Terje Johs. Johansen

26

Er adventistene siste dagers galatere?

Publisert: 9. feb 2010

Ja, du hørte riktig! Dette har jeg lurt på etter som de hevder at loven er ennå i funksjon blant de troende, og hvor de også hevder at det å holde høytider,nymåne og sabbatten og ikke minst mat, er det riktige, enda skriften tydelig går i mot denne form for lære, kan jeg ikke forstå noe annet at adventistenes lære er den samme som Galaterne slet med.

Jeg undrer meg over at dere så snart vendere dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke er noe annet; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Gal.1,6-7

Paulus hadde latt galatere lykkelig etter seg etter hvert som han reiste rundt med evangeliet og startet menigheter i byene rundt om. Galaterne begynte i ånd, for det var vekkelse der. Men midt oppe i denne vekkelsen stakk det seg frem noen vranglærere som hevdet at det å tro på Jesus ikke var nok. De måtte forsette kristenlivet med lov-gjerninger, ved å holde seg til loven. Og på den måten blir vår frelse, ikke avhengig av nåden, men av gjerninger ved å holde loven. Disse menneskene gikk rundt og fortalte at Paulus var en vranglærer fordi han sa at frelsen beror på troen og nåden og ikke lov-gjerninger. De reiste bust og kalte Paulus for vranglærer og en falsk profet, enda han hadde vitnet for dem at han var en utvalgt apostel, ikke utvalgt av mennesker eller ved noen mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader.. Gal.1,1. For han sier videre at det evangelium som ble forkynt av ham, ikke er fra noen menneske, ei heller hadde han lært det av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.

Er dette kjente toner hos adventistene? De mener uttrykkelig at Paulus var en vranglærer fordi han forkynte nåde i stedenfor loven.

Da sier Paulus: Har dere gått helt fra vettet? Dere begynte i ånd, men nå vil dere fullføre i kjøttet? Paulus var helt forskrekket over deres holdning til evangeliet. Var det ved lov-gjerninger dere fikk Ånden, eller ved å høre troen forkynt? Ja, det var tydelig disse galaterne hadde blitt forhekset av de falske lærerne. Se. Gal 3. Paulus gikk så langt at han sa de var grepet av et annet evangelium, og ved å forkaste det sanne evangelium og la seg legge under loven, blir de regnet som forbannet. For selv om en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet.. gal.1,8. De som angriper nåden og forteller at vi må holde loven, er forbannet. Veldige sterke ord av Paulus, for han sier videre: Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er det rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves. Gal.2,21.

Loven kunne ikke frelse noen. Den hadde sin misjon før Jesus kom, for den skulle fortelle deg at alle mennesker trengte en frelser. Loven skulle være tuktemester til Kristus hvor den skulle minne deg på hvor dårlig menneske du er. Den kunne fortelle hvem du var eller er, men den kunne ikke hjelpe deg på noe vis. Kjødet vårt stod loven i mot slik at den kunne bare fortelle deg hvordan ståa var. Jeg, elendige menneske, hvem skal hjelpe meg, spurte Paulus da han fortalte om mannen under loven i Rom.7. Jo, svaret fikk han da han skrev det 8 kap. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for dem som vandrer i Ånden.. altså frelste mennesker som har tatt sin tilflukt til ham i og ved troen alene. Ingen lov-gjerninger eller ved å prøve å holde de 10 bud. Det er ingen som klarer det alene, for Paulus sier i kapt.8,v.4...  for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke  vandret i kjødet, men etter Ånden... Kristus ble lovens ende. Derfor når vi kommer til ham oppfyller han loven i oss slik at det blir et normalt liv for oss å leve. Da lever vi i frihet og ikke under trelldommen som loven ble gjort til fordi vårt kjød stod loven i mot. Kjødet vårt ville absolutt ikke bøye seg for loven, enda vi var bundet til den så lenge vi levde... Men da kom Jesus som oppfylte den slik at loven ble tilslutt en endestasjon hos Jesus, han som var den eneste som kunne oppfylle den. Derfor er vi i en ny pakt, nådepakten hvor vi kommer til tro ved nåden, uten hjelp av gjerninger.

Derfor når jeg hører om alt det som skrives her på VL at vi må holde sabatten og loven for å komme til himmelen, er disse etter bibelens ord, vranglærere som prøver å forhekse andre med sin lære. Dette florerer innenfor adventistene, og slik lære må vi advare i mot. De blåser i sine trompeter og sier at om du og jeg ikke holder sabbatten, kommer vi til helvete. Dette er bare pølsepreik som ikke har noe jemmel i Guds ord. Til frihet har Kristus frigjort oss, og la oss ikke legge under trelldommens åk igjen. Hadde Gud lagt frelsen under loven og vi hadde hatt muligheter til å klare holde den, hadde frelsen blitt vår fortjenste. Da behøvde vi ikke å takke Gud for frelsen, for da hadde det vært vår lønn. Gud gir ingen menneske ære for frelsen. Derfor har Gud gjort det slik at det er ved kun frelse ved nåden og troen på Kristi fullbrakte verk på Golgata, der han ved sitt blod frelste oss og frigjorde oss fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss fordi han tok våre synder på sitt legeme, og naglet synden til korset. Han tok ikke synden i sitt legeme, men på sitt legeme. Jesus var ingen synder, men han ble gjort til synd for oss slik at Gud måtte ramme ham for sin vrede over synden. Jesus mottok Guds vrede fordi han tok straffen som vi skulle ha på seg. Gud gjorde ham ikke til en synder, men han ble gjort til synd. Han var uskyldig og ren, uten synd. Derfor kunne han også straffe synden. Djevelen kunne ikke holde på ham fordi han var ren, ei heller ikke døden kunne det. Hadde Jesus vært en synder, kunne djevelen ha sin del i ham, og døden kunne beholdt ham. men ingen av dem kunne holde ham igjen, fordi han var ren uten synd. Kjære venn! Du er fri fra loven så lenge du er i Kristus. Han kjøpte deg fri fra den!

Kommentar #51

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Matforskriftene!

Publisert over 11 år siden
10.02.10 kl. 21:52 skrev Roger Aak:Du sikter til Rom 14,14-15. Kapitlet handler ikke engang om rene og urene dyr, men om noen som er så svake i troen at de ikke tør spise annet enn urter (f.eks. esseerne). Gud har ikke sagt at man må være vegetarianer, men har tillatt andre matvalg som dog må være rent i Guds øyne. Hva vi oppfatter som rent, er knekkende likegyldig for Gud. I Rom 14 er det fortsatt ordet mat som må defineres. Definisjonen må du finne i Bibelen. Hvis du finner noen troende i Bibelen som spiste noe urent, så skriv ned navnet.

Rom 14,14-15 Jeg vet og er viss på det i den Herre Jesus at ingen ting er uren i sig selv; men for den som holder noget for urent, for ham er det urent. 15 For dersom det voldes din bror sorg ved din mat, da vandrer du ikke lenger i kjærlighet; før ikke ved din mat den i fortapelse som Kristus er død for!

 Alle matvalg er ren i Guds øyne.

Peter fikk også klar beskjed i NT. Du kan ete og drikke fritt av alt det som blir satt fram for deg!

" Ikke det som kommer inn i munnen, gjør mennesket urent; men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent. " (Matt 15,11)

"Jeg vet og er viss på det i den Herre Jesus at ingen ting er uren i sig selv; men for den som holder noget for urent, for ham er det urent. " (Rom 14,14)

"Men mat gir oss jo ikke verd for Gud; hverken vinner vi noget om vi eter, eller taper noget om vi ikke eter. " (1.Kor 8,8)

"som dog ikke makter å gjøre den fullkommen efter samvittigheten som tjener Gud, men som bare, sammen med mat og drikke og alle slags tvetninger, er kjødelige forskrifter, pålagt inntil tiden kom til å sette alt i rette skikk. " (Heb 9,10)

" La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat; " (Kol 2,16)

" som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. For all Guds skapning er god, og intet er å forkaste når det mottas med takk; for det helliges ved Guds ord og bønn. " (1.Tim 4,3-5)

" La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat;  disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til. " (Kolos 2,16-17)

Kommentar #52

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: Moseloven

Publisert over 11 år siden
10.02.10 kl. 21:42 skrev Gunnar Lund:10.02.10 kl. 21:33 skrev Roger Aak:

Det blir ganske mange lover, så mange at jeg neppe klarer å huske alle. Det er lettere å si at alle lover som ikke har med ofringer å gjøre, fortsatt står ved lag. Det gjelder selvfølgelig diettlovene, samt lovene som forbyr å spise blod og selvdøde dyr (Apg 15,20), slavelovene (Gal 3,28), kjærlighetsbudene (5 Mos 6,5; 3 Mos 19,18), m.fl.

Jeg ser at du nevner noe her som er helt riktig, mens andre ting er jeg uenig i. For om din tolkning var riktig så var apostlene nødt til å pålegge moseloven på hedningene når de ble kristne, men på apostelmøte i apgj 15 beskrives det klart at de, ledet av Den Hellige Ånd, kom fram til at de ikke skulle pålegge dem noen av Moselovens bud, bortsett fra å avstå fra avgudsoffer og fra blod, fra det som er kvalt og hor.

Kristne på den tiden var enten jøder eller vel kjent med jødedommen. De ble lært opp til hva kristendommen medførte av forandringer før noen som helst ble døpt. Det hadde øyensynlig oppstått et problem fordi det for hedningene ble for mange ting å forholde seg til som nyomvendte. Det var noe helt annet for jødene som hele livet var vant til å få opplest fra Moseloven på sabbatene.

Apg 15,19-21 Derfor mener jeg at vi ikke skal gjøre det tungt for dem av hedningene som omvender sig til Gud, 20 men skrive til dem at de skal avholde sig fra avgudenes urenhet og fra hor og fra det som er kvalt, og fra blod. 21 For Moses (Moseloven) har fra gammel tid av i hver by dem som forkynner ham, idet han hver sabbat opleses i synagogene.

Det ble altså forlangt for my på kort tid. Derfor ble det avgjort at det skulle poengteres at det viktigste kom først, det som de hadde mest problem med. Det var aldri snakk om å oppheve alt hva Moses hadde lagt grunnlaget for, men å videreføre den gamle pakt i en ny pakt uten å videreføre det som ble tilføyd for å tukte dem til å følge paktsløftene. Derfor er den nye paktens lov NØYAKTIG den samme som den gamle pakts lov (Jer 31,31-33). Jesus gjorde klart at det var viktig å legge merke til alt hva Moses hadde å si fordi alt Moses hadde å si var om Ham.

Joh 5,46 For hadde I trodd Moses, da hadde I trodd mig; for det er om mig han har skrevet;

Det er rett og slett direkte feil å forkaste Moseloven. I Moseloven finner vi f.eks. de ti budene. Hvordan skulle man kjenne budene hvis man ikke hadde Moseloven?

Hebr 10,28-29 Har nogen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vidners ord; 29 hvor meget verre straff tror I da den skal aktes verd som har trådt Guds Sønn under føtter og ringeaktet paktens blod, som han blev helliget ved, og har hånet nådens Ånd?

Kommentar #53

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Matforskriftene!

Publisert over 11 år siden
10.02.10 kl. 22:15 skrev Gunnar Lund:

 Alle matvalg er ren i Guds øyne.

Peter fikk også klar beskjed i NT. Du kan ete og drikke fritt av alt det som blir satt fram for deg!

" Ikke det som kommer inn i munnen, gjør mennesket urent; men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent. " (Matt 15,11)"Jeg vet og er viss på det i den Herre Jesus at ingen ting er uren i sig selv; men for den som holder noget for urent, for ham er det urent. " (Rom 14,14)"Men mat gir oss jo ikke verd for Gud; hverken vinner vi noget om vi eter, eller taper noget om vi ikke eter. " (1.Kor 8,8)"som dog ikke makter å gjøre den fullkommen efter samvittigheten som tjener Gud, men som bare, sammen med mat og drikke og alle slags tvetninger, er kjødelige forskrifter, pålagt inntil tiden kom til å sette alt i rette skikk. " (Heb 9,10)" La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat; " (Kol 2,16)" som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. For all Guds skapning er god, og intet er å forkaste når det mottas med takk; for det helliges ved Guds ord og bønn. " (1.Tim 4,3-5)" La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat;  disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til. " (Kolos 2,16-17)

Jeg skal ikke fortelle deg hva du skal tro. Det du har gjort er å kopiere inn noen vers. Det kan alle gjøre. Jeg savner det viktigste, at du skjønner hva disse versene sier.

Kommentar #54

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matforskriftene!

Publisert over 11 år siden
10.02.10 kl. 22:54 skrev Roger Aak:10.02.10 kl. 22:15 skrev Gunnar Lund:

 Alle matvalg er ren i Guds øyne.

Peter fikk også klar beskjed i NT. Du kan ete og drikke fritt av alt det som blir satt fram for deg!

" Ikke det som kommer inn i munnen, gjør mennesket urent; men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent. " (Matt 15,11)"Jeg vet og er viss på det i den Herre Jesus at ingen ting er uren i sig selv; men for den som holder noget for urent, for ham er det urent. " (Rom 14,14)"Men mat gir oss jo ikke verd for Gud; hverken vinner vi noget om vi eter, eller taper noget om vi ikke eter. " (1.Kor 8,8)"som dog ikke makter å gjøre den fullkommen efter samvittigheten som tjener Gud, men som bare, sammen med mat og drikke og alle slags tvetninger, er kjødelige forskrifter, pålagt inntil tiden kom til å sette alt i rette skikk. " (Heb 9,10)" La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat; " (Kol 2,16)" som forbyder å gifte sig og byder å avholde sig fra mat, den Gud har skapt til å nytes med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. For all Guds skapning er god, og intet er å forkaste når det mottas med takk; for det helliges ved Guds ord og bønn. " (1.Tim 4,3-5)" La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat;  disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til. " (Kolos 2,16-17)

Jeg skal ikke fortelle deg hva du skal tro. Det du har gjort er å kopiere inn noen vers. Det kan alle gjøre. Jeg savner det viktigste, at du skjønner hva disse versene sier.

 Jeg skjønner hva disse versene betyr.

Derimot så er det vel kun adventsitene som fremdles følger Moseloven, og som enda ikke klarer å se hva NT sier om disse tingene, eller eventuelt ikke vil se. Det dere holder på med minner ikke så mye om evangelisk kristendom, men heller judaisme.

”Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses, og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst”, (Apost 15,1). Var det ikke nok å tro? Nei, alle måtte bli som jøder og følge loven, i hvert fall følge en del av loven. Slik lærte judaistene og slik lærer adventistene.

Evangeliet er Guds kraft til frelse for den som tror. Det nye livet vårt trenger å høre igjen og igjen at det Jesus gjorde for oss da han døde på korset er det eneste grunnlaget for at Gud har frelst oss. På spørsmålet: er det da ingen ting i tillegg til troen? svarer jeg et klart og entydig nei. Det Jesus gjorde var nok.

Kommentar #55

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Moseloven

Publisert over 11 år siden
10.02.10 kl. 22:44 skrev Roger Aak:

Det er rett og slett direkte feil å forkaste Moseloven. I Moseloven finner vi f.eks. de ti budene. Hvordan skulle man kjenne budene hvis man ikke hadde Moseloven?

 Finner vi de ti bud i Moseloven? Det må du gjerne forklare litt nærmere. Jeg har forklart tidligere i denne tråden at de ti bud ikke er endel av Moseloven.

Kommentar #56

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matforskriftene!

Publisert over 11 år siden
10.02.10 kl. 23:13 skrev Gunnar Lund:  Jeg skjønner hva disse versene betyr.

Derimot så er det vel kun adventsitene som fremdles følger Moseloven, og som enda ikke klarer å se hva NT sier om disse tingene, eller eventuelt ikke vil se. Det dere holder på med minner ikke så mye om evangelisk kristendom, men heller judaisme.

”Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses, og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst”, (Apost 15,1). Var det ikke nok å tro? Nei, alle måtte bli som jøder og følge loven, i hvert fall følge en del av loven. Slik lærte judaistene og slik lærer adventistene.

Evangeliet er Guds kraft til frelse for den som tror. Det nye livet vårt trenger å høre igjen og igjen at det Jesus gjorde for oss da han døde på korset er det eneste grunnlaget for at Gud har frelst oss. På spørsmålet: er det da ingen ting i tillegg til troen? svarer jeg et klart og entydig nei. Det Jesus gjorde var nok.

Jeg diskuterer aldri på grunnlag av at andre enn adventister skal fortelle hva adventister tror. Hvis du vil vite hva adventister tror, bør du høre det av adventister. Det du sier er nemlig ikke i nærheten hva adventister tror. Så, hvordan skal vi kunne komme videre i diskusjonen hvis du som ikke-adventist skal fortelle meg som adventist hva vi adventister tror på?

Kommentar #57

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Moseloven

Publisert over 11 år siden
10.02.10 kl. 23:23 skrev Gunnar Lund:10.02.10 kl. 22:44 skrev Roger Aak:

Det er rett og slett direkte feil å forkaste Moseloven. I Moseloven finner vi f.eks. de ti budene. Hvordan skulle man kjenne budene hvis man ikke hadde Moseloven?

 Finner vi de ti bud i Moseloven? Det må du gjerne forklare litt nærmere. Jeg har forklart tidligere i denne tråden at de ti bud ikke er endel av Moseloven.

 Den er lett. De ti budene finner man i 2.Mos.20 og 5.Mos.5 begge i Mosebøkene.

Kommentar #58

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matforskriftene!

Publisert over 11 år siden
10.02.10 kl. 23:27 skrev Roger Aak:

Jeg diskuterer aldri på grunnlag av at andre enn adventister skal fortelle hva adventister tror. Hvis du vil vite hva adventister tror, bør du høre det av adventister. Det du sier er nemlig ikke i nærheten hva adventister tror. Så, hvordan skal vi kunne komme videre i diskusjonen hvis du som ikke-adventist skal fortelle meg som adventist hva vi adventister tror på?

 Jeg kjenner adventister, min bestefar var adventist, jeg har også diskutert med flere adventister på nett tidligere, så jeg vet sånn noenlunde hva adventistene tror på. Du har jo også selv sagt at dere holder matforskrifter fra Moseloven, noe som vi diskutere akkuratt nå, og det på tross av at jeg har sitert haugevis av bibelvers fra NT som sier at vi kan spise alt og at Jesus sa at det er ikke det som kommer inn i munnen som gjør mennesket urent.

Judaistene var forresten jøder som hadde gått over til den kristne troen, men de hadde ikke gitt helt slipp på det gamle. Og Paulus og Barnabas går kraftig i rette med disse. For det finnes bare ett evangelium, og det handler ikke om hva vi skal gjøre, men om hva Jesus har gjort!

Kommentar #59

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Moseloven

Publisert over 11 år siden
10.02.10 kl. 23:32 skrev Roger Aak:

 Den er lett. De ti budene finner man i 2.Mos.20 og 5.Mos.5 begge i Mosebøkene.

Her er likevel en forskjell. Det gjør Gud klart i samme øyeblikk som han gir de ti bud på sinai, i og med at det står at Gud ikke la noen bud til disse ti. Lenge etterpå, etter at møteteltet var satt opp, gav Gud fortløpende forskrifter og regler til israel gjennom Moses. Her ble lover lagt til og forandret til og med lenge etter at Moses var død. De ti bud gitt på steintavler, i motsetning til forskriftene. Denne skal Gud dømme verden etter i følge Paulus, så da må den nødvendigvis være adksilt fra Moseloven, og det er i tilegg også  denne loven som Gud  bruker DHÅ til å overbeviser verden som synd slik at de kan bli frelst.

Selv om du bare velger å slå alt sammen å kalle det Moseloven, så brukte jødene  uttrykket "loven" på fire forskjellige måter:

1. De ti bud.

2. De fem mosebøkerne.

3. Loven og profetene.

4. De skriftlæredes lov.

Kommentar #60

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Matforskriftene!

Publisert over 11 år siden
10.02.10 kl. 23:46 skrev Gunnar Lund:  Jeg kjenner adventister, min bestefar var adventist, jeg har også diskutert med flere adventister på nett tidligere, så jeg vet sånn noenlunde hva adventistene tror på. Du har jo også selv sagt at dere holder matforskrifter fra Moseloven, noe som vi diskutere akkuratt nå, og det på tross av at jeg har sitert haugevis av bibelvers fra NT som sier at vi kan spise alt og at Jesus sa at det er ikke det som kommer inn i munnen som gjør mennesket urent.

Judaistene var forresten jøder som hadde gått over til den kristne troen, men de hadde ikke gitt helt slipp på det gamle. Og Paulus og Barnabas går kraftig i rette med disse. For det finnes bare ett evangelium, og det handler ikke om hva vi skal gjøre, men om hva Jesus har gjort!

Til tross for at du sier at du kjenner adventister og at din bestefar var adventist, så forstår du veldig lite hva adventister tro. Det har du vist i det du har sagt om det du mener at adventister tror. Det er ikke mange innleggene siden jeg ga en mye mer nyansert forklaring av hva Kol 2,16 går ut på, og likevel kommer du i forrige innlegg med dette verset som et argument for at man kan spise hva man vil. Et så lavt nivå på debatter orker jeg ikke. Heldigvis behøver jeg ikke.

Kommentar #61

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Sluttreplikk

Publisert over 11 år siden

Jeg vil avslutte denne diskusjonen ang. adventister kontra galatere hvor falske lærersettninger var kommet inn i menigheten i Galatia og som vi ser konturene av hos adventistene:

Loven ble gitt Israel i den første tid, og som skulle virke som en tuktemester til Kristus, men etter at han kom er  ikke  menneskene lenger under tuktemesteren. Tuktemestrens oppgave var å vise at vi trengte noe mer enn bud og regler for å oppnå frelse. Da Jesus kom ble vi løst fra loven ved at vi døde fra loven sammen med Jesus på korset. Han ble lovens ende og oppfyller. Det var aldri ment fra Guds side at noen mennesker skulle bli rettferdige ved loven. Nei, ingen kunne frelses ved loven eller ved de 10 bud. Loven fortalte hva menneskene var, men på grunn av vår elendige natur, vår syndige natur som vi arvet fra fedrene, (den første Adam) ble loven maktesløs ved vårt kjød. Rom.8,3. Derfor er det aller største viktighet at all undervisning om rettferdig liv må ha sin grunn i NÅDEN og ikke i loven.

Loven derimot lever selvsagt videre i sitt beste velgående selv om vi frelste er død fra den. Men den har nå fått sin ende i Kristus som veileder. Før så var det bokstaven, de 10 bud og loven som skulle fungere, men etter Kristus kom, kom nåden. Når vi tar vår tilflukt til Jesus, så vil han oppfylle loven I OSS, for nå blir den skrevet inn i våre hjerter. Da blir denne loven en selvfølge for oss å leve etter fordi det da blir vårt normale liv. Derfor behøver vi ikke å tenke på hvilken bud vi skal stå i mot i dag eller hvem ved vi skal rose oss av. For ble loven regnet oss til rettferdighet, ble Jesu død på korset ikke tilregnelig. Da ville hans død bli en farse, rett og slett. Da Jesus døde tok han med seg alt som hadde med seremonilover, Moseloven, de 10 bud og matkartet med seg til himmelen. Nå skulle de menneskelige gjerninger opphøre, for Jesus kom nå med en ny pakt, nådepakten som ble drevet fram av Den Hellige Ånd. Nå skulle DHÅ virke frem de gjerninger som Jesus ville gjøre. Johs.16,13.

 Galaterne begynte i Ånd men de var nå grepet av vranglære fordi noen falske lærere innbilte dem at de måtte holde loven for å holde på frelsen. De begynte å prente inn i deres hoder at de måtte holde seg borte fra enkelte typer mat og hvor de la vekt på nymåner og sabbaten. Det var da Paulus reagerte og skrev ned dette brevet til en advarsel for dem. Ved å holde seg til lov-gjerninger ville ikke Gud skåne dem, for det er ingen som kan oppfylle loven og de 10 bud i sitt liv uten hjelp fra Kristus. Det er han som fullfører loven i oss da vi tar i mot ham som vår frelser. Derfor er loven fått sitt ende i Kristus. Loven var heller ikke ment til hedningene heller. Den var kun tiltenkt Israel inntil Jesus kom.

Kommentar #62

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: Sluttreplikk

Publisert over 11 år siden
11.02.10 kl. 14:39 skrev Terje Johansen:

Galaterne begynte i Ånd men de var nå grepet av vranglære fordi noen falske lærere innbilte dem at de måtte holde loven for å holde på frelsen. De begynte å prente inn i deres hoder at de måtte holde seg borte fra enkelte typer mat og hvor de la vekt på nymåner og sabbaten. Det var da Paulus reagerte og skrev ned dette brevet til en advarsel for dem. Ved å holde seg til lov-gjerninger ville ikke Gud skåne dem, for det er ingen som kan oppfylle loven og de 10 bud i sitt liv uten hjelp fra Kristus. Det er han som fullfører loven i oss da vi tar i mot ham som vår frelser. Derfor er loven fått sitt ende i Kristus. Loven var heller ikke ment til hedningene heller. Den var kun tiltenkt Israel inntil Jesus kom.

 Altså ingenting lært. Hvilken lov var Jesus ende for???? Jo, nomos.

Rom 10,4 For Kristus er lovens (nomos) ende, til rettferdighet for hver den som tror.

nomos

νέμω nemō

(to parcel out, especially food or grazing to animals); law (through the idea of prescriptive usage), generally (regulation), specifically (of Moses [including the volume]; also of the Gospel), or figuratively (a principle): - law.

Jesus avsluttet den gamle pakts seremonilov samt helligdomstjenestens forbilder.

Hebr 9,6-15 Men da nu dette er laget således, går prestene alltid inn i det forreste telt når de utfører sin tjeneste; 7 men i det annet telt går bare ypperstepresten inn en gang om året, ikke uten blod, som han bærer frem for sig selv og for folkets forseelser, 8 idet den Hellige Ånd herved gir dette til kjenne at veien til helligdommen ennu ikke er åpenbaret så lenge det forreste telt ennu står, 9 for dette er et billede inntil den nuværende tid, og svarende til dette bæres det da frem både gaver og slaktoffer, 10 som dog ikke makter å gjøre den fullkommen efter samvittigheten som tjener Gud, men som bare, sammen med mat og drikke og alle slags tvetninger, er kjødelige forskrifter, pålagt inntil tiden kom til å sette alt i rette skikk. 11 Men da Kristus kom som yppersteprest for de kommende goder, gikk han gjennem det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med hender, det er: som ikke er av denne skapning, 12 og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning. 13 For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige, når den sprenges på de urene, helliger til kjødets renhet, 14 hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud! 15 Og derfor er han mellemmann for en ny pakt, forat de kalte skal få den evige arv som var lovt, efterat en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

Hebr 10,8-9 Idet han først sier: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer vilde du ikke ha og hadde du ikke lyst til – og de bæres dog frem efter loven – 9 så har han derefter sagt: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar det første bort for å innsette det annet,

Kommentar #63

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

RE: RE: RE: Uholdbart

Publisert over 11 år siden
10.02.10 kl. 19:41 skrev Gunnar Lund:10.02.10 kl. 18:15 skrev Ruben Solvang:

Torah kan ikke deles inn i fragmenter slik moderne teologer ofte gjør. Tar man vekk noen av de 613 budene, så tar man også vekk de 10. Enten, eller.

Jeg tror Moseloven og de ti bud er to forskjellige ting. Det gjør Gud klart i samme øyeblikk som han gir de ti bud på sinai, i og med at det står at Gud ikke la noen bud til disse ti. Lenge etterpå, etter at møteteltet var satt opp, gav Gud fortløpende forskrifter og regler til israel gjennom Moses. Her ble lover lagt til og forandret til og med lenge etter at Moses var død.

Dette er jo berre spekulasjon. Du veit ikkje at Gud ikkje hadde desse lovene i sinne frå før. Du veit ikkje at desse lovene kom spesifikt på grunn av syndene etter at dei ti bodorda vart gjevne. Det er den logiske feilslutninga post hoc ergo propter hoc.

10.02.10 kl. 16:48 skrev Roger Aak:

14 Blotting out the handwriting (cheirographon) of ordinances (dogma) that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross; And

...

Hadde du gjort det jeg ba om, så hadde du også lest at dette var håndskrevne lover/bud, dvs. de forordninger som var skrevet av Moses og lagt i et avlukke utenpå paktskisten. Det bekreftes av at det neste uthevede ordet er dogma, som enten betyr sivil lov, sermoniell lov eller kirkelige lover.

Eit lite tips før eg svarar deg: legg av deg arrogansen før du skriv. Eg har ingen plikt til å 'gjere det du ber meg om.'

Så til påstandane dine: Det er feil. Δόγμα (dogma) betyr berre 'lov.' Det er ikkje spesifikt. Dei ti boda er også 'dogma'; dei er lover. Dei var jo også 'handskrivne' av Gud.

10.02.10 kl. 16:48 skrev Roger Aak:

De ti budene tilhører ikke dogma. Så leser man videre at denne loven gikk imot jødene. Dermed er det ikke de ti budene som jødene elsket, men de budene som Gud ga dem fordi de BRØT de ti budene.

Dei ti boda er ein del av lova. Og dei gjekk jo også mot jødane. Kvar gong ein jøde braut ein av desse boda så vart han dømd av dei. Eller meiner du kanskje at ingen jødar nokon sinne braut dei ti bodorda?

10.02.10 kl. 16:48 skrev Roger Aak:

Kan leserne av dette forumet for en gangs skyld legge merke til hva disse versene sier, jeg er så lei av å gjenta dem.

Eller kanskje du kan byrja å bry deg med kva som står der. Dette er berre spekulasjon og synsing. Eg seier ikkje at vi skal ut å bryte dei ti bodorda. Men dei er ikkje gjeldande som 'frelsesveg.'

Kommentar #64

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Uholdbart

Publisert over 11 år siden
11.02.10 kl. 22:14 skrev Kjetil Kringlebotten:10.02.10 kl. 19:41 skrev Gunnar Lund:10.02.10 kl. 18:15 skrev Ruben Solvang:

Torah kan ikke deles inn i fragmenter slik moderne teologer ofte gjør. Tar man vekk noen av de 613 budene, så tar man også vekk de 10. Enten, eller.

Jeg tror Moseloven og de ti bud er to forskjellige ting. Det gjør Gud klart i samme øyeblikk som han gir de ti bud på sinai, i og med at det står at Gud ikke la noen bud til disse ti. Lenge etterpå, etter at møteteltet var satt opp, gav Gud fortløpende forskrifter og regler til israel gjennom Moses. Her ble lover lagt til og forandret til og med lenge etter at Moses var død.

Dette er jo berre spekulasjon. Du veit ikkje at Gud ikkje hadde desse lovene i sinne frå før. Du veit ikkje at desse lovene kom spesifikt på grunn av syndene etter at dei ti bodorda vart gjevne. Det er den logiske feilslutninga post hoc ergo propter hoc.

10.02.10 kl. 16:48 skrev Roger Aak:

14 Blotting out the handwriting (cheirographon) of ordinances (dogma) that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross; And

...

Hadde du gjort det jeg ba om, så hadde du også lest at dette var håndskrevne lover/bud, dvs. de forordninger som var skrevet av Moses og lagt i et avlukke utenpå paktskisten. Det bekreftes av at det neste uthevede ordet er dogma, som enten betyr sivil lov, sermoniell lov eller kirkelige lover.

Eit lite tips før eg svarar deg: legg av deg arrogansen før du skriv. Eg har ingen plikt til å 'gjere det du ber meg om.'

Så til påstandane dine: Det er feil. Δόγμα (dogma) betyr berre 'lov.' Det er ikkje spesifikt. Dei ti boda er også 'dogma'; dei er lover. Dei var jo også 'handskrivne' av Gud.

10.02.10 kl. 16:48 skrev Roger Aak:

De ti budene tilhører ikke dogma. Så leser man videre at denne loven gikk imot jødene. Dermed er det ikke de ti budene som jødene elsket, men de budene som Gud ga dem fordi de BRØT de ti budene.

Dei ti boda er ein del av lova. Og dei gjekk jo også mot jødane. Kvar gong ein jøde braut ein av desse boda så vart han dømd av dei. Eller meiner du kanskje at ingen jødar nokon sinne braut dei ti bodorda?

10.02.10 kl. 16:48 skrev Roger Aak:

Kan leserne av dette forumet for en gangs skyld legge merke til hva disse versene sier, jeg er så lei av å gjenta dem.

Eller kanskje du kan byrja å bry deg med kva som står der. Dette er berre spekulasjon og synsing. Eg seier ikkje at vi skal ut å bryte dei ti bodorda. Men dei er ikkje gjeldande som 'frelsesveg.'

 Whatever.

dogma

; a law (civil, ceremonial or ecclesiastical): - decree, ordinance.

Kommentar #65

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Uholdbart

Publisert over 11 år siden
11.02.10 kl. 22:39 skrev Roger Aak:

dogma

; a law (civil, ceremonial or ecclesiastical): - decree, ordinance.

Det hadde jo vore greit om du kunne vist kva fu viser til. Eg ser at det er Strong's. Slår ein opp i ei skikkeleg greskordbok, derimot, ser ein noko anna:

Bauer gjev oss to hovuddefinisjonar på δόγμα (dogma):

1. "a formal statement concerning rules or regulations that are to be observed."

2. "something that is taught as an established tenet or statement of belief, doctrine, dogma"

Kjelde: Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Third edition. Revised and edited by Frederick William Danker. The University of Chicago Press 2000, s. 254

Altså er ikkje ordet δόγμα redusert til berre å bety sivile, sermonielle eller kyrkjelege lover.

Kommentar #66

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: Uholdbart

Publisert over 11 år siden
12.02.10 kl. 01:39 skrev Kjetil Kringlebotten:11.02.10 kl. 22:39 skrev Roger Aak:

dogma

; a law (civil, ceremonial or ecclesiastical): - decree, ordinance.

Det hadde jo vore greit om du kunne vist kva fu viser til. Eg ser at det er Strong's. Slår ein opp i ei skikkeleg greskordbok, derimot, ser ein noko anna:

Bauer gjev oss to hovuddefinisjonar på δόγμα (dogma):

1. "a formal statement concerning rules or regulations that are to be observed."

2. "something that is taught as an established tenet or statement of belief, doctrine, dogma"

Kjelde: Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Third edition. Revised and edited by Frederick William Danker. The University of Chicago Press 2000, s. 254

Altså er ikkje ordet δόγμα redusert til berre å bety sivile, sermonielle eller kyrkjelege lover.

Det er ikke et mål i seg selv å finne den mest "skikkelige" greskordboken, når det vi trenger er den riktigste betydningen av ordet i den sammenheng det er brukt. Det var derfor jeg i min analyse av teksten i Kol 2,13-17 pekte på noen egenskaper ved dette dogmaet som avklarer hva det siktes til. Jeg pekte først på at det i følge grunnteksten var en håndskrevet lov (cheirographon). Samtlige norske oversettelser unnlater av en eller annen merkelig grunn å få frem denne viktige sannheten. Jeg viste også til at det var en lov som gikk imot jødene. Prinsippet er at man lar Skriften forklare Skriften. Med dette utgangspunktet finner man i Esek 20,23-26 at Gud faktisk ga noen bud som ikke var gode for jødene FORDI de brøt de ti budene. Teksten sier at budene som gikk imot jødene var offerlovene (seremoniloven). Tilslutt viste jeg til at dogma hadde sammenheng med skyggetjenesten. Skyggetjenesten forklares i Hebreerbrevet som helligdomstjenesten, som jo er regulert av Seremoniloven.

Konklusjonen på alle disse forklarende opplysningene som gis om dogmaet, er at det ikke sikter til de ti budene. Det som står om mat og drikke i forbindelse med dogma, kan selvfølgelig ikke ha samenheng med de ti budene fordi ingen av budene har med mat og drikke å gjøre. Derimot har seremoniloven med mat og drikke og gjøre fordi matoffer og drikkeoffer er de mest sentrale momentene ved hele Seremoniloven. Disse ofringene er også sentrale i forbindelse med feiringene av de seremonielle høytidene, som også kalles sabbater, selv om de ikke er de ukentlige sabbatene.

Kommentar #67

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Lovens ende

Publisert over 11 år siden

Aak: Altså ingenting lært. Hvilken lov var Jesus ende for????

Det var de 10 bud først og fremst. de 613 andre i Moseloven var jo påbud hvordan jødene skulle te seg som Guds folk blant de andre nasjonene. Disse ble også fjernet i den nye pakt. Men la oss holde oss til den lov som er Guds vilje for alle mennesker, de 10 bud. Denne loven er ren og hellig og den er Guds vilje med oss. Denne loven fjernes ikke ved å fjernes liksom, men den kunne ikke oppfylles av noen syndig menneske på denne jorden. For alle hadde syndet, og fattes Guds ære. Vi er født i synd som vi har arvet fra våre fedre.

Du nevner et sted seremoni-loven. Den var et midlertidig middel for at mennesken skulle få sin synd oppgjort i GT. Men denne loven var jo bare en skygge av det som skulle komme, nemlig Jesus som vår forsoner. Blod av dyr kunne ikke fjerne synd, men blodet av Jesus, han som er ren, han oppfylte loven,inkl.seremoniloven, og bar vår forbannelse, altså vår synd, og tok der den straff vi skulle ha. Loven, ikke seremoni- loven, dømte oss til døden om vi ikke holdt loven. Derfor gjorde Jesus det mulig at hver den som tror på ham, skulle da få evig liv etter hans død. Derfor døde han i det han oppfylte loven. Da ble han lovens oppfyller og ende. Nå behøver ingen som har tatt i mot Jesus gå til bokstaven og prøve å leve etter hva den sier ang. budene, men nå er vi i ham som oppfylte loven og oppfyller den i oss. Derfor er det DHÅ oppgave nå å oppfylle Guds vilje og tanker gjennom oss til helliggjørelse. Loven kan altså ikke frelse en sjel. Den kan bare vise hvor syndig og dårlig vi er, for loven åpenbarer synden i oss, men den kan ikke fri oss fra den. Det var altså denne loven, ikke bare seremoni-loven som fikk sin ende i Kristus. Dette er det adventistene roter med. De påstår at det var bare seremoniloven Jesus hadde fjernet i den nye pakt, men han døde også fra loven slik at den fikk sin ende i ham. Nå lever vi i nådens husholdningstid som har troen som middel til frelse. Det er DHÅ som leder oss til kristus ved at han åpenbarer for oss at vi er syndere og trenger frelse. Det er ikke nok å få vite at en er en synder, men han må gå til ham som fjerner synden. Da kan han motta det evige liv. Holder man seg til loven, går man fortapt, for den kan ikke frelse noen. Og forresten er det ingen som kan holde den heller.

Gal.2.18 -19 tar Paulus fram et slags vitnesbyrd om at han har engang prøvd å leve under loven. Med en iver og et brennende hjerte, prøvde han seg på bli rettferdiggjort gjennom loven som prøvde å adlyde hvert eneste detalj av loven. Da han møtte Jesus på Damaskusveien fant han fort ut at denne veien i loven holdt ikke mål, for den fortalte ham bare om hans hjelpeløshet og ikke om nåden som han fikk der og da ved å si ja til Jesus. Derfor sier han i v. 20. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg lever nå i kjødet,lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.  Dette er nåde.

Kommentar #68

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Uholdbart

Publisert over 11 år siden
01.01.01 kl. 01:01 skrev navn:

Det er ikke et mål i seg selv å finne den mest "skikkelige" greskordboken, når det vi trenger er den riktigste betydningen av ordet i den sammenheng det er brukt.

Sjølvsagt er det viktig å ha ei god greskordbok når argumentet ditt baserer seg på ei feilaktig (og reduksjonistisk) definsjon av eit ord.

01.01.01 kl. 01:01 skrev navn:

Det var derfor jeg i min analyse av teksten i Kol 2,13-17 pekte på noen egenskaper ved dette dogmaet som avklarer hva det siktes til. Jeg pekte først på at det i følge grunnteksten var en håndskrevet lov (cheirographon).

Og dei ti boda er vel også handskrivne – med Guds finger.

01.01.01 kl. 01:01 skrev navn:

Jeg viste også til at det var en lov som gikk imot jødene. Prinsippet er at man lar Skriften forklare Skriften. Med dette utgangspunktet finner man i Esek 20,23-26 at Gud faktisk ga noen bud som ikke var gode for jødene FORDI de brøt de ti budene. Teksten sier at budene som gikk imot jødene var offerlovene (seremoniloven). Tilslutt viste jeg til at dogma hadde sammenheng med skyggetjenesten. Skyggetjenesten forklares i Hebreerbrevet som helligdomstjenesten, som jo er regulert av Seremoniloven.

Men poenget er altså at du byrjar med eit skjult premiss; at dei ti boda ikkje gjekk imot jødane. Det gjer dei jo. Det var jo mange jødar som braut alle dei ti bodorda. Og mange folk elles.

01.01.01 kl. 01:01 skrev navn:

Konklusjonen på alle disse forklarende opplysningene som gis om dogmaet, er at det ikke sikter til de ti budene. Det som står om mat og drikke i forbindelse med dogma, kan selvfølgelig ikke ha samenheng med de ti budene fordi ingen av budene har med mat og drikke å gjøre.

Men her tek du altså dei ti bodorda ut av sin naturlege 'heim' – lova – og seier at det ikkje står noko om mat og drikke der. Det vert like useriøst som at eg skulle tatt ut reglane for reinleik i tempelet, og sagt: "Det står jo ingenting om havesjuke der."

Heile argumentet ditt er basert på premisset at dei ti bodorda ikkje høyrer heime i lova. Men dette er eit premiss du må bevise før du byrjar å argumentere. I staden postulerar du berre premisset, noko som betyr at du bruker din eigen konklusjon som premiss. ('Begging the question,' som det heiter.) Så argumenterer du for ordlyden i den 'greske' teksten (dvs. KJV og Strong's[*]) med utgangspunkt i premisset ditt. Dette er ikkje god logikk. Før du kjem med påstandar bør du BEVISE at dei ti bodorda ikkje høyrer heime i lova.

[*] Strong's er ikkje ei god greskordbok. Den kan vere god som oppslagsverk for å finne ord i KJV, men ikkje meir enn det.

Kommentar #69

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

???

Publisert over 11 år siden

Ser at det har skjedd noko her. Innlegget mitt var til Roger Aak. (Eg har laga meg ein mal for verdidebatt, men gløymte å leggje inn rett informasjon.)

Kommentar #70

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

hm...

Publisert over 11 år siden

Makan til surr og røre, fra trådstarter, sammenblanding de luxe, fatter ikke du orker Roger ;)

Kommentar #71

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: hm...

Publisert over 11 år siden
12.02.10 kl. 15:40 skrev christian berg:

Makan til surr og røre, fra trådstarter, sammenblanding de luxe, fatter ikke du orker Roger ;)

Det gjør jeg heller ikke. Nå kan de få seile sin egen sjø og se hvor det fører dem. Jeg har gjort mitt. Det er som du sier bare surr fra ende til annen. Torstein ønsket meg velkommen til norges beste forum. Beste i hva? Svada? Jeg trodde i min enfoldighet at dette var et slags kristent forum side det ligger på VL. Men det er jo ikke noe annet enn et livssynsforum for de vanlige kverulantene som man finner på andre mer eller mindre ateistiske forum.

Kommentar #72

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

RE: RE: hm...

Publisert over 11 år siden

Med andre ord: du forventa at alle skulle ta argumenta og premissane dine som ein sjølvfølge. Eg har sett dette i fleire forum: adventistar vert overraska av at folk faktisk argumenterer imot dei. Det har seg slik i ein debatt at ein må underbyggje påstandane og premissane sine. Ellers vert det berre spekulasjon og påstandar. Og som det heiter: Det som vert hevda utan grunn (argumentasjon, 'bevis,' etc.) kan forkastast og ignorerast utan grunn.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere