Jan Harsem

89

KrF og obligatorisk borgerlig vigsel

Publisert: 2. feb 2010

Dette innlegget ble publisert for et par dager siden:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread37437/

 

Etter at innlegget ble skrevet, har også Knut Arild Hareide uttrykt uklarhet om ekteskapsforståelsen. Det som skjer kan ikke bare anses som en intern dragkamp i KrF. Dette handler også om respekt for velgerne og det representative demokratiet. Både Hansen, Ropstad og Hareide sa klart JA i vår utspørring til at de mener ekteskapet skal defineres som samliv mellom mann og kvinne. Informasjon om vår politikerutspørring finnes her – med svarene fra KrF som vedlegg nederst i artikkelen:

http://www.bevarekteskapet.no/stortingsvalget/

 

Etter valget forstås flere sentrale politikere i KrF slik at de er åpne for likekjønnet ekteskap i en ny ordning med obligatorisk borgerlig vigsel.

 

Hareide sier følgende til media:

 

- KrF har sagt at vi vil vurdere en ordning der alle ekteskap skjer borgerlig for å sikre fri religionsutøvelse i Norge. Det inkluderer også homofile ekteskap.

http://www.dagenmagazinet.no//Nyheter//Samfunn/tabid/248/Default.aspx?ModuleId=65204&articleView=true

 

- Spørsmålet om homofil vigsel har jeg ikke tatt stilling til ennå. KrF jobber videre med denne saken, sier Hareide.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2818629.ece

 

Inger Lise Hansen:

 

En ordning med borgerlig vigsel gjør at vi i stedet kan konsentrere oss om kampen for at trossamfunnene selv skal få avgjøre hvem man vil velsigne, sier hun.

http://www.vl.no/samfunn/article4836377.ece

 

Ropstads utspill om det samme ble avlevert sist høst:

 

http://www.fvn.no/lokalt/article710293.ece

http://4.bp.blogspot.com/_sfm9mnGuahg/S0CRpE1RdRI/AAAAAAAAAnI/2ASNO6Cj5Hg/s1600-h/Bilde+11.png

 

Hva viser Hareide til når han sier at KrF vil vurdere obligatorisk borgerlig vigsel, og at dette kan bli et argument for en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse? Partiprogrammet til KrF har følgende på side 37, om trossamfunns selvstendighet:

 

Det er viktig for KrF å sikre at tros- og livssynssamfunn ikke blir tvunget til å gjennomføre handlinger mot sin overbevisning. Derfor vil KrF vurdere en ordning der all ekteskapsinngåelse skjer borgerlig, for å sikre fri religionsutøvelse i Norge.

http://www.krf.no/ikbViewer/Content/24811/KrFs_program_2009-2013_bm.pdf

 

Til orientering så pågår det en utredning i regi av Norges Kristne Råd, med mandat til å se på kirkenes vigselspraksis i lys av den nye ekteskapsloven. Arbeidsgruppas oppdrag er å utrede hvordan kirkesamfunnene kan eller bør forholde seg etter at Stortinget har endret ekteskapsloven og samfunnets grunnleggende definisjon av ekteskapet. Dette opplyser Norges Kristne Råd til Nordisk nettverk for ekteskapet. Norges Kristne Råd presiserer videre til oss at rådet ikke har lansert forslag om å gjøre alle vigsler borgerlige.  Det var det ikke enighet om i rådet.  Rådet har imidlertid i to omganger bedt Stortinget om en utredning av spørsmålet om obligatorisk borgerlig vigsel.

 

Selv om trossamfunnene ikke har konkludert ennå i spørsmålet om sin vigselspraksis, og kanskje heller ikke kommer til å konkludere samstemmig, så smeller altså ledende KrF-politikere til med ferdige konklusjoner om hvordan dette skal håndteres. Kjell Ingolf Ropstad skriver følgende på sin nettside:

 

Ekteskapslov: Jeg står på KrFs program som jeg ble valgt inn på. Samtidig forsvarte jeg KrFUs landsmøte sitt vedtak om borgerlig vigsel. I KrF sitt program står det også: "KrF vil vurdere en ordning der all ekteskapsinngåelse skjer borgerlig, for å sikre fri religionsutøvelse i Norge." Poenget med borgerlig vigsel er jo at staten tar seg av de juridiske forpliktelsene mellom to personer, og så kan menighetene og kirke velge hvem de ønsker å velsigne. Da oppnår man trosfrihet - at ekteskapsbegrepet blir definert av trossamfunnene, og så kan man sikre barn retten til en far og en mor. Her venter jeg spent på hva Kirken og menighetene vil mene om dette.

http://www.kjellingolf.no/

 

Vi i Nordisk nettverk for ekteskapet reagerer sterkt på at sentrale politikere i KrF nå benytter gode programformuleringer om trosfrihet, som grunnlag for å endre partiets hittil uttalte linje i spørsmålet om en kjønnsnøytral forståelse av ekteskapet. Dersom trossamfunnene skal miste vigselsmyndigheten, mener vi det må skje på bakgrunn av trossamfunnenes eget initiativ, og ønske om ikke lenger å være forvaltere av en ekteskapslov de ikke kan stå inne for. Og hvorfor skulle en slik eventuell ny vigselsordning medføre at det ble mer OK med en kjønnsnøytral forståelse av ekteskapet? Det som her avdekkes er en kraftig nedvurdering av kristen tro som grunnlag for verdier som også kan prege den sekulære samfunnsutviklingen.

 

Vi mener at det som nå fremmes – med formål å gjøre også KrF til støttespiller for den vedtatte kjønnsnøytrale ekteskapsloven – misbruker trosfrihetsargumentene. Det er naturligvis ikke slik at bare trossamfunnene får styre i fred med velsignelser etc i sine lukkede rom, så er ikke kristne borgere lenger opptatt av innholdet i statens lover. Det å frata trossamfunnene vigselsmyndigheten og etablere en ordning med obligatorisk borgerlig vigsel, gir ikke legitimitet til KrF til å fremme en ny politisk forståelse av hva som er et ekteskap.

 

Vi har ikke problem med å akseptere at reformen felles ekteskapslov er vedtatt med stort flertall på Stortinget, og at det er lite realistisk å reversere denne reformen i dagens politiske virkelighet. Vi forutsetter likevel at KrF opprettholder sitt løfte til velgerne om å være en folkevalgt kanal inn i den lovgivende forsamlingen basert på de verdiene som ble presentert for velgerne før valget. Når KrF både i sitt program og i vår informasjon til velgerne sa JA til å definere ekteskapet som samliv mellom mann og kvinne, så kan vi selvsagt ikke godta at det bare noen måneder etter valget antydes forbehold om at denne definisjonen bare gjelder så lenge trossamfunnene har myndighet til å foreta vigsel på statens vegne.

 

Dersom det skal innføres obligatorisk borgerlig vigsel i Norge, så må det skje på initiativ fra trossamfunnene. De initiativene som nå fremmes fra sentralt hold i KrF er etter vår mening en innblanding i trossamfunnenes indre anliggender, ved at trossamfunnenes forståelse av ekteskap og vigsel neglisjeres og reduseres til et spørsmål om velsignelsespraksis.

 

Vi antar at landsmøtet i KrF ikke hadde som intensjon at programformuleringene om å utrede borgerlig vigsel for å sikre trosfriheten på denne måten skulle bli benyttet til det formål å endre partiets politikk for familie og ekteskap.

 

Dersom KrF i denne stortingsperioden kommer til den konklusjon at ekteskapet kan være kjønnsnøytralt dersom staten alene forvalter ekteskapsloven, så vil dette være i konflikt med løftene som ble gitt før stortingsvalget.

 

Med vennlig hilsen

NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET 

Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Dagfinn bør kommentere dette

Publisert over 11 år siden

Takk for en grundig og god oppsummering, Jan. Dagfinn Høybråten bør kommentere dette.  Jeg har sendt følgende mail til dagfinn.hoybraten@stortinget.no og partileder@krf.no

Kjære Dagfinn Høybråten

Jan Harsem i Nordisk nettverk for ekteskapet har i kveld skrevet et meget viktig innlegg på Verdidebatt som du som leder i KrF bør svare på. Blant ledere i KrF brukes nå avsnitt om trosfrihet i programmet til å legitimere kjønnsnøytrale ekteskap og reformen felles ekteskapslov. Kan du leve med at KrFs program blir utfordret på denne måten fra sentrale ledere i partiet? Kan vi stole garantien du selv har gitt velgerne på Verdidebatt fremdeles gjelder?

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Dagfinn bør kommentere dette

Publisert over 11 år siden
02.02.10 kl. 19:32 skrev Kristian Kahrs:"Jan Harsem i Nordisk nettverk for ekteskapet har i kveld skrevet et meget viktig innlegg på Verdidebatt..."

---

Ja - dette innlegget til Jan Harsem er meget viktig, for det oppsummerer problemene omkring det som bør være viktig for enhver KrF-velger: Kan vi stole på at de som stiller til valg for å representere partiet også står på partiprogrammet og partiets grunnverdier, i det minste i perioden de velges for? Det som Harsem har klargjort er at det ikke er noen automatikk i dette. Løper KrF-velgere samme risiko for overraskelser som Sp-velgerne gjorde da trodde på Magnhild Meltveit Kleppas forsikringer om hennes syn på ekteskapet, bare for å oppleve at dette løftet kunne brytes?

Kommentar #3

Eirik Lund

2 innlegg  63 kommentarer

Hva betyr dette?

Publisert over 11 år siden

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Her trenger jeg litt hjelp.

Jeg forstår ikke følgende: "all ekteskapsinngåelse skjer borgerlig, for å sikre fri religionsutøvelse i Norge." Hva betyr det? I dag kan jo folk velge om de skal vies borgerlig med seremoni på rådhuset er dette denne formen for vielse som skal være for alle, for så å ha en velsignelse i kirken eller et annet sted eller ingen velsignelse i det hele tatt eventuelt?

Jeg hadde vært takknemlig om noen kunne fortelle hva dette praktisk betyr.

Kommentar #4

Jan Harsem

89 innlegg  214 kommentarer

RE: Hva betyr dette?

Publisert over 11 år siden
03.02.10 kl. 15:43 skrev Eirik Lund:

Her trenger jeg litt hjelp.

Jeg forstår ikke følgende: "all ekteskapsinngåelse skjer borgerlig, for å sikre fri religionsutøvelse i Norge." Hva betyr det? I dag kan jo folk velge om de skal vies borgerlig med seremoni på rådhuset er dette denne formen for vielse som skal være for alle, for så å ha en velsignelse i kirken eller et annet sted eller ingen velsignelse i det hele tatt eventuelt?

Jeg hadde vært takknemlig om noen kunne fortelle hva dette praktisk betyr.

Hei igjen Eirik

Sitatet er hentet fra partiprogrammet til KrF. Det jeg tror partiet har ment, er at trossamfunnene kan komme til å oppleve et press på å forendre sin tro og sin teologiske forståelse, i og med at de har delegert myndighet fra staten til å foreta vigsel med bakgrunn i ekteskapsloven.

Trossamfunnene opplever en reell problemstilling rundt dette. På den ene siden forvalter de en ekteskapslov med en ekteskapsforståelse som de selv ikke kan gå god for. Men på den annen side så foreligger det foreløpig ikke noen plikt til å vigsle likekjønnede par.

Den enkelte vigsler - prest - pastor etc. - har reservasjonsrett mot å foreta slike vigsler. Dessuten må hele trossamfunnet slutte seg til en ny vigselsordning med aksept av en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse. I den norske kirke innebærer dette at kirkemøtet må endre sin vigselsliturgi. For andre trossamfunn betyr det at de må endre sitt vigselsformular.

Presset er altså til stede, men slik jeg har oppfattet det - foreløpig mest som et politisk og sosialt press. Dette er problemstillinger som vi er kjent med at diskuteres internt i Norges Kristne Råd og i de enktele norske trossamfunnene. Det kan bli flere utfall av dette - kanskje forskjellige konklusjoner i de forskjellige trosssamfunnene. Noen aktuelle utfall:

Trossamfunnet fortsette sin vigselspraksis som i dag. De som ønsker å godta kjønnsnøytrale ekteskap kan gjøre det, de som ikke akspeterer dette er skjermet av reservasjonsretten og kravet om at trossamfunnet må vedta en endring av den  vigselsordningen det enkelte samfunn har i dag.Alternativet er at trossamfunnet sier fra seg vigselsmyndigheten. Og altså ikke lenger vil foreta vigsler på statens vegne. Det betyr at de som gifter seg i det aktuelle trossamfunnet ikke får den samfunnsmessige ekteskapsinngåelsen på plass ved seremonien i kirken / trossamfunnet - de må i tillegg til en offentlige tjenesteperson for å bli gift i lovens betydning.En tredje mulighet - som jeg har tatt til orde for å vurdere, men som ingen foreløpig har tatt tak i - er at trossamfunnet gjennomfører en full ekteskapsinngåelse uten bruk av den statlige vigselsmyndigheten. Likevel krever trossamfunnet og paret som har giftet seg, at norske myndigjheter aksepterer ekteskapsinngåelsen og registrerer paret som rette ektefolk med ekteskapets rettsvirkninger. Jeg mer det kan argumenteres for at dette kan kreves med begrunnelse i menneskerettighetene - som gir trosfrihet og som dessuten beskytter retten til å inngå ekteskap.

Det at KrF har programfestet å utrede obligatorisk borgerlig vigsel, altså alternativ to ovenfor, synes jeg er helt uproblematisk. Også Norges Kristne Råd, hvor alle de kristne trossamfunnene er med, har tatt til orde for en slik utredning. Når dette kobles sammen med fri religionsutøvelse, så er vel det fordi man antar at presset på trossamfunnet da vi avta. Trossamfunnet slipper å ta stilling til den konfliktsituasjonen det er å forvalte en lov man er uenig i.

Jeg synes imidlertid at denne løsningen tar for lett på at man da bare løser situasjonen for trossamfunnet og kirkene. De som skal gifte seg blir jo fortsatt henvist til den samme loven for å bli rette ektefolk i den sivilrettslige betydningen. Slik sett så løses ikke problemet med trosfrihet på individnivå, bare - muligens - på trossamfunnsnivå.

Vel - dette ble mange linjer som svar til Eirik. Kortversjonen er at obligatorisk borgerlig ekteskapsinngåelse kanskje kan dempe presset som trossamfunnene opplever for å gå på kompromiss med egen ekteskapsforståelse. Men verken trossamfunnene selv eller Krf (så vidt jeg vet) har foreløpig konkludert i dette spørsmålet.

Forøvrig kan kanskje noen i KrF selv redegjøre for programformuleringen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere