støtteverdige. Det er ikke lett å få støtte hos Fritt Ord. Jeg har selv fått støtte noen ganger, men fått avslag enda flere ganger. Og dette er mitt poeng: Det ligger ikke innenfor Fritt Ords formål å finansiere en bestemt persons personlige advokatur og subjektive behov for å renvaske seg selv, fordi vedkommende har blamert seg selv i offentlig debatt. Den byrde må han ta på egen kappe, og ytringsfriheten står like åpen for ham.

Haug skriver at "man skal være åpen for alle verdier, og ikke bare hva som klinger godt med ens eget personlige verdisett." Jeg har ikke skrvet noe i mitt innlegg som står i motsetning til dette. Derimot har jeg skrevet at det er mer enn tilstrekkelig godtgjort at Fjordman står for en voldsforherligende ideologi. Det representerer ingen støtteverdig verdi, særlig ikke når det som her er snakk om å støtte personen bak en slik voldsforherligende ideologi med tusenvis av kroner. Jeg er selvsagt fullstendig uenig i at ytringsfriheten er og må være verdinihilistisk. Ytringsfriheten er i seg selv en verdi, og i det ligger at ved ett eller annet punkt må det ligge en avgrensning. Og ved å støtte forfattere med et voldsforherligende og åpent rasistisk budskap, er den grensen etter min mening overskredet. 

@Elisbateh Hoen: nihilisme og amoralisme er ikke språklig sett det samme. Nihilisme i denne sammenheng betyr at alle verdier er like gode og i prinsippet like støtteverdige. Da glemmer man at ytringsfriheten i seg selv er en verdi som er begrunnet ut fra et høyere hierarki av verdier.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
2. Er det Fritt Ords rolle å finansiere et privat advokatur for en mann som mener seg urettferdig anklaget ved å ha blitt koplet opp mot Anders Behring Breivik, slik Fjordman har blitt? Det faller etter min mening utenfor Fritt Ords formål med prosjektstøtte. Fritt Ords formål er å støtte den uredde bruk av det frie ord på et selvstendig grunnlag, ikke å ta del i en persons forsvarsprosedyre og polemikk for å renvaske seg selv.

Jeg drar den motsatte konklusjon av det samme. Jeg er interessert i at Fjordman legger frem sitt tankegods i full bredde, i fri dressur slik at vi bedre kan bli kjent med tankegangen som i seg selv er over gjennomsnittlig interessant å kjenne i dybden. Jeg tror vi kan lære mye allerede av Westlies beskrivelse av livet i AKP m-l om hvordan en gal person kan bli terrorist på bakgrunn av en ekstrem ideologi. Samtidig vet jeg at Fjordman er å lese fler steder på nettet og at vi ikke er avhengig av et slikt prosjekt for å danne oss et bilde. Fordelen slik jeg ser det nå er at han kan få gitt en samlet fremstilling som et grunnlag for den videre debatten. 

Selv om det er 77 ofre og talløse traumatiserte, vi har nok alle vår flik av traumatisering i varierende grad etter angrepene, kan ikke dette bestemme veien videre. Samfunnets hensyn er enda større i relasjon til å få belyst flere sider av forspillet og grunnlaget for handlingene. Jeg finner det naturlig at det er i alles interesse å kjenne mest mulig relevant direkte informasjon om tematikken.  

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Derimot har jeg skrevet at det er mer enn tilstrekkelig godtgjort at Fjordman står for en voldsforherligende ideologi. Det representerer ingen støtteverdig verdi, særlig ikke når det som her er snakk om å støtte personen bak en slik voldsforherligende ideologi med tusenvis av kroner. Jeg er selvsagt fullstendig uenig i at ytringsfriheten er og må være verdinihilistisk. Ytringsfriheten er i seg selv en verdi, og i det ligger at ved ett eller annet punkt må det ligge en avgrensning. Og ved å støtte forfattere med et voldsforherligende og åpent rasistisk budskap, er den grensen etter min mening overskredet.

"Mer enn tilstrekkelig"? Virkelig? Hvem sier det? Hvem bedømmer det? Skal det være Bastrup, eller Haug? Jeg tror også det er uriktig, så vel faktuelt som moralsk, å kalle Fjordmans tenkning for "voldsforherligende." 

Uansett er Fritt Ords mandat å beskytte det frie ordet. Det gjør man ikke ved å tale pent i fine taler, men ved å demonstrere modige og upopulære beslutninger i praksis. Ved å støtte Fjordman viser Fritt Ord en rank vilje til å forsvare vår ytringsfrihet, som i stadig høyere grad kommer under angrep.

Jeg tror kanskje Bastrup misforstod hva jeg mente med en viss "verdinihilisme." Ytringer er for alle, Bastrup, og ikke bare naboene dine som du deler de fleste synpunktene med. Ytringer generelt er i denne forstand "nihilistiske." 

Kommentar #7

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvor fremgår det av Fritt Ords tildeling

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Det ligger ikke innenfor Fritt Ords formål å finansiere en bestemt persons personlige advokatur og subjektive behov for å renvaske seg selv, fordi vedkommende har blamert seg selv i offentlig debatt. Den byrde må han ta på egen kappe, og ytringsfriheten står like åpen for ham.

at hensikten med bokprosjektet er at "Fjordmann" skal "renvaske seg selv, fordi han har blamert seg offentlig"?

Håper du kan dokumentere at dette er Fritt Ords begrunnelse for å tildele midlene.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Selvsagt

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror kanskje Bastrup misforstod hva jeg mente med en viss

Haug har selvsagt helt rett. Dersom "Fritt Ord" kun gir støtte til prosjekter som ligger innenfor visse vedtatte verdinormer, ville deres navn være fullstending verdiløst. Fritt ord vil si at man gir støtte til at selv ytringer som ligger utenfor visse normative krav skal kunne ytres.

Jeg takker min skaper for at ikke disse "politisk korrekte" og ideologiske støttespillerne til etablissementet skal avgjøre hvilke ytringer som skal få støtte i vårt samfunn.

Fri og bevare meg vel for denne formen for siling av ytringer.

Jeg er faktisk uhyre lettet over at "Fritt Ord" med denne tildelingen har bevist at de er i stand til å se videre en disse "politisk korrekte" herrer.

Mvh Sverre

 

Kommentar #9

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Avnskog:

"Håper du kan dokumentere at dette er Fritt Ords begrunnelse for å tildele midlene."

Dette med "renvasking" har tydeligvis vært et argument?:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10104362

"Rieber-Mohn har lest deler av boken og sier det har vært en vanskelig avgjørelse.

- Det var forskjellige hensyn som både talte for og i mot. Det talte mot at vi måtte sette det i sammenheng med hva han tidligere har uttalt i blogger gjennom flere år, med til dels avskyelige meninger av ekstrem karakter mot muslimsk innvandring og norske politikere som har lagt til rette for en slik innvandring, sier Rieber-Mohn.

- På den andre siden så har Fjordman blitt assosiert med det verste massedrapet i moderne norsk fredstid og han har nærmest blitt betraktet som medvirker i mange medier og har utvilsomt et behov for å ytre seg sammenhengende og helhetlig om dette i bokform, legger han til."

Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dette er en særdeles tvilsom ytring

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Fjordman var inspirator for en terrorist, og de pårørende etter 77 døde og enda flere traumatiserte, har krav på hensyntagen.

Man kan sikkert hevde at Fjordmann inspirerte Breivik rent ideologisk til hans meninger.

Men slik dette utsagnet er formulert, er en meget nærliggende tolkning at Bastrup beskylder Fjordmann for å ha oppfordret til drap.

Såvidt meg bekjent har aldri Fjordmann oppfordret til drap, terror eller vold.

Det blir derfor svært betenkelig å påstå at han har inspirator for en terrorist.

Skal alle innvandringsskeptikere være moralsk forhindret fra å ha ytringsfrihet fra nå av, eller motta støtte til sine ytringer fordi den gale innvandrermotstanderen og massemorderen Anders Behring Breivik begikk sine grusomme  gjerninger?

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #11

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg tar disse sitatene til etterretning

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
- Det var forskjellige hensyn som både talte for og i mot. Det talte mot at vi måtte sette det i sammenheng med hva han tidligere har uttalt i blogger gjennom flere år, med til dels avskyelige meninger av ekstrem karakter mot muslimsk innvandring og norske politikere som har lagt til rette for en slik innvandring, sier Rieber-Mohn.

- På den andre siden så har Fjordman blitt assosiert med det verste massedrapet i moderne norsk fredstid og han har nærmest blitt betraktet som medvirker i mange medier og har utvilsomt et behov for å ytre seg sammenhengende og helhetlig om dette i bokform, legger han til."

"Fritt Ord" mener tydeligvis at "Fjordmann" har et legitimt behov for å ytre seg helhetlig og sammenhengende i bokform om dette at han har blitt assosiert med massedrap.

Og det har de valgt å støtte.

Takk for disse oplysningene, Herstad.

Mvh Sverre

Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Avnskog:

"Takk for disse oplysningene, Herstad."

Velbekomme! Du etterlyste dokumentasjon og fikk den. Jeg kunne ikke finne formell begrunnelse på Fritt Ords hjemmeside.

Kommentar #13

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Avnskog:

"Skal alle innvandringsskeptikere være moralsk forhindret fra å ha ytringsfrihet fra nå av"

Jeg registrerer Avnskogs ønske om å stemple alle "innvandringsskeptikere" som tilhørende Fjordmanns gruppe. Jeg regner med at de fleste av disse skeptikerne vil protestere mot dette?

Ellers tror jeg det ville vært en fordel om Avnskog m.fl sluttet å sette likhetstegn mellom ytringsfrihet og krav på å få økonomisk støtte til å ytre seg? Jeg har faktisk til gode å se på noen av disse utallige trådene at noen har gitt uttrykk for at Fjordmann ikke skal ha tillatelse til å ytre seg?

Kommentar #14

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Ytringsfriheten er ikke en frihet uten forankring, den svever ikke i det blå, er ikke et naturgitt reservoar det kan øses ubegrenset av på linje med luft og vann. Ytringsfriheten har en overordnet forankring i humanistiske og demokratiske verdier.

Også vi på vd har slitt med Nøstevold Jensen og hans yttringer i etterkant av 22.07.11.

Det som kan være interessant å merke seg er - som OREK riktig tilkjennegir - yttringsfriheten svever ikke i det .... blå, men den står i fare for å bli sensurert av de røde og de grønne - et tilbakeblikk:

Nå er det slik at for Fjordman så gjelder en regel, Bye-Pedersen, og det er han skal refses; fordømmes; han skal være både brun og det som verre er; han skal være den som ordlegger seg med så stor kløkt, ferdighet og innsikt at det nærmest er umulig å finne fram til noe av fersk dato som er skrevet av ham, selv om han visstnok skal ha vært aktiv i debatter på vanlig vis - kommet ut av skapet ved hjelp av 22.07 - jeg leser ikke alle aviser, så jeg vet ikke ...

Jeg la imidlertid inn en bokanmeldelse gitt av Peder Jensen/Fjordman og gjenga den - det anså vd som "stråmannsvirksomhet", slik at anmeldelsen ble fjernet - etter en dag ble tråden åpnet igjen, men - som du påpeker så er det vanskelig å gå i dybden på noe som er så farlig at vi må skjermes for det.

Tror ikke det kommer noe fra Hjertager - hans og de grønne og de rødes jobb er å være ?? (er det de rette fargene til å være ..... ) demokratiets voktere (men dog ikke ytringsfriheten)...

Jeg måtte inn på Gates of Vienna ( og da blir vel jeg beskyldt for å være i nærheten av brun ... men det er jo helt ok tydeligvis å være både rød og grønn) og fant vitneprovet Peder Jensen hadde forberedt seg på å legge igjen i sak ABB - legger inn en link

http://gatesofvienna.blogspot.no/2012/06/fjordmans-suggested-testimony-for-trial.html

Harikke lest det selv - bare scrollet nedover - og ser at det kommer på norsk etter den engelske versjonen. Så har vi ihvertfall - inntil ev. vd finner dette for et eller annet - et manuskript å gå ut i fra med dato etter 22.07.11.

Slike innlegg som Hjertager kommer med provoserer ... og bekrefter ..... at det er noen farger .... deriblant de røde og de grønne .... som har en ekstra iver etter å jakte opp de som har andre meninger enn de selv og fremstille de som brune .... eller hvite ... eller spraglete ... eller beige ......

Brunt har ikke hatt noen viktig plass i symbolikken og fargepsykologien fordi disse fagområdene først og fremst har vært opptatt av de reine fargene. I politikken har imidlertid brunt i uttrykk som «brune ideologier» og «brunskjorter» blitt et symbol for fascistiske ognazistiske ideologier. Bruken stammer fra de tyske nazistene som før andre verdenskrigkledte seg i karakteristiske brune uniformsskjorter, for eksempel til forskjell fra deitalienske, fascistiske svartskjortene, de «røde» kommunistene og de russiskehvitegardistene. Brune bevegelser blir i dag brukt som en nedsettende betegnelse, men nazistene kalte seg selv «de brune bataljoner» («die braunen Bataillonen») i den populære kampsangen Horst Wessel Lied fra omkring 1930. Det tyske nazistpartiet NSDAPsrikshovedkvarter i München ble kalt Det brune hus.

Betegnelser som brun kafé og liknende er folkelige ord på et enkelt og ujålete serveringssted med mørkt interiør og brune retter som kjøttkakerøl og kaffe. Brunevarer er en eldre samlebetegnelse på elektriske lydanlegg, radio- og fjernsynsapparater til salgs i elektriske forretninger, i motsetning til hvitevarer som kjøleskap, frysebokser, komfyrer og andre kjøkkenapparater. (fra wikipedia)

Kanskje like greit å ta en "Danielsen" (jeg er rasist) og danne partiet Brunt - så har vi Rødt - de Grønne - og ... de Brune??

Dette var en kommentar jeg la inn 03.08.12.

Kommentar #15

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Et samfunn som roper på sensur mot avvikende meninger

Publisert nesten 9 år siden

står i akutt fare for å bli offer for terror før eller senere. Overdreven ekstremisme, vold og terrorisme kan lett bli reultatet om man ikke tolererer avvikende meninger. Om folk blir gitt anledning til å snakke ut, er det kanskje lettere å unngå at noen tyr til voldelige handlinger.

Et fritt samfunn bør derfor ikke bare forby sensur, de bør også være med på å skape plattformer som gjør det mulig for alle syn å komme til orde. Det er når mangfoldet erstattes med enfold at det er alvorlig fare på ferde. At Fritt Ords avgjørelse i denne saken møter kritikk og motbør, er derfor et sunnhetstegn. Fritt Ord er på den måten med på å skape en plattform for avvikende meninger. Frisk meningsbrytning må oppfattes som et sunnhetstegn, ikke en trussel.

Kommentar #16

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
"Mer enn tilstrekkelig"? Virkelig? Hvem sier det? Hvem bedømmer det? Skal det være Bastrup, eller Haug? Jeg tror også det er uriktig, så vel faktuelt som moralsk, å kalle Fjordmans tenkning for "voldsforherligende."

Gjentatte ganger har Fjordman tatt til orde for en storskala-deportering av muslimer fra den vestlige verden. Han utbroderer standpunktet i sin egenpubliserte bok "Defeating Eurabia", og han har gjentatt det utallige ganger i sine mange blogginnlegg. Han skriver bl.a. «Islam og alle de som praktiserer det må bli totalt og fysisk fjernet fra hele den vestlige verden.»  Også etter 22.07.2011 er utsagn med slikt innhold blitt ytret. Han skriver at vi alle vil bli muslimer om «vi ikke kriger mot dem og holder dem ute av våre land», og legger til at «det noen ganger vil bli nødvendig med militære handlinger for å knuse arabiske ambisjoner.»

En storskala-deportering av muslimer fra alle vestlige land, er per definisjon en oppfordring til vold, siden en slik deportasjon nødvendigvis ikke vil kunne gjennomføres uten ved vold.

Mener Haug at en tullebukk som anser at alle jøder skal deporteres til Jan Mayen skal ha fri adgang til Fritt Ords pengebinge, som ikke akkurat er liten, for å skrive en bok om dette? En slik tullebukk finnes garantert der ute. Hva er det som prinispielt stiller Nøstvold Jensen aka Fjordman i en annen klasse enn nevnte tullebukk?

Fritt Ords fonds har aldri stått åpne for hvem som helst. Ytringsfriheten gjelder ubeskåret for både Fjordman og andre tullebukker. Det betyr ikke at jo mer originale synspunkter en fremmer i offentlig debatt, desto lettere skal Fritt Ords tusenlapper regne over en. 

 

Kommentar #17

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Et fritt samfunn bør derfor ikke bare forby sensur, de bør også være med på å skape plattformer som gjør det mulig for alle syn å komme til orde.

Jeg har ikke ropt på sensur. Å ikke få penger fra Fritt Ords kasse er ikke å bli sensurert. Jeg har selv - og mange med meg - fått avslag på søknader til Fritt Ord. Det er ikke en pengebinge man kan øse av bare man originale synspunkter. Søyland - og flere med ham - har kort sagt ikke skjønt hva som debatteres, men går som vanlig ut i hundre like fullt.  

Kommentar #18

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Men slik dette utsagnet er formulert, er en meget nærliggende tolkning at Bastrup beskylder Fjordmann for å ha oppfordret til drap.

Sier du det? Hvis du virkelig leste innlegget mitt ville du sett at jeg hevder det motsatte. En nærliggende tolkning av Avnskogs innlegg er derfor at hans tolkning av meg ikke skjedde i beste mening.

Kommentar #19

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Ekeland Bastrup:

"Gjentatte ganger har Fjordman tatt til orde for en storskala-deportering av muslimer fra den vestlige verden."

Ja, det er forstemmende å være vitne til den bagatelliseringen som pågår av Fjordmanns voldsretorikk. Til nå er det ikke reist tiltale mot Fjordmann for oppfordring til voldshandlinger. Dette skyldes nok Fjordmanns evne til å holde seg innenfor det som etter lovens bokstev kreves for å reise tiltale. Det er ingen som tror at Fjordmann direkte har oppfordret eller gitt ordre til Breivik om å utføre handlingene.

Det er likevel ikke vanskelig å vise til logiske sammenhenger mellom Fjordmanns retorikk og Breiviks handlinger. Breivik utførte hva Fjordmann hevdet kunne komme til og bli nødvendig og utføre.  

Kommentar #20

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Nei, du sier jo selv at du har fått avslag

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
ikke en pengebinge man kan øse av bare man originale synspunkter.

Så det er og blir vel opp til Fritt Ords styre hvem som skal få støtte eller ikke. Og at avgjørelsen i hver enkelt søknad om støtte oppfattes forskjellig av forskjellige aktører i samfunnsdebatten, er vel bare slik det skal være i et fritt samfunn?

Kommentar #21

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Spørsmål til Herstad

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
likevel ikke vanskelig å vise til logiske sammenhenger mellom Fjordmanns retorikk og Breiviks handlinger. Breivik utførte hva Fjordmann hevdet kunne komme til og bli nødvendig og utføre

Mener du derfor at Fjordmanns meninger burde forbys/sensureres?

Og mener du i så fall på samme måte at dersom islamister finner inspirasjon i Koranen til å begå terrohandlinger, så bør også Koranen sensureres/forbys? 

Kommentar #22

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva?

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg registrerer Avnskogs ønske om å stemple alle "innvandringsskeptikere" som tilhørende Fjordmanns gruppe. Jeg regner med at de fleste av disse skeptikerne vil protestere mot dette?

Ellers tror jeg det ville vært en fordel om Avnskog m.fl sluttet å sette likhetstegn mellom ytringsfrihet og krav på å få økonomisk støtte til å ytre seg? Jeg har faktisk til gode å se på noen av disse utallige trådene at noen har gitt uttrykk for at Fjordmann ikke skal ha tillatelse til å ytre seg?

Setter jeg alle innvandringsskeptikere i Fjordmanns gruppe?

Hva får deg til å hevde noe slikt? Det mener jeg da slettes ikke.

Jeg setter heller ikke likehtstegn mellom ytringsfrihet og det å få økonomisk støtte til å ytre seg.

Men Fritt Ord har nå en gang muligheten til å gjøre det lettere for folk til å få sine meninger ut til fellesskapet.

At de bruker denne muligheten til å støtte selv meninger som strider mot etablissementets synspunkter, vil jeg personlig applaudere.

Dersom Frott Ord utelukkende brukte sine midler til å støtte det "politisk korrekte" ville det være stor fare på ferde.

Den dagen Fritt Ord utelukkende støtter bokutgivelser som har Eskild Pedersens velsignelse, vil være en tragediens dag for Norge.

Selv er jeg sjeleglad for at en institusjon som Fritt Ord beviser gjennom sine bevilgninger at den ensrettede politiske korrektheten i Norge ennå ikke råder grunnen alene.

Det bør vi glede oss over.

Mvh Sverre

 

Kommentar #23

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Søyland:

"Så det er og blir vel opp til Fritt Ords styre hvem som skal få støtte eller ikke."

Dette har selvsagt Søyland rett i. Det er like fullt legalt for andre og ha sine oppfatninger. Og jeg antar at når Søyland skriver som han gjør her, er det fordi han innser at hans tidligere påstander om at avslag ville vært det samme som brudd på ytringsfriheten, ikke hadde noen rot i virkeligheten?

Kommentar #24

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Så det er og blir vel opp til Fritt Ords styre hvem som skal få støtte eller ikke. Og at avgjørelsen i hver enkelt søknad om støtte oppfattes forskjellig av forskjellige aktører i samfunnsdebatten, er vel bare slik det skal være i et fritt samfunn?

Selvsagt. Ingen har heller bestridt Fritt Ords rett til å forvalte sine egne midler. Og hvem som må kunne stille spørsmål ved om den aktuelle tildelingen er en riktig bruk av fondets midler. Det er innlysende flere forhold som taler for - det har jeg gjort rede for i hovedinnlegget. Men jeg har også forsøkt å forklare at i denne saken foreligger en hel rekke spesielle omstendigheter som ville gjøre det hølyst forståelig om Fritt Ord kom til motsatt konklusjon. Ytringsfriheten har ingen bestridt. Feilslutningen flere av debattantene her gjør er å sette likhetstegn mellom ytringsfriheten og fri adgang til Fritt Ords konti.

Kommentar #25

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Kan jeg da slutte

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Sier du det? Hvis du virkelig leste innlegget mitt ville du sett at jeg hevder det motsatte. En nærliggende tolkning av Avnskogs innlegg er derfor at hans tolkning av meg ikke skjedde i beste mening.

at du mener det blir helt feil å påstå at Fjordmann inspirerte Breivik til massedrap?

En viktig avklaring i forhold til ditt innlegg.

Mvh Sverre

Kommentar #26

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Totalt misforstått

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Skal alle innvandringsskeptikere være moralsk forhindret fra å ha ytringsfrihet fra nå av, eller motta støtte til sine ytringer fordi den gale innvandrermotstanderen og massemorderen Anders Behring Breivik begikk sine grusomme gjerninger?

Dette er totalt misforstått av flere grunner:

1. Fjordmann er ikke en "vanlig" innvandringsskeptiker, men dette tyder kanskje på at Avnskog ikke har lest Fjordmanns skriverier?

2. Fjordmann har sin ytringsfrihet i behold. Hvem er det som eventuelt hindrer/har hindret ham i å ytre seg?

3. Et eventuelt avslag på søknad om publiseringsstøtte er (som flere allerede har sagt) ikke et anslag mot ytringsfriheten.

Kommentar #27

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Men det er det vel Fritt Ord som avgjør?

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Feilslutningen flere av debattantene her gjør er å sette likhetstegn mellom ytringsfriheten og fri adgang til Fritt Ords konti.

Ingen kan vel nekte for at en ytring som får Fritt Ords økonomiske støtte får en helt annen mulighet til å nå frem i vårt samfunn.

Skal bare de ytringene som tilfredsstiller visse normative krav fra samfunnet gis slik støtte?

Jeg vil gi honnør til Fritt Ord for å trosse det politisk korrekte Norge.

Det er meget gledelig og bør betrygge oss om at ikke bare ytringer av en bestemt politisk valør hjelpes frem i vårt samfunn.

Mvh Sverre

 

Kommentar #28

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Avnskog:

"Setter jeg alle innvandringsskeptikere i Fjordmanns gruppe? Hva får deg til å hevde noe slikt? Det mener jeg da slettes ikke."

Det er bra Avnskog. Men det er lett og forstå deg slik når du stadig insisterer på at kritikk mot Fjordmann er å anse som kritikk mot alle innvandringsskeptiske? Eller når du beskylder alle som er kritiske til pengegaven til Fjordmann fpr å ønske ytringsforbud mot alle som er kritisk til norsk innvandringspolitikk?

Men egentlig skjønte jeg jo at dette kun var et utslag av den sedvanlige, etter hvert velkjente, Avnskogske stråmannargumentasjon :-)

Kommentar #29

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
At de bruker denne muligheten til å støtte selv meninger som strider mot etablissementets synspunkter, vil jeg personlig applaudere.

Det har jeg også applaudert. Jeg applauderte da Nina Karin Monsen fikk Fritt Ords pris, en meningsbærer som til de grader har hatt omkostninger av å gå imot main stream i samfunnet. Men som jeg har sagt flere ganger nå: Ytringsfriheten er i seg selv en verdi fundert i en overordnet verdi: humanisme og demokrati. Avnskog strekker seg utillatelig langt for å bagatellisere Fjordmans voldsideologi. Sagt på en annen måte: Ville Avnskog applaudert om Fritt Ord støttet med økonomiske midler en meningsytrer som tok til orde for å deportere alle jøder til Jan Mayen? Avnskog synes verken å ha lest eller satt seg inn i hva Fjordman de facto har tatt til orde for: å deportere samtlige muslimer fra Europa, om nødvendig med vold. Dette er ord for annet hva mannen har skrevet - ikke én gang, men mange ganger, ikke i innskutte bisetninger, men i pamflettlignende erklæringer, også etter 22.07.2011.

Kommentar #30

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva?

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Dette er totalt misforstått av flere grunner:

1. Fjordmann er ikke en "vanlig" innvandringsskeptiker, men dette tyder kanskje på at Avnskog ikke har lest Fjordmanns skriverier?

2. Fjordmann har sin ytringsfrihet i behold. Hvem er det som eventuelt hindrer/har hindret ham i å ytre seg?

3. Et eventuelt avslag på søknad om publiseringsstøtte er (som flere allerede har sagt) ikke et anslag mot ytringsfriheten.

1. Fjordmann beskyldes av mange for å ha inspirert til massedrap. Til tross for at han aldri har oppfordret til drap.

2. Fritt Ord mener Fjordmann bør få støtte til å ytre seg. Det vil si at de anser at hans ytring fortjener å bli løftet frem.

3. Fritt Ord velger selv hvilke ytringer de mener fortjener å løftes frem i offentligheten.

En kritikk fra den selvutnevnte "antirasisthæren" er ventet og forutsigbar. Selvfølgelig ønsker de at Fjordmanns ytringer ikke skal støttes.

Men Fritt Ord har sin suverene avgjørelsesrett. Og takk for det.

Heldigvis har ikke antirasisthæren makten i alle samfunnsintistusjoner.

Det bør glede oss.

Mvh Sverre

Kommentar #31

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

"Tullebukkene" er hellige

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Fritt Ords fonds har aldri stått åpne for hvem som helst. Ytringsfriheten gjelder ubeskåret for både Fjordman og andre tullebukker.

Men Fritt Ord har strekt seg veldig langt mht. Fjordman, ikke? Her demonstrerer Fritt Ord i konkret praksis hvor skapet skal stå.

Du bringer noen sitater til debatten, Bastrup. Det er fornemt. Men jeg kan ikke se at de er "voldsforherligende" på noen som helst måte. Man kan synes hans synspunkter er tullete og at mannen bak ordene er en "tullebukk," men det er jo gjerne i marginene og i det marginale det nye tenkes. Det er således marginene og de marginale som må beskyttes. Det er i det hele tatt noe grunnleggende misforstått over en tenkning som fokuserer det "normale" og fordømmer det som ikke er normalt som "ekstremt." (Her gis det et helt vokabular som enkelte benytter seg ganske flittig av når det kommer til å stemple meningsmotstandere.) Det er noe grunnleggende misforstått rent epistemisk; jeg bringer bare vitenskapshistorien inn som mitt sannhetsvitne i denne sammenheng. Det er også noe grunnleggende misforstått moralsk sett å stemple annerledestenkende i de hardeste ordelag. I det minste kunne man forvente at debattanter forstår betydningen av debattens selve begrep. De + battere. Man legger sverdene fra seg i debatt. Det gis ikke krig(battere, "battle") i debatt.

Meninger er noe man forsøkvis har; meninger er resultat av en mer eller mindre tilfeldig kunnskapstilegnelsesprosess. Man mener som man har lest, tenkt og forstått. Vi har alle vesentlige feil i vår tenkning, og derfor også våre meninger. Måten å møte slike forskjeller på, er selvsagt ikke heksejakt, offentlige stigmatiseringsseanser og gapestokker og annet middelaldersk sadistisk snaskens, men å gjøre forsøk på saklig korreksjon. Grove moralske fordømmelser av personen bak meningene, er i det hele tatt ikke på sin plass.

Du sier du er for ytringsfriheten, Bastrup, men det ser sannelig ut som noe helt annet. Heldigvis ser vi hvor kapable folkene er i Fritt Ord. De utgjør et lettelsens sukk i forhold til angrepene på ytringsfriheten og demokratiet som bare ser ut til å vokse i omfang. På interessant ironisk vis slår anklagen om nihilisme tilbake på Bastrup. 

Her i Nordeuropa gis et folk, asene, som lenge har hatt en stolt likeverdighetskultur. Som romerne gjerne ble overrasket over, kunne man ikke forvente at forhandle med "lederen" fordi, som man sa (Dudo, f.eks.), "Vi har ingen ledere, vi er alle like i makt." Alle ble og blir betraktet som like og frie. Du er ikke i en posisjon, Bastrup, til å fortelle meg eller andre, som f.eks. Fritt Ord eller Fjordman, hva man skal få si og ikke; i denne sammenheng bør hver i sær øve grensene på seg selv --- og ikke tilfeldige andre man heller ikke kjenner noe som helst til. Når du sier at Fritt Ord har sviktet sitt grunnlag tar du ganske enkelt feil. Det er nettopp "tullebukkene" en organisasjon som Fritt Ord skal beskytte.

Kommentar #32

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
at du mener det blir helt feil å påstå at Fjordmann inspirerte Breivik til massedrap?

Nei, det er ikke feil å påstå. Det er et faktum at Fjordman var en viktig inspirasjonskilde for Breivik. Dermed er ikke sagt at Breiviks påberopelse av Fjordman er rettferdig mot sistnevnte. Det er ikke et 1:1-forhold mellom Fjordman, hans ideologi og Breiviks handlinger. Fjordman er uskyldig i Breiviks udåd. Dette har jeg gjentatt til det kjedsommelige. Men Fjordman har beviselig - uten å ha oppfordret til konkrete voldshandlinger - fremmet synspunkter som rettferdiggjør bruk av vold, som ved å ta til orde for massedeportasjon av muslimer fra Europa. Dette er et standpunkt som meget lett kan oppfattes som en oppfordring til vold mot muslimer. 

Kommentar #33

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva vil det si å "deportere med vold"?

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Avnskog strekker seg utillatelig langt for å bagatellisere Fjordmans voldsideologi. Sagt på en annen måte: Ville Avnskog applaudert om Fritt Ord støttet med økonomiske midler en meningsytrer som tok til orde for å deportere alle jøder til Jan Mayen? Avnskog synes verken å ha lest eller satt seg inn i hva Fjordman de facto har tatt til orde for: å deportere samtlige muslimer fra Europa, om nødvendig med vold.

Dette utsagnet forstår jeg ikke.

Hva er det Fjordmann uttaler konkret om dette som får deg til å si at han går inn for vold?

Mvh Sverre

 

Kommentar #34

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Du er ikke i en posisjon, Bastrup, til å fortelle meg eller andre, som f.eks. Fritt Ord eller Fjordman, hva man skal få si og ikke;

Det har jeg da heller aldri ment, og hva som kan eller skal kunne sies er heller ikke hva som debatteres. Ingen har bestridt Fjordmans rett til å ytre seg. Men siden Haug ikke ser noe voldelig i Fjordmans ideologi, så kan han kanskje forklare oss med mindre kunnskap om logistikk enn ham selv, hvordan han ser for seg at samtlige muslimer i Europa skal kunne deporteres uten ved bruk av vold? Det finnes sikkert dem som vil være takknemlige om Haug kan verpe et Columbi egg her.

Kommentar #35

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Deportasjon av muslimer fra Europa

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Dette utsagnet forstår jeg ikke.

Hva er det Fjordmann uttaler konkret om dette som får deg til å si at han går inn for vold?

Hvordan tolker du disse avsnittene, Avnskog?

So why don’t you hear this from most Western political leaders or mass media? Because they are lying to you, plain and simple. The truth is that there is no such thing as a moderate Islam; that nobody has yet managed to come up with a credible theoretical way to reform Islam; and that there are no practical indications of any softening or modernization of Islam actually taking place. Since the adherents of this creed in its present form are waging a war of annihilation against us and the civilization we have created, this leaves only one possible conclusion if we wish to retain our culture and freedom: Physical separation. Islam and those who practice it must be totally and permanently removed from all Western nations.

Potential objections can be raised to this solution. One is that it might provoke Muslims and trigger a world war. To this I will say that our mere existence as free and self-ruled peoples constitutes a provocation to them. Besides, we are already in a world war. Technically speaking, it started 1400 years ago, the mother of all wars. Against European civilization it has witnessed two main phases, the first one with the Arabs in early medieval times, and the second one with the Turks in early modern times. This is the third Islamic Jihad, and it has penetrated deeper into Europe than ever before because we don’t fight back. If the other guy walks up to you and starts punching you in the face then you are already in a fight, whether you want this or not. If you do not defend yourself properly then you have already lost.

Another objection is that expelling Muslims from the West would not end the war. They would merely continue from their original home countries, aided by missiles and modern technology. This could well be true. The separationist strategy does not imply that removing Islam from the West alone is all that will ever be required, only that this is the bare minimum that is acceptable. If Muslims remain aggressive, we retain the option of further actions, including directly targeting their holy cities of Mecca and Medina using conventional or non-conventional weapons. Having large numbers of Muslims in our societies is anyway very costly, and the aggressive fifth column in our midst will severely limit our freedom of action.

Fra Fjordman: Why Islam Must Be Expelled From The West
Winds of Jihad 19 December 2010  

 

Kommentar #36

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Hva er det Fjordmann uttaler konkret om dette som får deg til å si at han går inn for vold?

Da får jeg svare ved å gjenta mitt spørsmål til Haug ovenfor. Kan Avnskog gi oss en metode til å deportere milliontalls muslimer uten ved bruk av vold og summarisk krenkelse av elementære menneskretter? Storskala-deportasjon av folkegrupper er forsøkt benyttet før, Avnskog, av regimer ikke akkurat kjent for å helligholde det Frie Ord. For øvrig har Fjordman eksplisitt uttalt at en slik deportasjon om nødvendig skal kunne skje med militære midler. Jeg vil hevde at enten har Avnskog (og flere med ham) ikke gjort noe for å sette seg inn i Fjordmans tenkning, ennsi lest noe av ham - eller så er han rett og slett utillatelig naiv. Eller begge deler. Har Avnskog dessuten lest Breiviks 1500 sider lange manifest, der Fjordman profetforklares i nær annethvert avsnitt? Jeg har lest det. Jeg anser det for en fordel å vite hva jeg snakker om.

Kommentar #37

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Fjordmann, hvem er det ?

Publisert nesten 9 år siden

For oss vanlige mennesker er ikke  Fjordmann den største inspirator når det gjelder skepsis til  gjeldende asyl- og innvandringspolitikk.   Jeg hadde aldri hørt om mannen før tragedien på Utøya var et faktum.  Det som virker mest provoserende, er skjønnmalingen og løgnene fra folk som vet bedre, men som serverer oss oppspinn og tøv i håp om at sannheten aldri kommer frem.

 Men det gjør den når presset blir for stort.  Groruddalen  er (var) en angivelig et eksempel på vellykket integrering.  Nå er 24 ungdommer som har terrorisert bydelen i månedsvis arrestert, eller er under oppsikt. Groruddalen hadde angivelig en sterk nedgang i kriminalitet.  Takke f.....  for det, når pøbelen tar T- banen til Majorstua og raner der.  Innvandringen er ute av kontroll, og de fleste vet det. Til og med den ellers sympatiske AP - politikeren  Jan Bøhler  hvis sønn ble ranet.

Kommentar #38

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

???

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
jeg antar at når Søyland skriver som han gjør her, er det fordi han innser at hans tidligere påstander om at avslag ville vært det samme som brudd på ytringsfriheten, ikke hadde noen rot i virkeligheten?

Har jeg påstått det, da? Jeg sa at det er et sunnhetstegn i et fritt samfunn at også ekstreme meninger må få komme til orde.

Og i stedet for å anta hva jeg tror du mener, spør jeg deg direkte en gang til:

1) Mener du at Fjordmanns meninger burde forbys/sensureres?

2) Og mener du i så fall på samme måte at dersom islamister finner inspirasjon i Koranen til å begå    terrohandlinger, så bør også Koranen sensureres/forbys?

Kommentar #39

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Men siden Haug ikke ser noe voldelig i Fjordmans ideologi, så kan han kanskje forklare oss med mindre kunnskap om logistikk enn ham selv, hvordan han ser for seg at samtlige muslimer i Europa skal kunne deporteres uten ved bruk av vold? Det finnes sikkert dem som vil være takknemlige om Haug kan verpe et Columbi egg her.

Jo, du mener jo at Fritt Ord har tenkt feil. Jeg sier at det er du som tenker feil i denne sak. Skal det frie ord bety noe som helst, så er det nettopp slike som Fjordman --- "kjerringene mot strømmen," om du vil --- som skal løftes frem og beskyttes mot den type tenkning som du her representerer.

Undertegnede har ikke lest noe av Fjordman; undertegnede leser forfattere av en aldeles annerledes karakter. Det er du som kommer med disse tilsynelatende litt for tynt begrunnede påstandene, Bastrup. Du bør kunne begrunne dine egne påstander. Hva og hvorfor er Fjordman "voldsforherligende"? Hva betyr det at Fjordman forherliger vold? Hva jeg siterer deg på (og jeg tar her bare for gitt at du siterer ham korrekt), er fortsatt ikke klart og tydelig "voldsforherligende." 

Jeg har stilet en rekke spørsmål til Bastrup som han velger å ikke besvare. Hvorfor? 

Kommentar #40

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Da glemmer man at ytringsfriheten i seg selv er en verdi som er begrunnet ut fra et høyere hierarki av verdier.

Det stemmer så ikke med, hvad selv FN udtaler. Deres særlige menneskerettighedskommité udsendte i 2011 en rapport, som erklærer ytringsfrihed for at være en 'metarettighed'.

Andre rettigheder kan vanskeligt opretholdes, hvis der er ting, man ikke må tale om - derfor er ytringsfrihed i en klasse for sig selv - det er forudsætningen for rettigheder i det hele taget.

Stalins undersåtter havde flere og bedre menneskerettigheder end nogen andre på den tid (efter 1936) og det døde de som fluer af - hvorfor ?  - fordi de ikke kunne påpege at de ikke blev overholdt.

De blev nemlig tolket på en bestemt måde og kritik af denne tolkning ville selvsagt af regimet blive betegnet som 'hadetale' - som vi også ser det sker i vores tid med kritik af den af regimet førte politik.

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/427065:Udland--FN-eksperter--Ytringsfriheden-overtrumfer-alt

Ytringsfrihed og herunder også religionsfrihed bør ikke begrænses, fastslår 18 juridiske eksperter i en ny rapport, der kritiserer blasfemilove, mediemonopoler og de såkaldte terrorlove

Rapporten fra FN’s særlige menneskerettighedskomite har været længe undervejs. Men nu har 18 jura-eksperter offentliggjort den rapport, der allerede kaldes for en hyldest til ytringsfriheden. De 18 eksperter giver ytringsfriheden status som en ”meta-rettighed,” der overtrumfer alle andre menneskerettigheder i den 15 sider lange rapport.

Kommentar #41

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Visst kan man se elementer i Fjordmanns ideologi

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
ikke ser noe voldelig i Fjordmans ideologi

som man finner både alvorlige og er dypt uenige i. Jeg finner også deler av islamistenes ideologi sterkt bekymringsfulle.

Men jeg synes ikke dermed at man automatisk skal rope på sensur og forbud mot Fjordmanns skriverier eller Koranen av den grunn

Kommentar #42

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Forbud?

Publisert nesten 9 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Men jeg synes ikke dermed at man automatisk skal rope på sensur og forbud mot Fjordmanns skriverier eller Koranen av den grunn

Hvem er det som har ropt på "sensur og forbud mot Fjordmanns skrivierier", da?

Kommentar #43

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Søyland:

"1) Mener du at Fjordmanns meninger burde forbys/sensureres?

2) Og mener du i så fall på samme måte at dersom islamister finner inspirasjon i Koranen til å begå terrohandlinger, så bør også Koranen sensureres/forbys?"

Svar:

1) Nei

2) Nei

Kommentar #44

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Rasisme ikke bare islamkritikk

Publisert nesten 9 år siden

Nå er knapt denne Fjordmann noen islamkritiker, heller en xenofob. Dette illustreres med at han ikke bare har gjort seg til talsamann for en kritisk holdning til islamsk innvandring. Jeg tok faktisk å så på en del av hva mannen har skrevet, og noe av det siste er en kritikk av mexikansk innvandring til USA. Dette sier vel noe om at vedkommende nok ikke bare har en agenda som er preget av islamkritikk :

 http://gatesofvienna.net/2006/05/another-american-century-or-another-ame rican-civil-war-/

Detser ikke ut til at tråden fungerer av en eller annen grunn, men man kan gå inn å lese den artikkelen som det referes til. Forøvrig merkelig at han har så mye imot mexsikansk innvandring i sør-vesten, både Texas, Arizona, New Mexico og California var jo frem til 1848 mexikansk territorium.

Kommentar #45

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Sensur og Forbud ble nevnt

Publisert nesten 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
sensur og forbud mot Fjordmanns skrivierier

for å illustrere den motsatte ytterligheten av det å skape en plattform for at han skulle få komme til orde.

Kommentar #46

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Takk for svar

Publisert nesten 9 år siden

Da er vi i alle fall enige om det
:-)

Kommentar #47

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Nå er knapt denne Fjordmann noen islamkritiker, heller en xenofob.

Det er ikke nogen fobi at være modstander af at ulandenes befolkningseksplosion skal feje ilandenes befolkninger af landkortet.

De sidste lande udgør samme andel af verdensbefolkningen, som ulandsindvandrere idag udgør i ilandene - altså ~1/10 og modstand kunne lige så godt ses som minoritetsbeskyttelse, istedet for som en fobi.

Man kunne ønske at venstrefløjen oparbejdede en smule global bevidsthed og ikke bare sad og kiggede på det allernærmeste miljø.

Kommentar #48

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Du tar altså feil

Publisert nesten 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Da får jeg svare ved å gjenta mitt spørsmål til Haug ovenfor. Kan Avnskog gi oss en metode til å deportere milliontalls muslimer uten ved bruk av vold og summarisk krenkelse av elementære menneskretter? Storskala-deportasjon av folkegrupper er forsøkt benyttet før, Avnskog, av regimer ikke akkurat kjent for å helligholde det Frie Ord. For øvrig har Fjordman eksplisitt uttalt at en slik deportasjon om nødvendig skal kunne skje med militære midler. Jeg vil hevde at enten har Avnskog (og flere med ham) ikke gjort noe for å sette seg inn i Fjordmans tenkning, ennsi lest noe av ham - eller så er han rett og slett utillatelig naiv. Eller begge deler. Har Avnskog dessuten lest Breiviks 1500 sider lange manifest, der Fjordman profetforklares i nær annethvert avsnitt? Jeg har lest det. Jeg anser det for en fordel å vite hva jeg snakker om.

Det ligger ingen oppfordring til vold i Fjordmanns ideologi.

Det er du som bringer inn voldsaspektet.

Jeg har mine ord helt på det tørre.

Fjordmann oppfordrer ingen steder til vold, drap eller terror.

Dette synes å ligge fast selv etter dine klargjøringer.

Jeg fatter ærlig talt ikke hvorfor du begynte påpåstå at Fjordmann går inn for deportasjon med vold, når dette er en høyst personlig tolkning.

Det fremstår unektelig noe patetsik når du selvhøytidelig erklærer at du anser det som en fordel å vite hva du snakker om i samme øyeblikk som du tas i en regelrett løgn mht hva Fjordmann har oppfordret til.

Det er en meget stor forskjell på å gå inn for utsendelese av alle muslimer, og det å gå inn for utsendelse ved hjelp av vold av alle muslimer.

Dine utledniger av Fjordmanns ideologi har liten interesse i denne sammenhengen. Det som har interesse er hva hans selv har proklamert.

Og jeg registrerer at ingen hittil har kunnet dokumentere at Fjordmann oppfordrer til vold, drap eller terror.

Dermed er det meningsløst å påstå at Fjordmann har inspirert Breivik til å drepe 77 nordmenn. Men at han har inspirert Breivik ideologisk er jeg enig i.

Barstups moralske forargelse har ingen betydning i den sammenhengen.

Jeg er heller ikke tilhenger av Fjordmanns ideologi. Men jeg anser det for en seier for ytringsfriheten at Fritt Ord anser Fjordmanns ytringer av så stor viktighet for samfunnet at de vil støtte dem økonomisk.

Det er her selve poenget ligger. Ikke i Bastrup og andres moralske forargelse og fordømmelse og ønsketenkning når de foretar en kobling mellom Fjordmann og massedrap på 77 mennesker. Dere ønsker tydeligvis så inderlig å kunne legge skylden på Fjordmann at dere leser voldsoppfordringer inn der det ikke finnes. Det er uredelig.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #49

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Denne tråden klarte faktisk og holde seg noen lunde til tema over tre sider før de sentraleuropeiske rasistene kastet seg over temaet!? :-)

Kommentar #50

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Avnskog:

"Og jeg registrerer at ingen hittil har kunnet dokumentere at Fjordmann oppfordrer til vold, drap eller terror."

Det vi kan registrere er at Fjordmann ikke har brutt den grensen hvor han kan straffeforfølges for slike oppfordringer. Men jeg finner det intet annet enn latterlig hvordan Avnskog bagatelliserer Fjordmanns borgerkrigsretorikk. Det er de logiske konsekvenser av denne retorikken Breivik setter ut i livet.

Jeg trekker tilbake uttrykket latterlig da det vieker malplassert i denne sammenheng. Skremmende er bedre.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere