Jens Brun-Pedersen

39

Sommerfeldts felttog

Etter tre offentlige utvalg som alle innser behov for økt likebehandling i Norges livssynsmangfold - alle ledet av kristne mennesker, rettes nå motstanden og ikke lite aggresjon mot Human-Etisk Forbund (HEF). Med en biskop i spissen.

Publisert: 28. jan 2013

Stålsett-utvalget, ledet av en kirkens mann der kun ett medlem kommer fra HEF, er altså i følge flere, blitt villedet og manipulert av dem biskop Sommerfeldt nå omtaler konsekvent som ”religionsbekjemperne” i HEF (VL 25.1.). Det er nokså fornærmende over for de 14 resterende medlemmene i utvalget der flertallet består av religiøse mennesker.

Sommerfeldts arroganse rammer også frikirkenorge der flere ledere har sagt seg enig i en twittermelding fra undertegnede som lød: ”I vårt pluralistiske samfunn kan ikke Kirken fortsette med å utføre offentlige oppgaver på vegne av fellesskapet” (9.1.). De har blitt stemplet for å gå i vanhellig allianse med Human-Etisk Forbund.   

Det som er beklagelig med Sommerfeldts bidrag er at den setter debatten mange år tilbake. Det er en god stund siden vi har måttet minne debattanter i Vårt Land om at HEF anser religionsfrihet som en viktig menneskerettighet. Kjennskapet til dialog og godt samarbeid - livssynsmangfoldet i mellom - i konsensusorganet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), har gjort slike påminnelser unødvendige. Vårt samarbeid med Den norske kirke har også vært godt og treffpunktene mange, ikke minst i arbeidet for å frigjøre kirken fra statens bånd.

Til Sommerfeldts forsvar, han har kanskje ikke satt seg inn i dette feltet da han har vært opptatt med viktig arbeid på en annet felt. Men det hadde ikke skadet om noen av hans kolleger informerte den nyslåtte biskopen om moderne dialoghistorie. Dessuten, gjerne opplyse han om at Aksjon ut av statskirken (AUS) på 70-tallet ikke var noe Human-Etisk Forbund stod bak. At både Bakkevig- og Gjønnes-utvalget anbefalte at gravferd i vårt mangfoldige samfunn blir overtatt av fellesskapet, må gjerne være med i oppdateringen.

Til Stålsett-utvalgets ønske om at verdier skal nevnes i Grunnloven, men at livssynsreferansene til gode verdier fjernes, håper jeg biskopen noterer seg følgende fra en menneskerettighetsekspert fra egne rekker:  "Det er ikke etisk (og derfor selvsagt ikke kristelig) å mobilisere flertallsmakt for å pådytte mindretall en identitet de ikke har overtatt i frihet. Medborgere som ikke tilhører kristen eller humanistisk tradisjon (...) bør i vår Grunnlov verken frakjennes likeverd på grunnlag av egen identitet eller påtvinges lojalitet til en kristen og humanistisk arv. De skal ikke være ekskludert fra det "vi" som kommer til uttrykk i vår Grunnlovs nye verdiparagraf." (Tore Lindholm, Den norske kirkes menneskerettighetsutvalg).

Jeg må innrømme at jeg ikke har noe i mot at biskop Sommerfeldt selv bidrar til å svekke sin egen autoritet, men det må være lov å kalle det sjikanøst å omtale et livssynssamfunn som har satt forsvar av menneskerettighetene i høysetet, for ”religionsbekjempere”. Kristne som ikke ser på likeverd og likebehandling som en trussel mot sin religion, skal vite at vi HEFere er klar over at biskop Sommerfeldt ikke er representativ for det store flertallet av kristne her i landet. De fleste har forstått at HEFs arbeid mot statskirkeordningen, ikke er en kamp mot Den norske kirke.

Det slike kristne og vi har felles, er gjensidighetsprinsippet. Vi innser at det vil være en fordel i et moderne demokrati at også andre enn kristne kan bli tilbudt livssynsbetjening i forsvaret, i fengsel og på sykehus. Vi forstår at det er mer naturlig at politiet overtar oppgaven fra prester med å overbringe dødsbudskap til vårt mangfold. At markeringer ved glede og sorg blir inkluderende, tror jeg heller ikke skaker opp mange. Dessuten vil mange mene at det er kommunene selv som må få lov til å avgjøre hva slags gravferdsforvaltning innbyggerne skal ha. Det kan de ikke i dag. Det er kirken som bestemmer dette.

Er det for mye forlangt å forvente at noen i bispekollegiet oppklarer om Sommerfeldts felttog mot frikirkeledere og humanister er representativt for Den norske kirkes syn på livssynsmangfoldet i Norge?

Kommentar #1

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Unnskyld men......

Publisert over 8 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Men det hadde ikke skadet om noen av hans kolleger informerte den nyslåtte biskopen om moderne dialoghistorie

Unnskyld meg, men skal dette være en spøk? Det er egne tråder her inne om din trosfrendes Gules språk og debatt-teknikk.  Jeg trodde ikke HEFere var så hårsåre?  Nå er det slik at blasfemiloven ikke er i funksjon så dere HEFere må dermed tåle både hovmod, utskjelling, nedverdigelse, nedrige uttalelser, historieforvrengning og alt det dere selv har utsatt kristne for, i mange 10-år.  Forsøk å være litt mandige og sterke og kom ikke med disse hårsåre karakteristikker av meningsmotstanderne når dere møter litt motstand og motargumenter.  Om du opplever en leg eller lærd som ovenfra og ned eller sjikanøst så er det oss andre revnende likegyldig.  Du høres ut som en av disse muslimene som ble krenket av muhammed-karikaturene, og det fremstår jo litt dumt, ikke sant?       

Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Unnskyld meg, men skal dette være en spøk? Det er egne tråder her inne om din trosfrendes Gules språk og debatt-teknikk.  Jeg trodde ikke HEFere var så hårsåre?  Nå er det slik at blasfemiloven ikke er i funksjon så dere HEFere må dermed tåle både hovmod, utskjelling, nedverdigelse, nedrige uttalelser, historieforvrengning og alt det dere selv har utsatt kristne for, i mange 10-år.

Jeg mistenker Bratlie for ganske grov feiltolkning av Brun-Pedersens innlegg? :-)

Kommentar #3

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

En biskop er en biskop

Publisert over 8 år siden

Det er både forståelig og akseptabelt at det skytes noen villskudd her på Verdidebatt, Bjørn David Bratlie. Men av biskoper som bærer kapper og utsmykning som i prakt og verdighet overgår både keisere og paver, venter man seg liksom en noe stiligere opptreden enn det Sommerfeldt har prestert hittil. 

Kommentar #4

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Selvsagt er

Publisert over 8 år siden

Selvsagt er HEF relgionsbekjempere. Det er umulig å oppfatte dem som noe annet. I beste fall skal relgionen være "godkjent" av Levi Fragell og co.  Det er jo umulig å tolke deres virksomhet anderledes siden Gule til stadighet hevder at den kristne Gud er ond og onde guder bør vel ikke ha innpass i vår kultur?  Det er vel ikke stor sekulær forskjell på Gule som tidligere generalsekretær i HEF og en kristen biskop?  I Fragells øyne har vel ikke den biskoppelige embede annet fake allikevel, så hva er problemet? Jeg trodde ikke HEFere hadde så sto respekt for en biskop at det skulle være større krav til denne enn til ledende personligheter innen HEF.  Det ser ut til at dere er like hårsåre og såre for blasfemi på vegne av dere selv som hvilken som helst kristen eller muslim.  Bruns innlegg er stusselig og man får mer assosiasjoner til hysteri, enn til en mann som tåler enn offentlig debatt på vegne av sitt livsyn.  Slikt bør man tåle, så får man heller overlate til Sommerfeldt mor å oppdra sitt barn.  

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Godt innlegg, merkelig reaksjon

Publisert over 8 år siden

Jens Brun-Pedersens innlegg er både betimelig og balansert.  Bjørn David Bratlies ubeherskede reaksjon er derfor oppsiktsvekkende - men ikke helt uventet.

Kommentar #6

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Intet nedsettende

Publisert over 8 år siden

i å omtale HEF som religionsbekjemperne, fordi religionsbekjempelse er jo det eneste som forener medlemmene i HEF. Jeg kjenner ingen annen forening/gruppering der samlingspunktet er et ingenting. Og hvordan dette Ingenting har fått den posisjon det har. er for meg en gåte. Og siden "religionsbekjemperne" fullt ut dekker det HEF står for, har Sommerfeldt god dekning for sin omtale av en "vanhellig allianse" med frikirkeligheten. Om lederne der evnet å tenke klart, ville de innse logikken i dette. 

Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Kirken fortsette med å utføre offentlige oppgaver på vegne av fellesskapet

At HEF ikke respekterer religionsfriheten kan man også forholde seg til utfra hvordan medlemmene debatterer.

Sitat: "Dessuten vil mange mene at det er kommunene selv som må få lov til å avgjøre hva slags gravferdsforvaltning innbyggerne skal ha."

Hvordan mennesker skal begraves er selvsagt: Slik de ønsker.

Det såkalte "fellesskapet" har sine interesser. At man til og med i døden skal få påprakket et samfunn man ikke liker, er svært respektløst. Folk har i alle tider klart å begrave sine, på sin måte. Men nå skal altså makten overta også det?

Angående "offentlige utvalg" så er det - generelt sett - i så alt for stor grad "offentlig propaganda". Folk må virkelig lære at det så alt for ofte er lite å forholde seg til, bortsett fra luftige argument alá appell til utvalgte autoriteter.

Kommentar #8

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Religionskritikk vs. religionsbekjempelse

Publisert over 8 år siden

Det kan virke som om Sommerfeldt ikke er alene om å mangle forståelse for distinksjonen mellom religionskritikk og religionsbekjempelse.

Bratlie mangler også forståelse for forskjellen på å karakterisere personers meninger krast i en debatt og å karakterisere en organisasjons posisjon. Uansett skal man være rimelig presis i det man sier og karakteristikkene man bruker. Så når den offisielle talspersonen, dvs. Jens Brun-Pedersen, for en organisasjon - Human-Etisk Forbund - påpeker at en biskop har karakterisert HEF på en feilaktig måte, er ikke dette uttrykk for hårsårhet. Det handler om å peke på feil og å rette opp misforståelser.

Religionskritikk driver de fleste med, implisitt eller eksplisitt. Bratlie driver religionskritikk mot alle andre religioner og religiøse posisjoner enn de han selv har. Sier han ikke noe høyt, er det likevel en indirekte kritikk av alle andre livssyn enn hans eget.

Human-Etisk Forbund mener eksplisitt religionskritikk er både legitimt og nødvendig. Det er likevel ikke en viktig del av forbundets virksomhet i omfang og ressursbruk. Om Bratlie og Sommerfeldt tror det, er de rett og slett ikke orientert om hva HEF driver med.

Religionskritikk kan drives under full respekt for retten til å ha en religion. Det gjør HEF. Og HEF forsvarer religionsfriheten konsekvent. Langt mer konsekvent enn de fleste religiøse grupper her i landet (selvsagt med unntak for en rekke religiøse personer).

Religionsbekjempelse handler om å bekjempe religion gjennom innskrenkinger og forbud. Det er i alle fall en rimelig tolkning av religionsbekjempelse. Om Sommerfeldt mener noe annet (som for eksempel religionskritikk), bør han klargjøre dette snarest mulig. For HEF bekjemper ikke religioner, ønsker ikke forbud mot religioner, vil ikke ta fra noen retten til å være religiøs - men HEF kritiserer privilegier, statskirkeordningen og forkastelige praksiser.

Vel, om dette oppfattes som religionsbekjempelse, da er jeg redd både Sommerfeldt og Bratlie vil oppleve seg "bekjempet" hele tiden. Og da har de vel nettopp demonstrert den hårsårheten som Bratlie anklager HEF/Brun-Pedersen for å utvise.

De forstår uasett HEFs posisjon på en ganske feilaktig måte. De bør derfor begge to skaffe seg bedre kunnskaper om hva Human-Etisk Forbund gjør og har gjort i noen årtier allerede. Det er aldri dumt å vite hva man snakker om før man uttaler seg. Det er intet unntak for biskoper her.

Lars Gule

Kommentar #9

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Kunnskapsløst

Publisert over 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ingen annen forening/gruppering der samlingspunktet er et ingenting.

Det er helt åpenbart at Wigdel ikke vet noe - eller ingen ting! - om Human-Etisk Forbund, forbundets medlemmer, deres ganske varierte synspunkter på dette og hint, og om hva humanisme (eller humanetikk som noen kaller det) er for noe.

Når man vet så lite er det dristig å uttale seg.

Lars Gule

Kommentar #10

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Kompromisset er demokratiets vesen

Publisert over 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det såkalte "fellesskapet" har sine interesser. At man til og med i døden skal få påprakket et samfunn man ikke liker, er svært respektløst. Folk har i alle tider klart å begrave sine, på sin måte. Men nå skal altså makten overta også det?

Det er jo i dag makta rår! Det er i dag vi ikke-medlemmer av statskirken er dømt til å bli administrert i jorda av Den norske kirke. Det er et overgrep.

Vil det bli bedre om gravferdsforvaltningen overtas av kommunene? Det kan sikkert diskuteres. Og det oppfattes kanskje som galt av medlemmene av Dnk. Men hvis medlemmene i Dnk oppfatter det som galt eller et overgrep å bli administrert i jorda - ikke gravlagt, for det kan selvsagt presten fortsatt stå for - ikke-luthersk, bør man ikke være overrasket over at muslimer, jøder, humanister og andre også mener det er galt ikke bare å bli administrert livssynsnøytralt, men av representanter for et trossamfunn man ikke er medlem av.

Det finnes neppe 100 % ideelle løsninger på slike spørsmål. Da måtte alle livssyn få administrere dette på sin måte, med egne gravplasser, administrasjon og rapportering til staten. Det kan fort bli kaotisk. Derfor handler dette om å finne det minst krenkende og mest praktiske svaret for alle. Det er at den praktiske delen av gravferden organiseres i regi av de enkelte tros- og livssynssamfunn, men at det hele administrert av det offentlige på en likeverdig (dvs. livssynsnøytral) måte.

Lars Gule

Kommentar #11

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
deres ganske varierte synspunkter på dette og hint

Det var vel nettopp det som var problemet. Det er ikke samhold for mye, men samhold rundt å svekke religion og primært kristen tro. Den primære enighet er i å kjempe mot kristen tro.

Kommentar #12

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det er helt åpenbart at Wigdel ikke vet noe - eller ingen ting! - om Human-Etisk Forbund, forbundets medlemmer, deres ganske varierte synspunkter på dette og hint, og om hva humanisme (eller humanetikk som noen kaller det) er for noe.

Når man vet så lite er det dristig å uttale seg.

Enten er Wigdel episk uvitende eller sarkastisk. Jeg gjetter sarkastisk. 

Kommentar #13

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det er jo i dag makta rår! Det er i dag vi ikke-medlemmer av statskirken er dømt til å bli administrert i jorda av Den norske kirke. Det er et overgrep.

Er enig i dette!

Sitat: Da måtte alle livssyn få administrere dette på sin måte, med egne gravplasser, administrasjon og rapportering til staten. Det kan fort bli kaotisk.

Ingen grunn for. Norge har da plass nok.

(På den annen side: Folk klarer å begrave sine døde også der det ikke finnes rapportering til stat.)

Sitat: Det er at den praktiske delen av gravferden organiseres i regi av de enkelte tros- og livssynssamfunn, men at det hele administrert av det offentlige på en likeverdig (dvs. livssynsnøytral) måte.

Statisme (her inkludert begrepene "det offentlig" og "kommune") er ikke livssynsnøytral. Statisme er ideologi - tro. Kan være greit å få med mer av livssynsbildet enn "tros- og livssynssamfunn".

Nei, overlat maksimalt til det enkelte livssynet, familiene og individene. DET er FRED (fra innblanding). Det er frihet fra kontroll.

Kommentar #14

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Selvsagt er det noe mer enn dette...

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Religionsbekjempelse handler om å bekjempe religion gjennom innskrenkinger og forbud.

Selvsagt er det noe mer enn dette.  Relgionsbekjempelse handler om opinionsdanning, historiefag, informasjon-kontroll og lobbyvirksomhet.  Fragell har i en årrekke drevet en virksomhet for å undergrave kirkens og det kristne livsyns autoritet.  Hans ståsted har vært ateisme og HEFs ståsted er åpenbart ateisme.  Hva man mener om relgion inne HEF er sikkert veldig forskjellig fra likegyldighet til Gule bastante utsagn om den onde kristne Gud.  Sistnevnte tilsier ikke mye respekt for det kristendommen og anda mindre innbydende til dialog.  Tvertimot fremstår Gule som en bedreviter, en nåtidens fariseer som skal belære oss andre som ikke er statsansatte riks-synsere om hva som er det gode liv og den gode moral.

  Jeg har lyst til å minne om Fragell og hans kamphaners virksomhet på -60 og -70 tallet.  Ikke lite handlet om å undergrave kirkens autoritet ved å gi DNK kirke og kristentroen skylden for det meste som var galt, alt fra kvinneundertrykkelse til heksebrenning og inkvisisjon.  Det proposjonsløse var imidlertid at på samme tid  hadde millioner lidt og millioner led under høyest sekulære styresett i vår verdensdel.  Fragell forstår ikke at historisk sett er det kirken som har vært menneskenes humane tilfluktsted, ikke de sekulære  samfunnsinstitusjoner.  Kongehus, adelskap, militære, republikker osv, som ikke var kirkelige institusjoner hadde makten og voldsmonopolet, ikke kirken.  Ser vi på hva Europas sekularister presterte i vår nære fortid er Fragells og HEFs virksomhet på -50 og -60 tallet av pervers karakter.  Da hadde jo nettopp Europas intellektuelle gjenomført Fragells våte drøm, det gjennom-sekulære samfunn hvor relgionen var stuet bort på gamlehjemmene. Vi kjente på -50 og -60 tallet resultatet, men Fragell ga seg altså ikke og ville prøve enda en variant av det sekulære samfunn.  Hvordan det vil gå er fortsatt ukjent, men det er mer enn tydelig at vi går mot det livsynsløse samfunn.

  Ja, det er korrekt at HEFs motvilje mot relgion har moderert seg, men det er få spor å finne for at skyldes mer velvilje mot troende.  Denne moderasjonen fremstår mistenkelig analogt med fremvekst av militant islam og innvandring av muhammedanere.       

Kommentar #15

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Religionens epoke er snart over

Publisert over 8 år siden

Kjære dere Giambattista Vico sa at myten var det primitive menneskets vitenskap. Religion er myte, mytologi. Men vi er knapt lenger primitive mennesker. Religion er også opp gjennom historien makt, maktutøvelse overfor de troende. Og det er det enfoldige menneskets virkelighetsfulkt. Som Karl Marx sa; religion er folkets eget opium, med andre ord dets passifiserende dop. Verdenshistorien består ikke bare av en enkelt religion , men av mangfoldige, også i vår tid, og nesten alle religioner hevder at de er de eneste sanne. Hva sier det ? Religionen tilhører en samfunnstilstand som begyndte sin undergang ved opplysningstidens inngang, og nå, i den vestlige verden snart har avsluttet sin epoke, og menneskeheten har kommet til så mye erkjennelse, og fornuften har fått en så fremtredende plass, at den videre utvikling ikke har behov for noen religion.

Kommentar #16

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Fråde

Publisert over 8 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er korrekt at HEFs motvilje mot relgion har moderert seg, men det er få spor å finne for at skyldes mer velvilje mot troende.  Denne moderasjonen fremstår mistenkelig analogt med fremvekst av militant islam og innvandring av muhammedanere

Hva slags resonnement (eller mangel på sådant) er dette?  Ellers framstår hele din kommentar, Bratlie, av usammenhengende raseri-brokker.  Det er ingenting som henger på greip.  Alt er bare fråde og atter fråde.

Kommentar #17
Kommentar #18

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Drømmer

Publisert over 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Religionen tilhører en samfunnstilstand som begyndte sin undergang ved opplysningstidens inngang, og nå, i den vestlige verden snart har avsluttet sin epoke, og menneskeheten har kommet til så mye erkjennelse, og fornuften har fått en så fremtredende plass, at den videre utvikling ikke har behov for noen religion.

Vi er inne i kristentroens århundre, med voldsom vekst. Hva det vil bety for fremtiden vil vise seg.

Kommentar #19

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Alt er bare fråde og atter fråde.

Jeg er ikke like god som deg til å lese inn følelser i en tekst. :-)

Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke like god som deg til å lese inn følelser i en tekst. :-)

Det er ikke nødvendig å lese dem inn.  De tyter ut.

Kommentar #21

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Vanskelig å ta alvorlig

Publisert over 8 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Relgionsbekjempelse handler om opinionsdanning, historiefag, informasjon-kontroll og lobbyvirksomhet.

Aha, så driver altså også alle andre livssyn - og særlig Den norske kikre - med religionsbekjempelse! For det handler om opinionsdannelse (misjonering kalles det visst også), historiefag (å tvinge gjennom gale og/eller urimelige påstander om kristendommensgode innflytelsepå alt mulig), informasjons-kontroll (andakt i radio ogTV, kristne formålsparagrafer, KRL-fag...) og lobbyvirksomhet (forøkte budsjetter, nye kirker, sykehusprester, kirkelig administrering av gravferd osv., osv.).

Det er underlig hvordan det er alle andre som etter Bratlies mening driver med suspekte ting - som religionsbekjempelse, mens hans falanks bare gjør det gode. Eller var det ikke så enkelt?

Det blir i alle fall ganske tøvete å kritisere andre for å bedrive regligionsbekjempelse når man gjør det samme selv.

Lars Gule

Kommentar #22

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Du tar nok feil Johannessen...

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Alt er bare fråde og atter fråde

Kristian Horn uttalte i sin tid at: Kirken har vært en av de met uheldige hemsko for den moralske utviklingen her i landet.  Dette er ikke akkurat snaue ord.  Når man leser hva HEF publiserte på -60 og -70 tallet om kirken og kristentroen og ser dette i kontrast til hva de sekulære statsmakter/institusjoner den gang bedrev, fremstår HEF som rimelig perverst.  Det er urimelig å begrense Horns uttelse til bare å gjelde DNK.  Horns og HEFs talmenn og kvinner uttalelser tilsier at deres forhold til kristentroen gjaldt også for kristne og kristendommen utenfor landets grenser.  Det perverse er altså at Horn og co. sammenfallt med tvilsomme regimer i hylekoret mot kristendommen som den gang var den minst skyldige part i massemyrderine som dengang fortsatt pågikk, som en følge av Europeisk eksportert av sekulære menneskesyn, politisk og filosofisk ideologi.  Freddy Reddy publiserte kristen misjon som et onde. Han beskyldte kristen misjon for å bane veien for imperialisme.  Kontrasten mellom kristen misjonering og eksporten av marxisme til land som China f.eks., kunne ikke bli større.  Det er ikke for ingenting at Fragell var med å ga ut boka Oppgjør med Kirken på PAX forlag. PAX forlag var jo forlaget for de venstreradikale og de kan neppe sies å være jordens fredelige.  Det er nok ikke jeg som fråder og jeg har ingen frådende følelser, men ser det som en plikt å korrigere et heller tendensiøst og forvrengt historiesyn på hva kristentroen og kirken som sådan har betydd for land og folk.  Hvis det faktisk er slik som Kristian Horn, Haftor Viestad, Freddy Reddy m/fler har presentert kristentroen som, er det faktisk merkverdig at såpass mange har vært tiltrukket av den, helt frivillig.  Da er merkelig at bedehusbevegelsen fikk så stor oppslutning som den gjorde.  Det er et stort ansvar HEF har påtatt seg når de har berøvet godtfolk en livsynsarena ved sin usaklige og tendensiøse kritikk.  Det er ikke å fråde å fremheve at samfunnet har bestått av andre institusjoner enn kirken, som også har et ansvar.  Da vil jeg ha meg frabedt at du bedriver samme tendensiøse karakteristikker av personer som Guke bedriver.      

Kommentar #23

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Fjollete argument

Publisert over 8 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Hvis det faktisk er slik som Kristian Horn, Haftor Viestad, Freddy Reddy m/fler har presentert kristentroen som, er det faktisk merkverdig at såpass mange har vært tiltrukket av den, helt frivillig. 

Usedvanslig tåpelig argumentasjon. Millioner har også vært tiltrukket av fascisme, nazisme, stalinisme, maoisme, islamisme ...

At en idé har stor oppslutning, borger ikke for idéens eller ideologiens "godhet". Men det betyr at noen ser noe bra - enten av skjære egoisme (de får tilfredsstilt behov) eller fordi de blir lurt.

Så er det også slik at mange idéer - inkludert religioner - kan tolkes på mange måter. Mange er forbausende flinke til å bare se det gode i det som også omfatter det onde. De blir utrolig enøyde. Bratlie synes å høre til denne gruppen.

Verken Kristian Horn, Haftor Viestad, Freddy Reddy eller Levi Fragell har presentert kristendommen (eller andre religioner for den del) som bare noe negativt. Det er likevel ingen grunn til å unnlate å kritisere det negative. For det er det nok av - innenfor alle religioner.

Lars Gule

Kommentar #24

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

De autoritære

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det blir i alle fall ganske tøvete å kritisere andre for å bedrive regligionsbekjempelse når man gjør det samme selv.

Religionsbekjempelse ? Tja Gule, det ligger vel i kristendommens og en del andre religioner natur og bedrive religionsbekjempelse for å oppnå monopol. Derfor vil nok Brattli bekjempe alle andre religioner enn kristendommen. Det ligger noe autoritært i det hele, som at de mener å ha sin autoritet fra Gud, og mennesker og meninger er som sådan uten betydning for dem, for de innehar den guddommelige sannhet. Når jeg leser disse autoritære typene så ser jeg paraleller til Robert Filmer. Vi hendinger og vantro har å rette oss etter den guddomelige autoritets ønsker, for vi er de destruktive som lik Sokrates forhåner Gud og forleder ungdommen. Mange av disse typene er knapt bedre enn de islamistene ( konkurrentene) som de hater.

Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tendensiøst?

Publisert over 8 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
tendensiøse karakteristikker

Hva skal vi da kalle dine karakteristikker av Levi Fragell?  Og dine insinuasjoner om HEF (og dermed medlemmene) som formidlere av perversjon?  Og dine løgnaktige koblinger mellom HEF og "massemyrderine som dengang fortsatt pågikk" i regi av "tvilsomme regimer"?

Kommentar #26

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Selvsagt gjør jeg

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det blir i alle fall ganske tøvete å kritisere andre for å bedrive regligionsbekjempelse når man gjør det samme selv.

Selvsagt bekjemper jeg andre relgioner! Men jeg har heller ikke lagt skjul på at jeg mener at det er gode grunner for et kristendommen er et mer sant og godt livsyn enn islam, og at jeg mener det er mange gode grunner til å bekjempe Islam.   Dette fordi islam åpenbart er en politisk relgion og Muhammed var en feltherre og politiker.  Hvis du foretrekker Muhammed fremfor Jesus Kristus vil jeg nok hevde at du har et problem, selvom Gud skulle vise seg å ikke eksistere.  Jeg har heller ikke lagt skul på at det er mange gode grunner til forkaste ateisme som et ståsted når man vil definere sitt livsyn, sin livsfilosofi og etikk.

Innledningen var imidlertid at Bruun  føler seg støtt av Sommerfeldt.  Dere må desverre tåle betegnelsen relgionsbekjempere og jeg ville heller trodd at dere, historien deres tatt i betraking, ville tatt det som hedersbetegnelse.  Men det er bra at dere gir rom for troen og respekterer troende, bare dere ikke allierer dere med islam og sier at den er like god eller like dårlig som kristendommen.  Det vil være meningsløst.  Alle relgioner er ikke like selvom de er relgioner og i HEF vil dere på et eller annet tidspunkt bli tvunget til å velge.  Men det er heller ikke hovedpoenget. I det pluralistiske livsyns-samfunn er utidig å bruke den offentlige debatt til herværende selvhøytidlighet fra Bruuns side.  Dere må lære dere å bli krenket og HEF må tåle "blasemiske" uttalelser om sin egen bevegelse uten krenkelsen skal bli tema.  Dette ligner mistenkelig på reaksjoner fra miljøer dere helt ikke vil assosieres med vil jeg anta.

Kommentar #27

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Folkeskikk?

Publisert over 8 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Innledningen var imidlertid at Bruun  føler seg støtt av Sommerfeldt.

Jeg har intet i mot krasse karakteristikker og frisk retorikk. Men jeg bestreber meg på å skrive mot- og meddebattanters navn riktig. Det handler om respekt for medmennesker (men altså ikke nødvendigvis det de skriver). Når Bratlie ikke bryr seg om det, men konsekvent skriver Brun-Pedersens navn feil, demonstrerer han mangel på folkeskikk, i tillegg til alle andre mangler han utviser - særlig i kunnskap om det som debatteres.

Lars Gule

Kommentar #28

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Inkonsistens av inkontinent type

Publisert over 8 år siden

Hvis altså også Bratlie bedriver religionsbekjempelse, hva er da det kritikkverdige i at HEF gjør det? For Bratlie har rykket ut til forsvar for Sommerfeldts negative karakteristikk av HEFs påståtte religionskbekjempelse.

Hvis religionsbekjempelse ikke er galt, har Sommerfeldt skrevet et meningsløst innlegg. Kanskje Bratlie burde tenke på det - og skrevet noe om hvor fjollete Sommerfeldts kritikk av HEF er.

Men nei, det gjør han ikke. Tvert imot. Bratlie hopper på Sommerfeldts kritikk og forsterker den som tilsvar til Brun-Pedersen. Og så viser det seg at Bratlie også er en religionsbekjemper!

Ja, ja... Det er inkonsistens av inkontinent type.

Lars Gule

Kommentar #29

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Å unnskyld...

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Når Bratlie ikke bryr seg om det, men konsekvent skriver Brun-Pedersens navn feil

Beklager at jegt har rykket litt hår-roten deres igjen.  Det er litt langt å skrive Brun-Pedersen, men jeg overså at det bare var en u i Brun-Pedersen.  På den andre siden, hvis dette er et de viktige poengen i denne debatten,  foreslår jeg at du tar det jobb som lagerarbeider eller lastebilsjåfør en stund så du kommer deg ut blandt folk.  Dere har en jobb å gjøre med selvhøytidligheten deres og "gutta på gølvet" er ofte et godt håndlag med å rette på slike ting.

God natt.

Kommentar #30

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Bratlies lave krenkelsesterskel

Publisert over 8 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Innledningen var imidlertid at Bruun  føler seg støtt av Sommerfeldt.

Og Bratlie føler seg støtt av Brun-Pedersens innlegg.  Det slår meg i grunnen gang på gang hvor lav Bratlies krenkelsesterskel er.  Straks han har lest et innlegg som kritiserer sider ved kristendommen, trekker han fram Stalin, Lenin, Pol Pot, Hitler og fandens oldemor - og gjør den kritiske kommentatoren medansvarlig for det meste av massemyrderier, pogromer osv. siden opplysningstida.

Kommentar #31

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Selvsagt kan

Publisert over 8 år siden

det jeg skriver om HEF bero på manglende kjennskap (eller kunnskap), men det kan også skrive seg fra det stikk motsatte. HEFs grunnsetning er at religion er oppspinn og tøv. Hvorfor er organisasjonen da så opptatt av religion? Om hovedinteressen var humanisme, kultur, hjelpearbeid, fredsarbeid etc etc, finnes det da hundrevis av organisasjoner som driver med slikt og som vel kunne trenge HEF- medlemmenes entusiasme, kunnskap og kompetanse. Når de ikke velger dette, men må lage en ny organisasjon, er det naturlig å spørre seg om hva som er organisasjonens kjerne, hva som skiller den fra annen velmenende humanistisk arbeid. Om en tør tenke gjennom dette, vil en se at min analyse kanskje har noe for seg.

Kommentar #32

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Ulike måter å være engasjert på

Publisert over 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Om hovedinteressen var humanisme, kultur, hjelpearbeid, fredsarbeid etc etc, finnes det da hundrevis av organisasjoner som driver med slikt og som vel kunne trenge HEF- medlemmenes entusiasme, kunnskap og kompetanse.

Medlemmene i HEF ER aktive i en rekke humanitære organisasjoner. Det er svært mange av medlemmene som ikke er opptatt av å gjøre en humanitær innsats gjennom selve livssynsorganisasjonen, men gjennom de organisasjoner som ganske livssynsnøystralt gjør en god jobb for menneskerettigheter og bistand, fred og utvikling.

Så er det noen som også vil gjøre en innsats spesifikt som humanister. Det er da også derfor det drives en egen bistandsorganisasjon i HEFs regii (HAMU) og andre sosiale tiltak.

Ellers hadde det ikke vært dumt om Wigdel, når han har avslørt sine manglende kunnskaper, gjorde litt for å oppdatere seg. Det kan han gjøre ved å lese litt om både HEF og humanismen, for eksempel HER.

Lars Gule

Kommentar #33

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Det kan du gjerne si......

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Og Bratlie føler seg støtt av Brun-Pedersens innlegg.

Det kan du gjerne si og jeg blir engasjert når HEFere kaster seg inn i samfunnsdebatten.  Men etter det jeg kan huske har jeg aldri gjort min egen krenkelse til et tema i en offentlig debatt-tråd, slik vi nå har sett Hope og Brun-Pedersen har gjort.  Det finnes mange eksempler i den offentlig debatt hvor skribentenes egne følelser er tema enten man nå skriver om Nina Karin Monsen, Selbakk, Hærland.  Brun reaksjoner minner mer om det muslimene uttrykker når de blir utsatt for en karikatur, enn en rasjonell debattant som det står respekt av i kraft sin kunnskap og argumentasjon.

Punkt nr. 2 handler HEF er relgionsbekjempere.  Selvsagt er de det og det har de alltid vært, især mot kristendommen.  De kan gjerne være det, men da med redelige midler.  HEFs arbeide historisk sett kan ikke løsrives fra den tid deres medlemmer har virket.  Deres anti-kirkelige og anti-kristelige arbeide må sees i lys av annen politisk og filosofisk ideologi.  Å utgi boka Oppgjør med kirken, på PAX forlag sier noe om dette.  Jeg gjentar: På -60 og -70 tallet var det helt malplassert å kritisere kirken eller kristne for noe som helst.  De som burde vært kritisert den gangen var alle de sekulære og ateister med sine filosofier og ideologier som hadde vært og var årsak til rettsløshet og massemyrderier verden over.  Kristian Horn og Haftor Viestad var etter mine mening forkjempere for mer av den årsak som hadde bidratt til at det hadde gått galt i MANGE andre land, nemlig sekulariseringen og avrelgionifiseringen  av samfunnet.  Dette har ikke noe med at jeg fråder eller er krenket.  Dette har noe med historiesyn, forsøke å forstå årsak og virkning til samfunnsutvikling.  Europa har hatt en eneste ting felles nemlig den kristne tro. HEF har gjort et solid bidrag til undergrave dette livsynets autoritet, som en integrert del av eget livsyn.  Men et livsyn kan ikke handle om andres påståtte galskap. Et livsyn må handle om at egen genuinitet samt hevde gode argumenter og erfaringer. I historisk perspektiv er det en tilsnikelse å i det hele tatt kalle HEF et livsyn, gitt dere tidligere aktiviteter som stort sett er basert på malplassert og proposjonsløs kritikk av kirken og kristendommen. Jo, jeg fastholder at Horns og Viestads aktiviteter var perverse sett i kontrast til sin samtids faktiske samfunnsutfordringer.  Jeg ser heller ikke bort fra at Fragells tilhøreskare tilhørte den gruppen som fremst av all har utgjorde etterkrigstidens største og farligste anslag mot norsk demokrati og ytringsfrihet, nemlig AKP-ml.

Jeg er ikke medlem av statskirken, har ikke planer om å bli det og er uenig med den lutherske kirke i mangt og mye.  

Kommentar #34

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Den Store Misforståelsen

Publisert over 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
det ligger vel i kristendommens og en del andre religioner natur og bedrive religionsbekjempelse for å oppnå monopol.

Dette er i beste fall en halv sannhet som tar fokuset bort fra det store og viktige poenget:

Mennesket tror det vet og har rett. Maktmennesket fører dette videre med å tvinge det på andre med makt.

Mht at "mennesket tror det vet og har rett", så gjelder dette også Kjell Aarsund. Han bør derfor se på seg som samme fare som han ser på religionene.

Løsningen er typer av liberale samfunn hvor forskjellige grupperinger kan ha frihet til å drive på med sitt.

Kommentar #35

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Mennesket tror det vet og har rett.

"My opinions may have changed, but not the fact that I am right." — Ashleigh Brilliant

Kommentar #36

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det er selve sannheten

Publisert over 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Dette er i beste fall en halv sannhet som tar fokuset bort fra det store og viktige poenget:

Nei det er ingen halv sannhet det er selve sannheten, den ligger innbakt i frelsesreligionene. Og mange religiøse, både kristne og muslimer, ønske er å kunne påtvinge andre denne sannheten. Ja, de har sågar laget teorier ut av det formålstjenlige med å gjøre nettopp det. La meg bare henvise til to som jeg i farten kommer på; Augustin og Proast (så kan du jo google).

Kommentar #37

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
"My opinions may have changed, but not the fact that I am right." — Ashleigh Brilliant

"Liker" til Ashleigh Brilliant :-)

Kommentar #38

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Fordi???

Publisert over 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Og mange religiøse, både kristne og muslimer,

Fordi MENNESKET tror det vet og har rett.

Det er altså mer alment enn hva du innser. Dersom man innser at det er MENNESKET som er slik, så kan man mye mer effektivt jobbe mot slikt. Om ikke jobber man mot symptomene.

Kommentar #39

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
HEFs grunnsetning er at religion er oppspinn og tøv. Hvorfor er organisasjonen da så opptatt av religion? Om hovedinteressen var humanisme, kultur, hjelpearbeid, fredsarbeid etc etc, finnes det da hundrevis av organisasjoner som driver med slikt og som vel kunne trenge HEF- medlemmenes entusiasme, kunnskap og kompetanse.

Jeg trodde oppriktig du var sarkastisk; en ting er å ikke vite noen ting om en av Norges største livssynsorganisasjoner, en annen ting er å utbasunere uvitenheten så kraftig. 

Grunnen til at vi er opptatt av religion er at religiøse i Europa har forfulgt annerledestenkende til alle tider (og Kristne som man krangler mest med begynte med det ca. år 400). Så for å eksistere som areligiøs må man forholde seg til religion. 

Ellers må jeg bare gjenta oppfordringen til Gule, les på Human.no hva Human-Etisk Forbund er for noe. 

Kommentar #40

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Hoderystende

Publisert over 8 år siden

må jeg konstatere at HEF begrunner sin eksistens på at romerske keisere, Tysk-Romerske ditto og enkelte forskrudde paver forfulgte annerledestenkende for hundrevis av år siden. Dette har Kirken ordnet opp i selv for lenge siden og helt uten hjelp fra HEF. Jeg har forsøkt å etterlyse en mer solid, fremtidsrettet og positiv begrunnelse, men blir avspist med det samme tomrom jeg tidligere har påpekt.

Kommentar #41

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Mer uvitenhet

Publisert over 8 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
romerske keisere, Tysk-Romerske ditto og enkelte forskrudde paver forfulgte annerledestenkende for hundrevis av år siden. Dette har Kirken ordnet opp i selv for lenge siden og helt uten hjelp fra HEF.

Oj da. Det er derfor det begås stadig nye overgrep av prester og nonner i den katolske kirke? Fordi de har ordnet opp for hundrevis av år siden.

Det er derfor det fortstatt drives hets og forfølgelse av homofile i kirkelig regi i mange deler av verden? Fordi kirken ordnet opp for hundrevis av år siden.

Det er vel derfor det også er slik at den samme katolske kirken ikke vil være med på effektiv beskyttelse mot HIV og AIDS, eller synes det er greit at voldtatte kvinner skal bære fram et uønsket barn - til og med når det er far for mors liv under fødselen.

Og dette var litt om det Den katolske kirke stadig vekk har å ordne opp i.

Wigdel har ikke bare demonstrert total mangel på kunnskap om Human-Etisk Forbund. Han har også vist at han intet vet om sitt eget livssyn i de utalige utgaver det kommer omkring i verden - for mange steder står det også uendelig mye dårligere til enn det den katolske kirken er ansvarlig for. Se øst over - til den rusisk-ortodokse kirken, se sørover - til vekkelsesbevegelsene som herjer i Afrika og hvor syke hindres i å søke lege fordi de blir "helbredet" av mirakelpredikanter som svindler folk for hundrevis av millioner av dollar.

Med så liten vilje til å se sitt eget livssyns svineri er ikke Wigdel noen som helst seriøs debattant. Han er en vulgærapologet av verste skuffe. Ikke en gang Sommerfeldt er i nærheten av å være så uvitende og vulgær, heller ikke når han kritiserer HEF.

Lars Gule

Kommentar #42

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hadde Gule ved gitte anledninger brukt like sterke ord om islams heller mørke tradisjoner og skikker, hadde jeg tatt ham seriøst. Nå nøyer jeg meg med å le.

Kommentar #43

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Om ikke å vite

Publisert over 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Hadde Gule ved gitte anledninger brukt like sterke ord om islams heller mørke tradisjoner og skikker

Ikke dumt å følge med, for det har jeg gjort.

Lars Gule

Kommentar #44

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.
Grunnen til at vi er opptatt av religion er at religiøse i Europa har forfulgt annerledestenkende til alle tider (og Kristne som man krangler mest med begynte med det ca. år 400). Så for å eksistere som areligiøs må man forholde seg til religion.

Kristne er i dag den mest forfulgte kategorien.

De er forfulgt av ikke-religiøse i kommunist-Kina, Nord-Korea, Cuba og ble forfulgt i Sovjet og i de sovjetiske vasall-statene.

Å ensidig koble forfølgelse av "anderledes tenkende" til religiøse, er en del av HEFs forfølgelse av kristne.

Kommentar #45

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Oj da. Det er derfor det begås stadig nye overgrep av prester og nonner i den katolske kirke?

Det er mulig Gule stiller sterkere krav til prester og nonner enn andre grupper, og det gjør han helt rett i.

Men det begås overgrep i alle samfunnslag. Et fenomen som av ulike grunner er oversett og underrapportert, er lærere som begår overgrep mot barn, også i Norge. Det er antageligvis et mye større problem enn prester og nonner.

Kommentar #46

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Om premissene.....

Publisert over 8 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det er derfor det begås stadig nye overgrep av prester og nonner i den katolske kirke?

Jeg har aldri på noe tidspunkt sett at overgrep av seksuell art har vært ansett som en god etikk innen kristen tro og lære.  Ikke i bibelen og ikke i noen bekjennelses-skrifter.  Altså kan en slik praksis ikke lastes kristnedommen som sådan.  Disse onde gjerningene må altså være forankret i andre ting og det nærmeste vil da måtte være den menneskelige karakter.  Med tanke på trådens trådstarter er det mer enn merkverdig at Brun ikke tar et tak i egne rekker først, for maken til usaklighet Gule legger for dagen skal man lete lenge etter.  Dette er usaklig og ulogisk angrep på en pervertert utgave av kristendommen i Gules fantasi. Dette innbyr ikke til dialog, men til livsynskrig.  Det er altså ikke sant det standpunkt Brun-Pedersen innledningsvis inntar om dialog. HEF taler altså med 2 tunger.  Gule bør lære seg begrepet proposjoner og han bør lære seg litt om årsak og virkning.  Når biblene lærer oss at man ikke skal stjele og kristne stjeler, er altså ikke årsaken til at kristne stjeler at bibelen lærer at de skal stjele.  Dette er altså elementært men Gule forstår tydeligvis ikke dette.  HEF forstår heller ikke det menneskelig aspektet opp mot kristen etikk.  Man har enda ikke forstått at man ikke løser etikkens problem med en menneskehet som alltid har lidt under sin egen svakhet.  Gule kritikk mot den katolske kirke blir derfor usaklig for det Gule kritiserer er den etikk som menneskene bør forholde seg til og som den katolske kirke mener er til velsignelse for den enkelte og samfunnet.  Når folk f.eks. lever i hor og promiskuitet og endatil mener at det er slik det skal være, da blir selvsagt den katolske kirkes lære om prevensjon litt merkelig.  Men dette ligger nok for høyt og utenfor Gules bevisthet til at det er frukbart å si så mye mer om dette. HEF får driv med sin sekulærisme og relgionsbekjempelse, så får vi andre prøve å beskytte oss mot galskapen som best vi kan.  Jeg har ikke tenkt å la hverken Gule eller Fragell få frata meg troens gleder og jeg vil vidne om den til alle som vil høre på.  Jeg vil også anbefale alle som vil høre at de tar med seg sitt kristne livsyn inn hverdagen og la seg høre når anledningen byr seg enten det er privat eller offentlig eller i politikken.  HEF bedriver livsyns-kvakksalveri når de skal forsøke få noe fornuftig ut av det meningsløse univers. Det er både irrasjonelt og ulogisk og i siste instans uvitenskapelig.  Vil HEF lykkes bedre enn alle andre forsøk på å avrelgionifisere samfunnet og la "vitenskapen" bestemme hva som er det gode liv for borgerne? Høyest tvilsomt.

Kommentar #47

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Kristne er i dag den mest forfulgte kategorien.

De er forfulgt av ikke-religiøse i kommunist-Kina, Nord-Korea, Cuba og ble forfulgt i Sovjet og i de sovjetiske vasall-statene.

Å ensidig koble forfølgelse av "anderledes tenkende" til religiøse, er en del av HEFs forfølgelse av kristne.

De landene du nevner forølger/forfulgte annerledestenkende; både kristne, muslimer og jøder og andre religion/livssyn på forfulgt på lik linje. I muslimske land blir vel både kristne, jøder, bahá'í, hinduer osv forfulgt på lik linje. Men kristendommen er den største religionen, så i antall er de nok mest forfulgt ja. 

Men uansett hvor mye kristne blir forfulgt endrer det ikke det faktum at kristne også er ivrige førfølgere, både historisk og idag. Men så lenge mange kristne står så fast i 'kristne er snille, alle andre er slemme'-tankegangen vil de ikke slutte med dette av seg selv. 

HEF er eneste livssynet i Norge (jeg kjenner til) hvor trosfrihet er et grunnleggende element. Og for å få til det må man 'bekjempe' religioner/religiøse som har som grunnleggende element at annerledes-mennesker er annenrangs. 

Kommentar #48

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

HEFs felt-tog....

Publisert over 8 år siden

HEF skal ha et møte på Hamar 13/2.  Temaet er omskjæring av guttebarn.  Driver HEF omskjæring av guttebarn? Er det egen praksis de skal diskutere?  Nei, selvsagt ikke selvom det ved første øyekast kan se slik ut.  Dette er "livsyn-samfunnet" HEFs agenda. Man "diskuterer" andre livsynsamfunn, og vil i etterkant drive politisk lobbyvirksomhet og sette igjennom politiske forbud, basert på "forskning". Man finner alltid begrunnelser. Hva blir det neste? At bønn er uvitenskapelig og er ergo vil det være skadelig å la barna be aftenbønn. Derfor forbud mot aftenbønn for barn?  At kristendom er "uvitenskapelig" og derfor skadelig og derfor skal kristendomen undergraves og skyves ut som noe tåpelig og undøvendig?   HEF er intet livsyn. HEF fremstår som politisk lobbyorganisasjon for diskusjonslystne akademikere. 

Kommentar #49

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Gule demonstrerer

Publisert over 8 år siden

et nokså vanlig fenomen: En organisasjons største fare er overivrige tilhengere. Gule framfører en frådende religionshets som er verre enn det jeg trodde HEF sto for. Dette, sammen med flere andre innlegg fra ledende personer innen HEF viser til fulle at Sommerfeldts advarsel er helt på sin plass. At Gule, som til de grader lar seg rive med av emosjoner samtidig skal være en saklig akademiker og utreder, framstår som mer enn merkelig. Jeg har personlig erfaring fra tidligere av ihuga HEF-medlemmer som blander kortene. Slikt fungerer sjelden bra.

Kommentar #50

Reidar Mikael Mysen

12 innlegg  143 kommentarer

Sannhetssøkende mennesker?

Publisert over 8 år siden

Jeg synes det er bra at kirken får en motvekt i HEF. På denne måten blir vi nødt til å tilpasse oss et mangfoldig samfunn og blir således en mer inkluderende kirke. Hvem vil vel komme til miljøer der man blir fordømt for den vi er? Nei, vi vil komme til miljøer der vi er akseptert som vi er!

Vi har en Gud som elsker alle mennesker. Vi kristne tror at Jesus ER sannheten. Gud har skapt oss i sitt bilde og vi leter etter ham for vi er totalt avhengige av livskilden. Altså er vi sannhetssøkende alle mann! Det står i bibelen at man skal først søke hans rike. Så hvis alle er sannhetssøkende og Jesus er sannheten så er det vel ikke noe å frykte ved å miste litt tak på verden rundt oss!

Vi tør altså ikke å bevege oss inn i sannheten av frykt for fordømmelse. Ved en kirke som aksepterer et mangfoldig samfunn med fri livsutfoldelse innenfor et demokratisk rammeverk, vil vi gi opp vår kamp om påtvungen lærdom som er grunnlagt av noen sin fortolkning og gi rom for en lærdom der felleskap råder.

Personlig mener jeg at fortolkning av kristne tekster er åpen for diskusjon. Det å lage jordiske regler uten sikkert bibelsk belegg for å presse mangfoldet inn i en kværn av frykt for at hele samfunnet fordømmes av Gud er svært betenkelig. Det minner meg litt om fariseernes surdeig.

Nei, la oss gi folk frihet til egen sannhetssøking, uten at vi gir opp evangeliseringen. Vi er kalt til å spre det gode budskap og det skal vi fortsette med så lenge det er pust i oss. Det kan ikke noen ta fra oss noensinne, da får vi heller dø som martyrer!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere