Per Steinar Runde

229

"Turken" eller Fjordman - kven er mest farleg?

I min barndom hende det at eldre folk skremde oss med "turken", og i vår tid gjer somme det same. Antirasistisk Senter og Vårt Land vil derimot skremme oss med Fjordman. Kven skal vi så tru på?

Publisert: 4. aug 2012

Det var ei gammal kone i nabolaget som stundom sa: "Er de ikkje snille, så kjem turken og tek dykk!" Vi hadde ikkje tankar om kven denne "turken" var, så trusselen hadde liten effekt. Seinare har eg lært at det var snakk om tyrkarane, eller rettare, muslimske kaprarar frå Det osmanske imperium, som med utgangspunkt i Nord-Afrika tok hundretusenvis av europeiske sjøfolk til fange frå år 1500 og heilt fram til Frankrike erobra Algerie i 1830. Ved strandhogg vart også fastbuande tekne som slavar, frå land så langt nord som Island. Over 1 million europearar enda på denne måten som slavar i det muslimske Nord-Afrika, nesten dobbelt så mange som svarte afrikanarar fanga og selde til slaveri i noverande USA. Det var difor ikkje rart frykta for "tyrkarane" heldt seg levande i generasjonar, slik utsegna over vitnar om. I tillegg var Balkan og delar av Sentral-Europa okkupert av dei eigentlege tyrkarane i endå nokre tiår. 

I vår tid kjem ikkje muslimar for å ta oss til fange, men for å busetje seg her, slik dei i si tid gjorde i Austromarriket (Bysants). Dels kom dei som arbeidsinnvandrarar, folk frå Nord-Afrika til Frankrike, tyrkarar til Tyskland, pakistanarar til England og Skandinavia. No kjem dei fleste som asylsøkjarar frå krigsområde som Irak, Somalia og Afghanistan. Med familiegjenforeining i tillegg har talet på muslimske innvandrarar og deira etterkomarar i Europa nådd fleire titals millionar. Gresk kultur og folk vart i si tid gradvis fordrivne frå Lille-Asia, den siste rest for mindre enn hundre år sidan, og tyrkarane tok over. Hundrevis av kyrkjer i Konstantinopel enda som moskéar i byen som no fekk namnet Istanbul. Sjølv den no 1500 år gamle katedralen Hagia Sofia fungerte som moské til det sekulære styret til Atatürk i 1935 gjorde han om til museum. Skepsisen til muslimar flest, og til Tyrkia spesielt, har difor vore stor på Balkan, på Kreta og ikkje minst på Kypros, som vart invadert derifrå så seint som i 1974.
Også i Vest-Europa har muslimsk folkevekst skapt uro, særleg fordi fertiliteten til dei innfødde europearane minkar så sterkt. I Tyskland har den sosialdemokratiske politikaren Thilo Sarrazin skapt furore med boka "Tyskland avskaffar seg sjølv", og jamvel den høgt respekterte ekskanslaren Helmut Schmidt har vore sterkt kritisk til innvandring og til tyrkisk medlemskap i EU.

Leiaren i Vårt Land frå i går handla om borgarkrigen i Syria, og om Tyrkia, Saudi-Arabia og Qatar, som "er dypt uroet over det som skjer i nabolandet (?) Syria", og derfor (!) vil forsyne opprørarane med våpen. VL konkluderer slik: "Assad må bort, men de land som nå engasjerer seg sterkest for å kaste ham, har et spesielt ansvar for skjebnen til de religiøse minoritetene under et nytt regime." Dette er eit fromt ønske, men hjelper nok lite. Ein treng ikkje gå lenger enn til sportsredaktør Gilbert sin artikkel på same side for å sjå Qatar og Saudi-Arabia nemnt, som 2 av 3 muslimske land som ikkje tillet kvinner å ta del i OL. Verre er det at kvinner i Saudi-Arabia heller ikkje får køyre bil eller gå ut av huset utan mannleg følgje, og at styresmaktene der praktiserer dei mest groteske straffemetodane som sharia-lovene føreskriv. Qatar og Saudi-Arabia finansierer dessutan dei fleste nye og prangande moskéane i Europa, medan dei forbyr bygging av kyrkjer i sine eigne land. Ikkje eingong kristne asiatar på slavekontrakt får der ha eit gudshus å gå til.

Vårt Land har tidlegare hatt mange artiklar om forfølging av kristne i muslimske land, men har aldri vore inne på tanken om at liknande kan skje også her til lands, både av ekstreme sekularistar og eingong i framtida kanskje også frå muslimsk hald. Tvert om ser det ut til å vere redaksjonen si linje å sleppe til spaltistar som Ingunn Folkestad Breistein, som argumenterer for utopien om opne grenser og universell solidaritet, og å bruke tidlegare leiar i Muslimsk Råd Norge, Shoaib Sultan, no tilsett hos Antirasistisk Senter, som ekspert på dei høgre-ekstreme, in casu Fjordman. Debattklimaet i landet har blitt slik at det er fritt fram å setje fram påstandar om personar, men forbode å kome med grunngitt kritikk av grupper, for det kan stigmatisere, må vite. Eg har ingenting i mot muslimar, men det er sider ved islam som er mørke, undertrykkjande og farlege, og som eg ikkje ønskjer skal få innpass her til lands. Kva andre folk vel å gjere, får bli deira sak, men i Noreg må vi for all del unngå at vi sjølve kjem i mindretal og dermed misser råderett over land og styre. Og i ein slik samanheng kjem ikkje faren frå ein enkeltståande person som Fjordman, eller det han skriv på utanlandske nettsider, men derimot frå akselererande innvandring.

Rett nok har Fjordman skrive så mangt, og dei mest ytterleggåande synspunkta og konklusjonane hans kan eg ikkje dele, men eg tykkjer han bidreg med mange gode poeng i Appendix C i "Selvmordsparadigmet", boka til Ole Jørgen Anfindsen. I eitt avsnitt der legg han seriøsiteten til sides og gjev seg parodien i vald. Det vil kanskje ergre dei store, men enkelte små kan det more:

"Når jeg ser på dagens situasjon i Vest-Europa får jeg følelsen av å være brannmann som ankommer et hus som står i brann. Til min forbauselse oppdager jeg at jeg ikke uten videre får lov til å slukke brannen. Jeg må først bevise at jeg bruker EU-sertifisert destillert vievann, velsignet av en Trond Giske-godkjent kvinnelig prest og vegetarianer som lever i homofilt partnerskap og kjører elbil. Deretter må Diskrimineringsombudet sjekke at brannkorpset er "mangfoldig" nok, gjerne med en somalier i rullestol som røykdykker. Til slutt kan vi kanskje, hvis Jens Stoltenberg og FN vil, aller nådigst få skvette litt vann på branntomten. Ikke sjelden blir vi attpåtil anklaget for å være pyromaner som har tent på bygningen i utgangspunktet."

Den siste setninga vart meir profetisk enn sjølv Fjordman kunne ane.


Kommentar #101

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Selv takk!

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Eg er ikkje opptatt av å forsvare Fjordman eller hans internasjonale allierte, som eg kjenner mindre til

Takk for tydelig svar. Jeg forstår at du er kritisk til norsk konsensus i synet på innvandring og islam, og at dette er viktigere for deg enn å forsvare Fjordman. Fortsett gjerne med det! Så vil jeg vokte meg for å antyde at du støtter Fjordman.

Bare så det er klinkende klart: Jeg ser selvsagt prinsipielt mot voldsbruk også på venstresiden og blant anti-rasister. De må gjerne stå og skrike og bråke for min del, men ikke banke opp folk.Vi kan diskutere ulike holdninger, men ord kommer til kort mot voldelige handlinger.

Kommentar #102

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Dialog og demokrati

Publisert nesten 10 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Kan du forstå at vi må spille på lag for ikke å slåss oss i mellom.

Jeg forstår at meningsmotstandere må ”spille på lag for ikke å sloss oss i mellom”. Jeg er tilhenger av dialog og demokrati, og derfor verdsetter jeg også å debattere her på VD selv om det til tider virker litt forgjeves. Jeg deler imidlertid ikke din virkelighetsbeskrivelse av ”det naive spillet” eller at ”da skjærer det seg totalt slik vi har sett på Oslo øst hvor nordmenn flytter/flykter.” Jeg har selv bodd på Oslo øst i mer enn ti år og har ennå ikke hatt noen negative opplevelser med muslimer eller andre etniske minoriteter. Det betyr selvsagt ikke at jeg undervurderer andre personers negative erfaringer, eller at jeg ikke leser aviser og ser problematiske sider ved radikal islamisme og innvandring mer generelt. Mitt fokus er imidlertid Fjordmans oppfordringer til bevæpning og voldsbruk, ikke islam og innvandring.

Kommentar #103

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Filosofisk flisespikkeri

Publisert nesten 10 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Det er et rent logisk problem med Enebakks rapport her.

 

Dette er filosofisk flisespikkeri på tomgang. Mitt innlegg om ”Fjordman og EDL” (#11) var bare en kommentar til Baldersheim over, som mente å ha lest at ”Fjordman har lagt seg forholdsvis tett opp til noen av disse”. Ettersom han virket usikker på referansen, la jeg frem tre linker som viste at Fjordman støtter EDL både før og etter 22. juli. Dette er empiri og dokumentasjon uten spekulasjon om kausalitet eller skyld i forhold til Breivik.

”Logikken svikter”, skriver du skråsikkert, men dette handler ikke om logikk – i beste fall filosofisk handlingsteori dersom jeg skulle antyde at Breiviks handlinger 22. juli var påvirket av Fjordmans støtte til EDL tre dager tidligere. Det har jeg ikke hevdet og heller ikke antydet. Så vidt meg bekjent er Breiviks siste referanse til Fjordman til en tekst datert 22. september 2009 på Pamela Gellers Atlas Shrugs, gjengitt i 2083-manifestet på s. 798-800. Jeg skjønner at det gir mening for Fjordman å uttrykke støtte til EDL, men jeg synes også det er viktig at de som faktisk forsvarer Fjordman er klar over dette i den grad de selv tar avstand fra voldsbruk.

Videre påstår du at jeg, i likhet med Strømmen, antyder at Fjordman uansett har ”skyld” – en variant at det retoriske trikset ”guilt by association”. Dette er mistankens hermeneutikk på tomgang og virker mer som en kognitiv krampetrekning enn et analytisk argument: All kritikk av Fjordman blir møtt med påstanden om at kritikerne forsøker å klistre ham til Breiviks terrorhandlinger. Det er ikke tilfelle, og jeg har vært klar på dette hele tiden også i denne tråden i mitt innlegg ”Ikke skyldig” (#84). Jeg siterer riktignok Strømmen på at ”Fjordman har skyld i sine egne ideer”, men allerede i min neste setning konkretiserer jeg at dette, for min del, er et spørsmål om ”ansvar”; ikke at han er ”medskyldig”. Det handler heller ikke på påstander om ”ytringsansvar”. Jeg mener ganske enkelt at Fjordman burde stå opp for sine ytringer og ikke vri seg unna med feilaktige og forvirrende utsagn om at han aldri har tatt til orde for vold. Det er løgn. Og det slipper han tydeligvis unna med når han, uten mulighet for motargumenter, velger å publisere sitt eget vitnemål uimotsagt på Gates of Vienna. Det ville neppe holdt i retten under kryssforhør og forsikring om å måtte snakke sant. Hvorvidt Fjordman juridisk sett har skyld i noe som helst har altså ikke noe å gjøre med hans assosiasjon til Breivik, men snarere om hans egne ytringer faller inn under Straffelovens §135a om hatefulle ytringer eller §140 om oppfordring til ulovelige handlinger. Jeg har selvsagt ikke juridisk kompetanse til å vurdere dette.

Når det gjelder Pamela Geller, falt hun jo fort inn i folden igjen, og i Stockholm sto hun side om side med Robinson og lovpriste EDL, slik jeg påpekte i mitt tidligere innlegg om ”Offerrolle” (#44). Her er det åpenbart viktig å holde ”partilinja” – snakk om ”politisk korrekthet”!

Bare så det er klart: Jeg er immun mot fine filosofiske formuleringer, krydret med referanser til Derrida, Deleuze, Guattari eller Agamben (and what not?), samt stilisert småborgerlig språkføring med bruk av "nu" og "efter". Hold deg heller til saken og vær tydelig dersom du ønsker å anklage meg for "uvesen" og å "tilsmusse debatten".

 

Kommentar #104

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Jeg er immun mot fine filosofiske formuleringer

Også her er det uklart hva Enebakk mener. Igjen er språkføringen uklar.

Men først: hva jeg kritiserte Enebakk for var, i beste fall, uklare begrepslige og logiske sammenhenger. Enebakk viser med sitt svar at han ikke har forstått min kritikk. Han forsøker å slå tilbake med regelrette floskler omkring filosofi. Imidlertid var jeg ikke mest opptatt av å skrive "fine filosofiske formuleringer"; jeg påpekte opplagte språklige svakheter. De sammenhenger som Enebakk muligvis ser for seg i sitt eget hode, kommer ikke frem for oss lesere.

Det er ingen opplagt logisk sammenheng mellom tilslutning til EDL og 22/7, for eksempel. Antall dager mellom slik tilslutning og 22/7 har heller ingen logisk mening. Heller ikke at en annen person renonserer tilslutning til EDL. Logisk meningsfull er heller ikke opplysningen om at sistnevnte renonserte på bakgrunn av mistanker om Israel-fiendtlig ny-fascistisk infiltrasjon. Men det er altså slik Enebakk skriver. Kritikk av slikt meningsløst vrøvl blir fra Enebakks side derimot avfeid med merkelige referanser til filosofer.

***

Hvorfor være "immun mot fine filosofiske formuleringer"? Selv ville jeg mene at slike fine filosofiske formuleringer, hvorenn de forekommer, her eller der, nettopp gir leseren verdifulle innsikter, kunnskaper, erkjennelser, osv. 

Eller forsøker Enebakk i noen grad å uttrykke seg kryptisk? Altså at han mer skriver i overført betydning? At 'fine filosofiske formuleringer' er et uttrykk for noe man bør være "immun mot"? Slik at "fine filosofiske formuleringer" er et dekke for alt fra naivt idioti til kamuflert faenskap. Sikkert er at ingen med lærdom ville uttrykke seg slik Enebakk her gjør.

(I parentes bemerket: forakten mot filosofien er uttalt i elitene, inkludert samtidens europeiske eliter. Forakten mot Europas arv er altså uttalt; den er sågar institusjonalisert. Dét er til å begråte, fordi filosofien nettopp utgjør selve grunnpilarene for hva som utmerker den europeiske sivilisasjon. Nå tilhører ikke Enebakk noen elite, på ingen måte, men han sørger for å spille på strenger han vet klinger godt i tiden. Jeg ville driste meg til å hevde at slik etterplapring, som Enebakk ikke er alene om blant småfolket, utgjør den aller største fascistiske fare i vår samtid, og altså ikke enslige svaler som Peder Jensen.)

Kommentar #105

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@Haug

Jeg klarer ikke helt å se hva ditt tredje avsnitt, første setning refererer til. For meg kan det se ut som om du har lest inn noe som ikke har stått eller vært tilsiktet. 

Kommentar #106

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Voldsaspektet

Publisert nesten 10 år siden

Uten å dra det for langt og på vidotta har jeg undret meg noe over disse regimeskiftene i kjømda av den arabiske .. vinter ... og gjort meg noen refeksjoner knyttet til det.

Så langt jeg har sett så har disse endringene sin start i at noen tar sine meninger ut  på internett og i offentligheten.  Meningene sprer seg og antall mennsker som gir sin støtte vokser.  For å kvele meningene tyr regimene til voldsbruk i forskjellig styrke.  En går ikke av veien for å drepe meningen og meningsbærerne.

Hvis hensikten var å skremme meningen og folket som gir menigen stemme til taushet, så ble ikke dette oppnådd.  Så fulgte en fase som vi innbarka  fredlige og trygghetshungrige nordmenn skjønner null, niks og ingenting av - det å fortsette å budbære meningen - til tross for muligheten for å bli snipet til døde hindret ikke at meningsbærerne ble flere og flere i antall.  Med antall døde, så ble ringen av involverte - ikke bare med et forhold til meningen, men også ut fra synet på voldsbruken og nærhet til de drepte - større og større.

Så kommer en til det punkt der nok er nok -  selve meningen er gjerne nå kanskje gått mer eller mindre i oppløsning, men synet på voldsutøvelsen er så stor at det skaper et gjensvar i aksept av eget voldsbruk.  Selve viljen til voldsbruk på et tidlig stadie fra regimenes side gir bekreftelse til at meningen er farlig og at den skal stoppes - med alle midler, men nå går det mer mot krigslignende handlinger og massakrer av også mer eller mindre ikke-stridende involverte på begge sider.  I Syria pågår det nå en borgerkrig med en broket ansamling av utøvere med ulike motiver for å skyte for å drepe - og - meningen slik som den ble fremlagt i startfasen synes å være smuldret hen og motivene overtatt helt eller delvis av utøvere med rask progresjon i noe arabere synes å være gode på - å drepe hverandre - kanskje helt uten å vite - for hva?

Med dette som bakteppe, så reflekterer jeg videre til vår hjemlige forhold.  Vi er alle budbærere av ulike typer meninger og Peder Jensen er budbærer for sine - sånn sett så ville det jo være et stort fremskritt for ytringsfriheten at han selv var mer deltagende i samfunnsdebatten - knyttet og til vurderingene av hans ytringer.  Jeg skulle anta at det etter 22.07.11 har gått opp for Jensen at også han - som oss alle andre - må modere oss noe alt etter som hvor bredt og hvor offentlige våre ytringer trolig blir budbært.  Vi har jo f.eks. lenge skjønt at "pusekatten" Mullah Krekar ytrer seg på en helt annen måte når han har nrk på hjemmebesøk enn når han ytrer seg som Mamostra Krekar på internett på et språk som få av oss har kunnskaper om.  Vi har og skjønt at politiske storheter som Obama og Sarkozy ytrer seg annerledes på tomannshånd enn når de tror de ikke blir fanget opp av offentligheten annet enn på en velregissert pressekonferanse.

Men- Peder Jensen Fjordman har meniger som oppleves i kjølevannet av 22.07.11 så farlige at han ikke blir troverdig for noen selv om han trolig moderer seg - om så skulle være at han tok avstand fra meninger i fortid, så vil han trolig ikke bli trodd o.s.v. - han vil bli trodd på å besitte en mening for ever mest sannsynlig.  Peder Jensen Fjordman drar ikke massene til seg, men mange har blitt kjent med han og lest noe av han etter 22.07.11.

SIAN og andre organiserte grupper som har innvandring alene på dagordenen er få i antall og har heller ikke en utstråling alene som drar folkemasser til seg, men de besitter en mening.

Venstresida hopper på de som kan bære meninger i en kontekst i nærheten av Peder Jensen Fjordman og SIAN med stor angrepsvilje opp i mot aggressivt hat. 

Der står brytningen i samfunnet pr. idag, men

den meningen som Peder Jensen Fjordman, SIAN og andre budbærer deler store deler av den norske befolkning helt eller delvis, men ikke med slik styrke eller frimodighet at en tilkjennegir det i hverdagen eller på blogger i klartekst. 

Slik jeg tolker landskapet er det i denne store gruppen den putrende meningsdynamitten befinner seg - og den vil putre alt etter hvordan samfunnet som helhet greier å sy sammen endrings- og brytningssamfunnet.

Min hypotese er at hvis meningen i putringskjelen håndteres med omtanke, så vil dette gå bra - hvis meningen og meningsbærerne - de synlige - blir håndtert med harde og udemokratiske midler, så vil tilsiget til å radikalisert vokse.

I dagens kontekst er det ingen tvil om at det er venstresida som stiller sterkest og mest fysisk angrepsvillig - derfor ligger etter min mening et stor ansvar på deres skuldre i møte med meninger de ikke liker...

Far og sønn Nøstevold Jensen er jo et eksempel på at det er både langt mellom enighet, men likevel fullt mulig å tolerere hverandre...

http://www.nyttiuka.no/default.aspx?menu=617&id=11612

Kommentar #107

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kommentar #108

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Morten Christiansen

Hvor mye av hans tankegods er du egentlig enig i?

Du synes at forudsætte et komplet kendskab til Fjordmands tekster - og du fortsætter det personfikserede.

Jeg ser også at noen begynner å trekke inn djelveldyrkelse. Det blir mer og mer galematias ut av dette.

Det er et væsentligt element i nyere venstreorienterethed. REL, som jeg nævner er jo elite, avantgarde, men idag er det dryppet ned til de lavere lag.

Jeg har ført lange debatter med stifteren af Satanisk Forum, som er den seriøse danske organisation på området, for et par år siden. Det er en ateistisk, humanistisk, rationalistisk, individualistisk, hedonistisk, egennyttig ideologi, som på et dybere plan er nihilistisk. Så den passer sådan set ligeså godt til socialismerne, som kristendommen passer til konservatisme.

Jeg har aldrig fået en forklaring på, hvorfor EU-Parlamentet er bygget som en kopi af den overleverede forestilling om Babelstårnet, men ville gerne have én.

http://euro-med.dk/billeder/billedereu-2dbabel-2dtower2.jpg

Kommentar #109

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Olav Nisi

Uden at ville tage stilling til indholdet i Fjordmands tanker i den sammenhæng, er det vel værd at huske at 'etnisk rensning' er mange ting.

I 1991 udviste Kuwait 400.000 palæstinensere fra dag til anden, fordi man anså dem for at være illoyale overfor landet og det kunne man altså godt uden nogen form for 'endlösung'.

Den slags mener jeg slet ikke ligger for i dagens situation, men eskalerer de nuværende ildevarslende udviklingstendenser, mener jeg faktisk at det må være indlysende at det er bedre, mindre dårligt, at være opmærksom og om muligt se at få udfaset og måske afviklet indvandringsprojektet i så god ro og orden som muligt, istedet for bare at lade udviklingen løbe til ende - for det viser erfaringen bliver særdeles grimt - uanset, hvem det så går mest ud over.

Langt mere kontrollerede foranstaltninger er jo også i spil. De fleste aktuelle lande har allerede støttende repatrieringordninger - DK har haft det i adskillige år - og det var et gennembrud at man så åbent kunne sige til folk at hvis de faldt dårligt til, var det vel bedre at rejse hjem eller til et andet mere passende land.

Alene dette, at man åbent kan tale om at migrationer kan gå begge veje og ikke kun til Vesten, er et stort fremskridt i retning af at få 'indvandring' ud af det tabubelagte og pseudoreligiøse domæne og ind på den politiske scene, som andre samfundsemner i et demokrati.

Kommentar #110

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Vidar Enebakk - Kommentar #84

Det var ikke meget, du havde at sige til de perspektiver i udviklingen over et par årtier, jeg lavede nogle nedslag i - de viser ellers at vores kultur og samfundsorden stille og roligt eroderes - og det er i det perspektiv, jeg søger at se dette at nogle kan føle et behov for ikke at være den eneste befolkningsgruppe, som ikke har nogen former for midler til at forsvare sig med.

Du kan altså, som jeg søger at vise, dårligt henvise til 'vores kultur', når du samtidigt arbejder for at fjerne den og det projekt er nået et vist stykke allerede.

Kommentar #111

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Kjell Aarsund

Du kan like godt gi opp å diskutere med Bye-Pedersen og hans meningsfeller, for i dem har du i sannhet "homo fanaticus".

http://holbergordbog.dk/ordbog?query=Sv%C3%A6rmere

en Svermere sætter intet til Grundvold uden en Affect, som han kalder Samvittighed Ep IV 17. DH2 III 94 (se u. visionaire).

Fanatisme kan beskrives som dette at sætte alle andre hensyn til side af hensyn til et enkelt.

Homo Fanaticus er således indvandringstilhængerne - givet de omfattende, indtrufne og fremtidigt sandsynlige, konsekvenser, som er dokumenteret.

Kommentar #112

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Vidar Enebakk

Du henviser til Hope not Hate.

Netstedet fremstiller modstandere af sharia som 'farlige'.

Det efterlader altså stedet som pro-sharia.

Du placerer dig således som mere rabbiat end folk, der henviser til Fjordmand som autoritet.

Det er slike formuleringer som gjør at mange kritikere knytter Fjordman til "rasisme" og "fascisme". Synes du det er helt urimelig?

Det er ikke mere radikalt at ville skille folk, end det er at blande dem mod den ene eller begge parters vilje.

Brugen af ord som racisme og fascisme i forbindelse med modstand imod sammenblanding er en stalinistisk ideologi og brugtes vel mest kendt af Stalin overfor balterne, da de protesterede imod den russiske indvandring i deres lande.

Uanset, der i det tilfælde vel næppe kan tales om racer, var det altså alligevel 'racisme' efter en kommunistisk tankegang.

Dagens multikulturalister er et ekko af Stalin.

Heraf følger igen at omend folk som Fjordmand har radikale tanker, er det hans kritikere, som faktisk står for langt den farligste ideologi.

En ideologi, der ikke bare vides alle steder at føre til massemord, men som også destruerer kulturen i de ramte områder og dermed også den gennem århundreder opbyggede sociale kapital, den generaliserede mellemmenneskelige tillid.

Endelig er det i sammenhængen her, 'farlighed', afgørende vigtigt at de mange organisationer af 'Hope not Hate's type, er offentligt- og fondsfinancierede (eks.: Ford, Sorros) og altså mere eller mindre en del af regimet.

Kritikerne af regimets og disse organisationers stalinistiske/multikulturelle politk er privatpersoner og er privat finansierede.

Kommentar #113

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

?????????

Publisert nesten 10 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Dagens multikulturalister er et ekko af Stalin.

???? Stalin en multikulturalist ? Si meg hvor har du lært historie ? Stalin med en georgisk mor og en osteisk far var vel alt annet enn en multikulturalist i sin politikk. Tvert om, sin georgeiske bakgrunn til tross, var han en "Stor-Russer" selve hjernen bak den russiske innvasjonen av den georgiske republikken i 1921. Stalin var i all sin gjerning den russisk kulturen, det russiske språkets hegemoni, og det russiske politiske hegemoniets fremste talsmann, knapt noen multikulturalist med sin undertrykking av minoritetene. hans visjon, hans politikk, var ikke en multikulturell stat, men tvert om, implesitt, en fortsettelse av tsarenes gamle stor-russiske imperium. Dette var forøvrig allerede fra starten en del av bolsjevikenes real-politiske plattform, derfor bestrebet de seg også på å bevare det gamle imperiums grenser inntakte, derfor overlevede i realiteten det russiske imperium som Sovjet-Unionen, mens for eksempel Habsburg imperiet og det osmanske bukket under. Stalin var med andre ord ingen mulitkulturalist, men en talsmann for russisk politisk og kulturellt hegemoni. Skaff deg en historiebok.

Kommentar #114

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Tor-Olav Baldersheim

Selvsagt ligger det implisitt en sammenligning i en nær sagt en hver vurdering, men hva man sammenligner er ganske sentralt.

Det er jo netop, hvad jeg poienterer...

I dette tilfellet her har man en norsk politisk blogger (Fjordman) som har oppfordret til etnisk renskning og øvrig politisk vold. Dette er synspunkter som ligger langt utenfor det demokratisk og det er opp mot dette idealet man må sammenligne.

Synspunktet er moderat sammenlignet med - ikke et teoretisk ideelt demokrati - men de reelt eksisterende politiske strømninger, som f.eks. multikultur, kommunisme og sharia.

Disse bevægelser har talt for antidemokratiske holdninger og handlinger i årtier og de har rent faktisk realiseret en del vold og mord, ligesom de stadig gør det. Mange af multikulturalisterne har været konkret indvolverede i våbenhåndtering og planer om massemord på politiske modstandere.

Disse mennesker og organisationer deltager idag i den offentlige debat og det er dem og deres holdninger og handlinger, vi skal sammenligne med, for det er deres misgerninger, som kritiseres og gennem oplysning og uddannelse søges standset.

Vi taler om de personer og kredse som fortalte os at Pol Pot burde ses som et forbillede og som idag fortæller os at multikultur bør ses som et forbillede.

De mener, som i fortiden, at modstand imod deres blindt utopiske visioner, er udtryk for nogetb 'ondt'.

Hvad der indiskutabelt står tilbage er at det er netop deres tanker og mentalitet, der er det farlige, massemorderiske.

Derfor er de ikke akkurat de rigtige til at kritisere, den i forhold til dem selv moderate og humane, Fjordmand.

De akkurat samme forlokkende søde og indsmigrende ord, de idag fører sig frem med, viste sig tidligere at dække over de største folkemord i menneskehedens historie på baggrund af det mest perverterede had.

Gjennom oppbyggingen av innlegget skapes det et inntrykk av at en nærmest har kun to valg å velge mellom.

Sådan kan det også vise sig at være eller udvikle sig. Venstrefløjen deltager i en Marx-Muhammed Pagt og liberalisterne deltager med delvist andre motiver - de tre ideologier er fælles om at være fjendtlige over for Vestens kultur og i konsekvens, af dens mennesker. Det er vore dages racister, idet de mener at hvide og jøder er særlige kategorier af mennesker, som skal bedømmes efter andres kriterier end resten af denne klodes beboere.

...men det skapes likefull et inntrykk av at trådstarter mener at Fjordman sine synspunkter, minus litt i kantene, representerer noe som bør vurderes.

Jeg skal ikke tale for trådstarter, men det er da indlysende at man bør læse Fjordmand uanset, hvad der kan ligge i de kontroversielle sætninger, af den simple grund at han er så voldsomt bedre orienteret end de såkaldte eksperter.

Læg mærke til at 'eksperter' ikke vover at diskutere substans, men kun 'meninger' - det er der gode grunde til...

Kommentar #115

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Ekko av Stalin?

Publisert nesten 10 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Du kan altså, som jeg søger at vise, dårligt henvise til 'vores kultur', når du samtidigt arbejder for at fjerne den

Jeg så ingen sakelig grunn til å kommentere dine vidløftige samfunsanalyser og historiesyn, men jeg synes du bør begrunne hvordan du kan påstå at jeg arbeider for å "fjerne" vår kultur. Ved å kritisere Fjordman?

Du hevder også at jeg er "rabiat" fordi jeg henviser til den britiske organisasjonen "HOPE not hate", men det er en logisk kortslutning. Min henvisning til den saksopplysning at Peder Jensen i deres rapport fremstilles som sentral i det internasjonale contrajihad-nettverket, innebærer da på ingen måte at jeg må være pro-sharia? Hold deg til saken: Mener du det faktisk er feil å fremstille Peder Jensen på denne måten?

I ditt andre innlegg går du enda lengre ved å knytte meg til Stalin og antyde at jeg, som kritiker av Fjordman, "faktisk står for langt den farligste idelogi". Dette henger ikke på greip. Det går da fint an å kritisere Fjordman uten å måtte forsvare Stalin?

Når du hører "et ekko av Stalin" er det altså ikke basert på mine ytringer påstander, men snarere dine egne kortslutninger.

 

Kommentar #116

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Kjell Aarsund

???? Stalin en multikulturalist ? Si meg hvor har du lært historie ?

I Virkelighedens Skole.

Ja, kan var multikulturalist i dagens sprogbrug.

Han tvangsblandede grupperinger, for at svække deres evne til at være modmagt i forhold til centralmagten og dens kommunisme - og han var også antiracist, idet han brugte racismeanklager for at undertrykke disse protester.

Han var også antifascist, idet han, som vor tids ditto, brugte fascistiske politiske arbejdsmetoder til at terrorisere sine politiske modstandere. Og han fik Trotsky myrdet med henvisning til at denne var 'fascist'. Samme polarisering som idag.

Han var altså kommunist, fascist og racist - i meningsfuldt- og ikke propaganda-sprog - således som også multikulturalismen er kommunistisk, fascistisk og racistisk.

Stalin med en georgisk mor og en osteisk far var vel alt annet enn en multikulturalist i sin politikk. Tvert om, sin georgeiske bakgrunn til tross, var han en "Stor-Russer" selve hjernen bak den russiske innvasjonen av den georgiske republikken i 1921. Stalin var i all sin gjerning den russisk kulturen, det russiske språkets hegemoni, og det russiske politiske hegemoniets fremste talsmann, knapt noen multikulturalist med sin undertrykking av minoritetene. hans visjon, hans politikk, var ikke en multikulturell stat, men tvert om, implesitt, en fortsettelse av tsarenes gamle stor-russiske imperium.

Ja, som multikultur idag er stærkt nationalistisk by proxy - for ulandene og imod Vesten. Palæstina, anyone...

Multikultur er en overgangsfase - ikke noget, der kan eksistere - den videre udvikling kan studeres i f.eks. Kosovo og Libanon - resultatet er monokultur og den undertrykklelse, du omtaler hos Stalin.

Ja, han kunne langt hen ad vejen siges at være 'en af de nye tzarer i Kreml', som Mao ofte sagde. Det er det generelle med kommunister - de vil såmænd bare være khalif i stedet for khaliffen - det er noget generelt menneskeligt - kommunister har bare fået bildt sig selv og hinanden ind at de er overmennesker - bedre end os andre.

Man kunne også kalde 'de nye tzarer' for nationalkommunister og imperialister - ligesom Kina og flere kommunistiske regimer gennem tiderne.

Du har ikke fanget kommunismens, især kultumarxismens, generelle toledede taktik - først nedbrydning af det bestående og så opbygning af den kommunistiske kassernestat.

Paradokset er lidt analogt med kommunistiske fagforeninger, der arbejder for ret til organisering og aktionering - i kampen for et samfund, hvor fagforeninger og organisationsret er en by i rusland og faglige aktioner straffes med døden...

Dette var forøvrig allerede fra starten en del av bolsjevikenes real-politiske plattform, derfor bestrebet de seg også på å bevare det gamle imperiums grenser inntakte, derfor overlevede i realiteten det russiske imperium som Sovjet-Unionen,...

Jamen kommunister siger da aldrig, hvad de vil - det får kadrerne, fodsoldaterne, da aldrig at vide. De er, hvad Lenin kaldte, 'nyttige idioter'  fok, som tror på de fladpandede men følelseopviklende slogans og paroler.

Dagens ledere i Rusland er iøvrigt stadig kommunister og imperialister, der har justeret lidt som i Kina, og kampen mellem øst og vest pågår - med Vestens venstrefløj på fjendens side som altid.

Stalin var med andre ord ingen mulitkulturalist, men en talsmann for russisk politisk og kulturellt hegemoni.

Multikulti er et tankeslot og kun en overgang, som sagt.

Skaff deg en historiebok.

Så skal den være fra før 70'erne, hvor universitetsmarxismen slog igennem - derefter findes kun partsindlæg i en ideologisk krig imod Vesten.

Kommentar #117

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Rent vås

Publisert nesten 10 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Han tvangsblandede grupperinger, for at svække deres evne til at være modmagt i forhold til centralmagten og dens kommunisme - og han var også antiracist, idet han brugte racismeanklager for at undertrykke disse protester.

Tvangsblandet befolkninger ??? Rett nok deporterte han tjetjenere og krim-tatarer, men dette var på bakgrunn av at de sammarbeidet og hadde sammarbeidet med de tyske-nazistene etter Hitlers angrep på Sovjet. Tenker du på russere og andre som var bosatt i republikkene ? Men kjære deg den type mobilitet hadde faktisk vært vanlig siden tsarenes dager. Så kan man mene mye om den behandligen ha ga disse folkegruppene, men det hadde sin årsak i real-politiske forhold og knapt noe ideologisk ønske om mulitkultur. dere lever i sannhet i deres egen verden, der virkeligheten tolkes på en noe aparte måte.

Kommentar #118

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Vidar Enebakk

Jeg så ingen sakelig grunn til å kommentere dine vidløftige samfunsanalyser og historiesyn,...

Det burde ellers nærmest være en pligt, når man gør sig til talsmand for grundlæggende ideologiske og demografiske samfundsændringer.

Multilkulti er væsentligt mere vidtløftig end min eller for dens sags skyld Fjordmands meninger - den fremføres bare ikke med saglige argumenter, men med slogans og følelsesporno, hvorfor indholdet og målet ikke afsløres. Der eksisterer en noget anderledes intellektuel og moralsk hæderlighed i den anden lejr.

...men jeg synes du bør begrunne hvordan du kan påstå at jeg arbeider for å "fjerne" vår kultur. Ved å kritisere Fjordman?

Multikulti er kulturopløsende og altså civilisationsfjendsk - en primitivisering. Se f.eks. til LA, USA.

Min henvisning til den saksopplysning at Peder Jensen i deres rapport fremstilles som sentral i det internasjonale contrajihad-nettverket, innebærer da på ingen måte at jeg må være pro-sharia?

I din egen logik gør det.  - Du mener at man må undlade at henvise til Fjordmand, med henvisning til hans samlede arsenal af meninger. Du tillader dig at henvise til at sted, der faciliterer indførelse af sharia i Europa.

Derved gør du, hvad du kritiserer dine meningsmodstandere for at gøre.

Det kaldes dobbeltmoral - eller bare ingen moral.

Iøvrigt mener jeg at man frit kan henvise uden at blive identificeret med alt på stedet - det er dig, der taler for det modsatte.

Jeg mener dog at et sted som dette, er langt ude i hampen - det er rendyrket kommunistisk/multikulturelt. Nogle af deres oplysninger synes jeg ser ganske plausible ud, men deres forestillinger om den større sammenhæng er jeg ganske skeptisk overfor.

Vi har i DK noget tilsvarende i mindre skala, som f.eks. p77.dk, hvor en radikal (NO: Venstre) lokalpolitiker driver heksejagt på 'fascister' og 'racister'. DR's 'Deadline' var kommet til at inviterer hende i studiet dagen efter 22/7, hvor hun 'kunne afsløre' at Breivik var Fjordmand, for hun var nemlig selv ven med ham på Facebook. En af klagerne fik en uforbeholden beklagelse fra DR og det sket godt nok sjældent, når det er noget venstreorienteret, der klages over.

p77.dk burde måske anbefales visse her - det kan nogle gange være en øjenåbner at se en karrikatur af egne positioner - for jeg mener trods alt at vist ingen af mine meningsmodstandere her leverer så fladpandede betragtninger som det sted.

Der er altså oftest tale om lettere mytomane og paranoide personkredse de steder. Også Redox (SV: Expo) ser sammenhænge og konstruerer fortællinger på grundlag af rygter og fantasier.

Derfor kan der sagtens være faktuelle oplysninger at hente de steder - det kan lede på vej, men ikke bruges alene.

I ditt andre innlegg går du enda lengre ved å knytte meg til Stalin og antyde at jeg, som kritiker av Fjordman, "faktisk står for langt den farligste idelogi". Dette henger ikke på greip. Det går da fint an å kritisere Fjordman uten å måtte forsvare Stalin?

Det hænger fint på greip. Jeg ønsker ikke at fornærme dig og kan sagtens forstille mig at du ikke selv forstår, hvad du taler for.

Multikultur er som sagt bare en ny indpakning af kommunismen - i det omfang den overhovedet er formuleret og ikke bare propaganderet frem, hænger dens løse rationaler og argumenter kun sammen, hvis (verdens)kommunisme er det underforståede paradigme. Opløsningen af nationalstater er implicit en afvisning af demokrati og retsstat og solidarisk velfærdsstat. Mere kunne oplistes, men lad dette være nok.

Dette er så langt mere radikalt end noget Fjordmand har disket op med indtil videre og hans radikalitet er en reaktion på den multikulturelle ditto.

Jeres problem er at det er ved at blive klart at jeres projekt er et katastrofeprojekt og der påhviler jeg et tungt ansvar for at tage dette til efterretning og handle derefter.

Desværre viser historien at mennesker i den situation generelt er villige til at forårsage uendelige mængder af menneskelige lidelser og kulturelle ødelæggelse for at redde egen prestige og plads i det socioøkonomiske hieraki. De flygter ind i gruppetænkning og heksejagt på 'budbringere'. I er, med lidt malice, vor tids Marie Antoinetter.

Det kan påstås at der er demokratisk legitimitet til projektet, men det er ikke uproblematisk, al den stund at det er gennemført i et miljø, der er principielt omend ikke proportionelt sammenligneligt med forholdene i Det tredje Rige, hvor staten propaganderer systemisk og systematisk og halvofficielt støtter fascistiske tæskehold, der overfalder fredelige og demokratiske kritikere af denne propaganda og den multikulturelle ideologi og dens konsekvenser.

De forhold gælder for både multikulti og EU, der på mange måder er to sider af samme sag. EU ser de oprindelige europæere som 'problemet' - et problem, som skal løses med indvandring - senest Sutherland om at 'få fortyndet de oprindelige befolkninger' - det er reinspika stalinisme og racisme.

Jeg accepterer fuldt ud at det ikke er lige til at se under de mange vidunderlige formuleringer, jeg selv har været faldet for, men når frafaldne som mig og mange andre taler fra, hvad vi mener er, vore nye indsigt, virker det ikke overvejet, når de tilbageblevne bare gentager de efterhånden fladtrådte klichéer.

Da RAF og forbindelser blev 'berufsverbotet' var venstrefløjen forarget (inkl. mig selv) - idag er det samme de facto tilfældet for såkaldte højreekstremister og man hører sjældent fra dem lidt højt i det socioøkonomiske hieraki, før de er pensionerede og dermed sværere at straffe. Dette er også en slags stalinisme-light.

Dette var f.eks. tilfældet med Danmarks to førende demografer, der på falderebet redegjorde for at DST's opgørelser er lige så lidt retvisende som vi på det seneste har set at også SSB's er det.

Kommentar #119

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Kjell Aarsund

Ja, jeg tænker også på de 'koloniserende' russere, som jeg har nævnt også hos balterne, og det er rigtigt at Stalin videreførte meget fra tsartiden og dette fortsætter idag. Meget er ikke ideologisk bestemt, men kommunismen forværrede det hele til at blive noget ret enestående i historien.

Det er en imponerende eufemisme, når du kalder den russiske kolonialistiske imperialisme for 'mobilitet' - det kunne have været sagt af EU eller lige nu, Sutherland og Malmstöm.

Et 'freudian slip' fra et multikulturelt sind ?

Jamen, der er da ingen tænksomme, der 'ønsker multikultur' - det er en oxymoron, der ikke kan eksistere udenfor fantasien - det er en krisetilstand, der skal føre videre til det ønskede. Dialektrisk triangulering. Multikultur i Vesten er også udtryk for realpolitik, magtpolitik - vi har da indvandring af indenrigspolitiske årsager. Det er da kun de allermest enfoldige, der tror på propagandaen. Der er jo ingen som helst rationelle menneskelige årsager til at have indvandring.

Noget af det mest tragikomiske er at indvandringstilhængere også rutinemæssigt er klimatroende og altså tror at det er meget vigtigt at nedsætte udslippet af CO2 - og flytter multimillioner af mennesker fra syd til nord, så deres CO2 aftryk bliver mindst en hel størrelsesorden større.

Der er absolut intet i den lejr, der hænger sammen og den kan kun klare sig med propaganda og undertrykkelse.

I den rationelle demokratiske debat står man sig umådeligt ringe, så det holder man sig fra.

Se f.eks den performative selvmodsigelse til oplægsforfatteren til 'OBS! Fjordmenn' - patetisk...

dere lever i sannhet i deres egen verden, der virkeligheten tolkes på en noe aparte måte.

Selvfølgelig tager vi også fejl, men det sket sjældent og oftest ikke så meget. Den anden side derimod har taget grandiost fejl i snart et århundrede - og mener stadig at sidde på den eneste rigtige forståelse og retten til at undertrykke modstandere. Netop de opfattelser, der gav os de hidtil største folkemord.

Disse kredse fremstiller sig selv som de gode, ansvarlige, humane - det må vel snarest bare ses som en del af ryggesløshed og den evige menneskelige dårskab.

Det må kræve et omfattende system af mentale vandtætte skotter at undgå at bukke under for kognitiv dissonans og jeg ser den hysteriske opmaling af fjendebilleder i en skævvreden og urealistisk debat, som et udtryk herfor.

SOS-Racismes opbygning af NDL, anyone...

Har i ikke en ond fjende at kæmpe imod - de gode mod de onde - bryder jeres projekt sammen. Samme dynamik i national og international socialisme.

Altid er det bygget på had - hadet imod de angiveligt onde, som forhindrer de angiveligt gode i at leve godt.

Idag er det hvide og jøder, der er årsagen til de fleste af denne verdens ulykker og som derfor hades og må give plads til de mere rigtige mennesker - snak om at leve i aparte tolkninger...

Kommentar #120

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Russisk historie

Publisert nesten 10 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Ja, jeg tænker også på de 'koloniserende' russere, som jeg har nævnt også hos balterne, og det er rigtigt at Stalin videreførte meget fra tsartiden og dette fortsætter idag. Meget er ikke ideologisk bestemt, men kommunismen forværrede det hele til at blive noget ret enestående i historien.

Felding skal belære oss i russisk historie, det kan bli morsomt. At russernes kolonisering fortsetter den dag i dag ? Da må du fortelle oss hvor, for de fleste av oss anser jo imperiet som oppløst i 1991, men vi har muligens gått glipp av noe ? Og flyttingen "bevegeslene innnfor imperiet" i sin tid, ja hva er problemet ? Det er vel like akseptabel eller uakseptablet som britens kolonisering av Australia, New Zeeland, Canada, Sør Afrika eller USA. Dynamikken er den samme den, det er realpolitikk, kvitte seg med en overskuddsbefolkning som det var vanskelig å brødfø, og har nok meget lite med multikulur å gjøre. Forøvrig så fikk de sovjetiske republikker sin uavhengighet i tiden rundt 1991,jeg var der, men kasje jeg har drømt at det hendte, og siden levd i villfarelse ? Så det er vel helst lite trolig at denne mobiliteten fortsetter, den har vel snarere gått andre veien, fra republikkene tilbake til Russland. Men du og dine har vel et annet syn på saken.

Kommentar #121

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Kjell Aarsund

At russernes kolonisering fortsetter den dag i dag ? Da må du fortelle oss hvor, for de fleste av oss anser jo imperiet som oppløst i 1991, men vi har muligens gått glipp av noe ?

Man har for tiden ikke magt til at kolonisere og koncentrerer sig om at undgå at miste kolonier, men imperialismen fortsætter, hvad situationen omkring Syrien idag nok skulle kunne demonstrere. Syrien ville være noget mere vigtig for Vesten at få demonteret, men det er ikke så enkelt som i Libyen p.gr.a. Irans støtte og Ruslands støtte til dem begge. Det er heller ikke bare af historiske grunde at islamister skyder med AK47 og ikke med M16 - for at sige det på den måde.

Og flyttingen "bevegeslene innnfor imperiet" i sin tid, ja hva er problemet ?

At det er kolonialisme.

Det er vel like akseptabel eller uakseptablet som britens kolonisering av Australia, New Zeeland, Canada, Sør Afrika eller USA.

Det var i vidt omfang tomme områder. Uanset var det dengang det gængse. Det betydene her er selvsagt, om man er holdt op eller fortsætter fortidens synder.

Dynamikken er den samme den, det er realpolitikk, kvitte seg med en overskuddsbefolkning som det var vanskelig å brødfø, og har nok meget lite med multikulur å gjøre.

Dynamikken i dagens multikultur er også at ulandene skal 'kvitte seg med en overskuddsbefolkning som det (var) ER vanskelig å brødfø' - og nej, det er der ikke meget multikultur i - det er bare salgstalen...  - der er som sagt ikke noget rationelt begreb ved navn 'multikultur'.

Vi er bare fuldt udbyggede og opfyldte lande og ikke halv- til trekvarttomme hele kontinenter og er ikke og kan ikke være indvandringslande. Der er steder som kunne bosættes i Asien, men det er de indvandrende ulandsbefolkninger slet ikke interesserede i. Der er altså tale om en helt anden slags udvandrere.

Fint du har været derovre, men man ser ikke nødvendigvis, hvad der sker. Det leverede netop stalintidens mange vestlige kommunistiske besøgende gode eksempler på. De kunne have været lige op og ned ad Holodomor og 'havde intet set' - nogle gange ærligt, men blindt og andre gange, fordi det ikke var noget, folk havde godt af at høre om - det kunne være dårligt for kommunismen - og man må jo slå æg i stykker...

Så det er vel helst lite trolig at denne mobiliteten fortsetter, den har vel snarere gått andre veien, fra republikkene tilbake til Russland.

Det tror jeg ikke - balterne kan ihvertfald ikke slippe af med deres russere.

Kommentar #122

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Minner om rasisme

Publisert nesten 10 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Så det er vel helst lite trolig at denne mobiliteten fortsetter, den har vel snarere gått andre veien, fra republikkene tilbake til Russland.

Det tror jeg ikke - balterne kan ihvertfald ikke slippe af med deres russere.

Hva du sier grenser jo til ren rasisme. De Baltiske statene var en del av det russiske imperiet i århundreder før revolusjonen, så var de uavhengige frem til 1939-40 og så re-okkupert av Sovjet -Unionen. Russerne i Baltikum kom jo dit under både tsarenes imperium og sovjetepoken, de har knapt emmigrert dit de siste tiårene. Skal de sendes hjem ? Fra hvor de har bodd i generasjoner? Det er jo en lignende logikk som vi finner hos en del svarte rasister i Sør Afrika, og som Mugabe står som eksponent for, nemlig å sende den britisk og hollandsk-fransk ettede befolkningen tilbake til Europa, eller et finnene skulle deporterere  svensktalende tilbake til Sverige. Joda, det viser ditt ståsted Ferling.

At Canada, USA og Australia skulle være tynt befolket viser tvert om likheten til Russland, Sibir og deler av Sentral-Asia var faktisk meget tynt befolket. Russerne erobret Sibir på femtenhundretallet med bare 500 kosakker.

Kommentar #123

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hvem sitter igjen med SVARTE PER!

Publisert nesten 10 år siden

Det burde være i alles interesse å slutte med krangelen vi ser både her på VD, på tv og i media. Multikulturalismen har overgått seg selv. Alle er enig om det når en ser hvordan den norske kulturen har blitt spist opp av den "islamske kultur" i deler av Oslo. Da er det fargerike plutselig blitt grått eller svart for å bruke slike uttrykk. Det har ødelagt den etniske kultur og ingen ting er verre enn det.

Tilhengere av multikulturismen har altså satt de etniske norske i en svært ubehagelig stilling. Så ubehagelig at raseriet har slått ut i massedrap for Anders Behring Breivik. Er han den eneste. Nei nå diskuteres Fjordman om han er like rasende. Hvem er den neste som blir rasende? Kan noen av dere som er for multikultualismen se at dette kan bære galt av sted for mange. Ser en ikke det at raseriet er økende blant etniske nordmenn også? Er det noe galt med dem også? 

Steinar Lem sa at den ødelegger den norske kulturen. Skal ikke dere multikulturalister høre på det han sier? Føler at dere som er for det fargerike samfunn har satt dere selv i en forferdelig vanskelig situasjon som dere snarest bør komme dere ut av. Hvem sitter igjen med SVARTE PER!

Kommentar #124

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kan godt vere

Publisert nesten 10 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Multikulturalismen har overgått seg selv

men multikultur har kome for å bli. Det må ein sjå i augene. Så er det neste spørsmålet: Korleis kan vi gjere multikulturen så positiv som mogleg?

Eg vil vel tru at det berre er ekstremistar og uansvarlege individ som drøymer om å reinske det norske samfunnet for å gjenopprette tilstander anno 1814?

Kommentar #125

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Eg ser ingen multikultur

Publisert nesten 10 år siden

Om austkanten av Oslo er multikulturell, er det da rett å definera heile landet som multikulturellt ?  Eg har ein muslimsk fastlege, ser ein og annan med noko mørkare let her i Notodden- distriktet - men er Noreg derfor ein multikulturell nasjon  ?  Vel, vi var eigentleg  multikulturelle før ein einaste muslim hadde busett seg i landet,  eg tenkjer på samekulturen. Men dei var også norske, og ville helst vera det.  Ordet multikultur er av ny dato,  for å forsvara politikken som førast og den konsekvens det vil ha for landet  om 100 år.  Men  dei aller fleste som kjem til oss, tilpassar seg både folk og land.  Med eit unntak av ca. 2 %. Men gjer det landet multikulturellt ? Nei ! La oss sleppa å høyra dette tøvet.

Kommentar #126

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Kjell Aarsund

Hva du sier grenser jo til ren rasisme.

Præcis Stalins ord i den sammenhæng.

Multikulti er stalinisme...

Lidt afkortet, men det må vist være vældig enkelt, for at trænge igennem de multikulturelle tåger.

Tænk på i hvor høj grad multikulti i denne sammenhæng ligner socialdarwinisme eller bare jungleloven - viser igen den fraværende grundlæggende forskel mellem kommunisme og nazisme.

De Baltiske statene var en del av det russiske imperiet i århundreder før revolusjonen, så var de uavhengige frem til 1939-40 og så re-okkupert av Sovjet -Unionen. Russerne i Baltikum kom jo dit under både tsarenes imperium og sovjetepoken, de har knapt emmigrert dit de siste tiårene. Skal de sendes hjem ? Fra hvor de har bodd i generasjoner?

Det kommer vel an på, hvordan de opfører sig - de giver en del problemer, f.eks. nægter at lære sig 'baltisk' og generelt opfører sig som de efterkommere efter kolonisatorer, som de er.

Det er jo en lignende logikk som vi finner hos en del svarte rasister i Sør Afrika, og som Mugabe står som eksponent for, nemlig å sende den britisk og hollandsk-fransk ettede befolkningen tilbake til Europa,...

Forskellen er at europæerne i Afrika, efter de aktuelle landes selvstændighed, indpasser sig under de nye magtforhold. Derfor er jeg enig i at det er racistisk at smide dem ud - selv om man må tilstå dem ret til at vis mængde af irrationelt had, hvor koloniseringen har været slem. Det går iøvrigt også ud over kinesere og indere. At det så er lidt dumt af dem at udsmide de mest produktive er en anden sag.

... eller et finnene skulle deporterere  svensktalende tilbake til Sverige.

Såvidt jeg ved kan forholdet mellem de grupper ikke sammmenlignes med dem i Baltikum - bl.a. fordi andelen af indvandrede er lille og kulturerne nærtstående.

Joda, det viser ditt ståsted Ferling.

He he, og den formulering husker jeg fra min ungdom på venstrefløjen - det handler mest om at få sømmet folk op på væggen ud fra en facitliste - tænkning og læring kan komme senere.

Venstrefløjens politik helt afhængig af at enhver form for adskillelse eller bare bevaring af noget ublandet er noget nærmest metafysisk ondt og noget der hænger uløseligt sammen med gaskamre og krematorieovne.

Dette er helt enkelt ikke tilfældet, hvad utallige eksempler viser - jeg har nævnt Kuwait i 1991 - og det er afgørende at forstå at en ordentlig opsplitning kan forhindre langt værre udviklinger.

Derfor kan venstrefløjens metafysik på raceområdet komme til at vise sig at være fuldt ud så massemorderisk som nazismens modsat rettede metafysik på samme område.

Det er kort sagt noget indholdsløst ævl at sammenblanding er alletiders godt og at adskillelse eller bare ikke-sammenblanding, er det værste som tænkes kan. Der kan helt enkelt ikke opstilles sådanne enkle dogmer på et så kompliceret område.

Anekdotisk kan jeg fortælle om en reportage fra Polen i DR P1, hvor journalisten med forarget stemme udbrød at 'dette er det mest etnisk ensrettede område jeg nogensinde har set' - læg mærke til nysproget, hvor det naturligt opståede udgangspunkt, retorisk gøres til noget aktivt skabt (ensrettet) - man måtte altså forstå at her var der sandelig brug for lidt racehygiene, så den rette blandede befolkning kunne opnås.

Multikulturen møder sig selv i døren - er vist udtrykket i bruger om sådant.

Hvad der til gengæld kan siges generelt er at hensyn til en enkelt faktor i et fænomen eller problemkompleks med stor sandsynlighed vil medføre at andre vigtige hensyn tilsidesættes.

Monoman fanatisme er ikke godt.

Jo, jeg havde ikke medtænkt Ruslands ekspansion ret mod øst - og tænkte på de mere befolkede områder mod syd, sydvest og vest.

Det var iøvrigt de områder, jeg tænkte på at denne verdens fødselsoverskud kunne bosætte, hvis de havde haft samme mentalitet som de europæiske udvandrere i sin tid.

Kommentar #127

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Dette ble vel voldsomt Ferling

Publisert nesten 10 år siden

@Ferling

Du skriver i kommentar nr 114 at etnisk renskning og øvrig politisk vold er moderat sammenlignet med [blant annet] multikultur.

Sånn umiddelbart synes jeg at det høres ut som en ganske voldsom påstand, for å si det forsiktig, men for diskusjonens skyld, kunne du kanskje tenke deg å definere hva du legger i begrepet multikultur?

Kommentar #128

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det spørs kva du legg i det

Publisert nesten 10 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Men gjer det landet multikulturellt

Petter Kvilaug sitt ekteskap må vel seiast å vere multikulturelt i ugangspunkte. Eg meiner det er positivt fordi det fører med seg nye tankar og verdiar, for det meste positivt.

Bergen er den mest utadvendte og internasjonalt orienterte byen i Norge. Årsaka er vel at for å knekke Hansaveldet vart det innført ei lov som påbydde alle som dreiv handel å vere gift med ein nordmann. Då fekk den dynamiske kombinasjonen: Tysk kjøpmann gift med strilagjente!

Ikkje nokon stad i Norge vert vel 17.mai feira meir entusiastisk enn i Bergen. På same tid har byen alltid vore orientert mot utlandet.

Kommentar #129

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Tor-Olav Baldersheim

Du skriver i kommentar nr 114 at etnisk renskning og øvrig politisk vold er moderat sammenlignet med [blant annet] multikultur.

Det øvrige, jeg nævner er kommunisme og sharia - og de ting er, hvad tågebegrebet 'multikultur' de facto er ved at indføre i Europa - og det er værre end ikke-voldelig eller i det mindste ikke-dræbende etnisk udrensning.

Jeg synes det blev for langt, hvis jeg skulle poientere at den slags kan være ikke-voldeligt og at begrebet 'etninsk udrensning' muligvis ikke er det mest saglige - det er lidt det sædvanlige med venstrefløjen - man ikke kan diskutere sager, men kun se om man kan kategorisere udtalelser ind i visse nøglebegreber og så - bingo, jeg har vundet, du sagde et forbudt ord. Det er ret så barnligt.

Sagen er altså at 'multikultur' er et ikke-defineret propagandabegreb og det er fortalernes opgave at definere det - hvad de så ikke ønsker at gøre. Et generelt venstrefløjfænomen og i totalitære regimer.

Mit synspunkt og vurdering er altså at en antaget humant gennemført udvisning fra Europa vil være en endda langt mindre 'grusom' ting end et Europa, hvor kommunismen og islam har slået pjalterne sammen og sat sig på magten.

Sånn umiddelbart synes jeg at det høres ut som en ganske voldsom påstand,...

Ja, sådan må det lyde, hvis man ikke har tænkt over, hvad 'multikulti' betyder, eller snarere ikke betyder - og har orienteret sig i tid og sted om dette, at mange meget forskellige mennesker bor samme sted - og igen relateret det til de nu aktuelle lande.

Hvis du gerne vil have noget konkret nutidig empiri, kan du se til Libanon, hvor der siden anlæggelsen af en slags multikulturelt samfund, foruden en grim borgerkrig, er sket en løbende uddrivelse af ikke-muslimer - nogle til Israel og andre længere væk.

En del til Mexico, hvor jeg kender to, far og søn (mor, DK) - de meddeler iøvrigt at det 'mangfoldige' land er et levende mareridt at leve i. Der er tre ting der betyder noget - penge, prestige og hudfarve (pigmentokrati) - al kultur og civlisation er fordampet og mennesker regnes ikke højere end dyr, der iøvrigt regnes lavt dér.

De driver en lille avis og har tilgang til meget billedmateriale og ville jeg være plat, kunne jeg indsætte nogle billeder af mangfoldigheden, men det ville nok få folk til at mene at jeg burde betale dem nye tastaturer...

Kommentar #130

Øystein Hetland

0 innlegg  39 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Fjordman har stor mistru til dagens "elitar", både i Noreg, og endå meir i EU og FN.

Orsak, men Fjordman har ikkje "stor mistru" til elitane i EU. Han meiner dei er djevelen inkarnert:

“The EU is currently the planet’s most evil organization, an institutionalized attack on the very existence of the native peoples of an entire continent, the most influential and creative civilization in human history. The EU is an organized crime against humanity, and we should support absolutely everything that can undermine the EU as well as Globalism and Multiculturalism throughout the Western world”

http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/01/den-neuen-lebensraum.html

Og leiarane er landsforrædarar:

”Those chiefly responsible for [Eurabia] - one of the greatest betrayals in the history of Western civilization - should stand trial, followed by a period of general de-Eurabification of our laws and regulations.

http://www.brusselsjournal.com/node/1980


Kommentar #131

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Fjordman i Stockholm med EDL

Publisert nesten 10 år siden

Ikke overraskende var også Fjordman tilstede i Stockholm 4. august 2012 på markeringen til SION (Stop Islamization of Nations) og EDL (English Defence League), som jeg har omtalt tidligere i denne tråden (#11, #96).

Det fremgår av oppsummeringen om ”The EDL in Stockholm” på Gates of Vienna lørdag 4. august, som i følge Baron Bodisssey blant annet er basert på ”live reports” fra Fjordman:

“The event went off without a major hitch, according to reports from the scene. The following account was collated from live reports by Henrik Ræder Clausen, Nilk, Fjordman, and our Swedish correspondent LN.” (min uth.)

Kommentar #132

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ja, parallelt til visse andre

Publisert nesten 10 år siden
Øystein Hetland. Gå til den siterte teksten.

Orsak, men Fjordman har ikkje "stor mistru" til elitane i EU. Han meiner dei er djevelen inkarnert

Du veit eg er ein moderat person som oftast vel å formulere meg varsamt. Og nett no er det ikkje nødvendig å bruke pisken på EU, som er i konflikt med seg sjølv.

Elles har eg i mitt stille sinn fleire gonger tenkt at mange må sjå Fjordman på same måte. Iallfall har eg i fleire diskusjonar blitt avkrevd erklæringar der eg skal ta fråstand frå Fjordman, alt hans vesen og alle hans utsegner, heilt parallelt til formuleringane i forsakinga i kyrkja. Og den gjeld jo nettopp djevelen. For multikulturen har også sin dogmatikk, si trusvedkjenning, si forsaking og sine fiendar. Det er ikkje utan grunn at Sigurd Skirbekk brukar førti sider i boka si frå 1999 til å skrive om antirasismen som forsking, ideologi, myte og tru. Det antirasismen manglar av grunnlag i forsking og fakta, tek den att tidobbelt på dei tre andre felta.

Kommentar #133

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Vidar

Publisert nesten 10 år siden

Det er mye interessant på nettet for den som har tid til f.eks. å gå inn på nettsider på ytterste venstre og på counter-jihad sidene som i linkene du la inn i kommentar 131 - hvis vi følger linkene og linker videre til Expo så finner vi ut av Swedish defence league stort sett er ...en.... person, men at det håper på at særlig homofile og politisk bevisste kvinner vil slutte seg til.

Det er og linket inn taler fra de fremmøtte - og der var det ikke mange tilhørere - så hvis kamera går noe vekk fra talerstolen så vil jo den som har tid fort finne ut om Peder Jensen var til stede eller ikke - og hva så?

Trolig er det ikke første gangen counter-jihadister går på talerstolen og knytter kontakter... Hvis vi går inn på sidene til Tjen folket eller andre grupperinger på venstresiden så ser vi at de har og linker til et hopehav av likesinnede.

Det som var en opp- eller nedtur alt etter hvordan en ser det var at politiet greide å holde kontroll på motdemonstrantene, slik at det ikke ble i nærheten av det oppstyret som det ble i Århus.  Følgelig så fikk i allefall ikke media uttelling for prioriteringene.  Kanskje det var tilfeldig, men i og med at det var Gay pride samtidig, så ble det kanskje i seg selv en demper for full utblåsning i de mest hatfulle ytringsformer.  Det rapporteres om to skadede poliser.

Det er og interessant å få med seg at den svenske statskanalen begynte å snakke oppå det som kom fra talerstolen - er det da slik at media har en tanke om at det som kommer fra disse counter-jihadistene er så farlig at det ikke skal ut til folket?  

Jeg tror det imidlertid er her en forregner seg - hvis det kommer fram - fra talerstolen meninger eller tanker som er så gæernt radikale at folk i de tusen hjem skjønner at her har noen tatt for mye Møllers tran, så er ikke folket i behov av venstresida for å fortelle dem hva de skal tenker og ta avstand fra.

Jeg tror at vi - iallefall vi som er mer i sentrum - fint greier å reagere på betydelig avvik på begge ytterkanter - og vi reagerer særlig på omskrivning av den udiskuterbare virkelighet og historiske begivenheter.

Kommentar #134

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Hva er egentlig problemet?

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

forsking, ideologi, myte og tru. Det antirasismen manglar av grunnlag i forsking og fakta, tek den att tidobbelt på dei tre andre felta

Vel, det (sitatet over) samme gjelder nok i ennå større grad for den "anti-multikulturalismen", som Runde vel kan forstås som en talsmann for. Argumentet om at islamister og såkalte antirasister er verre enn noe av det Fjordman representerer er dessuten på flere måter søkt. Og dersom det skal innebære at i kampen mot islamisme og multikulturalisme kan det meste godtas, er vi selvfølgelig på ville veier.Men nok om det i denne omgang ...

Har Runde virkelig blitt avkrevd erklæringer der han skal ta avstand alle Fjordmanns utsagn og hele hans vesen? Det dreier seg jo om noen helt bestemte synspunkt som Fjordman fremmer, og som flere har undret seg over at Runde (og andre) tilsynelatende ikke vil ta avstand fra. Selv fremhever Runde stadig vekk at han ikke har lest mye av det Fjordman har skrevet.  Han innrømmer med andre ord manglende kjennskap til hva som rent faktisk kritiseres, men fordømmer likevel den samme kritikken.

Det er flere her på VD - blant annet Enebakk, Johannesen og Hetland - som gjennom sitater og kildehenvisninger på en grundig måte har vist oss hva Fjordman faktisk har skrevet. Hva er så problemet?

Burde alt dette ha har vært fortiet? Bør det ikke tas på alvor? Hvorfor forstår man det umiddelbart som et angrep på personen Fjordman og ikke på det hans uttalelser representerer rent politisk? Hvorfor forstår man det som et forsøk på «knebling» av all kritikk av islam og innvandringspolitikken i Norge og Europa?

Mye av det Fjordman kritiseres for handler ikke en gang om islamkritikk, men om et politisk ståsted som ligger farlig nær et rasistisk og fascistisk ståsted. Runde er av den oppfatning at det siste ikke medfører riktighet (eventuelt at det ikke bør framheves), men han bør i så fall kunne si noe fyllestgjørende om hvorfor Fjordmans uttalelser skal tolkes på annen måte.

Kommentar #135

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hogne

Publisert nesten 10 år siden

Det å være islamkritisk er det mange i Norge som deler - det å slite med å applaudere den multikulturelle hverdag er det og mange som sliter med.  Norge har lenge vært i fasen: endring som mange sliter med.

Jeg er klar over at du og andre anser Peder Jensen som en førende ideolog og følgelig ønsker å få ham - helst stille - eller over i et mer knelende og ydmykt leie.  Det er det jo Peder Jensen som må stå for selv - hverken Runde eller andre har styringsrett over hva som skrives på tastaturet.

Jeg kan være enig med deg i at det å ta åpent avstand fra deler av et budskap en mer eller mindre er enig i - sånn i overskrift - kan være nødvendig i noen situasjoner - f.eks. der en innehar en offentlig stilling som tilsier en lojalitet og en holdning i praksis; og så glipper med en uttalelse som kan tolkes nærmest motsatt - denne må inn på teppet for om mulig å beholde sin jobb og posisjon, men fra det til å avkreve at f.eks. Runde skal gå en runde på vd i full offentlighet - der du og andre linker han til å være noe annet enn det han selv er - og der tror jeg 100% på Runde - hverken han eller jeg for den del er i behov av Peder Jensen eller counter-jihadister for å inneha en islamkritisk holdning når det gjelder tempoet i det pågående endringssamfunnet - og allikevel - være avslappet og imøtekommende i møte med våre nye landsmenn i hverdagen.

Når det gjelder demokrati og velferdssamfunnet har også jeg reflektert at det er en gavepakke for våre nye landsmenn - og at i en tid hvor kanskje flere og flere mister interessen for sin stemme til merinnflytelse - så har våre nye landsmenn fort funnet ut av systemet og vil benytte det fullt ut - intet galt i det, men det vil trolig øke omløpshastigheten av endringssamfunnet.

Jo nærmere islam vil være en mulighet til  - på fullt mulig lovlig demokratisk vis - å nærme seg et flertall, så er min hypotese at det er da - eller i gjerne i forkant at "da" - at Jensen tar til orde for å si et farvel til demokratiet.

Når det gjelder ordbruk som "etnisk rensing", så finner ikke det gjenklang i det norske folk generelt.  Det som imidlertid nok er et spørsmål er:  Hvor mye tåler Europa av radikal islam?  Vi har jo på vd diskutert hva vi 22.07.11 ble utført av muslimer og sånn sett så vil det trolig øke spenningene og det islamkritiske, men det må trolig svært ekstreme hendelser til for at muslimene kjenner seg så lite velkomne at de pakker snippsekken til ..........landene

Kommentar #136

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Tendensiøst og merkelig

Publisert nesten 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder ordbruk som "etnisk rensing", så finner ikke det gjenklang i det norske folk generelt.

 

Nygård skriver:

«Jeg er klar over at du og andre anser Peder Jensen som en førende ideolog og følgelig ønsker å få ham - helst stille - eller over i et mer knelende og ydmykt leie. Det er det jo Peder Jensen som må stå for selv - hverken Runde eller andre har styringsrett over hva som skrives på tastaturet».

Dette er selvsagt en tendensiøs formulering som viser hvor vanskelig enkelte har for å akseptere at det over hodet rettes kritikk mot Fjordmans politiske ståsted. Er virkelig en slik kritikk ensbetydende med å bringe noen over "i knelende og ydmykt leie"? Jeg trodde Nygård var tilhenger av ytringsfrihet og fri debatt, men det er han kanskje ikke?

Ingen har vel stilt andre enn Fjordman selv ansvarlig for hva han uttaler. Likevel, når Runde og andre tolker og vurderer innholdet i det han skrevet på måter som andre mener er direkte feil, er det etter min oppfatning fullstendig absurd at det skal oppfattes som trakassering, forsøk på klebling, personangrep osv. osv. 

Videre skriver Nygård:

Når det gjelder ordbruk som "etnisk rensing", så finner ikke det gjenklang i det norske folk generelt. Det som imidlertid nok er et spørsmål er: Hvor mye tåler Europa av radikal islam?

Det siste spørsmålet dreier seg om noen annet enn det som er utgangspunkt for debatten her, med mindre Nygård med disse to setningene vil si at han ikke utelukker at han vil gå inn for etnisk rensning?

 

Kommentar #137

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Svak logikk

Publisert nesten 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Har Runde virkelig blitt avkrevd erklæringer der

Første setninga er sjølvsagt sett på spissen, men eg treng ikkje gå lenger enn til elles saklege Enebakk for å finne dette sitatet: "Ettersom Jensen ikke selv tar avstand fra sine ekstreme ytringer, bør kanskje andre som faktisk er mot bevæpning og voldsbruk ta et mer konsekvent oppgjør med Fjordman." Elles held det ikkje med å ta fråstand frå Fjordman-sitat ein gong; i neste kommentar blir ein på nytt bedt om å gjere det. Formuleringa di om å "ta avstand fra" likar eg ikkje, for i det ligg ei indirekte fordøming også av personen, noko som du i første linje over skriv ikkje har vore kravd. Men å finne Fjordman-formuleringar som eg er usamd i, til dels sterkt, greier eg sjølv. Eg viser til kommentar #53, der eg skreiv: "Derfor er det vel ikkje så spesielt at eg synest Fjordman bidreg med mange gode poeng i boka til Anfindsen. Men på dei 22 sidene er det også flust (mange, rikeleg) av formuleringar som eg ikkje vil skrive under på, fordi dei er for kategoriske/unyanserte. Berre å nemne desse, vil bli altfor omfattande." 

Det er sant at eg ikkje har lese mykje av Fjordman, spesielt ikkje i høve til dei som granskar han (Enebakk) eller er spesielt ute etter å finne uakseptable ytringar frå hans side. Eg reknar likevel med at det er ikkje dei mildaste og mest forsonlege utsegna av Fjordman eg har fått sitert, men heller det motsette. Poenget mitt er likevel dette: Når ein skal vurdere ein fare, må ein ikkje bruke berre ei kvalitativ vurdering, for omfanget, kvantiteten tel langt meir. Sjølv den internasjonale flokken av "fjordmenn", samla i Stockholm sist helg, talde ikkje fleire enn 100 personar. Skulle desse få evne å forandre Europas kultur og historie? Eg fordømer ingen, og slett ikkje kritikken av Fjordman, men eg seier den er uproporsjonal og overdriven. Skal ein drive samfunnskritikk, bør ein heller rette søkjelyset mot dei reelle makthavarane.

Kommentar #138

Øystein Hetland

0 innlegg  39 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Eg fordømer ingen, og slett ikkje kritikken av Fjordman, men eg seier den er uproporsjonal og overdriven.

Ein lurer på kva som skal til for at Runde skal fordømma nokon som helst. Kor går grensene for akseptable argument Runde? Er ikkje oppfordring til etnisk reinsing og avvising av demokratiet nok?

Kommentar #139

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Vanskelig med forståelsen, Øian?

Publisert nesten 10 år siden

Trolig leser du med ditt verdensbilde og din søken etter bekreftelser, men du kan jo lese - Øian - og - du skjønner sannsynligvis at et avsnitt er et avsnitt.

Du ser jo fra hele avsnittet der jeg skriver:  "Når det gjelder ordbruk som "etnisk rensing", så finner ikke det gjenklang i det norske folk generelt.  Det som imidlertid nok er et spørsmål er:  Hvor mye tåler Europa av radikal islam?   - har en fortsettelse?  En fortsettelse som må ses i sammenheng med resten av avsnittet:Vi har jo på vd diskutert hva vi 22.07.11 ble utført av muslimer og sånn sett så vil det trolig øke spenningene og det islamkritiske, men det må trolig svært ekstreme hendelser til for at muslimene kjenner seg så lite velkomne at de pakker snippsekken til ..........landene.  Trodde du og andre skjønte dette - at hvis radikal islam utfører terrorhandlinger i Europa som øker spenningene og det islamkritiske til et slikt niva at det blir for krevende og tungt å stå i det i hverdagen for en gjennomsnitts muslim, så vil det for noen være utslagsgivende for en hjemflyttning.  Også muslimer har selvsagt en forståelse av hva som det er mulig å takle for et samfunn i endring......  Annen kobling til "etnisk rensing" finner du ikke uansett hvor mye du enn leter etter bekreftelser hos dine meddebattanter på vd.

Kommentar #140

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Har også Hetland vanskelig med forståelsen?

Publisert nesten 10 år siden

Runde har jo forklart dette gjentatte ganger - som jeg skrev i kommentaren til Øian - noen sitter tydeligvis mer fast i sine verdensbilder og ser mer i sine meddebattanter enn det er i nærheten av grunn til å gjøre slik at en undres om det er noe feil med ... forståelsen.

Sånn sett bekrefter jo både Øian og Hetland dette med  å få debattanter inn i et mer "knelende og ydmykt" leie - det går jo ikke inn i forståelsen åkkesom - trolig vil det særlig gjelde Peder Jensen selv om han skulle ta avstand fra noen av sine tidligere ytringer.

Ja, selvsagt skal vi ha lov til å ytre oss innenfor de det loven gir åpning for enten vi liker ytringen eller ikke.

Kommentar #141

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Endå ein repetisjon

Publisert nesten 10 år siden
Øystein Hetland. Gå til den siterte teksten.

Ein lurer på kva som skal til for at Runde skal fordømma nokon som helst. Kor går grensene for akseptable argument Runde? Er ikkje oppfordring til etnisk reinsing og avvising av demokratiet nok?

I vår tid er det venstreideologane som driv fordøming og moralisering. I mitt miljø er dette ikkje vanleg. Men vi kan seie oss djupt usamde i ei utsegn og karakterisere oppmodingar som den du nemner ovanfor, som uakseptable. Akkurat denne har eg tatt sterkt fråstand frå eit utal gonger. Kvifor kjem du då endå ein gong dragande med ho? Kan du ikkje lese??

Kommentar #142

Øystein Hetland

0 innlegg  39 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

I vår tid er det venstreideologane som driv fordøming og moralisering. I mitt miljø er dette ikkje vanleg. Men vi kan seie oss djupt usamde i ei utsegn og karakterisere oppmodingar som den du nemner ovanfor, som uakseptable. Akkurat denne har eg tatt sterkt fråstand frå eit utal gonger. Kvifor kjem du då endå ein gong dragande med ho? Kan du ikkje lese??

Det eg ikkje fattar er kvifor ein føler det naudsynt å framheva "gode argument" hos med så tvilsam bagasje som Fjordman, når det som eventuelt er bra hos Fjordman har blitt sagt av andre, utan denne forhistoria. Det bidreg berre til stadige behov for avklaringar og grenseoppgangar, og bidreg ikkje til konstruktiv debatt. Dersom ein vil kritisera kapitalismen dreg ein ikkje opp Lenin, fordi ein då veit at diskusjonen kjem til å spora av.

Kommentar #143

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Når?

Publisert nesten 10 år siden

ble personen Hetland ... en ... eller ... noen få ... meninger ... og kun det?  Nå har riktignok hverken Runde eller jeg forsket så mye på Fjordman Peder Jensen som Enebakk, Øian og Hetland har, men jeg tenker nå at det hos han - som forhåpentligvis hos noen på venstresiden, men jeg bruker ikke energi på å saumfare sider jeg ikke har interesse for - så vil det være noe som faller i smak og noe som er direkte meningsuappetittelig.

Jeg gjentar det igjen - hverken Peder Jensen eller Fjordman er meningsbærende for meg når det gjelder MINE tanker og meninger knyttet endringssamfunnet og islam.

Kommentar #144

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Absurd

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

fordøming og moralisering

Dette begynner å bli absurd. «Å ta avstand» fra er altså i følge Runde en for sterk ordbruk når det gjelder uttalelser som representerer rasistisk voldsideologi og avvisning av demokratiske styreformer? Er virkelig det å argumentere sterkt i mot dette noe som i Rundes øyne kan avvises som «venstreideologisk moralisering»? Er det rart man til stadighet blir i tvil om hvor han egentlig står i det politiske landskapet? 

Det blir for øvrig patetisk å sammenligne Fjordman med såkalte antirasister som lager kvalm når Fjordmans likesinnede har stands og demonstrasjoner. At bare hundre mennesker møter på et torg i en svensk by er i denne sammenhengen ingen målestokk for noe som helst. Fjordman er i første rekke et internettfenomen, og internett er en del av den politiske virkeligheten. Det er der meningsdanning skjer, ikke på et torg i en svensk by. Vi har heller ingen garantier for hvor stor tilslutning de perspektiver Fjordman tar til orde vil kunne få i nær eller fjærn framtid. Hans antidemokratiske voldsideologi og hans tanker om at alle territorielle grenser skal følge prinsipper om etniske skillelinjer, basert på forestillinger om kultur som genetisk produkt, er når det kommer til stykket i skremmende nært slektskap med politiske tradisjoner som kulminerte for noen tiår siden, men likevel ikke har avgått ved døden. Ikke desto mindre mener Runde at Fjordman har krav på respekt for sine synspunkter, antakeligvis i motsetning til de såkalte antirasistene (hvem nå dette begrepet egentlig inkluderer?) som Runde går langt i å fordømme.

Kommentar #145

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Er det så vanskelig

Publisert nesten 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Dette begynner å bli absurd. «Å ta avstand» fra er altså i følge Runde en for sterk ordbruk når det gjelder uttalelser som representerer rasistisk voldsideologi og avvisning av demokratiske styreformer? Er virkelig det å argumentere sterkt i mot dette noe som i Rundes øyne kan avvises som «venstreideologisk moralisering»? Er det rart man til stadighet blir i tvil om hvor han egentlig står i det politiske landskapet?

En hver med et minimum av refleksjonsevne og innsikt ser vel hvor "landet ligger" Øian. Jeg har i alle fall sett det lenge hva angår et knippe debattanter her inne. Du forventer proklamasjoner og erklæringer, med det tror jeg nok sitter langt inne for dem.

Kommentar #146

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Repetisjon

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Første setninga er sjølvsagt sett på spissen, men eg treng ikkje gå lenger enn til elles saklege Enebakk

Her synes jeg, som Hogne Øian er inne på, at du setter det litt å spissen. Du er ikke navngitt i det gjengitte sitatet mitt og blir ikke avkrevd noen ting. Jeg ber heller ikke om at folk skal ta avstand fra personen Peder Jensen, men tydeliggjøre sitt forhold til forfatteren: Altså hans ytringer og påstander som er fremsatt i offentlighet.

La meg derfor repetere min posisjon, som jeg trodde du hadde akseptert da du takket for pent svar (#100):

Jeg anerkjenner selvsagt at folk kan være kritiske til innvandring og islam, enten det er snakk om radikal og militant islamisme eller muslimer mer generelt som angivelig truer vår Europeiske kultur. Det er legitime holdninger, og de kan vi diskutere åpent i et demokrati.

Jeg anerkjenner selvsagt også at folk kan gi uttrykk for det dersom de deler vurderinger eller synspunkter hos Fjordman, slik du for eksempel henviser til i Fjordmans appendiks i Anfindsens Selvmordsparadigmet. Ikke noe problem, så lenge det er snakk om spesifikke vurderinger og holdninger og ikke ”Fjordman” som sådan. Igjen: Slike saker kan vi diskutere, selv om vi skulle være uenige.

Jeg kritiserer derimot de som åpen støtter ”Fjordman”, fordi et forsvar for Fjordman omfatter mye mer enn bare islamkritikk eller andre holdninger man deler med denne forfatteren, blant annet direkte oppfordringer til bevæpning og voldsbruk. Slike utsagn er performative, det vil si de oppfordrer til at legitime holdninger skal omsettes i ulovelige handlinger. Og mot handlinger kommer ord til kort. Selvsagt er det et gap mellom å oppfordre til ulovelige handlinger (Fjordman) til det å faktisk utføre dem (Breivik), men det er en helt annen sak (se mitt innlegg #84, ”Uten skyld”).

Dersom man er mot våpen og vold, gir det derfor lite mening å støtte ”Fjordman”. Da får man heller være tydelig på at man støtter bestemte holdninger eller synspunkter, som også Fjordman deler. Det er hele forskjellen: Det er forskjell på å støtte enkeltdeler og å forsvare hele pakka til Fjordman. Her er jeg helt på linje med for eksempel Magnus Husøy (#80) og Øystein Heltand (#134).

Av samme grunn forbeholder jeg meg selvsagt retten til å kunne henvise til én enkelt påstand i én rapport utgitt av den britiske organisasjonen HOPE not hate, hvor Peder Jensen altså blir fremstilt som én av de mest sentrale aktørene i det internasjonale kontrajihad-nettverket, uten at jeg dermed må stå til ansvar for alt denne organisasjonen eventuelt måtte mene. Søren Ferling (#122) har for eksempel fremsatt en (udokumentert) påstand om at HOPE not hate er ”pro-sharia”, og at jeg følgelig, i følge hans logikk, også er pro-sharia, selv om jeg aldri har hevdet noe slikt. Her vil jeg snarere argumentere slik du gjør ved og henvise til selve saken og påstanden: Er det feilaktig eller misvisende å fremstille Peder Jensen på denne måten? I tilfelle hvorfor? Og på hvilket grunnlag?

Så, Runde, du må gjerne være kritisk til innvandring, og si deg gjerne enig dersom du deler bestemte synspunkter hos Fjordman, men dersom du støtter eller forsvarer ”Fjordman” er det en helt annen sak.

Synes du dette er akseptabelt? Eller er det fremdeles uttrykk for ”Svak logikk”?

Kommentar #147

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Så politisk ideologi er ikke noe annet enn et spørsmål om smak og behag? Da er det vel også slik med radikal islam?

Kommentar #148

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Knut

Publisert nesten 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Jeg er klar over at du og andre anser Peder Jensen som en førende ideolog og følgelig ønsker å få ham - helst stille - eller over i et mer knelende og ydmykt leie.

Jeg ønsker ikke å få Fjordman over i et "mer knelende og ydmykt leie". Tvert imot: Jeg mener han er feig som ikke tør å stå opp for sine meninger i offentlighet. Jeg mener at han, i sin feighet, forfører og forleder befolkningen i Norge når han så skinnhellig insisterer på at han aldri har tatt til orde for vold. Det er løgn og dypt uredelig, men sikkert nødvendig for ham for å skape størst mulig avstand til den uønskete beundreren Breivik (og til rettsaken og til pågående kritikere).

Jeg tror at dersom flere visste hva Fjordman faktisk sto for, og fremdeles står for, så ville nok flere vært mer forsiktige med å støtte Fjordman - ofte uten engang å ha lest noe særlig av det Fjordman faktisk har skrevet.

Logikken til Fjordman er jo slike krystallklar som den er skremmende:Dersom vi faktisk befinner oss i en borgerkrig, ikke bare mot islam, men også mot våre egne politiske eliter, er det ikke bare legitimt, men også maktpåliggende å fjerne de svikefulle lederne, om nødvendig med våpen og vold.

 

Kommentar #149

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Da, Enebakk

Publisert nesten 10 år siden

passer det vel med å gå tilbake til innledningen til Runde - jeg er enig med Runde - vi er ikke i behov av eller er interessert i hva han til enhver tid mener - for selv å danne oss islamkritiske oppfatninger - muslimer fjernt og nær er selv mer enn nok til å markedsføre en lære som ikke passer inn i vår vestlige hverdag - og derved er vi i en samfunnsprosess som mer er å anse som et prosjekt uten sikringer enn at noen er for påståelige den ene eller den andre veien.

Slik jeg leser debattantene på denne tråden, så er det ikke Runde og jeg som er opptatt av Fjordman og leser han, men Enebakk, Hetland, Øian m.fl.  Det er jo dere - og VL - media med sine oppslag, som er med på å gjøre Peder Jensen Fjordman større enn det han er.

Og- det er vel ingen som forventer at vi skal få noen borgerkrig i nær fremtid eller i et noe fjernere perspektiv - særlig når det krigførende utgangspunktet er bortimot ingen på den ene siden....

Kommentar #150

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Absurd II

Publisert nesten 10 år siden
Hogne Øian. Gå til den siterte teksten.

Dette begynner å bli absurd. «Å ta avstand» fra er altså i følge Runde en for sterk ordbruk når det gjelder uttalelser som representerer rasistisk voldsideologi og avvisning av demokratiske styreformer? Er virkelig det å argumentere sterkt i mot dette noe som i Rundes øyne kan avvises som «venstreideologisk moralisering»? Er det rart man til stadighet blir i tvil om hvor han egentlig står i det politiske landskapet?

Det er umulig å diskutere noko med Øian, som i kommentar #144 ikkje greier å få med seg det eg har skrive like over, i kommentar #141. Der står følgjande:"Akkurat denne (det Fjordman har sagt om å fjerne islam og muslimar fysisk frå Europa) har eg tatt sterkt fråstand frå eit utal gonger."

Å ta sterk fråstand frå (avstand fra) har eg slett ikkje sagt er for sterk ordbruk i dette tilfellet, men presis det uttrykket eg har brukt fleire gonger. Det eg derimot ikkje ville gjere, var å kome med ei generell fordøming av Fjordman. Eg driv ikkje og fordømer folk. Øian og Hetland bør i det minste for sin eigen del sitere meg rett.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere