Ole Jørgen Anfindsen

173

En politisert rettssak

Rettssaken mot Anders Behring Breivik har fått frem sider ved det norske samfunnet som gir grunn til ettertanke.

Publisert: 1. mar 2013

Tirsdag 5. juni 2012: For første gang i mitt liv går jeg, ledsaget av en politibetjent og forbi et kobbel av knipsende pressefotografer, spissrotgang på vei inn i en rettssal. Stemningen i Oslo Tinghus er til å ta og føle på. Formelt sett er jeg ikke tiltalt for noe som helst; jeg er oppnevnt som sakkyndig vitne av forsvaret. Det oppleves likevel som å være medtiltalt, og anklagen om å være en av dem som har «bidratt til radikaliseringen av Breivik», henger i luften.

Etter at jeg har satt meg til rette i vitneboksen, og mens vi alle venter på at dommerne skal komme inn klokken 9, snur jeg meg og lar blikket gli langsomt frem og tilbake over pressekorpset som sitter rett bak meg i salen. Det er ikke mange vennlige ansikter å se. Omtrent samtidig advarer to av NRKs medarbeidere seerne om at nå er turen kommet til de «høyreekstreme» vitnene. Intet mindre. Dette er dagen mange har sett frem til med en viss forventning; dagen da «Breiviks meningsfeller» skal tas.


Grunn til ettertanke

Basert på mine egne erfaringer fra tiden etter 22. juli, ikke minst i forbindelse med selve rettssaken, vil jeg si at den meningsbærende eliten i Norge fremviser enkelte trekk som er lite sympatiske. Det handler særlig om manglende vilje og evne til intellektuell redelighet i møte med folk som tenker annerledes enn en selv. Eksemplifisert ved manglende vilje og evne til å skille mellom muslimhatere på den ene siden og nyanserte og dialogvillige islamkritikere på den annen; om manglende vilje og evne til å skjelne mellom konservatisme og høyreekstremisme; og mer generelt om manglende vilje og evne til å lytte til sine meningsmotstandere og ta dem på alvor.


Muslimhatere kontra islamkritikere

Hvor mange norske redaktører og journalister skriver som om de ikke skjønner forskjell på Islamsk råd Norge og jihadistgruppen Profetens Ummah? Ingen. Og hvor mange norske redaktører og journalister er av den oppfatning at folk som f.eks. Mehtab Afsar, Shoaib Sultan og Abid Raja kan og bør slås i hartkorn med Ubaydullah Hussain, Arfan Bhatti og Mohyeldeen Mohammad? Ingen. Enhver redaktør eller journalist som arbeider med islam-relaterte saker vet utmerket godt at selv om nevnte grupper og personer har det til felles at de er muslimske, så finnes det avgjørende forskjeller mellom dem på en rekke områder.

For noens vedkommende har imidlertid denne evnen til å fremheve viktige nyanser og forskjeller en lei tendens til å glimre med sitt fravær straks man kommer inn på personer og grupperinger som er skeptiske til dagens innvandrings- og integreringspolitikk, og/eller har en kritisk holdning til visse elementer i muslimsk kultur og tenkning. En del norske redaktører og journalister virker rett og slett ikke særlig interesserte i å skille mellom rabiate kontrajihadister på den ene siden, og nyanserte islam- og muslimkritikere på den andre; mellom folk som er uforsonlige og ønsker kamp og konfrontasjon, kontra dem som arbeider for dialog, forsoning og gjensidig forståelse. Viljen til å omtale meningsmotstandere på en intellektuelt redelig måte er med andre ord ikke alltid like stor.

Dette er et fenomen jeg selv har fått kjenne på kroppen ved flere anledninger, men aldri så voldsomt og brutalt som under rettssaken mot Breivik. Både før og etter rettsforhandlingene den 5. juni henviste alle de store mediene stadig til «de islamkritiske vitnene», som om Vigrid, NDL, SIAN og HonestThinking var fire alen av samme stykke. Ja, i NRK ble vi alle gjentatte ganger gitt fellesbetegnelsen høyreekstreme.

Mye tyder på at en del mediefolk i visse situasjoner er villige til å fordreie virkeligheten og undertrykke sannheten – alt i den gode saks tjeneste, selvsagt. Dette er et problem ikke bare for den enkelte som rammes av lurvete og uærlig journalistikk, men for hele vårt demokratiske system.

Medias manglende nøytralitet

I en rettsstat har selv den grusomste forbryter krav på en forsvarsadvokat som gjør sitt beste for å tale hans eller hennes sak. Dette innebærer blant annet at forsvarsadvokaten må gis anledning til å føre vitner og sakkyndige som kan bidra til å trekke frem forhold som kan være til tiltaltes fordel. Nettopp derfor var det uheldig at så mange av forsvarets påtenkte vitner kviet seg for å stille i retten. I ytterste konsekvens kunne dette ha gjort det vanskelig å gjennomføre en rettssak som oppfyller de kravene en rettsstat bør stille.

Som juridisk kommentator Eirin Eikefjord skrev i BT 21.05.2012: «Hvordan skulle rettsstaten fungert dersom alle som syntes det var ubehagelig, meningsløst, unødvendig, kjedelig, upraktisk eller litt kronglete å vitne bare kunne velge å la være?» Nei, noe slikt ville selvsagt skapt store problemer, og derfor skriver hun da også at det å vitne er «en fordømt borgerplikt».

Mange andre mediefolk var på forhånd opptatt av disse problemstillingene, og hadde stort sett samme holdning som Eikefjord. Det rettsstatlige perspektivet var imidlertid langt på vei fraværende straks tiden for «de islamkritiske vitnene» var inne. I stedet for å understreke viktigheten av at også slike vitner ble ført, var man mest opptatt av å formidle et negativt bilde av dem.

I månedene før 5. juni 2012 var jeg under betydelig press fra venner og familie som mente at jeg burde trekke meg fra vitnelisten. Både offentlig og privat ga jeg imidlertid uttrykk for at rettsstatens prinsipper måtte veie tyngre enn mitt personlige ønske om å unngå ubehag, og at jeg derfor ønsket å samarbeide som best jeg kunne med forsvarerne. Med utgangspunkt i prinsippet om tiltaltes krav på et best mulig forsvar, skulle man kanskje tro at min forklaring ville bli møtt med et visst minimum av respekt. Men mediefolk føler seg ikke alltid forpliktet til å tenke prinsipielt eller konsekvent. Den 5. juni 2012 handlet det ikke lenger om forsvarets rett til å kunne føre vitner som i en eller annen forstand talte Breiviks sak (i dette tilfellet for hans tilregnelighet, ikke til forsvar for hans ugjerninger eller hans ideologi), men om den utålelige provokasjon at samfunnet ble tvunget til å gi noen av sine dissidenter en ’talerstol’.

Vi som står i opposisjon til rådende oppfatninger på det ene eller andre området må selvsagt være innstilt på tøff kritikk og hard motbør. Slik bør det være i et levende demokrati. Men når man ser hvordan media valgte å dekke Breivik-saken, mener jeg at enkelte redaksjoner nå bør koste på seg litt selvransakelse. For min egen del ble det slik at det å utføre min «fordømte borgerplikt», kostet meg jobben.

Skjønt det er mulig jeg hadde mistet jobben uansett. For dem som lenge (særlig etter 22.07.2011) hadde jobbet for å skvise meg ut fra min stilling som forsker i Det Norske Veritas, må det imidlertid ha vært som manna fra himmelen at rettskommentator Inge D. Hanssen valgte å fremstille meg som en sjarlatan som burde ha vært kastet ut fra Oslo Tingrett «etter ti minutter» (Aftenposten, 05.06.2012); likeledes at John Olav Egeland i Dagbladet neste dag avslutter oppsummeringen av min innsats med å mene at «Hvis Anfindsen er det klareste lyset på den ekstreme høyresida [sic; se merknad nedenfor], står det dårlig til. Han har en effekt på ca. 15 watt.»; og ekstra kjærkomment var det nok at Annemarte Moland i NRK gang på gang brukte høyreekstremist-stempelet mot meg.

Dette er ikke seriøs journalistikk. Dette er hetsing av en person som har sagt og skrevet ting man misliker. Dette er maktspråk fra Norges største ekkokammer. Og det er kynisk utnyttelse av tragiske omstendigheter. Slik bør det ikke være i et levende demokrati, som jo forutsetter ytringsfrihet. Og slik bør det ikke være i en rettsstat, siden denne forutsetter at borgerne kan utføre sin vitneplikt uten å risikere dramatiske konsekvenser for seg og sine nærmeste.

Min bekymring er at media – i sin iver etter å idiotforklare og henge ut folk man mener seg berettiget til å stemple som høyreekstremister – kan ha lagt grunnlaget for fremtidige problemer for rettsvesenet. Jeg er i det minste tilbøyelig til å mene at neste gang en fanatiker fra et eller annet sted i ytterkantene av det politisk-religiøse landskapet må møte i en norsk rett tiltalt for planlegging eller gjennomføring av alvorlige forbrytelser, bør enhver konservativ eller islamkritiker tenke seg nøye om før han eller hun stiller som vitne eller sakkyndig. Problemstillingen kan bli aktuell før man aner det.

For ordens skyld bør det tilføyes at Egeland etter hvert er kommet på bedre tanker, for i en kommentarartikkel i Dagbladet 11.02.2013 skriver han: «Så lenge de politiske ideene respekterer menneskerettighetene, de demokratiske spillereglene og rettsstatens prinsipper, faller de utenfor enhver rimelig definisjon av ekstremisme.»

Konklusjoner

Min vurdering er at nevnte forhold er symptomer på dypereliggende problemer, og da særlig vestlige fortolkningseliters manglende respekt og forståelse for meningsmangfold. Den intellektuelle og ideologiske ensrettingen er gått så langt at posisjoner og vurderinger som for få tiår siden var helt normale, i dag av mange betraktes som mer eller mindre ekstreme. Dette gir grunn til bekymring.

Professor Thomas Hylland Eriksen er ikke kjent for å sette sitt lys under en skjeppe, og har ikke alltid vært like forsiktig når det gjelder bruk av store ord og utropstegn. I et intervju med Minerva 29.11.2012 advarer han imidlertid (indirekte) mot ekkokamrenes unisone og bekvemme fordømmelse av dissentere, og etterlyser større vilje til å lytte til dem som tenker annerledes enn en selv: «Man får ofte en opplevelse av at en del av [mine meningsmotstandere] møter annerledestenkende som fiender og ikke med åpenhet og nysgjerrighet. [...] Jeg ville blitt glad dersom en del av disse folkene kunne bytte ut utropstegnet med et spørsmålstegn av og til.» Amen!

Denne kronikken sto på trykk i Klassekampen 28.02.2013 (side 14 – 15). Den bygger på en lengre artikkel publisert samme dag i tidsskriftet Samtiden. Klikk her for utskriftsvennlig versjon.

Kommentar #51

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dere skulle hatt i ræven for å si det på godt norsk.

Siden du velger å uttale deg så sublimt: Jo, det skjer faktisk en virkning i den retningen. Utgytelsene fra kultur- og etnisitetsrasistene gir av og til en viss psykosomatisk effekt i retning av å påskynde peristaltiske bevegelser.

Ellers har du nok sannsynligvis misforstått hva faglig basert kritikk er for noe. "Islamkritikk" er noe som hører hjemme i teologisk eller religionshistorisk debatt.

Alternativt kunne eksempelvis et ord som "islamistkritikk" ha hørt hjemme i en ideologisk debatt.

Men når islamhaterne kaller seg "islamkritikere" og det eneste de driver med er å spre hat mot en religiøs minoritet, så seiler de definitivt under falskt flagg. Hatpropagandaen har ikke karakter av saklig kritikk.

Når du så skriver: "Dere som roper på det multikulturelle samfunn har ikke forståelse for at dette er en umulighet for oss som nordmenn", så forbauses jeg over hva du tydeligvis mener er "oss nordmenn". Er det slik i din noe aparte forestillingsverden at alle nordmenn som ikke er islamhatere heller ikke er (ekte) nordmenn? Eller oppfatter du dem som en slags "landssvikere" kanskje?

Kommentar #52

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Ikke bare kulturforskjeller

Publisert over 8 år siden

syn på kulturforskjeller

Det er for lettvindt å skylde på kulturforskjeller når det gjelder fundamentale ulikheter. Hvilken stamme ville levd i ytterste fattigdom innen etablerte samfunn i hundrevis av år, blitt hatet og uglesett, men likevel blåholdt på sin kultur ?  De fleste fremmede folk  tilpasser seg,  bidrar og glir inn i som landsmenn dit de har kommet.  Mener noen  virkelig at kultur i visse tilfeller  er så gjev og så sterk  at den trumfer sult og nød og forakt  i generasjoner ?  

Kommentar #53

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Halvorsen du trenger ikke Carl Gustav Jung for å forstå at mennesker er produkt av kultur og etnisk tilhørighet.

Ærlig talt, Hanni, du misforstår jo hele mitt poeng; vær snill å forholde deg til hva jeg rent faktisk skriver. Det jeg svarte på var en påstand fra Avnskog om at mennesker biologisk arver egenskaper som foreldrene har tilegnet seg gjennom læring, hvilket er det rene sludder. Slike lamarkistiske påstander må man gå et par hundre år tilbake i tid for å finne særlig mye tilslutning om.

Og jeg har ikke sagt noe som helst om at det er rasisme, tvert imot poengterte jeg i første setning at slikt tøv ikke dreier seg om rasisme, men om kunnskapsløshet, hvilket selvsagt ikke er en skam i seg selv; imidlertid er det en skam å påberope seg en kunnskap man ikke har... ;)

Kommentar #54

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

OK

Publisert over 8 år siden

Beklager

Kommentar #55

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Mitt forhold til dem er særs tungt. Jeg er flau av at noen roper rasisme om islamkritikk

Neida, islamkritikk er selvsagt ikke reasisme. Kritikk av islam er absolutt på sin plass; det er skremmende hvordan enkelte muslimske miljøer her i vesten utvikler seg.

Imidlertid mangler du enhver troverdighet i denne debatten, for jeg har ved selvsyn, gjennom lesning av dine kommentarer, kunnet konstatere at den samfunnmodellen som ville sprunget ut av den ideologien du representerer ville gitt oss et samfunn jeg for min del ville flyktet hals over hode fra.

Kristenfundamentalistene her på VD viser til stadighet med all mulig tydelighet at de står i samme tradisjon som islamistene.

Motmakt til islamistisk monoteisme er sekularismen og ikke monoteismen i kristen forkledning.

Kommentar #56

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 8 år siden

No problemo! :o)) 

Kommentar #57

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Imidlertid mangler du enhver troverdighet i denne debatten, for jeg har ved selvsyn, gjennom lesning av dine kommentarer, kunnet konstatere at den samfunnmodellen som ville sprunget ut av den ideologien du representerer ville gitt oss et samfunn jeg for min del ville flyktet hals over hode fra.

Nå lyver du eller har svært lite fokus på hvordan det norske samfunn var for 50-100 år siden. Ser en utenom klasseforskjeller og noe fattigdom fremstod vi den gang som etniske norske med en trygg kultur. Vi levde i harmoni.

Det ser vi ikke i dag med multikulturalismen.

Kommentar #58

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Nå lyver du eller har svært lite fokus på hvordan det norske samfunn var for 50-100 år siden. Ser en utenom klasseforskjeller og noe fattigdom fremstod vi den gang som etniske norske med en trygg kultur. Vi levde i harmoni.

Det ser vi ikke i dag med multikulturalismen.

Jeg er ingen forkjemper for multikulturalismen. Og det øvrige du beskriver, har da intet som helst å gjøre med den ideologien du står for. Vårt samfunns velferd og demokratiske utvikling har gått hånd i hånd med sekulariseringen.

Kommentar #59

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Er det slik i din noe aparte forestillingsverden at alle nordmenn som ikke er islamhatere heller ikke er (ekte) nordmenn? Eller oppfatter du dem som en slags "landssvikere" kanskje?

Dette med landsvikere skal en ikke bruke før en eventuelt riksrett har dømt en for det. Det vil jo selvsagt vel skje skulle det bli krig i dette landet.

Derfor har dette ordet ingen som helst kraft i seg i dag.

Kommentar #60

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ingen forkjemper for multikulturalismen

Se det! Da er dere blitt 2.

Du og Gule.

Fint.

Kommentar #61

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Riksrett?

Publisert over 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dette med landsvikere skal en ikke bruke før en eventuelt riksrett har dømt en for det. Det vil jo selvsagt vel skje skulle det bli krig i dette landet.

Hva er det du mener skulle kunne kvalifisere til riksrettssak i denne sammenhengen?

Kommentar #62

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Se det! Da er dere blitt 2.

Du og Gule.

Fint.

Og du?

Kommentar #63

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

@ Georg Bye-Pedersen

Publisert over 8 år siden

Erling Grape spurte deg (i kommentar #4) om følgende:

"Er det slik å forstå at du forstår og deler Anders Behring Breiviks "raseri mot dem som har latt dette landet stå åpent for islams inntreden i Norge."?

Og at det som skiller deg fra Anders Behring Breivik, er hans handlinger?"

Du svarer ikke.

Etter hvert har du endt opp med å snakke om "riksrett". Vet du hva riksrett er for noe, eller babler du bare i vei med ord som du ikke skjønner hva betyr?

Hvis ikke: Hvike(n) beslutning(er) fra regjering eller statsråd i forbindelse med "islam" er det du antyder burde begrunne at stortinget reiser riksrettssak?

Det ville skape et ryddigere inntrykk dersom du kunne klargjøre. Håper du er interessert i å utdype for å få budskapet ditt frem?

Kommentar #64

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hva er det du mener skulle kunne kvalifisere til riksrettssak i denne sammenhengen?

Kollaboratører under landsvikoppgjøret ble dømt som landssvikere.

 

Kommentar #65

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

multikulturalisme er direkte farlig for en nasjonal enhet

Publisert over 8 år siden

Undertegnede har aldri snakket varmt om det fargerike felleskap. Nettopp fordi det strander med multikulturalismen. Nei multikulturalisme er direkte farlig for en nasjonal enhet. 

Kommentar #66

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Kollaboratører under landsvikoppgjøret ble dømt som landssvikere

Det gikk over 90.000 straffesaker etter Straffeloven for domstolene under landssvikoppgjøret, men hva i huleste har dette med riksrett å gjøre?

Jeg gjentar:

Etter hvert har du endt opp med å snakke om "riksrett". Vet du hva riksrett er for noe, eller babler du bare i vei med ord som du ikke skjønner hva betyr?

Hvis ikke: Hvike(n) beslutning(er) fra regjering eller statsråd i forbindelse med "islam" er det du antyder burde begrunne at stortinget reiser riksrettssak?

Kommentar #67

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Herr Ben Økland

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Er det slik å forstå at du forstår og deler Anders Behring Breiviks "raseri mot dem som har latt dette landet stå åpent for islams inntreden i Norge."?

Og at det som skiller deg fra Anders Behring Breivik, er hans handlinger?"

Herr Ben Økland. Det er deg er det ikke? Har du fått med deg at å rope som det heter ikke skulle være nødvendig?

Jeg har svart Grape og kan svare deg også. Mange her i landet er svært urolig for det som skjer i Oslo, Om en skal bruke ordet raseri eller fortvilelse ja se det er vanskelig å si. Som du sikkert ser nå er det flere som erkjenner at multikulturalisme ikke er ønskelig. Hvis du også mener dette kan gjerne gi uttrykk for det- Multikulturalisme er ikke bra for de nasjonale verdier.

Kommentar #68

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Etter hvert har du endt opp med å snakke om "riksrett". Vet du hva riksrett er for noe, eller babler du bare i vei med ord som du ikke skjønner hva betyr?

Det var du som begynte med landsvikere. Skulle kanskje ha brukt ordet landsvikoppgjør.

Riksretten er en domstol som dømmer i saker reist mot medlemmer av regjering,
storting eller Høyesterett for straffbare forhold begått i embetet

 

Kommentar #69

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Hvem er du rasende på?

Publisert over 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har svart Grape og kan svare deg også. Mange her i landet er svært urolig for det som skjer i Oslo, Om en skal bruke ordet raseri eller fortvilelse ja se det er vanskelig å si.

Retter raseriet ditt seg mot "dem som har latt dette landet stå åpent for islams inntreden i Norge."? Eller dreier det seg bare om din fortvilelse og/eller raseri som ikke er rettet mot noen som helst?

Kommentar #70

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Kjenner du til Jung og hans arketyper?

Publisert over 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Neida, dette er ikke rasisme, men mangel på kunnskap. Ja, barn arver et genetisk instinkt som knytter det til mor, rett og slett fordi et slik egenskap har sikret overlevelse, og derfor blitt dominerende hos alle arter.

Her tar du en uhyre lettvint snarvei ved å påstå at dette er mangel på kunnskap.

Da hopper helt bukk over at det genetiske innstiktet har et innhold.

Hvor kommer det instinktet fra om ikke fra foreldrene og slekten?

Instinktets innhold blir altså dannet av foreldrene og forfedrenes instinkter.

Instinkter kan endre seg over tid.

Husdyr som har levd i fangenskap i hundrevis av generasjoner får endrede instinkter.

Instinkter kan nemlig endre seg over tid.

Men, si meg, Halvorsen, hvor har du dine kunnskaper om arketyper fra siden du så bombastisk kan avfeie dette?

Sitter du inne med førstehånds viten om alt hva angår arvelighet?

Mvh Sverre

Kommentar #71

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Retter raseriet ditt seg mot "dem som har latt dette landet stå åpent for islams inntreden i Norge."? Eller dreier det seg bare om din fortvilelse og/eller raseri som ikke er rettet mot noen som helst?

Nå maser du. Nå sier du noe som ikke er nevnt.

Gjentar meg nok en gang: Mitt forhold til dem er særs tungt. Jeg er flau av at noen roper rasisme om islamkritikk, akkurat som om det skulle være rasisme Humanetisk forbund har til kristendom. Nei av og til blir mye av pratet for dumt.

Det du pusher på med akkurat nå blir feil.

At du er rasende ser jeg konturer av dessverre.  

Kommentar #72

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg henviser igjen til Jung.

Publisert over 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Nei, dette er ikke tilfelle, Avnskog. Teorien om at tillærte egenskaper kan arves kalles lamarkisme etter den franske biologen Jean-Baptise Lamarck, og er forlatt for all verdens tid siden, og vel lenge før Darwin. Det er kun potensiale for innlæring som kan arves, ikke kunnskap.

I følge han, som altså er en verdenskjent og anerkjent psykolog, så arver vi arketyper fra våre foreldre og forfedre.

Vi arver arketyper med et innhold som er dannet av våre forfedres erfaringer.

Vær så snill å slutte med å kalle dette mangel på kunnskap.

Forsøk heller å sette deg inn i teoriene.

Det at du tydeligvis ikke kjenner Jung, betyr ikke at hans teorier ikke eksisterer eller er feil.

Hvorfor ikke like godt innrømme at vitenskapen vet uhyre lite om hvordan mennesker tar arv etter sine foreldre?

Det er et område som er meget uutforsket, delvis fordi det har vært stor motsnad innad i forskermiljøet for å se i øynene at de etablerte teoriene kanskje ikke stemmer.

Å late som du sitter inne med den fulle og hele sannheten om arvelighet, blir for dumt.

Hva med litt ydmyhet for at det finnes andre teorier som kan være like berettigede som dine?

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #73

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Bye-Pedersen

Publisert over 8 år siden

Du har rotet deg inn i en masse usammenhengende og til dels selvmotsigende utsagn - men vi skjønner at du er veldig redd for islam.  To konkrete spørsmål:

1.  Hva skal vi gjøre med alle muslimene som har oversvømmet hovedstaden?

2.  Hva mener du bør gjøres med de som har sluppet dem inn?

Kommentar #74

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Konkret nok

Publisert over 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Kan du være litt mer konkret om hvilke sider ved det norske samfunn som rettsaken har fått frem som gir grunn til ettertanke?

I denne sammenheng viser jeg til Ole Jørgen Anfindsen sitt åpningsinnlegg, det som ikke er oppe til diskusjon her på denne tråden. Det mener jeg at kunne være verd en nærmere drøfting.

Kommentar #75

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Mitt forhold til dem er særs tungt

Ditt forhold til hvem?

Til "dem som har latt dette landet stå åpent for islams inntreden i Norge."? (for nok en gang å vise til en essens i Erling Grape sitt spørsmål til deg, og som du hittil har nektet å forholde deg til).

Eller er det noen andre du har "et særs tungt forhold" til? Hvem, i så fall?

Eller har du bare "et særs tugt forhold" uten selv å vite til hvem?

Kommentar #76

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Dette er alvorlige påstander og jeg synes jeg har krav på at du begrunner slike påstander.

Begrunnelsen for det jeg skriver ligger i det du selv skriver. Du forsøker å klistre Bye-Pedersen til Anders Breivik. Det er hitling.

Bye-Pedersen har henvist til ABBs raseri som en forklaring. Han har ikke sagt noe som burde til si at du stiller ham spørsmål om han deler Breiviks "ideologi".

Ditt tendensiøse spørsmål er rett og slett usmakelig.

Kommentar #77

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Noen må ta til motmæle

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Sutrekampanjen til Anfindsen her på VD synes å vekke en viss åtgaum. Det er for så vidt greit. At skaprasister trer frem i fullt dagslys skaper bedre oversikt.

I innlegget sitt viser Anfindsen til at han fikk sparken i Veritas ( - synes jeg å huske, orker ikke lese mølet en gang til for å få bekreftet for meg selv at det stemmer).

Økland er en av de som henger seg på rasismegjallingen her på VD.Han er endog så sikker i sin sak at han ikke tør å lese Anfindsens innlegg om igjen for å sjekke hva som sto der,men uttale seg bastant gjør han uten å blunke.....

Er han redd for bli besmittet av rasismelus..?

Når det er snakk om sutring er det ingen som sutrer mer enn de som ser rasister under hver eneste busk slik som Gule og en hel bunch flere her på VD. 

Kommentar #78

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 8 år siden

@ H3rm0d H3rstad - #23

Det er da ingen ekstrem posisjon å hevde at oppfatninger som innebærer at mennesker ikke bør leve sammen i samfunn på bakgrunn av at de forskjellige raser har forskjellige gener, er oppfatninger bygget på rasisme?

Jo, det er det, for der er tale om noget aldrig før prøvet og noget, som man erfaringsmæssigt ved har medført de allerstørste katastrofer og rædsler i historien.

Mennesker har som udgangspunkt levet hver for sig i hele vores fortid.

Kontakter har kun været positive, når begge parter har haft magt til at forhindre den anden i at undertrykke, udnytte eller udrydde sig. I de fleste tilfælde har det ikke været sådan og det er så gået ud over én af parterne.

I sidste århundrede så man de hidtil største katastrofer (i hvert fald på så kort tid) på dette område og det synes på paradoksal vis at have fået venstrefløjen til at mene at så skal der bare meget mere af samme slags til.

Som om man ser noget syndigt og nu vil rense med ild og svovl for at få uddrevet synden.

I den forbindelse har man så fabrikeret et begreb, 'racisme', som man nægter at definere præcist og rationelt.

Dette med diffuse tankeforbrydelser karakteriserer totalitære regimer, ideologier og mennesker.

Og det er udtryk for en ekstrem position.

Ikke så lidt mere ekstrem end den tænksomme og forsigtige, som medtænker de faktiske forhold, erfaring og ikke mindst menneskers velfærd.

De ekstreme på den såkaldt antiracistiske fløj vandrer i fodsporene fra sidste århundredes venstreorienterede massemordere.

De nationale socialister var biologiske determinister og de internationale socialister var kulturelle determinister - begge dele er en kun delvis og helt utilstrækkelig forståelse af mennesker og deres samfund.

Begge socialismer (eller fascismer om man vil) forfulgte og udryddede dem, man mente var 'uretfærdigt godt stillede' - de nationale socialister gik især efter jøder og sovjetsocialister gik især efter ukrainere.

Idag ser Vestens socialister (eller fascister om man vil) europæere, hvide, Vesten, kristne som 'jøderne', 'ukrainerne', 'kulakkerne' - som et 'forældet og reaktionært folkeslag', den slags, som ifølge Engels og efterfølgere burde udryddes.

Så antiracisme er vor tids nationale og internationale socialisme, der så yderligere har slået pjalterne sammen med islamismen.

Ekstremere bliver det næppe...

Kommentar #79

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er han redd for bli besmittet av rasismelus..?


Nei jeg er vaksinert og revaksinert. Fullstendig immun.

Kommentar #80

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Absurd rasismeforståelse

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Ja, for all rasisme er ufyselig. Anfindsen er rasist. For ham er forskjeller mellom raser et faktum, hvilket i seg selv er problematisk, vitenskapelig sett.

Så forskjeller er rasisme?

Det er nettopp slike syke forestillinger som gjør at sosialister som Gule og andre blir hysterisk når de konfronteres med virkeligheten, og viser samtidig at man ikke forstår forskjellen mellom likeverd og likhet.

Selvfølgelig finnes det raseforskjeller. Det er da forlengst vitenskapelig dokumentert, men også innlysende for enhver femåring som er i stand til å se forskjell på en japaner og en etioper.

Vi er langt inne i den Orwellske verden der ord som "rasisme" fullstendig har mistet sin opprinnelige betydning.

http://radikal.net/liberal/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=32

Kommentar #81

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du har rotet deg inn i en masse usammenhengende og til dels selvmotsigende utsagn - men vi skjønner at du er veldig redd for islam. To konkrete spørsmål:

1. Hva skal vi gjøre med alle muslimene som har oversvømmet hovedstaden?

2. Hva mener du bør gjøres med de som har sluppet dem inn?

Begynner du også nå.

Slike spørsmål burde en ikke komme med. Av den enkle grunn at muslimer er mennesker akkurat som oss andre.

De har en religion som taler for at kristne, jøder og vantroe skal fordrives i fra deres kalifat. Det er problemet. En kan ikke gjøre noe med dette uten informasjon. Derfor blir det veldig tungt når noen stikker kjepper i hjulene og kaller islam kritikk for rasisme. Det blir helt feil.

Klarer du å se at islam fremstår som rasistisk.

Kommentar #82

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Håper du forstår dette?

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Ditt forhold til hvem?

Til "dem som har latt dette landet stå åpent for islams inntreden i Norge."? (for nok en gang å vise til en essens i Erling Grape sitt spørsmål til deg, og som du hittil har nektet å forholde deg til).

Eller er det noen andre du har "et særs tungt forhold" til? Hvem, i så fall?

Eller har du bare "et særs tugt forhold" uten selv å vite til hvem?

Undertegnede mener at de som prøver å sette kjepper i hjulene for informasjon om islam burde hatt i ræven som jeg har sagt tidligere. Informasjon som kan dokumenteres er nødvendig for å forstå at religionen deres er ikke bra for vestlige verdier.

Håper du forstår dette?

Kommentar #83

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig finnes det raseforskjeller.

Det finnes biologiske forskjeller, selvsagt. Også systematiske forskjeller. Men som likevel gjennom tid ikke er evige og uforanderlige. Ikke desto mindre ville man på tilsvarende grunnlag ikke nøle med å dele inn katteraser, hunderaser, you name it.

Det er artig å lese sosialkonstruktivistene! Som en hvilken som helst platonist taler de om materien som noe amøbisk og formløst --- som så gis form, alene av sosiale konstrukter. Som om materien var bløtt og "det sosiale" hardt.

Men alt er natur, og i naturen gis det mengder med forskjeller. Og taxonomi kan ha noe for seg.

***

Forøvrig burde man heller debattere hvorvidt den omtalte rettssaken var politisert eller ikke.

Kommentar #84

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jo, det er det, for der er tale om noget aldrig før prøvet og noget, som man erfaringsmæssigt ved har medført de allerstørste katastrofer og rædsler i historien.

Mennesker har som udgangspunkt levet hver for sig i hele vores fortid.

I mitt hode er påstander om at mennesker med ulik etnisk bakgrunn må holdes segregert og at de er ute av stand til å fungere sammen pga medfødte egenskaper, en del av rasistisk tankegods. Vi kan selvfølgelig diskutere riktigheten av et slikt standpunkt uavhengig om standpunktet får merkelappen rasistisk.

Noen vil hevde at katastrofen under Holocaust skjedde pga at to "raser" ble blandet. Jeg håper de fleste vil dele mitt syn om at katastrofen skjedde fordi en gruppe kom til makta som mente at "raser" ikke må blandes?

Kommentar #85

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Grenseløst sludder

Publisert over 8 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
I den forbindelse har man så fabrikeret et begreb, 'racisme', som man nægter at definere præcist og rationelt.

Hvordan får du deg til å sette frem en slik påstand, Søren Ferling?

De forente nasjoners internasjonale konvensjon 21. desember 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering definerer presist og rasjonelt hva "rasisme" er for noe.

Norsk lov presiserer: Ved nasjonal implementering av de internasjonale bestemmelsene for å avskaffe rasediskriminering, skal rasediskriminering forstås som "direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn". 

Det genetiske vrøvlet til Ole Jørgen Anfindsen og andre er i vår tid avvist som uvitenskapelig vissvass. Å benytte ideologisk arv fra Det tredje riket som begrepskjennetegn for "rasisme" ville bli for lite holdbart og direkte dumt. Begrepet er derfor definert presist og rasjonelt, ikke som noen "ideologisk" -isme, men som beskrivelse av konkrete, kriminelle handlinger.

Kommentar #86

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig finnes det raseforskjeller. Det er da forlengst vitenskapelig dokumentert, men også innlysende for enhver femåring som er i stand til å se forskjell på en japaner og en etioper.

Hvordan definerer du rasisme, Halvorsen?  Eksisterer et slikt begrep i det hele tatt i din verden?  Hva er det som er vitenskapelig dokumentert (jeg går ut fra at du snakker om noe mer enn rent ytre særtrekk som pigmentforskjeller m.m.)?

Kommentar #87

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Denne går til Gule, Grape og Økland. Klipp og lim neste gang dere føler for å trekke frem ABB, så sparer dere tid på å skrive, og ikke minst vår andres tid med å lese. Vi tar poenget.

Kommentar #88

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Her tar du en uhyre lettvint snarvei ved å påstå at dette er mangel på kunnskap. Da hopper helt bukk over at det genetiske innstiktet har et innhold. Hvor kommer det instinktet fra om ikke fra foreldrene og slekten? Instinktets innhold blir altså dannet av foreldrene og forfedrenes instinkter. Instinkter kan endre seg over tid. Husdyr som har levd i fangenskap i hundrevis av generasjoner får endrede instinkter. Instinkter kan nemlig endre seg over tid. Men, si meg, Halvorsen, hvor har du dine kunnskaper om arketyper fra siden du så bombastisk kan avfeie dette? Sitter du inne med førstehånds viten om alt hva angår arvelighet?

Det du her gjør er et forsøk på å stikke fra egne uttaleler. Du skrev:

"Kan det f eks være slik at et menneske tar en annen arv fra sine foreldre dersom de lever i et høyt utviklet demokratisk samfunn, enn en person som blir født av foreldre som lever i et primitivt diktatur?"

Hvilket impliserer en påstand om at barn arver forledrenes manglende forståelse for demokratiske idealer, hhv. deres forståelse for det samme, dersom foreldrene har det.

Hvilket er det rene sludder. Selvsagt.

EDIT: Å biologisk overføre en tillært posisjon eller en mening til sine barn er en umulighet. Barn tilegner seg foreldrenes holdninger dersom de vokser opp sammen med dem, men de kan ikke overføres genetisk.

Kommentar #89

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det finnes biologiske forskjeller, selvsagt. Også systematiske forskjeller. Men som likevel gjennom tid ikke er evige og uforanderlige. Ikke desto mindre ville man på tilsvarende grunnlag ikke nøle med å dele inn katteraser, hunderaser, you name it.

Katten min er tvers igjennom bastard. Naboen sin katt er "renraset" siameser, dobbelt så stor og svært muskuløs. Den ser det som en hovedoppgave i tilværelsen å fjrne min katt fra nabolaget. Hun er svært lite begeistret for dette, men hun grubler neppe over teorier om (katte)raser av den grunn. For henne er aktuell handling det mest sentrale.

Sånn er det vel for de 7 milliarder homo sapiens sapiens -bastarder også. Det viktige er hvordan vi forholder oss til hverandre, altså relasjoner og handlinger.

Taxionomisk viser det seg at enkelte bastarder i det fjerne østen har et høyere innslag av neanderthalergener (visstnok ca. 4%) enn de øvrige homo sapiens sapiens -bastardene som myldrer på kloden og bare har ca. 2% innslag av neanderthalergener. Ut over dette er vi alle renrasede etterkommere av våre afrikanske forfedre.

Kommentar #90

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Rasist-test

Publisert over 8 år siden

Jeg tror i motsetning til Økland at det finnes store forskjeller mellom ulike etnisiteter.  Tenker meg to ubeodde, men gode øyer der en henholdsvis plaserer 1000 japanere og 1000 rom-folk.  Gir dem akurat likt av  økser, hakker, spader og fyrstikker.  Så kan en komme tilbake om 10 år og se hvordan de har det.  Hvis en tror utviklingen  er blitt noe forskjellig er en rasist da ?

Kommentar #91

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Homemade races

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ikke desto mindre ville man på tilsvarende grunnlag ikke nøle med å dele inn katteraser, hunderaser, you name it.

 Forskjell på mennesker fra forskellige kulturer og hunde-, katte-, hesteraser ut i denne verden ...  er at sistnevnte grupper er avlet f".

Kommentar #92

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror i motsetning til Økland at det finnes store forskjelller mellom ulike etnisiteter. Tenker meg to ubeodde, men gode øyer der en plaserer 1000 japanere og 1000 rom-folk. Gir dem akurat likt av økser, hakker, spader og fyrstikker. Så kan en komme tilbake om 10 år og se hvordan de har det. Hvis en tror utviklingen er blitt noe forskjellig er en rasist da ?

Nei, og jeg holder faktisk en knapp på at rom-folket vil klare seg best? :-)

Kommentar #93

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Med all respekt, Georg Bye-Pedersen

Publisert over 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
De har en religion som taler for at kristne, jøder og vantroe skal fordrives i fra deres kalifat. Det er problemet. En kan ikke gjøre noe med dette uten informasjon. Derfor blir det veldig tungt når noen stikker kjepper i hjulene og kaller islam kritikk for rasisme. Det blir helt feil.

Jeg har et svært nært og godt forhold til naboen min. Han er troende muslim, meget velutdannet, snakker seks språk, og han har dyp innsikt i islam. Han mener slett ikke at islam "taler for at kristne, jøder og vantroe skal fordrives i fra deres kalifat", som du sier.

Kort sagt: Du serverer vrøvl, ikke informasjon.

Kommentar #94

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Nei, og jeg holder faktisk en knapp på at rom-folket vil klare seg best? :-)

Ja, det var det jeg trodde. Og Andfindsen tar grunleggende feil.  Skal land bygges, land som skriker etter arbeidskraft, må rom-folk være førstevalget. Her kan ikke en gang japser konkurrere med arbeidsviljen.

Kommentar #95

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
EDIT: Å biologisk overføre en tillært posisjon eller en mening til sine barn er en umulighet. Barn tilegner seg foreldrenes holdninger dersom de vokser opp sammen med dem, men de kan ikke overføres genetisk.

Men kjære vene, Hans-Petter, vet du ikke at primitive folk - øø, du vet sånne som skyter med pil og bue - ikke behøver å trene seg opp hverken i håndtering av disse redskapene eller i presisjon? Ferdigheten er medarvet. Dette har jeg da lært på et annet forum av Sverre for 1 1/2 år siden!

Kommentar #96

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

VG i dag

Publisert over 8 år siden

Kort sagt: Du serverer vrøvl, ikke informasjon.

Økland ( og flere) bør lese Lily Bandehys kronikk i dagens VG.  Hun er insider, og faktisk redd for utviklingen. Mest redd for norske godfjotter som mener vi må venne oss til at muslimer ikke vil ta norske kvinner i handa.  Det er visstnok det som kalles berikelse.

Kommentar #97

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Homemade races

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
kke desto mindre ville man på tilsvarende grunnlag ikke nøle med å dele inn katteraser, hunderaser, you name it.

@ RobinHTja, jeg ser at halve setningen blre radert i min kommentar #91 Der skulle det stå:

Forskjell på mennesker fra forskellige kulturer og hunde-, katte-, hesteraser rundt om i denne verden ... er at sistnevnte grupper er avlet frem av homo sapiens sapiens personlig. Så å si hommade.

Kommentar #98

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Han mener slett ikke at islam "taler for at kristne, jøder og vantroe skal fordrives i fra deres kalifat", som du sier.

Kort sagt: Du serverer vrøvl, ikke informasjon.

Har dessverre ikke spurt noen om det som står i Koranen er riktig. Det tar jeg som en selvfølge.

Hvis naboen din mener at Koranen "snakker" usant så si gjerne det. Det står nemlig dette i Koranen.

Kommentar #99

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Økland ( og flere) bør lese Lily Bandehys kronikk i dagens VG. Hun er insider, og faktisk litt redd for utviklingen. Mest redd for norske godfjotter som mener vi må venne oss til at muslimer ikke vil ta norske kvinner i handa. Det er visstnok det som kalles berikelse

Naboen min som er muslim, er gift med ei heilnorsk jente. Jeg har ikke forstått annet enn at han tar henne både i handa og andre steder.

Hvorfor kommer du med sånt vas?

Kommentar #100

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Har dessverre ikke spurt noen om det som står i Koranen er riktig. Det tar jeg som en selvfølge.

Hvis naboen din mener at Koranen "snakker" usant så si gjerne det. Det står nemlig dette i Koranen.

Det er sikkert riktig at det står noe sånt i Koranen, og det finnes langt verre ting der også. Men det samme gjør det i din Bibel. Som sagt Bye-Pedersen, med dine overbevisninger har du ingen som helst troverdighet i en debatt som dreier seg om å utvikle et samfunn på best mulig måte. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere