Per Steinar Runde

229

"Turken" eller Fjordman - kven er mest farleg?

I min barndom hende det at eldre folk skremde oss med "turken", og i vår tid gjer somme det same. Antirasistisk Senter og Vårt Land vil derimot skremme oss med Fjordman. Kven skal vi så tru på?

Publisert: 4. aug 2012

Det var ei gammal kone i nabolaget som stundom sa: "Er de ikkje snille, så kjem turken og tek dykk!" Vi hadde ikkje tankar om kven denne "turken" var, så trusselen hadde liten effekt. Seinare har eg lært at det var snakk om tyrkarane, eller rettare, muslimske kaprarar frå Det osmanske imperium, som med utgangspunkt i Nord-Afrika tok hundretusenvis av europeiske sjøfolk til fange frå år 1500 og heilt fram til Frankrike erobra Algerie i 1830. Ved strandhogg vart også fastbuande tekne som slavar, frå land så langt nord som Island. Over 1 million europearar enda på denne måten som slavar i det muslimske Nord-Afrika, nesten dobbelt så mange som svarte afrikanarar fanga og selde til slaveri i noverande USA. Det var difor ikkje rart frykta for "tyrkarane" heldt seg levande i generasjonar, slik utsegna over vitnar om. I tillegg var Balkan og delar av Sentral-Europa okkupert av dei eigentlege tyrkarane i endå nokre tiår. 

I vår tid kjem ikkje muslimar for å ta oss til fange, men for å busetje seg her, slik dei i si tid gjorde i Austromarriket (Bysants). Dels kom dei som arbeidsinnvandrarar, folk frå Nord-Afrika til Frankrike, tyrkarar til Tyskland, pakistanarar til England og Skandinavia. No kjem dei fleste som asylsøkjarar frå krigsområde som Irak, Somalia og Afghanistan. Med familiegjenforeining i tillegg har talet på muslimske innvandrarar og deira etterkomarar i Europa nådd fleire titals millionar. Gresk kultur og folk vart i si tid gradvis fordrivne frå Lille-Asia, den siste rest for mindre enn hundre år sidan, og tyrkarane tok over. Hundrevis av kyrkjer i Konstantinopel enda som moskéar i byen som no fekk namnet Istanbul. Sjølv den no 1500 år gamle katedralen Hagia Sofia fungerte som moské til det sekulære styret til Atatürk i 1935 gjorde han om til museum. Skepsisen til muslimar flest, og til Tyrkia spesielt, har difor vore stor på Balkan, på Kreta og ikkje minst på Kypros, som vart invadert derifrå så seint som i 1974.
Også i Vest-Europa har muslimsk folkevekst skapt uro, særleg fordi fertiliteten til dei innfødde europearane minkar så sterkt. I Tyskland har den sosialdemokratiske politikaren Thilo Sarrazin skapt furore med boka "Tyskland avskaffar seg sjølv", og jamvel den høgt respekterte ekskanslaren Helmut Schmidt har vore sterkt kritisk til innvandring og til tyrkisk medlemskap i EU.

Leiaren i Vårt Land frå i går handla om borgarkrigen i Syria, og om Tyrkia, Saudi-Arabia og Qatar, som "er dypt uroet over det som skjer i nabolandet (?) Syria", og derfor (!) vil forsyne opprørarane med våpen. VL konkluderer slik: "Assad må bort, men de land som nå engasjerer seg sterkest for å kaste ham, har et spesielt ansvar for skjebnen til de religiøse minoritetene under et nytt regime." Dette er eit fromt ønske, men hjelper nok lite. Ein treng ikkje gå lenger enn til sportsredaktør Gilbert sin artikkel på same side for å sjå Qatar og Saudi-Arabia nemnt, som 2 av 3 muslimske land som ikkje tillet kvinner å ta del i OL. Verre er det at kvinner i Saudi-Arabia heller ikkje får køyre bil eller gå ut av huset utan mannleg følgje, og at styresmaktene der praktiserer dei mest groteske straffemetodane som sharia-lovene føreskriv. Qatar og Saudi-Arabia finansierer dessutan dei fleste nye og prangande moskéane i Europa, medan dei forbyr bygging av kyrkjer i sine eigne land. Ikkje eingong kristne asiatar på slavekontrakt får der ha eit gudshus å gå til.

Vårt Land har tidlegare hatt mange artiklar om forfølging av kristne i muslimske land, men har aldri vore inne på tanken om at liknande kan skje også her til lands, både av ekstreme sekularistar og eingong i framtida kanskje også frå muslimsk hald. Tvert om ser det ut til å vere redaksjonen si linje å sleppe til spaltistar som Ingunn Folkestad Breistein, som argumenterer for utopien om opne grenser og universell solidaritet, og å bruke tidlegare leiar i Muslimsk Råd Norge, Shoaib Sultan, no tilsett hos Antirasistisk Senter, som ekspert på dei høgre-ekstreme, in casu Fjordman. Debattklimaet i landet har blitt slik at det er fritt fram å setje fram påstandar om personar, men forbode å kome med grunngitt kritikk av grupper, for det kan stigmatisere, må vite. Eg har ingenting i mot muslimar, men det er sider ved islam som er mørke, undertrykkjande og farlege, og som eg ikkje ønskjer skal få innpass her til lands. Kva andre folk vel å gjere, får bli deira sak, men i Noreg må vi for all del unngå at vi sjølve kjem i mindretal og dermed misser råderett over land og styre. Og i ein slik samanheng kjem ikkje faren frå ein enkeltståande person som Fjordman, eller det han skriv på utanlandske nettsider, men derimot frå akselererande innvandring.

Rett nok har Fjordman skrive så mangt, og dei mest ytterleggåande synspunkta og konklusjonane hans kan eg ikkje dele, men eg tykkjer han bidreg med mange gode poeng i Appendix C i "Selvmordsparadigmet", boka til Ole Jørgen Anfindsen. I eitt avsnitt der legg han seriøsiteten til sides og gjev seg parodien i vald. Det vil kanskje ergre dei store, men enkelte små kan det more:

"Når jeg ser på dagens situasjon i Vest-Europa får jeg følelsen av å være brannmann som ankommer et hus som står i brann. Til min forbauselse oppdager jeg at jeg ikke uten videre får lov til å slukke brannen. Jeg må først bevise at jeg bruker EU-sertifisert destillert vievann, velsignet av en Trond Giske-godkjent kvinnelig prest og vegetarianer som lever i homofilt partnerskap og kjører elbil. Deretter må Diskrimineringsombudet sjekke at brannkorpset er "mangfoldig" nok, gjerne med en somalier i rullestol som røykdykker. Til slutt kan vi kanskje, hvis Jens Stoltenberg og FN vil, aller nådigst få skvette litt vann på branntomten. Ikke sjelden blir vi attpåtil anklaget for å være pyromaner som har tent på bygningen i utgangspunktet."

Den siste setninga vart meir profetisk enn sjølv Fjordman kunne ane.


Kommentar #201

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Uten reelle argumenter

Publisert nesten 10 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

Du kan ikke vise at Fjordman tar feil.

Hvorfor i all verden skal jeg presentere eksempler som viser at Fjordman tar feil? For hans  egne eksempler viser da på ingen som helst måte at han har rett. Dersom Reinhardtsen mener det er tilfellet, må han forklare hvordan de gjør det.Når det kommer til stykket handler dette om at Reinhardtsen mangler reelle agumenter for hvorfor Fjordmans raseideologiske påstander skal være er riktige. 

Kommentar #202

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Mørkt og tåkete

Publisert nesten 10 år siden

@Ferling

Kan du ta ned abstraksjonsnivået og heller prøve på nytt? Fortell oss alle tydelig hvorfor du mener at ikke-demokratiske virkemidler som politisk vold, etnisk renskning og lignende skal være svar på noe som helst?

Er ikke det allerede et vell av mulige trusler vi alle møter allerede? Her har du valgt deg ut 1-2 som du mener begrunner tilsidesettelse av demokratiet, det systemet som gjøre at vi kan kaste våre ledere og stemme på de partiene som vi mener er best (eller minst ille). 

Hva er det som gir deg rett til å skulle bestemme hva som er viktig, over alle oss andre?

Kommentar #203

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Reinhardtsen mangler

Ta mannen og ikke ballen, eller var det ballen og ikke mannen? Har du hørt om det før. Tuller littegranne nå for dette blir ikke riktig.

Nå har ikke undertegnede lest så mye om Fjordman og ikke kommer jeg til å gjøre det heller. Fjordmans budskap for å bruke det uttrykker og slik jeg leser han er en frykt for Eurabia med Islam som dens religion. Fjordman er en islamkritiker. Det skulle vi alle vært som vet hva Islam står for for oss vantroende. 345 vers som fremmer hatet mot oss. Dette er ikke eventyr men religionen for millioner av mennesker. De lever for sin religion. Det er hat som vises. Fjordman er redd, det er det mange med ham som også er. Vi tar ikke til orde for våpenbruk. Vi tar til orde for kritikk mot islam. Det skulle multikulturalister også gjøre ikke overse dette.  

Kommentar #204

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Fjordman er en islamkritiker

Jo, Fjordman er sikkert islamkritiker. Men hvor kommer f.eks. Haiti inn i bildet her ...?

Kommentar #205

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Problemet med venstrefløjen er at den søger at benægte at X er tilfældet, for at undgå Y.

X betegner her påstanden om at vi står overfor en planlagt muslimsk invasjon verksatt etter avtaler mellom islamittiske ledere og våre egne quislinger. Quislingene er den samlede kulturmarxistiske elite som styrer våre partier og våre media. Jeg skjønner at Ferling mener disse påstandene bør regnes som det ypperste av rasjonell tenkning, men for de fleste av oss andre er det Ferling, Fjordmann og Breivik som synes å bevege seg langt utenfor det som kan betegnes som rasjonalitet. Jeg har sett argumentasjonen for disse påstandene og det som kjennetegner argumentasjonsrekkene er at for å følge dem til konklusjonen må man være utstyrt med et meget sterkt, i disse tre herrers tilfelle nærmest religiøst ønske om å nå konklusjonen. Man må være villig til å overse den overveiende mengde av informasjon som tilsier at de er på ville veier. Det er ganske sterke påstander Ferling serverer om de som ikke deler hans villfarelser, men jeg vil anta at de fleste med et visst omløp i toppen vil oppdage at hans kritikk av sine motdebattanter heller burde rettes innover mot ham selv?

Det er mulig min hjerne har dannet noen etniske stereotypier, men jeg merker at jeg har vanskelig for å hisse meg opp over stupiditet når den formuleres på dansk? :-)

Kommentar #206

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

(Jeg ser tilfeldigvis at jeg blir omtalt i en annen tråd med ord som og til sist at noen støttet han også direkte i budskap. og i sammenheng -de mer ekstreme stemmene vil bli luket bort. Uten at det kommer klart frem at det gjelder meg. Jeg svarer i denne tråd.)

Gjelder min kommentar #170 i denne tråd.

Den opprinnelige posten er skrevet på et klønete bærbart medie, så jeg fikk ikke flikket til teksten slik som jeg ønsket, men nå skal jeg klargjøre meningsinnholdet. Det gjøres med to spørsmål, Balderheim innviteres til å svare.

1. Er det mulig å forestille seg at konfliktnivået kan bli så høyt, at alt vi har igjen er valget mellom flere onder?

2. Er det utenkelig, at adkillelse av folkegruppene ikke nødvendigvis, må være det absolutt største onde?

Her er mine utvetydige svar

1. ja

2. nei

Kommentar #207

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Hogne Øian

Dersom Reinhardtsen har den oppfatning, synes jeg han bør ta seg bryet med å argumentere hvorfor etablerte forklaringsmåter som tar utgangspunkt i historiske, økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold ikke er tilstrekkelige.

Nej, det er forskningens opgave at afdække forholdene på så store og uoverskuelige emnekomplekser.

Dette gøres ved at inddrage alle tænkelige faktorer og ved at søge at se, hvor få faktorer man kan klare sig med for at konstruere en fortælling om årsagssammenhænge.

Dette ønsker ideologisk funderede vidensområder i sagens natur ikke, da de ved at det ville afsløre at deres ideologi kun betragter udvalgte dele af det foreliggende og at mere videnskabelige arbejdsmetoder ville kunne give et mere retvisende billede af sammenhænge og årsager.

Man ønsker at drive politik og ikke videnskab.

Hvad ikke-forskere kan gøre er at pege på ting, der ikke rigtigt ser ud til at passe med de rapporter, der kommer fra de relevante forskningsområder.

Så er det op til forskningen at forklare for sig. Ikke at antyde at spørgeren er en eller anden slags '-ist'.

Det er kun ideologer, der kan finde på at tillægge det foreliggende moralske egenskaber.

Kommentar #208

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Dårlig språk igjen på spørsmål 2. i #206, jeg prøver igjen:

2. Er det gitt, at adskillelse av folkegruppene vil være det største onde av flere onder?

Kommentar #209

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Tor-Olav Baldersheim

Kan du ta ned abstraksjonsnivået og heller prøve på nytt?

Du synes at overse at du selv udelukkende argumenterer på et abstrakt grundlag. Et grundlag som, når vi følger det, giver en række problemer. Du ønsker så at jeg skal løse de problemer, som dine egne regler ikke kan løse. Det kan jeg ikke.

Fortell oss alle tydelig hvorfor du mener at ikke-demokratiske virkemidler som politisk vold, etnisk renskning og lignende skal være svar på noe som helst?

Det kunne f.eks. være et svar på det samme.

Forhold, der er almindelige i muslimsk dominerede områder og, omend ujævnt fordelt på tid og sted, generelt i stærkt heterogene lande.

Er ikke det allerede et vell av mulige trusler vi alle møter allerede?

Jo.

Her har du valgt deg ut 1-2 som du mener begrunner tilsidesettelse av demokratiet, det systemet som gjøre at vi kan kaste våre ledere og stemme på de partiene som vi mener er best (eller minst ille).

Det kan jeg ikke selv finde i mine tekster.

Det er diskutabelt i hvilket omfang vi har demokrati - det er en globalt pågående debat, især i Vesten og har at gøre med globalisering og samfundsmæssig stratificering langs nye skillelinier.

F.eks. bogen 'The new Totalitarians' søger at belyse dette fænomen. De omtalte kredse er ved at føre os ind i noget, som måske bedst kan karakteriseres en ny form for feudalisme.

Hva er det som gir deg rett til å skulle bestemme hva som er viktig, over alle oss andre?

Det mener jeg ikke, jeg har ret til - og som du måske kan regne ud, farer jeg heller ikke rundt og skyder folk - så jeg søger at skabe forståelse for at udviklingen er moden for evaluering og nok har været det en tid.

______________________________________________________

@ Hogne Øian

Jo, Fjordman er sikkert islamkritiker. Men hvor kommer f.eks. Haiti inn i bildet her ...?

Nej nej, den går ikke - du udfordrede Reinhardtsen på Fjordmands udtalelser om racer. Det besvarede han ved at nævne Haiti og vise en video om Zimbabwe.

Nu vil du have Bye-Pedersen, der taler om islamkritik, til at stå på mål for Reinhardtsens svar til dig, som var til et spørgsmål fra din side om racer.

Kommentar #210

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Dette gøres ved at inddrage alle tænkelige faktorer og ved at søge at se, hvor få faktorer man kan klare sig med for at konstruere en fortælling om årsagssammenhænge. - skulle selvfølgelig have været "Dette gøres ved at inddrage alle tænkelige faktorer og ikke ved at søge at se, hvor få faktorer man kan klare sig med for at konstruere en fortælling om årsagssammenhænge. Et 'ikke' var faldet ud.

Kommentar #211

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ H3rm0d H3rstad

X betegner her påstanden om at vi står overfor en planlagt muslimsk invasjon verksatt etter avtaler mellom islamittiske ledere og våre egne quislinger.

Jeg anker over at man undlader at orientere sig.

Quislingene er den samlede kulturmarxistiske elite som styrer våre partier og våre media.

Langt de færreste er quislinge - og langt de fleste lidt naive kulturmarxister, som jeg selv gennem et par årtier. Jeg troede lidt tåget at der var tale om en slags reformeret socialisme med et menneskeligt ansigt. Det er langt det almindeligste.

Men at neogramscianisme og kulturel marxisme er systemisk i samfundet for tiden er utvivlsomt og skyldes strømningens 'lange vandring gennem institutionerne' - noget som også af de implicerede opleves som at være et godt menneske i samfundet - at bidrage i positiv retning.

Takes one to know one...

Jeg har sett argumentasjonen for disse påstandene og det som kjennetegner argumentasjonsrekkene er at for å følge dem til konklusjonen må man være utstyrt med et meget sterkt, i disse tre herrers tilfelle nærmest religiøst ønske om å nå konklusjonen.

Der er én argumentation - og 'de tre herrer' er et meningsfællesskab om denne ene argumentation...

Man må være villig til å overse den overveiende mengde av informasjon som tilsier at de er på ville veier.

Sig frem, beret...

Det er ganske sterke påstander Ferling serverer om de som ikke deler hans villfarelser, men jeg vil anta at de fleste med et visst omløp i toppen vil oppdage at hans kritikk av sine motdebattanter heller burde rettes innover mot ham selv?

Jeg søger at påpege, hvor kulturmarxistisk og stalinistisk tankegods viser sig. Ikke fordi jeg ikke mener skal kunne argumentere for de ideologier, men fordi det gør de ideologier ikke - de arbejder med helt andre indirekte midler og søger at undgå rationel debat til fordel for mere usaglige, men virkningsfulde taktikker som udnytter vores primitive primærprocestænkning, også kaldet 'magisk tænkning' - og en del andre unoder.

Det er mulig min hjerne har dannet noen etniske stereotypier, men jeg merker at jeg har vanskelig for å hisse meg opp over stupiditet når den formuleres på dansk? :-)

He he, det er helt fint for mig - jeg har ingen allergi overfor etniske stereotyper - de holder godt nok ikke altid og du vil også opdage her at det ikke akkurat er stupiditet, jeg kommer med - om du lever længe nok - eller begynder at orientere dig globalt.

Kommentar #212

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Snodig

Publisert nesten 10 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Jeg søger at påpege, hvor kulturmarxistisk og stalinistisk tankegods viser sig. Ikke fordi jeg ikke mener skal kunne argumentere for de ideologier, men fordi det gør de ideologier ikke - de arbejder med helt andre indirekte midler og søger at undgå rationel debat til fordel for mere usaglige, men virkningsfulde taktikker som udnytter vores primitive primærprocestænkning, også kaldet 'magisk tænkning' - og en del andre unoder.

Jeg kan overhodet ikke se at du makter å påpeke dette kulturmarxistiske og stalinistiske tankegods noen steder bortsett fra at du påpeker at Stalin til en viss grad var Stalinist. Dette kan vi antagelig enes om. Argumentasjonen din synes å være at når mennesker beveger seg, må det stå en "Stalin" bak siden som kjent Stalin beveget på mennesker! Formen for logikk er kjent fra verkene til en tidligere norsk/dansk kulturarbeider.

Jeg vet ikke fra hvor langt ute på venstresiden Ferling startet sin "religiøse" søken gjennom partiskalaen, men det ser ut som om at han i denne vandringen har beholdt sin konspirasjonstenkning fra det ytterste venstre? Denne konspirasjonstenkningen er en grunnleggende likhet mellom de ekstreme posisjonene på ytterste høyre og ytterste venstre.

De aller fleste av oss og det gjelder også regjeringer av forskjellig partifarge søker etter politikk som skal gjøre hverdagen bedre for oss alle. Målene kan variere noe og virkemidlene likeså.

Mange av oss er opptatt av at virkemidlene ikke skal gå på tvers av hva vi oppfatter som vestlige verdier. En slik vestlig verdi er vektlegging av det enkelte menneskes verdi og ikke raseteoretisk grums. Vi er også klar over at vestlig kultur er til de grader i stand til å frembringe raseteoretisk grums og gjennomføre handlingene grums-tenkningen impliserer.

Oppegående mennesker er selvfølgelig også i stand til å se at stor mobilitet av mennesker over landegrensene har potensiale i seg til å medføre konflikter og problemer. Jeg vil hevde at Norge som nasjon faktisk har taklet denne mobiliteten svært bra. Ganske mange nordmenn synes denne utviklingen går for fort, men vi har likevel relativt få Fjordmenn, Ferlinger og andre likesinnede.

Til slutt. Ferling ber meg om å "sig fem, beret" om all informasjon som foreligger om at deres konspirasjonsteorier er hinsides all rasjonell fornuft. Jeg tror jeg bare vil henvise til norsk politisk historie gjennom de siste 50 år hvor innvandringspolitikk har vært tema. Leser du ikke aviser Ferling?

 

Kommentar #213

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@Ferling

Jeg kan være ganske konkret når det kommer til stykket. I dette tilfellet så vil jeg si at regelmessige valg er den beste måten vi har for å bestemme hvilken politikk som skal føres. Få fremmedord er nødvendige for å fortelle meg at det beste er at hver og en av oss teller likt når vi teller opp stemmer.

Kommentar #214

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@Reinhardtsen

Jeg synes du kan ha i mente at bloggeren hvis budskap du i denne tråden har gått langt i å støtte ikke bare opererer med noe tenkt fremtidig skrekkscenario, men snakker om hva han vil gjøre nå.

Kommentar #215

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

"Pølsesnak"

Publisert nesten 10 år siden

Ditt innlegg (#200) er så usammenhengende og fullt av drøye påstander at jeg knapt vet hvor jeg skal begynne. La meg bare kort påpeke noen momenter:

Du kritiserer stort sett bare "de" på venstresiden, ikke hva jeg faktisk har sagt. Her er det litt for mye "Ekko av Stalin", spør du meg. Dette er en primitiv argumentasjonsteknikk: Du anklager faktisk meg for "guilt by association" ved å klistre meg til "Stalin" og at jeg angivelig er "pro-sharia" – og samtidig anklager du meg for å forsøke å ramme Fjordman på samme måte, noe jeg faktisk tilbakeviste i mitt innlegg "Ikke skyldig". Så igjen: Hold deg til saken, ellers ser jeg ingen grunn til å fortsette denne diskusjonen.

Videre, i den delen av innlegget hvor du henvender deg direkte til meg, er to av de sitatene du konfronterer meg med faktisk ikke mine (!), men hentet fra to ulike innlegg av Kjell Aarsund. Det gjelder følgende utdrag:

-      ”Derfor trenger nok samfunnet en ideologisk og historiske voksenopplæring om hvilke ideologier og menneskesyn som ligger under.” (fra Aarsund #153)

-      ” ...makter du ikke å se at "Fjordmann" har en dypere mer avskyelige og menneskeforaktende politisk agenda enn islamskepsis ?” (fra Aarsund #156)

Jeg er ikke nødvendigvis uenig i Aarsunds utsagn, men føler ikke noe behov for å forsvare ham - det gjør han (allerede) best selv. Imidlertid forsterker din sammenblanding mitt inntrykk av at du bare surrer og egentlig angriper en stråmann som ingen av oss faktisk forfekter.

For det tredje, du forholder deg konsekvent ikke til min argumentasjon og dokumentasjon, men fortsetter bare å raljere over kommunister og sosialister helt generelt både i fortid og nåtid. Jeg har for eksempel etterlyst dokumentasjon på at den britiske organisasjonen HOPE not hate er ”pro-sharia” – samtidig som jeg forbeholder meg rettet til å henvise til én enkelt påstand i én rapport fra denne organisasjonen uten at jeg dermed skal stå til ansvar for alt de måtte mene. Så hold deg til saken:

-      Mener du det er galt, slik HOPE not hate gjør, å fremstille Peder Jensen som én av de tolv mest sentrale aktørene i det transnasjonale kontrajihad-nettverket? Ja eller nei?

-      Er du enig i at det går an å henvise til HOPE not hate uten å måtte bli anklaget for å være ”pro-sharia” (den samme logikken som jo gjelder for folk som vil henvise til enkelte synspunkter hos Fjordman uten dermed å måtte stå til ansvar for hans mer ekstreme ytringer om bevæpning og voldsbruk)? Ja eller nei?

Ditt innlegg, og din argumentasjonsstil mer generelt, er (med ditt eget begrep) ”pølsesnak”: Ikke noe vondt om danske pølser, men problemet er at du har for lite kjøtt på beinet og bare stapper brusk, fett og slintrer ned i pølsa. Det er dårlig argumentert, og det smaker ikke bra – ikke fordi vi er uenige, men fordi det er alt for lite substans å tygge på.

 

 

 

Kommentar #216

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Dulgt

Publisert nesten 10 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

Den opprinnelige posten er skrevet på et klønete bærbart medie, så jeg fikk ikke flikket til teksten slik som jeg ønsket, men nå skal jeg klargjøre meningsinnholdet. Det gjøres med to spørsmål, Balderheim innviteres til å svare.

1. Er det mulig å forestille seg at konfliktnivået kan bli så høyt, at alt vi har igjen er valget mellom flere onder?

2. Er det utenkelig, at adkillelse av folkegruppene ikke nødvendigvis, må være det absolutt største onde?

Her er mine utvetydige svar

1. ja

2. nei

Reinhardtsen uttrykker seg fortsatt dulgt (i mer enn en betydning). Hva slags konflikter er det han egentlig sikter til? Adskillelse av folkegrupper? Hvilke problemer skal det egentlig løse? Vi kjenner jo slikt fra tidligere gjennom begreper som apartheid og lebensraum. Derfor er det grunn til å stille Reinhardtsen spørsmål om hva han tenker på med begrepet 'folkegruppe' i denne sammenhengen? Hva skal kriteriene være for å definere folkegrupper? Dessuten, med hvilke midler skal adskillelsen finne sted? Reinhardtsen har i en nylig kommentar selv tatt til orde for at selvforsvar med alle midler er tillat. Etter all sannsynlighet vil et enormt antall mennesker oppleve den adskillelse som Reinhardtsen har i tankene som et overgrep. Konfliktdempende vil hans løsning på de ikke nærmere beskrevede problemene neppe være.

Kommentar #217

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Alle de koselige kamelene

Publisert nesten 10 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

At vi deltar i en konspirasjon for å oppnå denne nyteokratiske styreform.

Mange på venstresiden er totalitære i sin tenkning. Islams totalitarianisme oppleves som noe kjent. Langt fra å være noen konspirasjon er det ikke akkurat noen hemmelighet at mange på venstresiden finner det formålstjenlig å alliere seg med islam i kampen mot kapitalismen. Her svelger man altså rett mange kameler. Slik blir tenkningen nødvendigvis korrumpert; basal psykologi.

Mange nordmenn ville kunne dra nytte av å forsøke å ikke tolke islam utfra eget norsk ståsted; slikt ståsted tilsier at alt er koselig. Islam mener alvor, på død og liv. Ingen kos der, altså. Jeg er overbevist om at den nære fremtid vil dømme vår egen samtids eliter meget hardt. 

Kommentar #218

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Du visker ut forskjellen mellom å overbevise og å overtale.

Det mener jeg ikke. Uansett er Fjordman for meg relativt uinteressant. Hva som er mer interessant er i hvor stor grad de europeiske befolkninger føler seg overbevist om at makthaverne aktivt motarbeider majoritetens opplagte interesser. I den sammenheng er Fjordman bare ett enkelt uttrykk. Men det gis mange slike uttrykk, og ikke bare på papir. De teller millioner. Av samme grunn kan man godt hevde at makthaverne spiller et meget høyt spill. For hvem vet hva den eksakte tålegrensen er? 

Kommentar #219

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Øian, Haiti og hudfarge.

Publisert nesten 10 år siden

Hvor kommer Haiti fra spør du, samt at du innviterer til en lengre biologisk debatt. Det har vi hatt før, og da kom vi så langt som jeg tror du er villig til å strekke deg, så jeg lar det hvile. Men jeg kan komme med et motspørsmål:

Gitt at det finnes forskjeller, er det en mulighet for at dette kan gi et ørlite samfunnsmessig utslag?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Men alt dette er en avsporing, jeg meldte meg på denne tråden fordi jeg får en dårlig følelse når det udefinerbare venstre jager i flokk. Jeg har avklart mitt forhold til Fjordman tidligere i tråden, men jeg kan kjede dere med en repetering. Jeg leste noen tekster (5-10stk?) for flere år siden. Jeg fant ham kunnskapsrik og intellegent, men også noe skarp i tonen.

Jeg forsto ham slik, at om vi ikke satte bremsene på nå, ville vi i fremtiden kun stå igjen med valg mellom flere onder. Derfor blir jeg overrasket og skuffet når det nå hevdes at han tar til orde for vold mot nyinnflyttede og de politiske eliter.

I de senere år har jeg ikke lest Fjordman, og kan ikke påstå noe som helst om hvordan han har utviklet seg, men slik vi har lært det udefinerbare venstre å kjenne ville det ikke være overraskende om Fjordman blir tolket og presentert med noe bias.

Så ble jeg oppfordret av Øian, med link, til å se nærmere på noen av Fjordmans uttalelser. Jeg valgte å se på dent første sitatet det ble vist til. Det viste seg å være sitat fusk. Om det er noe som er blitt lost in translation er det ikke sikkert at vedkomne er den som er best egnet til å bedrive kritikk av engelske tekster, men mer nærliggende er det å tenke at tekstet er endret med overlegg. Dette er uredelig og ødeleggende. Er Øian enig i at sitat fusk er uredelig og ødeleggende?

Nå var vi også så heldige at første sitat var en konkret påstand, som kan tilbakevises her og nå ved å vise til en håndfull eksempler.

Det kunne like gjerne vært en fremstilling av et mulig fremtidscenarie, og vi kunne endt opp med en uendelig debatt om sansynlighet osv. men for eksemplets skyld var det utmerket at sitatet var en konkret påstand som gjelder her og nå.

Jeg er selvfølgelig klar over at ikke alt er guld og grønne skove i Tahiti og Zimbabwe, det var mere et eksempel på to land som henholdsvis har vært uavhengig lenger enn Norge og dermed har at muligheten til å bygge sin sivilisasjon,og et som ble overlatt til marxistene i ok stand med mulighet til å bevare, ved hjelp av all verdens velvilje. Men disse to eksempler var altså ikke å regne som noe bevis for Fjordmans påstand.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mitt poeng var heller ikke å ta stilling til Fjordmans påstand, eller noen lengre drøfting om liv og levnet i Zimbabwe og Tahiti.

Jeg ønsket å si noe om det udefinerbare venstres modus operandi, der de i liten grad forholder seg til sant og usant, riktig og galt. Men rent/urent mhp ideologisk ortodoksi.

Denne tråden viser det med all tydelighet.

(Dette har forøvrig Ferling på utmerket vis har beskrevet i flere tråder.)


Kommentar #220

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Totalitarisme

Publisert nesten 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Mange på venstresiden er totalitære i sin tenkning. Islams totalitarianisme oppleves som noe kjent. Langt fra å være noen konspirasjon er det ikke akkurat noen hemmelighet at mange på venstresiden finner det formålstjenlig å alliere seg med islam i kampen mot kapitalismen. Her svelger man altså rett mange kameler. Slik blir tenkningen nødvendigvis korrumpert; basal psykologi.

Jeg er enig med Haug i at venstresiden har produsert masse totalitær tenkning. Jeg er også enig med Haug i at islam og kristendom og andre religioner har produsert masse totalitær tenkning. Likesom høyresiden. Jeg skal delta sammen med Haug i å arbeide mot at disse totalitære retningene får dominans i vårt samfunn.

Slutningen om at mange på venstresiden støtter islam fordi de har psykologisk sympati med en annen autoritær retning anser jeg derimot som pølsevev. Denne formen for tenkning kan du ikke være bekjent av Haug?

De fleste både på venstresiden og høyresiden som ikke slutter seg til det verste hylekoret, gjør det med bakgrunn i en oppfatning om at kampen mot totalitære retninger skal føres på en måte som tar vare på våre antiautoritære verdier. Vi ønsker ikke å helle barnet ut med badevannet.

Kommentar #221

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Flere absurditeter

Publisert nesten 10 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

Er Øian enig i at sitat fusk er uredelig og ødeleggende?

Nå var vi også så heldige at første sitat var en konkret påstand, som kan tilbakevises her og nå ved å vise til en håndfull eksempler.

Sitatfusk er selvfølgelig ikke bra, selv om dette like gjerne kan forstås som en slumsete oversettelse. «The truth is that whites create superior societies. Not only are others not capable of creating what we do, most of them are not even capable of maintaining it." Dette utsagnet fra Fjordman er hentet fra denne teksten. Hetlands oversettelse er som følger: “… kvite skapar overlegne samfunn. Ikkje berre er andre inkapable til å skapa det me kan, dei kan ikkje eingong oppretthalda det". Most of them er altså oversatt med dei. Jeg har tidligere spurt Reinhardtsen hvilke vesentlig implikasjoner han mener dette har for meningsinnholdet i utsagnet. Det vil han ikke svare på.

For øvrig har jeg ikke invitert til noen «biologidebatt». Tvert om er det Reinhardtsen selv som gjør det ved å forvente at jeg med eksempler(!) skal vise at Fjordman tar feil i en påstand, som han selv hevder han ikke tar stilling til. Her står vi altså ovenfor flere absurditeter fra Reinhardtsen sin side. Og Reinhardtsen følger godt opp når han i denne kommentaren skriver:

«Nå var vi også så heldige at første sitat var en konkret påstand, som kan tilbakevises her og nå ved å vise til en håndfull eksempler».

Hvordan i all verden tenker Reinhardtsen seg at meningsinnholdet i det siterte utsagnet kan bekreftes eller avkreftes ved eksempler? Det vil Reinhardtsen åpenbart heller ikke redegjøre for.

Går man til orginalteksten er det åpenbart at Fjordman mener hvite skaper overlegne samfunn fordi de er hvite. Dette forstår nok Reinhardtsen. Men i likhet med de fleste fjordmanianere går han rundt grøten når det kommer til disse sidene ved Fjordman. Mannen er jo bare en engstelig islamkritiker, hevdes det (Bye-Pedersen #203, i denne tråden). Derfor er det, som jeg gjorde i en kommentar, grunn til å spørre seg hvordan Fjordmans nedvurderingen av Haitis befolkning kan forstås som islamkritikk?

 

Kommentar #222

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Slutningen om at mange på venstresiden støtter islam fordi de har psykologisk sympati med en annen autoritær retning anser jeg derimot som pølsevev. Denne formen for tenkning kan du ikke være bekjent av Haug?

Jeg kan ikke være bekjent med din gjengivelse.

Alle og enhver kan med egne øyne se hvordan deler av venstresiden går i uttalt allianse med islam. Deler av venstresiden anser islam som en strategisk samarbeidspartner. For enkelte på venstresiden avskrekker islams totalitære kjerne ikke, fordi de allerede har anammet totalitære trekk i egen tenkning. For atter andre er det bare tale om et mål som helliger middelet. 

Disse deler av venstresiden forræder sit eget grunnlag i den politiske filosofien. Og gjør oss alle en stor bjørnetjeneste. Jeg, som nærer interesse for en viss Marx (ikke marxisme) og visse andre politiske tenkere i samme lei, kan ikke være bekjent av en slik forvirret politisk kultur som uproblematisk samarbeider med historiens mest menneske-, kvinne- og livsfiendtlige ideologi. Kun den venstreside som aktivt bekjemper alle totalitære trekk, inkludert ikke minst de i religionene, er den genuine venstreside. Det er for eksempel en uhyrlighet hva de ofte venstrefløy-sympatiserende kvinnesaksforkjemperne har sett gjennom fingrene med når det kommer til islam!

Når alt kommer til alt i norsk samtids politiske virkelighet, er det ikke egentlig noen partier som i egentlig forstand kan kalle seg venstreside. De er venstre bare i navnet.

Kommentar #223

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

"Alle og enhver kan med egne øyne se hvordan deler av venstresiden går i uttalt allianse med islam."

Dette kan ikke alle og enhver se. Jeg tror du blander sammen begrepet allianse med at vi er faktisk mange, både på høyre og venstresiden, som mener alvor med det som vi regner som et viktig prinsipp i et liberalt og demokratisk samfunn, nemlig religionsfrihet.

"For enkelte på venstresiden avskrekker islams totalitære kjerne ikke, fordi de allerede har anammet totalitære trekk i egen tenkning. For atter andre er det bare tale om et mål som helliger middelet."

Her tror jeg at jeg vil ta opp din egen hanske fra en annen tråd. Hvem er disse menneskene? Gi oss navn? Ikke bare sleng ut "kafkaeske" påstander i hytt og vær inneholdende i mine ører uhyrlige påstander?

Jeg betviler ikke din kunnskap om marxistisk tenkning og heller ikke ditt engasjement i kampen mot totalitære regimer. Men for å være helt ærlig Haug så imponerer ikke dine samfunnsanalyser bunnet i denne kunskapen og engasjementet noe særlig. Jeg kjenner igjen en fanatisme og ensporethet som meget lett kan vippe over i totalitarisme i seg selv?

Kommentar #224

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Alle og enhver kan med egne øyne se hvordan deler av venstresiden går i uttalt allianse med islam. Deler av venstresiden anser islam som en strategisk samarbeidspartner.

Jeg skal ikke legge meg opp i siste setning, men jeg tror at man skal være litt forsiktig med å anta at `alt har en plan`...ting skjer gjerne litt mer tilfeldig - og er mer sammensatt enn det. Etter min erfaring.

For å ta det opp til overflaten så tenker jeg at venstreorienterte er litt mer åpne for alt nytt og spennende (men man er kanskje litt naive typer) og `kaster` seg lettere over alt det med andre kulturer/religioner fordi de har et sterkt behov for å `hvitvaske` den stygge historien med kolonialisme etc.etc.

Det er som et nytt forhold det. Ekstra spennende når personen har en annen kulturell bagasje... dette kan jo - slik sikkert mange kjenner til fra privatlivet - føre til at man overser noen punkter.   

Kommentar #225

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Haiti inn i bildet her ...?

Haiti??

Kommentar #226

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Ja, Haiti

Publisert nesten 10 år siden

Ja, Haiti.  Bye-Pedersen har åpenbart ikke fulgt med i debatten som han vil ta del i. Jeg kan henvise til # 178 i denne tråden og videre utover. Ellers kan jeg anbefale Bye-Pedersen å lese hva Fjordman faktisk har skrevet. Haitis befolkning blir av Fjordman utsatt for «islamkritikk» blant annet i denne teksten.

Kommentar #227

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Du taler om religionsfrihet, kan jeg se. Det gjør jeg også, men ikke i denne tråd. I denne tråden taler jeg om allianser inngått mellom deler av europeisk venstreside og deler av islam. Fronten er klar: kapitalismen. Og, ja, jeg tror faktisk det er en del mennesker som ser det samme som jeg. Det er altså ikke en meget kontroversiell påstand jeg kommer med.

Det er heller ikke en særlig kontroversiell påstand at deler av venstresiden gjennom historien, og helt frem til samtiden, har leflet med totalitært tankegods. (Jeg har ikke med dette unnskyldt høyresiden, bare så det er sagt.) Det totalitære ligger, for eksempel, i ulike grader av fornektelse av individet. Men en sterk stat og sterk styring over individet er ikke egentlig forenlig med den egentlige politisk-filosofiske arven fra Marx og videre. Og det er her forræderiet overfor venstresidens autentiske politiske filosofi ligger begravet.

***

Men som med alt: det kommer an på hva man har lest og leser, altså hva kunnskap man faktuelt besitter. I vitenskapsfilosofien heter det seg gjerne at brillene har vi bak øynene: teoriene vi interesserer oss for former gjerne hva vi konkret ser. I mitt eget miljø er det en kjennsgjerning at dagens politiske venstreside bare er venstreside i navnet; det er høyresiden som har vunnet alle de avgjørende slagene. Men så kommer det altså an på hvorhen man henter sin kunnskap: lærebøker fra den hjemlige høyskolen, statssubsidierte aviser --- eller frittstående, internasjonalt anerkjente politiske tenkere. 

Og Kafka ville selvsagt ha vært ganske så enig med meg. Marx også. Marx ville ha sett med bestyrtelse hva som idag foregår på den politiske scene.

Kommentar #228

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Nå konstruerer de Haiti om til en islamsk stat

Publisert nesten 10 år siden

Men Haiti er jo et katolsk land offisiellt, med blandingsreligioner mellom kristendom og afrikanske religioner som er utbredt i befolkningen, knapt et muslimsk land. Det eneste muslimske landet i den delen av verden er vel Gyana, som ikke ligger i Kraibien men i Sør Amerika. Kan han mene Thahiti ? Men det er jo en fransk koloni i Sydhavet, der befolkningen består at katolikker, adventister og mormonere, og jeg med sikkerhet kan garantere ikke huser mer en et par håndfuller muslimer. Så knapt Thahiti heller. Derfor minner vel slike skriblerier mest om rasistisk vrøvl, i det at de vet at Haiti var den første uavhengige "svarte staten" og dermed passer det det å sette den i en islamkontekst. Kansje vi skulle sende denne gjengen til Kiribati, de sprer jo møkk, og der kan de vasse i møkk ( men man skal knapt spøke med tragedier).

Kommentar #229

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Marx(isme)

Publisert nesten 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Marx ville ha sett med bestyrtelse hva som idag foregår på den politiske scene.

Du som tydeligvis kjenner Marx så godt, hva slags marxisme eller Marx-utlegning er det egentlig du forfekter? Anarkisme? Autonomisme? Derrida?

Kommentar #230

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Om Kafka;

Franz Kafka var en pessimistisk filosof. Han var preget av sitt eget liv. Kafka kunne gråte over selve livet. Han skrev jo åpent også om personlige forhold og hans pessimisme (som vi nesten ikke kan ta bort) er åpent også beskrevet.

Jeg har imidlertid en svigemor om elsker Franz Kafka (sagt litt storslagent her) men det interessante, synes jeg - som er litt mer optimistisk anlagt, er systemer - aktører - langvarige nettverk som lett kan dannes. Dette er et godt poeng.

Kommentar #231

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Alliansen

Publisert nesten 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Du taler om religionsfrihet, kan jeg se. Det gjør jeg også, men ikke i denne tråd. I denne tråden taler jeg om allianser inngått mellom deler av europeisk venstreside og deler av islam.

Jeg ser jo hva du taler om og hvilke påstander du slenger ut. Min påstand er at du konsekvent bygger dine uttalelser og påstander på feilanalyser av den virkelige verden. Det du kaller allianser kaller jeg prinsipiellt forsvar av religionsfrihet. Vi taler altså om samme fenomen, men vurderer fenomenet vidt forskjellig.

Min egen ungdommelige lefling med ytterste venstre var en viss fasinasjon overfor anarkismen. Jeg så på den som en motvekt mot de totalitære deler av marxismen. Ellers kan det nok diskuteres i det lange og brede hvor vidt  totalitarismen kan spores tilbake til Marx egne verker og tenkning. Jeg overlater de problemstillingene til dere profesjonelle Marxanalytikere.

Jeg ser du har et meget lemfeldig forhold til begrepet "kjensgjerning". En slik bruk av lettvintheter leder ikke til tillit overfor dine andre påstander som ligger utenfor hva jeg enkelt kan kontrollere.

Barnslige påstander som (muligens fra en annen tråd) at "makteliten driver et høyt spill" som en betegnelse på konspirasjonsteoriene du deler med det ytterste høyre og venstre, fører ikke til respekt for dine filosofiske utlegninger. Ikke det at jeg tror du trenger denne respekten :-)

Beklager Haug, disse konspirasjonsteoriene plasserer jeg i samme bås som annet tankemessig skrot selv om jeg må innrømme at paranoide også kan slumpe til å ha rett :-)

Kommentar #232

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Det eneste muslimske landet i den delen av verden er vel Gyana, som ikke ligger i Kraibien men i Sør Amerika

Guyana er et hovedsaklig kristent land. Kanskje du burde sjekke de forskjellige variantene av det afrikanske Guinea? :-)

Kommentar #233

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Haugs tolkning er noe merklig

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Du som tydeligvis kjenner Marx så godt, hva slags marxisme eller Marx-utlegning er det egentlig du forfekter? Anarkisme? Autonomisme? Derrida?

Haugs Marxtolkninger fremstår vel noe på siden etter mitt syn, men det er mulig han har funnet teoretikere som har gått meg hus forbi. Det autoritære kan man nok finnes hos Marx (men så må man også se den politiske virkeligheten han skrev i). Men det er kanpt den form for totalitærisme vi så i Sovjet, som jo var formet av leninismen. Men den er ikke marxisme i seg selv, men en utlegning av marxismen, formet etter russiske tradisjoner og samfunnsforhold. Det kommunistiske diktatur slik det vokste frem i det tyvende århundre var på mage vis mer preget av den leninistiske tenkning enn av den marxistiske. Til sist, det blir vel feil å gjøre anarkismen til marxisme. Marx var en sterk motstander av den anakistiske bevegelsen, og anarkisten Makno bekjemper ivrig leninistens autoritære ideologi i Ukraina inder den russiske borgerkrigen. Likelede bekjempet leninistene og anakistene hverandre innbyrdes under den spanske borgerkrigen.

Kommentar #234

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Anarkismen

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Til sist, det blir vel feil å gjøre anarkismen til marxisme. Marx var en sterk motstander av den anakistiske bevegelsen, og anarkisten Makno bekjemper ivrig leninistens autoritære ideologi i Ukraina inder den russiske borgerkrigen. Likelede bekjempet leninistene og anakistene hverandre innbyrdes under den spanske borgerkrigen.

Nå var vel de anarkistiske bevegelsene sterkt preget av sitt anarkistiske lynne. De passet på å dele seg i to hver gang organisasjonene fikk stort mer enn to medlemmer. De fantes etter hvert i alle mulige varianter. Ellers stemmer Aarsunds kommentar stort sett med hva jeg klarer å dra fram fra min egen underbevissthet av gammel kunskap. Både Marx forhold til antiautoritære sosialister, de ukrainske anarkistene og konfliktene under den spanske borgerkrig.

Kommentar #235

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Haugs Marxtolkninger fremstår vel noe på siden etter mitt syn, men det er mulig han har funnet teoretikere som har gått meg hus forbi.

Tror nok det siste stemmer. Her finnes en rekke nyanser under sekkebetegnelser som "frihetlig sosialisme" eller "libertarian socialism" som førsøker å kombinere marxisme og anarkisme (Chomsky, Negri etc).

Jeg er ikke ute etter å kritisere Haug eller sette ham i bås. Jeg synes bare det forblir litt uklart hva han egentlig forsvarer når han bruker så mye energi på å kritisere andre.

Kommentar #236

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jada

Publisert nesten 10 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Guyana er et hovedsaklig kristent land. Kanskje du burde sjekke de forskjellige variantene av det afrikanske Guinea? :-)

Ja man skal ikke stole for mye på hukommelsen.

Kommentar #237

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Jeg tror vi skal holde oss til tråden om hvem som er farligst av Fjordman eller turken. Nå har vi snakket nok om Fjordman i mine øyne, kanskje vi skal gå over til Turken, og snakke litt om det osmanske riket. http://no.wikipedia.org/wiki/Det_osmanske_rike Kanskje vi skal ta med maurerne også http://no.wikipedia.org/wiki/Maurerne og kanskje korsfarerne så har vi alt på et sted. http://no.wikipedia.org/wiki/Korsfarer 

Som en ser så okkuperte muslimene store deler av Europa, Nord-Afrika og Midtøsten før de kristne korsfarerne drev dem tilbake. Spørsmålet om hvem som er farligst sier vel seg selv. 

Kommentar #238

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

helt klart de kristne

Publisert nesten 10 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Som en ser så okkuperte muslimene store deler av Europa, Nord-Afrika og Midtøsten før de kristne korsfarerne drev dem tilbake. Spørsmålet om hvem som er farligst sier vel seg selv.

kom tyrkerne til spania?du er morsom du

Kommentar #239

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

kom tyrkerne til spania?du er morsom du

Lurer på om dette med feilsitering har vært oppe her i denne tråden også. Undertegnede har ikke skissert at tyrkerne var i Spania. Det var maurerne som jeg har laget en link til. Ikke skap heft og bry. 

Kommentar #240

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Israel?

Publisert nesten 10 år siden

Siden Enebakk er påståelig på at Peder Jensen Fjordman var fysisk til stede i Stockholm 04.08 så tok jeg en kjapp gjennomgang på et par snutter der jeg skulle anta at jeg har sett de fleste som var til stede - her fra ankomsten der EDL er de først og så kommer gjestene, men ... ingen Fjordman..

http://www.youtube.com/watch?v=sqPWWInfZks

så - en lengre snutt - der jeg raskt ser etter Fjordman bortimot en time - fra ulike kameravinkler - med panorering på alle de tilstedeværende - resultatet er mislykket - hvis det da ikke er Jensen som styrer kameraføringen...

http://www.youtube.com/watch?v=u5bHjGCFa8A&feature=plcp

Innimellom får jeg med meg undringer på hvorfor venstreradikale har så omsorg for muslimer som har med seg en religion som har samme mål som Hitler - å ta livet av jødene - de homofile - og i tillegg - de vantro (da blir det i så fall igjen bare muslimer).

Den mest fritt- og konfrontasjonstalende er mannen fra British et eller annet - som bl.a. sier at progresjonen av muslimer i England i løpet av - 20/30 år vil være så stor at det da er for sent å ta kampen - at det er nå det er mulig og at det er krig nå (men så var det dette med armene en har til rådighet - sånn sett er det ikke mye å skryte av hverken i antall eller muskelkraft, men ABB har vist verden hva en mann er i stand til).

Vi hører og at disse som taler har omtanke for alle troende uansett religion og at underkastelse til en tro - islam - er en umulighet.

Legger og inn en snutt fra et møte arrangert av NDL i Stavanger hvor igjen Israel er i sentrum for budskapet - det er slik jeg ser ( to min. av snutten) 3 fra arrangørene der - en taler, men ingen Peder Jensen - kan godt være at dette er et fellesarrangement med SIAN -

http://www.youtube.com/watch?v=M91cUiikVpE&feature=plcp

Vanskelig å fatte hvorfor de venstreradikale har slik omsorg for muslimene m.m. de finner hverandre i sitt syn på Israel - de venstreradikale ut fra en propalestinsk agenda - muslimene ut fra koranen ( i tillegg til den åpenbart politiske) ....

Kommentar #241

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Siden Enebakk er påståelig på at Peder Jensen Fjordman var fysisk til stede i Stockholm 04.08

Knut, nå roter du.

Jeg er ikke påståelig. I mitt innlegg om ”Fjordman i Stockholm med EDL” (#131) henviste jeg ganske enkelt til Baron Bodissey, som jo skriver eksplisitt at oppsummeringen fra Stockholm på Gates of Vienna blant annet er basert på ”live reports” fra Fjordman, slik jeg siterte:

“The event went off without a major hitch, according to reports from the scene. The following account was collated from live reports by Henrik Ræder Clausen, Nilk, Fjordman, and our Swedish correspondent LN.” (min uth.)

Dersom du - på bakgrunn av din gjennomgang av noen YouTube-snutter fra Stockholm sist lørdag (og Stavanger!?) - mener at dette er misvisende eller påståelig, får du nesten rette anklagene direkte til Baron Bodissey på Gates of Vienna, som jeg altså brukte som kilde til denne påstanden.

 

Kommentar #242

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Nå har vi snakket nok om Fjordman i mine øyne

Ja, Bye-Pedersen synes nok det. Han viser seg som en sann fjordmanianer ...

 

Kommentar #243

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Ja, Bye-Pedersen synes nok det. Han viser seg som en sann fjordmanianer ...

Sånn skittkasting kan vi være foruten her på VD. Overherrementalitet kaller jeg slikt.

Kommentar #244

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Sånn skittkasting kan vi være foruten her på VD. Overherrementalitet kaller jeg slikt.

Bye-Pedersen har jo gitt uttrykk for at Fjordman ikke representerer noe annet en enn sakesløs og engstlig islamkritiker, så hva er det han bærer seg for?

Kommentar #245

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Jeg som tydeligvis kjenner Marx så godt

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Du som tydeligvis kjenner Marx så godt, hva slags marxisme eller Marx-utlegning er det egentlig du forfekter? Anarkisme? Autonomisme? Derrida?

Hva med Marx? Jeg er ikke så opptatt av skoler, posisjoner eller ismer. Tekstene holder mer enn nok. 

Kommentar #246

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Han viser seg som en sann fjordmanianer

Dette er barnslig pjatt. "Fjordmanianer"! :)))

Kommentar #247

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser du har et meget lemfeldig forhold til begrepet "kjensgjerning". En slik bruk av lettvintheter leder ikke til tillit overfor dine andre påstander som ligger utenfor hva jeg enkelt kan kontrollere.

Det er, ja, en kjensgjerning at deler av venstresiden inngår i allianser med islam. Man har felles fiende. Man er immun overfor resistanse mot de totalitære trekk ved islam i den grad egen tenkning har totalitære trekk. Det er ingen hemmelighet at deler av venstresiden tenker totalitært. Marxistene forrådte Marx' advarsel mot nettopp en såkallt "marxisme."

Herstads vansker med å forstå de mest elementære kjensgjerninger får meg til å lure på om han danner sitt verdensbilde på hva han leser i aviser. Så blir det mange ting som "ligger utenfor hva han enkelt kan kontrollere."

Kommentar #248

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Banalt og utydelig om Marx

Publisert nesten 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Hva med Marx? Jeg er ikke så opptatt av skoler, posisjoner eller ismer. Tekstene holder mer enn nok.

Dette er banalt, Haug. Det vet du godt.

En hver lesning forutsetter et perspektiv - et sett med briller, eller (som du skrev et sted) et sett med kategorier og fordommer "bak brillene" som former og strukturerer lesningen. Dessuten, i tilfellet Marx, er det helt umulig (som historisk situerte subjekt) å ikke forholde seg til virkningshistorie og fortolkningstradisjon - både hvordan Marx har blitt fortolket/feiltolket opp gjennom historien og hvordan ulike marxistiske teorier er blitt brukt/misbrukt i praksis, ofte med grusomme resultater (Lenin, Stalin, Mao etc).

Grunnen til at jeg spør, et at du flere steder på VD fremstiller deg selv som ekspert på politisk teori med rett til å fortolke og fordømme alle andre på "venstresiden" ut fra en ikke-begrunnet posisjon. Et sted i denne tråden (#227) snakker for du eksempel om venstresidens svik og forræderi mot den "egentlige" eller "autentiske" arven fra Marx:

- "Men en sterk stat og sterk styring over individet er ikke egentlig forenlig med den egentlige politisk-filosofiske arven fra Marx og videre. Og det er her forræderiet overfor venstresidens autentiske politiske filosofi ligger begravet.

Videre forvalter du tydeligvis en så "dyp" forståelse av hva Marx egentlig mente, at du kan slå fast at han i dag ville snudd seg i graven:

- "Marx ville ha sett med bestyrtelse hva som idag foregår på den politiske scene."

Jeg lurer bare på hva denne selvutnevnte "ekspert"-rollen er begrunnet med.

Ut fra dine tidligere innlegg vil jeg anta at du virrer rundt et sted i kjølvannet av Hardt og Negris Empire, med romantiseringen av den militante "multitude", ispedd noe fra Delueze og Guattaris A Thousands Plateaus, samt en dose med Slavoj Žižek.

Det er mulig jeg er helt på bærtur, men dette er uansett svært spissfindige og akademiske nylesninger og nytolkninger av Marx - ikke en banal og historieløs tilbakevendig til den "egentlige" Marx - nettopp fordi Marx her blir lest i lys både av virkningshistorien og av helt nye trekk i vår egen tid.

Kommentar #249

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Et troll

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Jeg lurer bare på hva denne selvutnevnte "ekspert"-rollen er begrunnet med.

Ut fra dine tidligere innlegg vil jeg anta at du virrer rundt et sted i kjølvannet av Hardt og Negris Empire, med romantiseringen av den militante "multitude", ispedd noe fra Delueze og Guattaris A Thousands Plateaus, samt en dose med Slavoj Žižek.

Selvutnevnt "ekspert"? Hvor, hvor? Følgelig behøver jeg ikke begrunne noe som helst.

Jeg virrer ikke, Enebakk. Skjønt jeg godt forstår det gir deg en viss tilfredsstillelse å skrive slik om meg. Det føles godt å offentlig skrive: "Robin Haug virrer rundt i kjølvannet." Jeg skal ikke utdype videre, Enebakk. Det er fælt nok som det er.

Jeg har et svært interessert og nøye forhold til filosofi gjennom mer enn 20 år. Så det er klart jeg har lest en hel del, langt mer, naturlig nok, enn folk flest. Folk flest har ikke slik interesse for filosofi. 

Jeg kommer heller ikke til å nevne navn på filosofer og andre jeg studerer. For slik ernæres trollet.

Kommentar #250

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Det er, ja, en kjensgjerning at deler av venstresiden inngår i allianser med islam. Man har felles fiende. Man er immun overfor resistanse mot de totalitære trekk ved islam i den grad egen tenkning har totalitære trekk.

Haug, det nytter ikke å legge fram dette sludderet gang på gang og hevde at dine såkalte kjensgjerninger bygger på en høyere grad av kunskap enn hva vi andre besitter. Det betyr ikke at det ikke finnes  folk på venstresiden med autoritære holdninger, men når dette sauses sammen i den grøten du koker sammen blir det bare tull. Når mennesker på BÅDE høyre og venstresiden engasjerer seg mot de holdninger som Fjordmann og Breivik representerer, så er det IKKE grunnet i sine egne autoritære holdninger. Jeg er ikke blandt dem som vanligvis sitter og sutrer over hvor mine skattepenger tar veien, men når jeg sitter og leser dine filosofiske utredninger og politiske analyser, undres jeg? Vel, noe svinn av talent må man vel regne med.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere