Roy Vega

59

Arbeiderpartiet 125 år - Makt, avmakt og kollaps

Arbeiderpartiet er 125 år i dag. For inneværende periode er hovedparolen “Mer trygghet – mindre kriminalitet”. I slagskyggen råder avmakten, i det makt og myndighet sauses sammen i det som minner mer og mer om en russisk nomenklatura.

Publisert: 21. aug 2012

Bare for å ta det siste først, om utvikling og ikke minst innvikling på maktens tinder:

I følge Dagens næringsliv og NTB blir Øysten Mæland justisminister Faremos rådgiver, etter at Faremo avsatte Mæland for åpen mikrofon fordi han manglet hennes tillit. Mæland skal i følge kontrakten ha samme basislønn som tidligere, og overgangen skjer på grunnlag av den samme kontrakten der den samme Mæland er sikret adekvat retrettstilling. Igjen et eksempel på at makt og myndighet vokser sammen og gir lunefulle og til dels ulmende demokratisk underskudd. Vi blir alle tvunget til å stille oss spørsmål om Øystein Mælands egentlige rolle og plassering, i forhold til makt og myndighet. Han har blitt til et skoleeksempel på sammensausing av nettverk på maktens tinder.

Det sammenvokste makt- og myndighetselementet er slik at du og jeg ikke lenger vet hvem vi egentlig forholder oss til. Linjene i beslutningsprosesser går på kryss og tvers, gjennom klanfamilier, forlovere, venner og venners venner. Noen har snakket sammen. I slikt monn at vi ved Arbeiderpartiets 125 årsjubileum klart står på tersklene til å få en nominell fasadestruktur med regjering, storting, departement, direktorat og fylkeskommuner, mens en reel maktstruktur ligger i et stadig tettere person-nettverk rundt Arbiderpartiet som minner mer og mer om en russisk nomenklatura.I Russland hadde man Det Øverste Sovjet med sine to kammere, og folket stilte som delegater. Men bak denne fasaden lå et partiapparat med sin egen elite som satt i byråkratiet i flere ledd og i flere provinser, i sovjeter og oblast. Og de gjorde seg store anstrengelser for å sikre kontroll med media. Hva med Norge i dag? Om ikke analogien er direkte overførbar bør enhver med noe grad av kritisk blikk se det ideologiske slektskapet.

Media som medspiller?

Selv lojalitetesrekkene i media antar ekle proporsjoner. I rettferdighetens navn skal det sies og skrives at vi ser noen blaff av kritisk journalistikk rettet mot Makta i disse dager, men det kan være situasjonsbetinget noen dager etter 22. julikommisjonens rapport. For, legg merke til dette: Det måtte en offisielt oppnevnt kommisjon og en avgitt innstilling til før media skulle bråvåkne.Det var veldig lang tid etter 22. juli 2012.

Media-Norge penslet og farget av enorme, årlige, statlige subsidier, og et ditto lisensbasert, statlig kringkastingsforetak med 3 500 ansatte som landets fremste opinionspåvirkende organ – og nå (etter oppkjøpet av Edda media) en meget svulstig A-presse som sammen med LO er i ferd med å kjøre i gang valgkampen for Arbeiderpartiet. Til svimlende summer og høyder. Det hele tar seg slett ikke penere ut om en hel flokk fra den politiske undergrunnen i gamle AKP (Nå Rødt!)  fusjonerer med LO som buffer, opp mot  Arbeiderpartiet i de store byene. Det er så en kan beklage at den gamle LO-høvdingen Kondrad Nordahl og Haakon Lie er død. Det hadde forsåvidt holdt med en ny Trygve Bratteli også, som på linje med de nevnte forstod å sette opp grenser mot det totalitære svermeriet, enten det nå kom fra Stalin eller Hitlers ånder. Oddvar Nordli ble den siste mohikaner i Arbeiderpartiet, før maskeradene tok til med Einar Førde og Gro Harlem Brundtland, først i miljømanesjen, så bak kledelige og tidsriktige, men dog egendefinerte multikultur-plakater. Trykket kunne settes inn mot kirkens og kristenfolkets røtter, under henvisning til at det tross alt er flere religioner der ute og her hjemme, og i liberal forstand lyder dette vakkert, inntil du skal snu deg og formidle det til nye generasjoner: Et alt blir øyeblikkelig til et ingenting, og så er vi der vi var før Kirkemøtet på Moster og Slaget på Stiklestad, der hele ryggraden i lovverket utfordres sammen med det kulturelle limstoffet som holder landet vårt sammen. Å tulle med dette utløser selvgenererende prosesser som i sin konsekvens kan undergrave demokratiet og polarisere det politiske liv i den grad at vi får akkurat det kaos totalitære svermere drømmer om. Derfor ser vi ekstremister av alle avskygninger er i ferd med å danse på bordene nå.

Vi går liksom snart tom for medier som virkelig kan sette kritiske spørsmål oppover, samtidig som en diskret bortvelgelse av aktualiteter som setter maktens indre sirkler i et dårlig lys har tiltatt som fenomen. Vi har som de rene unntak fått en del kritiske oppslag etter 22. julikommisjonen la fram sin innstilling, men det kan være utslag av et rent pliktløp.

Mælandsaken nok et eksempel

Øystein Mælands utgang og inngang til og fra justisminister Grete Faremo blir til nok et skoleeksempel på sammensausing av makt, myndighet og rollespill på toppen av norsk politikk fortiden.

For å repetere: Politidirektør Øystein Mæland måtte gå fordi han manglet tillit hos justisminister Faremo. Det har de fleste fått med seg. Kanskje også fordi Arbeiderpartiet ønsket å legge trykket på politiet sammen med sine voksende lojalitetsrekker i media? I den grad vi skal tro Dagens Næringsliv, blir altså den samme Øystein Mæland nå Faremos personlige rådgiver. Intet mindre.

Nå er vi kjent med at avgående politidirektør Øystein Mæland er statsministerens forlover, og satt som ansvarlig for veldig mye i Oslo AUF da Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon drev på det verste med medlemsjuks for å sikre seg millionbeløp fra statskassen. Men Mæland kan selvsagt være en dyktig kar for det. Det blir som gamle AKP’ere som har flokket seg i sentralredaksjonene og i redaktørstillinger i våre medier. Noen av dem vil kunne gjøre en utmerket jobb, men det er frekvensen, hyppighet og tetthet av ‘mini-staliner’ som får en til å heve øyenbrynene. Ser vi på maktstrukturer får vi følgende utfordring:

Makt og avmakt

Sitter du i stillinger på toppen av Arbeiderpartiet, som minister, statssekretær, rådgiver, politiker eller byråkrat i departementer og direktorater følger det utomatisk reell makt og privilegier med. Fra sosiologiens område kjenner vi begrepet modellmakt, og jeg innrømmer gjerne at noen av mine teoretiske favoritter er Pierre Bourdeu og Michael Foucault, som begge er solide marxister i et utgangspunkt, men som likevel hver på sin måte har kritisert både private og statlige maktstrukturer så opp og i mente at det i sin konsekvens dreier seg om ideologisk kanibalisme. Bourdeu i sine fantastiske utlegninger om symbolsk makt, som ligger utenfor de faste strukturene, (jamfør sammensusingen av makt og myndighetsroller i dagens Norge), men likevel altså som en fast del av eksisterende maktstrukturer. Bordeu viser til sosiale elementer, rom og forum, språkets betydning og ikke minst definisjonsmakten.

Den franske filosofen Michael Foucalt befant seg til sin død langt ute på den politiske venstresiden, men var på linje med Bourdeu likevel en fri tenker som tok et oppgjør med statsmakten og ikke minst maktsystemenes mer eller mindre skjulte metoder for kontroll av enkeltmennesket. Etter Foucalts eksempel på makt og kontroll burde vi alle kiles inn i en gigantisk blokk der Staten/Makten kunne se alle våre bevegelser utenfra gjennom store, enveis vindu, uten at vi hadde mulighet til å se ut. Slike bilder var en viktig del av Foucaults kritikk og tilnærming, som store deler av fransk venstreside applauderte.

I Norge er den politiske venstresiden i full oppløsning, og nesten ute av stand til å tenke selv, trolig fordi de alt for sent forstod at den religiøse statsforherligelsen og støttevirksomheten for det statsbærende partiet i og utenfor mediene ikke bærer noe sted. Nå gjenstår forsteinelsen og forvitringen.

Jeg har skrevet det før, men gjentar det gjerne, siden det er Arbeiderpartiets 125-årsjubileum i det jeg skriver ut disse linjer: Partiets ideologiske faneflukt og maskerade fra miljø til multikultur-doktriner er og blir helt ødeleggende for partiet. En kan ikke vedta entusiasme, langt mindre skape det over slike syntetiske konstruksjoner, som trolig kan spores tilbake til Einar Førdes, Arne Treholts og Gro Harlem Brundtlands rolle i Arbeiderpartiets prinsipp-program som ble formet i perioden 1978 til 1980. Man ender opp i en sant fraseland med nyord som paradoksalt nok kanskje rammer innvandrerne mest, når alt kommer til alt. Rett og slett fordi multikultur-doktrinen først og fremst synes å være designet for å konsolidere og videreføre en ideologi som egentlig kom så aldeles i klem under Berlinmuren.

Venstresiden i Frankrike kritiserte skikkelser som Yassir Arafat nord og ned på grunn av hans totalitære svermerier. Kanskje mest fordi man hele tiden har hatt det privilegium å ha åpne arenaer for fordomsfri politisk diskusjon i Frankrike. Kan du huske noen eller noe som gav kritiske innspill i forhold til Oslo-prosessen og fredsprosessen? Om du føler deg kallet, begynn gjerne med Faseprogrammet til den dominerende Fatah-fraksjonen i PLO, av 1974.

Selv Chateu Neuf var et pustehull

Tro meg: Jeg savner lørdagsdiskusjonen i Chateu Neuf i Oslo i 1980-årene, selv tett omgitt av fresende AKP’ere i palestinasjal, som helst bare ville snakke om Pol Pot og Arafat. Javisst ble jeg kalt «klasseforærder» (fortid fra en lite småbruk i Trøndelag, fulgt av en periode som uteligger), men jeg ble etter hvert så vant til mobbingen at det gikk seg til likevel og gikk på talerstolen med støtteinnlegg til alt fra den ikke helt politisk korrekte Ole Paus, Christian Vennerød til redaktør Christian Christensen, og det var egentlig interessant og arti. En kunne tillate seg å le, kan jeg huske. Vel, det var en viss kontakt med Den Konservative Studentforening (DKSF), de var pene i tøyet, velformulerte og kanskje med en noe for nesegrus beudring for en kapitalisme der pengene alene syntes å dominere vel mye i tenkesettet. Likevel, det var til å leve med, i det minste på sidelinjen, i det minste som klasseforæder. 

Myndighet og handlingslammelser

Som en funksjon av makt kommer myndighet. Men dersom person- og parti-nettverkene er for store og sterke undergraves snart myndighetsfunksjonen. Ikke bare fordi den blir hemmet i sine beslutninger, på grunn av at uformelle personklikker over de fleste beslutningstagere og aktører på lavere nivå, men fordi den reelle myndighetsfunksjonen reduseres i den grad at det kan gå på bekostning av hele samfunnskontrakten et statsbærende parti og en regjering er forpliktet på. Her ligger det en entydig mandat til å beskytte oss, kollektivt og som individer. Jamfør Arbeiderpartiets fremste parole: “Mer trygghet – mindre kriminalitet”. Skal en slik parole la seg gjennomføre må det en grunnleggende troverdighet til, knyttet til et reelt folkestyre, delegering av makt og myndighetsfunksjoner som er lesbare og avgrensede i forhold til politiske posisjoner og stillingshjemler. Ligger det kjeder av nettverk på kryss og tvers gjennom dette vil hele myndighetsfunskjonen stivne, og vi kan nærme oss en smertegrense og en faregrense helt samtidig. Det smalt gjennom denne grensen 22. juli. Terroristen var hvit og norsk, men det fritar ingen for ansvar, makt og myndighet til å sikre at en terroraksjon i dette omfanget kan hindres eller reduseres. I sin konsekvens fikk vi et nytt 9. april 1940 veltende inn over oss.

Debatt-ørken og De fornemmes forbund

I Norge er det den reneste debatt-ørken for tiden, der bloggene og sosiale medier får være en trøst, som politiske reservater, og deres snert og slagkraft er symtomatisk nok økende, slik nærradioene gav et nesten anarkistisk kikk da NRK-monopolet endelig sprakk ved inngangen til 1980-årene. Jeg sitter bare og gruer til at en håndfull autoriserte rikssynsere tar på seg studio-til-studio-skoene og skal fortelle oss hva vi skal mene om regjeringen og Arbeiderpartiet np.

Hvor er prinsippdebattene? Plopp! Og så forsvant kristendomsfaget ut av norsk skole. Plopp! Så ble Grunnlovens paragraf 2 endret. Og stakkars den som måtte stille et kritisk spørsmål. Han eller hun er etter den sterkt utvidede definisjonsmakt øyeblikkelig "ekstremist". Når det er nevnt, De fornemmes forbund satt øredøvende tause fra det første høringsutkastet om de forestående grunnlovsendringene som kom i 2008!

De fornemmes forbund befinner seg litt over på den politiske høyreside, og er fortiden rikelig forsynt med flatskjermer på rundt 50 tommer og i velstelte hjem, de teller penger og klager fælt over tingenes tilstand i Kongeriket. Og det meste har de snart rett i. Og ja, skattetrykket er for høyt og eiendomsskatten er fæl. Snart kan du vel si nesten hva som helst stygt om den sittende regjeringen og Arbeiderpartiet, og det stemmer. Men gjør de noe selv,  i De fornemmes forbund? Nei, aldri. De har sin egen iboende passive rutiner og konformitet, der kritikken lyner til foran flatskjermene. Rett skal være rett: Noen av dem har blitt tastatur-revolusjonære. Farlig mange fra dette forbundet har avlet blåruss, som overløpere, som Vårherres blindebukk, på en karrierestige til de nest øverste etasjene, der man døgnet skal rasjonalisere og effektivisere og omlegge. Årslønnen er det ikke noe å si på. Denne eiendommelige hybriden av den råeste del av mammon-kapitalismen og et stivnet sosialdemokrati øker elite-tendensen i Kongeriket, i den grad at vi egentlig har en tilstand som til forveksling minner om embedsmannsstatens mørkeste sider i første halvdel av 1800-tallet, der det måtte en Hans Nielsen Hauge og en Ole Gabriel Ueland til for å ta folkestyret tilbake. Egentlig syns jeg sentrumspartiene svikter totalt i forhold til sine historiske røtter, og ikke minst ideologi. De har meldt seg kollektivt inn i De fornemmes forbund og blitt til statister under et statsbærende parti med en definisjonsmakt og mediemakt som øker det demokratiske underskuddet for hver måned som går.

Som en del av De fornemmes forbund av likegyldige og passive sitter mange vaffel-kristne, og får fortrinnsvis søndager servert et par bibelvers, noen megetsigende betraktninger gjennom 20 minutter etterpå, og så er det vafler! For å stæsje opp atmosfæren kommer to eller tre lovsanger på powepoint opp etter veggen. Forrige søndag var det Thorvald Stoltenberg som berettet om “Håp” fra en kirke i Harstad, og tildeldigvis hadde NRK landsdekkende direktesending fra den samme politiske messen, som startet presis klokken 11.00. For de av oss som den samme søndagen hadde kommet seg opp til de som inntil nylig var et veldig musikalsk reservat kalt «Sangtimen» i NRK, så vet vi at sangtimen nå i halve sendetiden har blitt snakketime. Nevnte søndag var det arkivopptak med Erik Bye, som var sakset i egne refleksjoner over et Skaperverk omtrent slik folk så det hele før slaget på Stiklestad, fulgt av gjennomlesning av Byes egen vise Vårherres klinkerkule. Jeg tar dette med for å illustrere et tidsbilde, i et år der en sentral utsending fra den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO stod som hovedforedragsholder på Olsokkvelden på Stiklestad. Jeg satt der selv med en klump i halsen og hadde det fælt. Det var verre enn jeg trodde, men dette har jeg skrevet om her.  

Og så stivner det! Der sitter de til de går hjem, De fornemmes forbund, og gir ellers ingen lyd, som om de ikke er en del av denne verden! Som om Jesus noen gang skal ha sagt at du skal stille deg opp foran bildet eller symboler av og for Ham - og forbli stående.

På bildet under her går Anders Behring Breivik opp Grubbegata 22. juli i fjor, i fulle, selvlagede kostymer med hjelm og det hele, etter å ha parkert en stor kassebil rett utenfor veggen til statsministerens kontor.

Det gikk en merkelig antrukket mann opp Grubbegata, 22. juli i fjor. Han parkerte som vi vet en stor kassebil full av sprengstoff foran statsministerens kontor. Det kunne vært Al Qaida, som i følge Breivik selv 17. april i Oslo Tingrett var hans operative forbilde.

Hadde et minimum av skallsikring og sikkerhetsrutiner vært på plass ville denne terroristen aldri nådd fram til Utøya, langt mindre klart å ødelegge deler av de mest sensitive bygningene av Oslo sentrum. Enn om det hadde vært tre Breivik'er i aksjon, som profesjonelle terrorister denne dagen?

Der står altså Norge under Arbeiderpartiets 125 årsjubileum. Jeg vet ikke om hovedparolen “Mer trygghet – mindre kriminalitet” henger på veggen bak dem, men det er noe med dagens Norge som sier meg at det er tid for politisk forandring i Kongeriket.

Folkestyret må tas tilbake. 24. september åpner LO valgkampen, sammen med et imponerende medieapparat. La oss se hvor folket og landet går denne gang, men se å kom deg opp av stolen! Ikke overlat arenaen til "andre", og så forbli en del av De fornemmes forbund, som egentlig blir til en stillsittende statist, som en del av en implisitt støtteapparat, som slumrende mediekonsumenter for det alt annet enn sunne maktapparatet i dette landet. Lær av Hans Nielsen Hauge og Ole Gabriel Ueland.  

Roy Vega

21.08.2012

roynorvega@gmail.com

http://royvega.blogspot.no/

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jarle Mathiassen

9 innlegg  138 kommentarer

Iflg.marxistiske ideer - som flere i Stoltenberg-regjeringen støtter seg på

Publisert over 8 år siden

Iflg. marxistiske ideer - som flere i Stoltenberg-regjeringen støtter seg på, er vår kristen-humanistiske kulturarv en sperre for utvikling henimot det klasseløse Utopia som ble kastet på søppelhaugen med Berlinmurens fall.
Sågar våre kulturelle nasjonalsymboler og fotavtrykk  - ”Stiklestad og 29. juli”, blir av utenriksminister, kulturminister og palestinakomite/Rødt-tilhørende kulturleder, ofret på det multikulturelle alter. Her ble PLO-terroristen Yassir Arafats dronning Hanan Ashrawi invitert som hovedtaler under temaet ”dialog”. Ingen jøder eller israelere blir invitert – for balansens skyld. NRKs kritiske søkelys til dette AP-regisserte PLO-skuespill, var fraværende.
NRKs statsansatte er blitt svært stuevarme i rollen som politisk talerør for revolusjær-romantiserende koryfeer nært tilknyttet AP-sentralmakta.

APs mulitikultur-doktrine er eksempel på det sentralstyrte partis manglende dialog med folket, mens man bedriver en naiv ”dialog” med alskens totalitære, fundamentalistiske ismer/bevegelser. Kanskje derfor har sentrale maktpersoner i APs lukkede rom fått omdøpt en utslitt ”kultur-marxisme” til det mer stuere ”multikultur”-begrep.
Dette er mer salgbart enn den kulturmarxisme hvis ideologi ble kastet på skraphaugen med Berlinmurens fall.
APs mulitikultur-doktrine kamuflerer for deler av venstresidens forsøk på å resirkulere/relansere sitt ideologiske vrakgods.

Nedbygging av vår flertusenårige kristen-humanistiske kulturtradisjon har alltid vært marxisters mål.

Det er ikke uten grunn at SV (partilederen er marxist) og det AKP-ml funderte Rødt nå ser seg tjent med å spille på lag med den statsbærende AP-maktelite.

Det er svært udemokratisk– nesten stalinistisk, at dette for det norske folk viktige kulturspørsmål, aldri er blitt løftet ut av AP-maktens lukkede rom.

Demokratisk underskudd blir stort når en sentralmakt- med selvbestaltet definisjonsrett, trer sin doktrine ned over hodet på befolkningen i et grunnleggende viktig kulturspørsmål.

Det demokratisk underskudd blir ikke mindre av mediesituasjonen i Norge som bærer preg av en ideologisk venstrevridd Statskanal, som er 100% lojal til det statsbærende parti.
Er det på tide å revurdere mediers sugerør ned i Statskassa?

Alle nordmenn flest ser hver dag at fundamentalistisk politisk islamismebryter fullstendig med vår kristen/humanistiske demokratiske kulturtradisjon. En særnorsk såkalt politisk ”korrekthet” fører til  at et demokratisk naturlig kritisk søkelys på fundamentalistisk islamske er fullstendig fraværende. Norsk naivitet?
Definisjonsmaktens koryfeer er blitt stuevarme når de sågar stempler meningsmotstandere av denne AP-politikk med ”honnørord” som rasist, anti-jihadist, islamofob og høyreekstrem.

Det multikulturelle fellesskap må ikke forveksles med den kulturmarxisme som på ideologisk grunnlag anser vår vestlige kristen-humanistiske flertusenårige kulturtradisjon som ”opium for folket”.

Venstresidens kultur-marxister vil lykkes
i den grad ”demokratiet ” gir dem mulighet til å frakoble/sidestille vår flertusenårige kristen-humanistiske kulturtradisjon med ”alt annet” – bl.a. den totalitære islamisme, som ikke aksepterer vår kultur ved siden av sin egen dominante kultur. Den multikultur som deler av den radikale venstreside lefler med, er like naiv som den er et konfliktskapende feilsteg for norsk samfunnsutvikling. Venstresidens ”dialog”/lefling med totalitære ismer - marxisme, kommunisme, sosialisme og islamisme, er intet nytt historisk fenomen. SVs plassering under sperregrensen og AP stadige tilbakegang på meningsmålingene, tror jeg er folkets protest mot politikeres og mediers fortsatte lefling med alskens totalitære ideologier.

Kommentar #2

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Nå skal det bli interessant å se

Publisert over 8 år siden

hvordan maktens støtteapaprarat reagerer på denne jubileumstalen. Blir det en reprise på helgens forestilling der maktelitens pitbullterriere bruker kravet om "ytringsansvar" til å kneble ytringfriheten nok en gang?

I denne strategien inngår gjerne sterke anklager om manglende folkeskikk, mangel på etisk ansvarlighet og en sterk moralsk og følelsesmessig indignasjon som paradoksalt nok gir seg utslag i en strøm av skjellsord og en adferd forøvrig som slett ikke er forenlig med et krav om anstendighet hos dem man mener har opptrådt uanstendig!

I neste omgang resulterer dette i en ond sirkel av mer eller mindre gjensidig skittkasting og verbale slag under beltestedet som ikke er et forum som kaller seg selv verdidebatt verdig.
Dette resulterer så igjen i at moderator mister hodet og begynner å sensurere så å si i hytt og pine.

Nettoresultatet av dette er at ytringsmonopolet styrkes, og ytringsfriheten svekkes...  

Kommentar #3

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Makten er vanskelig

Publisert over 8 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

For å repetere: Politidirektør Øystein Mæland måtte gå fordi han manglet tillit hos justisminister Faremo. Det har de fleste fått med seg. Kanskje også fordi Arbeiderpartiet ønsket å legge trykket på politiet sammen med sine voksende lojalitetsrekker i media? I den grad vi skal tro Dagens Næringsliv, blir altså den samme Øystein Mæland nå Faremos personlige rådgiver. Intet mindre.

Det er mye snakk og makt og maktmennesker. Vi ser dette på diverse blogger, og i stor grad i innleggene her i Verdidebatt. "Noen har snakket sammen", er en kjedelig gjenganger. Det er for meg dödskjedelig å lese om konspirasjonsteorier, og om hvordan byråkrater og politikere råtter seg sammen for å beholde makten. Vanlige folk har hatt mulighet til å avfeie koryfeene i Arbeiderpartiet i mere enn 75 år, men gjenvelger allikevel folk fra dette partiet. Hva kan det komme av ?

Jeg tror mye av problemet i norsk politikk er at politikerne ofte er hjelpeslöse til å bruke makten på en konstruktiv, önsket og villet måte. Politidirektoratets hjelpelöshet er et godt eksempel for å illustrere dette. Storberget detaljstyrte Politidirektoratet, og andre maktinstitusjoner, under hans departement. Dette var selvfölgelig ikke vellykket. Politikerne har helt sikkert önsket seg det beste for befolkningen, men evnen svikter dessverre.

9. april kom som et sjokk, der forsvarspolitikken hos AP var styrt ideologisk. Politidirekoratet har ikke blitt styrt ideologisk, og prosessen i mot den ulykkelige dato 22/7 skyltes manglende organisasjon og ledelsesutvikling. Bekjentskaper er som oftest av det gode. Jeg vet hva mine bekjentskaper er gode for, og derfor velger jeg dem fordi jeg vet at de kan utföre jobben. APs bekjente kunne ikke jobben, og det betaler partiet i dag en usedvanlig höy pris for..

Kommentar #4

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Hadde et minimum av skallsikring og sikkerhetsrutiner vært på plass ville denne terroristen aldri nådd fram til Utøya, langt mindre klart å ødelegge deler av de mest sensitive bygningene av Oslo sentrum. Enn om det hadde vært tre Breivik'er i aksjon, som profesjonelle terrorister denne dagen?

Hva foretok Bondevik regjeringen seg da den ble innsatt i oktober 2001, ca 1 mnd etter terrorangrepet i USA? 

Kommentar #5

Henrik Christensen

0 innlegg  7 kommentarer

Udugelighet og Konsekvenser

Publisert over 8 år siden

Du skriver godt og interessant Vega. Spesielt interessant har dine Artikler om arbeiderpartiet vært.

Vi fikk rapporten fra 22. juli om sikkerhet og beredskap. Den avdekket det mange har vist lenge - bortsett fra de som var/er ansvarlige.

Hvilke konsekvenser får så dette for de ansvarlige som har vist sin udugelighet i sine godt betalt offentlige stillinger?

Vi så et PST sjef som listet seg vekk etter å ha lekket hemmelig informasjon på direkten og Storberget som nå skulle ha mer tid til familien etter at katastrofen var et faktum. Og Killengren som var så dyktig og godt likt at hun både skulle forlenge sin engasjement og senere bli departementsråd i Ap staten, bare for å nevne noen få.

Ansvarlighet og redelighet ser ut til å mangle totalt. Udugelighet ser ut til å premieres.

Kommentar #6

Verdidebatts Moderator

6 innlegg  23 kommentarer

Saklig

Publisert over 8 år siden

Vi ber debattantene holde seg til saken.

Kommentar #7

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Den franske filosofen Michael Foucalt befant seg til sin død langt ute på den politiske venstresiden, men var på linje med Bourdeu likevel en fri tenker som tok et oppgjør med statsmakten og ikke minst maktsystemenes mer eller mindre skjulte metoder for kontroll av enkeltmennesket.

Hvordan tror du en Foucault ville bli møtt i Norge?

Kommentar #8

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Michel Foucault ville blitt definert som høyreekstremist

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Hvordan tror du en Foucault ville bli møtt i Norge?

Ser moderator mener vi skal holde oss til saken, og saken er her fokus på systemkritikere på den politiske venstresiden, som relevans i forhold til Arbeiderpartiets 125 årsjubileum.

Til Robin:

Omsatt til vår tid ville Foucault garantert, med sin eksplisitte systemkritikk blitt betraktet som "høyreekstremist", i det etter hvert så sterkt utvidede ekstremistbegrep i vår hjemlige politiske andedam? Hans bilder på makt og avmakt tror jeg en dag blir minst like legendarisk som boken Selvmordet av Emile Durkheim. Selv har jeg også hatt sans for Michael Appel, også en marxist, som blant annet har pekt på maktstrukturer, maktkulturer og modellmakt, spesielt knyttet til rammeverk, økonomiske sanksjoner og læreplaner i skoleverket; skrevet ut i en tid da marxister flest var i opposisjon.  Slik må vel Michael Foucault kritiske tilnærming sees også? Han formet vel sin systemkritikk i en tid da statsforherligelsen var på lavmål blant intellektuelle i Frankrike.

Roy V

Kommentar #9

Hallvard Jørgensen

78 innlegg  1479 kommentarer

Spørsmål

Publisert over 8 år siden

Hei, Roy, takk for ditt lesverdige innlegg. La meg fyrst seie at eg ikkje her vil ha nokon offisielle meiningar om det du skriv her, verken i det eine eller andre retninga. Men, ja. Du skriv om dei "vaffelkristne" som har vorte ein del av "det fornemme selskap." Dersom du skal vere så konkret som mogleg; kva tenker du så at dei "vaffelkristne" skulle gjort, som dei ikkje gjer no?

Kommentar #10

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

PC-radio eller Youtube

Publisert over 8 år siden

Jeg savner så en seriøs radio-kanal - som ikke støttes av de statsbærende myndigheter. Ellers disse frie radiokanalene blant annet Radio Norge - der er det kun MEST FLEIP - eller løp og kjøp-oppfordringer. Det er SÅ slitsomt.

 

Kan ikke DU og dine meningsfeller ha en debatt og legge dette på youtube. Gjerne debatt med noen fra de andre partiene, så vi kan få høre noen fra en annen politisk side enn akkurat fra AP&CO-delen.

Annonser gjerne også i pressen (hvis de tar det inn da) - det er vel i tilfelle kun kristen-avisen Idag som vil ta dette inn. Radio er et veldig viktig medium - for her sitter folk i biler og hører på sendinger og stort sett er et fra denne NRK med sine mange kanaler, slik at det ikke blir noe reellt valg. Fleipe-radio-kanalene er jo bare til folke-degenerasjon - vi trenger folke-opplysning til ALLE tider. Ikke bare "det var da det og itte nå".

Ta med deg folk og diskuter og debatter og legg ut på Youtube. Annonser det slik at det kan nå ut og ikke bare til spesielt interesserte. Lykke til.

Kommentar #11

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Vaffelkristne og De fornemmes forbund må erkjenne politisk ansvar

Publisert over 8 år siden

Siden Kirkemøtet på Moster i 1024 fikk vi forpliktende kristne verdigrunnlag inn i det statsbyggende lovverket, som bekrefter en kime som ligger i lovverk hamret inn i steintavler, holdt oppe av Moses. Det er et formidabelt prosjekt, som i motsetning til hva mange tror - nettopp åpner for demokratiet. Vi må ha en rammeverk, vi må ha bunnplanker og synlige veimerker i et samfunnssystem, i en samfunnsstruktur. Selv Aristoteles, kanskje den filosofen som er mest kommunisert av alle, kom til at det måtte være en skaper bak verdensaltet, bak det skapte. Ut fra dette har selv vitenskapen faktisk et ankerfeste, ut over Darwin, selv om det gjennom de siste tiårene er most inn mye flat darwinisme. Nok om det.

Essensen her er samfunnsansvar. Husk, verdigrunnlaget vi tar for oss ligger inne ved kimen av demokratiet. Hans Nielsen Hauge satte i marsj, tvers gjennom potetåkrene, kratt og steile fjordtarmer for å ta tilbake demokratiet da han så at kirkens maktgrunnlag ble misbrukt i fusjon med en stadig mer svulstig politisk elite. Vi har tre skoleretninger i det som her skjer:

1) De som betrakter seg som "himmelborgere", og som vil bruke all sin kraft på åndelig arbeid. (Fil. 3.20),

2) Kristne som mener de gjennom konkret, politisk engasjement kan bidra til å sikre og konsolidere verdigrunnlaget, og verne om familien som den minste cellen i demokratiet, og samtidig sette opp synlige advarsler når noen forsøker å rekonstruere både kulturhistorien og det reelle verdigrunnlaget ut fra mer eller mindre skjulte ideologiske preferanser og intensjoner. (Jfr. PLO som hovedforedragsholder på Stiklestad Olsok-kvelden).

3) Vaffelkristne og andre i De fornemmes forbund, som gjerne møter opp på ett og annet menighetsmøte, noen med et majestisk ytre og lange skritt, er knyttet til en eller annen institusjon, smiler litt sånn skjevt og kledelig fromt til hverandre og har et mer eller mindre passivt rollespill gående i egendefinerte sosiale koder og rammer, hvor de ellers egentlig ikke tar noen grep i forhold til Gud og samfunnet omkring; ut over det som ligger avgrenset til egennytten og eventuelle honorarer som følger med. En eksistens der ordet "kristen" snart er redusert til et kjekt begrep, men gjerne samtidig litt hevet over de andre rundt en, og gjerne ordnet, beskyttet og skjermet i et meningshetshierarki, stadig med en rekke uskrevne kulturelle koder. Det kan ligge en usynlig mur rundt det hele. Dømmesyken er der gjerne, slik at man til enhver tid - og over vaflene - forbeholder seg retten til å peke på andre usømmelige ikke-kristne, som i realiteten kanskje er langt mer tolerant og gode mennesker enn en selv. Stikkordet er kristen som rollespill under pkt. 3. Denne gruppen er svøpe i vår hjemlige kultur.   

Jeg kræsjer tidvis med den sistnevnte gruppen, som stadig smiler litt stivt og er høflige, men som er ekskluderende for enhver som går utenpå A4-formatet og tenker på egen hånd, kanskje i Hans Nielsens Hauges ånd og landskap. Og som taler bondens språk for mye. 

Gruppe 3, de vaffelkristne og De fornemmes forbund må vekkes fra egne lenker. Henvis til Pet 2, 13-17, Rom 13, 1-7, Matt 22,21, 1. Tim 2.1-2.

Gruppe 1 preges også av introverte grublerier, økende depresjoner, gjerne fokusert mye på synd, dom og straff (underforstått slik de selv til enhver tid definerer syndene utenom sin egen sfære), og eller slik ordnet og oppstilt psykososialt at de fleste der ute har en streng Dom i vente, hvor helvetes porter venter enhver som tramper i utakt. De er opptatt av Endetiden som noe stort, fælt og dystert, sukker ofte, myser, med mange rynker mellom øynene. De har gjerne året de lever i som året for Dommedag. Alt går likevel rett vest, så en kan like gjerne sette seg ned og ikke bry seg om noe som helst. For snart skal Herren komme å dømme alle andre til fæl straff. Og da kan Arbeiderpartiet bare ha det så godt. Altså består både Gruppe 1 og 3 av folk med betydelig utviklingspotensialer, dersom noen peker ut retningen. Nå må de opp av stolene. Mye står på spill, og det dreier seg om å redde og sikre verdier, veimerker, rammer og kort sagt en kulturarv som er verd å kjempe for. Andre har gått foran og brøytet vei. Altså - Ut!  

(Vel for å illustrere og karikere miljøet har jeg satt ett og annet på spissen, men hovedinnholdet står ved lag).

Guds fred i stuen!

Roy V

Kommentar #12

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Nore Radio har eget App og bra musikk!

Publisert over 8 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Jeg savner så en seriøs radio-kanal - som ikke støttes av de statsbærende myndigheter. Ellers disse frie radiokanalene blant annet Radio Norge - der er det kun MEST FLEIP - eller løp og kjøp-oppfordringer. Det er SÅ slitsomt.

Jepp, vi mangler både uavhengige nyhets- og aktualitetskanaler i dette landet, men for meg er det savnet av norsk musikk og salmer som er størst. Radio Norge og P4 er jo snart bare kopier av NRK!

Nå risikerer vi å bli slettet for avsporing av Moderator, så vi bør ile til og presisere at diskusjonen fortsatt handler om livet i Arbeiderparti-staten.

Klikk her: Norea Radio

Roy V

Kommentar #13

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Og det livet

Publisert over 8 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

så vi bør ile til og presisere at diskusjonen fortsatt handler om livet i Arbeiderparti-staten

synes eg er svært så bra.

Kommentar #14

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Ja , vi kan vel enes om at vi på mange måter fortsatt har det bra i Norge

Publisert over 8 år siden

Om det er på grunn av eller på tross av AP-styret, er det visst ikke like lett å enes om. Vi har vel ikke brukt opp velsignelsene fra våre forfedre enda, de som bygde landet.

Våre forfedre forstod nemlig allerede for 1000 år siden at
"Med lov skal landet bygjast, og ikkje med ulov øydast"


Nå har vi fått en generasjon som har begynt å ødelegge  landet med den ene uloven etter den andre, og det er vel bare en veritabel flom av oljepenger som fremdeles holder skuta flytende. Men det er risikosport å seile i tåka uten los. 

Å hive kristendommen ut vinduet, er jevngodt med å kaste losen på havet når det ligger ukjent farvann foran oss, og tåka kommer sigende... 

Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ojoj

Publisert over 8 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Nå har vi fått en generasjon som har begynt å ødelegge

Dette var dyster tale, Søyland.  Ikke se så mørkt på ting, da.  De fleste av oss har det bedre enn de fleste andre i verden.  Jeg har problemer med å forstå denne begredelige svartmalingen.

Kommentar #16

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Då må vi ha lært oss

Publisert over 8 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Å hive kristendommen ut vinduet, er jevngodt med å kaste losen på havet når det ligger ukjent farvann foran oss, og tåka kommer sigende.

til å nytte det elektroniske kartet. Og slik er det, etter mitt skjøn har aldri "kristne verdiar" stått sterkare i det norske samfunnet enn i dag. Og det er det som tel.

Kommentar #17

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Ikke svartmaling, men advarsler og ny retningsanvisning

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

De fleste av oss har det bedre enn de fleste andre i verden.

Vi har det bedre enn mange andre, men nå holdes dette landet langt mer kunstig oppe på oljepenger og alt for sentralisert statsmakt, definisjonsmakt og mediehegemoni; i til dels skjøre rammer der den viktige samfunnskontrakten er brutt: Tryggheten og sikkerheten til samfunnsborgerne er ikke lenger tilstede. 22. juli gav oss et nytt 9. april 1940, slik forfatteren Tor Bomann Larsen er inne på i dette intervjuet med TV2. Se her

Norge er i dag et uhyre sårbart land. Vi har mange og store verdier som må forsvares, og nå er det snart tid for timeout for ansvarlige som ikke evner å ta ansvar.

Roy V

Kommentar #18

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Hadde et minimum av skallsikring og sikkerhetsrutiner vært på plass ville denne terroristen aldri nådd fram til Utøya, langt mindre klart å ødelegge deler av de mest sensitive bygningene av Oslo sentrum. Enn om det hadde vært tre Breivik'er i aksjon, som profesjonelle terrorister denne dagen?

Hva foretok Bondevik regjeringen seg da den ble innsatt i oktober 2001, ca 1 mnd etter terrorangrepet i USA? 

Kommentar #19

Jarle Mathiassen

9 innlegg  138 kommentarer

ABBs terror / PLOs terror. Er det noen som støtter terror?

Publisert over 8 år siden

Her har du i allefall et dokumentert eksempel på
hva en represantant for den elleville venstreside gjorde etter at fundamentalistiske islamister hadde drept 5000 uskyldige SIVILE mennesker ved
det TERROR-angrep,
som  "H@r@ld Ø$tby" nevner.

I dette  eksemplet er vedkommende en såkalt "respektert" overlege ved UNN (universitetssykehuset Nord-Norge). Han er marxist -  og blir stadig eksponert i medier.

I sin tid var vedkommende blant de svært mange venstreradikale nordmenn som
tiljublet totalitære ideologier og deres DESPOTER (les:Stalin, Lenin, Mao, Pol Pot m.fl.)

I dag er denne radikale venstreside - sammen med AP, SV og RVs revolusjons romantikere,
de største supportere og støttespillere av fundamentalistisk islamisme.

Den fundamentalistiske islamisme befinner seg i samme ideologiske TOTALITÆRE  familie som marxisme, kommunisme og nasjonal-sosialisme.
Kanskje NETTOPP derfor er det at støtten til fundamentalistisk islamisme kommer fra revolusjons romantikere i AP, SV og RVs SENTRALMAKT.
Folk flest er ikke med på dette, noe både SV og AP etterhert kommer til å merke.
De sosiale medier vil etterhvert bidra til opprør mot dette - også i Norge.

NB!
Det hører med at i dag sitter disse norske TERROR-støttespillere i godt betalte og trygge stillinger innenfor bl.a. offentlig forvaltning og byråkrati.
ET par av disse er sågar overleger.

Flere av disse er flittig brukt i NRK -  med sine NRK-tildelte "klippekort". De er f.eks. valgt ut av NRK som såkalte "ekspertkommentatorer". Akk ja.

Lars Gule er en av disse "ekspertkommentatorer" i NRK.
Hadde Gule fått gjennomført sine TERROR-hensikter/planer mot israelsk mål -  i sin tid, hadde kanskje like mange eller flere enn på Utøya blitt drept.
Men Lars Gule ble heldigvis stoppet. Det ble med forsøket.
Denne representant for den radikale venstreside blir altså prioritert som kommentator og terror-ekspert i vår allmennkringkaster NRK.

Er det på tide å få slutt på mediers sugerør den i Statskassen?!
Er det på tide å få slutt på obligatorisk lisenspenger til en venstrevridd statskanal, som mer og mer er blitt et ideologisk/politisk lojalt talerør for sentralmakta- AP.


Her er linken som dokumenterer en av disse venstreradikales STØTTE til TERROR-STØTTE:

http://tromsoo.com/jarmath/leserinnlegg/Forsvarer_angrepet.pdf

Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg synes du er litt urimelig her Roy Vega

Publisert over 8 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Hadde et minimum av skallsikring og sikkerhetsrutiner vært på plass ville denne terroristen aldri nådd fram til Utøya, langt mindre klart å ødelegge deler av de mest sensitive bygningene av Oslo sentrum. Enn om det hadde vært tre Breivik'er i aksjon, som profesjonelle terrorister denne dagen?

Hei

Jeg er enig i mange av dine analyser. Spesielt hvordan AP i senere år har forvitret vårt samfunn på alle måter. Vi ser hva det fører til......

I stedet for å bruke "globoid-metoden" å gjøre noe med symptomene må vi heller peke på årsakene og gjøre noe med de.

De har du påpekt. Da bør du holde deg borte fra "globoid-metoden" å fortelle hva de skulle ha gjort i en spesiell situasjon for å bøte på problemene.

Jeg har for vane å skrive gangke kort. Håper du forstår.

Mvh Petter

Kommentar #21

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Jeg lurte på hvilke tiltak Bondevikregjeringen iverksatte da de fikk regjeringsmakt rett etter terrorangrepet i New York. Ettersom jeg husker satt Bondevikregjeringen frem til 2005. de hadde altså en del tid på seg til å implementere tiltak mot terror.

Så, hvilke tiltak ble gjort Vega?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere