Per Steinar Runde

229

"Turken" eller Fjordman - kven er mest farleg?

I min barndom hende det at eldre folk skremde oss med "turken", og i vår tid gjer somme det same. Antirasistisk Senter og Vårt Land vil derimot skremme oss med Fjordman. Kven skal vi så tru på?

Publisert: 4. aug 2012

Det var ei gammal kone i nabolaget som stundom sa: "Er de ikkje snille, så kjem turken og tek dykk!" Vi hadde ikkje tankar om kven denne "turken" var, så trusselen hadde liten effekt. Seinare har eg lært at det var snakk om tyrkarane, eller rettare, muslimske kaprarar frå Det osmanske imperium, som med utgangspunkt i Nord-Afrika tok hundretusenvis av europeiske sjøfolk til fange frå år 1500 og heilt fram til Frankrike erobra Algerie i 1830. Ved strandhogg vart også fastbuande tekne som slavar, frå land så langt nord som Island. Over 1 million europearar enda på denne måten som slavar i det muslimske Nord-Afrika, nesten dobbelt så mange som svarte afrikanarar fanga og selde til slaveri i noverande USA. Det var difor ikkje rart frykta for "tyrkarane" heldt seg levande i generasjonar, slik utsegna over vitnar om. I tillegg var Balkan og delar av Sentral-Europa okkupert av dei eigentlege tyrkarane i endå nokre tiår. 

I vår tid kjem ikkje muslimar for å ta oss til fange, men for å busetje seg her, slik dei i si tid gjorde i Austromarriket (Bysants). Dels kom dei som arbeidsinnvandrarar, folk frå Nord-Afrika til Frankrike, tyrkarar til Tyskland, pakistanarar til England og Skandinavia. No kjem dei fleste som asylsøkjarar frå krigsområde som Irak, Somalia og Afghanistan. Med familiegjenforeining i tillegg har talet på muslimske innvandrarar og deira etterkomarar i Europa nådd fleire titals millionar. Gresk kultur og folk vart i si tid gradvis fordrivne frå Lille-Asia, den siste rest for mindre enn hundre år sidan, og tyrkarane tok over. Hundrevis av kyrkjer i Konstantinopel enda som moskéar i byen som no fekk namnet Istanbul. Sjølv den no 1500 år gamle katedralen Hagia Sofia fungerte som moské til det sekulære styret til Atatürk i 1935 gjorde han om til museum. Skepsisen til muslimar flest, og til Tyrkia spesielt, har difor vore stor på Balkan, på Kreta og ikkje minst på Kypros, som vart invadert derifrå så seint som i 1974.
Også i Vest-Europa har muslimsk folkevekst skapt uro, særleg fordi fertiliteten til dei innfødde europearane minkar så sterkt. I Tyskland har den sosialdemokratiske politikaren Thilo Sarrazin skapt furore med boka "Tyskland avskaffar seg sjølv", og jamvel den høgt respekterte ekskanslaren Helmut Schmidt har vore sterkt kritisk til innvandring og til tyrkisk medlemskap i EU.

Leiaren i Vårt Land frå i går handla om borgarkrigen i Syria, og om Tyrkia, Saudi-Arabia og Qatar, som "er dypt uroet over det som skjer i nabolandet (?) Syria", og derfor (!) vil forsyne opprørarane med våpen. VL konkluderer slik: "Assad må bort, men de land som nå engasjerer seg sterkest for å kaste ham, har et spesielt ansvar for skjebnen til de religiøse minoritetene under et nytt regime." Dette er eit fromt ønske, men hjelper nok lite. Ein treng ikkje gå lenger enn til sportsredaktør Gilbert sin artikkel på same side for å sjå Qatar og Saudi-Arabia nemnt, som 2 av 3 muslimske land som ikkje tillet kvinner å ta del i OL. Verre er det at kvinner i Saudi-Arabia heller ikkje får køyre bil eller gå ut av huset utan mannleg følgje, og at styresmaktene der praktiserer dei mest groteske straffemetodane som sharia-lovene føreskriv. Qatar og Saudi-Arabia finansierer dessutan dei fleste nye og prangande moskéane i Europa, medan dei forbyr bygging av kyrkjer i sine eigne land. Ikkje eingong kristne asiatar på slavekontrakt får der ha eit gudshus å gå til.

Vårt Land har tidlegare hatt mange artiklar om forfølging av kristne i muslimske land, men har aldri vore inne på tanken om at liknande kan skje også her til lands, både av ekstreme sekularistar og eingong i framtida kanskje også frå muslimsk hald. Tvert om ser det ut til å vere redaksjonen si linje å sleppe til spaltistar som Ingunn Folkestad Breistein, som argumenterer for utopien om opne grenser og universell solidaritet, og å bruke tidlegare leiar i Muslimsk Råd Norge, Shoaib Sultan, no tilsett hos Antirasistisk Senter, som ekspert på dei høgre-ekstreme, in casu Fjordman. Debattklimaet i landet har blitt slik at det er fritt fram å setje fram påstandar om personar, men forbode å kome med grunngitt kritikk av grupper, for det kan stigmatisere, må vite. Eg har ingenting i mot muslimar, men det er sider ved islam som er mørke, undertrykkjande og farlege, og som eg ikkje ønskjer skal få innpass her til lands. Kva andre folk vel å gjere, får bli deira sak, men i Noreg må vi for all del unngå at vi sjølve kjem i mindretal og dermed misser råderett over land og styre. Og i ein slik samanheng kjem ikkje faren frå ein enkeltståande person som Fjordman, eller det han skriv på utanlandske nettsider, men derimot frå akselererande innvandring.

Rett nok har Fjordman skrive så mangt, og dei mest ytterleggåande synspunkta og konklusjonane hans kan eg ikkje dele, men eg tykkjer han bidreg med mange gode poeng i Appendix C i "Selvmordsparadigmet", boka til Ole Jørgen Anfindsen. I eitt avsnitt der legg han seriøsiteten til sides og gjev seg parodien i vald. Det vil kanskje ergre dei store, men enkelte små kan det more:

"Når jeg ser på dagens situasjon i Vest-Europa får jeg følelsen av å være brannmann som ankommer et hus som står i brann. Til min forbauselse oppdager jeg at jeg ikke uten videre får lov til å slukke brannen. Jeg må først bevise at jeg bruker EU-sertifisert destillert vievann, velsignet av en Trond Giske-godkjent kvinnelig prest og vegetarianer som lever i homofilt partnerskap og kjører elbil. Deretter må Diskrimineringsombudet sjekke at brannkorpset er "mangfoldig" nok, gjerne med en somalier i rullestol som røykdykker. Til slutt kan vi kanskje, hvis Jens Stoltenberg og FN vil, aller nådigst få skvette litt vann på branntomten. Ikke sjelden blir vi attpåtil anklaget for å være pyromaner som har tent på bygningen i utgangspunktet."

Den siste setninga vart meir profetisk enn sjølv Fjordman kunne ane.


Kommentar #51

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hvem sitter med definisjonsmyndigheten for hva som til enhver tid anses som ... udemokratisk?

Publisert nesten 10 år siden

Skulle tro det må avgjøres av rettsstaten - vil marxister som egentlig mener at et demokrati er å anse som et diktatur rammes? - vil islamister som mener at sharia er den eneste gangbare styreredskap rammes - eller er det kun slik at det er "Fjordmenn" som vil beksytte nettopp demokratiet nå og for framtiden som rammes?

Ut fra wiki finner vi dette:

Straffeloven [rediger]

Utdypende artikkel: Straffeloven

Straffeloven begrenser ytringsfriheten på følgende punkter:[12]

Rikets sikkerhet

Det er ikke lov å spre noe som bør holdes hemmelig pga rikets sikkerhet (§§ 90-94), å motta penger fra en fremmed makt eller organisasjon for påvirke allmennhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål (§ 97a), å spre falske rykter som er egnet til å sette rikets sikkerhet i fare (§ 97b) eller å true Kongen, Regenten, Statsrådet, Stortinget eller noen av dets avdelinger, Høyesterett eller Riksretten (§ 99) Dom for § 99: I 2012 ble Mulla Krekar dømt for drapstrusler mot daværende kommunalminister Erna Solberg, noe han anket på stedet.[13]

True samfunnsfreden

Det er ikke lov å utsette den alminnelig fred ved å forhåne eller opphisse til hat (§ 135), å oppfordre til straffbare handlinger (§ 140 og § 227) eller å offentlig gi eller tilby veiledning i bruk av sprengstoff eller gift for å utføre forbrytelser, eller oppfordrer til dette (§ 160)

Krenke andre

Det er ikke lov å forhåne en fremmed stats flagg, riksvåpen eller deres representasjon i Norge (§ 95), å sette frem diskriminerende og hatefulle ytringer: hudfarge, religion og seksualitet nevnes spesielt. Med ytringer regnes også symbolbruk. (§ 135a rasismeparagrafen). Det er ikke lov å offentlig forhåne eller på en krenkende eller sårende måte vise ringeakt for en trosbekjennelse (§ 142 Blasfemiparagrafen), men dette regnes som en sovende paragraf. Det er ikke lov å krenke en annens ærefølelse (§ 246), å skade en annens navn og rykte (§ 247) eller å krenke privatlivets fred ved offentlige meddelelser, men offentlige personer har et svakere vern om detaljer av privat karakter kan ha allmenn interesse (§ 390). Det er ikke lov å krenker privatlivets fred ved skremmende eller plagsom oppførsel (§ 390a). Viktige dommer for rasismeparagrafen § 135a (i praksis går grensen ved oppfordring til vold): I 1997 opprettholdt Høyesterett dommen mot partileder Jack Erik Kjuus for det nylig stiftede Hvit Valgallianse på grunn av partiprogrammet han hadde skrevet, hvor han ytret ønske om at utlendinger skulle stereliseres.[14] I 2002 ble Terje Sjølie, tidligere leder av Boot Boys, frikjent i Høyesterett for sine uttalelser om at «Hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn.»[15] I 2007 ble frikjennelsen av Tore Tvedt omgjort i Høyesterett på grunn av sine uttalelser om å «...renske ut jødene og...»[16] Viktige dommer for § 247 Ærekrenkelse (Her går skillet mellom vurdering/mening og påstand. Man kan ikke dømme en vurdering, men en påstand som beviselig er usann kan dømmes): I 2003 ble Tønsbergs Blad frikjent av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for feilaktig å ha omtalt at Tom Vidar Rygh hadde lurt seg unna boplikten i Tjøme. Beskyldningene var falske, men dommen la avgjørende vekt på at Tønsberg Blad hadde gjort et forsvarlig journalistisk arbeid.[17] I 2003 frikjente Borgarting lagmannsrett en kvinne som hadde fremsatt påstander i en avisartikkel om at en mann forfulgte henne. Retten avviste saksmålet fra mannen da de fant at kvinnens utsagn i det vesentlige var sanne og mente saksmålet var en missbruk av rettsapparatet.[18] Viktige dommer for Privatlivets fred ved offentlig meddelelse § 390 (rettspraksis er at det legges vekt på om inngrepet i privatlivets fred kan forsvares på grunn av allmenne interesser): I 2007 tapte Se og Hør i Høyesterett mot Anette Young (med flere) i den såkalte BigBrother-saken. Dommen la avgjørende vekt på at detaljene rundt privatlivet hadde svake allmenn interesser og at de som ble omtalt i Se og Hørs oppslag hadde trukket seg tilbake fra offentligheten.[19] I 2008 fikk NRK medhold i høyesterett i den såkalte Plata-saken. NRK hadde vist usladdet film fra en politiaksjon mot narkotikahandelen på Plata hvor en mann som ble pågrepet ble identifisert av venner som så innslaget, fordi han hadde sin stedatter på armen. Dommen la avgjørende vekt på at innslaget hadde sterk allmenn interesse fordi den skildret alminneliggjøringen av narkotikaomsettingen.[20] I 2008 tapte Andrine Sæther og Lars Lillo i Høyesterett saken mot Se og Hør, som hadde tatt bilde av parets bryllup uten samtykke. Høyesterett la vekt på at artikkelen ikke inneholdt kritikk av paret eller noe som kunne svekke deres omdømme.[21] Viktige dommer for § 390a privatlivets fred, sjikane: Denne paragrafen kom i 1955, mye som et resultat av en sak fra 1952 hvor en mann i over ett års tid ved gjentatte anledninger, fra tidlig om morgen til sent om kvelden, hadde ringt opp til et ektepar, og pustet i telefonen. Da denne paragrafen ikke fantes ble mannen frikjent av Høyesterett.[22] I 2004 ble en bruker av nettstedet hamarungdom.no dømt for nettsjikane mot en annen bruker. Retten mente at det tiltalte hadde skrevet ikke var nok for å bli dømt isolert sett, men at vedkommende hadde et ansvar for sammenhengen det ble skrevet i, og at kommentarene var hensynsløse sett i forhold til hva også andre hadde skrevet.[23]  (Det står også mye mer....) Det er vel ikke slik at det er venstresida som alene har definisjonretten på det meste innenfor et .... demokrati?
Kommentar #52

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Bjarne Dahl?

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

er Bjarne Dahl frå FMI. Årsaka er kanskje at han vart slått halvt i hel under eit offentleg arrangement organisasjon hans hadde i Oslo.

Har du sjekka litt den karen? For litt sidan uttalte han at der som ein framandkulturell kjem på hans dør, då må han legge band på seg for ikkje å banke opp personen. Etter mitt skjøn er mannen i mental ubalanse. Hans ytterleggåande standpunkt er også så ekstreme at han har blitt pressa ut av alle seriøse politiske parti inkludert FrP.

Eg stod tilfeldigvis i ein bar i Havana og kom i prat med ein jevnaldra ålesudar. Bjarne Dahl, sa han, er splitter pine galen. Og det har han vore all si tid. Som teenåring i det okkuperte Norge vart han nære på Norges største terrorist til då. Eit hus i hans nabolag nytta tyske soldatar og deira norske elskerinner til fest og baluba. Det såg BD seg forbanna på, og klekte ut ein plan for å sprengje elskovreiret i lufta. Han fekk tak i sprengstoff, og ladninga var vistnok komen på plass då han heldigvis vart avslørt og arrestert. Han var for ung til å verte avretta, men min heimmelsmann fortalde at tyskarane banka BD kvar einaste dag i fengselet. Han slapp ut då tyskarane kapitulerte, og hadde ikkje eit vodt ord å seie om fangevaktarane sine. Dei berre gjorde jobben sin, uttalte han.

BD har også skreve i eit innlegg i SMP at han aldri i heile sitt liv har kjent redsle for noko som helst. Men tilliks med mange her på VD, så er han livande redd fylgjene av framandkulturell innvandring til Norge. Det er klart at det vil få fylgjer vi ikkje liker, men det hysteriet enkelte piskar seg opp i, er ein overreaksjon i eit sekulert samfunn som vårt norske. Om ein nordmann er kristen, muslim, buddist, HEF, osv, speler då ingen som helst rolle så lenge vedkomande er lovlydig og yter sitt for det norske samfunnet.

Når PSR og mange andre ser at internasjonal folkeforflytting vil føre til samfunnsmessige endringar også i var utkant av kloden, då har han sjølvsagt heilt rett. Men kva endringar det vil føre til, det er det god grunn til å vere ueinige med PSR, BD, Fjordmann, osv, i. Litt realisme, takk! Ikkje minst med omsyn til kva tiltak ein skal treffe for å bremse utviklinga.

Massakre på uskuldige landsmenn er vanvet!

Kommentar #53

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Kommenter heller det som er poenget mitt

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Kan du eventuelt være tydeligere på hva hos Fjordman du faktisk tar avstand fra?

Eg er usamd med alle som tek til orde for bruk av vald eller udemokratiske verkemiddel. Men du må lese om att det du ikkje siterer meg på, for det er det viktigaste. Det er argumenta som er avgjerande for meg i ein debatt, ikkje kven som kjem med dei. Eg vil vurdere om premissane er sanne og sikre og om resonnementet held mål, og synest eg så er tilfelle, må eg seie meg samd same kven som står bak. Derfor er det vel ikkje så spesielt at eg synest Fjordman bidreg med mange gode poeng i boka til Anfindsen. Men på dei 22 sidene er det også flust av formuleringar som eg ikkje vil skrive under på, fordi dei er for kategoriske/unyanserte. Berre å nemne desse, vil bli altfor omfattande.

Men det som er poenget med innlegget mitt, har du ikkje kommentert med eit ord. Eg vil difor ikkje vere med på meir av denne avsporinga, som er nokså meiningslaus. Søren Ferling skreiv i den andre Fjordman-tråden ein kommentar (til Hetland) som eg er hjartans samd i:

"Din tankegang om at fordømme at én person er mere eller mindre enig i noget, som en anden person har skrevet, er klassisk kommunistisk tankegang.

Er det virkelig så svært at forstå at det er meningerne selv og de fakta og argumenter de kommer af, der skal diskuteres i en rationel demokratisk samtale i det offentlige rum, for nu at parafrasere Habermas - og da så bestemt ikke venstrefløjens evindelige 'hvem', der har sagt noget og deres pavlovske reageren på sproglige nøglestimuli.

I orienterer jer altid efter autoriteter og dogmer - prøv med kundskaber og tænkning."

Kommentar #54

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Etno-nasjonalistisk røre

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Nordmenn blir i mindretal i Groruddalen

Jeg har lenge undret meg over Runde og andres omsorg for Fjordman. Dersom det er islamkritikk og kritikk av innvandringspolitikken som står på dagsorden, kan man virkelig spørre seg om hva man egentlig trenger Fjordman til? Derfor er det også bare å slutte seg til Enebakks (# 44) etterlysning av en avklaring fra Runde side, om hva han faktisk tar avstand fra hos Fjordman.

Det kan godt være at det i dag finnes krefter som representer en større trussel mot demokrati og fred enn det Fjordman og hans likesinnede gjør. Dersom det er slik, gir det fortsatt ingen legitimitet til Fjordmans.

Rundesresonnementer innebærer for øvrig at alt sauses sammen i et fullstendig endimensjonalt, etnonasjonalistisk perspektiv. Derfor er fredelige ungdommer i Groruddalen og Fjordmans voldsideologi for Runde sammenlignbare kategorier. Men det første åpenbart mer truende enn det andre, i følge ham.

Kommentar #55

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@Runde

I forhold til det rent debattmessige her, som du nå åpner for å diskutere, så slår det meg at når noen åpner en tråd med å sammenligne to ting, for å endret den relative persepsjonen av dem, vil det være slik at en løftes og en senkes.

Ved å bruke en relativisering kan man heve en part uten å egentlig forsvare den. Man stiller den bare i et annet lys, gjennom å ta frem andre problemer som en anser som verre. 

Alternativet er å diskutere problemstillingen uten å sammenligne med andre tema. Det gjør at man kan gå nærmere inn både på totalen og i de ulike elementene. Det er denne fremgangsmåten som jeg synes er ryddigst og best egnet i forhold til å få en avklarende diskusjon.

Kommentar #56

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Så nå står det altså en imam inne på slakteriet og "velsigner" dyra mens de ligger bevisstløse..eller henger i slaktekroker i taket?
Da skulle jeg gjerne visst hvordan dette foregår når ett dyr spreller i dødskrampe mens imamen står og får kjøttet til å bli halal....Imamen er altså en del av slaktepersonellet..?


Er dette noe som er gjennomført utenfor politikernes viten?
Det er jo nettopp dette som er snikislamisering....

Antar det på første, antar ikke det på andre.

Når man begynte med halal-slakting i Norge for en 10-12 år siden var det mye debatt i media, og såvidt jeg husker ble reglene for halal-slakting tøyet en smule for at man skulle følge norske regler.

Forøvrig så er all halal-kjøtt merket som halal-kjøtt så det skal ikke være fare for at du får i deg det uten å vite det.

Kommentar #57

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Ditt problem

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Eg vil difor ikkje vere med på meir av denne avsporinga, som er nokså meiningslaus

Jeg beklager at du oppfatter det som en avsporing, men du skaper selv problemet når du allerede i tittelen stiller spørsmålet: '"Turken" eller Fjordman - kven er mest farleg?' Her er det ikke Fjordmans argumenter det er snakk om, men Fjordman. Og spørsmålet ditt er jo opplagt retorisk: "Tyrken" er farligst, og vi som kritiserer Fjordman er helt på jordet. Forskjellen er selvsagt om du her sikter til Fjordman med eller uten vold og våpen. Dette er du selvsagt helt klar over når du også skriver følgende (#38):

"Dei som meiner Fjordman er farleg, kan derimot med ein viss rett seie at eg bagatelliserer faren han og dei "høgreradikale" eller "-ekstreme" representerer."

Ja, du bagatelliserer faren Fjordman representerer.

Dessuten, i en annet tråd du startet om Fjordmans vitnemål 12. juni, dokumenterte jeg i flere innlegg i detalj hvorfor jeg mener hans oppfordring til bevæpning og voldsbruk er problematisk. Også da skygget du unna når det begynte å bli vanskelig (#39).

Det er ikke alltid debatten går i den retningen du ønsker. Også her skulle det sikket vært mer om faren fra "Tyrken" og mindre om "Fjordman". Det er en av fordelene med en åpen debatt.

 

 

Kommentar #58

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Når Per Steinar Runde og andre så konsekvent tar Fjordman i forsvar som islamkritiker, må de også huske at Fjordman er mer enn bare islamkritiker."

Fjordman burde ikke komme med noen løsning som er rasistisk, enig i det. Men du tar til orde for at islam er stuerein for det norske samfunn.

Kjenner du islam, vet du hva den står for. Husker du boken Sataniske vers av Salmon Rushdie. Husker du fatwaen han fikk for denne boken?

I dag har vi satanisme med halalslakt (offer til Allah), fordrivelse av vantroene, tvangsekteskap (øke populasjonen), omskjæring av unge jenter. (fjerning av kjønnsorganet). Selvmordsbombere, Terror som WTC.

Synes du ikke at det er viktig å fortelle om slikt?

Dersom du ikke synes at dette er satanisme så kan du fortelle oss om en god side ved islam.

Håper du svarer på dette.

Kommentar #59

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Framtida er ukjend

Publisert nesten 10 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Når PSR og mange andre ser at internasjonal folkeforflytting vil føre til samfunnsmessige endringar også i var utkant av kloden, då har han sjølvsagt heilt rett.

Når det gjeld korleis framtida blir, så sit vi ikkje med fasiten nokon av oss. I beste fall kan vi sjå kva veg utviklinga har gått fram til no og trekkje linjene litt lenger i same retning. Men generelt er eg tilhengar av føre-var-prinsippet og vil gjerne minske risikoen for konflikt mm mest muleg.

Kommentar #60

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Er det virkelig så svært at forstå at det er meningerne selv og de fakta og argumenter de kommer af, der skal diskuteres

Hvor i all verden kommer denne påstanden fra, at man skulle være ute etter Fjordman som person - og ikke hans oppfatninger og uttalelser? All den tid Fjordman selv har gjort seg til  profilert talsmann (selvfølgelig godt hjulpet av en viss person som har tatt det hele mer på alvor enn hva Fjordman selv kunne ønske seg) for visse ideer (som Runde åpenbart selv tar avstand fra), er det uunngåelig at hans navn eller pseudonym nevnes.

Kommentar #61

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Rune Huseby. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig så er all halal-kjøtt merket som halal-kjøtt så det skal ikke være fare for at du får i deg det uten å vite det.

Denne merkingen er dessverre fjernet siden halalkjøtt er det eneste på markedet å få. Dette er ihvertfall slik jeg har skjønt det.

Kommentar #62

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Belegg?

Publisert nesten 10 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Men du tar til orde for at islam er stuerein for det norske samfunn.

Denne påstanden må du dokumentere. Jeg har ikke sagt ett ord om at islam er helt ok. Jeg skriver konsekvent ikke om islam fordi jeg mener problemet med Fjordman ikke er hans islamkritkk, men snarere hans oppfordring til våpen og vold. Islamkritikk og religionskritikk er ikke farlig i et demokrati. Oppfordring til vold mot politiske ledere, derimot, er problematisk.

Kommentar #63

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

. Det er argumenta som er avgjerande for meg i ein debatt, ikkje kven som kjem med dei.

Argumenta til Fjordmann er i sum helt ville. At du er enig i at man skal kritisere islam er ett veldig tynt grunnlag til å henge deg på Fjordmann. Jeg er helt enig med personer i Al-Quaida som mener at USA ikke burde angripe land i midtøsten. Jeg starter ikke tråd etter tråd som forsvarer Al-Quaida. Det trenger jeg ikke, jeg klarer fint og kritisere deler av USA sin utenrikspolitikk uten å klage over at Al-Quaida blir hengt ut i Norsk presse. Er det rart til at mange lurer på hvorfor du føler det nødvendig å koble det på Fjordmann? Hvor mye av hans tankegods er du egentlig enig i?

Jeg ser også at noen begynner å trekke inn djelveldyrkelse. Det blir mer og mer galematias ut av dette.

Kommentar #64

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Kom med argumenta!

Publisert nesten 10 år siden

Eg har i kommentar #38 grunngitt dette, men eg har til no ikkje sett spor av argument for det motsette, dvs at Fjordman skulle vere så mykje verre og kunne ha større påverknad på samfunnet vårt i framtida enn muslimsk innvandring og islamske statar vil kunne ha.

Kommentar #65

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

dvs at Fjordman skulle vere så mykje verre og kunne ha større påverknad på samfunnet vårt i framtida enn muslimsk innvandring og islamske statar vil kunne ha.

Hvem og hva er det Runde egentlig argumenterer mot her? Mener han virkelig at islamisme gjør det illegitimt å kritisere Fjordmans voldsideologi?

Kommentar #66

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Jeg har ikke lest Fjordmans samlede verker.  Men  må vel ta til etterretning at han i klartekst har tatt til orde for etnisk rensing (av muslimer).  Denne  horrible Endlösung er det neppe mange som støtter.  Men det får meg til å tenke på Stalin, som i sin streben etter sitt idealsamfunn satte i verk omfattende rensing av matproduserende mennesker med adresse Sibir, med  hungersnød og død for millioner til følge. Og denne mannen er det  nordmenn som fortsatt beundrer, uten  å få søppelstempelet på seg.  Ja til og med folk høyt på samfunnstrået og i debatter der godheten promoteres.

Kommentar #67

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Denne merkingen er dessverre fjernet siden halalkjøtt er det eneste på markedet å få. Dette er ihvertfall slik jeg har skjønt det.

Det var en stund Gilde solgte oversskytende halal-kjøtt som vanlig kjøtt, men siden f.eks. sikh'er ikke kan spise halal-kjøtt, måtte de slutte med det. Dette er en del år siden.

Kommentar #68

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Jeg skriver konsekvent ikke om islam

Det er vel dette som er problemet i dag for det norske folk. Media og personer som deg holder kjeft om vår største fare noen sinne. Med å ikke si noe som helst blir islam følgelig stueren. Det sier seg selv at så lenge media ikke tar opp sider ved islam så tror følgelig vi nordmenn at dette er "fredens religion" Legger ved den eneste artikkelen fra Aftenposten som jeg har sett i norske aviser om Muhammed og Islam:  http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article1219370.ece 

Kommentar #69

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Men det får meg til å tenke på Stalin, som i sin streben etter sitt idealsamfunn satte i verk omfattende rensing av matproduserende mennesker med adresse Sibir, med

Eksempelvis ......

Kommentar #70

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Merkelige greier

Publisert nesten 10 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ikke lest Fjordmans samlede verker.

Merkelig med deg og en del andre, hver gang det må ytres en kritisk bemerkning om høyreekstremister, og dere tvinges til å innrømme det uakseptable, så må dere samtidig legge til kommunistines forbrytelser. Si meg er dette for å forsøke å redusere yhyrlighetene i de høyreesktremes tankegods og historie ?

 

Nå er det sikker mange som vil ta en debatt om Stalin, Mao etc og deres uhyrligheter, men ikke i denne tråden, "du blander kortene", og du gjør det med hensikt.

Kommentar #71

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hvilke anstendige mennesker vil fore dere ?

Publisert nesten 10 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Det er vel dette som er problemet i dag for det norske folk. Media og personer som deg holder kjeft om vår største fare noen sinne.

Ja hvem vil i anstendighetens navn ikke holde kjeft når debatten preges av typer av ditt kaliber. Jeg tror knapt fornuftige individer ser noen hensikt i å fore dere. Men for all del, jeg tror knapt vi står overfor den største fare noen sinne.

Kommentar #72

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Runde kan sikkert svare for seg.

Fjordman tar til orde for en sterk advarsel for et Eurabia. Han er alene selv om media også tar til orde for en stor ekspansjon av islam til Europa. Derfra å si at han er en fare for samfunnet, eller som Audun Hjertaker sier:  Uimotsagt, uten motstand og motargumenter, kan fjordmenn skape fordommer, fobier, fremmedfrykt og panikk. Noe hesblesende opplisting synes jeg.

Nei det er islam som er faren, ikke noen fjordmenn.

 

 

Kommentar #73

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Ja hvem vil i anstendighetens navn ikke holde kjeft

Legger ved en artikkel om Steinar Lem jeg kom over. 

Steinar Lem; Mener norsk kultur er truet av muslimer. http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/inneriks/politikk/innvandring/asylpolitikk/5750828/

Ja, han har skjønt det, men han har dessverre ikke turd å si det på grunn av frafall av medlemmer. Har du hørt!

Kanskje er det slik også for sosialistpartiene, at dette skal holdes hemmelig for ikke å miste stemmer. Fytti rakkern for et spill!

Kommentar #74

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Det er for fristende

Publisert nesten 10 år siden

 å minne om fortiden når vi hører  de som holdt øredøvende kjeft da AKPml og KUL herjet som verst  på universiteter og arbeidsplasser.  Ja kanskje noen til og med deltok.  De som nå sitter på sin høye hester og later som om  de er selve inkarnasjonen av humanitet.

 

Kommentar #75

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Vidar Enebakk

Det er ikke Fjordmans islamkritikk som er problemet, men hans gjentatte oppfordringer til bevæpning og voldsbruk. Problemet er ikke at han er mot islam eller for deportering, men at han forkaster vårt demokratiske system og tar til orde for vold mot politiske ledere.

Nu kan jeg ikke huske at have læst noget hos Fjordmand om at gå til angreb på politikerne med våben, men hvis det er tilfældet, burde man måske åbne perspektivet lidt.

I det USA, som multikulturalister meget ofte henviser til som et forbillede på et såkaldt mangfoldigt samfund, er våbenbesiddelse for borgerne før noget andet begrundet i at de skal have mulighed for at sætte sig til modværge overfor en centralmagt, der er kommet ud af befolkningens kontrol (hvor den demokratisk set skal være - hvad det nok kan være på sin plads at minde multikulturalister om).

Heroverfor kan man sige at denne forskel er kulturelt og historisk bestemt og det er meget rigtigt, men man overser heri at multikultur netop er en kulturopløsende ideologi og at den derfor vil medføre en opsplitning, en primitivisering og en forråelse af samfundet. Kort sagt forsvinder vores gennem århundreder tilkæmpede mere civiliserede måde at løse menings- og interessemodsætninger på - ligesom også juraen vil komme til kort.

Det er nemlig sådan at de allerfleste modsætninger i samfund løses af kulturen og at jura kun kan være en nødløsning, en bagstopper. Styre et samfund kun med jura er realistisk set utænkeligt.

Så multikulturalisterne kan ikke klare sig udenom at tage ansvar for dette morads, de har bragt os ud i, ved at pege anklagende på dem, der analyserer og afdækker moradset og identificerer de skadelige og farlige ting, det indebærer.

Det er igen igen den udadprojigerende position, der her anlægges.

For hvem ses budbrigeren som den farlige ?

Efter 911 var Vestens venstrefløj optaget af at finde årsager til det skete i Vestens handlinger - hvorfor er en lignende analyse totalt utænkelig og fraværende efter 22/7 ? Måske fordi det endnu er for tidligt og det smitter måske så også af på Fjordmand, men også udenfor Norge, hvor folk ikke er ligeså personligt og nationalt ramt, er analyser analoge til dem efter 911 stort set fræværende.

Jeg vil kalde det narcisistisk og udadprojigerende og jeg mener at multikulturalisterne må tage sig voldsomt sammen, hvis de ikke helt skal ødelægge Europa. De må nødvendigvis tage indover sig at deres projekt er det mest radikale i både karakter og proprotioner, menneskeheden nogensinde har sat igang - og i den situation holder det ikke at være kemisk renset for selvreflektion og holde ens kritikere og meningsmodstandere ansvarlige for eget projekts katastrofalt menneskefjendske udvikling.

Igen ser man den stalinistiske arv i multikulturen - fiaskoen til magthavernes vanvidsprojekter tilskrives de kritikere, som tidligt påpegede at de netop var vanvittige. Også den stalinisme man finder i socialkonstruktivismen, som vi ofte ser en person som Strømmen føre sig frem med i de her sammenhænge.

Når Per Steinar Runde og andre så konsekvent tar Fjordman i forsvar som islamkritiker, må de også huske at Fjordman er mer enn bare islamkritiker.

Det lyder mystisk - er det en person eller nogle politisk-kulturelle forhold, der er det interessante ?

Er din tankegang andet end vanlig guilt by association ?

Man finder en person med en eller flere kontroversielle eller alment afviste meninger.

I denne persons samlede arsenal af meninger kan man så udvælge, hvilke, man vil dæmonisere, idet man kan henvise til at 'den lede satan selv' mener dette eller hint og at derfor kan ingen anstændige mennesker mene det samme.

Viola, og man har fået 'gearet' sin dæmonisering og kan næsten bestemme, hvad det er lovligt at mene og især hvilke fakta, det er tilladt at tale om.

Og venstrefløjen mener i sin visdom at ser man ikke det positive i dette, ja, så er man et ringe menenske - hvem er det mon der mangler noget...

Selv etter 22. juli har Peder Jensen ikke modifisert sine ytringer, men tvert imot insistert på at det som var sant før Breivik også er sant etter 22. juli.

Han nægter vel at bøje sig for terror - det kunne venstrefløjen lære en del af. Madridbomberne fik spanierne til at vælge en mere islamvenlig regering - er det ikke bare rigtig flot :-(

Ideologier kan ikke have et operationelt sandhedsbegreb og er også indifferent - i ideologier er det magten, der fastlægger, hvad der er 'sandt'. Udenfor ideologier er det det foreliggende, der er det sande, det eksisterende.

Det er derfor ideologier, udover at være usande, ofte er massemorderiske - thi, når man begynder at gøre vold på virkeligheden, ender man med at gøre vold på levende mennesker.

Ettersom Jensen ikke selv tar avstand fra sine ekstreme ytringer, bør kanskje andre som faktisk er mot bevæpning og voldsbruk ta et mer konsekvent oppgjør med Fjordman. Alternativt må de ta høyde for hva de faktisk forsvarer når de uttrykker sympati og støtte til Fjordman.

Sådan er det, som jeg har forklaret ovenfor, ikke.

Til det med våben kan det måske også perspektivere lidt at se på at allerede for over ti år siden opfordrede danske multikulturalister indvandrerne til at bevæbne sig imod danskerne. Det havde de nu ikke behøvet - våbenmængden dér er stor og de bruges flittigt.

SÅDAN ANSKAFFER DU DIG LEGALT EN PISTOL

Af Rune Engelbreth Larsen [www.humanisme.dk]

I årevis har højrefløjen med base både inden og uden for Folketinget tordnet imod indvandrere som "middelalderlige", "dyremishandlere" og "kvindeundertrykkere" og direkte truet med alt fra deportation, særlove og kollektiv afstraffelse til væbnet modstandskamp, sabotage og masseudvisninger. Faklen rejser på utraditionel vis spørgsmålet om, hvad der sker, hvis de ildevarslende perspektiver for landets indvandrere fortsat eskalererer i 2000-2010, som de gjorde i 1990-2000, og hvis trængte indvandrere eventuelt måtte overveje et fremtidigt selvforsvar med midler af en tilsvarende kaliber som den, dele af højrefløjen mere end antyder at ville bekæmpe indvandringen med ...

Våbentilladelse kan ifølge "Bekendtgørelse om våben og ammunition mv." "gives til personer, om hvis personlige forhold og hidtidige vandel, der ikke foreligger oplysninger, som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen" (§ 36). Langt de fleste over 18 år kan lovligt erhverve sig en pistol og tilhørende ammunition.

Sådan gør du:

1) Meld dig ind i en af politimesteren godkendt skytteforening under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund.

2) Kom regelmæssigt til skydning, overhold foreningsvedtægterne, opfør dig pænt, og udvis ikke iøjnefaldende "skydeglæde".

3) Efter to års upåklageligt medlemskab kan foreningens formand på dine vegne ansøge politimesteren om våbentilladelse til f.eks. en pistol, der er omfattet af skydeprogrammet for den af de tre ovennævnte hovedorganisationer, som skytteforeningen henhører under.

4) Hvis du er en blot relativt mønstergyldig borger, vil du i hovedreglen kunne få våbenpåtegning, dvs. tilladelse til at erhverve, besidde og opbevare f.eks. pistol og ammunition i to år ad gangen, så længe du forbliver medlem af en godkendt skytteforening og overholder gældende lov. Den pågældende våbentegning gælder kun ét specifikt skydevåben, som kan købes i en udvalgt våbenforretning.

Som man vil kunne forstå, beror tilladelsen i vid udstrækning på den lokale politimesters skøn, og i skytteforeninger er det da heller ikke ukendt, at visse politimestre er mere tilbøjelige til at give tilladelser end andre, hvorfor bopælskommunen kan være afgørende. Her må du altså forhøre dig nærmere i skytteforeningen. En ren straffeattest er selvfølgelig et afgørende skridt på vejen. Dansk statsborgerskab er ikke ekspliciteret som et krav i bekendtgørelsen.

Forsiden var domineret af et stort billede af en pistol.

Ovenstående er kopieret fra den originale netside, hvor der også var en afdeling med navnet: Post Cultural Blues. Den var holdt helt i sort baggrund og mørkeblå skrift og indeholdt, hvad venstrefløjen ville kalde 'hadetale', bl.a. denne del af den svensk-koreanske antiracist Thomas Hübinettes krigserklæring mod Vesten: Lad den hvide mands cvilisation gå under i blod og rædsler.

Også Engelbrecht Larsens åndelige mentor, stanisten og mystikeren Erwin Neutzsky-Wulff, har bidraget: »En knusende dannelse, der med baggrund i kulturhistorien ubarmhjertigt demonstrerer, at vores kultur er den usleste, umenneskeligste, uværdigste, mest stupide af alle, bliver da eneste håb.«

De og flere andre forsøgte sig med en ny partidannelse, Minoritetspartiet, der fik vist 0,3 % af stemmerne og så gav de op.

Her kan man se, hvordan siden ser ud idag, efter at indvandringskritikere havde hevet det lille sekteriske 'Faklen's artikel ud i dagslyset:

http://www.humanisme.dk/artikler/art03000.php

Dette er altså et lile indblik i en toneangivende venstreorienteret, fascistisk, satanistisk subkultur - i de sidste adskillige år har Rune Engelbrecht Larsen været fast ansat på Politikken som klummeskriver og han udgav en bog sammen med avisens mangeårige meget karismatiske chefredaktør, Thøger Seidenfaden, der uden sammenligning var den mest brugte kommentator af DR's journalister. Der er altså tale om et lille stærkt elitært, men også magtmæssigt centralt placeret miljø. De har også tætte forbindelser til forlaget Gyldendal. DR, Politiken og Gyldendal kaldes også i ikke-kulturmarxistiske kredse for 'Systemet Politiken' eller bare 'Bermudatrekanten' - Kulturmarxismens creme de la creme.

Jeg var i nærheden af det første spektakulære mord i den væbnede magtkamp i det offentlige rum, Café Rust, og der var et gigantisk politiopbud og langvarig og stor mediedækning - idag skydes der næsten dagligt og det bemærkes knap nok - det er simpelthen blevet hverdag. For et par årtier siden var drive by shootings med automatvåben noget i bananrepublikker - nu er vi blevet kulturberiget også på det område og indvandrere er tungere bevæbnet end politiet.

De danske flådeofficerer (måske alle værn) blev i 2001 afvæbnet - de må ikke længere have et håndvåben til selvforsvar i en krisesituation - almindelige mennesker, håndværkere, fiskere har fået store bøder og værre ting for at have en stanleykniv i handskerummet eller arbejdstøjet - så sent som igår aftes blev to danske mænd knivstukket af en indvandrerbande...

Jeg har oplevet en aftengudstjeneste i en kirke på Nørrebro, hvor præsten havde overladt prædikestolen til Rune Engelbrecht Larsen, der brugte den til at forklare menigheden at de var totalt til grin, fordi kristendommen var opstået som en endetidsbevægelse med en kort tidshorisont - manden er en dygtig filolog - og at den sådan set derfor kunne siges at være falsifiseret og kristne dermed gjort til nar. Jeg glemmer sent ansigterne til de ældre mennesker, da de rystede gik ud af kirken.

Sådan kunne jeg blive ved med at opridse en situation - de fleste almindelige mennesker kan se at noget er ved at køre helt af sporet.

Hvad tænker eliten på ?

Kommentar #76

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Tor-Olav Baldersheim

Jeg har læst dit link og jeg ser at han stiller sig kritisk an til den måde demokratiet fungerer på for tiden, men han opfordrer da vist ikke til væbnet revolution. Det gør f.eks. et af den nuværende danske regerings støtteparti. Hvorfor må de det og Fjordmand end ikke kritisere demokratiet. Der må da også i Norge være en del på venstrefløjen, som hævder at 'det her samfund' er lige til at skrotte osv.

Synes du ikke at det er et alvorligt problem at europæiske politikere i stadigt stigende grad gør noget helt andet, end de lover op til valgene, at de på ingen måde skammer sig over det eller undskylder og at det er gældende for alle partier, fraset de såkaldt højreekstreme ? DK's nuværende regering er et eklatant eksempel - de er totalt skamløse og uden nogen form for moral og gør uden at blinke det modsattet af valgløfterne, som ellers er gentaget utallige gange under oppositionstiden. De blev afsat p.gr.a. den poltik og de har lovet og lovet igen at de aldrig ville gøre noget tilsvarende og nu var enige i kritikken - og gør det gamle igen, ligeså snart de er valgt.

Den tidligere borgerlige regering tilsluttede os til Lissabontraktaten udenom et klart og ofte gentaget løfte og i strid med Grundloven. Det er bare enkelte nedslag i løgn, snyderi og snigeri i forbindelse med EU og indvandring - Hvad skal man egentlig tale med den slags mennesker om - deres ord har jo absolut ingen vægt ?

Det er også EU og deres migration, der gør at demokratiet er på vej ned i afløbet. Den danske frihedskæmper fra 2.v.k. Frode Jacobsen sagde meget rigtigt op til 1972 Fælledsmarkedsafstemningen at 'folkestyre forudsætter et folk' ikke 'en befolkning' og det blev endnu mere aktuelt, da indvandringsprojektet igangsattes. Mangfoldige, heterogene samfund er som regel ikke videre demokratiske og kan ikke være det, derved at demokrati, som Jacobsen var inde på, forudsætter et førpolitisk fællesskab. Heterogenitet og demokrati er omvendt proprotionale til hinanden - Stalin brugte aktivt heterogenisering og de dertil hørende racismeanklager til at undertrykke sine undersåtter med.

På den multikulturelle side her i DK sidder for tiden en del af toppen af 'Redox' (Expo) fængslet for omfattende ulovlig overvågning, registrering og offentliggørelse - selvsagt i Politiken, der ignorerede al journalsitisk anstændighed og faglighed -  og det samme gælder den fascistiske kerne hos antiracister og antifascister, der er varetægtsfængslet sigtet efter en terrorparagraf. De var igang med og havde planer for at afbrænde mange mål, bl.a. Politiskolen, Nordeas hovedkvarter og Folketinget. De står for store mængder af fascistisk politisk vold, som overfald på gaden og især politiske møder, også indendørs, med flasker, jernstænger og knive. De har også forsøgt sig med væbnede bankrøverier i Blekingegadebandens stil og er aktive i randzonen af dele af erhvervslivet i mafiastil.

For et par år siden havde de forskanset sig så effektivt i deres 'Blitz'-hus at der måtte helikopterbårne specialstyrker til at indtage det og de hærgede derefter Nørrebro for 150 mill., meget af det privat ejendom, ligesom der var omfattende butiksplyndringer - lidt som det nyere tilfælde i England. I den forbindelse havde de udviklet et helt nyt våbenarsenal, som tilspidset tentorstål mod mennesker og skærpede jernrør, som de bankede igennem politiets køretøjer, så de kunne hælde tændvæske derind for at afbrænde betjentene - det sidste lykkedes heldigvis ikke p.gr.a. hurtig afværgning, men en morderisk hensigt var utvivlsom.

De fik, som følge af vedvarende vold og hærværk i over en uge, til sidst mit kvarters nybyggede kvartercenter, som vi fik, fordi området er så belastet på alle måder - nu er det forskanset og bevæbnet og tilhører så det veluddannde, velaflagte, venstreorienterede spidsborgerskabs øgleyngel, der her fører sig frem med 'Racisterne ud af NordVest' og fører sig voldeligt frem på gaden under paroler som 'Luk røven - åben grænserne', 'Asyl til alle', 'Knus racismen' og 'Danmark bliver ikke bedt om sin mening - Danmark bliver bedt om at holde sin kæft'.

Mødeterror og anden politisk vold står de næsten alene for i landet.

Vi har altså at gøre med nazister by proxy, der nyder de højeste magtcirklers støtte - de to parter deler ideologien multikultur og de første er de sidstes tæskehold i stil med 30'ernes Sortskjorter og Sturmabteilung.

Nå, jeg kom vidt omkring, men jeg tror det er nødvendigt, for meget kritik af Fjordmand virker altså til at være helt focuseret på hans udtalelser, som om de var fremsat i et fredeligt samfund, som vi havde for mindst et par årtier siden - og altså helt blind for de forhold, der eksisterer i samtiden - hvor hans betragtninger hører til de mere fredelige i forhold til venstrefløjen - der da også mest er dem, der kritiserer ham.

Mange af dem, der kritiserer, har selv i deres yngre dage deltaget i decideret nærkamps- , byguerilla- og våbentræning og har livet igennem været lovprisere af de allermest blodige og racistiske diktaturer og ment at dem burde vi virkelig lære noget af og da også fået en del sådan ideologi ind i uddannelsessystem, medier, museer osv.

Jeg mener altså at det fortsat er, som det har været siden 1.v.k., at den eneste alvorlige trussel imod vores kultur og samfund kommer fra oplysningsideologierne på speed, især socialismerne, men de er konvergeret med liberalismen og peger frem imod et globalt teknokrati ved en lille priviligeret elite.

Det vil eliten også kalde demokrati, ligesom Sovjet, Saddams Irak, DDR, Cuba kaldte sig demokratier og regimemodstandere eller bare kritikere, for antidemokrater.  - Papiret er taknemligt...

Kommentar #77

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Det er vel dette som er problemet i dag for det norske folk. Media og personer som deg holder kjeft om vår største fare noen sinne.

Jeg etterlyste en begrunnelse for påstanden om at jeg mener islam er helt ok. Det har du ikke kunnet gi, men istedet kommer du med nye påstander om at jeg er et problem som holder kjeft om vår største fare noen sinne. Det gidder jeg ikke kommentere, bare poengtere at jeg avgrenser meg fra debatten om islam ganske enkelt for at det skal være mulig å diskutere Fjordman, og hans forhold til våpen og vold, uten hele tiden å måtte kommentere Eurabia eller gamle NKP'eres synder. Det er jammen ikke lett, sånn som du, og andre her, holder på.

Kommentar #78

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Absurd argumentasjon

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

eg har til no ikkje sett spor av argument for det motsette, dvs at Fjordman skulle vere så mykje verre

Ditt utgangspunkt er, som Baldersheim har påpekt, ganske søkt: Det eneste du oppnår er å relativisere Fjordmans betydning. Dersom islam er så ille som mange her opplagt mener, og er ansvarlig for (hva da?) tusenvis eller millioner av døde, så blir jo Fjordman uansett helt uinteressant. Selv om Fjordman hadde vært direkte ansvarlig som "intellektuell inspirasjonskilde" eller "åndelig veileder" for Breivik (noe jeg altså ikke mener!) , ville det jo uansett bare være snakk om 77 liv? Da blir det litt som å sammelikne pest og forkjølelse. Hvor vil du egentlig med en slik sammenlikning? At Fjordman uansett ikke er så farlig?

Kommentar #79

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Jeg etterlyste en begrunnelse for påstanden om at jeg mener islam er helt ok

Beklager hvis du tar dette ille opp.

Det er noe som heter at den som tier samtykker. Her på VD diskuteres islam heftig og dem som er kritisk til islam får gjennomgå til de grader av og til. Å diskutere islam er ikke enkelt. Det kan jeg love deg.

At du ikke følger opp men tvert i mot går litt kritisk andre vegen mot islamkritikere har fått undertegnede til å føle at du holder kjeft om islamkritikk som du også sier.

Vel, hvis du er kritisk til islam så stå på.

Kommentar #80

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

I min barndom hende det at eldre folk skremde oss med "turken", og i vår tid gjer somme det same. Antirasistisk Senter og Vårt Land vil derimot skremme oss med Fjordman. Kven skal vi så tru på?

Du har skrevet et interessant innlegg Per Steinar. Men antakelig er det ikke så formålstjenlig å knytte seg til Fjordman (her i den forstand at det går utmerka å være islamkritiker uten denne ideologiske debattanten som altså støtter vold - etter hva jeg har forstått?). De tingene du berører er interessante nok i seg selv, og du trenger egentlig ikke å trekke inn Fjordman. Vi vil verken ha Fjordman eller militante islamister (eller muslimske sjørøvere), og kan vel takke nei til begge deler! Jeg tviler på at Fjordmans formuleringer egner seg til å vekke opp akademikere og politikere som med rette bør realitetsorientere seg hva gjelder militant islamisme. Kanskje vil man få motsatt effekt pga. at Fjordman får et ekstremist-stempel på seg, og at majoritetssamfunnet ikke vil identifisere seg med ekstremistene...

Kommentar #81

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Vidar Enebakk

Folk må gjerne være mot islam og bruke sin ytringsfrihet for å fremme sine holdninger, men det er noe ganske annet å oppfordre til vold mot politiske ledere slik Fjordman gjør.

Der er danske politikere, som i over et årti ikke har kunnet bevæge sig udendørs uden mindst to livvagter fra PET - og det er ikke højreorienterede de beskyttes imod.

Venstrefløjen har angrebet partiledere og ministre ved flere lejligheder, herunder forsøg på mordbrand på hele familien.

Hele poenget med slike EDL-markeringer er jo nettopp å erte opp anti-fascister i gatene for deretter å fremstille dem som en trussel for demokratiet og ytringsfriheten.

Jeg kender ikke EDL's tanker, men jeg ved om mange møder, som bestemt ikke har været offentlig annonceret og foregik indendørs og alligevel har venstrefløjsfascisternes netværk opsnuset dem og de har lavet overraskelsesangreb, ofte på mennesker i halvfjerdserne, som de har knust flasker i hovedet på.

Jeg aflæser noget om mentalitet og personlighedstype, når en veltrænet mand omkring de tyve knuser en flaske i hovedet på en lille totalt forsvarsløs dame sidst i halvfjerdserne - gør du ikke det ?

Kommentar #82

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Rune Holt

Det er egentlig et merkelig fenomen at folk som advarer mot islam skal få så kraftig på pukkelen og bli kalt fascister og det som verre er...

Når vi ser holdningen som gjennomsyrer islams budbærere i så mange land,må det være på sin plass å advare sterkt mot at disse kreftene skal få fotfeste i vårt land ...

Hva kommer det av..? Ren dumskap?? 

Et hurtigt skud fra hoften - de har de sidste hundrede år været på blodets og rædslernes side. Først kommunisme, så er tur hen over nazisme og så tilbage til kommunismen og her på det seneste indvandring og multikulti.

De har set de mest perverterede ideologier og ledere som idealer og forbilleder - Pol Pot havde virkelig noget vi her i Norden kunne lære noget af...  - men vi er jo så selvtilstrækkelige og bla bla bla

De er vrede over at være født ind i en beskidt verden, som de derfor vil rense med ild og svovl...  (Eric Voegelin)

Læg mærke til deres optagethed af dikotomien ren/uren - der er tale om et pseudoreligiøst fænomen - en religiøs forrykthed.

Jeg kommer ofte til at tænke på Jim Jones og hans Peoples Church.

Kommentar #83

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det nytter ikke å diskutere

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Jeg etterlyste en begrunnelse for påstanden om at jeg mener islam er helt ok. Det har du ikke kunnet gi, men istedet kommer du med nye påstander om at jeg er et problem som holder kjeft om vår største fare noen sinne. Det gidder jeg ikke kommentere, bare poengtere at jeg avgrenser meg fra debatten om islam ganske enkelt for at det skal være mulig å diskutere Fjordman, og hans forhold til våpen og vold, uten hele tiden å måtte kommentere Eurabia eller gamle NKP'eres synder. Det er jammen ikke lett, sånn som du, og andre her, holder på.

Du kan like godt gi opp å diskutere med Bye-Pedersen og hans meningsfeller, for i dem har du i sannhet "homo fanaticus". De er knapt mottagelige for argumenter, men lever i sin egen tolkning av den politiske virkeligheten. Det eneste du møtes med er de samme proklamasjonene om igjen og om igjen.

Kommentar #84

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Ikke skyldig

Publisert nesten 10 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Er din tankegang andet end vanlig guilt by association ?

Ja, faktisk. Jeg har konsekvent argumentert for at Fjordman ikke er medskyldig i Breiviks handlinger. Han er da heller ikke tillalt eller mistenkt for noe ulovelig. Det jeg påpeker er at han og Breivik deler mange holdninger. Og det er jo ikke så rart ettersom 45 av kapitlene i Breiviks manifest (over 300 sider) faktisk er skrevet av Fjordman. Dette er altså ikke en påstand om skyld eller medansvar, men et empirisk faktum. Det er sikkert ubehagelig for Peder Jensen, men det er desverre sant. Det er altså en åpenbar 'association' når det gjelder holdningene, men det impliserer ikke 'guilt'.

Videre har jeg argumentert for at Peder Jensen selv må stå til ansvar for sine egne ytringer - helt uavhengig av Breiviks handlinger (altså ikke 'by association'). Det gjør han ikke. Fra første stund har han feilaktig hevdet at han aldri har tatt til orde for vold. Dette er rett og slett løgn. Konteksten for voldsforherligelsen er ofte, som du vel er inne på, den amerikanske debatten om First and Second Amendment, med retten til å bære våpen og om nødvendig avsette politiske ledere med vold. Dette er selvfølgelig helt uproblematisk utfra amerikansk konstitusjonell debatt og naturrettstenkning, slik Jefferson forfektet i 1776, men det er noe ganske annet å argumentere for dette i en europeisk kontekst idag.

Det er riktig at Fjordman aldri eksplisitt har oppfordret til å skyte politiske ledere. Derimot har han tre steder oppfordret til bevæpning, og en rekke andre steder oppfordrer han eksplisitt til vold mot politiske ledere. Det taler for selg selv. Det behøver ikke å innebære 'guilt by association' i den forstand at Breivik la disse to pinnene i kors. Fjordman oppfordrer til bevæpning og voldsbruk helt uavhengig av Breivik.

Kommentar #85

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Takk

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Du kan like godt gi opp å diskutere med Bye-Pedersen og hans meningsfeller, for i dem har du i sannhet "homo fanaticus".

Jeg ser jo hvor dette bærer, så jeg lar det ligge (selv om det var verd forsøket!)

Kommentar #86

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@Ferling

Det er flere ting jeg har lyst til å kommentere i forhold til det du skriver. Det ene handler om måten vi leser teksten(e) til Fjordman på. Slik jeg ser dem driver han en form for dans, der han det ene øyeblikket sier noe, for så å bygge premisser og komme med antydninger om det helt motsatte, krydret med en del virkelig ekstreme eller usympatiske kommentarer.

Det neste har med demokratiet. Det er et system man har av to årsaker, slik jeg ser det. Dels så sikrer det en form for vetorett, ved at man kan kaste parlament og dermed regjeringer. Det er en beskyttelse mot vanstyre og korrupsjon som riktignok langt fra er komplett, men som sammenlignet med diktaturer likefullt er viktig å ha. Det neste punktet handler om at folket skal kunne velge sine representanter. Jeg skulle gjerne ønsket at folket fikk velge mer, skjønt det blir en lang diskusjon.

Videre har jeg lyst til å kommentere din vurdering av samfunnet i sin helhet. Slik jeg kjenner Norge, så er forbindelsene meget korte. Her jeg sitter nå er jeg ikke mange leddene unna beslutningstagere i en lang rekke forskjellige områder, dels som en følge av utdannelsen riktignok som har ført meg i kontakt med mange flinke mennesker, men også mye som en konsekvens av at jeg har blitt kjent med mange i løpet av de knappe 20 månedene jeg har holdt på her inne. Når man så prater med dem, så ser en fort at det er ganske store forskjeller i hva de tenker og syner, men så lenge man viser en åpenhet for hva de mener, så kan man diskutere svært mye forskjellig, med svært mange.

Kommentar #87

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Vidar Enebakk

Folk må gjerne være mot islam og bruke sin ytringsfrihet for å fremme sine holdninger, men det er noe ganske annet å oppfordre til vold mot politiske ledere slik Fjordman gjør.

Der er danske politikere, som i over et årti ikke har kunnet bevæge sig udendørs uden mindst to livvagter fra PET - og det er ikke højreorienterede de beskyttes imod.

Venstrefløjen har angrebet partiledere og ministre ved flere lejligheder, herunder forsøg på mordbrand på hele familien.

Hele poenget med slike EDL-markeringer er jo nettopp å erte opp anti-fascister i gatene for deretter å fremstille dem som en trussel for demokratiet og ytringsfriheten.

Jeg kender ikke EDL's tanker, men jeg ved om mange møder, som bestemt ikke har været offentlig annonceret og foregik indendørs og alligevel har venstrefløjsfascisternes netværk opsnuset dem og de har lavet overraskelsesangreb, ofte på mennesker i halvfjerdserne, som de har knust flasker i hovedet på.

Jeg aflæser noget om mentalitet og personlighedstype, når en veltrænet mand omkring de tyve knuser en flaske i hovedet på en lille totalt forsvarsløs dame sidst i halvfjerdserne - gør du ikke det ?

Kommentar #88

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Rune Holt

Det er egentlig et merkelig fenomen at folk som advarer mot islam skal få så kraftig på pukkelen og bli kalt fascister og det som verre er...

Når vi ser holdningen som gjennomsyrer islams budbærere i så mange land,må det være på sin plass å advare sterkt mot at disse kreftene skal få fotfeste i vårt land ...

Hva kommer det av..? Ren dumskap??

Et hurtigt skud fra hoften - de har de sidste hundrede år været på blodets og rædslernes side. Først kommunisme, så er tur hen over nazisme og så tilbage til kommunismen og her på det seneste indvandring og multikulti.

De har set de mest perverterede ideologier og ledere som idealer og forbilleder - Pol Pot havde virkelig noget vi her i Norden kunne lære noget af...  - men vi er jo så selvtilstrækkelige og bla bla bla

De er vrede over at være født ind i en beskidt verden, som de derfor vil rense med ild og svovl...

Læg mærke til deres optagethed af dikotomien ren/uren - der er tale om et pseudoreligiøst fænomen - en religiøs forrykthed.

Jeg kommer ofte til at tænke på Jim Jones og hans Peoples Church.

Kommentar #89

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Hogne Øian

Jeg har lenge undret meg over Runde og andres omsorg for Fjordman.

Du forstår ikke at nogle ikke vil være med til den kommunistiske salamitaktik med at isolere et enkelt menneske og så gøre det totalt radioaktivt - og så videre til den næste, og den næste osv.

Det er lidt den samme figur som - 'først kom de efter jøderne, ...'

Venstreorienterede spørger også ofte mig, om jeg er jøde - de er meget optagede af navne, der kan tyde på det og det gør mit åbenbart. Dér nægter jeg også altid at svare, fordi det er den samme frastødende taktik med at dele og herske og få visse mennesker relegeret til en status som forhenværende mennesker.

Det kan godt være at det i dag finnes krefter som representer en større trussel mot demokrati og fred enn det Fjordman og hans likesinnede gjør. Dersom det er slik, gir det fortsatt ingen legitimitet til Fjordmans.

Samme logik i ligeså logisk fejlagtigt søger at anvende på Israel - 'to single out' kaldes det - og det er pøbel- og bølleadfærd. Det kaldes også Kritisk Teori og er (kultur)marxisme.

Kommentar #90

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

@ Tor-Olav Baldersheim

Alternativet er å diskutere problemstillingen uten å sammenligne med andre tema.

Tænkning foregår ved at se forskelle, sammenligne og går altid ud fra noget.

Dit forslag vil medføre at man sammenligner med idealet, utopien - og derved sikrer man sig at uanset, hvad man undersøger, vil det dumpe med et brag - for intet reelt eksisterende er perfekt - der vil ALTID kunne findes nogle egenskaber, som er ringere end dem, man vil kunne fantasere sig til.

Det er det (ondskabsfuldt) geniale ved Kritisk Teori, som er den ideologiske betegnelse for 'analyse'metoden - uanset, hvad man anayserer med denne metode, vil det komme ud som noget meget dårligt.

Derfor anvendes metoden på Vesten, herunder Israel - dens kultur, dens mennesker, alt.

Kommentar #91

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

PÅ spissen

Publisert nesten 10 år siden

Så de som skriver i denne tråd er enten nasjonalist, chamberlains eller landsforædere ?

Kommentar #92

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Der

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

De er knapt mottagelige for argumenter, men lever i sin egen tolkning av den politiske virkeligheten. Det eneste du møtes med er de samme proklamasjonene om igjen og om igjen.

Gir du en god beskrivelse på deg selv og din egen virkelighetsforståelse....

Kommentar #93

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

retorisk oppbygning

Publisert nesten 10 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Tænkning foregår ved at se forskelle, sammenligne og går altid ud fra noget.

Dit forslag vil medføre at man sammenligner med idealet, utopien - og derved sikrer man sig at uanset, hvad man undersøger, vil det dumpe med et brag - for intet reelt eksisterende er perfekt - der vil ALTID kunne findes nogle egenskaber, som er ringere end dem, man vil kunne fantasere sig til.

Du snakker om sammenligning, Ferlig. Selvsagt ligger det implisitt en sammenligning i en nær sagt en hver vurdering, men hva man sammenligner er ganske sentralt. 

I dette tilfellet her har man en norsk politisk blogger (Fjordman) som har oppfordret til etnisk renskning og øvrig politisk vold. Dette er synspunkter som ligger langt utenfor det demokratisk og det er opp mot dette idealet man må sammenligne.

Det trådstarter har gjort har vært å sette opp Fjordman mot det som for ham er det største trusselbildet. Ved å sammenligne de to ser det ut som om han ønsker å gjøre Fjordman mer spiselig. Gjennom oppbyggingen av innlegget skapes det et inntrykk av at en nærmest har kun to valg å velge mellom.

Trådstarter argumenterer videre for at dagens politikk ikke virker og så kommer det et sitat fra Fjordman som forteller at han kunne ordnet opp, i motsetning til dagens politikere som ikke vil la ham låne brannslangen. Trådstarter har riktignok tatt forbehold for en del av det Fjordman har kommet med, men det skapes likefull et inntrykk av at trådstarter mener at Fjordman sine synspunkter, minus litt i kantene, representerer noe som bør vurderes.

Kommentar #94

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hendelser, logikk og skyld

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Tre dager før 22. juli 2011 omfavnet Fjordman EDL

Det er et rent logisk problem med Enebakks rapport her. Det skjedde en milliard ting "tre dager før 22/7," og tre dager ettter, fire dager før/etter, fem, etc. Fjordman gav sin tilslutning til EDL uten noen som helst relasjon til hverken 22/7 eller utallige andre hendelser 3, eller flere eller mindre antall, dager før 22/7. Han gav sin tilslutning til EDL på dét grunnlag, og på dét tidspunkt, som for ham gav mening i å gi slik tilslutning.

Fjordmann, og så mange andre, gav, og gir, sin tilslutning til EDL, og masser av andre forhold og hendelser, helt uavhengig av en talløs rekke øvrige, fremtidige så vel som fortidige, forhold og hendelser. Det er slik det er å gi eller ikke gi personlig tilslutning til forhold og hendelser. 

Man skal altså forholde seg til saken: gav det mening, for Fjordman, å gi tilslutning til EDL 19/7 2011? Fjordman mente det gav mening. Så kan vi nu, i den grad vi er interesserte, registrere at samme Fjordman ikke mener 22/7, eller talløse andre forhold og hendelser, efter eller før, 22/7, innvirker på akkurat spørsmålet om aktiv tilslutning til EDL.

Logikken svikter. Og når Enebakk heller ikke gir noen redegjørelse for hvorfor det skulle være så opplagt, også for Fjordman, å renonsere tilslutning til EDL post 22/7, ja, så står vi igjen med en rekke påstander uten særlig innhold --- som forøvrig også ikke står seg godt logisk sett. Det er ikke selvforklarende at én annen navngitt person (Pamela Geller), motsatt Fjordman, renonserer slik tilslutning --- nå med henvisning til påstått "infiltrasjon" av "Israel-fiendtlige ny-fascister." Det gir i det hele tatt svært liten, om overhodet noen, mening.

***

Om man har skyld i sine egne tanker? La oss kikke nærmere på Enebakks språkbruk. Han refererer først til at en Strømmen mener at Fjordman ikke har skyld i 22/7. Umiddelbart kommer en ny setning som også inneholder ordet 'skyld': ifølge denne Strømmen, har Fjordman "skyld i sine egne idéer." Uten en nærmere redegjørelse for bruksmåten av ordet, tvinges leseren til å måtte gå ut fra at ordet 'skyld' har samme betydning i begge tilfeller. Slike retoriske virkemidler --- hvis det da ikke bare er tale om språklig slurv --- har sin virkning på den uoppmerksomme leser. Mange vil lese Strømmen som om Fjordman er skyldig i noe, at han har skyld i noe han selv har begått, hvor 'skyld' utvetydig legges opp mot et juridisk skyldbegrep som anvendbart relativ 22/7; skyld, altså, ikke i 22/7, men idéene hans. Og slik trekkes Fjordmans idéer inn i konteksten av 22/7. Uhyrlig, men effektivt. Slikt må den oppvakte leser og debattør, være seg til høyre, til midte eller til venstre, være seg vár. For slikt uvesen bør påtales hvorenn det forekommer, i særlig høy grad i slike delikate politiske kontekster. Det tilsmusser debatten, og bringer oss flere skritt vekk fra hva debatten refererer til saklig sett.

Kommentar #95

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Svar til Øien, Husøy, Enebakk og Baldersheim

Publisert nesten 10 år siden

Eg har ikkje hatt tid eller lyst til å sitje heile helga ved datamaskinen, men har no lese gjennom alle kommentarane, også dei eg har svara på tidlegare. Søren Ferling fortener stor takk for påvisning av logisk svikt hos fleire av kritikarane. Sjølv vil eg prøve å svare på dei innvendingane Øien (#54, #60, #65), Husøy (#80), Enebakk (#25, #44, #57, #78) og Baldersheim (#55, #86, #93) har kome med i kommentarane nemnde i parantes, sjølv om det for ein stor del blir ein repetisjon av det eg alt har sagt i innlegget og i kommentarane #23, #38 og #53.

Utgangspunktet for å nemne Fjordman var oppslaget i Vårt Land, slik det også var første gongen eg gjorde det, då avisa på leiarplass skreiv om Eurabia-teorien som om det var han som åleine hadde pønska ut denne. Eg er ikkje spesielt opptatt av Fjordman, og har i forhold til Enebakk lese lite av det han har skrive. Ikkje på noko punkt eller i nokon samanheng har eg bygt på stoff frå han når eg har diskutert innvandringspolitikk. Dei kunnskapane eg har om dette har eg funne i offentlege kjelder som nettsidene til SSB, UDI, IMDi, regjeringen.no, nettsidene rights.no (HRS), document.no og HonestThinking og i tillegg fleire titals seriøse bøker om emnet. 

Fjordman har stor mistru til dagens "elitar", både i Noreg, og endå meir i EU og FN. Eg trur for min del trur ikkje norske styresmakter har særleg interesse av å auke talet på asylsøkjarar og innvandrarar til Noreg frå ikkje-vestlege land. Inntrykket mitt er at dei prøver så godt dei kan innanfor gjeldande lovverk og avtalar å avgrense innvandringa, t.d. ved å forhandle med andre land om returavtalar, ved å auke krava til inntekt og forsørgarevne ved familieetablering osv. Eg trur heller ikkje på nokon konspirasjon om eit Eurabia for å auke straumen av nord-afrikanarar til Europa. Men i den grad EU sine fire "fridomar" blir gjort gjeldande for eit endå større område, kan dette likevel bli resultatet. I dagens situasjon med økonomisk krise og massearbeidsløyse i Sør-Europa, er ei slik utviding sjølvsagt heilt uaktuelt. EU har nok med sitt. Når det så gjeld Fjordmans tankar om å fjerne islam/muslimar fullstendig frå Europa, så er sjølvsagt dette ein ide om ikkje etnisk, så iallfall religiøs "rensning". Det kan ein sjølvsagt både hisse seg opp over og ta avstand frå, men sjølv synest eg dette er så virkelegheitsfjernt at det er mest latterleg. Viss det var eit politisk parti med ei viss tilslutning som hadde dette på programmet, skulle eg brydd meg meir, men så lenge det berre er han og nokre få andre (?), fullstendig utan muligheit til å realisere noko som helst, som tenkjer i slike banar, synest eg risikoen for realisering av eit slikt prosjekt er lik null.

I det heile synest eg fokuset på høgreradikale eller -ekstreme etter 22. juli har vore altfor stort i forhold til talet på dei og faren dei representerer. Eg kan nemne: Strømmen, Gule, Vepsen/Bach, Antirasistisk Senter, Expo, Motgift og mest daglege oppslag i ei eller anna avis eller på TV og fleire seminar med dette som tema. Ikkje berre SIAN og FMI er nemnde i somme av desse rapportane, men også Ole Jørgen Anfindsen, Hege Storhaug og Hans Rustad. Sjølvsagt ikkje aktuelle bombeprodusentar nokon av dei, men heller ikkje premissleverandørar for vald. Om Fjordman var det, kan sjølvsagt diskuterast. Det kjem an på om ein primært ser Breivik som ein ideologisk motivert terrorist eller som ein psykisk forstyrra massemordar, og dersom ein går for det første; at Fjordmans essay (pl) var nødvendig påverknad for at Breivik skulle kunne gjere det han gjorde. Sjølv meiner eg Breivik er alvorleg psykisk sjuk og at det er uhyre liten risiko for å oppleve tilsvarande ugjerningar på norsk jord. Ja, sjølv i verdssamanheng var dette unikt; ikkje eingong Al-Qaida gjennomfører aksjonar på ein slik måte (og her tenkjer eg på Utøya, eller det Breivik kallar "skytebaserte operasjoner").

Så til argumentet om at eg forsvarar Fjordman. Eg gjorde delvis det i eit tidlegare innlegg, men berre mot skuldingar utover alle proporsjonar (frå Fure). Eg kan forstå at Enebakk, som studerer hans essay i detalj, får eit nærsynt forhold til temaet. Sjølv er eg ikkje forskar, men samfunnsinteressert lekmann. Eg les aviser, ser fjernsyn, høyrer på kva representantar for PST seier og trekkjer mine eigne konklusjonar. Dei fleste vil vere samde med meg om eg hevdar at den tyske nazismen var verre enn den italienske fascismen. Men betyr det at eg forsvarar fascismen? I innlegget stilte eg spørsmål om kven som er mest farleg, Fjordman eller "turken", dvs muslimar/islam. Viss ein samanliknar Fjordman med ein gjennomsnittleg muslim, same kva land vedkomande kjem frå, vil eg sjølvsagt seie Fjordman er farlegast, fordi han trass alt har ein del ytterleggåande oppfatningar og eit publikum på nettet han kan påverke. Men det er ikkje noko særleg seriøs samanlikning. Det finst vel nærare 1500 millionar muslimar i verda, og viss ein promille av dei er radikale islamistar og sympatiserer med Al-Qaida, så finst det halvannan million som kan tenkjast å ty til terror. No er nok prosenten radikale langt fleire, men sjølvsagt betyr ikkje det at dei er valdelege. Ved valet i Egypt fekk brorskapet og salafistane ca 75% av røystene til saman, og her til lands har Islamnet (salafistar?) ei relativt stor gruppe (1500?) ved Høgskulen i Oslo.

Utfordringa ved innvandring og spesielt frå islamske land, er likevel ikkje primært faren for terror. Den trur eg er liten. Men at slik innvandring vil endre maktforholda i Europa, kan det ikkje vere tvil om. Eg viser til det eg skreiv i kommentar #38. Dessutan vil eit kulturell mangfald føre til fleire konfliktar, for kulturelle skilnader inneber også ulikt syn i mange verdispørsmål, om styresett, konfliktløysing, kjønnsroller osv. Når konfliktar i andre land skal forklarast, t.d. den i Syria, kjem sjølv dei best utdanna og orienterte, utanriksmedarbeidarane i NRK og andre media, med argument som går på ulik etnisitet, religion og kultur. Men snakkar vi om våre vestlege land, er det brått utenkjeleg at auka mangfald kan føre til konflikt. Ei slik haldning synest både sjølvgod og grenselaust naiv.

Historieprofessor Øystein Sørensen, bidragsytar i "Motgift", har i "Drømmen om det fullkomne samfunn" definert islamismen som ein totalitær ideologi og der sett den i bås med fascismen, kommunismen og nazismen.

Skal ein vurdere ulike farar, er det ikkje nok med ei kvalitativ vurdering, men ein må vurdere kvantitet. Ein person representerer sjeldan ein stor fare, ein fiendtleg flokk ein noko større, medan millionar gjer ein stor skilnad.

Kommentar #96

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Takk for redegjørelsen

Publisert nesten 10 år siden

Jeg har stor sympati for at du ikke ville kaste bort helgen foran skjermen. For min egen del måtte jeg uansett være inne for å montere møbler, så da ble bloggingen et befriende avbrekk. La meg bare kort kommentere tre punkter (sorry SAF, dersom det blir litt langt!).

1) Utgangspunktet ditt er at Fjordman bare er ”ein enkeltståande person”. Det mener jeg er feil. Han er en viktig premissleverandør for det internasjonale kontrajihad-nettverket med sterke støttespillere spesielt i USA, som blant annet har hjulpet til med å finansiere hans aktivitet. Også i forbindelse med rettsaken skal Peder Jensen (og Bruce Bawer) ha mottatt støtte for å slippe unna vitnelista til Breivik fra The Middle East Forum (ledet av Daniel Pipes) sitt Legal Project, en støtteordning for slike skribenter i nød. Bruce Bawer har ikke langt skjul på dette, og det fremgår eksplisitt av hjemmesidene til The Legal Project: ”In the end, through the efforts of lawyers funded by the MEF-The Legal Project, Messrs Bawer and Jensen were removed from Breivik's witness list, which was The Legal Project's goal from the outset.” Dessuten, som Shoaib Sultan er inne på i VL-oppslaget, har Fjordman etter rettsaken også fått en sterkere posisjon på David Horowitz’ Front Page Magazine, og det sier litt om hans nye status her at han oppsummerer den årlige CounterJihad-konferansen i 2012 hvor han jo deltok i Brussel 9. juli (få dager etter at rettsaken var over). Det er derfor ikke helt uten grunn at for eksempel den britiske organisasjonen HOPE not hate har utpekt Peder Jensen som en av de tolv mest toneangivende personene i dette nettverket sammen med blant andre Pamela Geller, Robert Spencer og Tommy Robinson fra EDL.

Det er selvsagt ikke noe galt i å ha gode venner, men dette velorganiserte transatlantiske nettverket stemmer dårlig med din fremstilling av Fjordman. Du underspiller og ufarliggjør hans rolle når du som premiss anfører at Fjordman bare er en enslig kar. Peder Jensen er ikke bare en ensom skribent fra Ålesund. Han er en revolusjonær politisk aktivist i et omfattende internasjonalt nettverk – det du kaller ”ein fientlig flokk” – hvor de intellektuelle lederne nå i økende grad søker mot mer aksjonsrettete miljøer som EDL.

2) Du skriver videre at Fjordmans prat om deportering er religiøst og ikke etnisk motivert. Det er også feil. Spesielt i de siste åra har denne retorikken blitt radikalisert fra å handle om islam til å handle om mer raser og gener – fra kultur til natur. Se for eksempel essayet ”Preparing for Ragnarok” publisert på Gates of Vienna 2. mai 2011 hvor Fjordman blant annet skriver følgende:

”In combination, this means that the only way European civilization can flourish in the long run is if we have large territories specifically dedicated for people who are overwhelmingly of demographic European stock. In those cases where this has been lost it needs to be reestablished.Ideas matter, but culture primarily follows genes.”

Det er slike formuleringer som gjør at mange kritikere knytter Fjordman til "rasisme" og "fascisme". Synes du det er helt urimelig?

3) Så er jeg selvsagt helt enig med historikeren Øystein Sørensen at også militant islamisme kan betraktes som fascistisk. Spørsmålet er snarere om alle muslimer kan skjæres over én kam. Her har du opplagt et moderat synspunkt, men det har ikke Fjordman som jo avviser kategorisk at det kan finnes noe sånt som ”moderat islam”. Her ligger han tettere opp mot Robert Spencer enn for eksempel Daniel Pipes. Også andre norske islamkritikere har et mye mer nyansert syn, for eksempel Bjørn Stærk og Hans Rustad som begge tidlig advarte mot Fjordmans ekstreme og farlige retorikk.

Dersom du ønsker å reise en debatt om trusselen fra islamistene, eller fra ikke-voldlige muslimer som likefullt truer Europas kristne kultur, kunne du jo – slik Magnus Husøy påpeker – fint fremme en slik problemstilling uten samtidig å forsvare Fjordman?

Håper dette har vært litt oppklarende for hvorfor jeg mener at Fjordman, hans retorikk og mange av hans allierte fremdeles er farlige – også helt uavhengig av Breivik og 22. juli. Så håper jeg – for Peder Jensens skyld – at ikke en ny terrorist finner intellektuell inspirasjon i Fjordmans ekstreme og voldsorienterte retorikk.

Ha en fortsatt fin kveld!

Kommentar #97

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Ha en fortsatt fin kveld!

Kan du forstå at vi må spille på lag for ikke å slåss oss i mellom. Islamkritikere på den ene side og multikulturalister på den andre?

Multikulturalisme er helt greit når sammensetningen er riktig. Når islam blir den største andel da skjærer det seg totalt slik vi har sett på Oslo øst hvor nordmenn flytter/flykter. Kan du forstå at noen er rasende på det naive spillet som er blitt vist?

Kommentar #98

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Altfor mye er svart-hvitt i det du skriver Bye-Pedersen. 

Kommentar #99

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Sjølv vil eg prøve å svare på dei innvendingane Øien (#54, #60, #65), Husøy (#80), Enebakk (#25, #44, #57, #78) og Baldersheim (#55, #86, #93) har kome med i kommentarane nemnde i parantes, sjølv om det for ein stor del blir ein repetisjon av det eg alt har sagt i innlegget og i kommentarane #23, #38 og #53.

Takk for en opplysende utleggelse Per Steinar. Jeg synes også at Enebakk kommer med en god kommentar like under. Så vidt jeg har forstått deg - etter å ha lest mye av det du har skrevet på VD - så støtter du på ingen måte voldelige midler, og jeg synes at du tar tak i viktige ting. Så er dog spørsmålet om Fjordman faktisk står for både voldelige midler og rasisme (som Enebakk antyder gjennom sitater fra Fjordman). Hvis dette stemmer, vil du revurdere ditt syn på Fjordman?

Kommentar #100

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Takk for pent svar

Publisert nesten 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Håper dette har vært litt oppklarende for hvorfor jeg mener at Fjordman, hans retorikk og mange av hans allierte fremdeles er farlige – også helt uavhengig av Breivik og 22. juli.

Eg er ikkje opptatt av å forsvare Fjordman eller hans internasjonale allierte, som eg kjenner mindre til, og meiner framleis at det har eg heller ikkje gjort. Men eg er opptatt av den massive innvandringa, som eg ser på som vår demografiske "nakba" (katastrofe), og dei farlege revolusjonære som fremjar denne. I innlegget mitt nemnde eg to grupperingar, antirasistane, og talsmenn for utopiske ideal om opne grenser og universell solidaritet, fordi Vårt Land i fredagsavisa intervjua Shoaib Sultan frå Antirasistisk Senter og publiserte kronikken til Ingunn Breistein ("Hvem får bo i det norske hus?") med sistnemnde bodskap. Det var det totale inntrykket av dette som provoserte meg til å skrive, ikkje noko ønske om å ta Fjordman i forsvar. Tredje parten i dette umake triumviratet, som ut frå ulike motiv faktisk arbeider mot same mål, er (økonomiske) liberalistar i Civita med Kristin Clemet i spissen. Alle desse tre partane har media med på laget, sjølv Vårt Land, som villig reklamerer for det universelle godheitsregimet og publiserer kronikkar både i avisa og her på Verdidebatt av desse "farlege allierte", for å bruke dine ord over. I forhold til desse tre grupperingane er sjølv SIAN og FMI moderate, fordi dei er mot kulturell og sosial omkalfatring av samfunnet.

Eg har stor respekt for din kunnskap om Fjordman, hans publikasjonar og internasjonale meiningsfeller, og eg set pris på din saklege debattstil (bortsett frå gjentekne skuldingar om at eg forsvarar Fjordman). Men i kommentar #41 synest eg du bagatelliserer valdsbruken hos antirasistane. Denne gongen heldt dei seg bak politisperringane, men det er ikkje utan grunn at politiet møter mannsterkt opp. Gong på gong har antirasistar gått til fysisk angrep på demonstrantar. Viss det er noko som har ført til dannelsen av EDL og liknande "forsvarsalliansar", er det nettopp denne valdelege antirasismen, her til lands representert ved Blitz-miljøet og SOS Rasisme.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere