Ruben Solvang

8

Umoralsk narkotikapolitikk

I 1996 skrev Nils Christie, professor emiritus i kriminologi, et dyptfølt og sylskarpt innlegg om samfunnets umoralske holdninger til narkotika. Er du enig med Nils Christie?

Publisert: 16. mar 2013

I mitt kriminalpolitiske verdensbilde finnes det få skurker. Men det finnes mange skadelige idealister. Alkoholforbudet var en storslagen tanke, båret fram av folk som ville det beste. Det virket også fint, en stund, men etter hvert ble også kontroll-omkostningene tydelige. Motstanderne av tanken var dengang så mange og sterke at eksperimentet hurtig, kanskje for hurtig, kom til ende. Tanken om et narkotikafritt Norge er også storslagen. Nå har også den vist sin bakside. Landet er fullt av dop; fra kaffe, sigaretter, alkohol og legalt foreskrevne legemidler for 3-400 millioner kroner hvert eneste år, over til de mindre respektable men forsåvidt legale stoffer som lett tilgjengelige løsningsmidler for maling og i kontorlim, eller over til de snart like lett tilgjengelige helforbudte stoffer. Enhver som vil se, kan se; at landet flommer av stoff. Tilbudene øker, prisene synker, - men ikke mer enn at det fortsatt ligger helt usedvanlige profittmuligheter i importen. Markedsmekanismene virker. Hvordan kunne man vente noe annet i en verden bygget opp på dette prinsipp?

Vi befinner oss i forbudstidens siste dager. Men enkelte har ikke oppdaget det. Norske og svenske statsråder går ut med store ord og overskrifter og sier "Vi gir oss aldri!" De skal etter hvert få det litt ensomt. Fra de siste ukers lesing: Ett av USA's ledende konservative tidsskrift, "National Review" (1996, nr 2), går ut med hovedoverskriften: "The war on drugs is lost" – og det sies i hovedlederen at den tapte krig "is diverting intelligent energy away from how to deal with the problem of addiction, that it is wasting our resources, and that it is encouraging civil, judicial and penal procedures associated with police states." Standpunktet har fått gjenklang på lederplass i en rekke ledende amerikanske aviser. Samtidig har det kriminologiske fagmiljøet i USA i lengre tid, og temmelig unisont, dømt narkotikapolitikken over og ut. I Europa er bildet - uansett hva norske myndigheter forsøker å gi inntrykk av - at Holland står fast på sin narkotikapolitikk, Danmark likeså. I Tyskland denne week-end (20-21 april 1996) har Tagesblatt et spesialnummer om den landbruksrevolusjon som det ble åpnet for der i landet denne måned. Hampplanter med lavt innhold av det virksomme stoffet THC skal nå fritt kunne dyrkes. Det vil ikke bli lett å kontrollere at det bare er svaktvirkende stoffer som dyrkes. Det skal heller ikke bli lett å bevare Norge og Sverige som et narkopolitisk Albania. Dessuten bør de ikke bevares slik. Vår politikk er dypt umoralsk.

Folk dør av denne narkotikapolitikk. Og de pines. For alle typer forbrytelser utmålte norske dommere i 1994 3500 års fengsel. Ett tusen av disse årene var for narkotikaforbrytelse. De siste femten år er det skjedd en dobling i antall utmålte fengselsår totalt, og en femdobling i narkotikaår. Hvor lenge vil man da fortsette med det samme? Vil staten gi opp om domstolene går opp fra 1 000 år nå til 1 500 år for narkotika ved århundreskiftet og så kanskje 3 000 år om 15 år. Dette ville tilsvare økingstakten i USA´s totale fangetall de siste 15 år, fra en halv million fanger til halvannen. I all hovedsak skyldes denne økingen hardere tiltak mot narkotika. Hvis den har hatt noen virkning på tilgjengeligheten, har det trolig vært å øke den.

Nå kan det jo sies, og blir stadig sagt, at mange av dem som soner i Norge er utlendinger, svært ofte kurerer. Så la meg gå til innlendingene da. Som altså dør. Som er syke. Eller, som Evy Frantzen viser, som er fortvilede. Bare 50 skulle få komme inn på metadonprosjektet. Ikke fordi man manglet penger eller fagfolk, men åpenbart for å dempe den politiske motstand, og vel også motstanden i behandlingsmiljøene. Jeg undres: Hvis det ved andre typer lidelser, f.eks. hjernehinnebetennelse, døde et ungt menneske som hadde bedt om hjelp, men ikke fikk det, ville vi vel ventet at saken ble oss forklart. Hvis det døde fem, hvorav i det minste noen hadde bedt om hjelp, men stadig ikke fått den, ville vi vel ventet at det ble nedsatt en granskingskommisjon. Hvis det døde hundre, ville trolig forventningene gå i retning av politisk krise. Slik ville det vært om de som døde var vanlige ungdommer, og dødsårsaken ikke var av den typen det knytter seg vanære til. Men de sees ikke som vanlige de som dør av stoffbruk.

Hvordan kan vi forstå alt dette? Jeg vil mene; ikke ut fra egenskaper ved stoffene, men ut fra egenskaper ved oss selv og vår måte å organisere vårt samfunn på. Vårt bilde av narkotika bidrar til å opprettholde bildet av oss selv som velfortjente borgere i et rettferdig samfunn. Den narkotikapolitikk vi så stedig fører er en gavepakke til det bestående. "Hadde det ikke vært for narko, ville de klart seg", er synspunktet. Det ville de slett ikke. Ungdomsproblemene vokser i liten grad ut av narko, selv om de forsterkes ved sterk bruk av sterke stoffer som heroin, amfetamin og alkohol. Men ved ufortrødent å fortsette narkokrigen, kan det fortsatt se ut som om problemet ligger i stoffene, og ikke i et liv så langt nede ved bordet at fatene er tomme og kjøkkenet stengt.

Med økende fangetall blir samtidig narkokrigen et særdeles bekvemt kontrolltiltak overfor det som ofte er kalt de lavere klasser, av og til de besværlige klasser, men nå i økende grad også kalles og sees som de farlige klasser. Det er svære befolkningsgrupper som nå holdes under strafferettsvesenets kontroll i USA og i Øst-Europa. 7% av voksne amerikanske menn, over halvparten av unge svarte menn i storbyene. Hos oss som vanlig i mindre målestokk, men et økende antall av de upassende. Den gamle løsgjengerlovens funksjoner er overtatt av narkotikakontrollen, og vi får det på ny pent og ryddig i riket.

Hva må gjøres? Jeg har 14 forslag:

 1. Umiddelbart gi opp besvergelsene om et narkotikafritt samfunn.
 2. Umiddelbart stoppe rettsforfølgningen av brukerne, hvis bruken ikke skjer på steder og i former som forstyrrer den offentlige orden og fred. Bruk såvell som besiddelse må bli straff-fritt.
 3. Umiddelbart stoppe den nåværende generelle kontrollen av cannabis- og khatomsetningen.
 4. Umiddelbart gjøre cannabis tilgjengelig på apotek, spesialbutikker eller vinmonopolutsalg.
 5. Umiddelbart senke strafferammene for ulovlig innsmugling og omsetning ned til det nivå som anvendes ved alkohol.
 6. Umiddelbart iverksette tiltak for å bedre den katastrofalt dårlige livsstandard som langkomne narkotikabrukere lever under. Det må satses på intensivt sosialt hjelpearbeid for gruppen, hus, arbeid, medisinsk hjelp til kroppslige plager.
 7. På samme måte som man må oppgi det urealistiske kravet om et narkotikafritt samfunn, må man også, for folk som ikke ønsker eller makter å slutte med stoffbruk, oppgi det urealistiske kravet om et narkotikafritt liv for disse. Dette igjen fører til nye råd, som:
 8. Viktigst; dempe behandlingsaggressiviteten. Langtkomne narkobrukere må hjelpes til et verdig liv, ikke tvinges inn i en evig behandlingskarusell. Som situasjonen er i dag bør ressurser - penger, lokaler, personell - overføres fra behandlingssektoren til hva vi kanskje kunne kalle "et sted å være"-sektoren. En del langtkomne narkobrukere er overbehandlet. Det de søker er lettelser i en sjaber livssituasjon. I dag må de betale for slike lettelser ved å la seg behandle. Vi trenger færre behandlingstilbud og flere livstilbud. I første omgang; nedrust klinikkene og opprust kollektive bo og hjelpeformer!
 9. En annen konsekvens av endret målsetning: Metadonprogrammet må umiddelbart utvides. Det er en skam at dette hjelpemiddel bare er tilgjengelig i Oslo, og her bare for noen få. Metadon er ikke løsningen for alle, men for mange. Så må da også mange få muligheten. Hvem er vi som allfaderlig kan overprøve brukernes egen kunnskap?
 10. Vi må også umiddelbart endre inntakskriteriene for å få metadon. Krav om full stoff-frihet før man får metadon, er helt urimelig. Det må også for metadonbrukere være fullt mulig å sprekke, tidvis - som blant oss andre - få en rus på ett eller annet, uten å kastes ut av programmet.
 11. Man må sikre sprøytetilgjengelighet, i og utenfor fengslene. Det må også skapes hygieniske muligheter for anvendelse av sprøyter, som i Sveits.
 12. Det må opprettes spesialklinikker hvor personalet får adgang til å foreskrive morfin, heroin eller andre stoffer til brukere som ikke ser seg i stand til å gi opp bruken av disse stoffer.
 13. Et av verdens rikeste land må kunne satse på et helt annet investerings- og aktivitetsnivå når det gjelder å tilrettelegge mulighetene for et utfordrende, men samtidig anstendig, liv. Markedsmekanismer og frikonkurranse får ikke den siste tiendedel av ungdommen inn i et slikt liv. Det må derfor i tillegg til lønnsomhetskarrierene skapes særskilte, kostbare tiltak som bygger opp til verdige, men i snevert pengemessig perspektiv muligens samfunnsøkonomisk ulønnsomme liv. Dette er ikke rarere enn at vi som en selvfølge, men også til vår stolthet, allerede har allehånde eksentriske tilbud som ulønnsomme universitetsfag, skoleslag, symfoniorkestre eller statsteatre. Dette har ikke noe med sosiale tiltak å gjøre. Det har med å bevare grunntrekkene i vår samfunnsform.
 14. Og som en begynnelse: Sette ned en bredt sammensatt kommisjon til å drøfte denne sak. Det er ikke tilstrekkelig med en stortingsmelding skrevet av dem som har hatt ansvaret for den utvikling som har bragt oss dit vi er i dag. Ingen løsning av disse spørsmål kommer til å bli helt god. Det vil fortsatt bli smugling, fortsatt opprettholdes en svart økonomi. Men vi må få redusert omfanget, skapt mer sivile kontrollformer.

Motforestillingene til mine forslag er velkjente, men etter mitt skjønn for svake til å veie opp fordelene ved en endret politikk. Muligens vil stoffbruken vise en svak øking, men maktbruk, lidelse, sykdom og død vil minske. En motforestilling som sjelden omtales vil jeg imidlertid nevne: Det er hensynet til eksportørlandene. For en rekke områder i Latin-Amerika og i Asia representerer det nåværende kontrollsystemet en betydelig økonomisk fordel. Her er endelig en eksportartikkel det settes pris på. Columbias meget gunstige valutasituasjon kan bare forklares ved narkotikapenger. Som man formodentlig vil forstå, synes jeg heller ikke at dette hensyn kan tillegges særlig vekt.

Jeg er ikke noen tilhenger av at folk skal anvende disse stoffene og gjentar med monoton regelmessighet at man heller bør bli høy av å gå i fjellet enn ved narkotikabruk. Men samtidig er hykleriet og falskneriet på disse områder opprørende. Vi har grunn til å anta at cannabis har helt ubetydelig skadevirkninger, om noen. Fra den første klassiske studie utført av den indiske hamp-kommisjon, og over til de siste oversikter er hovedkonklusjonene i denne retning temmelig entydige. Derimot er antagelig stoffet meget egnet til å dempe ubehaget som er en følge av flere behandlingsmetoder ved alvorlig sykdom, spesielt ved cellegiftkurer som ledd i kreftbehandling. Ren heroin er i og for seg ikke særlig skadelig for organismen. Men her kommer inn at dette er et sterktvirkende stoff som ved uforsiktig bruk eller feilberegning kan føre til død eller skader, og også kan føre brukeren over i avhengighetstilstander som det er vanskelig å komme ut av. Heroin må derfor underkastes strengere reguleringstiltak enn cannabis, men ikke i de brutale former som i dag anvendes.

Samlende om spørsmålet: Krigen er tapt. Nå gjelder det å ikke tape det sivile samfunn.

Nils Christi

Kilde: UiO.no

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Jeg er i hovedsak helt enig. Jeg ser imidlertid ikke vits med å gi metadon istedenfor heroin, hvorfor ikke gi heroin istedenfor. I tillegg må jeg tenke litt på punktet om å bygge ned behandling og erstatte med boformer.

Jeg tenker at det kan være helt ok for enkelte, og til og med slik at når de får ro rundt livet så kan de finne styrken til å slutte. Jeg tror imidlertid også at mange ønsker behandling, ikke bare for bruk av narkotika, men også for ett problematisk liv som gjør at narkotika er ett bedre alternativ enn å leve uten.

Ellers likte jeg : I mitt kriminalpolitiske verdensbilde finnes det få skurker. Men det finnes mange skadelige idealister.

Det bør utvides til å gjelde hele hjelpeapparatet. Psykisk helsevern, barnevern, eldreomsorg. Mange overgrep gjort i beste mening.

Kommentar #2

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er i hovedsak helt enig. Jeg ser imidlertid ikke vits med å gi metadon istedenfor heroin, hvorfor ikke gi heroin istedenfor. I tillegg må jeg tenke litt på punktet om å bygge ned behandling og erstatte med boformer.

Enig i at det er bedre å gi heroin enn metadon, men jeg forstår hvorfor Christie mente dette i 1996 – når LAR programmet var helt i startsfasen som et famlende første skritt mot skadereduserende tiltak.

Også enig i at behandlingsplasser ikke må forsvinne helt, men slik jeg leser Christie så ønsket han at ressursene skal fokuseres anderledes: "Vi trenger færre behandlingstilbud og flere livstilbud. I første omgang; nedrust klinikkene og opprust kollektive bo og hjelpeformer!"

Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Ja, det er gode grunner til å være enig med Christie!

Narko-politikken er umoralsk så vel som dysfunksjonell. Og gir oss tendenser henimot politistat.

Kommentar #4

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Forebyggende kortfilmer.

Publisert nesten 9 år siden

På førstkommende mandag.den 18. Skal stortingsmelding nr.30 , Se Meg!, om rusgifter opp i Stortinget.  Det har nok vært en betydelig lobbyvirksomhet før dette.

Mitt bidrag har vært en resolusjon fra Norske Kvinners Nasjonalråd . Blå Kors Kvinner og   Det Hvite Bånd hadde foreslått rusgiftpolitikken til landsmøtet i 1986. 

Resolusjonen ble en anmodning om å ta i bruk media i det forebyggende arbeide. At det må bli like vanlig med kortfilmer om farene ved å begynne med narkotika,som kortfilmer om fjell-og sjøvettregler. Det ble også pekt på å sende slike kortfilmer som forfilm på kino for lettest å nå risikogruppene. Salen kokte over av enighet på kvinners vis,og som en sa, den dummeste måten å bekjempe narkotika på er å ikke informere om farene ved å begynne å prøve det. Resolusjonen ble sendt til øvrigheter som helsedirektøren(Thorbjørn Mork) Stortinget,NRK osv.

Ingen respons ble å spore. Men helsemyndighetene tok seg råd til å sende  ut en brosjyre til alle landets husstander om rusgifter.  Den var velinformerende, men RISIKOGRUPPENE LESER IKKE BROSJYRER.

 

Kommentar #5

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Ingen respons ble å spore. Men helsemyndighetene tok seg råd til å sende ut en brosjyre til alle landets husstander om rusgifter. Den var velinformerende, men RISIKOGRUPPENE LESER IKKE BROSJYRER.

Det er ikke lett å bevege politikken (og politkerne) verken den ene eller den andre veien.

Forslaget du snakker om kunne vært verdt forsøket, men nyere forskning tilsier at rusinformasjon blant unge (slik den fremstår i dag ihvertfall) ikke har positivt utslag på unges eksperimentering med rusmidler. For å få langvarige endringer i positiv rettninig, tror jeg vi gjør lurt i å reflektere over forslagene til Nils Christie.

Kommentar #6

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar på kom.5. Ruben Solvang.

Publisert nesten 9 år siden

Kvinnene representerte  kvinnelig teft og folkevett og vektla informasjonsfilmer  stor vekt .  Fra hjemmebane vet kvinner at det gjelder å informere den oppvoksende slekt både om det ene og det andre.       Har  KrFfella vært/er ,at KrF har vært/er  for lett å leie i halsbånd av politiske moter? Det nytter ikke med pene unge damer  på toppen heller ,har det vist seg.  Rådgiverne i KrF  hadde ikke tapt på å råde KrF til å lytte til organisasjonene som ble til nettopp fordi folket fant det nødvendig å legge hendene på rattet og mane til "Stopp der" eller" Bare kjør på."   Ikke all opposisjon har livets rett,men ved å fordype seg i organisasjoners anliggende fant man sikkert gullkorn å ta vare på.  KrF har skaffet seg ris til egen bak,som fortjent.

Kommentar #7

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Niels Christie i kortformat

Publisert nesten 9 år siden

Legge ned alle skoler og slipp barna fri.

Slipp ut alle straffedømte og steng fengslene.

La alle narkotiske stoffer selges fritt på gata.

Hadde vi fulgt denne mannens ideer i vårt samfunn hadde det betydd slutten på alt det vi forbinder med sivilisasjon.

Han er akkurat like naiv som en nyfrelst, pubertal gymnasiastdebattant.

Takk og lov at hans ideer bare har hatt begrenset gjennomslagskraft i vårt samfunn.

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Fri omsetning av heroin

Publisert nesten 9 år siden
Ruben Solvang. Gå til den siterte teksten.
Muligens vil stoffbruken vise en svak øking, men maktbruk, lidelse, sykdom og død vil minske.

vil minske lidelse, sykdom og død?

Det er omtrent som å tro at bare vi legaliserer vold og mord, så vil all voldskriminalitet opphøre og ingen vil lengre lide.

Det er selvsagt ikke lovgivningen som skaper lidelsen til narkomane.

Dette blir som en episode i "superenkel forskning viser". Vanedannende narkotiske stoffer med dødelige bivirkninger slutter selvsagt ikke å skape lidelse og død bare vi legaliserer salget.

Og det er selvsagt ikke umoralsk av et sivilisert samfunn å forby salg av disse stoffene som legger brukernes liv i ruiner.

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #9

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Legge ned alle skoler og slipp barna fri.

Slipp ut alle straffedømte og steng fengslene.

La alle narkotiske stoffer selges fritt på gata.

Dette er uberettighet harselas med en gammel manns vellbegrunnede meninger. Du er hjertelig velkommen til å komme med saklige motargumenter til Christies ideer, istedenfor å overforenkle komplekse spørsmål – det er ingen av partene tjent med.

Det er forøvrig mye i vår sivilisasjon som vi kunne vært foruten eller som kunne vært drastisk forbedret!

Kommentar #10

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
vil minske lidelse, sykdom og død?

Det er omtrent som å tro at bare vi legaliserer vold og mord, så vil all voldskriminalitet opphøre og ingen vil lengre lide.

Det er selvsagt ikke lovgivningen som skaper lidelsen til narkomane.

Dine påstander står seg dårlig mot virkeligheten i de landene som har dekriminalisert og omprioritert midler til helse- og hjelpeapparatet. Vi trenger ikke lenger gjette på hva som vil skje om vi tilbyr hjelp og ikke straff til de som har problemer med rus – erfaringen fra de nytenkende landene er slående, og har redusert både lidelse, sykdom og død.

Lovgivning har så absolutt en effekt på hvordan samfunnet ser ut, også for de narkomane og de lidelsene de går igjennom.

Kommentar #11

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Kan du være helt konkret og hevise til

Publisert nesten 9 år siden
Ruben Solvang. Gå til den siterte teksten.
Dine påstander står seg dårlig mot virkeligheten i de landene som har dekriminalisert og omprioritert midler til helse- og hjelpeapparatet.

land som har erfart at fritt salg av heroin fører til mindre lidelse?

Jeg er forøvrig ikke uenig i en omprioritering og omlegging av den rusforebyggende og -behandlende politikken.

Der kan vi gjøre mye annerledes og mye bedre.

Jeg etterlyser bare dokumentasjon på at fritt salg av heroin fører til nedgang i antall brukere, mindre lidelse og mindre død.

Mvh Sverre

 

Kommentar #12

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg er meget godt kjent med Niels Christie

Publisert nesten 9 år siden
Ruben Solvang. Gå til den siterte teksten.
Dette er uberettighet harselas med en gammel manns vellbegrunnede meninger. Du er hjertelig velkommen til å komme med saklige motargumenter til Christies ideer, istedenfor å overforenkle komplekse spørsmål – det er ingen av partene tjent med. Det er forøvrig mye i vår sivilisasjon som vi kunne vært foruten eller som kunne vært drastisk forbedret!

Han hadde en høy stjerne i radikale ungdomsmiljøer i min ungdom. Jeg har lest flere av Christies bøker og artikler om både kriminalitetspolitikk og skolepolitikk.

Han var en høyprofilert skolesynser som i sin tid gikk inn for å legge ned skolene.

Han har også vært talsmann for å løse kriminalitetsproblemene i Norge uten bruk av fengsler.

Jeg harsellerer ikke med ham, men tar ham helt på ordet.

Niels Christie er en naiv drømmer og hadde vi gjennomført hans politikk, så hadde vårt samfunn brutt sammen i løpet av kort tid.

Den påstanden står jeg fullt inne for.

Barn og ungdom ville herjet rundt uten mål og mening. Kriminelle og voldsfrobrytere hadde hatt fritt frem.

Og gatene hadde vært fulle av superbillig heroin.

Dette er dessverre en realitet.

Mvh Sverre

 

Kommentar #13

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Krigen er ikke tapt - men- mye av den hjelp som burde vært oppe og gått i velstandsNorge er i forfall - vi lever i en tid der det er økonomi og strateger som ruler - vi går baklengs inn i fremtiden - oppegående sykehus i distriktene avvikles i et skinn av at helsetjenestene er intakte - hvilket de ikke er.

Etter hvert som vi virkelig begynner å kjenne trykket på angrepet på vår klode - jeg tenker da ikke på klimaet som har tatt fokuset fra den virkelige moralske og etiske utfordringen - overbefolkning - vil vi mennesker bli ytterligere sløvet i vår vilje til å stå opp for de som er i behov av hjelp på den ene eller andre måten - det å la de leve og gå til grunne uten påkostninger av det offentlige vil bli ..mer og mer akseptert.

Det å la mennesker leve som de vil og gå til grunne uten at det koster samfunnet noe kan være en fristende ide for mang en kyniker - særlig hvis de døde kan bekles med et ettermæle av at de tross alt fikk det livet - og den livskortelse - som de selv ville.  Aktiv dødshjelp går jo også rett inn i dette konseptet.

Jeg synes det er ille at et ungt menneske som deg, Solvang, jobber som nettaktivist for et samfunn mange av oss hverken ønsker eller ser som forenlig med den etiske standard som er gitt oss mennesker å forvalte uavhengig av om vi tror eller ikke.

Det å bli tatt vare på - enten det er i fengsel eller i evangeliesenter er for mange rusavhengige ... muligheten til endring.  De fleste som er seg bevisst av at de er avhengig av noe som ødelegger en ønsker å bli fri fra avhengigheten det være seg alt fra nikotin til heroin.

I våre dager jobbes det og begynnende konstruktivt med en avhengighet som også gjerne vi på vd er en del av ... nettavhengighet ... unge som sitter så fast i nett og spill at de ikke kommer seg inn i stabil skolegang på vidergåendenivå.

Jo, rusen er en del av konseptet som fanger unge som er i behov av så mye at det skorter på ressursene ...hjemme... på skolen ( løper ikke etter elever) og i samfunnet ( gjør for lite for å hindre tilgangen på stoff .. også inne på skolenes områder).  

Du er fullstendig på bærtur når det gjelder ungdom og narkotika.  Vi lever i en tid der vi voksne må gå foran og være troverdige gode forbilder.  Vi må kommunisere med våre barn og helst unngå å gi de grunn til å gå i oppløsning og synes så synd på seg selv at de direkte eller indirekte ønsker å dø f.eks. fordi smerten ved at mor og far ikke lenger greide å skape det trygge en var vant til og hjemmet har gått i oppløsning.  Vi, som har mulighet til å hjelpe, kan ikke tvinge foreldre til å fungere gjennom et barns oppvekst på en troverdig måte.  Dopet bedrer ikke situasjonen - det er jo selvsagt at det forverrer den like mye som annen  aktiv selvskading.

Jo, foreldre generelt vet hva som kommer når de finner colaflaska med inntak for hasjpipa gjemt mellom annet i klesskapet på gjerne ... gutte ... rommet.  Jeg har sittet i mangt et møte og sett fortvilelsen.  Foreldre flest kan denne .... narkoromanutviklingen.  En feil venn ... en tur til Syden uten poden under annet oppsyn enn bestemor i en annen bydel ... en fest i et annet konsept enn det en var vant til ... en kjærest som har mer å by på enn kjærlighet o.s.v.  Foreldre vet at denne narkoromanen etter vanlig konsept har mange kapitler - at det er først i kapitel 6 eller 7 at barnet begynner å kjenne seg hektet og i behov av hjelp for om mulig å unngå noen av de neste kapitlene.  Nærmest heldig er den som opplever et dødsfall i sitt brukermiljø - det kan gi endringsmotivasjon.  Gutter blir ikke gravide, men jenter har ved graviditet den motivasjonsmuligheten de ellers ikke har - det å bevisst påføre et foster skade ønsker heller ikke disse.

Krigen er ikke tapt, men naive og stupide agitatorer som ... deg ...bidrar med mer skade enn mangt et magedrag.

Kommentar #14

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg etterlyser bare dokumentasjon på at fritt salg av heroin fører til nedgang i antall brukere, mindre lidelse og mindre død.

Min påstand er at regulering i henhold til stoffets karakter vil være mer hensiktsmessig en et blankt forbud.

Land som har gjort forsøk med heroinutdeling og helsefaglig hjelp har dokumentert reduksjon av sykdom, overdosedødsfall, kriminalitet og nyrekrutering.

Det er tilgivelig at du ikke har hørt om dette, da Norge (og norsk media) ikke har gjort en god nok jobb i å formidle resultatene av disse fremgangsmåtene.

Kommentar #15

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Velferdsammfunnet er ikke bærekraftig

Publisert nesten 9 år siden

La folk få lov til å gjøre hva de vil men ta ansvaret for det selv. Ingen bidrag, ingen hjelp. Vi er nå en tredjedel av det norske folk som går på trygd. Det kan aldri gå i lengden. Vi er i ferd med å bli en gjeng med uarbeidende suppegjøker. De som enda arbeider må betale mer skatt. Det går ikke i lengden.

Da jeg var ung lærte vi hjemme og på skolen å ta ansvar. Det er et fremmedord nå. Det går på Menneskerettigheter. Du har rettigheter på ting. Stå på krava!. Du trenger ikke å gjøre noe. Dermed går det....... Ja du vet.

Mvh Petter

Kommentar #16

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Barn og ungdom ville herjet rundt uten mål og mening. Kriminelle og voldsfrobrytere hadde hatt fritt frem.

Og gatene hadde vært fulle av superbillig heroin.

Beskrivelsen din er i økende grad passende for samfunnet vi lever i her og nå, så det er litt ironisk å projektere dette som et skrekkscenarie som kunne ha funnet sted om Christie fikk større gjennomslag for sine tanker.

Kanskje vi hadde vært tjent med å revurdere Christies synspunkter?

Kommentar #17

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jo, foreldre generelt vet hva som kommer når de finner colaflaska med inntak for hasjpipa gjemt mellom annet i klesskapet på gjerne ... gutte ... rommet. Jeg har sittet i mangt et møte og sett fortvilelsen.

Fortvilelse er greit nok.

Jeg leser en bok nå om hvordan man skal forholde seg til barn. Mange barn har få problemer når de vokser opp, og man bør ikke tenke særlig på hvordan man oppdrar dem. Så har du dem som har problemer, og hvor man har forsøkt det meste. Straff, belønning, forsterkning. Hva gjør man så når dette ikke virker? Hva gjør man når man blir fortvilet, trist, oppgitt, redd? Jo, mange gjør mer av det samme, eller gjør de de har gjort så lang men sterkere. Mere straff, hardere straff, flere klistremerker, større belønninger.

Det virker ikke fordi barnet faktisk ikke klarer det foreldrene ber om, ikke uten veiledning.

Jeg leser deg i denne posten som en som vil gjøre mer av det som ikke har fungert.

Kommentar #18

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes det er ille at et ungt menneske som deg, Solvang, jobber som nettaktivist for et samfunn mange av oss hverken ønsker eller ser som forenlig med den etiske standard som er gitt oss mennesker å forvalte uavhengig av om vi tror eller ikke.

Det å bli tatt vare på - enten det er i fengsel eller i evangeliesenter er for mange rusavhengige ... muligheten til endring. De fleste som er seg bevisst av at de er avhengig av noe som ødelegger en ønsker å bli fri fra avhengigheten det være seg alt fra nikotin til heroin.

Jeg deltar i nettdebatten fordi jeg ønsker å uttryke mine personlige meninger, og bryne de opp mot anderledestenkende som deg. Jeg er ikke noe mer "nettaktivist" en det du er.

Jeg vil påstå at det finnes langt bedre måter å bli tatt vare på enn i settes i fengsel, speielt for rusmisbrukere. Og det er helt sant som du sier, at de fleste som er avhengige ønsker seg ut av den skadelige adferden – hvorfor gjør vi det så vanskelig å få hjelp og insisterer på å straffe dem istedenfor?

Kommentar #19

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Middelmådigheten

Publisert nesten 9 år siden

Da jeg gikk på skolen på 70-tallet var det så populært med gruppearbeid. Man skulle ta de flinke elevene sammen med de svake elevene for å lage en middelmådig gruppe. Resultatet, slik jeg husker det, ble mindre enn middelmådig. De som var flinke ble late. De trengte ikke gjøre noe.

De flinke kameratene jeg hadde på Gymnaset er de mest late personene jeg noen gang har truffet. De trengte ikke å røre en finger. Det ble ikke stilt noen krav til dem, heller fikk de ingen urfordringer. Vi gjorde det på fritiden. Der var det kunnskaper ute å gikk.

Skolen var middelmådig og slik skulle den være i sosialistisk forstand.

Tenk hvor mye bedre den kunne være hvis vi tok hensyn også til de flinke! Gi dem utfordringer i ung alder i stedet for absolutt menges med de som ikke kan. Slik kan vi bli bedre i stedet for å lage de fliinkeste personene i landet til de mest giddalause personene du noensinne har sett.

La oss skape en vinnerkultur hvor folk trives. Vi er ikke alle like. Like folk leker best sammen. Her har skolen mye å hente. Vi er ikke alle like fra fødselen av. Vi er like mye verdt alle sammen men vi er alle forskjellige. Noen er mer skoleflinke enn andre. La de komme fram. Noen er flinke til andre ting. Noen av de "dummeste" jeg gikk sammen med på skolen er noen av de som tjener mest penger i dag.

Vi er ikke alle like. La oss få lov til å utvikle i hver sin retning og ta ansvaret for det. Ikke rop på staten hele tiden. Jeg nekter å tro på at en tredjedel av det norske folk ikke kan klare seg selv. Det er kun latskap! Hvorfor skal vi være så mye svakere enn andre folkeslag?

Mvh Petter

 

Kommentar #20

Ivar Stokland

0 innlegg  45 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

I det offentlige lærte jeg at det er dumt å hjelpe late kolleger. på skolen var det en glede å hjelpe trege venner

Kommentar #21

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Det er hyggelig å hjelpe alle Ivar.

Jeg har hjulpet mange "svake" elever til å komme seg opp. Det gleder meg. Det blir bejublet. Når jeg utvikler meg sammen med flinke elever er det noe som ingen vil snakke om. Det gjør meg trist.

Mvh Petter

Kommentar #22

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Krigen som ikke kan vinnes

Publisert nesten 9 år siden

Et fenomen er ikke bare "tingen." Det er også hvordan vi omtaler det, møter det, forholder oss til det. Krigen mot rusmidler er ikke bare "tingen" som skal knuses og fjernes; den er også hvordan vi møter rusmidlene.

Krigen mot rusmidlene er ett langt, vondt Vietnam --- en krig som ikke kan vinnes. Fordi det ikke er noe å vinne, fordi det ikke er noe å krige om. Det er den som kriger mot som skaper krigens objekter, og slik sett varer krigen like så lenge som man kriger; man kriger mot sin egen måte å sette tingene opp. Og så lenge man setter tingene slik opp, er det krig --- og nettopp derfor potensielt uendelig. Rusmidlene vil uansett alltid være der. Vår utfordring består derfor i å finne hensiktsmessige måter å møte tingen på.

Mennesker som havner i problemer har oftest dype, sammensatte problemer. Problemene er aldri et par kjemiske virkestoffer. Dette vet vi. For de samme kjemiske virkestoffer utgjør ingen som helst problemer for langt, langt de fleste. Men når vi setter det opp slik, oppstår den uendelige krigen. Og de som allerede lider, vil lide enda mer: gapestokk, moralisme, paternalisme, mindreverd, straff, syndebukk, kostnad, parasitt, spytt, spark, negativ omtale, osv.

Et fenomen --- for eksempel et menneske i dype problemer --- er ikke bare sprøyten i armen. Hvis vi noengang skal gjøre oss forhåpninger om å møte dette mennesket, må vi legge krigen mot rusmidlene vekk, legge vekk fordømmelsen, dommen, ringeakten, osv. For hvordan vi taler om slike fenomen gjør at vi overhodet ikke møter mennesker som sliter med problemer. 

Det er ikke "de" men vi som er problemet, hvordan vi møter de med problemer. En ny og mer hensiktsmessig narkotikapolitikk må føres langs helt andre diskursive parametere enn hva tilfellet er idag og har vært de siste mangehundre år.

Kommentar #23

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

For en gangs skyld er vi enige i noe Robin.

Kommentar #24

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Skulle vi følge Christies råd

Publisert nesten 9 år siden
Ruben Solvang. Gå til den siterte teksten.
Dette er uberettighet harselas med en gammel manns vellbegrunnede meninger. Du er hjertelig velkommen til å komme med saklige motargumenter til Christies ideer, istedenfor å overforenkle komplekse spørsmål – det er ingen av partene tjent med.

Kunne vi like godt si at all lovgivning burde forandres til å gagne og tilfredsstille alles lyster og behov.
Noen eks på en stupid tankegang  :En kleptoman burde få lov til å stjele,for å gjøre det forbudt å stjele,vil aldri kurere lysten til å stjele.
Vi blir aldri kvitt vold i samfunnet,og dermed hjelper det lite å gjøre det kriminellt å slå.

Å gjøre narkotika lovlig,er like dumt som å sette en stor godteskål på bordet til treåringen hver dag....

Kommentar #25

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Muslimenes inntogsmarsj.

Publisert nesten 9 år siden

Det er et faltum at muslimene kommer på banen i det politiske liv etter hvert. Det er allerede omtalt i media at muslimers påvirkning av ungdom har redusert alkoholvaner i vennegjenger med dem. 

Kommentar #26

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
For en gangs skyld er vi enige i noe Robin.

Intenting er så godt at det ikke er dårlig for noe! ;)

Kommentar #27

Ruben Solvang

8 innlegg  214 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Noen eks på en stupid tankegang :En kleptoman burde få lov til å stjele,for å gjøre det forbudt å stjele,vil aldri kurere lysten til å stjele.
Vi blir aldri kvitt vold i samfunnet,og dermed hjelper det lite å gjøre det kriminellt å slå.

Å gjøre narkotika lovlig,er like dumt som å sette en stor godteskål på bordet til treåringen hver dag....

Du angriper et argument som ikke har vært en del av debatten, Rune.

Jeg tror det er viktig at man blir holdt personlig ansvarlig hvis man gjør noe som skader noen andre, og jeg argumenterer ikke for en 'snillisme'. En kleptoman tar en annen manns eiendom, og påfører dermed økonomisk skade som bør få konsekvenser. Er vi enig så langt?

Neste spørsmål man bør stille seg er; hva kan vi gjøre for at denne personen ikke skal repetere sin handling? Den enkleste måten er å separere kleptomanen fra samfunnet for en periode (fengsel) for å hindre mer skade for de øvrige i samfunnet – men hva skjer når han kommer ut igjen? Er problemet løst? Heldigvis er Norge blant de beste i verden i å tilby hjelp til sine fanger, men ser vi til USA er virkeligheten en helt annen.

Mitt poeng er at vi må skille mellom voldelig og ikke-voldelige handlinger.

La meg ta et eksempel; Helsedirektoratet jobber frem i mot et totalforbud mot tobakk. Snus skal ut i 2017 og røyk innen 2040. Er du enig i at de som fortsetter å røyke skal bøtelegges og fengsles? Om du gror tobakksplanter i drivhuset ditt, ville du akseptert at døren din ble sparket inn og privatlivet ble invadert? Smuglingen vil garantert skutt i været, og tobakk ville blitt dratt inn i det samme svarte narkotikamarkedet, som er både voldelig og uten kvalitetskontroll.

Det er effekten av å forby en ikke-voldelig handling som burde være et personlig valg en voksen person bør kunne ta selv. Eller mener du at Politiet har som oppgave å beskytte oss mot oss selv?

Kommentar #28

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Totalitarisme

Publisert nesten 9 år siden
Ruben Solvang. Gå til den siterte teksten.
Snus skal ut i 2017 og røyk innen 2040.

Skal snus ut?! Og tobakk totalforbys?!

Haha, vi ser medisinal- og pillebusinessen glise i bakgrunnen. Hvilket kapitalt Sovjet!

Ja, i Sverige lefler de nå med tanken om å kriminalisere røyking på alle fellesarenaer, som parker, veier, osv.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere