Ole Jørgen Anfindsen

173

Der ytringsfriheten uthules vil demokratiet forvitre

Det svenske demokratiet har viklet seg inn i alvorlige problemer. Ekskluderingen av den svenske politikeren Olle Engström (M) for noen dager siden gir oss nok en bekreftelse på at problemene stikker dypt.

Publisert: 1. jun 2013

Kan et land ta imot hvor mange innvandrere som helst uten å bryte sammen? Nei, det er innlysende at det ikke er mulig. Dersom leseren ikke umiddelbart skjønner dette, så kan man tenke på et hvilket som helst land i verden, og deretter forestille seg at dette landet skulle ta imot 1.000.000.000 (en milliard) innvandrere i løpet av ett år. Det spiller ingen rolle hvilket land man måtte tenke på, eller hvilken språklig, kulturell, religiøs eller etnisk/rasemessig sammensetning den innvandrende milliarden måtte finne på å ha; dette hypotetiske scenariet ville ha endt med totalt sammenbrudd uansett. Selv ikke USA, med sine enorme landområder, sin rikdom, sine ressurser, og sin godt utbygde infrastruktur kunne ha vært i stand til å ta imot en milliard mennesker på ett år. Og særlig ikke en milliard per år gjennom en årrekke. Selvsagt ikke.

Poenget med mitt hypotetiske scenario er å få frem et bestemt poeng, nemlig at ett eller annet sted går det en grense for hvor mye innvandring et land kan tåle uten å bli ødelagt. Denne grensen vil variere fra ett land til et annet, avhengig av en rekke mennskelige og naturgitte forutsetninger. Dessuten vil grensen være ulik for ulike grupper/typer av innvandrere, av den enkle grunn at noen innvandrere er lettere å integrere enn andre. Grupper som har liten språklig, kulturell, religiøs og/eller etnisk/rasemessig avstand til landets egne innbyggere, vil være relativt enkle å integrere; grupper som har stor språklig, kulturell, religiøs og/eller etnisk/rasemessig avstand til landets egne innbyggere, vil være vanskelige å integrere. 

Det er slik verden er, enten vi liker det eller ikke. 

Det er altså innlysende at ett eller annet sted må det gå en grense for hvor stor innvandringen til et land kan være dersom det hele skal være bærekraftig i det lange løp. Og siden det altså finnes en slik grense ett eller annet sted, må det være viktig for ethvert land som tar imot innvandrere, å ha en eller annen idé om hvor denne grensen går. Og dersom man skal kunne danne seg et bilde av omtrent hvor grensen går, da må det samtales, da må det undersøkes, da må man følge med på samfunnsutviklingen i lys av den senere tids innvandring, da må det forskes, og så videre. Og i et demokrati har folket krav på å få adekvat informasjon om resultatene av denne typen undersøkelser. I et demokrati har folket dessuten krav på å få et ord med i laget når innvandringspolitikken skal utformes. 

Dette er det bred enighet om i alle siviliserte land, ikke sant? I hvert fall i alle Vestlige land, siden disse står i en lang og stolt tradisjon preget av grunnfested verdier bygget på opplysning, åpenhet, vitenskap, rasjonell tenkning og demokrati, eller...? 

Nei, det finnes minst ett 'vestlig' land der elitene fnyser foraktelig av ovenstående idealer, nemlig Sverige. I Sverige blir innvandringspolitikken betraktet som noe som skal være hevet over demokratiets spilleregler, og som derfor ikke skal være gjenstand for debatt, drøftelser og ordinære, demokratiske prosesser. Dette handler nemlig om verdier, må vite, og verdier er ikke noe man utsetter for simple, demokratiske debatter. At et demokratis verdier til syvende og sist må bygge på folkets oppfatning av ulike verdiers ulike viktighet, ser ikke ut til å affisere den svenske eliten stort. Verdiene har de selv funnet frem til, og hva folket måtte mene gir de i praksis blaffen i.

Om vi et lite øyeblikk vender tilbake til ovenstående, hypotetiske scenario, og anvender det på vårt kjære broderland i øst, kan vi jo spørre om Sverige, med sine drøyt 9 millioner innbyggere, ville ha tålt en årlig innvandring på 1 million. Nei, de fleste vil nok være enig i at det ville ha skapt altfor store utfordringer, med sivilisatorisk sammenbrudd som konsekvens etter kort tid. Hva med en halv million i året? Meget tvilsomt. Hva med en kvart million? Neppe. Hva med drøyt hundre tusen i året, hvorav ca 90.000 asylsøkere? Jo, det bør være grei skuring, i følge svenske eliter (som selv bor i områder, og sender sine barn til skoler, som bare i liten grad berøres av de tilhørende, dramatiske omveltningene). Folk som er betenkt over dagens innvandringsnivå til Sverige må nødvendigvis være onde, dumme, gale eller høyreekstreme. Det sier seg selv.

Men under ovflaten i Sverige koker det. Stadig flere ser at landets orwellske statsminister (fra Moderaterna) og de andre tvangsmultikulturaliserende keiserne mangler klær. Og stadig flere begynner å bli bekymret for at det hele kan ende i katastrofe. 

En av dem som har sett skriften på veggen, er den svenske politikeren Olle Engström (ledamot i fullmäktige i Borås, (Moderaterna)). Den 29. mai hadde han et bekymret leserinnlegg på trykk i Borås Tidning. Her er noen utdrag.

Sitat:

Under den gångna veckan har vi kunnat läsa om konsekvenserna av en alltför optimistisk och okontrollerad invandring till Sverige. Samhället håller på att tappa all kontroll över situationen. Vandaler och huliganer utsätter idag hela samhällssystemet för oerhörda påfrestningar som långsiktigt kommer att få mycket stora konsekvenser.

Jag känner som människa och politiker idag en stor sorg över det som händer. Jag tänker på alla de goda krafter inom politiken och föreningslivet som under alla år arbetat med att hjälpa till i integrationsarbetet till fördel för våra invandrare. 

[...]

De personer som genomfört dessa kravaller och vandaliseringar förstår inte vilken skada deras så kallade fritidsaktiviteter har åstadkommit när det gäller att skapa förståelse och empati för andra människor och kulturer.

Jag har under mer än 40 år haft förmånen att genom mitt arbete resa runt i många länder runt om i världen. Jag har träffat människor inom nästan alla religioner och olika kulturer.

Jag har aldrig stött på några motsättningar eller konflikter under alla dessa år. Vi har mötts med ömsesidig respekt och vördnad för varandras olikheter, och sett möjligheter till samarbete trots våra olikheter.

Min undran är därför, varför ska jag nu inte kunna göra detta i mitt eget land? Som i så många andra fall när det gäller ungdomar, oavsett varifrån de kommer, så måste man kunna förvänta sig att föräldrarna tar ett stort ansvar för sina barn och vad de sysslar med. Det är en av grundbultarna i ett samhälle.

[...]

Vart är Sverige på väg? Jag ser framför mig ett Sverige som inom 20–30 år fullständigt har tappat kontrollen över situationen, med konsekvenser som är skrämmande. Terrorism, våld och brottslighet kommer att öka i Sverige. Och kanske ser vi också på lite längre sikt ett fullskaligt inbördeskrig mellan olika religioner liknande de som varit och är i Libanon, Irak och Nigeria med flera. Tanken skrämmer, men vägen dit är kanske kortare än vi kan ana om inte dagens situation en gång för alla får sin lösning. Det är allas vårt ansvar att hitta lösningar.

Rättsstaten Sverige kan eller ska aldrig acceptera att detta beteende röner någon som helst framgång. Om så sker startar vi en lavin som vi aldrig kan stoppa. 

Sitat slutt.

Et slikt brudd med den oppleste og vedtatte konsensus innen 'syvpartiet' i Sverige ble selvsagt ikke tolerert. Moderaterna vedtok samme dag å løse Engström fra alle sine verv med umiddelbar virkning.

Det skremmende med dette er at man demonstrerer i praksis at man ikke aksepterer demokratiske prosesser ifm innvandringspolitikken. Selv ovenstående innlegg oppfattes som utålelig. Engström setter fingeren på det helt essensielle og ufrakommelige når det gjelder å forstå hvorfor Sverige etter alle solemerker er i alvorlige problemer, nemlig at integreringen ikke har mulighet til å holde tritt med innvandringen så lenge man fortsetter å ta inn så enormt mange innvandrere hvert år. Til tross for at han altså har sitt på det tørre både logisk og empirisk, blir han møtt med fordømmelse og utstøtelse fra sine egne partifeller. De vet selvsagt innerst inne at Engström er inne på noe viktig, men de tør ikke si det høyt. Politikerne er blitt ofre for sitt eget, mangeårige konsensustyranni. 

Som Elin Ørjasæter sier det i sin glimrende kommentarartikkel Svenskenes tragiske taushet i Vårt Land fredag 31. mai (side 23): «Svenskene svikter i innvandringsdebatten. For Medelsvensson er det et problem. For Medelmuhammed er det en tragedie.» Hun henviser blant annet til Invandring och mörkläggning : en saklig rapport från en förryckt tid av Karl-Olov Arnstberg (professor i etnologi) og Gunnar Sandelin (socionom och journalist), en bok svenske medier gjør sitt beste for å fortie.

Leserne anbefales å se nærmere på den artikkelen Arnstberg og Sandelin skrev i forbindelse med boklanseringen, nemlig Sverige klarar inte invandringen. Se også den danske filosofen Kai Sørlanders bokomtale. Og når det gjelder hva svenskene har i vente fra integreringsvegrende og stadig mer selvhevdende minoritetsgrupper, kan denne revolusjonsglødende og voldsforherligende YouTube-snutten fra ungdommene med det megetsigende navnet Maktskiftet kanskje hjelpe en og annen tungnem nordmann til å forstå hvorfor situasjonen i Sverige blir mer og mer eksplosiv for hvert år som går.

Konklusjon: Se til Sverige og lær hvordan et demokrati kan ødelegges. Dette stakkars landet, hvis tragedie vi bare så vidt har sett begynnelsen på, illustrerer det gamle fyndordet om at veien til helvete er brolagt med gode forsetter.

PS: Selv om mange medlemmer av den svenske eliten formodentlig er velmenende, om enn utillatelig naïve, så bør man ikke glemme at det selvsagt også er mange som kynisk ønsker nettopp en slik utvikling som den vi har sett de siste ukene, siden dette kan bane vei for den revolusjonen de drømmer om. Her er to relevante sitater som setter det hele i perspektiv. 

«When I was a Revolutionary Marxist, we were all in favour of as much immigration as possible. It wasn’t because we liked immigrants, but because we didn’t like Britain.» 
Peter Hitchens (britisk journalist og forfatter), 31.03.2013, The Daily Mail.

«Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!»
Tobias Hübinette (svensk antirasist og akademiker), Creol, nr 1/1996.

Kommentar #151

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Her hoppes fra sosio-økonomisk paradis, til avvisning av sosioøkonomiske forklaringsmodeller (hvem har presentert slike?) og videre til ufordøyd memteori.

Alle kan se at du raser, Gule. Det gjør du dessuten i nesten hver eneste kommentar. Men det er ikke så viktig. 

Mitt poeng har vært at sosio-økonomiske vilkår kommer til kort overfor visse kulturers dominante memer. Jeg har vist til Iran og Sverige som to ulike eksempler, men hvor nok samme type memer innspiller.

Og mitt poeng har vært at "teoriene" dine ligger tett opp til kjedelig klassisk fascistisk ideologi. Du, Gule, er å betrakte som ytringsfrihetens fiende så vel som demokratiets fiende. 

(Et delpoeng har vært at fordi du flykter så ukritisk inn i dine egne memer, glefser og freser du til hver en som pirker ørlittegrann i dine kjæreste memer.) 

Kommentar #152

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Count me in!

Publisert rundt 8 år siden
Ikke anstrenger seg for å forstå kulturen i sitt nye hjemland. Nærer forakt overfor de grunnleggende verdiene hans/hennes nye hjemland bygger på. Ikke opptrer høflig og respektfullt overfor alle grupper i sitt nye hjemland; dette gjelder særlig majoritetsbefolkningen, men også andre innvandrergrupper som måtte ha fått opphold i det aktuelle landet.

.......hmm, jeg har et problem: jeg er ikke integrert i Norge på tross av at jeg er norsk.

Denne oppramsingen til Anfindsen er dum. Rett og slett.

Kommentar #153

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Hva denne tråden egentlig skulle handle om

Publisert rundt 8 år siden

La oss ikke glemme hva denne tråden egentlig skulle handle om, nemlig dette at en svensk politiker har gitt uttrykk for en velbegrunnet frykt for at Sverige har gapt for høyt i innvandringspolitikken, at integreringen som en konsekvens av dette ikke har klart å holde tritt, og at dette er en viktig faktor (uten at han, så vidt jeg kan se, utelukker de mer populære forklaringsfaktorene av sosioøkonomisk karakter) for å forstå den tragedien som nylig rammet Sverige. Hans saklige og høyst berettigede innlegg er imidlertid ikke blitt tolerert av hans partifeller i Moderaterna, som med umiddelbar virkning har fratatt ham alle verv (men ikke ekskludert ham fra partiet, slik jeg oppfatter det hele).

Dette er etter min mening en sterk indikasjon på at noe er alvorlig galt med det svenske demokratiet. Helt spesielt viser det at de facto ytringsfrihet er alvorlig svekket i Sverige. I forlengelsen av dette kan man spørre hvordan i all verden det skal være mulig å føre en fornuftig debatt om noen av de største, vanskeligste og viktigste utfordringene det svenske samfunnet står overfor i årene som kommer. Svaret ser ut til å være at en slik debatt enn så lenge er mer eller mindre umulig. Dette er sakens alvor!

Kommentar #154

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Kriterier på integrasjon

Publisert rundt 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
En innvandrer er ikke integrert dersom han eller hun:

Ikke anstrenger seg for å lære seg språket i sitt nye hjemland. Ikke anstrenger seg for å forstå kulturen i sitt nye hjemland. Nærer forakt overfor de grunnleggende verdiene hans/hennes nye hjemland bygger på. Ikke opptrer høflig og respektfullt overfor alle grupper i sitt nye hjemland; dette gjelder særlig majoritetsbefolkningen, men også andre innvandrergrupper som måtte ha fått opphold i det aktuelle landet. Voldtar, trakasserer eller på andre måter krenker kvinnene i sitt nye hjemland. Ikke avstår fra kriminalitet av ethvert slag. Utøver hærverk, brenner biler, kaster steiner på politi og andre representanter for storsamfunnet, eller på andre måter gjør opprør mot det samfunnet de selv eller deres foreldre/forfedre så inderlig ønsket å komme til. Motarbeider sitt nye hjemland.

Det interessante her er at disse kriteriene kan anvendes om alle mennesker i et samfunn. Det innebærer at også sosiale grupper av skikkelig etniske nordmenn eller enkeltpersoner ikke er integrert dersom de, han eller hun:

Ikke anstrenger seg for å lære seg språket på en skikkelig måte Ikke anstrenger seg for å forstå kulturen i sitt eget land - hva nå det måtte bety Nærer forakt overfor de grunnleggende verdiene hans/hennes hjemland bygger på - slik kristenfundamentalister gjør Ikke opptrer høflig og respektfullt overfor alle grupper i sitt hjemland - slik alt for mange nordmenn IKKe gjør Voldtar, trakasserer eller på andre måter diskriminerer og krenker kvinnene i sitt hjemland - slik alt for mange norske gutter og menn gjør Ikke avstår fra kriminalitet av ethvert slag - noe det fortsatt er et flertall av nordmenn som driver med Utøver hærverk, brenner biler, kaster steiner på politi og andre representanter for storsamfunnet, eller på andre måter gjør opprør mot det samfunnet de bor i - hvilket nordmenn har gjort til alle tider Motarbeider staten - som jo også er noe Anfindsen gjør!

Og da viser det seg jo at til tider har ikke den norske arbeiderklassen vært integrert i det norske samfunn, til tider har ikke ungdom vært integrert. Kriminelle er ikke integrert. Det er en mengde mannssjåvinister som ikke er integrert. Vi kunne godt gjort listen lenger over personer/grupper som ikke er fullt ut integrert i det norske samfunn.

Kort sagt: Integrasjon som begrep handler om noe mer enn at innvandrere skal til- og innpasse seg. Integrasjon handler om å få helheter til å henge sammen. Det kan man gjøre på sterkt og organisk vis - gemeinschaft - eller på noe svakere og formelt vis - gesellschaft. Dette er kjente sosiologiske begreper som handler om hvordan ulike samfunn henger sammen på ulike måter. Og ytterst vanskelige å operasjonalisere i politiske sammenhenger.

Anfindsens integrasjonskriterier viser nok en noe mangelfull forståelse for sosiologien her. Da blir det ekstra problematisk at han vil overstyre sosiale forhold med henvisning til kontroversiell biologi.

Lars Gule

Kommentar #155

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det innebærer at også sosiale grupper av skikkelig etniske nordmenn eller enkeltpersoner ikke er integrert

Et godt argument, vil jeg si!

Kommentar #156

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Ingen trussel mot demokratiet

Publisert rundt 8 år siden

Frykten er ikke velbegrunnet. Den er overdreven. Det viser nettopp uttalelsene til den aktuelle politikeren. De gikk over styr. Fullstendig.

Dermed uttrykte i realiteten denne politikeren noe som strider mot både verdigrunnlaget og programmet til det partiet han var medlem av. Da er det ganske naturlig at han ikke lenger er medlem der.

Om Anfindsen hadde vært medlem av en kristen menighet og begynt å insistere på at satanisme er det eneste riktige, er det ikke overraskende om han hadde blitt kastet ut av menigheten. Det er intet udemokratisk i dette. Det innebærer heller ikke noen innskrenking av ytringsfriheten.

Selv om ytringsfrihet innebærer en MULIGHET til å framføre det andre ikke vil høre, er det ingen som har rett til å gjennomtvinge et lyttepåbud for ytringer som strider mot en gitt organisasjon, parti eller avis sitt grunnsyn.

Det er ikke overraskende at Anfindsen er bekymret. Naturlig nok vil han være bekymret over at andre ikke ser det samme "lyset" i innvandringspolitikken som han. Han har internalisert en ganske alarmistisk posisjon som ikke deles av fagfolk på området integrasjon og heller ikke av et flertall i befolkningen. I en slik situasjon er det også naturlig at man blir fortvilet over ikke å bli hørt. Men det har man altså ikke noe krav på. For å repetere bildet: Satanister kan ikke forlange at den kristne menigheten skal lytte til det satanistiske budskapet.

Lars Gule

Kommentar #157

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

For å snu på det

Publisert rundt 8 år siden

Hva ville jeg personlig legge vekt på dersom jeg skulle leve i et annet land?

Her er noen punkter:

 

-lære meg landets språk

-sette meg inn i landets sosiale omgangsformer slik at jeg ikke ufrivillig støter noen

-sette meg inn i landets kultur og skikker

-lære meg landets måter å vise respekt for andre

-vise respekt for og delta i landets tradisjoner og skikker.

-forsørge meg selv og min familie og ikke ligge andre til last.

-å begå kriminelle handlinger ville være utelukket helt og holdent

 

Dette ville jeg lagt vekt på dersom jeg kom til et annet land. Jeg vil forvente omtrent det samme av folk som kommer til oss.

Mvh Sverre

 

-

Kommentar #158

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Felles verider - ulike prioriteringer og tenkesett

Publisert rundt 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke de - faktisk fortsatt - kontroversielle påstandene om raseforskjeller i IQ og andre egenskaper som i seg selv er en anstøtsstein. Det er de historiske konnotasjoner vi får til slike påstander. Det er dette Anfindsen har problemer med å se. De vanvittige konsekvensene som har blitt trukket av denne typen resonnementer i tidligere tider, tilsier at det er nødvendig med 200 % sikkerhet før man godtar påstandene. Det burde Anfindsens skjønne.

Videre er det slik at Anfindsen IKKE begrenser seg til det empiriske, men stadig vekk vil trekke normative konsekvenser av denne kontroversielle forskningen. Ikke folkemordreiske, langt i fra, men likevel konsekvenser som går på menneskeverdet løs.

Gule og jeg har utvilsomt mange felles verdier. Noen av disse knytter seg til menneskeverdet; respekten for alles menneskeverd - viktigheten av å anerkjenne alles menneskeverd.

Men alle menneskers menneskeverd innebærer ikke automatisk og nødvendigvis at alle mennesker skal ha den samme retten til å bo i et hvilket som helst land.

Jeg forstår godt hvorfor Gule skriver som han gjør ovenfor om 200% sikkerhet før visse påstander godtas. Ja, det er nesten fristende å si seg enig. Men her ser vi nettopp hvorfor Gule og jeg resonnerer ulikt. Mitt utgangspunkt er at vi bør være temmelig sikre på at det i det lange løp er bærekraftig ikke bare å hente en og annen innvandrer herfra eller derfra, men tusenvis av dem. Hvert år, på ubestemt tid.

Etter min mening bør bevisbyrden her være motsatt av hva Gule ser ut til å implisere. Gule ser ut til å mene at med mindre vi kan være 200% sikre på at masseinnvandring fra diverse land (som i mange tilfeller står oss fjernt både slik og sånn) vil være uholdbart i det lange løp, ja da bør en generell menneskerettstenkning tilsi at slik masseinnvandring skal fortsette.

Jeg tenker som sagt motsatt: Bare dersom vi kan være rimelig sikre på at de som kommer hit vil la seg integrere og bli velfungerende medlemmer av samfunnet, og bare dersom dette kan skje på en måte som sikrer den opprinnelige befolkningens interesser på rimelig vis, kan man forsvare å ta inn folk i betydlige antall. I dette ligger det ingen nedvurdering av noens menneskeverd - bare et ønske om å opprettholde en pragmatisk føre-var holdning. Ikke alle mennesker egner seg like godt til å kunne bli integrert i alle samfunn, og det mener jeg det er helt rimelig å ta hensyn til.

En annen måte å si noe av det samme på (men ikke helt det samme), er at mye tyder på at menneskets natur setter begrensninger på hva slags samfunn det er mulig å bygge. Jeg frykter at den politikken vestlige land for tiden fører bygger på sviktende forutsetninger, og at vi på ett eller annet tidspunkt vil bli innhentet av virkeligheten. Det kan komme til å bli ekstremt ubehagelig, noe de nylige tildragelsene i Sverige gir oss en aldri så liten antydning om.

Kommentar #159

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Integrering av gode nordmenn

Publisert rundt 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Et godt argument, vil jeg si!

Takk for det. Og det viser nettopp at integrasjon handler om noe langt mer enn innvandring. Integrasjon er ikke assimilasjon.

Integrasjon handler altså om et samfunn som oppleves å være felles i en eller annen forstand for ALLE. Ikke lett å få til, og man kan ikke stille for høye krav. Det er ikke en gang lett å identifisere de krav som kan/må stilles.

At mange av oss har våre egne private oppfatninger om hva disse kravene bør være - og altså hva vi forventer/forlanger av andre -, er så sin sak. Det kan fort bli ganske sære oppfatninger når det er de personlige oppfatningene som skal ligge til grunn for hva alle bør gjøre eller hvordan alle bør oppføre seg. (For å si det sånn: Det hadde ikke vært mange gutter med langt hår på 1960-tallet hvis de småborgerlige oppfatningene om integrering hadde blitt lagt til grunn).

Lars Gule

Kommentar #160

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Dette ville jeg lagt vekt på dersom jeg kom til et annet land. Jeg vil forvente omtrent det samme av folk som kommer til oss

Men kan vi det? Forvente noe av andre, mener jeg?

Kan vi egentlig mer enn å håpe på at de vil skikke seg noenlunde vel? At de har sånn noenlunde evne til å lære seg språket og tilpasse seg et arbeidsmarked?

Vi kan ikke engang forvente av våre egne barn at de skal legge vekt på de verdier vi selv legger vekt på, selv om vi saktens håper.

Dette er ganske komplekse spørsmål, når man tenker etter...

Kommentar #161

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
-sette meg inn i landets sosiale omgangsformer slik at jeg ikke ufrivillig støter noen

-sette meg inn i landets kultur og skikker

-lære meg landets måter å vise respekt for andre

Hva betyr det i praksis? Du som kristen flytter til et muslimsk land. Vil du legge fra deg din tro? Vil du be din datter om å bære slør?

Det ville ikke jeg gjort. Det har ingenting med repsekt å gjøre. Jeg vil fortsatt være meg, ett selvstendig individ om jeg bodde her eller der. Jeg støter ikke andre med vilje, men hvis andre er støtt av at jeg er meg så er det ikke mitt problem.

Kommentar #162

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Gule

Publisert rundt 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Ellers er jeg ikke imponert over påstanden om at det skulle være særlig mange slike innlegg fra Afsars side. De har heller glimret med sitt fravær. Ved i alle fall et par anledninger har vi blitt stilt i utsikt innlegg med dokumentasjon (om no-go-soner blant annet), uten at dette har vist seg

Gule: "Haug bløffer og tuller. Det er trist - men ikke overraskende - at ikke Afsar ser dette. Men bortforklarer. Haugs bløffing er hinsides all anstendighet, ikke minst i lys av hans krasse beskyldninger mot andre."

Kommentar: Jeg bortforklaringer ingenting Gule. Det er heller ikke trist, og hva mener du med at det ikke er overraskende? Hva er det du insinuerer?

Jeg oppfatter ikke Haug som en bløffmaker/løgner. Ikke dermed sagt at jeg støtter alle Haug's meninger. Så langt derifra. Kvaliteten vil variere når du skriver mange innlegg som Haug gjør. Da kan Gule enten holde fokus på Haug's innlegg som holder mål, istedenfor å bruke energi på tullball og dilldall innleggene.

Gule etterlyser ofte dokumentasjon, eller han stempler mange innlegg som tull og vås hvis det ikke foreligger dokumentasjon, samtidig sier Gule at han ikke har tid til å svare seriøse innlegg fordi det er tidkrevende? Merkelig debattstil.

Gule: "Afsar har noen ganger presentert såkalte faktabaserte innlegg. Det er noen ganger grunn til å ta tak i dem, men det er også tidkrevende. At de ikke blir besvart, handler like mye om at 1) det er gjort før (av meg, andre, andre steder), eller at 2) det vil ta urimelig mye tid å tilbakevise det hele punkt for punkt (det tar faktisk litt tid når jeg gjør den øvelsen med Hårstads bløffinnlegg)."

Kommentar:.Det er en ærlig sak. Gule bekrefter min påstand her. Det blir, som sagt, bare litt rart at Gule ofte etterlyser seriøs dokumentasjon, men han har ikke tid å engasjere seg i slikt, da det er tidkrevende?

Gule: "Ellers er jeg ikke imponert over påstanden om at det skulle være særlig mange slike innlegg fra Afsars side. De har heller glimret med sitt fravær. Ved i alle fall et par anledninger har vi blitt stilt i utsikt innlegg med dokumentasjon (om no-go-soner blant annet), uten at dette har vist seg.

Kommentar: Undertegnede er i en utviklingsprosess. Det blir skrivekurs til høsten. Så får vi se hvis jeg får hevet nivået. Er selvlært. Du må ha tålmodighet med undertegnede.

Gule må nesten bestemme seg. "Det har heller glimret med sitt fravær eller et par ganger? Vedrørende no-go soner har undertegnede bidratt fint lite. Nedenfor for Gule, kanskje det eneste bidraget, i sin helhet, slik at han kan få frisket opp hukommelsen.

Nå hadde det vært betimelig å velge Gules strategi og stemple ham som en løgner og bløffmaker fordi han påstår at undertegnede ikke bidrar til no-go-soner debatten. Men det er han selvsagt ikke. Han er heller ikke dum, venstre ekstremist eller slem rasist. Han er bare et menneske som husker galt.

AVSPORING

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread269408/?next=60#post_270021 - kommentar 75

2200 siders rapport: Banlieue de la Republigue.

Bestilt av den innflytelsesrike franske tenketanken L'Institut Montaigne og skrevet av Gilles Kepel, (en velkjent politisk vitenskapsmann og spesialist på Islam,) sammen med fem andre franske forskere.

Korfattet fra rapporten:

Det er mellom fem og seks millioner muslimer i Frankrike.

Frankrike er på randen av en stor sosial eksplosjon på grunn av dårlig integrering av muslimer i det franske samfunnet.

Rapporten sier også at problemene blir forsterket av at radikale muslimske ledere som bruker den sosiale marginaliseringen av muslimske innvandrere for å skape parallelle muslimske samfunn styrt av sharia-lover.

Forskningen ble i hovedsak utført i Clichy-sous-Bois og Montfermeil, to forstedene i nord-østlige Paris som var Ground Zero for muslimske opptøyer i 2005. Clichy og Montfermeil en del av distriktet Seine-Saint-Denis, som har en av de høyeste konsentrasjonene av muslimer i Frankrike.

En meget stor andel av respondentene var imot ekteskap med ikke-muslimer. En stadig større del av muslimene i forstedene ser seg ikke som fransk og det blir poengtert i rapporten at den Franske staten ikke kan klandres for dette. Mange muslimske innvandrere ønsker rett og slett ikke å integreres i det franske samfunnet. Selv om Franske myndigheter har satset på renovering av nevnte gettoene.

Rapporten påpeker at forstedene Clichy og Montfermeil har vært i sentrum av en av Frankrikes største byfornyelses prosjekter. Mange fysiske barrierer for integrering har blitt fjernet. Allikevel har byfornyelsesprosjektene mislykket.

De fleste muslimske ungdommer er ikke arbeidsføre. Mer enn 20% av innbyggerne i Clichy og Montfermeil forlater skolen uten vitnemål (ca 150 000 personer per år), Arbeidsledigheten for muslimsk ungdom i forstedene til Paris er rundt 43%.Mange muslimske ungdommer utvikler avvikende adferd der  inntektskilden blir narkotikahandel.

I disse ghetto områdene skjer det en oppblomstring av moskeer og bederom. Der de religiøse retninger av moskeene er sterkt påvirket av den nasjonale opprinnelse av grunnleggeren for moskeen.

Majoriteten av de rundt 2 100 registrerte moskeene i Frankrike er tett knyttet til det muslimske Brorskapet, der mosker og organisasjoner jobber målrettet for å spre islamsk lov. I lokal valg mobiliserer muslimer kandidater som fremmer islamske spørsmål.

Den Franske paraply organisasjonen for muslimske Trossamfunn har rundt 2 100 moskeer registrerte. Islam i Clichy - Montfermeil er strukturert rundt to store poler: en pol er Tabligh ("spredning av Islam») bevegelsen har som mål "re-sosialisere" muslimer på de nederste trinnene av den sosio-økonomiske stigen.

Den Tabligh bevegelsen kom i Clichy-Montfermeil på 1980-tallet midt i massearbeidsløshet og narkotika. Tabligh predikanter bygde sitt sosiale legitimitet ved å tilby en moralsk regenerering av unge mennesker i nød rundt en streng praktisering av forskriftene av islam.

Den andre polen dreier seg om den tunisiske imamen Dhaou Meskine, som var involvert i lanseringen av Unionen av islamske organisasjoner i Frankrike (UIOF). UOIF representerer flertallet av de 2.100 registrerte moskeer i Frankrike, er nært knyttet til Det muslimske brorskap, som har som mål å utvide islamsk lov i hele Frankrike.

Meskine deltok også i dannelsen av Unionen av islamske organisasjoner (UAM93), en muslimsk lobby gruppe som har som mål å mobilisere muslimer til å velge kandidater i lokalvalget rundt islamske saker. UAM93 har vært pådriver for bygging av en mega-moské i Seine-Saint-Denis, selv om at prosjektet har  vanskeligheter på grunn av en maktkamp mellom algeriske, marokkanske og tyrkiske innvandrere.

Rapporten beskriver en "ny sosiologi muslimske troende" som består hovedsakelig av ufaglært arbeidskraft. Innvandrere med lav inntekt som er avhengige av økonomisk støtte fra Marokko eller Tyrkia, land som er forfølger sine egne mål i Frankrike.

Forfatterne av studien  peker også på en selvmotsigelse blant muslimer som bor i forstedene: De ønsker ikke at den franske staten skal gripe inn i saker knyttet til islam, men de forventer samtidig at staten skal  forbedre deres lodd i livet.

Rapporten avsluttes med en advarsel: "Frankrikes fremtid avhenger av dens evne til å re-integrere forstedene i det nasjonale prosjekt

Gilles Kepel (born 30 June 1955) is a French political scientist, specialist of the Islam and contemporary Arab world. He is Professor at Sciences Po Paris formerly known as Institute of Political Studies (IEP) in Paris and member of the Institut Universitaire de France.

He graduated in Arabic and philosophy, with two doctorates in sociology and political sciences. He also taught at New York University in 1994, and at Columbia Universisty in 1995. He chaired the Philippe Roman chair in History and International Relations at the London School of Economics in 2009-2010.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gilles_Kepel

 

Mvh Hanni

 

Kommentar #163

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Klok tale

Publisert rundt 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Men kan vi det? Forvente noe av andre, mener jeg?

Kan vi egentlig mer enn å håpe på at de vil skikke seg noenlunde vel?

Vi kan ikke engang forvente av våre egne barn at de skal legge vekt på de verdier vi selv legger vekt på, selv om vi saktens håper.

Dette er ganske komplekse spørsmål, når man tenker etter...

Om jeg må få lov: et usedvanlig klokt innlegg av Johansen.

For dette er nettopp ikke enkelt.

Lars Gule

Kommentar #164

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg støter ikke andre med vilje, men hvis andre er støtt av at jeg er meg så er det ikke mitt problem

Fullt så enkelt er det dog ikke.

I et muslimsk land ville din datter etter meget stor sannsynlighet fått gedigne problemer om hun ikke kledde seg etter gjeldende regler.

Kommentar #165

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Den uakseptable forskjellsbehandlingen

Publisert rundt 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Men alle menneskers menneskeverd innebærer ikke automatisk og nødvendigvis at alle mennesker skal ha den samme retten til å bo i et hvilket som helst land.

Det er den systematiske forskjellsbehandlingen på grunn av påståtte rase- eller IQ-forskeller som er uakseptabel. Det er en slik forskjellsbehandling som innebærer en krenking av menneskeverdet.

Det Anfindsen sier med den holdningen at vi i hovedsak bare kan ta imot innvandrere fra egen kulturkrets, er at dere ikke er gode nok for oss. Faktisk! Det er rasisme. Det er en krenkelse av menneskeverdet.

At man bruker et uttrykk som bærekraftig, endrer ikke en tøddel på dette. Det er bare en ny biologisering (via en økologisk metafor) av begrunnelsen for diskriminering.

I det hele tatt er introduksjonen av metaforen bærekraftig innvandring svært problematisk. Bærekraftig i forhold til hva? Hvilken standard ligger til grunn? Dagens samfunn, uten endringer? Eller et framtidig samfunn med større lykke for menneskeheten samlet sett?

Alle samfunn endrer seg. Innvandring bidrar til det. Det samme gjør PC-er, biler og mobiltelefoner. Samt økonomisk organisering, vitenskap og ideologier. Det er flott at samfunn endrer seg. Det er fint at verden endrer seg. Det er utmerket at mennesker fra ulike deler av kloden møtes, skaper noe nytt - nye samfunn. Og løser de lokale, nasjonale, regionale og globale utfordringene i fellesskap. På en måte som bidrar til bedre liv for ALLE mennesker på kloden.

Det siste oppnår man definitivt ikke ved å skulle opprettholde antatte raseforskjeller eller kulturelle skiller.

Lars Gule

Kommentar #166

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Divergerende virkelighetsoppfatninger og tilhørende fremtidsvurderinger

Publisert rundt 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Frykten er ikke velbegrunnet. Den er overdreven.

Gule mener at Engströms bekymring ikke er velbegrunnet. Neivel, men det mener øyensynlig Karl-Olov Arnstberg (professor i etnologi) og Gunnar Sandelin (socionom och journalist) som har skrevet artikkelen Sverige klarar inte invandringen, samt boken Invandring och mörkläggning : en saklig rapport från en förryckt tid. Også den danske, politiske filosofen Kai Sørlander ser ut til å dele ovennevntes bekymring. Svært mange andre gjør det samme.

Men altså ikke Gule, som matter-of-factly slår fast at Engströms bekymring ikke er velbegrunnet. Og dette gjøres få dager etter hendelser som flere mener er at alvorlig tilbakeslag for det svenske demokratiet generelt, og integreringsarbeidet i Sverige spesielt. Det er frimodig!

Det skal bli interessant å følge med på utviklingen i Sverige i årene som kommer. Mitt stalltips er at Gules skråsikkerhet vil fortone seg som mer og mer malplassert for hvert år som går.

Kommentar #167

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Oss poteter imellom

Publisert rundt 8 år siden

http://www.dagbladet.no/2012/04/15/kultur/debatt/integrering/religion/islam/21115526/

Ikke bare i et muslimsk  land, Sissel Johansen.  Som flere av mine linker har vist, er vi kun amatører når det gjelder rasisme. Uansett hva Gule & Co måtte hevde.

Kommentar #168

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Stadig mye rart

Publisert rundt 8 år siden

Det er ikke bare bare å skulle forholde seg til ganske mange innlegg som retter seg mot mine innlegg. Jeg klarer nok ikke å svare godt på alt.

Skulle gjerne hatt større kapasitet. Men slik er det.

På den annen side: Afsar meldte i en tråd ganske nylig at han satt på en del informasjon om no-go-soner, etter at jeg for n-te gang avviste pjattet til Hårstad om dette (han som stadig forsøker å gjøre seg lystig over at dette handler om sensitive urbane områder i behov av oppgradering mm.). Da varslet Afsar at dette var noe han ville komme tilbake til.

Nå viser han til / siterer utførlig fra et eldre bidrag. Utmerket. Som jeg kommenterte den gang (i fjor), viser Afsars referat fra franske rapporter at det slett ikke er snakk om muslimske no-go-soner, men nettopp fattige områder i behov av oppgradering, sosial og økonomisk innsats.

Ja, jeg insinuerer at Afsar har problemer med å forstå - forstå hva han skriver og hvilke ideer han dermed gir sin tilslutning, støtter eller bagatelliserer. Det er et retorisk grep for å få folk - både Afsar og andre - til å reager, reflektere. Provoserende? Nettopp.

Det kommer stadig mye rart - og så langt jeg kan se - forvirret fra Afsar. Det er utmerket at han er i en lære- og utviklingsprosess. Men nettopp derfor hadde det vært både fint og lurt om han var litt mindre bombastisk. (Jada, men gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør!)

Lars Gule

Kommentar #169

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Integrering handler om HELE samfunnets sammenheng.

Jeg kommer i tanke om Shoaib Sultans teori om at nordmenn har fortsatt langt igjen når det kommer til deres integrering i eget land. Så nordmenn generelt har ikke lykkes i sin integrering! Sultan of Swing. :)))

Men hele denne idéen om at integrasjonen gjelder alle i et land, er gal. Integrasjon har til alle tider vært de nyankomnes utfordringer. Det er hva det gjestfrie landet selvsagt kan forvente. (Her tenker Gule og Sultan i retning av at alle har like stor rett på alle jordens områder.) Folket i landet har denne retten. Quid pro quo. Men Gule ønsker ikke å la folket selv bestemme hva det vil med landet sitt. 

Her kan vi debattere hva konkret vi bør kunne forvente, men forventninger vil det være, og forventninger har vi allerede. Det er godt at slike forventninger diskuteres, for slik kan vi hele tiden forbedre vilkårene for oss alle. 

Kommentar #170

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Da varslet Afsar at dette var noe han ville komme tilbake til.

Det kommer. Når vet jeg ikke. Har også veldig begrenset med tid.

Kommentar #171

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dette må du jo gjerne gjøre

Publisert rundt 8 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva betyr det i praksis? Du som kristen flytter til et muslimsk land. Vil du legge fra deg din tro? Vil du be din datter om å bære slør?

Det ville ikke jeg gjort. Det har ingenting med repsekt å gjøre. Jeg vil fortsatt være meg, ett selvstendig individ om jeg bodde her eller der. Jeg støter ikke andre med vilje, men hvis andre er støtt av at jeg er meg så er det ikke mitt problem.

Selv ville jeg nå føle meg litt frem, brukt mine sosiale antenner, og ikke tråkket unødvendig i baret.

Og dersom det viste seg at mine døtre ville befunnet seg i reell livsfare ved å gå i bikini, slik de gjør på badestranda hjemme, ville jeg bedt dem kle på seg litt mer.

En ting er å være dum og utfordrende. De som liker det, må jo gjerne gjøre det.

Vi andre som ikke liker å være fremfusende og unødvendig provoserende kan jo heller føle oss litt frem først.

Særlig dersom vi har lyst til å bli sosialt akseptert.

Men noen bryr seg ikke om det. De krever heller at alle andre skal tilpasse seg dem.

Slik tenker ikke jeg. Men vi er alle forskjellige.

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #172

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva er forskjell på den påståtte hatspredningen mot f.eks islam og å spre negative holdninger til STORE deler av våre egne norske medmennesker..?

Erstatter du 'islam' med russere og 'norske' med bl.a. 'baltere' er det opmalede billede det samme, som Stalin malede op overfor modstand imod sine styrede, delvist tvungne migrationer, som var en del af hans ideologis 'del og hersk' politik.

Man begår overgreb på et land, en befolkning eller et folk og fremstiller protesterne som 'racisme' - idet man jo kan henvise til at der er tale om forskellige folkegrupper, hvad man så end kalder dem.

Var der ikke tale om forskellige folkegrupper, ville venstrefløjen have meget svært ved at legitimere deres indvandringspolitik.

Den kan kun legitimeres negativt, ved at man have den - for ikke at være 'racist'.

Kommentar #173

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Her er du ved sakens kjerne

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men Gule ønsker ikke å la folket selv bestemme hva det vil med landet sitt.

Og politikerne har det samme problemet. Innvandringen og flyktningestrømmen til Norge har i stor grad skjedd uten flertallets tilslutning.

Og dersom politikerne forsøker å tvinge noe gjennom som folket ikke ønsker, oppstår det problemer. Særlig når politikerne ser ut til å forakte folket og ønsker seg et annet folk.

Jeg synes også det ser ut til at vi formidler helt gale holdninger til innvandrere og flyktninger når vi formidler til dem at de har en hel masse krav når de kommer til Norge.

Jeg synes vi mangler å formidle at vi faktisk forventer enn viss respekt når vi i realiteten redder deres liv og gir dem en ny sjanse i livet.

Norge synes å ha en nærmest selvutslettende holdning til nye landsmenn. Der de aller fleste land ville kreve at den nyankomne tilpasser seg landet, mener en masse nordmenn og myndighetene? at det er vi som skal tilpasse oss de nyankomne.

I de aller fleste land er en slik holdning fullstendig uhørt.

Jeg antar det har å gjøre med vår underdanighet og uselvstendige holdning etter å ha vært underlagt andre lands myndighet i flere århundrer.

Norsk mentalitet er stort sett å stå med lua i hånda og stotre.

Stolthet over vårt land og det vi har oppnådd skal helst skjules.

Vi mangler rett og slett en trygg og solid nasjonal identitet.

Innen prykiatrien har de betegnelser på mennesker som mangler en tydelig identitet. Den diagnosen passer til en viss grad på oss.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #174

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Når vi mottar andre til vårt land for å gi dem beskyttelse

Publisert rundt 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Men kan vi det? Forvente noe av andre, mener jeg? Kan vi egentlig mer enn å håpe på at de vil skikke seg noenlunde vel? At de har sånn noenlunde evne til å lære seg språket og tilpasse seg et arbeidsmarked? Vi kan ikke engang forvente av våre egne barn at de skal legge vekt på de verdier vi selv legger vekt på, selv om vi saktens håper. Dette er ganske komplekse spørsmål, når man tenker etter...

er vi jo faktisk i den situasjonen at vi kan stille visse krav for å gi folk den beskyttelsen de ønsker.

Vi kan f eks kreve at de ikke skal begå kriminalitet i Norge.

Vi kan kreve at de skal lære seg norsk.

Vi kan kreve at de følger norske lover og regler.

Og dersom de finner å ikke kunne imøtekomme våre krav, har vi rett til å si: Sorry, da kan ikke vi gi deg beskyttelse.

Det er absolutt ikke mer enn rett og rimelig. Helt fair og rettferdig. Jeg ville aldri ha forventet noe annet selv dersom jeg ville bosette meg i et annet land.

Mvh Sverre

 

Kommentar #175

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er slike som han som skaper problemer i samfunnet. Han pumper inn affekt og hat i debattene.

Jamen, hvem siger at venstrefløjens formål med deres indvandringsprojekt ikke er netop dette.

Uden had mellem grupper af mennesker, er der simpelthen ingen venstrefløj.

Vores samfund var blevet alt for gode at leve i for mennesker.

Det miljø kan venstrefløjen ikke overleve i. Derfor må de importere noget had og uretfærdigt projigere det over på stambefolkningen - så er de igen 'in bussiness'...

Dertil varetager de de tilvandrendes interesser på bekostning af de oprindelige og får til gengæld 80-90 % af deres stemmer - ihvertfald de første mange år.

Ytringsfriheden er en trussel imod dette i lige grad geniale og djævelske projekt.

Kommentar #176

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Virkelighetsoppfatningene

Publisert rundt 8 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Gule mener at Engströms bekymring ikke er velbegrunnet. Neivel, men det mener øyensynlig Karl-Olov Arnstberg (professor i etnologi) og Gunnar Sandelin (socionom och journalist)

Det er fullt mulig å ha ulike oppfatninger om hvor store utfordringene/problemene knyttet til innvandring er. Dette kan være innenforfaglige uenigheter eller det kan dreie seg om alarmistiske og deskriptivt ekstreme oppfatninger - i siste tilfellet handler det om forestillinger som forteller at vår kultur bryter sammen, samfunnet kan ikke overleve osv. Her har vi et ganske bredt spekter. Den innledningen Anfindsen presenterte og synspunktene han der formildet er etter min mening ikke velbegrunnet.

Vi kommer heller ikke utenom at her handler det om vurderinger av normativ, dvs. politisk, karakter. Noen er mer konservative enn andre og ønsker minst mulig endring av det kjente, status quo. Andre (jeg) mener det er både uunngåelig og flott med endring. Og av i tåler utrolig store endringer - hvilket historien også har vist.

Derfor er det vanskelig å si noe definitivt om hva som er riktig når det gjelder innvandringsnivå for et land. Om det "koster" 110 milliarder er det likevel verdt det. Også fordi slike beregninger er notorisk problematiske. Det er ikke alt som kan fanges inn i en størrelse - penger. Altså er det behov for å se på en rekke faktorer. Som også handler om plikten til å hjelpe, at samlet global lykke øker osv., osv.

Det er en av grunnene til at jeg heller ser på den samlede politikken i et land enn på innvandrings- og integreringspolitikken isolert. Det handler om å skape et best mulig samfunn for alle.

Jeg kjenner ikke det politiske ståstedet til de svenske forfatterne, og heller ikke deres forestillinger om et godt samfunn og virkemidlene som skal til for å nå dette. Det framgår ikke av artikkelen de har skrevet på HontestThinking. Men Kai Sørlander kjenner jeg. Han er en nasjonalkonservativ dansk filosof. Han sier en del fornuftig, og en del som er så preget av hans politiske ståsted at det i alle fall ikke utgjør noe grunnlag for meg til å revurdere mine holdninger til samfunn, endringer og innvandring.

Lars Gule

Kommentar #177

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jamen, hvem siger at venstrefløjens formål med deres indvandringsprojekt ikke er netop dette.

For en gris!

At Avnskog skriver som han skriver, er greit. Hans forutsetninger er som de er. Men dette insinuante svineriet er like ille som rasistiske og antisemittisk ytringer.

Lars Gule

Kommentar #178

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
er vi jo faktisk i den situasjonen at vi kan stille visse krav for å gi folk den beskyttelsen de ønsker

Jeg er selvsagt ikke uenig med deg i at dette bør være utgangspunktet.

Men... så er det som alltid et "men"... Som bare trer tydeligere og tydeligere frem: folk flest lar seg slettens ikke styre.

De største problemene man strir med i Sverige, er vel ikke nødvendigvis mennesker som er nyankomne, eller? Tvert imot, forstår jeg det er en stor andel, unge som er født og oppvokst i Sverige, som nå opponerer, driver med pøbelstreker og er hatske mot ordensmakter osv.

Og selv om et land stiller aldri så strenge krav til nykommere, vil man ikke ha noe garanti for at disse vil bli overholdt når vedkommende har fått innvilget opphold. Slikt blir jo egentlig et slags gjensidig tillitssystem - igjen litt sammenlignbart med oss og våre barn - når de slippes ut av redet og skal leve sine egne liv.

Det er vel nesten slik at det holder hardt, for noen og enhver, å ikke bli fatalist....

Kommentar #179

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Og dersom det viste seg at mine døtre ville befunnet seg i reell livsfare ved å gå i bikini, slik de gjør på badestranda hjemme, ville jeg bedt dem kle på seg litt mer.

Ingen er i livsfare her for ikke å gå i bikini, det handler om å være seg selv. Jeg er meg selv i det store og hele, også i utlandet. Tilpasninger er små. Målet er og være respektfull, men alltid meg selv.

Kommentar #180

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Segresjon

Publisert rundt 8 år siden

Europa er ikke forpliktet til å rydde opp i all nød, elendighet og  politiske forfølgelse. Det er jo helt latterlig ide. Hvor kommer den ifra?

Nordmenn flytter fra Groruddalen, Tøyen og Grønland. Ikke-vestlige innvandrere flytter in. Folk vil leve sammen med likesinnede. Skal det være så vanskelig å forstå.

Thomas Hylland Eriksen sitat:"

«Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger».

Hylland og hans idelogiske våpendragere innen akademia har planene klare. Det finnes ikke grenser, nasjonaliteter, norsk kultur er importert og historisk arv er bare tull og tøys. Reaksjonært sprøyt. Alt skal sauses sammen i en eneste stor global grå masse. Hva er dette for noe? Skulle tro vi var i Sovjet.

Innvandringen har tidoblet seg fra 70 000 i 1970 til 700 000 i 2013. I gruppen 20 til 39 år har nesten 63 prosent av innbyggerne i Søndre Nordstrand flerkulturell bakgrunn.

Det betenkelige når man spør venstresiden om fremtidsplanene - så har de ingen svar.De kan ikke tallfeste noen fremtidig folketall. De forstår knapt nok at slike spørsmål har relevans. Så ufattelig lite fremtidsrettet er venstresiden.

Prisen for ett års innvandring er rundt 24 milliarder kroner. Nye tall fra Arbeidsmarkedsundersøkelsen (AKU) viser at vi har over 100.000 arbeidsledige i Norge.

Vi har også nesten 700.000 mennesker utenfor arbeidsmarkedet, blant annet 309.000 uføre (hvor mange jobber ved siden av trygden).

Innvandringen har kostet 70 milliarder på syv år. I tillegg har de 246.000 innvandrerne som har kommet hit siden 2005 rett på fremtidige ytelser og offentlige goder for 376 milliarder kroner.

Hvor­for kan ikke våre politikere bosette seg i Groruddalen?

Her har vi altså en gjeng idealister, drømmere, utopister som gjorde opprører mot autoriteter, maktmisbruk og overformyndere, som hadde en våt drøm om å rive ned makten, desentralisere og rettferdiggjøre en urettferdig verden. Nå oppfører de seg totalitært og overkjører folkeviljen.

Nordmenn flytter, de som har  økonomisk ryggrad. De  ressurssvake blir boende. Nå er det sikkert noen som kan trekke frem eksempler på akademikere, politikere, journalister og kultursnobber som faktisk bor i Groruddalen. Men jeg vil tro at de er et mindretall.

Nå har undertegnede fått  oversikt over hvor politikerne i Sverige bor. Ved en gjennomgang av riksdagens 349 ledamøter, fremkommer det at kun 5  politikere bor i innvandrertette, segregerte områder, belastet med kriminalitet.

Bjørn Gustafsson, professor i socialarbeide ved Gøteborgs universitet, sier at det er problematisk at så få innen politikken, kultureliten og akademia ikke bor i belastende områder. Han mener det senker kvaliteten på de politiske beslutningene.

Sitat:" Våra politiker ska representera allmänheten. Om man bor på ett sådant sätt att man dagligen inte får input från ett tvärsnitt av befolkningen, och inte heller från de som är underprivilegierade, kan man få värderingar och en verklighetsuppfattning som skiljer sig kraftigt från resten av befolkningen, säger Björn Gustafsson."

 

Mvh Hanni

 

Kommentar #181

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Yep, same ol' shit. Bare i ny, liksom "smart" og "god" innpakning.

Ja, og så igen - kommunismen har altid lovet guld og grønne skove og peget på det skinnende mål i horisonten og sagt at det dårlige bare er en overgang.

Jeg fandt en bog i en rodekasse - 'Filosofiens Principper' - en slags indføring tænkte jeg, den snupper jeg. Det viste sig at være en indføring i 'bolchevismens filosofi' (de er altid gode for imperial sprogbrug), men jeg læste et stykkeind i den - og jeg sad nogle gange bogstaveligt med tårer i øjnene  - det var simpelthen så smukt.

Selv multikulti, OneWorld og den boldgade har jeg ikke set opmalet så forførende - så ja, same shit, men det er altid forførende - bare man brækker bakspejlet af...

Kommentar #182

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Monokulturalistenes forræderi

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Norsk mentalitet er stort sett å stå med lua i hånda og stotre.

Enig.

Men det er også de som er overbeviste globalister. Jeg, som er overbevist multikulturalist, ønsker mangfoldige kulturer. Og mangfoldige kulturer kan kun eksistere innenfor definerte grenser, gjerne nasjonalstater. Dette ikke bare av respekt for kultur som sådan; det er jo slik at demokrati forutsetter folk og dette folks vilje. Og alene i et demokrati gis politikken mulighet. Vi kan også fremføre moralske og etiske argumenter.

Men globalistene er --- uaktet alle deres hysteriske orwellske nytale-øvelser --- monokulturalister. De hevder at forskjeller egentlig ikke finnes. Det har bare gitt eff i alt som har med identitetsmarkører å gjøre. Først angrep man biologien, så kulturene, og til sist selve seksualiteten og kjønnene. For monokulturalistene er alt likt.

Som vi vet det fra Adorno og Horkheimers kritikk av opplysningens dialektikk, er borgerskapets selve prinsippenes prinsipp ekvivalensen: "alt er likt alt, alt er én og samme identitet." Derfor ser vi den perverse fremveksten av en monokulturalisme som i land etter land fremstiller sine egne befolkninger som idioter og ondskapsfulle folk. Denne monokulturalismen går bare så altfor godt i hånd med vår tids fascistoide islamo-globo-kapitalisme.  

Når dette memet vinner frem, skal vi se frem til uendelige borgerkriger, vold, terror og undertrykkelse. For folk er jo selvsagt ikke identiske med monokulturalistenes papirteorier. Folk er jo forskjellige, de har sin genetikk og sin memetikk.

Dette er hva filosofen Slavoj Zizek også har sagt: Balkan-krigen er bare forbokstaven på hva som overalt vil komme.

Kommentar #183

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Selv multikulti, OneWorld og den boldgade har jeg ikke set opmalet så forførende - så ja, same shit, men det er altid forførende - bare man brækker bakspejlet af...

Nettopp, hvorfor bry seg om hva bakspeilet forteller? Her kommer vår alles frelsere! 

Kommentar #184

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Yep, same ol' shit. Bare i ny, liksom "smart" og "god" innpakning.

@ Torill Born - #88

Noen Ap-politikere sa i forbindelse med EU-motstanden i Norge at de ønsket å bytte ut befolkningen.

Hvis regeringen har mistet tilliden til folket, hvad er dog så mere naturligt end at den opløser det og vælger sig et nyt  - Som husket efter Brecht om regeringen i DDR.

Fremmedheten har jo ikke noe med ondskap å gjøre. Jeg har siden FØR masse-innvandringen - fra jeg fikk min første jobb - betalt månedlig til støtte for en organisasjon som SOS-barnebyer - for at de skal vokse opp i et godt og trygt HJEMME-miljø.

Folk, der taler sammen om det problematiske i indvandringsprojektet, er gennemgående langt bedre, end de politiske aktivister, orienteret om fremmede verdensdele, lande, folk, kulturer, religioner osv. og har ofte rejst ud eller søgt at hjælpe i lighed med din måde.

Det er netop viden og erfaring med at bo og arbejde andre steder og dybtgående kendskab, ofte også teoretisk, til kultur og religion, der gør dem betænkelige ved at flytte rundt med mennesker i stor stil.

Kommentar #185

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

@ Elisabeth Hoen - #94

Bare til fakta, det citerede:

`Det dominerende synet blant forskere på feltet i dag er at rase er en sosial konstruksjon uten vitenskapelig verdi.[1] Grunnen er at de morfologiske og genetiske forskjellene mellom raser er små, og i hvert fall mye mindre enn de morfologiske og genetiske forskjellene innenfor hver rase (uansett hvordan disse velges definert).

er en fire årtier gammel fejltænkning ved navn Lewontins Fallasy.

Det forkerte er kort sagt at han så på én egenskab og hans efterfølgere en af gangen - og ingen af de metoder er valide, da menneskers egenskaber er mange tusinde (mindst) og det er det samlede billede, der udgør os.

En bredere behandling får begrebet her - ikke at den er hverken bedre eller dårligere:

http://en.wikipedia.org/wiki/Validity_of_human_races

hvor også citatet: The European Union rejects theories which attempt to determine the existence of separate human races.

Council Directive 2000/43/EC

kan give et hint om svaret på spørgsmålet: 'Hvorfor er der ingen, der bare stiller det sagligt op ?'

Direktivet kunne ligeså godt være udstedt af Sovjets Duma, der i tyverne bestemte at 'Darwins arvelære er udtryk for borgerlig tankegang'.

Så var den ged barberet...

Hvorfor niholder Anfindsen på dette begrepet, når det er viden kjent at dette er et (negativt) verdiladet begrep (som gir assosiasjoner) og at det IKKE er et gangbart vitenskapelig begrep?

Formentlig som følge af en større tiltro til sine medmenneskers tilbøjelighed til sandhed frem for social accept, end denne tiltro kan bære.

Såvidt jeg kan se, kunne man ligeså godt bruge 'etnicitet', der er et bredere begreb - et konklomorat af egenskaber som biologi, kultur, sprog, religion, traditioner, vaner... - den samling af egenskaber, der er aktive i dynamikken i forbindelse med interaktion mellem grupper og individer af mennesker.

Alt dette selvsagt helt for egen regning.

Kommentar #186

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

@ Lars Gule - #93

Det er interessant at flere er svært opptatt av min debattstil. Den er krenkende, foraktfull og det som verre er.

Jeg er ret teflonbelagt overfor den slags usagligheder. Det interessante er at dine kategorier ikke holder og at du kun kan forsvare dem med en stalinistisk retorik, der svarer til kategoriernes stalinistiske karakter.

Men hvorfor er det da slik at de som angriper min stil, forsvarer de mest outrerte synspunkter på innvandrere, muslimer og islam?

På de områder mangler du kundskaber eller udtaler dig imod bedre vidende.

Kommentar #187

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Latterlig

Publisert rundt 8 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jamen, hvem siger at venstrefløjens formål med deres indvandringsprojekt ikke er netop dette.

Uden had mellem grupper af mennesker, er der simpelthen ingen venstrefløj.

Vores samfund var blevet alt for gode at leve i for mennesker.

Det miljø kan venstrefløjen ikke overleve i. Derfor må de importere noget had og uretfærdigt projigere det over på stambefolkningen - så er de igen 'in bussiness'...

Dertil varetager de de tilvandrendes interesser på bekostning af de oprindelige og får til gengæld 80-90 % af deres stemmer - ihvertfald de første mange år.

Ytringsfriheden er en trussel imod dette i lige grad geniale og djævelske projekt.

Med denne latterlige kommentaren setter Ferling seg utenfor enhver fornuftig debatt.

Kommentar #188

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Selve vår tenkning arbeider gjennom å kategorisere slike forskjeller, og dess lenger "inn i tingen" vi kommer, dess flere forskjeller og kategorier får vi. I samtiden ser vi derimot tendenser til angrep på selve denne tenkningens instrument.

Dette er jeg bare nødt til at kommentere, fordi jeg i årevis har tænkt over at jeg hos de mange børn og unge, jeg har diskuteret med, har oplevet en faldende evne til at generalisere og kategorisere korrekt - de er simpelthen blevet mere og mere 'håndsky' overfor disse centrale værktøjer for tænkning - og det lider deres tænkning svært under.

Kommentar #189

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Med denne latterlige kommentaren setter Ferling seg utenfor enhver fornuftig debatt.

Jamen, hvad er formålet da...

Kommentar #190

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Kryptofascisme?

Publisert rundt 8 år siden

Ferlings erkereaksjonære posisjon, med åpenbare forestillinger om organiske samfunn som ødelegges av konspiratoriske grupper som stimulerer til hat for å fremme egne interesser, er ikke nødvendigvis fascistisk. Slett ikke. Men den ligger heller ikke langt unna.

Seriøs debatt har Ferling aldri vært interessert i. Å spre hat derimot... Og forakt overfor annerledes tenkende. Som en "god" mccarthyist.

Og denne hykleren påstår at jeg bidrar til hat, og jatter med pseudofilosofens tøv om polarisering etc. Her har vi virkelig en som skaper splid og elendighet. Først retorisk, så følger den jernbeslåtte støveltrampen. Denne typen autoritær konservatisme, fascismens fetter og dansepartner, har vi sett nok av.

Lars Gule

Kommentar #191

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Dette er jeg bare nødt til at kommentere, fordi jeg i årevis har tænkt over at jeg hos de mange børn og unge, jeg har diskuteret med, har oplevet en faldende evne til at generalisere og kategorisere korrekt - de er simpelthen blevet mere og mere 'håndsky' overfor disse centrale værktøjer for tænkning - og det lider deres tænkning svært under.

Jeg tror du misforstår de unge? De er bare oppdradd til høflig opptreden mot eldre og trekker seg heller unna enn å kverulere med mennesker som åpenbart har mistet grepet om "disse centrale værktøjer for tænkning"? :-) 

Kommentar #192

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Seriøs argumentasjon

Publisert rundt 8 år siden

Matematikk a la Gule : Det er flere nordmenn som begår kriminalitet enn innvandrere !  ( Enda pussig nok, belegget i fengslene avspeiler neppe forholdet ) Genial obsevasjon !  Jeg har en enda bedre : Det er flere nordmenn i arbeide enn innvandrere ! Det er rart at ikke rompedilterne har tatt tak i dette, så på hugget som de er ellers.

Kommentar #193

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hva med sunn skepsis?

Publisert rundt 8 år siden

Ikke alle innvandrere er like, selv om de kommer fra samme område. Selv ikke alle nordmenn er like.

Denne bås-settingen av innvandrere blir veldig feil.

Når mange uttaler seg kritisk til innvandringspolitikken blir de også satt i en bås. De blir kalt rasister og det som verre er. Det er sunt med litt skepsis. Det må være lov fordi det er naturlig. Det må ikke bare kimses av.

Mvh Petter

Kommentar #194

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

@ Sverre Avnskog - #110

Jeg sitter med en viss følelse at noen mener at det er rasistisk i seg selv å lage slike undersøkelser, fordi resulatet strider mot deres ideologiske overbevisning.

Det mener magthaverne - Se citatet fra EU i # 185 - http://www.verdidebatt.no/debatt/post402474.zrm

En sådan måde at forholde sig til 'viden' på, placerer begrebet 'vor bedste viden' i ideologiernes - de såkaldt politiske religioners - domæne.

Kommentar #195

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

@ Andreas Ose - #111

Mens Anfindsen ønsker at hans syn på afrikanere med lavere IQ (som ikke gjør det mulig med "bærekraftig demokrati") skal få politisk innflytelse i hvordan vi selekterer innvandrere og innvandringen. En inndeling i mennesker som første- og annenrangs altså.

Hierakiet indtænkes af dig.

Det kan vel tænkes at ikke alle grupper af mennesker passer lige godt sammen - ikke mindst når empirien peger den vej.

Det er heller ikke sikkert alle afrikanere synes, andre passer lige godt ind i deres lande, kulturer osv.

Noget kunne tyde på at det er sådan, når man ser på udsmidningen af hvide, uanset de store skader det påfører landene. Man kunne tilskrive det overleveret had fra kolonitiden, uanset ville det være irrationelt racehad, men også kinesere og indere er blevet kylet ud i flere omgange - også fra Indonesien iøvrigt.

Betyder det at afrikanere og indonesere mener at kinesere og indere er mindre værd end dem ?

Kommentar #196

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan bare oppfordre de kristne som på forskjellige tråder har slynget ut påstander om at ateisme nødvendigvis må føre til sosialdarwinisme om å tre støttende til når vi ateister tar et oppgjør med Anfindsens tankegods? :-)

Socialdarwinisme er den overbevisning at man har ret til at begå overgreb på andre, hvis man har styrken til at gøre det. Altså kort - magt er lig med ret.

Det ligger mildest talt ikke i ikke at have indvandring fra visse lande. Så skulle vi være socialdarwinister overfor f.eks. de multimillioner af kinesere, indere osv. som ønsker at indvandre, men som vi ikke tillader at gøre det.

Kommentar #197

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
.......hmm, jeg har et problem: jeg er ikke integrert i Norge på tross av at jeg er norsk.

Det vil gælde for et vist antal i ethvert samfund og det kan frie samfund fint klare, idet antallet i sagens natur - at folket gennem tiderne har indrettet sig som de ønsker - er begrænset.

Galt går det, hvis man har indvandring af mennesker, hvor 'normalen' ligger ude i et yderområde i forhold til den modtagende kultur.

Så vælter samfundet.

Kommentar #198

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Et godt argument, vil jeg si!

Se indlæget ovenfor...

Kommentar #199

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Et godt argument, vil jeg si!

@ Lars Gule - #143

Selvsagt må vi sørge for at integreringen holder tritt med innvandringen. Og den gjør det! I all hovedsak.

Dette mener - eller siger - eliten.

De dele af samfundet, der modtager indvandringen har den modsatte mening.

Det er ikke innvandringen som er problemet, men dårlig sosioøkonomiske politiske beslutninger. Det handler om nedskjæring, sentralisering, forsterket urbanisering, redusert velferd og reduserte infrastrukturtilbud. Og disse forholdene henger sammen.

Ja, og de hænger også sammen med ulandsindvandring. Nedskæringer og reduceret velfærd vælger man sammenmed at man vælger indvandring - det er der almindelig enighed om blandt økonomer. Skatefinansieret velfærd kræver lukkede grænser. Så er det bare at vælge - og venstrefløjen har fravalgt velfærd, som vi kender det.

...men så langt har ikke Anfindsen eller andre gitt gode grunner til at mennesker (grupper eller raser) med lavere IQ skulle oppfattes som mindreverdige og derfor ha færre rettigheter enn andre.

Indvandring er ikke en rettighed.

#147

For maken til vrøvl. Her hoppes fra sosio-økonomisk paradis, til avvisning av sosioøkonomiske forklaringsmodeller (hvem har presentert slike?)

Det var dog en imponerende misrepræsentation.

Soc-øko-modellen fremføres generelt i medier og bl.a. også her i trådene. Det påpeges så at det dårligt kan være en god forklaring i Iran, fordi de forhold var i bedring - derfor afvises soc-øko som forklaringsmodel.

Der hoppes hverken fra eller til...

Man fristes til at tro at det er læse- eller tænkeevnen du døjer med...

#150

Videre er det slik at Anfindsen IKKE begrenser seg til det empiriske, men stadig vekk vil trekke normative konsekvenser av denne kontroversielle forskningen. Ikke folkemordreiske, langt i fra, men likevel konsekvenser som går på menneskeverdet løs.

Man kunne dog vel i det mindste udvise en vis forsigtighed. Mennesker og deres samfund og kulturer er hverken legetøj eller laboratorierotter.

#156

Dermed uttrykte i realiteten denne politikeren noe som strider mot både verdigrunnlaget og programmet til det partiet han var medlem av. Da er det ganske naturlig at han ikke lenger er medlem der.

Man burde vel kunne have et arbejde, selv om man ikke er PK:

http://www.document.no/2013/05/ytringsfrihet/

Søn­dag, to dager etter 22/7 ringte sje­fen meg. Jeg hadde fredag skrevet et krast innlegg på Document om statsministerens tamme reaksjon på bomben i regjeringskvartalet. Et par måneder senere var min tid i Actis over. Jeg var bedt om å gå.

En statsviter ved Universitetet i Oslo skrev lørdag epost til Actis med spørsmål om hvordan Actis kunne forsvare å ha en slik ansatt? Alarmen gikk. En snøball begynte å rulle.

Det må være et eksempel på, hvordan PK-brigaden mener forholdene bør være...

Kommentar #200

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
(Her tenker Gule og Sultan i retning av at alle har like stor rett på alle jordens områder.)

Med fare for at trætte med gentagelser vil jeg her igen påpege at indvandringsdiskursen og multikulturen som implicit præmis har Verdenskommunismen - og de tings gennemførelse vil føre til at vi får en sådan Verdenskommunisme.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere