Per Steinar Runde

229

Kvifor brukar Vårt Land kommunistar som sanningsvitne?

Magasinet "Essesielt" omtalar visstnok Vårt Land som ei kristensosialistisk avis. Det er ikkje dekkjande. Men kvifor blir Tor Bach stadig brukt som sakkunnig på høgreekstremisme når han sjølv har bakgrunn som venstreekstremist?

Publisert: 19. apr 2013

Stalin som sanningsvitne

Eg har høyrt at sensorane ved HF-fakultetet i Bergen hadde ein kritisk merknad til SV-aren Hans-Wilhelm Steinfeld då han skreiv hovudfagsoppgåve i historie om tvangskollektiviseringa under Stalin, nemleg at han ikkje i stor nok grad hadde brukt Stalin som kjelde for det som skjedde i denne prosessen. Manglande bruk av kommunistar som sanningsvitne kan ein derimot ikkje klandre Vårt Land for. Aberet er berre at dei får segle under falskt flagg, som nøytrale og objektive kommentatorar. Er ikkje det å lure lesarane?

Frammaning av spøkelse

Tysdag denne veka skreiv journalisten Lise Marit Kalstad om det nye magasinet "Essensielt", som gjev seg ut for å vere konservativt. Eg veit ikkje om det stemmer, for eg har ikkje lese det. Men det hadde heller ikkje Øyvind Strømmen, anna enn på nett. No er Strømmen som politikar for 'Miljøpartiet De Grønne' langt frå nokon kommunist, men han har gjort seg eit levebrød av å kartlegge ekstremisme på den såkalla "høgresida". Men sjølv om han granskar "Essensielt" med lupe, trur eg det skal godt gjerast om han finn maskar av "det mørke nettet" der. Men kvifor i all verda skulle Kalstad konsultere nettopp han? Kvifor skal det vere nødvendig å knyte eit kulørt magasin med spaltistar som Herland, Berg og Røe Isaksen til ekstremisme?

Er Bach ein truverdig demokrat?

Men alt neste dag har Kalstad konsultert Tor Bach, ein verkeleg kommunist med røter i m.a. AKP-ml, Blitz og Monitor. Og han kan sjølvsagt ikkje sjå at norske media er venstrevridde. Men kva er grunnen til at Vårt Land brukar ein med slik bakgrunn og som jamvel sjølv har argumentert for valdsbruk, som sanningsvitne og ekspert på ekstremisme? Var det for å konfrontere han med hans eigen ekstremisme, kunne ein forstå det, men å presentere Vepsen som "en nettside med gravende journalistikk om ulike antidemokratiske miljøer" er å gå god for både han og miljøa han har representert og dessutan bevisst å villeie lesarane. Vårt Land brukte han som ekspertkommentator også under rettssaka mot Breivik, så avisa har hatt god tid til å sjekke kva han står for. Likevel er Bach på nytt rådspurd i dagens utgåve av Vårt Land, der han får gå til frontalangrep på kultur- og debattredaktør Åmås i Aftenposten og får setje fram horrible påstandar om kva hans meiningsmotstandarar står for.

Cathrine Sandnes - Aslak Sira Myhre

I samband med lanseringa av boka til Geir Lippestad har Turid Sylte valt å intervjue redaktør for tidsskriftet Samtiden, Cathrine Sandnes, som uttalar seg slik ein kan vente. Ho er gift med tidlegare RV-leiar Aslak Sira Myhre, som no held hus i Litteraturhuset, der han saman med forfattaren Thorvald Steen arrangerer dei årlege Saladin-dagane for å promotere islamsk kultur og historie.

Bjønnulv Evenrud

Hovudoppslaget på siste side i dag er eit intervju journalist Kalstad har hatt med Bjønnulv Evenrud, som meiner Noreg er eit rasistisk land. Han blir presentert som organisasjonssekretær i 'Folk er Folk', men kva anna han er eller har vore, får vi ikkje vite. Ikkje eingong då Ny Tid, vekeavisa til SV, kåra han til årets nordmann, ville han seie noko om det. Og sjølv googling gjev ikkje sikre svar.

På kultursida: Oliver Stone

Eg har med stor interesse følgd "dokumentar"-serien til Oliver Stone om USAs skjulte historie (Untold History of the United States). I Vårt Land blir han sitert m.a. på dette: "Jeg ble ikke radikalisert før jeg så hva USA gjorde i Latin-Amerika på 80-tallet. Jeg så at USA var en bølle, og jeg hatet det. Fra da av lagde jeg progressive filmer." Ubefesta, unge sjeler vil nok overta hatet hans, for ingen formildande omstende var nemnt i dommen han kom med om sitt eige fedreland. "Progressivt" er knapt synonymt med kommunisme, ikkje i vanleg tyding og slett ikkje reelt, for kommunismen er den mest valdelege ideologien i verdshistoria, slik Stone sin film "Natural Born Killers" er ein av dei mest kyniske og valdelege filmar i filmhistoria, trass i eller kanskje fordi begge byrja med ei ideell målsetjing.

Naive eller utdanna av Allern & Co?

Eg forstår ikkje at avisa vår gjennom førti år ber om synspunkt frå folk som hegnar om ekstremistisk tankegods, og vil bruke slike som sanningsvitne for haldningane til gode nordmenn og for kven som fortener eit ekstremiststempel. Er dei unge journalistane naive og kunnskapslause eller har dei berre lært leksa på journalisthøgskulen?

 

Kommentar #1

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Et betimelig og godt innlegg

Publisert rundt 8 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Eg forstår ikkje at avisa vår gjennom førti år ber om synspunkt frå folk som hegnar om ekstremistisk tankegods,

Et betimelig og godt innlegg som fortjener et svar fra redaksjonen i Vårt Land.

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

McCarthyisme?

Publisert rundt 8 år siden

Er du på kommunistjakt, Runde?  Dette smaker da vitterlig av langt framskreden McCarthyisme.

Kommentar #3

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

He, he

Publisert rundt 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er du på kommunistjakt, Runde? Dette smaker da av McCarthyisme.

Nei, det er heller kommunistane som vil på jakt. Dessverre forstår verken dei eller Vårt Land at dei treng ikkje gå ut av huset for å finne ekstremistar.

Kommentar #4

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

"De andre"

Publisert rundt 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Er du på kommunistjakt, Runde? Dette smaker da vitterlig av langt framskreden McCarthyisme.

Neida!

Per Steinar Runde er bare som svært mange andre. Det beste er at personer som står for det samme syn som en selv slipper til i media. Det er så dumt å måtte argumentere mot "de andre". Krevende er det også. Da er det bedre å trekke fram skikkelige fakta om deres polistiske ståsted eller hva som har vært deres polistiske ståd eller i det minste hva som kan tenkes å være deres politiske ståsted. Det er både tryggere og mindre utfordrende.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
argumentere mot "de andre". Krevende er det også. Da er det bedre å trekke fram skikkelige fakta om deres polistiske ståsted eller hva som har vært deres polistiske ståd eller i det minste hva som kan tenkes å være deres politiske ståsted. Det er både t

Prøver du å antyde at Runde ikke liker sine meninger utfordret?

Kommentar #6

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Prøver du å antyde at Runde ikke liker sine meninger utfordret?

Jeg kjenner ikke vedkommende og skal derfor være forsiktig med å antyde noe som helst om hva han liker eller ikke når det gjelder utfordringer. Akkurat det får han svare for selv.

Men slik han skriver, så kan det tolkes som om han tar personenes polistiske ståsted eller eventuelle polistiske ståsted og ikke hva disse personene hevder eller ytrer.

Jeg går ut i fra at du er enig i at det er innholdet i ytringene som er viktig og IKKE deres polistiske ståsted?

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette pleier å henge sammen

Publisert rundt 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Jeg går ut i fra at du er enig i at det er innholdet i ytringene som er viktig og IKKE deres polistiske ståsted?

Eller vil du påstå at det folk sier og skriver ikke kan eller bør kobles til deres politiske agenda..?

Det Runde tar opp,er en av de alvorlige trendene i dagens Norge,og bør komme fram i lyset. 

Kommentar #8

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Per Steinar Runde er bare som svært mange andre. Det beste er at personer som står for det samme syn som en selv slipper til i media. Det er så dumt å måtte argumentere mot "de andre". Krevende er det også. Da er det bedre å trekke fram skikkelige fakta om deres polistiske ståsted eller hva som har vært deres polistiske ståd eller i det minste hva som kan tenkes å være deres politiske ståsted. Det er både tryggere og mindre utfordrende.

Du ser ikke ironien i dette innlegget, hvor du i stedet for å møte Per Steinar Runde på sak velger å forsøke å undergrave hans troverdighet?

Og hvorfor skulle det ikke være en helt grei sak å være kritisk til hvilke personer media bruker som kommentatorer og autoriteter? Siden det er slik at disses meninger faktisk tillegges vekt, det er jo hele poenget med å bruke disse kommentatorene, så er det etter min mening helt nødvendig å ha et forhold til disses politiske ståsted. Politisk ståsted har mye å si for hvordan man ser og oppfatter verden. Virkelighetsforståelse er subjektivt og basert på tolkning.

 

Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Men slik han skriver, så kan det tolkes som om han tar personenes polistiske ståsted eller eventuelle polistiske ståsted og ikke hva disse personene hevder eller ytrer.

Jeg går ut i fra at du er enig i at det er innholdet i ytringene som er viktig og IKKE deres polistiske ståsted?

Det er meningenes innhold som er det essensielle, ikke om de kommer fra en kvinne, ungdom, gæmlis eller en som er fullstendig blåst i hodet. Man må ta fatt i argumentet. Særlig den som er av edel byrd har en plikt til å vise hvorfor man er bedre enn andre, om man mener seg slik situert. Eller rett og slett; mener man at man har meninger som er bedre enn andre må det stå en hver fritt å uttale dette eller la være, men som sagt er det innholdet i seg selv som teller. 

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Helt på linje med at Lars Gule blir brukt av NRK som ekspertkommentator om terror.

Lars Gule er vel også betalt av staten for å avdekke mulige terroristspirer og andre ekstreme som kan true samfunnet. Mener han fikk en ansettelse for slikt i fjor, eller er det to år siden nå..? 

Kommentar #11

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Sakssvarande (relevant) i slik samanheng

Publisert rundt 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Per Steinar Runde er bare som svært mange andre. Det beste er at personer som står for det samme syn som en selv slipper til i media. Det er så dumt å måtte argumentere mot "de andre". Krevende er det også. Da er det bedre å trekke fram skikkelige fakta om deres polistiske ståsted eller hva som har vært deres polistiske ståd eller i det minste hva som kan tenkes å være deres politiske ståsted. Det er både tryggere og mindre utfordrende.

Atle Pedersen har alt gitt deg eit godt svar. Poenget er at perspektivet blir bestemt av vår ståstad. Når ein skal vurdere om media generelt eller ein bestemt publikasjon heller til eine eller andre sida politisk, vil eige utgangspunkt spele inn. Eg ønskjer ikkje å stengje ute nokon, men at alle, og i sær VL, i slike saker vel nokolunde nøytrale smaksdommarar, og iallfall ikkje går til  ekstremt venstreorienterte og gjev skinn av at dei er kompetente, seriøse og upartiske. Frå sin posisjon ser Bach høgrefolk same kvar han snur og vender seg, og han er nokså raus med ekstremistkarakteristikkane. Argument, som ein eventuelt kan gå mot, er det heller ikkje mange av i hans tirader. Eg er sjølv ein som etterspør fakta, grunngjeving og argumentasjon, så på det punktet er eg samd med deg. Her gjaldt det spørsmålet om kvar magasinet "Essensielt" og avisa Vårt Land står politisk, og då er det sakleg å skrive om kven dei brukar som "ekspertar" og korleis desse blir presenterte. Eg har nemnt nokre eksempel frå siste veke, men som det går fram av ingressen dreg eg ikkje nokon forhasta konklusjon om VL sin ideologi ut frå dette.

Kommentar #12

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

@ Erling Grape (kommentar # 7)

Publisert rundt 8 år siden

Støttes uforbeholdent.

Meiningsinnholdet i kommentarene er poenget - og det eneste poenget. Å svekke folk sine utsagn gjennom å mistenkeliggjøre eller bannlyse deres politiske ståsted er debattmessig grovt usaklig.

Jeg kan ikke begripe hvor Per Steinar Runde vil hen med dette besynderlige innlegget sitt, hva han forsøker å formidle?

Han skriver på slutten: "Eg forstår ikkje at avisa vår gjennom førti år ber om synspunkt frå folk som hegnar om ekstremistisk tankegods, og vil bruke slike som sanningsvitne for haldningane til gode nordmenn og for kven som fortener eit ekstremiststempel".

Er, mon tro, poenget bare at Per Steinar Runde ikke forstår (slik han jo selv formulerer)?

Eller er misjonen hans å ekstremiststemple meiningsytrere på den såkalte "venstresida" (vår Herre må vite hva Per Steinar Runde egentlig mener med "venstresida")?

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei Økland

Publisert rundt 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Meiningsinnholdet i kommentarene er poenget - og det eneste poenget. Å svekke folk sine utsagn gjennom å mistenkeliggjøre eller bannlyse deres politiske ståsted er debattmessig grovt usaklig.

Dette kan du ikke mene...da ville et flertall av dine egne utsagn om politikere fra Frp være grovt usaklige...og det vil du vel ikke godta...?  

Kommentar #14

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

@ Rune Holt (kommentar # 15)

Publisert rundt 8 år siden

Vil du gjøre Frp til tema her? Gjerne for meg, men jeg tror det ville være å avspore debatten, ville det ikke?

Kommentar #15

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Hvorfor misleder VL sine lesere?

Publisert rundt 8 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Men alt neste dag har Kalstad konsultert Tor Bach, ein verkeleg kommunist med røter i m.a. AKP-ml, Blitz og Monitor. Og han kan sjølvsagt ikkje sjå at norske media er venstrevridde. Men kva er grunnen til at Vårt Land brukar ein med slik bakgrunn og som jamvel sjølv har argumentert for valdsbruk, som sanningsvitne og ekspert på ekstremisme?

Jeg har lenge lurt på hva som egentlig foregår i redaksjonen i VL.  

Per Steinar Rundes informative og gode innlegg gjør undringen min enda større.

Hvorfor?

Spørsmålene som stilles i innlegget bør VL og helst sjefsredaktøren svare på.  Det bør være en god begrunnelse.

VL misleder sine lesere ser det ut til.

Hvorfor? 

Kommentar #16

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Nettopp

Publisert rundt 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Å svekke folk sine utsagn gjennom å mistenkeliggjøre eller bannlyse deres politiske ståsted er debattmessig grovt usaklig.

Vel talt!

Kommentar #17

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Saklighet

Publisert rundt 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Vil du gjøre Frp til tema her? Gjerne for meg, men jeg tror det ville være å avspore debatten, ville det ikke

 

Svar på spørsmålet Ben !  (Frp. var bare et eks.)   Dette var den snedigste unnamanøver jeg har sett på lenge.   Og jeg som trodde at ateister bare var saklige :-))))

Kommentar #18

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Naboens plen

Publisert rundt 8 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Men kvifor blir Tor Bach stadig brukt som sakkunnig på høgreekstremisme når han sjølv har bakgrunn som venstreekstremist?

Dette er i og for seg ikke problematisk, eller like lite eller like meget som den andre veien. Det kan absolutt ha noe for seg å gjøre det slik motsetningsfylt, hvor naboen får lov til å uttale seg om naboens plen --- fra den andre siden av gjerdet. Men så må jo avisen selv gjøre sitt arbeide.

'Sannhetsvitne' blir nettopp et tema. Journalisten skal ikke føre leseren bak lyset. Hvis man vil belyse høyre med venstre, så skal man opplyse om dette, hvorfor, osv., og man forventes også å gi et selvstendig besyv med som skal vise avisens aktive stillingstagen. I den grad man ikke gjør slik, føres leseren bak lyset, og journalistikken henfaller til plump propaganda.

Vi behøver slett ikke tale om konspiratorisk propaganda (skjønt også dette, selvfølgelig, foregår), men bare en "slapp" propaganda: dårlig håndtverk, rett og slett.

Pressen har en meget viktig funksjon i demokratiet, og har sitt klare og tydelige ansvar. Respekt overfor borgerne så vel som eget fag er helt avgjørende. Undertegnede mener vi kan få en langt bedre journalistikk i Norge. Det er direkte deprimerende med journalistikk som likner magasiner for tenåringer iblandet slapp propaganda.

Og særlig i et lite land som Norge. Disse folka som Runde refererer til, er jo folk fra en vennegjeng. Det blir jo en type politisk "Friends." Og dét er temmelig redselsfullt. Men så er det jo også plenty for den politiske satire! :)))

Kommentar #19

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

@ Magnus Leirgulen (kommentar # 19)

Publisert rundt 8 år siden

Ut fra hva du skriver, undrer jeg meg på om du tror jeg er ateist? Det er jeg ikke.

Men nå bør vi vel heller diskutere tema enn å diskutere hverandre, bør vi ikke?

Kommentar #20

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Ført bak lyset av VL

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
'Sannhetsvitne' blir nettopp et tema. Journalisten skal ikke føre leseren bak lyset. Hvis man vil belyse høyre med venstre, så skal man opplyse om dette, hvorfor, osv., og man forventes også å gi et selvstendig besyv med som skal vise avisens aktive stillingstagen. I den grad man ikke gjør slik, føres leseren bak lyset, og journalistikk blir plump propaganda.

Godt skrevet Robin.

VL fører leserne bak lyset slik Runde beskriver det i innlegget.

Som abonnent forventer jeg et klart og godt svar fra sjefsredaktøren.  

Kommentar #21

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ben Økland

Publisert rundt 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Ut fra hva du skriver, undrer jeg meg på om du tror jeg er ateist? Det er jeg ikke.

Men nå bør vi vel heller diskutere tema enn å diskutere hverandre, bør vi ikke?

 

Beklager,  selv jeg kan ta feil :-)))

Min kommentar gikk kun ut på at jeg syntes du svarte Holt på en noe lettvint måte. Nettopp derfor er jeg helt enig med deg i at tema alltid er "alfa og omega"  selv om det ofte er vanskelig å styre.

Kommentar #22

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Enig

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Dette er i og for seg ikke problematisk, eller like lite eller like meget som den andre veien. Det kan absolutt ha noe for seg å gjøre det slik motsetningsfylt, hvor naboen får lov til å uttale seg om naboens plen fra den andre siden av gjerdet. Men så må jo avisen selv gjøre sitt arbeide.

Dette er jeg helt enig i. At noen uttaler seg om et tema fra en spesiell posisjon er ikke i seg selv et problem, det kan det ikke være, for så ville jo ingen kunne uttale seg om noe som helst; vi har jo alle våre posisjoner. Det er pressens ansvar å ikke la seg manipulere.

Et godt eksempel på denne feilkoblingen er den diskusjonen vi hadde for noen år siden der mediene - spesielt av Frp - ble kritisert for å bruke valgforsker Frank Aarebrot i sine politiske analyser opp mot valg, fordi Aarebrot hadde flagget klart og tydelig at han var medlem i AP. Hvilket jo ikke betyr annet enn at publikum og opinion vet hvilken politisk farge han har, i motsetning til andre valgforskere, som jo også garantert har sine politiske preferanser, om enn av en ukjent kulør, hvilket i sin tur må være et større problem enn å vite hvilket parti den som uttaler seg tilhører. 

Kommentar #23

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du ser ikke ironien i dette innlegget, hvor du i stedet for å møte Per Steinar Runde på sak velger å forsøke å undergrave hans troverdighet?

Kanskje kan vi stille Per Steinar Runde sitt åpningsspørsmål enda skarpere:

Bør Vårt Land (eller andre media) sile sine (ekspert)intervju-objekt ut etter deres polistiske ståsted eller ut i fra det kunnskapsfeltet de forventes å representere?

For å dra det litt videre:

Burde i så fall alle debattanter her på VD også flagge sin politiske tilhørighet?

Kommentar #24

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Vårt Land

Publisert rundt 8 år siden

Avisen skal visstnok være "en uavhengig avis for mennesker som ønsker å lese om det vesentligste som skjer, og om troens rolle i dette. Avisen skal forvalte kristen tro og tanke, og bidra til at dette får prege samfunnet og menneskers liv og valg".

Å forvalte kristen tro og tanke trenger ikke å bety det samme som å bedrive misjonering eller bedrive redaksjonell ensidighet. Pressen bør belyse aktuelle spørsmål fra ulike vinklinger og ståsted, og sånn sett er det ikke, og bør det ikke være, konflikt mellom journalistikk og redaksjonell oppdragsbeskrivelse.

Enhver som uttaler seg, kan for så vidt karakteriseres som "sannhetsvitne". So what? Er det ikke opp til leseren selv å gjøre seg opp sin egen oppfatning om troverdigheten til en debattant eller "viter"?

Vårt land sin redaksjon gjør da en hederlig, journalistisk innsats ved å sørge for saksopplysninger fra ulike ståsted, gjør den ikke?

Mener kanskje Per Steinar Runde at Vårt Land burde bannlyse og utestenge slike som han kaller "kommunister"? Blir ikke det en ganske umulig oppgave da, tatt i betraktning at også Jesus vel kan kalles "kommunist"? Radikal var Jesus i hvert fall. "Venstreradikal"? Vel, han ble jo betraktet som tilstrekkelig "opposisjonell" til at imperiet fant det godtgjort å henrette ham...

 

Kommentar #25

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Burde i så fall alle debattanter her på VD også flagge sin politiske tilhørighet?

Det tror jeg for manges del er ganske klart allerede! :)

Kommentar #26

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Frp er ikke tema nei

Publisert rundt 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Vil du gjøre Frp til tema her? Gjerne for meg, men jeg tror det ville være å avspore debatten, ville det ikke?

Tema er om politisk syn kan farge journalisters vinklinger og rapporteringer...og som vi vet finnes det veldig få av dette yrket fra Frp av en eller annen grunn.

Men jeg er temmelig sikker på at HADDE vi hatt en dagsavis som hadde vært farget av sin blåfarge,ville i hvert fall dette ikke gått upåaktet hen.....

Bare se hvordan magasinet Essensielt blir omtalt her av Johannesen f.eks....det blir brått useriøst visstnok..... 

Kommentar #27

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Et godt eksempel på denne feilkoblingen er den diskusjonen vi hadde for noen år siden der mediene - spesielt av Frp - ble kritisert for å bruke valgforsker Frank Aarebrot i sine politiske analyser opp mot valg, fordi Aarebrot hadde flagget klart og tydelig at han var medlem i AP. Hvilket jo ikke betyr annet enn at publikum og opinion vet hvilken politisk farge han har, i motsetning til andre valgforskere, som jo også garantert har sine politiske preferanser, om enn av en ukjent kulør, hvilket i sin tur må være et større problem enn å vite hvilket parti den som uttaler seg tilhører.

Ja.

Kommentar #28

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tviler på

Publisert rundt 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
at også Jesus vel kan kalles "kommunist"? Radikal var Jesus i hvert fall. "Venstreradikal"? Vel, han ble jo betraktet som tilstrekkelig "opposisjonell" til at imperiet fant det godtgjort å hnrette ham...

At den vurderingen der holder vann Økland.
Jesus prekte personlig frihet og valgfrihet uten fordømmelse fra noen myndighetspersoner.Han refset disse lovlærde så befriende herlig i hele sitt virke...

Jeg vil heller si han var sterkt blåfarget. 

Kommentar #29

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

@ Rune Holt (kommentar # 28)

Publisert rundt 8 år siden

"Tema er om politisk syn kan farge journalisters vinklinger og rapporteringer...og som vi vet finnes det veldig få av dette yrket fra Frp av en eller annen grunn"

Selvsagt kan personlig, politisk syn i enkelte tilfeller farge journalister sine vinklinger og rapporteringer. Men i så fall skjøtter journalistene faget sitt på ualminnelig dårlig måte.

Journalistikk fordrer saklighet og vidsyn. Det er egentlig ikke så besynderlig at det finnes få journalister som er "Frp-ere".

Kommentar #30

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Folket og filosofien

Publisert rundt 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke opp til leseren selv å gjøre seg opp sin egen oppfatning om troverdigheten til en debattant eller "viter"?

Viktig.

Pressen er ikke et Ikea, som skal levere pakkeløsninger. Mange har en tendens til å ta for gitt at akkurat som kroppens mange funksjoner har fått sine langt mer effektive prostetiske supplementer, så skal vi også avlastes fra å tenke selv. Innenfor pressen er slik holdning katastrofal.

Pressen skal ikke spille sannhetsvitne. Pressen skal anskueliggjøre en dialektisk tankeprosess som inviterer leseren til selv å tenke. Pressen er faktisk et filosofisk hjelpemiddel. I en demokratisk kultur er filosofien helt sentral, og videre er pressen et helt sentralt filosofisk middel: formålet er folkets frie og selsvtendige tenkning.

Vi har foran oss en fantastisk visjon i demokratiet.  N.F.S. Grundtvig elektrifiserte folkets begrep den gang. Han krevde "fra almue til folk!!" (Dette har jeg  tenkt å skrive en bitteliten tekst om.) Men visjonen er enda mer fantastisk fra filosofiens ståsted: tenk å kunne dra nytte av hele folkets tenkeevner! Sannheten har aldri hatt bedre vilkår. 

Pressen må stålsette seg for folket og filosofien.

Kommentar #31

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Og det skjer

Publisert rundt 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt kan personlig, politisk syn i enkelte tilfeller farge journalister sine vinklinger og rapporteringer. Men i så fall skjøtter journalistene faget sitt på ualminnelig dårlig måte.

Det finnes ingen tvil om at personlig oppfatning farger det en journalist skriver...bare se hvor fundamentalt forskjellig en fra SV og en Frp f.eks ser på samme sak.De fatter rett og slett ikke hva og hvordan den andre tenker.

Det er en menneskelig egenskap det er umulig å skjule. 

Kommentar #32

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Robin Haug

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
dra nytte av hele folkets tenkeevner!

 

Litt usikker på hvor dette i realiteten vil føre hen.   Men ellers en veldig god kommentar som jeg slutter meg til.

Kommentar #33

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Kanskje kan vi stille Per Steinar Runde sitt åpningsspørsmål enda skarpere:

Bør Vårt Land (eller andre media) sile sine (ekspert)intervju-objekt ut etter deres polistiske ståsted eller ut i fra det kunnskapsfeltet de forventes å representere?

Artig vri. Om noen spør meg tror jeg det mer ligger i definisjonsmakten over egne meninger, det urokkelige og monolittiske som ligger i at når JEG har sagt noe så er det slik. I den demokratiske skolen lærer vi at det sikkert er slik OGSÅ, men at det går an å se det på flere måter. Jeg tror dette er en liten reise som må gjøres fra tid til annen. En demokratisk pilgrimsvandring. Akseptere at av og til får man ikke napp, av og til blir man avvist av redaksjonen, av og til går det tre uker før tidenes kronikk kommer på trykk etc. Jeg ser hvordan kampen for eget rom utkjempes uten hensyntagen til at et kan tenkes andre i rommet. Slik kan man tapetsere livet med egne meninger og ha det aldeles perfekt. Problemene oppstår når andre hevder de har minst like vakker tapet. 

Kommentar #34

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Litt usikker på hvor dette i realiteten vil føre hen. Men ellers en veldig god kommentar som jeg slutter meg til.

Takker. 

Poenget, vil jeg hevde, er nettopp at vi ikke kan vite hvor og hva det bringer. Sannheten imøtegås av oss alle. Dette kan ikke sannheten være annet enn meget tilfreds med. Vi ser hvordan faktisk et politisk begrep som demokrati ikke minst har gode erkjennelsesmessige implikasjoner. For en sak kan aldri belyses bedre enn fra, til enhver tid, så mange sider som overhodet mulig.

Og er erkjennelseskreftene først sluppet fri, gis dermed også gode politiske muligheter. På en måte kunne man si at sannheten betinges av demokratiet. (Slikt ser man erkjennelse av, ikke minst, innenfor kristendommens Reformasjon. Religionen når her nye høyder. Som man må søke å videreutvikle.)

Men dette er vel et sidespor til tråden, så jeg skal ikke trekke det lenger. ;)

Kommentar #35

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Sirkelargument

Publisert rundt 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Neida!

Per Steinar Runde er bare som svært mange andre. Det beste er at personer som står for det samme syn som en selv slipper til i media. Det er så dumt å måtte argumentere mot "de andre". Krevende er det også. Da er det bedre å trekke fram skikkelige fakta om deres polistiske ståsted eller hva som har vært deres polistiske ståd eller i det minste hva som kan tenkes å være deres politiske ståsted. Det er både tryggere og mindre utfordrende.

Kven er det du omtalar her, Erling Grape? Det skulle vel ikkje vera det myrke netet-ekspert Strømmen, t.d.? Eller sjølvaste Bach? Desse to er då viteleg just slike folk som du omtalar: ekspertar på den politiske ståstaden til folk.

Det er sjølvsagt relevant dersom ekstremismeekspertane sjølve er ekstremistar.

Kommentar #36

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

@ Robin Haug (# 32)

Publisert rundt 8 år siden

Glitrende kommentar!

-------------------------

"(Dette har jeg tenkt å skrive en bitteliten tekst om.)" - Skriv, o' formuleringenes Mester, Skriv! (Jeg gleder meg til dette).

Kommentar #37

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Helt så enkelt er det ikke

Publisert rundt 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Meiningsinnholdet i kommentarene er poenget - og det eneste poenget. Å svekke folk sine utsagn gjennom å mistenkeliggjøre eller bannlyse deres politiske ståsted er debattmessig grovt usaklig.

Dersom det var så enkelt ville vi ikke hatt problemstillinger som inhabilitet.

Skulle jeg påstå at du var en fisk, så ville det neppe vert verd å diskutere OM du var en fisk, men HVORFOR jeg hevdet noe så galt. Og under "hvorfor'et" ville man hatt spørsmålet om jeg var psykotisk. Altså: Underlige påstander fordrer analyse av motiv.

Kort sagt: Det er ok å diskutere motiv.

Fastlåst TILLEGGING av motiv, beveggrunner og meninger hører ikke hjemme i redelig debatt. MEN det er åpenbart nødvendig å stille SPØRSMÅL om hvorfor noen argumenterer som de gjør. Det kan man noen ganger gjøre i egen (ny) debatt og ikke ødelegge saksdebatten med dette.

Jeg har jo vert i debatter hvor man ikke berører tema overhode, men kun hva man mener om artikkelforfatter. Da har man nok ikke skjønt hva debatt handler om. Men å gå til den ytterlighet at man ikke skal kunne stille spørsmål om habilitet og motiver, er ikke konstruktivt.

Det er åpenbart at mennesker laaangt til venstre gjerne ikke er helt habile eller objektive mht høyresiden og vis a vis. Eller f.eks at ekstreme statister ikke lykkes å være objektive overfor anarkister. Eller hva med adventister som uttaler seg om katolikker. Osv.

Det kan altså ha mening å stille spørsmål om hvor påstander kommer fra.

Kommentar #38

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Josef Stalin har flere titalls millioner liv på samvittigheten bare i sitt eget land

Publisert rundt 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
langt framskreden McCarthyisme

Hvor mange har senator McCarthy drept?

Da sier det seg selv at det der mye mer blodig å være stalinist enn å være "mccarthyist", av rent logiske årsaker.


I vårt land er gamle stalinister som sirkulerer rundt i høye stillinger et reelt problem som det aldri er tatt noe skikkelig oppgjør med. Påstandene om "mccarthyisme" er følgelig bare et røykteppe som brukes for at det fortsatt skal være slik...Kommentar #39

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Vårt Land sin redaksjonelle gehalt

Publisert rundt 8 år siden

Selvsagt gir mennesker vanligvis uttrykk for meiningene sine.

Journalistikk er et fag. En fagperson bør følge faglige regler, og journalister er mer eller mindre dyktige i journalistikk.

Men utøvelse av journalistisk ledelse, redaktøroppgaven, setter spesielt høye krav til saklig redelighet og balanse. Jeg vil mene at Vårt Land sine redaktører løser oppgaven sin på utmerket måte, i så henseende.

Kravet fra Per Steinar Runde sin side om å luke vekk uttaleser fra såkalte "kommunister" forekommer meg å være en smule trangsynt, antidemokratisk og pressefiendlig.

Kommentar #40

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Dette var en veldig polarisert diskusjon - som vanlig ?

Publisert rundt 8 år siden

Hvem har hört om denne Tor Bach ?  Og, har senator McCarthy kommet til Norge ?  Selv foretrekker jeg den fredsommelige Johann Sebastian Bach.

Som det hette i gamle dager;  selv er jeg politisk nöytral, og har stemt Höire i alle mine dager..

Kommentar #41

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Underlig metodisk tilnærming

Publisert rundt 8 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Eg forstår ikkje at avisa vår gjennom førti år ber om synspunkt frå folk som hegnar om ekstremistisk tankegods, og vil bruke slike som sanningsvitne for haldningane til gode nordmenn og for kven som fortener eit ekstremiststempel. Er dei unge journalistane naive og kunnskapslause eller har dei berre lært leksa på journalisthøgskulen?

Det kan være betimelig å spørre om hvorfor bestemte personer blir brukt som kilde i en sak. Det kan også være grunn til å spørre om kildenes tidligere og/eller nåværende politiske eller religiøse overbevisning kan være forklaringen på at de uttaler seg som de gjør.

Men først må man påvise at det er noe problematisk, feil, skjevt, uriktige eller på annen måte urimelig i det kilden har sagt. SÅ kan man lete etter årsaker og forklaringer i ideologi, politikk, religion osv. Runde har ikke påvist noen slike skjevheter eller noe annet hos dem han problematiserer som kilde. Han bare mener at fordi noen har en eller annen overbevisning, så må det per definisjon være noe galt.

Med Rundes logikk kan vi konstatere at intet, absolutt intet av det han skriver kan tas på alvor. Han har ingen troverdighet - fordi han har et standpunkt, en grunnideologi som mange av oss er uenig med ham i. Og som mange finner ganske uspiselig.

Men Runde kan også lastes for kunnskapsløshet. Sigurd Allern er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. De har ingen spesifikk journalistutdanning. Det har man derimot ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Hvor det sikkert er en og annen tidligere m-l-er som underviser, men altså ikke Allern).

Lars Gule

Kommentar #42

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ideologistyrte journalister?

Publisert rundt 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
De har ingen spesifikk journalistutdanning. Det har man derimot ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Hvor det sikkert er en og annen tidligere m-l-er som underviser, men altså ikke Allern).

Journalistutdanning har man for øvrig også ved Gimlekollen Mediasenter i Kristiansand - og der bør man nok være ekstra skeptisk, siden hele institusjonen er ideologistyrt.  Men siden det er en ideologi Runde er mer fortrolig med, så er det kanskje uproblematisk?

Kommentar #43

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Men først må man påvise at det er noe problematisk, feil, skjevt, uriktige eller på annen måte urimelig i det kilden har sagt.

Nei, det må man ikke. Man har full anledning til å legge vekt på problemer med en situasjon også før den har slått negativt ut i praksis.

Og i situasjoner der man ikke selv har anledning til å etterprøve informasjonen ville man med en slik forutsetning som du påstår er nødvendig være avskåret fra å kritisere i det hele tatt.

 

Kommentar #44

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Svar på tiltale

Publisert rundt 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det kan være betimelig å spørre om hvorfor bestemte personer blir brukt som kilde i en sak. Det kan også være grunn til å spørre om kildenes tidligere og/eller nåværende politiske eller religiøse overbevisning kan være forklaringen på at de uttaler seg som de gjør.

Men først må man påvise at det er noe problematisk, feil, skjevt, uriktige eller på annen måte urimelig i det kilden har sagt. SÅ kan man lete etter årsaker og forklaringer i ideologi, politikk, religion osv. Runde har ikke påvist noen slike skjevheter eller noe annet hos dem han problematiserer som kilde. Han bare mener at fordi noen har en eller annen overbevisning, så må det per definisjon være noe galt.

Med Rundes logikk kan vi konstatere at intet, absolutt intet av det han skriver kan tas på alvor. Han har ingen troverdighet - fordi han har et standpunkt, en grunnideologi som mange av oss er uenig med ham i. Og som mange finner ganske uspiselig.

Men Runde kan også lastes for kunnskapsløshet. Sigurd Allern er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. De har ingen spesifikk journalistutdanning. Det har man derimot ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Hvor det sikkert er en og annen tidligere m-l-er som underviser, men altså ikke Allern).

Overskrifta i innlegget mitt var forma som eit spørsmål til Vårt Land. Bakgrunnen var artiklar i avisa frå førre veke, der journalistane hadde valt sære vinklingar og spesielle intervjuobjekt, for ei kristeleg avis med ein sentrumsprega politisk profil å vere. Det var denne journalistikken eg stilte meg undrande til og primært kritiserte, ikkje intervjuobjekta, sjølv om eg er djupt usamd med dei fleste av dei.

Eg syntest det var sært å søkje råd hos Øyvind Strømmen for å få ei ideologisk vurdering av magasinet "Essensielt". Han er oppteken av radikale og ekstreme rørsler på "høgresida" (set ordet i hermeteikn pga tendensen til å plassere all uhumskheit her). Viss journalisten trudde at "Essensielt" høyrde til i Strømmens "mørke nett", var det eit poeng å snakke med han, elles ikkje.

Eg synest det er all grunn til å spørje om Tor Bach er ein sann demokrat, og kvifor journalistane ikkje nemner kva bakgrunn han har. Spesielt når han får frikjenne media frå skuldingar om venstrevri, manglar ei vesentleg opplysning, nemleg kva ståstad han har sjølv og ser mediebildet i frå. Dette har ein viss parallell til "rom-saka", der også relevante opplysningar mangla/vart underslått. Eg meiner også at ein kan kritisere val av intervjuobjekt berre ut frå den ideologien vedkomande står for. Det er eit synspunkt eg trur også Gule deler. Når det gjeld nazisme, er vi sikkert samde, men også kommunismen har stått for så mange og store brotsverk at han har delegitimert både seg sjølv og tilhengarane sine. I motsetning til det Gule påstår med utheva skrift, skreiv eg dette om Bach: "Likevel er Bach på nytt rådspurd i dagens utgåve av Vårt Land, der han får gå til frontalangrep på kultur- og debattredaktør Åmås i Aftenposten og får setje fram horrible påstandar om kva hans meiningsmotstandarar står for."  Når eg ikkje utdjupa det meir, var det fordi eg viste til avisa der det hadde stått, ei kjelde som sjølvsagt var kjend for redaksjonen av avisa, men også for lesarane og svært mange på Verdidebatt. Eg kan her sitere det eg tykte var "skeivt og urimeleg", for å bruke Gule sine ord: "Redaktørene behandler ekstreme synspunkt som verdifulle, normale meninger. ..De lar de villeste raseteoretikere og konspirasjonsteoretikere slippe til på kronikkplass. ..Man har et tungt ansvar hvis man normaliserer ekstreme synspunkter fra mennesker som mener at afrikanere er mentalt tilbakestående, at europeere er genetisk mer høyverdige og at muslimer er her for å overta landet."

Hovudpoenget var likevel å seie at det er ikkje likegyldig kven ein vel som autoritet og sanningsvitne (sannhetsvitne). Og også her ser det ut til at Gule eigentleg er einig, for han skriv slik om meg: "Med Rundes logikk kan vi konstatere at intet, absolutt intet av det han skriver kan tas på alvor. Han har ingen troverdighet - fordi han har et standpunkt, en grunnideologi som mange av oss er uenig med ham i. Og som mange finner ganske uspiselig."  Og dette er sjølvsagt godt underbygd med eksempel og sitat, for å seie det litt ironisk. Det er tydelegvis nok å vere usamd med Gule for å mangle truverd. 

Allern & Co vart her meint som eit bilde på den politiske venstredominansen hos journalistane, eit syn som neppe er medfødd, men heller indoktrinert gjennom utdanninga. At Sigurd Allern ikkje utdannar journalistar, men dei som underviser ved journalisthøgskulane, gjev han større og ikkje mindre innverknad på denne indoktrineringa.

Kommentar #45

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Overskrifta i innlegget mitt var forma som eit spørsmål til Vårt Land. Bakgrunnen var artiklar i avisa frå førre veke, der journalistane hadde valt sære vinklingar og spesielle intervjuobjekt, for ei kristeleg avis med ein sentrumsprega politisk profil å vere. Det var denne journalistikken eg stilte meg undrande til og primært kritiserte, ikkje intervjuobjekta, sjølv om eg er djupt usamd med dei fleste av dei.

Per Steinar Runde har en oppfatning av verden rundt seg. Tydeligvis har han blitt noe oppøst over at Vårt Land har brukt intervjuobjekt som ikke stemmer overens med hans virkelighetsbilde. Denne gangen var det Øyvind Strømmen og Tor Bach han reagerte på at Vårt Land hadde intervjuet.
Øyvind Strømmen er en forfatter og journalist som i de siste årene har kartlagt de kontrajihadistiske og høyreekstreme miljøene på internett.
Han er også styremedlem i Miljøpartiet De Grønne. Strømmen er også fast skribent på hos det konservative debattmagasinet Minerva.

Tor Bach er journalist og kan muligens betegnes som aktivist. Han har vært redaktør for magasinet Monitor og er redaksjonssekretær hos vepsen.no. I følge Wikipedia var magasinet Monitor et norsk «antifascistisk» nettmagasin som overvåket og publiserte informasjon om høyreekstreme og innvandringskritiske personer og miljøer. Vepsens formål "er å bekjempe voldelige, totalitære og rasistiske bevegelser gjennom ord og avsløring". Den partipolitiske tilknytningen til Tor Bach har jeg ikke den fjerneste anelse om - like lite som jeg kjenner til Per Steinar Rundes partipolitiske preferanser - selv om jeg antar at de ligger et stykke til høyre for det politiske sentrum. Jeg har ikke sett at han flagger sitt politiske ståsted i sine skriblerier slik det virker som om han krever at disse to bør gjøre - i hvert fall at Vårt Land gjør det.

Nå er jeg ingen fast leser av Vårt Land (selv om jeg tidligere var glad i Hugin og Munin), men jeg kunne forstått den kritikken Per Steinar Runde kommer med dersom det er slik at Vårt Land bruker disse to som ekspertkommentatorer i tide og utide. I denne saken virker det som om journalisten har valgt en journalistisk vinkling på saken. Vedkommende kunne sikkert valgt en annen, men blir det ikke litt lettvint å kritisere Vårt Land fordi en har valgt en journalistisk vinkling som ikke passer med ens egen smak?

Såvidt jeg kjenner til så er begge disse omtalte personene rimelig klare på distinksjonen mellom høyreekstrem, reaksjonær, høyrepopulistisk, høyreradikal osv.

Rundes innlegg blir virker dermed som et rop om kontroll og sensur av pressen når en ikke liker vinklinger som brukes. Per Steinar Runde har selvsagt den fulle rett til å kritisere både Vårt Land, pressen generelt og journaliststanden spesielt. Den retten benytter han seg av her. Men da må han også regne med å bli møtt med motargumenter.

Omtala av Øyvind Strømmens siste bok finner en her: http://www.minervanett.no/norge-i-rodt-hvitt-og-brunt/

Kommentar #46

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Tydeligvis har han blitt noe oppøst over at Vårt Land har brukt intervjuobjekt som ikke stemmer overens med hans virkelighetsbilde.

Stråmannsargumentasjon.

Så en masse prat.

Sitat: Såvidt jeg kjenner til så er begge disse omtalte personene rimelig klare på distinksjonen mellom høyreekstrem, reaksjonær, høyrepopulistisk, høyreradikal osv.

Sett fra en libertarianistisk eller radikal liberalistisk synsvinkel, så betyr gjerne slike distinksjoner lite. Men for de som vil leke balanserte på venstresiden i et snevert norsk politisk miljø, så virker det sikkert klokt.

Etter å skrevet litt om ditt og datt, slik at det ser ut som et klokt innlegg, så kommer denne bredsiden:

Sitat: Rundes innlegg blir virker dermed som et rop om kontroll og sensur av pressen når en ikke liker vinklinger som brukes.

Kanskje lesere går på en slik stråmann etter innfoen som vitner om kunnskap? Isåfall er det effektiv manipulering.

Etter å ha lest en del innlegg i denne debatten så sitter jeg atter igjen med: Kritiser ikke de venstrevridde for manglende objektivitet. Da får man et koppel etter seg som skyter assosiasjonstenkning og stråmenn fra hofta.

Like fullt er de ikke spesielt objektive.

Kommentar #47

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Svar på kristiansk vis

Publisert rundt 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Kanskje lesere går på en slik stråmann etter innfoen som vitner om kunnskap? Isåfall er det effektiv manipulering.

OK!

Kommentar #48

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

All grunn til å være på vakt mot gamle AKP'ere

Publisert rundt 8 år siden

De som tror at politisk syn, klassetilhørighet, religion osv. IKKE påvirker forskning, spesielt samfunnsvitenskapene, er naive (jf. kunnskapssosiologene som mener at vitenskapen bidrar til å tjene visse interesser, vitenskapen spiller en idelogisk rolle, osv).

De har heller ikke sett Harald Eia's "Hjernevask".

Jeg er enig med PSR i at altfor mange med fortid i AKP/venstresiden har klippekort på å uttale seg i NRK og media ellers. Disse folkene, jf. sin politiske bakgrunn og oppfatninger har en klar poltisk agenda.Desverre er mainstream media så røde at de ikke er i stand til å være kildekritiske nok.

Her er link til en som skriver om gamle AKP og fremstående AKP'ere. Morsom (?) lesning:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/rifto/

 

 

Kommentar #49

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
De som tror at politisk syn, klassetilhørighet, religion osv. IKKE påvirker forskning, spesielt samfunnsvitenskapene, er naive

Kvaliteten på forskningen har det meste å si. Hvorfor man skal kalle det forskning, mye av det de såkalte samfunnsvitenskapene driver med, skjønner jeg ikke. Det ødelegger begrepet forskning og gjerne også vitenskap. Hørte om en person som forsøkte løse problemstillingen gjennom å skille mellom forskning og vitenskapelig forskning. Når jeg henviser til forskning så bruker jeg gjerne begrepet kvalitetsforskning om den forskningen som virkelig beviser noe. Altså som har mange nok deltakere, godt design og signifikante resultater.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere