Bent Høie

23

Formynderstaten

I blant blir vi lykkelige selv om vi gjør noe som vi vet ikke er sunt. Forbud og formynderi fratar oss både frihet og ansvar.

Publisert: 4. jul 2012

Før var smittsomme sykdommer den store fare for befolkningens helse. I dag seiler livsstilssykdommer opp som helseutfordring nr. én. Kols, diabetes, høyt blodtrykk, kreft og sykelig overvekt – alt påvirkes av våre valg og vaner. Målene for folkehelsepolitikken er derfor klare: Folk bør spise sunnere, trene mer, røyke mindre og begrense alkoholforbruket.

Skal vi lykkes, må politikken spille en rolle. Spørsmålet er hvilken, og hvordan. Det er i debatten om virkemidler, at vi nå ser en fremmarsj for overformynderiets ideologi. Gjennom tvang, snarere enn tilrettelegging og råd, forsøker den rødgrønne regjeringen i flere saker å tvinge folket inn på den "sunne" vei.

Selv om vi er enige om enkelte målsetninger, ser jeg her en farlig utvikling. Utviklingen skyldes en uheldig allianse, mellom et prinsippløst og målorientert byråkrati, og reguleringsivrige rødgrønne politikere som aldri har satt grenser for politikk.

Vi fratas slik ansvar for egen helse. Her overkjøres viktige prinsipper om frihet, og enkeltmenneskets rett til å styre eget liv. I verste fall virker det hele mot sin hensikt.

Godteforbud
Aps helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen tok nylig til orde for å forby Kinderegg og nekte Diplom Is å annonsere på Norway Cup. Hun snudde etter refs fra sjefen, men leser vi hva regjeringen har sendt på høring, står det samme der.

Dett er et av mange eksempler på at når regjeringen ser at mange folk velger usunt, skal de med lover, avgifter, forbud og tvang tvinges til å velge sunt.

Røykeproblemet
Forslag til ny tobakkskadelov viser det samme. Røyking er et problem, for røykere og for samfunnet. Men mål helliger ikke alltid middel. Regjeringen vil nå gjøre Norge til et "tobakksfritt samfunn". Det er enten urealistisk eller skadelig.

For eksempel åpner regjeringen for i lov å verne barn mot passiv røyking. Det høres fint ut. I praksis betyr det å nekte røykere med barn å røyke hjemme. Det går altfor langt, og hvordan skal det håndheves?

I tillegg foreslår de "tobakksfrie" arbeidsplasser i helse- og skolevesen, fordi de ansatte har et "særskilt ansvar" som "rollemodeller". Ansatte på skoler og sykehus vil nektes å røyke i arbeidstiden, selv i det skjulte i pausene sine. I USA har man eksempler på lærere som har fått sparken fordi elevene har sett sine "rollemodeller" fulle. Vi er ikke der i Norge, men argumentene lyder kjent.

Solarium
Nå innføres aldersgrense 18 år på solariumsbruk. Deretter kommer krav om bemanning for å kontrollere om det følges. Det betyr slutten for mange solstudioer. Nå skal statens solvakter, ikke foreldre, ta ansvar for tenåringers solvaner.

Pappvin
Den rødgrønne regjeringen er bekymret over økt salg av pappvin. Sp-politiker Kjersti Toppe mener nå vi må vurdere et forbud mot pappvin. Regjeringen har ikke tillit til at vi klarer å telle glassene uten at vi ser at det minker i flasken.

Sykt å være frisk
I forslaget til ny fastlegeforskrift er regjeringen bekymret for en ny gruppe mennesker: de som går lite til legen. De foreslo derfor å pålegge fastlegene å selv oppsøke de som sjelden ba om time. Staten tror ikke oss, om vi lar være å gå til legen fordi vi føler oss friske.

Ingen grenser for politikk
Det summen av disse tiltakene viser, er en regjering som alltid lar friheten tape i kampen mot det noble politiske mål. Felles for dem er at de forsøker å nå et godt og verdig mål, men i desperasjon etter kjappe resultater overkjører alle prinsipper om folks rett til å styre egne liv.

Da Stortingets helsekomité i fjor behandlet en ny folkehelselov, bemerket de borgerlige partiene samlet at "individers rett til å ta frie valg og plikt og rett til å kunne ta ansvar for eget liv, gjør at folkehelsemessig gevinst ikke alene og i seg selv kan legitimere et politisk tiltak."

Dette nektet de rødgrønne å signere på. Men mener de virkelig at folkehelseeffekt er det eneste argumentet som teller når frihet skal begrenses? I så fall er vi på gal vei.

Fratar den enkelte ansvar
Problemet med å frata folk frihet, er at man også tar fra dem ansvar. Jeg mener at frihet ikke bare har egenverdi, men også en positiv effekt. Det viser tillit. Det er å si at man må ta vare på seg selv, ikke alltid skylde på samfunnet. Når overvekten øker, er det ikke bare å skylde på at staten gjør for lite. Vi må starte med oss selv.

Folkehelsepolitikk trengs
Jeg mener selvsagt at folkehelsepolitikk behøves, og kan være effektivt. Økningen i livsstilssykdommer skal vi ikke stille se på. Folkehelsearbeidet må styrkes ved å legge til rette for at man selv kan ta valg som er gode. Vi er alle enige om at det kan gjøres ved også å bruke lover og regler, skatter og avgifter, insentiver og holdningskampanjer.

Forskjellen på Høyre og regjeringen er denne: Vi mener inngrep i folks frihet krever en begrunnelse. Det vi gjør skal ha en effekt, være det beste alternativet og privatlivet må ikke krenkes. Vi mener ikke at folk alltid vet sitt eget beste, men stort sett vet de det bedre enn staten. De som trenger hjelp skal få det. Andre klarer seg best uten.

Det er disse prinsipielle spørsmålene helseministeren fra Ap igjen og igjen avslører at hun ikke stiller, når byråkratene legger nye reguleringsforslag på pulten hennes. Derfor fikk hun Kindereggfadesen sin – fordi hun ikke skjønte at å forby Kinderegg er å gå for langt. Forbud er det universelle rødgrønne svaret på alt som ikke er helt bra.

Det kan være vi lever noen måneder lengre i et land der det ikke er rom for en gammel tobakksbutikk på hjørnet, pappvin på hytta og noen timer solarium etter nok en regntung sommer. Men vil vi leve noen måneder ekstra i et slikt land?

INNLEGGET BLE FØRST PUBLISERT SOM BLOGGINNLEGG HOS DAGENS MEDISIN

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Her er det mange interessante innspill og vinklinger.

Jeg minnes Gro's dogme om at alt henger sammen med alt. Sant på ett vis, usant på et annet og direkte farlig på et tredje. Hvis hele hverdagen aktivt politiseres mures vi inn i så sterke stengsler at friheten forsvinner. Teorien forutsetter det ideelle mennesket som gitt at det har alle informasjoner vil handle rasjonelt og fornuftig i alle sammenhenger. Dette er et åndelig politisk fellesskap som libertarianere og totalitarister har felles, for begge forutsetter at vi kan gjøres 100% mekaniske i våre handlinger. Vi som bare klarer 99% kan bare ha det så godt og blir til misfits som må forbedres.

Nå er antall røykere kraftig redusert. Jeg hører heller aldri om noen lenger som røyker 60 om dagen. De har vel tatt sitt siste magadrag, kanskje. Likevel kan det tenkes at noen tåler mer enn andre, og at fem om dagen ikke er så feil mens man hensleper livet i påvente av dø av noe annet. Tilfeldighetenes spill er nettopp det, preget av tilfeldigheter og kommer gjerne i veien for det planmessige helsearbeide. Nå ville det være interessant om man kunne si at "vi er fornøyd med de anti-røykekampanjer som har vært. antallet røykere er redusert til 25-30% av befolkningen. kampanjene har vært vellykket."

Da måtte forutsetningsvis anti-røykelobbyen finne seg noe annet å gjøre. Det vil nok ikke skje. Vi kommer i stedet til å erfare stadig mer spektakulære kampanjer til stadige høyere priser for å få den siste røyker tilbake ned i jordhulen sin.

Høie nevner Fastlegeforskriften. Denne er en perle av en rosin i pølsen. Man kan ikke forutsette at vi vet å holde oss friske, og vi må pukkes til å gå til lege. Fastlegene er fra før gjort til portalen i helsevesenet. Der sitter de og skriver henvisninger på henvisninger og utgjør førstelinjen i et enormt helsebyråkrati. De skal gjøre vurderinger om liv og død og de skal helst være feilfrie. De fastlegene jeg kjenner og har kjent har sett dette komme over flere år. De gjør stadig mer arbeide på vegne av det offentlige. Å ha tilsyn med mennesker som er så friske at de ikke bryr seg om å kontakte lege må oppleves som en ytterligere meningsløshetsgjøring for yrket. De ekte legene, de som har genuin interesse av å behandle syke mennesker med en gjenkjennbar diagnose vil kunne fortrenges fra dyktige adminstrator-leger som er flinkere til å fylle inn de rette skjemaene enn å stille rette diagnoser. Om det skulle bli slik ville det virkelig være et sykdomstegn innen sosialmedisinen.

Vi har et snev av det gamle sosialistiske speilvendingsprinsippet i dette. Dvs. Alt som ikke er tillatt eksplisitt i loven blir forbudt. Kan man ikke bevise at man ikke er frisk er man syk og må ha behandling.

I sin tid diskuterte vi innføring av CT i Sør-Trøndelag Fylkesting. Legene i forsamlingen var redde for at med CT måtte man ha langt større utredningskapasitet for å tolke bildene man samlet inn. Bakgrunnen for dette er at man finner langt flere "symptomer" enn man trenger når man tar et røntgenbilde - for å si det enkelt - og det blir vanskeligere å vite hvor man skal sette skillelinjene for diagnostikk og vurderingen av de ulike komponentene man ser i bildet. Dilemmaet blir også at når man har sett noe, kan man da forsvare å ikke følge det opp? Naturligvis ikke. CT er derfor ikke noen mirakelmaskin, og materialet må brukes med vett. Hensikten med å nevne dette er at man kan også drive gode gjerninger for langt.

Den gode saks tjeneste defineres derfor som at alt må kontrolleres og styres. Dette fellesskapet har de rødgrønne med de religiøse som ser bokstavtrohet mot Skriften som sitt eneste.

Livet er så mye mer enn formynderi. Det kan være en familie som tar hånd om sine egne interesser. Det kan være at denne minste nucleus i samfunnet kan settes i stand til å yte hva den kan for medlemmene. Løse egne oppgaver mht barnehage, skole, eiendom og arbeide. Da må det komme en ny satsning på å verne familien slik at den blir arnestedet for selvstendige individer som kan vokse frem til å ta ansvar for eget og andres liv, som kan bygge egen trygghet, egen frihet, sette grenser for seg selv mot samfunnet omkring, høste fruktene av eget arbeide og omsette disse i gjenvunnet liv for seg og sine. Ja, endog bidra med en skilling i skatt til fellesskapet. Det er dette som må være samfunnets fundament. Produktive, selvstendige individer som står på egne ben, tar egne avgjørelser og stiller opp for egen frihet så langt de selv evner, og så tar det offentlige resten.

Jeg er redd vi ikke tør. Regnskapet som viste at det knapt finnes en nordmann som bidrar mer enn han får, takket være Statens Pensjonsfond - Utland er uhyggelig lesning. Jeg anser oss som late, makelige og selvopptatte så til de grader at vi heller vil ivareta det pusete samfunnet vi har fremfor å gå ut i felt å kjempe for verdier selv. Utfordringer - det er ikke oss, lizzm.

Selvfølgelige er det ikke slik for alle. Våre stolte soldater i fremmede land gjør en forbilledlig innsats hvor de risikerer livet for verdier større enn oss selv. Fiskeren på havet i kamp med naturkreftene likedan. Men for oss landkrabber med villa, Volvo og vofse og kanskje et par hytter strategisk plassert her og der er det ofte ikke lett å se sporen til utfordringen det er å riste samfunnet i grunnvollene slik at vi tenker på nytt. Vi har sovnet i velstand, tror jeg.

Kommentar #2

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Merkelige Norge

Publisert nesten 9 år siden

Det er noe merkelig med norske politikere og deres hang til å skulle bestemme over andre menneskers liv. Hvorfor kan ikke politikere vedta lover som handler om hvordan landes styre og forvaltning skal se ut, de store linjene mener jeg. Det virker ikke som de tror at vi kan tenke sjøl. Her på berget må vi være verdensmestere i lover og forskrifter. Politikere skal bestemme når vi skal handle, og hva vi kan handle og hvor vi kan handle det vi ønsker å handle. Og de som skal selge må forholde seg til en detaljstyring som nærmer seg det maniske. 

Er det sånn at politikere i Norge blir psykotisk opptatt av makt over sine velgere  i samme øyeblikk de har trått over terskelen til stortinget. 

Hva i all verden feiler det dem? 

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Neida Tveit. Fenomenet er internasjonalt. Alle land sliter med grenseoppgangen mellom privat og offentlig. Se bare på styret rundt Obamacare. For noen er det reinspikka kommunisme, for andre er det pengene, for noen tredje er det prinsippet, og så er det republikanerne da.

Det går heller ingen fast grense mellom de to. Det kan tenkes situasjoner hvor vi vil synes at det er greit om staten sørger for oss inntil 80% og vel så det, og andre situasjoner hvor vi sier oss fornøyd med bare 10%. Måler vi etter økonomisk standard er det offentlige engasjement på ca 50% i Norge. Reellt sett er det noe høyere fordi så mange er ansatt i offentlige næringer. Dette blir en byll å ta hull på uten å fornærme noen eller desimere tilkjente goder. Erna skal ha god fingerspissfølelse når hun skal gi seg i kast med dette. Hun MÅ gjøre det. Spørsmålet blir bare hvordan det vil komme til uttrykk.

Kommentar #4

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Nå er antall røykere kraftig redusert.

Jeg har hørt at lungekreftforekomsten i Sverige bare øker, til tross for at de stadig blir færre røykere. Vil myndighetene revurdere sine kampanjer? Vil de snart begynne å fokusere på andre faktorer og tilsvarende føre kampanjer? 

Eller vil de banke puslespillet på plass med hammer, og hevde at passiv røyking er enda farligere i tiårs etterkant enn i konkret samtid?

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg har hørt at lungekreftforekomsten i Sverige bare øker, til tross for at de stadig blir færre røykere. Vil myndighetene revurdere sine kampanjer? Vil de snart begynne å fokusere på andre faktorer og tilsvarende føre kampanjer?

Dette vil sikkert svenske myndigheter svare på selv.

Men formynderiet har så mange ansikter. Kristenfolket vil at vi skal leve slik det står i Skriften. Vi vil formynde over islamske kvinners måte å kle seg på. Vi ønsker oss klespoliti.

Min frihet begynner der din slutter. Hvis jeg kan klare å presse deg litt tilbake får jeg større frihet. Dette forteller oss at frihet ikke er enkelt. Det forutsetter en samfunnskontrakt og at vi har noenlunde sammenfallende oppfatning av at hvis du og jeg skal være like frie må vi respektere hverandres grenser. Jeg kutter selv ned grenen av plommetreet som har vokst inn over din hage fremfor at du skal irritere deg over det i fjorten år før du blir så forbannet at du sager ned både grenen og treet og i ren aggresjon pisser i blomsterbedet mitt. Ønsker jeg selv å være fri må jeg også ivareta andres frihet og dens grenser slik at det blir balanse. Jeg mener folk i dag ikke er så samspillsorienterte at vi har den rette balansen. Vi ser balansen vakle i hjemmene, i skolen, på arbeidsplassen, i vårt eget land og på verdensbasis. Hele veien står krefter mot hverandre på retthaversk vis. Alt i den gode saks tjeneste. Jeg skal bare........

Veien til hælvette er som kjent brolagt med gode hensikter. Ingen hensikter er så gode som mine. Den forrang jeg ønsker for min egen gode vilje er en begrunnelse i seg selv til at alle burde lytte på MEG!

Og slik næres kimen til diktatur og formynderi.

Kommentar #6

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Dersom alt blir tillatt, hva skal da gi oss den gode følelsen av å gjøre noe "som ikke er sunt"

Vi har ingen formynderstat som det er idag. Jeg undres på hvem som skal betale alle livsstilsykdommene som må behndles i et ansvarsløst samfunn.....Det bør vel være et ønske og behov å sørge for at alle mennesker i et samfunn har et rimelig vern? 

Det beste samfunnet, etter min mening, er det som også styrer etter ansvarlighet for svake og sårbare. Og det oppnås best via lovverket. De sterke og de med ressurser klarer seg alltid, de er de som ikke klarer seg som bør beskyttes. Vi har flere grupper her, bla barn og unge, (og mange andre for den som vil undersøke). 

 

 

Kommentar #7

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Det er interessant

Publisert nesten 9 år siden

å merke seg at høyresidens frihetsideal nr 1, USA, i mange tilfeller har mer restriktiv lovgivning enn Norge (eks røyking, skjenketider og bilutslipp). Høyresiden har faktisk lyktes med å skape et inntrykk av at Norge er en "formynderstat". På mange områder er dette faktisk feil. F.eks. har Norge nå blant de mest liberale skjenkebestemmelser i verden. Nå er jeg enig med Høie i at staten ikke skal legge seg opp i folks livsførsel uten god grunn. Men samtidig må vi akseptere at vi lever i et samfunn der noens frihet er andres ufrihet og der kravet til samfunnets servicenivå er høyt. Da må vi nok finne oss i enkelte begrensninger i utfoldelsen av individuelle lyster.

Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Wigdel; her presterer du en avsporing. Jeg vet ikke om noen moderne politiker som har noen idealstat slik man lærte å kjenne begrepet fra kommunistisk retorikk på syttitallet. Fenomenet må vel ha dødd ut med kommunismen etterhvert som det ble vanskelig å blankpolere regaliene. Den største avsporingen begår du i å trekke USA inn i tankegangen, for det er et meget utdatert bilde å vise til. I dag er oppfatningen at vi har mer enn nok med å feie for egen dør om vi ikke skal svare for krumspring som foregår på fire forvaltningsledd i USA, med skiftende konstellasjoner. Den gang verden var sort-hvit var det lettere men for noen av oss er det en stund siden.

USA baserer seg på familien og religionen i større grad. Konservativ/liberal-aksen i amerikansk politikk svinger etter er en annen akse enn det som skjer i Europa og Norge. Her forholder vi oss mye mer til politisk liberalitet. Du finner det igjen i regjeringskoalisjonene i England og Tyskland, og i Venstre i Norge. Det er en anderledes frihetlig politikk på den måten at den er mer økonomisk liberal enn den amerikanske.

En hver velferdsstat må bygges på lokale forutsetninger. Slik vil den brasilianske velferdsstat ha sterke føringer fra fattigdomsbekjempelse, landreformer og utvinning av mineraler mens den amerikanske eller norske vil være mer preget av industriutvikling, velferdsspredning og omfordeling. Frihetsidealene vil være forskjellige; I Brasil vil det være et visst innslag av katolsk kirke, i USA protestantiske kirker og i Norge sosialdemokratiet som hviler over oss alle. For oss er det gjennomsosialdemokratiseringen som er det viktigste å justere, å reformere oss bort fra. Vi er på en kurs som ikke er bærekraftig i sin rigiditet over de kommende tiårene. Prosesser tar lang tid, og de må settes i gang for at vi skal være et solvent land også i fremtiden.

Kommentar #9

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Ingen avsporing, Kristiansen

Publisert nesten 9 år siden

Jeg knytter bare an til trådstarters opplysning om at USA nå har mer restriktiv røykelov enn oss. Det er heller ikke sjelden å høre henvisninger til USA som selve frihetsidealet, selv om dette nå stort sett kommer fra Frp-ere (og konservative kristne). Ellers synes vi å være enige om at i dagens sammenvevde samfunn er den enes frihet ofte en annens ufrihet. Det er dette faktum som de ultraliberale ofte overser, senest demonstrert på en eklatant måte av venstres Rotevatn.

Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

OK. Jeg skal strekke meg til å være enig i at vi har for dårlig moral på dette feltet mht å dra skille mellom egen og andres frihet. Som skrevet i en annen tråd om temaet, mener jeg vi i for stor grad presser egne grenser over på naboens grunn, og for lite ivaretar helheten i vår gjerning ved å legge inn sikkerhetsmarginer mot å tråkke på naboens. Klart det er et problem. Liberalismen MÅ inneholde grenser. En fullstendig frihet er illusorisk.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere