Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12

Ta et standpunkt

Publisert: 7. mai 2013

Så frykt da Herren, og tjen ham helhjertet og trofast! Skill dere av med de gudene som fedrene deres dyrket på den andre siden av Storelven og i Egypt, og tjen Herren! 15 Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor Storelven, eller gudene til amorittene som hadde det landet dere bor i. Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren. Josva 24 v 14-15

Disse ord talte Israela leder, Josva, til Israels folk like før han døde. Med full overbevisning svarte folket;

«Det skal aldri skje at vi går bort fra Herren og dyrker andre guder! V 16

Selv om Israelittene hadde fått erfare at Herren var med dem og gjorde store under, holdt løftet deres desverre ikke så lenge.Vi leser litt senere( Dommernes bok 2 v 10-17)  at de forlot Herren sin fedres Gud , og vakte hans vrede ved å tilbe avguder.

Som kristne, er vi også kalt til å ta et standpunkt. Tjener vi Herren eller følger vi denne verdens gud? Tar vi Guds Ord på alvor og handler deretter, eller følger vi menneskers ord?

Lyd Gud mer enn mennesker

I Apostlenes gjern. leser vi at apostlene forkynte evangeliet og at mange ble frelst. De religiøse ledrene mislikte dette og gav apostlene streng beskjed om ikke å lære i Jesu navn. Da svarte apostlene;

«En skal lyde Gud mer enn mennesker. (Apostl.gjern.5 v 29)

Som kristne skal også vi følge lovene. Men hvis loven går imot Guds Ord, skal vi lyde Gud mer enn mennesker.

Satans landminer

Vi lever i en syndig verden som er fiendtlig mot bibelsk kristendom. I 1 Joh. 5 v 19 står det at hele verden ligger i det onde.

Som kristne står vi på fiendtlig territorium hvor Satan har sine landminer overalt. Derfor må vi, som vi blir oppfordret til i Efeser. 5 v 15, "vandre varlig, ikke som uvise, men som vise". Som kristne må vi vandre på en måte som er evangeliet verdig.

I 1 Peter 5 v 8-9 står;

Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.  9 Stå ham imot, faste i troen!

Satan vil gjøre alt for å få oss til å gå på akkord med Guds Ord og på vår tro på Jesus Kristus. Satans landminer er plassert overalt for å få oss til å synde mot Gud.

Vi lever i en syndig verden.  Vi blir bedt om å akseptere andre veier til Gud enda bibelen taler klart om at Jesus Kristus er eneste veien til Gud. Det kjempes for at alt som har med Guds Ord og Jesus Kristus skal vekk ifra det offentlige.
Som oppriktige kristne, kan vi ikke gi etter av hensyn til aksept og fred!Modige menn

I bibelen leser vi om flere modige menn som stod imot ondskap og frafall. De tok et standpunkt for Herren og nektet å gå på akkord med Guds Ord.

Noah (1 Mose.6-9)

Noah var en rettferdig mann som fant nåde hos Herren midt i en ondskapsfull slekt. Han bygde arken og gjorde alt som Gud befalte. Sammen med hele husstanden, gikk Noah inn i arken og ble således reddet fra storflommen.

I Matt.24 v 3 sier Jesus at som Noahs dager var, skal også hans komme være.Arken er et bilde på Jesus. Bare Jesus kan redde oss. Vi må være lydige slik Noah var.

Josef (1 Mose.37-50)

Josef var elsket av faren Jakob og hatet av brødrene. Brødrene solgte Josef til slaveri i Egypt. Potifars hustru ville forføre Josef til å ligge med henne. Han nektet å gjøre det han kalte en stor ondskap og synd mot Gud. Det skulle Josef få svi for. Potifars hustru ble sint og lygde til mannen hennes om at det var Josef som ville ligge med henne. Slik ble Potifar harm på Josef og han ble sendt uskyldig i fengsel. Men Gud var med Josef og han ble brukt mektig av Gud i Egypt.

Josef tok et standpunkt om å stå imot synd. Som kristne må vi gjøre det samme.

Moses (2 Mose.-5 Mose.)

Moses var født av hebreere men vokste opp hos Faraos datter. Moses ble brukt mektig av Gud til å løse Israelittene fra Egypt og å gi dem loven. I Hebr. 11 v 23-31 leser vi om Moses at han trodde Guds Ord og tok Guds formaninger på alvor. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn en kortvarig nytelse av synden, står det i v.25.

Moses tok et standpunkt for å lyde Gud.

Elia (1 Kongeb. 18-19)

Profeten Elia sies å være den største profeten i GT. Elia var ingen ubesluttsom mann! Modig som han var, kalte han sammen alle Israelittene og 450 falske Baal profeter på Karmel-fjellet. Der talte han til Israelittene og sa;

«Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så hold dere til ham; og er Ba’al Gud, så hold dere til ham!» (1 Kongeb. 18 v 21)

Elia utfordret Baal gudene i en kamp mellom Herren og Baal, som ville avsløre hvem som var den sanne Gud. Samtidig bad Elia til Herren;

«Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud! La det i dag bli kjent at du er Gud i Israel, at jeg er din tjener, og at det er på ditt ord jeg har gjort alt dette. 37 Svar meg, Herre! Svar meg, så dette folket kan skjønne at du, Herre, er Gud, og at du vender deres hjerte til deg igjen.» (v 36-37)

Herren seiret og Israelittene erkjente at Herren var Gud.

Som Israelittene, må vi også velge hvilken side vi er på.

Man kan ikke spille på begge lag!

Jesus sa; Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. (Matt.6 v 24)

Daniel og hans venner (Daniel 1-6)

Daniel og hans tre venner ble tatt til fange hos Nebukadnesar. Der ble navnene deres forandret til babylonske gudenavn. Men Daniel og vennene hans viste ved flere tilfeller at det var Herren de tjente og ikke avgudene.

De nektet å spise av kongens delikatesser fordi det var imot de mosaistiske spisereglene og maten var også trolig blitt innviet til en avgud.

De nektet å tilbe avgudsstatuen som Nebukanesar hadde lagd, og ble derfor kastet i ildovnen.

Daniel nektet å avstå fra å be og lovprise sin Gud, og ble derfor kastet i løvehulen.

Ved alle tre tilfellene bevarte Gud Daniel og vennene hans, og de kom uskadet fra dem.

Som vi frimodig sang på søndagsskolen da vi var små, må vi "våge å stå som Daniel"!

Døperen Johannes

I det NT leser vi om Johannes at han var forløperen til Jesus Kristus. I Luk.1 v 17) står det at han kom i Elias ånd og kraft. Både Elia og Johannes hadde fått et oppdrag fra Gud om å kalle Israel til omvendelse (Luk. 3).

Johannes sa til Herodes at det ikke var tillatt for han å ha sin brors kone. Prisen Johannes måtte betale for å ha irrettesatt Herodes for denne synden, var at han ble halshogd etter Herodias sitt ønske.

Fengslet og drept for evangeliets skyld

I Apostl.gjern. Leser vi at apostlene gang på gang ble satt i fengsel fordi de forkynte evangeliet. I kap.12 får vi vite at Jakob ble drept for det. Alle apostlene var villlige til heller å dø for sin tro på Jesus Kristus enn å fornekte sin tro.

Opp gjennom historien har utallige kristne blitt forfulgt eller drept fordi de nektet å gå på akkord med sin tro. Og forfølgelsen har ikke avtatt. Tvert imot blir kristne idag i økende grad forfulgt fordi de våger å stå opp for sin tro og for Guds Ord.

Ta på Guds fulle rustning!

Det er tøft å være en kristen i denne verden om vi ønsker å stå på Guds Ord og å leve etter det. Det er lett å følge vårt kjød og å følge strømmen. Vi må være på vakt fra det øyeblikket vi står opp om morgenen. Men, i kraft av den Hellige Ånd, kan vi stå imot synden og overkomme Satan. Viktig er å ta på Guds fulle rustning! (Efeserne 6 v 11)

Ta et standpunkt idag!

Som kristne, er det viktig at vi tar et standpunkt. Enten så er vi på lag med Satan, eller så er vi på lag med Jesus Kristus. Det finnes ingen mellomting!
Jesus sier; Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer. (Matt.12 v 30)Kommentar #201

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Når de som alle andre tror at Israels gud er Jesu FAR, hvorfor skal vi da omvende dem?

Jeg har som sagt problem med å forstå hva du skriver. - Hvem er "de" i denne setningen? "Jesu FAR" er en betegnelse som ikke sier meg noe? - Derimot det å søke sammen i enhet og forståelse? Dette hører jeg om i forkynnelsen om å komme sammen i det ene "Jesu legeme" og bryte ned de murene vi har bygget mellom oss på grunn av våre ulike troslærer og kulturer. Dette har appelert til min forståelse, slik det i dag forkynnes:

"Den Åpenbaring som fra uminnelige tider er blitt imøtesett som alle
Guds Profeters Formål og Løfte, og Hans Budbringeres inderligste
lengsel, er nu, ved den Allmektiges gjennomtrengende Vilje og på
Hans uimotståelige befaling blitt åpenbart for menneskene. En slik
Åpenbarings komme er forutsagt i alle de hellige Skrifter. Se
hvorledes menneskeheten, til tross for en slik bekjentgjørelse, har
forvillet seg fra dens sti og lukket seg ute fra dens herlighet "

Israel er et ord jeg oppfatter som satt sammen av tre deler, der jeg hører ordene "Høyeste lys (fra) Gud". Dette høyeste lyset mener jeg er det vi alle burde strekke oss mot, og søke kunnskap om, - som vil bringe oss nærmere sannhet, rettferdighet og skjønnhet, - uansett tid og sted.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #202

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forvillelsen - frafallet

Publisert rundt 8 år siden

Mette: Åpenbarings komme er forutsagt i alle de hellige Skrifter. Se
hvorledes menneskeheten, til tross for en slik bekjentgjørelse, har

forvillet seg fra dens sti og lukket seg ute fra dens herlighet "
_________________________________________________________

Rom.11.25: Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
           Fra Sion skal redningsmannen komme,
           han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.
          
    27  Dette er min pakt med dem
           når jeg tar bort syndene deres.

1.Kor.15.24-28:
Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham.28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Sist basun (v52-53) Åp-8.2 til Åp.10.7

Kommentar #203

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob

Dine tekster fra bibelen har ofte i seg en evne til å overvelde meg! - Det står jo der? Det skal komme en redningsmann fra Sion og ta bort gudløsheten fra Jakob!

Men først må Han ta bort syndene våre. Vi står kanskje overfor det virkelige valget? Egoet eller samarbeide til beste for alle?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #204

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

De svarer fra tempelmuren.

Publisert rundt 8 år siden

Men vet ikke hvliken gud dei svartkledde står å nikker å ber til, hele dagen.

Der også Israels kvinne omsider ha tilkjempet seg en plass.

Kommentar #205

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Redningsmannen

Publisert rundt 8 år siden

Mette: Det står jo der? Det skal komme en redningsmann fra Sion og ta bort gudløsheten fra Jakob!
______________________________________________________________

Ja, alt du behøver å vite finnes "skjult" i skriften akkurat som i lignelsen om skatten og perlen! :-)

Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den.  (Matt.13.44-46 - Åkeren er verden v38)

Kommentar #206

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Herreløse Herrer?

Publisert rundt 8 år siden

Thor Dahlberg:

Men vet ikke hvliken gud dei svartkledde står å nikker å ber til, hele dagen.
______________________________________________________________

2.Krøn.15.1 : «Hør på meg, Asa og hele Juda og Benjamin! Herren er med dere hvis dere er med ham. Søker dere ham, lar han seg finne; men forlater dere ham, vil han forlate dere.  3 I lang tid var Israel uten den sanne Gud, uten prester til å undervise dem og uten lov.

Ef.2.12:  Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden.

De falske lærere/ profeter

2.Joh.1.9: Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen.

4.Esra.1.24: Hva skal jeg gjøre med deg, Jakob? Juda, du ville ikke lytte til meg. Derfor vil jeg vende meg til andre folkeslag og gi mitt navn til dem for at de skal holde mine bud.25 Fordi dere har forlatt meg, vil også jeg forlate dere. Når dere vender dere til meg for å få hjelp, vil jeg ikke vise dere miskunn.26 Når dere roper til meg, vil jeg ikke lytte. For dere har tilsølt hendene med blod og skynder dere av sted for å slå i hjel.27 Det kan se ut som dere har forlatt meg, men det er dere selv dere har forlatt,» sier Herren.

Kommentar #207

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

En liten skrivefeil.

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det skal komme en redningsmann fra Sion og ta bort gudløsheten fra Jakob!

Du siterer Paulus rett, men Jesaja sier at redningsmannen kommer til Sion, ikke fra Sion.

Jes. 59; 20. 1; 27.

Kommentar #208

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Jesaja sier at redningsmannen kommer til Sion, ikke fra Sion

Det gjør jo en forskjell som det er verdt å ta med seg.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #209

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Hvor kom han da fra?.

Publisert rundt 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det gjør jo en forskjell som det er verdt å ta med seg

Kjel kom med redningsmannen, så de eller du glemte å svare på hvem din gud er.

Kommentar #210

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, alt du behøver å vite finnes "skjult" i skriften akkurat som i lignelsen om skatten og perlen! :-)

Og du har evnet å frigjøre deg fra de etablerte forestillinger og kan peke på skatter og perler så de får en ny betydning for oss andre  

Det er virkelig godt!

:-)   Mette

Kommentar #211

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Rett fra begge

Publisert rundt 8 år siden

Thor Dahlberg:

Du siterer Paulus rett, men Jesaja sier at redningsmannen kommer til Sion, ikke fra Sion.
_____________________________________________________________________

Jeg regner med at både Paulus og Jesaja har rett, redningsmannen kommer først til Israel (Sak.9.9) og deretter til resten av verden (fa Sion) slik at begge har rett. Esek.39.29 sier det slik:Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem, for jeg øser ut min Ånd over Israels hus, sier Herren Gud.  -

Mark.6.4: Og Jesus sa til dem: En profet blir ikke foraktet annensteds enn på sitt hjemsted og blandt sine slektninger og i sitt hus.

Joel 3.1 fortsetter: Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød, og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord; deres oldinger skal ha drømmer, deres unge menn skal se syner;  2 ja, enda over trælene og over trælkvinnene vil jeg i de dager utgyte min Ånd.  

Førstegrøden først, deretter de andre.

Kommentar #212

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Thor Dahlberg. Gå til den siterte teksten.
Kjel kom med redningsmannen, så de eller du glemte å svare på hvem din gud er

Min trosforståelse tar sitt utgangspunkt i at det bare er en eneste Gud, som har sendt ned til oss ulike profeter, opp gjennom hele menneskehetens historie, til veiledning for hele vår sivilisasjons utvikling.

Det var Babog Baha'u'llahs åpenbaringer for vår egen tid, som vekket meg, og lot meg starte "reisen" ut fra et "Standpunkt" -

:-)  Mette

Kommentar #213

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nei

Publisert rundt 8 år siden

Mette:

Men først må Han ta bort syndene våre. Vi står kanskje overfor det virkelige valget? Egoet eller samarbeide til beste for alle?
__________________________________________________

Synden blir i oss helt til siste slutt, den blir ikke borte før på oppstandelsesdagen (1.Kor.15.52-56 dødens brodd er synden) Når døden oppheves, oppheves også synden, når vi reises opp fra de døde, eller fødes på nytt av Gud. 1.Joh.3.9:Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud.

Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov.

Loven er ikke kommet enda;Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme.

Legg merke til at døden skulle opphøre ved Moses, og loven skulle komme med ham.

Kommentar #214

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Bra

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg regner med at både Paulus og Jesaja har rett, redningsmannen kommer først til Israel (Sak.9.9) og deretter til resten av verden (fa Sion) slik at begge har rett. Esek.39.29 sier det slik:Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem, for jeg øser ut min Ånd over Israels hus, sier Herren Gud. -Bra at du følger med, det er nettop slik vi kommer nermere sanheten, ved fredelig sammarbeid.

For da var det ingen feil i skriften, det er jeg glad for, og takker dem.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere