Rune Staven

402

Paulus hadde enTorn i kjødet, er Han den eneste ?

Publisert: 24. jul 2012

Hei

 

 

Jeg synes at dette emnet om Paulus sin torn i kjødet er verd sin oppmerkomhet, hvorfor fikk Paulus en torn i Kjødet ? og er det mulig at flere har en torn i kjødet. er det for å hjelpe oss fram til målet slik at vårt fokus blir målrettet.

 

Jeg fant en god beskrivelse om dette emnet på Bibelsk tro

(2 Kor 12,7-10)

Apostelen Paulus’ torn

Paulus nevner om sin høye åpenbaring, at han for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel, til paradiset. Dette skjedde altså i begynnelsen av Paulus sin aposteltid. Etter å ha talt om denne hendelsen, forteller Paulus om noe vanskelig i sitt liv:”Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg.”(vers 7).

Paulus bad tre ganger til Herren om befrielse, men ble ikke bønnhørt slik som han hadde tenkt seg. Han ble ikke helbredet eller befridd fra dette besværlige som plaget og ydmyket ham så sterkt. Paulus taler ikke om hva for slags byrde av lidelse denne tornen var i livet hans. Men det var helt klart en lidelse som Paulus opplevde som særlig tung. Den forstyrret, plaget, hemmet og ydmyket ham. Kanskje var det en eller annen form for kroppslig lidelse – et handicap eller en annen livsbyrde som han opplevde nesten uutholdelig. I Gal 4,14 skriver Paulus til menigheten i Galatia:”Og enda mitt kjød kunne friste til det, foraktet og avskydde dere meg ikke.”

En spesiell fare for Paulus var at han skulle hovere i hovmod. Guds hensikt med denne livsbyrden var å lære Paulus en stor men vanskelig åndelig hemmelighet, nemlig Herrens svar til ham”Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet.”(vers 9). Det var en ydmyk og prøvet Paulus som i 14 års tid hadde vært taus om denne himmelske åpenbaringen.

Den kristnes torn

Dette livet inneholder mye som kan fremkalle smerte, uro og motløshet.”Vi må gå inn gjennom Guds rike gjennom mange trengsler.”Apg 14,22. En kristen kan bli nødt til å oppleve spesielle perioder med lidelse i livet eller en spesiell livsbyrde som plager, hemmer og ydmyker. Mange bønner om utfrielse eller lindring kan stige opp til Herren, men det later til at de vender tilbake uten svar.

Tornen, lidelsen, prøvelsen kan være noen eller noe som man har mistet eller tapt, noe som synes uunnværlig. Eller det kan være noe tungt som er lagt på den kristne. Det kan være kroppslig, sjelelig, en psykisk lidelse eller noe i yrkeslivet, familielivet eller noe annet. Kanskje noe som medfører vanære eller onde rykter.

Midt i alt dette kan fristelsen til motløshet komme. ”Jeg lider det jeg fortjener. Gud har forlatt meg. Gud vil ikke høre mine bønner.”

Hva er Guds mening med lidelsen?

Til sist noen ord til deg som lever i troen og som ikke kan klare deg uten Jesus i ditt daglige liv. Du som erkjenner dine egne synder og som vil ha både tilgivelse og hjelp i kampen mot synden. Du som har dette ønsket og denne bønn til Gud: ”Herre, si meg sannheten om min synd gjennom din lov og si meg sannheten om Din nåde gjennom Ditt evangelium. Herre, jeg vil ikke evig bedra meg. Herre Jesus, frels meg for evigheten!” En slik bønn er etter Guds vilje og vitner om et botferdig hjerte. Det ubotferdige hjertet vil derimot ikke gjennom loven høre sannheten om seg selv og går derfor glipp av Guds nåde. Hva sier Bibelen om den ubotferdiges bønn? I Salomos ordspråk 28,9 heter det: ”Om en vender sitt øre bort og ikke vil høre loven, da er til og med hans bønn en styggedom.”

Ja, nå noen ord til deg, botferdige men trette himmelvandrer, som undrer deg over hva som er Guds mening med lidelsen. Vi har så lite lys over lidelsens gåter, men tenk på at det var Jesus som sa til Paulus: ”Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet.” Det er Jesus som sier dette også til deg. Herren gjør ingen feiltakelse og Han vet hva som er best for deg, med tanke på din fostring for evigheten.

Ikke bare for Paulus, men også for enhver kristen finnes denne spesielle fristelsen, nemlig fristelsen til å hovere og bli hovmodig. Hver tanke på at man selv er noe ekstra stinker i Guds nese, verre enn noe annet. Men den gamle naturen hos en kristen vil så gjerne ha noe eget som kan roses og vil være noe spesielt. Det gamle mennesket vil utrette noe, bygge opp noe, ha en fin fasade og et aktet navn. Gud derimot, som er oppdrageren for evigheten, river ned det personlige jagetsforsøk på å bygge opp noe eget.

Guds mening med lidelsen er å lære deg gudslivets store og vanskelige hemmelighet: ”Min nåde er nok for deg”. Men denne salige hemmelighet har vi så vanskelig for å tilegne oss og nøye oss med. Å få stå i samme rekke som røveren og frelses av røvernåde, nei det er motbydelig for vår gamle natur. Når kors, prøvelser, sykdom, svakhet, motgang, nederlag, falske eller sanne rykter rammer deg, eller når en spesielt langvarig lidelse, en torn rammer deg, stikker, sårer eller plager deg, da blir du utslitt av alt ditt eget. Til slutt gjenstår bare nåden.

Andre mennesker, kanskje også en del kristne, kan mene at du er rammet av alt annet enn velsignelse Men disse menneskene ser ikke noe av Herrens stillferdige formaning til deg: ”Min nåde er nok for deg”. Ja, du er høyt elsket av Herren. Salig er du som lar deg nøye med Guds nåde. Du eier Guds nåde og kjennskap og er på vei til himmelen. Dette er Guds mening med lidelsen.

Dag etter dag er det nødvendig å stilet tenke over evangeliet om hva du har i Kristus. At Han har sonet all din synd og at Han er din rettferdighet. Ja, stans opp for evangeliet og dets løftesord. Guds nåde smelter da inn i ditt hjerte og gir deg ny styrke.”For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden”Hebr. 13,9. Kommer du bort fra stillheten, den stille tilegnelsen av Guds ord er, da mister du snart troens liv. Nåden kan ikke lagres. Den er ferskvare. På samme måte som israelittene i ørkenen trengte ny manna hver dag, trenger også Guds barn til alle tider ny nåde hver dag.”Mett oss med din miskunn når morgenen kommer”Sal 90,14.”Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus!”2 Tim 2,1.

Særlig vanskelig blir det når en himmelvandrer i uro blir opphengt i seg selv og i tillegg kjenner seg forlatt av Gud. ”Min synd er for stor. Guds ord berører meg så lite. Jeg er så kald og er åndelig livløs. Tenk om jeg er forherdet?” Nei, et forherdet menneske har ingen bekymringer for sin sjel. Men nå prøves troen. Å tro uten å føle. Luther sier: ”Troen er å gripe om et Guds løftesord, når det kjennes som mest fortvilet.” Scriver sier: ”Med troen hos en kristen er det slik, at den er sterkest når den kristne merker at han ingen tro har, men bare klynger seg til Guds løfter.” Ja, Guds ord og løfte holder til å frelse deg. Din frelse er ikke avhengig av hvor sterkt du opplever evangeliet, men din frelse har sitt grunnlag i det som skjedde på Golgata. Derfor sier Guds ord:”Kyss Sønnen, … Salige er alle som tar sin tilflukt til ham”Sal 2,12.

Dette er Guds mening med ditt liv, med din lidelse og med den tornen som særskilt kan plage og hemme deg. Guds mening er altså at Hans nåde skal få være den eneste bærebjelken i ditt liv, også når det stormer.”Min nåde er nok for deg”.Amen.

 

Noen sluttord

Nåden er stor nok for alle vær frimodig og kom slik man er, Er det sik at man kan kjenne seg igjen i denne beskrivelsen av å ha en torn i kjødet? lidelser bekymringer ? skal vi kristne også lide selv om man er frelst, ja noen mer enn andre, Gud ser hva vi trenger for å fullføre løpet. Gud ønsker at alle skal nå fram til målet. ikke fordi vi er så flinke, men begrunn av nåden. føler du at du ikke strekker til så gjør iallefall nåden det.

 

MVH

Rune

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg fikk en torn i fingeren her i vår da jeg klipte ned rosebuskene, det gjorde vondt i fingeren, så jeg forbannet tornebusken og klipte den helt ned, i dag står den og blomstrer! :-)

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Motstand og forfølgelse

Publisert over 9 år siden

”For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig.” (2.Korint.12,7)  

Nå har det vært mange meninger opp gjennom årene om hva denne tornen som Paulus nevner var for noe. Jeg tror ikke jeg skal begynne å ramse opp alt dette nå, men heller peke på det som jeg tror det er.

Noen har trodd at tornen var en sykdom som Paulus hadde, og det til tross av at bibelen ikke gir noen antydninger i den retningen. Så jeg tror ikke tornen var en sykdom.

Uttrykket ”en torn i kjødet” er brukt andre steder i bibelen, og da er det brukt som en illustrasjon. Det er aldri brukt som et bilde på en sykdom, men alltid på personer eller personligheter. Vi finner uttrykket i 4.mosebok 33,55 og i Josva 23,13. Begge disse stedene ser vi at ”tornene” henviser til personligheter.

Men dersom dere ikke driver landets innbyggere bort foran dere, da skal de som dere lar bli tilbake av dem, bli torner i deres øyne og brodder i deres sider, og de skal plage dere i det land som dere bor i.” (4.Mosebok 33,55)

Da skal dere vite for visst at Herren deres Gud ikke mer vil drive disse folk bort fra dere, men de skal bli til en snare og en felle for dere og til en svepe for deres rygg og til torner i deres øyne, inntil dere er utryddet av dette gode land som herren deres Gud har gitt dere.” (Josva 23,13)

Luther mente også at det betydde motstand og forfølgelse som han måtte gjennomgå, og at tornen var en konstant kamp han måtte kjempe mot dem som ville ødelegge hans arbeid. Jeg tror dette er den riktige tolkningen. At tornen er motstand og forfølgelse for evangeliets skyld. Jeg tror ikke denne Satans engel angrep Paulus direkte, men at den hisset opp folkemassene mot Paulus. At denne engelen fulgte etter Paulus fra sted til sted, og sto bak de menneskene som raste mot han.

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Paulus nevner var for noe. Jeg tror ikke jeg skal begynne å ramse opp alt dette nå, men heller peke på det som jeg tror det er.

Noen har trodd at tornen var en sykdom som Paulus hadde, og det til tross av at bibelen ikke gir noen antydninger i den retningen. Så jeg tror ikke tornen var en sykdom.

Uttrykket ”en torn i kjødet” er brukt andre steder i bibelen, og da er det brukt som en illustrasjon. Det er aldri brukt som et bilde på en sykdom, men alltid på personer eller personligheter. Vi finner uttrykket i 4.mosebok 33,55 og i Josva 23,13. Begge disse stedene ser vi at ”tornene” henviser til personligheter.

Men dersom dere ikke driver landets innbyggere bort foran dere, da skal de som dere lar bli tilbake av dem, bli torner i deres øyne og brodder i deres sider, og de skal plage dere i det land som dere bor i.” (4.Mosebok 33,55)

Da skal dere vite for visst at Herren deres Gud ikke mer vil drive disse folk bort fra dere, men de skal bli til en snare og en felle for dere og til en svepe for deres rygg og til torner i deres øyne, inntil dere er utryddet av dette gode land som herren deres Gud har gitt dere.” (Josva 23,13)

Luther mente også at det betydde motstand og forfølgelse som han måtte gjennomgå, og at tornen var en konstant kamp han måtte kjempe mot dem som ville ødelegge hans arbeid. Jeg tror dette er den riktige tolkningen. At tornen er motstand og forfølgelse for evangeliets skyld. Jeg tror ikke denne Satans engel angrep Paulus direkte, men at den hisset opp folkemassene mot Paulus. At denne engelen fulgte etter Paulus fra sted til sted, og sto bak de menneskene som raste mot han.

Hei Gunnar

 

 

Takk for tilbake mld, og jeg syntes du kom med noen intrisanne opplysninger om tornen i kjødet. Jeg synes den vinklingen du kom med  kan vere riktig, men det kan vere andre ting også. Jeg tror at vi menneker kan oppleve forskjellige trorner i kjødet på forskjellige måter. Men at dette Gjør Gud fordi Han vil oss godt, i motstand blir vi som offtest sterkere. Men åpenbart er dette noe som er viktig i Paulus liv å ha, Paaulus ba jo om å slippe, men Gud sa alt er av nåde. så viler man på nåden selv om motstanden er stor.

 

mvh

Rune 

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg fikk en torn i fingeren her i vår da jeg klipte ned rosebuskene, det gjorde vondt i fingeren, så jeg forbannet tornebusken og klipte den helt ned, i dag står den og blomstrer! :-)

Hei kjell

 

 

Ikke rart rosebusken fortsatte og vokse da, nei fra spøk til alvår. Håper du kan sette deg inn i denne historien og hva betyr den for deg, og hvordan tenker du om tornen i kjødet, ?

 

 

MVH

Rune

Kommentar #5

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

At

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Gud ser hva vi trenger for å fullføre løpet.

tornen representerer angrep og motstand tror jeg. Litt vanskelig å si akkurat hva dette kan ha vært, men antagelig noe Paulus måtte lære seg å leve med.

Paulus hadde et sterkt kall over sitt liv, å leve i fattigdom, fornedrelse, forfølgelse, selvfornektelse virker som var en del av Guds vilje til all fremtid god gjerning for alle generasjoner. Dette må vi takke Gud for. Paulus viser oss gjennom sine prøvelser en sterk anmodning for de forfulgte, fengslede, torturte kristne til å holde fast på det Sanne Evangelium. Vanskelig å forstå for mange hvorfor det må være slik, Jesus viser oss spesielt gjennom Evangeliene viktigheten av å forstå Guds visdom, en dårskap for verden som ligger i mørke.

Job opplevde nok likeså sine mange plager som en torn i kjødet, synd kan også representere vår tids torn. Den stikker, svir, verker, ødelegger. Å legge et plaster på såret døyver kun smerten for en stakket stund.

Gud ser hva vi trenger til for å fullføre løpet, alt har sin tid slik predikeren forkynner.

Vi ser ikke alt i nuet, i etterkant ser vi nødvendigheten, 

å følge Jesus, legge sitt alt i Herrens hender, være et barn i søken etter Herrens vilje representerer Sannferdige gode frukter, med tiden forstår vi tiden.

Jeg fant tema interessant, Guds Ord forteller oss om hvordan vi skal legge av det barnslige, vokse i troen, fra å være melkedrikkende småbarn, skal kunnskapen i Guds Ord sette oss i frihet.

All ære til Skaperen av det Skapte.

Kommentar #6

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Paulus hadde et sterkt kall over sitt liv, å leve i fattigdom, fornedrelse, forfølgelse, selvfornektelse

Hei Lise

 

Vi har mye å lære av Paulus sin forandring, sitt nye liv som ble totalt snudd opp ned på hodet, Møte med Jesus ble veldig sterkt for Ham. og tornen i kjødet var sikkert en ære å bære for kristus. for når løpet var løpt så var seiersprisen verd alt paulus måtte igjennom. Jesus bar all synd for oss. Jesus møtte også motstand hele veien i både bønnen og i sine handlinger i massene og i åndskamper. slik er det med de fleste kristne som som lever i sannheten. man merker i sitt indre at det er en dagelig kamp mot synden. men det er som du sie lise vi vokser og legger fra oss det barnslige slik at vi kan drikke av den visdom som gir oss håp og sannhet og frihet.

 

Takker for ditt svar Lise, fint å lese din vinkling på dette.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #7

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Visdomsord.

Publisert over 9 år siden

Rune Staven.     Her kommer et visdomsord av Mutter Basilea Schlink :"Veier din lidelse meget,så veier også Guds velsignelse , som er gjemt i den, meget. Gå ikke glipp av den ved at du klager over ditt kors."

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei kjellrunn

 

Gode ord som er sanne, Vi skal være takknemelig og ære Gud i motstand og lidelser. For det er som du sier i lidelsen  er det velsignelser, men det er ikke alltid man ser dette. Det burde vert mere takksigelser en klager og be om å få.  Takk for at du delte disse visdoms ord Kjellrun. skal gjemme på disse ord.

 

 

Gud velsigne deg:)

 

MVH

Rune

Kommentar #10

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Men dersom dere ikke driver landets innbyggere bort foran dere, da skal de som dere lar bli tilbake av dem, bli torner i deres øyne og brodder i deres sider, og de skal plage dere i det land som dere bor i.” (4.Mosebok 33,55)

Da skal dere vite for visst at Herren deres Gud ikke mer vil drive disse folk bort fra dere, men de skal bli til en snare og en felle for dere og til en svepe for deres rygg og til torner i deres øyne, inntil dere er utryddet av dette gode land som herren deres Gud har gitt dere.” (Josva 23,13)

Luther mente også at det betydde motstand og forfølgelse som han måtte gjennomgå, og at tornen var en konstant kamp han måtte kjempe mot dem som ville ødelegge hans arbeid. Jeg tror dette er den riktige tolkningen. At tornen er motstand og forfølgelse for evangeliets skyld. Jeg tror ikke denne Satans engel angrep Paulus direkte, men at den hisset opp folkemassene mot Paulus. At denne engelen fulgte etter Paulus fra sted til sted, og sto bak de menneskene som raste mot han.

Dette er en veldig god forklaring på problemet. Slik sett har vi minst en torn i kjødet alle sammen skulle jeg tro:-) Ikke minst jeg.

Kommentar #12

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Erik

 

 

Du fikk meg til å tenke litt grunde litt, på det du skrev. for i galater brevet så står det noe jeg kansje kan forstå hva som var Tornen i kjødet til Paulus, men no er det bare tanker, og spekulasjoner.

 I Gal 4,14 skriver Paulus til menigheten i Galatia:

”Og enda mitt kjød kunne friste til det, foraktet og avskydde dere meg ikke.”

 Selv om Paulus skrev dette så skrev han ikke om hvilken motstand i kjødet han hadde, Han må ha syntes dette var veldig pinligt, og vanskelig å skrive om, var gjerne redd for å blir fordømt og kansje ikke trodd når det gjaldt å forkynne evangeliet heller at leserne skulle tro at det var greit å være homofil. men sånn jeg leser dette  så skrev han dere foraktet og avskydde meg ikke , Da viste menigheten hva som Paulus slet med. og det som jeg kan se for meg at han gjerne var homofil før han ble frelst og omvendt. og at dette var noe han måtte ta med seg i kjødet, for HANS SKRØPELIGHET OG SVAKHET LÅ I DENNE FRISTELSEN.

Dette måtte han bære med seg resten av sit liv, slik at han ble oppmerksom på sin svakhet lik at ble påminnet om sin svakhet, at han bare var et menneske på lik linje med andre. Slik at Nåden ble åpenbart i dens svakhet, og uten dens svakhet SÅ VAR DET INGEN NÅDE. For nådens kraft virket i kjødts svakhet.  Dette var noen tanke Erik. og tanker kan man dele, uten at det kan vere riktig. men synes det er intrisant å diskuter dette.  Men hvis Paulus var Homo så levde han ikke ut sin legning i handling. Der er forskjellen den kampen måtte han bære igjennom livet. men Paulus sier også at døden var en vinning, og jeg tror at denne kampen slet så mye i ham at han ønsket døden vellkommen. og det var nok en grunn til at Paulus fikk se inn i den tredje himmel, slik at Hans strev ikke var forgjeves, for løpet måtte han vinne.

 

mvh

Rune

 

 

 

 

 

 

Kommentar #13

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Paulus skriver

Publisert over 9 år siden

Paulus skriver senere hva tornen er om man noterer seg vers 10.  Det var altså en Satans engel som slo Paulus. Så tar Paulus en parantes og sier noe om at han ba til Herren osv..osv Hopper man over vers 8 og 9 så ser man Paulus er tilbake igjen på sporet og forteller videre hvordan dette utartet seg. Han sier DERFOR gleder jeg meg midt i skrøpelighetene, i mishandling, i nød, i forfølgelser og angs for Kristi skyld. Dette er beskrivelsen av hvordan slagene fra denne Satans engel utartet seg praktisk

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tornene og tornebusken

Publisert over 9 år siden

Takk for responsen Eirik Sebastian! Tenkte det kunne gjøre seg med en liten latter i ny og ne, ofte har en litt det alvorlige draget når det handler om skriftspråket. Du har nok rett i at det handler om at Paulus var redd for å være hovmodig i forhold til sin fortid.

Når en tenker over hvem han tidligere var og gjorde, og hvordan alt ble snudd rundt for ham, er det lett å tenke seg at han fikk tanker om seg selv. Jeg tror Forkynneren 7. har dekning for forklaringen med tornen:

Bedre er et godt navn enn god olje, og bedre dødsdagen enn den dag en blir født. 2 Bedre er det å gå til sørgehus enn til gjestebudshus, fordi i sørgehuset ender hvert menneskes liv, og den som lever, legger sig det på hjerte. 3 Bedre er gremmelse enn latter; for mens ansiktet er sørgmodig, er hjertet vel til mote. 4 De vises hjerte er i sorgens hus, men dårenes hjerte i gledens hus. 5 Bedre er det å høre skjenn av en vis enn å høre sang av dårer; 6 for som tornene spraker under gryten, så er det når dåren ler; også dette er tomhet. 7 For urettmessig vinning gjør den vise til dåre, og bestikkelse ødelegger hjertet. 8 Bedre er enden på en ting enn begynnelsen, bedre å være tålmodig enn overmodig.

Vi leser i 1.Kor.1.23: men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger - dårskapen ligger i at det var dem korsfestelsen gjaldt for. (ugresset som skulle brennes når høsten kom)

Jeg vil ikke gå direkte inn på forklaringen om gryten, men tornene handler for så vidt om lignelsen om såkornet, hvor noe av det falt blant torner, og Paulus var nok en av disse tornene, som har en tilknytning i seg selv til tornebusken. Vi må huske på at Bibelen fortsatt er fortalt i billedlige illustrasjoner, også når det handler om disiplene, og Paulus ble jo kalt for hedningenes apostel. I Matt.13.7 kan vi lese om hvordan noe av kornet falt blant tornene og kvalte det. Dette er lignelsen om da Paulus som Saulus forfulgte Guds menighet (Apg.8.3)

Sånn sett mener jeg at når Paulus tenkte tilbake på hva han hadde gjort, følte han at han hadde denne tornen i seg fortsatt, og følte seg kanskje som en torn i øyet for andre på at han hadde forfulgt den menigheten han nå tilhørte. Tornebusken handler jo om hedningenes omvendelse, og ordet torn kommer vel av at de var som en torn i øyet på menigheten som de forfulgte.

Når en tenker videre på lignelsen om ugresset (hedningene, den ondes barn) og hveten (det gode kornet, menneskesønnen) som skulle vokse sammen til høsten kom, ugresset skulle bindes i bunter for å brennes, mens hveten skulle samles inn i låven. Historien om hedningene er at mot slutten skulle det føres krig mot dem, men som historien er om tornebusken, så brant den ikke opp, det betyr at det skulle bli igjen en liten rest av hedningene som skulle omvende seg. (Jes.10.21, Mi.2.12) Og det var Paulus, og som betydningen av ordet her tilsier (den lille) så er han også symbolet på det lille hornet hos profeten Daniel som skulle skyte opp. Navnet Saulus betyr den som er bedt frem, mens Saul betyr ”lånt” eller ”etterspurt” Nåden var at han som hedning fikk rett til å bli frelst fra sine gjerninger.

Ser at Asbjørn kommenterer noe i likhet! :-)

Kommentar #15

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

En gave.

Publisert over 9 år siden

En torn er noe som sitter fast. Noe som gjør vondt og gnager, og man er hjelpeløs i forhold til, fordi man ikke kan fjerne den og smerten vedvarer. Den presser på og man presses dermed til å henvende seg til Gud som er den eneste som kan gi lindring og avstand til tornen. Tornen er omverdenen som utøver et press som invaderer en. Å få en torn er den største gave for sjelen. Ens tillit til Gud vil ved dens hjelp øke betraktelig når man ingen hjelp i verden kan få. Løsrivelse fra smerten kan kun skje hos Ham ved en overgivelse og aksept av smerten. Man må ta smerten innover seg.

Å ta innover seg noe man vil unngå å bli kjent med, enten det er en fiende eller å kjenne på kroppslig eller psykisk smerte vil gjøre oss dypere, friere og ikke minst renere i sinnet.

Tornestikket er en måte vi blir kuet på. Om vi er for oppesen går vi ikke til Gud, slik Gud og vi selv egentlig ønsker.

Kommentar #16

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

en gave

Publisert rundt 9 år siden

Jeg har liten formening om akkurat den påstanden. . . det avhenger vel kanskje av personen, styrken av plagen (tornen) og situasjonen. Skal man godta alt ? Paulus visste jo at det var en Satans engel, derfor ba han til Gud om befrielse. Hadde han Han gjort det om det var Gud som hadde lagt en prøvelse på han, jeg vet ikke men sånn ut fra de karakteregenskaper om Paulus som kommer frem når man leser brevene, så tror jeg nok han ikke da hadde bedt en slik bønn. I denne situasjon ba Paulus 3 g Herren om at han måtte bli befridd fra dette,  om han så det som en gave kan jeg ikke si noe om, MEN han konstaterer at når han er svak så er han sterk, dette fordi Guds nåde virket i han. Det virker som om dette var en avveing fra hans side, da også dette kunne bli til ære for hans Herre. Hans liv var ikke så interesant om han bare kunne være til gang for sin Herre og mester, det var hans utganspunkt og lidelse og prøvelse må kanskje alltid sees ut fra denne vinkel....i all fall når det gjelder Paulus. Ganske sterkt og si: Jeg lever ikke selv, men det liv jeg når lever osv...osv,... så alt dreide seg om Jesus for han, utføre mesterens vilje og plan :)

Men også Jacob skriver om dette i det han sier (fri tolkning ) "enhver lidelse synes vel mens den står på og være uten mening og hensikt, men når prøvelsen er over så kan man i ettertid se hva den virket...også av positive forandringer  ...

Kommentar #17

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Torn i Kjødet.

Publisert rundt 9 år siden

Til samtlige deltagere i meningsutvekslingen.

Galaterbrevet kap.5.v.17.: For kjødet begjærer i mot Ånden,og Ånden i mot kjødet;de står hverandre i mot,så I ikke skal gjøre det I vil."    Det må leses både foran og etter dette ordet for å se sammenhengen.   Men poenget er at signaler fra Ånden som går i mot vårt ønske er verdt å lytte til,ja be om nåde til å følge. Vi vet jo at de fleste vrak i verden skyldes ulydighet mot signaler på det indre plan. Det første glass ble kimen til flere og drukkenskap; den første baktalelsen møtte en selv i døra endag osv. osv.

Kommentar #18

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Tilføyelse.

Publisert rundt 9 år siden

Predikantprat trenger ikke å være Åndens tale.  Jeg husker hvordan vi ble hindret i å gå på kino,det var"verden",i stedet for å lære oss kvalitetssans.  Ser vi et tegn i at jøder står sentralt som kunstnere på mange fronter?  Nå ser jeg Derrick daglig. Serien bygger på virkelige hendelser fra politijournaler som Derrick var med på. Han har altså politi i mordkommisjonen i sin tid.  Om serien leses at noe kan være pyntet på i slutten av episoden,slik at det ikke bestandig var slik,at Derrick som reddende engel i siste stund, ikke behøver å være tilfelle. Men saksgangen er ellers virkelig og gir et realistisk syn på underverdenen i en storby,sikkert til nytte for ungdom i kristne kretser også. 

Kommentar #19

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Bare en tanke.....

Publisert rundt 9 år siden

Hei

Jeg synes det var et interessant innlegg Rune Staven hadde her. Jeg har mange ganger tenkt på hva Paulus slet med.

Paulus var ikke gift. Han kommer med relativt krasse uttalelser om homofili. Da slo det meg, var Paulus homofil. Var det denne satans engel som slo ham. Han visste at det var ikke av Gud men han hadde kanskje sterke lyster i den retning. Derfor kunne dette være en sterk plage for ham.

Ikke ødelegg det gode innlegget til Rune. Ikke la resten av denne tråden handle om homofili og fordommer. Jeg kom bare med en tanke.

Mvh Petter

Kommentar #20

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Paulus torn

Publisert rundt 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

Men også Jacob skriver om dette i det han sier (fri tolkning

Jeg er helt enig med deg i dette. Vi skal huske at Paulus hadde høye åpenbaringer som ingen andre hadde. For å ikke skryte eller å bli stor i kjødet som andre kanskje hadde gjort, tillot Gud at Paulus kom i store prøvelser for at han måtte vandre i ydmykhet.

Kommentar #21

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes det var et interessant innlegg Rune Staven hadde her. Jeg har mange ganger tenkt på hva Paulus slet med.

Paulus var ikke gift. Han kommer med relativt krasse uttalelser om homofili. Da slo det meg, var Paulus homofil. Var det denne satans engel som slo ham. Han visste at det var ikke av Gud men han hadde kanskje sterke lyster i den retning. Derfor kunne dette være en sterk plage for ham.

Ikke ødelegg det gode innlegget

Hei petter

 

I min kommentar 12 så ser du at jeg er inne på samme tanken, uten at dette er rett, men mange tanker slår oss i dette verset. men jeg tror at mange har en torn i kjødet på en heller annen måte, en slags lidelse til Ære for Gud, og en lidelse som vi greier til vi har fullfø målet., ved vår svakhet vil nådens kraft virke sterkere i vårt liv. nåden er en fersk vare. som alltid er levende og tilgivende for en synder som erkjenner sine svakheter, slik Paulus måtte streve med sin torn. Men jeg tror at dette er gjort i Guds vilje.

 

MVH

Rune

Kommentar #22

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

Paulus visste jo at det var en Satans engel, derfor ba han til Gud om befrielse. Hadde han Han gjort det om det var Gud som hadde lagt en prøvelse på han, jeg vet ikke men sånn ut fra de karakteregenskaper om Paulus som kommer frem når man leser brevene, så

Ikke vet jeg hvordan han tenkte, men jeg ville ikke latt vissheten om at det var en prøvelse fra Gud hindre meg i å be til Gud. Snarere tvert imot. Jeg tror alle prøvelser er fra Gud, noe vi kan ha fordeler av, selv om de er smertefulle å ta innover seg.

Kommentar #23

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

Paulus skriver senere hva tornen er om man noterer seg vers 10.

Hei Asbjørn

 

Tror at den svakhet vi må erkjenne er viktig slik at Nådens kraft blir større i vårt liv, på den måten lir vi avhenige av nåden.  Det er ikke lett å si hva som plaget Paulus, men Gud tilot denne plagen. og det gjør med mange av oss også tilater en torn i vårt kjød, men ikke så vanskelig at vi ikke greier å håndtere tornen i kjødet.men da tror jeg også at vi ser nåden på en annen måte, en overgivelse i nåden

 

MVH

Rune

Kommentar #24

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.

Til samtlige deltagere i meningsutvekslingen.

Galaterbrevet kap.5.v.17.: For kjødet begjærer i mot Ånden,og Ånden i mot kjødet;de står hverandre i mot,så

Hei Kjellrun

 

Det er sant den dagelige kampen som vi har i Ånden, er en del av vårt kristne liv, og spørsmålet er hva vi spiser og tilater i vårt liv, Om kjødet får mest mat heller Ånden. det vil vise seg i vårt liv, jesus sier bær da frukt som svarer til omvendelsen, så den dagelige kampen mot kjødet er viktig. takk for din påminnelse Kjellrun

 

MVH

Rune

Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Ikke vet jeg hvordan han tenkte, men jeg ville ikke latt vissheten om at det var en prøvelse fra Gud hindre meg i å be til Gud. Snarere tvert imot. Jeg tror alle prøvelser er fra Gud, noe vi kan ha fordeler av, selv om de er smertefulle å ta innover seg.

Hei Henrikke

 

 

Prøvelser vil man få, og da spørs det hva vi har matet vårt hjerte med, av kjødeligt mat heller Åndeligt mat. i Ånden kan vi ikke synde men i kjødet kan vi synde fremdels. Vi er fremdeles svake og skrøpelige men vi er sterke i kristus, men tror det er viktig og erkjenne sin svakhet slik at man kan forstå nådens kraft på et større plan en vi i dag forstår.

 

MVH

Rune

Kommentar #26

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Beklager Rune

Publisert rundt 9 år siden

Hei

Jeg skumleste denne tråden for fort. Jeg gikk glipp av din kommentar 12.

Det er allikavel litt interessant å se hvordan vi kan tenke det samme, helt uavhengig av hverandre!. Er det helt tilfeldig?

Det er ikke sikkert dette er rett, men tanken har slått meg mange ganger.

Mvh Petter

Kommentar #27

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Torn i Kjødet

Publisert rundt 9 år siden

Hei

Det er rart med det. De tingene som du sliter med er ikke noe problem for meg. Bare skjerp deg!

De tingene som jeg sliter med er ikke noe problem for deg, så jeg må skjerpe meg!

Hvordan møter vi medmennesker?

Det er veldig vanskelig å sette seg inn i andre menneskers situasjoner, både for kvinner og menn.

Vi har alle våres torn i kjødet men det arter seg forskjellig.

Mvh Petter

Kommentar #30

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Nei Eirik

Dette har jeg tenkt på siden jeg var liten.

Det er snart 50 år siden. Det gikk opp for meg ganske tidlig.

Det er mulig det er feil, men det var slik jeg så det allerede fra barndommen av. Det var ikke noe jeg kom på i dag.

Jeg reiser en del. Du verden hvor mye nydelige damer jeg ser. Det er damer fra Fillipinene Thailand, India, Afrika osv. Jeg tenker med meg selv: "Hvorfor skal jeg bruke 20 min nytelse for å ødelegge hele min framtid" Jeg vil ikke.

Jeg er i dag selv godt gift. Jeg har en veldig tiltrekning mot nydelige kvinner. Det er slik jeg er skapt. Jeg er en Mann. Jeg gjør derfor mitt ytterste for å holde meg til min kone. Det føles best.

Det er slik jeg skal være, og er. Da er jeg i det rette element. Det føles best til slutt. Det er ingenting som er værre enn å ha en dårlig samvittighet. Got it?

Jeg har en torn i kjødet jeg også. Det har ikke noe med sex å gjøre. Jeg røyker for mye. Jeg skulle ønske å kvitte meg med med det.  Det er der jeg sliter mest.

Mvh Petter

Kommentar #31

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

paulus torn

Publisert rundt 9 år siden

det virker på meg urealistisk at en utvalgt Guds mann i en sterk tjeneste for Herren skulle slite med slike lyster. Skulle han i tillegg til den daglige kamp for Evangeliets sin skyld slite med kroppslige begjær. Romerne 1 18-32 (Guds dom over hedenskapet) avkrefter for meg at dette skulle være tilfelle.

Paulus snakker om en torn som ble -gitt han-.

Dette kunne dessutten misforstås i (alle generasjoner).

Det ville antagelig også lekket ut blant tidens lovløse, sannsynligvis ville han blitt drept for dette.

Vår Far refser den sønn han har kjær, i beste mening. Paulus fikk tunge byrder å bære for Evangeliet sin skyld, men utvalgt, i skrøplighet, omvendelsen radikal, viser oss Guds nåde i praksis. Momentant løftet Gud Paulus ut av sitt syndige liv, prisen han betalte var kanskje nettopp å stå opreist i trengsler og forfølgelse til ære for Evangeliet i all sin virke og tjeneste som han var utvalgt til. Hvis hovmod står for fall, er kanskje en torn gitt i kjærlighet noen ganger nødvendig og til ens eget beste. Det være seg små eller store torner.

Forøvrig er veien, livet med Herren en VELSIGNELSE, løftene, profetiene, dette er vårt liv og vår framtid.

Tenker på dette. Om 10.000 faller ved din høyre hånd skal du -stå-.

 

 

 

 

 

Kommentar #32

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

En nemesis gjennom livet?

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Sånn sett mener jeg at når Paulus tenkte tilbake på hva han hadde gjort, følte han at han hadde denne tornen i seg fortsatt, og følte seg kanskje som en torn i øyet for andre på at han hadde forfulgt den menigheten han nå tilhørte.

Denne teorien kan jeg støtte.

Og slite med samvittigheten, selvbilde og anger kan nok føles som en torn i kjødet. Når så Gud sier -min nåde er nok for deg- var det alt Han trengte til, i sitt virke for Evangeliets skyld.

På denne måten kunne Paulus minnes sin ufullkommenhet, ære Gud med ydmykt hjerte i takknemlighet.

Selv om vi ofte ser at de går en nemesis gjennom livet, er Gud også mektig til å sette oss i frihet.

Å hvile i Guds nåde, stole på, ta til seg av Guds visdom er det vi trenger til for livet,

overgivelse og hengivenhet.

For Paulus var denne tornen, til det beste.

I dag er kampen over for Hans del, tenk alt hva vi kan lære. Trengselstider, utholdenhet, urokkelig trofasthet mot Sannheten.

 

Kommentar #33

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Det kan ikke være skam Eirik, fordi om han skammer seg er han stolt og det er han ikke, det fordi Han kjenner sannheten og veien, dermed også livet.

Kjødet er vår natur vi dyrker og tornen er det hans kjød vil men ikke gjr om han er i ånden. En fristelse er noe som starter i vårt eget hjerte og her er det noe han er svak for, han erkjenner det og kjenner synden kraft. Hvis denne kraft var borte fra hans kjød ville han kunne føle seg i å stå i egen kraft.

Vi kan spørre oss når tornene kom inn i denne verden.

1 Mos 3,18 Torner og tistler skal den bære dig, og du skal ete urtene på marken.

 

Med andre ord var det ikke torner før vi falt og i fallen syndig natur uten tro, håp og kjærlighet sakmer vi oss. Vi gjemmer oss for Gud og Hans åpenbarings lys. Som frelst skammer vi oss ikke og vi kjenner Veien fordi Hans lys lyser opp veien, sannheten og livet. Vi lever imidlertid i denne kjødelige verden og utsettes daglig for denne verdens fristelser som vi er som død for men vi har enda ikke fått herlighetslegemet og arvet den ånd vi er i uten vårt kjødelige sinn og hjerte. Paulus plages av kjødelige lyster av ett eller annet slag som gjør at han holder seg nær Jesus.  

Spør deg selv om hvorfor du skammer deg, er ikke det en lidelse? Om Jesus er vår lege kan vi da skamme oss? Er ikke det mangel på tro?

 

  

Kommentar #35

Henrikke Wilhelmsen

0 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Spør deg selv om hvorfor du skammer deg, er ikke det en lidelse?

Den som skammer seg er vel mer opptatt av det han skammer seg over enn å tenke at han lider og be om hjelp? Han vil vel heller prøve å være uten skam før han nærmer seg Gud enn å be om å bli kvitt skammen? Om man skammer seg er det jo fordi man føler seg medskyldig eller skyldig og liksom fortjener å ha den?

I en katolsk bok står det at noen nonner kan oppleve prøvelser fra djevelen som består av sterke seksuelle følelser og andre sterke følelser som hat etc. Hva skal man tenke om det? Jeg tror ikke djevelen gir mennesker prøvelser, men at Gud gir det, så da blir det litt vanskelig å unngå å føle skam eller ha et dårlig selvbilde om man gir etter for slike følelser med tanke på Gud?.

Kommentar #36

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det handler visstnok om de grådige?

Publisert rundt 9 år siden

Vi kan jo i Paulus 1. brev til Kor. 5 lese hva han skriver om dette med blodskam og hor -Rett ut sagt: En hører om hor blant dere, og det i en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mann lever med sin fars kone.

I følge Job har visdomsordet en dobbel innsikt, det betyr at det er en todelt måte å tolke dette på, nemlig den rent menneskelige siden av dette, altså blodskam mellom mennesker. Den andre siden er av materalistisk karakter, kvinner, eller kvinne, kone, frue, enke, pike, jomfru etc. har også betydning av by, som Babylon i Åp.17.18, Oholiba i Esek.23.4, Hagar og Sara (den frie kvinne) i Gal.4.22, 25 og 26) - Det finnes sikkert andre navn som har samme doble mening som Eva og Maria, men om disse står det ikke direkte, men inndirekte. Eva står oppført som mor til alle som lever, det samme leser vi om den fri kvinne i Gal.4.26, og også i Salm.87.5: Hver og  er født der.

Paulus skriver videre i v3:For jeg, som er fysisk fraværende, men nærværende i ånden, har alt felt min dom over den som har gjort dette, som om jeg selv var til stede. - legg merke til her at Paulus snakker om at han er rett og slett rent fysisk fraværende, men han er der i form av det åndelige. Hvis dere legger merke til denne opplysningen, skulle det ikke være vanskelig å skille mellom hellig ånd, og en menneskelig fysisk ånd? Det åndelige er altså uten det fysiske legeme.

Han skriver videre: Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden og vår Herre Jesu kraft er med oss, 5 da skal dette mennesket overgis til Satan slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag. 6  Dere har sannelig ikke mye å være stolte av! Vet dere ikke at litt surdeig gjennomsyrer hele deigen? 7 Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være en ny deig! Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. 8 Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhetens og sannhetens usyrede brød.

Og videre: 9Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor.10 Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller er grådige, eller er ransmenn og avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden.11 Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med.

Her ser vi at Paulus irettesetter sine i menigheten, at de skal holde seg borte fra folk som lever i hor. Her tror jeg Paulus rett og slett taler om det som kommer til å skje med Oholiba - vi kan lese om Israels troløshet og straff i Esek.16.2, 7-8: Menneske, tal til Jerusalem om alt det avskyelige hos henne! - Jeg gjorde deg tallrik som blomstene på marken. Og du vokste og ble stor, du ble strålende vakker. Brystene ble faste, og håret vokste. Men du var naken og avkledd. (Dette symboliserer på to kvinner samtidg - Eva som var født naken, og Maria som betyr "vakker"
     8 Da jeg gikk forbi, fikk jeg se at din tid var kommet, tiden for å elske. Så bredte jeg fliken av kappen min over deg og skjulte din nakne kropp. Jeg sverget deg troskap, inngikk pakt med deg, og du ble min, sier Herren Gud. - 15Men du stolte på din skjønnhet, du drev hor på ditt rykte. Du bød deg fram som hore til enhver som kom forbi, og han fikk deg. - 25Ved hvert veiskille bygget du din offerhaug og vanæret din skjønnhet og bredte dine føtter ut for hver den som gikk forbi, og du drev stadig hor.

Det er nok innbyggerne i denne byen Paulus snakker om, han var selv utenfor sitt fysiske legeme i ånden, og så for seg hva som skulle foregå i byen, for Paulus mente ikke menigheten i sin verden, (den åndelige) for da måtte jo menigheten ha gått ut av verden. Han mente en som kalles bror og er grådig.  (Jes.56.10-11)

Kommentar #37

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Den som skammer seg er vel mer opptatt av det han skammer seg over enn å tenke at han lider og be om hjelp? Han vil vel heller prøve å være uten skam før han nærmer seg Gud enn å be om å bli kvitt skammen? Om man skammer seg er det jo fordi man føler seg medskyldig eller skyldig og liksom fortjener å ha den?

Dette minner meg om fallet i Edens hage, hvordan syndefallet førte skammen inn i menneskehjertene. Skam ser vi derfor kommer fra -fallen syndig natur-.

Synd føder synd, å dvele ved, henge fast i skammen er derfor ingen vinning for oss.

Om tornen sitter fast, er Nåden oss likevel gitt, men Gud er troens Gud, vi jager etter det vi ikke ser med våre fysiske øyne, Paulus beskriver -et løp å vinne-1.Kor.9.24-25.

Guds Ord viser oss hvordan leve med, i kraft av Guds nåde. Tilnærme seg Gud i Ånd og Sannhet.

vennlig hilsen lise

 

 

Kommentar #38

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Paulus anbefalte alle og ikke gifte seg

Publisert rundt 9 år siden

han må ha hatt god innsikt i det ekteskapelig liv. Et splittet sinn, omtanke for sin ektefelle som opptar plassen for det som hører Herren til, han visste om dette, at den ugifte hadde mere tid for det som er av Gud. Problemer ektefeller møter i daglilivet og slikt,

selv hadde han nok dette kallet over seg, i kraft av den tjeneste Gud gav han,

og kan ha rett i noe av dette. Derfor ser vi ofte i verden, et ekteskap uten Guds kjøreregler møter vanskelige utfordringer som bla. misforståelser, egoisme, løgn, utroskap osv.

Tornen kan jeg derfor ikke se på grunnlag av hans sivilstatus, var knyttet til -en annen legning-. 

men, mere en overgitt mann.

Kommentar #39

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Da viste menigheten hva som Paulus slet med. og det som jeg kan se for meg at han gjerne var homofil før han ble frelst og omvendt. og at dette var noe han måtte ta med seg i kjødet, for HANS SKRØPELIGHET OG SVAKHET LÅ I DENNE FRISTELSEN.

her må jeg være sakelig uenig med deg Rune, for hvorfor skulle Paulus ha dette hjertesukk da?

1.kor.9.5 Har ikke også vi rett til å ha en kristen hustru med oss, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas? 

og ikke minst om Paulus hadde en slik torn i kjødet så skulle han ikke kunne si slikt..

1.kor.4.4 For selv om jeg ikke vet om noe galt jeg har gjort, er jeg dermed ikke frikjent. Herren er den som dømmer meg. 

Så tornen i kjødet er nok inket opp mot noe annet enn homofili..

Selv tror jeg at han slet med å holde nede hovmod, som den eneste av apostlene med store kunnskaper også teologisk, så var det nok også slik for ham..

at stor kunnskap oppblåser, men kjærlighet oppbygger..

2.kor.12.7 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i legemet, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig

Kommentar #40

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Henrikke Wilhelmsen. Gå til den siterte teksten.

Den som skammer seg er vel mer opptatt av det han skammer seg over enn å tenke at han lider og be om hjelp? Han vil vel heller prøve å være uten skam før han nærmer seg Gud enn å be om å bli kvitt skammen? Om man skammer seg er det jo fordi man føler seg medskyldig eller skyldig og liksom fortjener å ha den?

Ja, om du skammer deg og ikke har håp i Jesus Kristus er det vel slik, det var også slik for meg. Jeg røvdeogså  fri meg for skammen før jeg entret senen men skjønner jo at det er Kains vei. 

 

Sitat:

"I en katolsk bok står det at noen nonner kan oppleve prøvelser fra djevelen som består av sterke seksuelle følelser og andre sterke følelser som hat etc. Hva skal man tenke om det? Jeg tror ikke djevelen gir mennesker prøvelser, men at Gud gir det, så da blir det litt vanskelig å unngå å føle skam eller ha et dårlig selvbilde om man gir etter for slike følelser med tanke på Gud?"

 

Hvis vi skal tro Guds ord så gir ikke Gud fristelser. Alle fristelser utvikler seg til synd i etthverts personlige sinn. Djevelen og hans natur kan fremlegge noe som leder til synd men det er vi selv som leger fundamentet i våre tanker og følelser som fører til død/ synd. Du finner dette i Jakobs første kapittel.

Man unngår skam ved å tro den reelle vei Jesus gikk op for oss. Hvis du vil vite om den veien kan jeg forteller mere om den men du må selv tro den ved å selv sjekke om det kan være slik i Guds ord.

:-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere