Geir Rune Larsen

2

En ny skapning eller dualistisk skapning?

Publisert: 17. jun 2012

Merkverdig tittel og ikke en helt vanlig vinkling kanskje?

Likevel er den dualistsike virkelighets forståelse den rådene i vårt humanistisk/filosofi orienterte samfunn..

Det som skiller bibelen fra all annen  litteratur er at den er kjemisk fri fra dualistisk tankegods, det igjen betyr ikke at dogmelære og fortolkninger av bibelen er fri fra den sorts tanke snarere tvertimot..

Det finnes bare en plass i skriften hvor dualisme er brukt som eksempel, og da er det brukt for å forklare noe Jesus hater..

 åp.3.15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. 

Så hvorfor brukes så dette for å beskrive Laodikeamenigheten, som selv mente de hadde alt? De var i det ytre rike de hadde alt og manglet ingenting, men NETTOPP dem sa Jesus manglet alt.

Om en da ser på hvodan Jesus bruker motsatsene kald og varm, for dette er selve kjernen i dualisme. Kald står her som en motkraft til varm, for at disse skal balanseres så må de blandes  resultatet av en slik sammenblandet substans vil i dualisme bety at harmoni oppnås når disse balanseres. Jesus derimot kaller dette nedlatende lunkenhet.

Jakob advarer mot det samme fenomen her..

jak.4.4 Dere troløse! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.

Her er motsatsen til vennskap med Gud vennskap med verden mao. er det ikke plass til dualisme om en ønsker vennskap med Gud..

Jesus er ekstremt klar når han krever troskap.

matt.10 32 Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen.33 Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen 34 Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd 35 Jeg er kommet for å sette skille:  Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor, 36 og en manns husfolk er hans fiender. 37 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. 38 Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig.39 Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 

Denne direktheten og villigheten til å følge Jesus i alt var det som kjennetegnet martyrkirken, men etter at statskirken og filosofien fikk arbeide med sine dogmer så ble denne radikalitet gradvis borte og "balansert" gjennom filosofiens dualistiske tilnærminger.

En kirke som skulle favne massene kunne ikke ha slik radikalitet Jesus krevde, og dualismen ble virkemidlet for å gjøre budskapet spiselig også for massene.

En av de fremste reprentanter for denne dualisering av kirkens budskap var nyplatoniker/tidligere manikist og kirkefader Augustin.

Hans arvesyndlære er den fremste representant for å gjøre frelsen til noe teknisk, ved å gjøre mennesket fordervet alt fra mors liv. Ved omdefinering av dåpen i vann via  barnedåp balanserte den gode  frelsen  den onde fordervelsen slik  at muntlig bekjennelse heller ikke var nødvendig. Samtidig la han ved denne lære også grunnen for en kirke hvor medlemskapet var det viktigste ikke bekjennelsen.

Bibelen derimot sier at det ikke er frelse i dåpen i vann ei heller renselse, men at dette er et bildet/metafor på den fremtidige arv.. I dåpen begraves det gamle legme , og det oppstår ett nytt åndelig legme fra graven dette er den nye skapning .

Akkurat som  Paulus beskriver i..

1.kor.44 Det blir sådd et legeme som hadde sjel, men et Åndens legeme står opp  

Dvs. den nye skapning vi er kalt å gå i innebærer at vi omvender oss fra det gamle liv for så å vandre symbolsk i den nye åndelige kropp. Om en vandrer i denne skapning så kan man ikke samtidig vandre i den gamle skapning som  symbolsk er død og begravet.

rom.8.10 Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. 

Det betyr i rene ord at en som er blitt en ny skapning er blitt en åndelig skapning dvs. ikke etter filosofiens målestokk, men etter den bibelske..

For i den bibelske beskrivelse av ånd så er det dette fysiske legmet  som blir forvandlet til en åndelig  skapning når basunen lyder.  Om det var den filosofiske ånd som lå til grunn så ville denne vært legemsløs.

Derfor ..

2.kor.5.17 Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.

Betyr det at den nye symbolske skapning er syndfri,? Desverre nei ,den nye skapning er som sagt en symbolsk skapning inntil basunen lyder da først utdeles en syndfri åndelig kropp til odel og eie. Inntil det skjer må vi leve i lyset med våre liv på en slik måte som johannes beskriver her..

1.joh.1.6 Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.  7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.  8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.  9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 10 Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

Derfor må den som lever i den nye skapning ikke hvile i at den nye skapning er en teknisk dualistisk skapning som er upåvirkelig av syndens herjinger, endog sier Paulus at vi må arbeide på frelsen.

fil.2.12 Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven! 13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. 14 Gjør alt uten misnøye og innvendinger, 15 så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt.

og han understreker at dette må gjøres i samarbeid med den ånd Gud fader har latt bo i oss..

rom.8.12 Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. 13 For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. 14 Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. 

Altså blir det slik Jesus sier..matt.7.18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Da er det heller ikke rom for en dualistisk tolkning som en katolikk på denne blogg introduserte i en annen tråd, at det frelste mennekset består av to naturer dvs. en ond og en god, hvor kjødet står som en motkraft som må balanseres av ånden..

Den som er født på ny av ånden kan ikke også leve i den kjødelige natur da er man som Jesus sa i åpenbaringen 3  lunken, og den som er lunken vil Herren Jesus utspy fra sin munn..

Kommentar #1

Dagfinn Stenberg

0 innlegg  47 kommentarer

En neologisme?

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Merkverdig tittel og ikke en helt vanlig vinkling kanskje?

Likevel er den dualistsike virkelighets forståelse den rådene i vårt humanistisk/filosofi orienterte samfunn..

Det som skiller bibelen fra all annen

  litteratur er at den er kjemisk fri fra dualistisk tankegods, det igjen betyr ikke at dogmelære og fortolkninger av bibelen er fri fra den sorts tanke snarere tvertimot..

Det finnes bare en plass i skriften hvor dualisme er brukt som eksempel, og da er det brukt for å forklare noe Jesus hater..

 åp.3.15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. 

(sitat slutt)

-----------

Når du skriver at bibelen er kjemisk fri fra dualistisk tankegods (bortsett fra ditt eksempel med skillet mellom varmt og kaldt) så kan jeg ikke se hvordan vi skal kunne forene din dualisme med den vi finner på wikipedia:

Dualisme (lat.: dualis) betyr todelt, og går ut på at man trenger to uforenlige grunnbegreper for å forklare tilværelsen, f.eks. kropp og sjel, godt og ondt.

Jeg kan ikke se at bibelen er kjemisk fri for tankegods forbundet med skillet mellom kropp og sjel, godt og ondt.

Definisjon av neologisme på http://snl.no/.sml_artikkel/neologisme

Kommentar #2

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Dagfinn Stenberg. Gå til den siterte teksten.

Dualisme (lat.: dualis) betyr todelt, og går ut på at man trenger to uforenlige grunnbegreper for å forklare tilværelsen, f.eks. kropp og sjel, godt og ondt.

vel..dette er den filosofiske beskrivelse, hvor man setter begrepene mot hverandre, det er logisk mennesker ressonnere ut fra det en ser.

utfra denne logikk vil disse oppfattes som likeverdige motsatser.

varmt -  kaldt

lys - mørke 

kropp -sjel

Så da får man uttrykk som at ondskap er fravær av godhet, altså manglende balanse i disse "såkalte" likeverdige ubalanser.

bibelen derimot beskriver ikke godhet som en manglende balanse, men noe som er helt fraværende og ublandelig med ondskap..

Derfor beskrives Gud slik..

jak.1.17 All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.

mao er mørke helt fraværende og finnes ikke i hans nærhet..

Den samme advarsel mot å blande motsatser finner man i det Paulus skriver her.

2.kor.6.14Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes?

Kommentar #3

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

mennesket som en helhet,

Publisert over 9 år siden
Dagfinn Stenberg. Gå til den siterte teksten.

Når du skriver at bibelen er kjemisk fri fra dualistisk tankegods (bortsett fra ditt eksempel med skillet mellom varmt og kaldt) så kan jeg ikke se hvordan vi skal kunne forene din dualisme med den vi finner på wikipedia:

Dualisme (lat.: dualis) betyr todelt, og går ut på at man trenger to uforenlige grunnbegreper for å forklare tilværelsen, f.eks. kropp og sjel, godt og ondt.

Jeg kan ikke se at bibelen er kjemisk fri for tankegods forbundet med skillet mellom kropp og sjel, godt og ondt.

Definisjon av neologisme på http://snl.no/.sml_artikkel/neologisme

Jeg ser på mennesket som en helhet, dør den ene som vi måtte kalle for kjøtt eller legeme så dør den andre som vi måtte kalle for sjel. eller omvendt.

Jeg ser også at vi har alt i det ene mennesket som heter Jesus Kristus.

Dette nye liv blir tilregnet oss, det vil da si ved å tro, at det er sant det som står skrevet om hvordan Gud Fader selv laget et legeme til sin sønn Jesus som det står i hebreerbrevet.

 

 Rom6,11 Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre.

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Geir rune

 

 

Et godt OG ET VIKTIG innlegg, Jeg har tenkt mye i det siste at vi leve i en tid der man ikke tåler den sunne læren. Den sunne lære som er den sannhet Kristus kom med begynner å viskes ut. Fra forskjellige typer troende fra forskjellige menigheter. Bare man nevner ordet synd så fordømmer vi og vi blir ikke godt likt. Men det har ikke å si noe for meg om jeg blir godt likt bare sannheten blir forkynt. synes det er herligt å se At du er frimodig å står på sannheten det blir mindre og mindre som reiser seg opp for den hele og fulle sannhet. Trist selv om man formidler budskapet slik det står er man ikke villige til å høre. Det er som Jesus sa det skal være slik som på nohas tid. mange røsyter roper ut et varsel om endetiden og omvendelse, men de syndige bare skriker høyere fordømmelse fordømmelse. jeg hører stadig det ekkoet som et lodd som hamrer mot bakken. Hvordan kan man se når man er blind. hvorfor bruke vår tid til døve ører. er det nyttelaust Geir Rune. æ bare spør. Det er godt at det ikke er vi som skal overbevise noen om synden i livet. Det er den Hellige Ånd.

 

Gud velsigne deg og dine broder er glad du står for sannheten.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #5

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kan man se når man er blind. hvorfor bruke vår tid til døve ører. er det nyttelaust Geir Rune. æ bare spør.

nytteløst er det neppe Rune, så lenge DHÅ arbeider med hjertene.

Inntil vannet kom advarte Noah , helt inntil Gud stengte døren inntil arken og forseglet den. Noah satt i arken i 7 dager før vannet kom og i det tidsrommet rystet han jorden for om mulig å vekke noen..men ingen hørte..

Når man også ser at menighetene gir etter for synden så kan man ikke annet enn å forstå at Paulus profeterte rett om endetiden..

2.tess.2.9Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst.11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 

Det er tydelig at villfarelsen er over oss med sterk kraft, og mange skal bli lurt..og  Jesus advarsel er viktigere enn noen gang..

matt.24.4 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill

man må ikke glemme det motsatte av lovløshet..dvs. lydighet

joh.14.15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud

joh.14.21Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. 

1.joh.2.3 På dette vet vi at vi kjenner ham: at vi holder hans bud. 

1.joh. 2.4 Den som sier: «Jeg kjenner ham», men ikke holder hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham.

mao. Rune så ser man hva som er den lovløses agenda og Jesus sier dette om den lovløshet som skal berede veien i endens tid..

matt.24.11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Er det ikke dette man ser idag, en manglende respekt for Guds bud..? Dette er lovløsheten, og surrogatet er  et falsk dualistisk humanistisk kjærlighetsbudskap som vi begge kjenner  så alt for godt..

En tro uten forsakelse, en tro uten omvendelse alt i fordi "kjærligheten er størst av alt" men skriften sier også dette..

luk.16.15Da sa han til dem:  Dere vil ha folk til å tro at alt står rett til med dere, men Gud kjenner hjertene deres. Og det som er stort blant mennesker, er avskyelig for Gud.

Kommentar #6

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Teologisk forvirring.

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Det som skiller bibelen fra all annen

Bibelen begynner med en sammensmeltet enhet av to motstridende elementer, den som ikke har evnen (Lyset) ser ikke å skille mellom dag og natt, han tror "dagen" er alt og "natten" er døden.

Sett deg på en kraftlednig og du vil ikke sanse eksistensen av enorme krefter under baken -pluss, stikk fingeren i jorden og du dør i kontakt med minus. Hverken pluss el minus (dualisme) eksisterer før du lærer å skille dem, men vær obs på at du kan dø i forsøket :-)), derfor må du begynne i det små.

Hvorfor tror du Guds venstre hånd ikke nevnes i Bibelen??
Er han enarmet :-)

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

He he

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor tror du Guds venstre hånd ikke nevnes i Bibelen??
Er han enarmet :-)

Bra kommentert! ;-) Hans venstre hånd er under mitt hode, og hans høyre hånd omfavner meg. (Høys.2.6) 2.Krøn.18.18:Men Mika sa: Så hør da Herrens ord! Jeg så Herren sitte på sin trone og hele himmelens hær stå på hans høyre og venstre side.

Mark.10.39: «Det begeret jeg drikker, skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med. 40 Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som det er gjort i stand til.»
   
41 Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på Jakob og Johannes. 42 Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene, undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. 43 Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, 44 og den som vil være først blant dere, skal være alles slave. 45 For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

Kommentar #8

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hverken pluss el minus (dualisme) eksisterer før du lærer å skille dem, men vær obs på at du kan dø i forsøket :-)), derfor må du begynne i det små.

siden jeg er elektriker av fag, så synes jeg ikke ditt eksempel er så veldig godt, om en legger pluss og minus sammen så vil en normalt få en kortsluttning..om en skiller dem fra hverandre ingenting.

men det du omtaler som å legge pluss og minus sammen i det små er det som i elektrisk tankegang er å legge motstand mellom, jo mer motstand jo mindre strøm.

Ergo vil strømmen øke ved minkende mostand slik sett passer det nok med din dualisme.

Kommentar #9

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor tror du Guds venstre hånd ikke nevnes i Bibelen??
Er han enarmet :-)

hvorfor nevnes ikke hans ben er han uten ben? Din kommentar ligger omtrent på det nivået..

Uansett står det tydelig at han var ute å VANDRET i edens hage.

1.mos.3.8 Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen.

Dvs. beinløs er han ikke. Om man følger din logikk så skulle også du være uten venstrehånd, for som det står vi er skapt etter hans bilde..

høgre hånd er nok ment om makt...ikke om han har høgre eller venstre hånd, om en setter seg ved sjefens høgre hånd så betyr det at man er nestkommanderende.

luk.22.69Men fra nå av skal Menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd.»

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Venstre hånd

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

høgre hånd er nok ment om makt...ikke om han har høgre eller venstre hånd, om en setter seg ved sjefens høgre hånd så betyr det at man er nestkommanderende.

Uten natt ingen dag, mangler den ene er ingen til stede, det er ikke noe å måle den mot.

En pendel må bevege seg for å kunne kalle enheten en klokke, uten bevegelse er det bare kaos, en haug med skrap -ingenting; høyre - venstre = et urverk, en trenighet.

Den som sitter ved kraftens høyre hånd er Kongen, den venstre i samhandling (enhet) med den høyre er Skaperen, dobeltheten i enheten, hver for seg er de bare noe uformelig -med et mulig potensial. 

Den venstre er mennesket som utfører halve jobben og skaperen den andre halve, pendelen svinger og viola, vi har et urverk som skaper tiden. Uten de to i samhandling er ingenting.

At skapningen tror han er adskilt fra skaperen er en forbannelse, en slik tilstand hates av alle som har smakt enhet, men når den ene elsker den andre er de Ett, da kan han se og skille mellom de som først var to og kjenne Skaperen, han kjenner godt og ondt og evner å forene dem, han er Jeg Er -en Menneskesønn.

Kommentar #11

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

du e alist

Publisert over 9 år siden

Kjekt å leke med ord, og enkelte er det kjekkere å leke med en andre.

Om dualisme er motsetninger, så skulle Gud ikke skapt naturkreftene,

eller om ikke Gud skapte naturkreftene, fantes ikke dualisme? Om det kan sies slik.

Av det jeg kan lese i skriften, så mestrer "Guds" rike å oppheve/sette til side dualismen, men de som lever i denne verden, fortsetter i denne verden. Jeg er fornøyd med at noen, sa bli lys, og deri fungerer dualismen, om skriften beskriver det som stuerent eller ikke.

At noen står opp fra de døde, økser flyter opp, olje blandes med vann, vann forvandles til vin, er vel snarere bruk av dualisme, til å oppheve den for et øyeblikk.

Så vil vi vere her i det dualistiske, eller i hans rike, borte fra pluss og minus.

Men siden jeg ikke hvet hvor dualistiske prinsipper kan brukes, er jeg sikkert på jordet i dag også. Og her er jord bærene modne, evas dualistiske frukt blitt knyting, og blåbærene klare for sitt nye fargespill.

Kommentar #12

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Uten natt ingen dag, mangler den ene er ingen til stede, det er ikke noe å måle den mot.

helt rett, men er dette motkrefter som må balanseres til en grålysning?

Om en leser skriften så ser man at Gud er skaper av både natt og dag, men natt er jo ikke noe annet enn at jorden er vendt bort fra solen.

er da mørket noe  regne  mot lyset som ellers er fullstendig rådende?

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Lyset og Lysets avtrykk

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Om en leser skriften så ser man at Gud er skaper av både natt og dag, men natt er jo ikke noe annet enn at jorden er vendt bort fra solen.

Bibelen handler IKKE om den fysiske verden, tid og rom el. sol og måne, verdslige ord og uttrykk brukes fordi den spirituelle virkelighet ikke har språk, bare lys og fravær av lys.

Lyset er hvitt, usynlig ikkeeksisterende, uten mørket å måle det mot finnes det ikke, derfor ble et punkt (tøddelen) skapt, som en prikk på hvitt papir kan en så lese av (se) hva Lyset er.

Skapningen er prikken som er motsatt -vendt bort fra Skaperen (den er uopplyst men kan sees ved sitt fravær av lys), han må lære Lyset å kjenne ved å ønske å motta lyset. Vi er beholdere som må være tomme for verdens visdom (mørkets gjerninger) for i det hele tatt ville motta Lyset. Vi vil heller resultatet av Lysets -Giverens gaver, det er natt, men når denne verdens nytelser ikke lenger tilfredsstiller begynner vi å søke Giveren (Lyset), da kommer Lyset og det lysner av dag.

Alt dette foregår på innsiden vår. Det vi ser foran ansiktet er en fantasi, et forvrengt bilde som hjernen skaper grunnet våre fysiske sansers begrensede evne til å oppfatte den øvre virkeligheten, det vi ser kalles denne verden og er korstiktig -dødelig. Når vi mottar Lyset vil det etterlate avtrykk i vår bevissthet og vi våkner sakte opp og oppfatter den usynlige verden (det hvite Lyset) litt etter litt som pixsler i et nytt bilde, vi oppnår Skaperens bevissthet, blir opplyst.

Slik vokser Lyset, og det avtrykk det setter, sammen til en enhet -de to blir Ett. En skapning som opplyses kalles Morgenrødens sønn, Guds sønn, Davids rotskudd, Messias -skapningen blir dratt opp (moses) og plasseres som Konge ved Skaperens høyre hånd, dette kalles det "Nye Menneske" el. "Det første Menneske".

Adam er det første Menneske som oppnådde dette, adam av ordet Domeh som betyr Lik Gud -Skapnig og Skaper i Enhet.

Dette forstår bare den som har oppnådd denne tilstanden, de andre (som fortsatt er i mørket) spotter slik tale og holder seg til sin bokstavlærdom -Loven vil religionen ha, men Lyset i Torah vil ingen ha, de tror men ser ikke. 

Kommentar #14

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Bibelen handler IKKE om den fysiske verden, tid og rom el. sol og måne, verdslige ord og uttrykk brukes fordi den spirituelle virkelighet ikke har språk, bare lys og fravær av lys.

vel..det er akkurat det du her fremhever som er dualisme, man overfører det vi ser med det menneslige øye til det åndelige..dvs overfører det synlige til det usynlige..

logisk sett er natt og dag å anse like lange , ergo så vil man ved balansepunktet mellom disse  finne harmoni/fred..

Ditt uttrykksett for lys skiller seg her ikke fra den dualistiske forståelse av ondskap, hvor godhet og motsatsen dvs.  fravær av godhet = ondskap. Hvordan fjerner man så fraværet , jo ved å øke godheten, og ved ett visst punkt har man så balansepunktet hvor godhet ikke lenger er fraværende.. 

bibelsk sett skal og må ikke lys og mørke og videre ondskap og godhet ikke blandes det er ingenting felles mellom dem..og det er heller ikke likeverdige motsatser

Ergo så sier skriften at det ikke eksisterer mørke rundt faderen ikke engang skiftende skygge, det er ingen mangel å fylle..

Om en bruker den dualistiske beskrivelse så er mørke mangel på lys..eller fravær av lys.

ett fravær/en mangel må fylles for å balansere.

Kommentar #15

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Lyset er hvitt, usynlig ikkeeksisterende, uten mørket å måle det mot finnes det ikke, derfor ble et punkt (tøddelen) skapt,

Du rører ved dualisme så det holder i din kommentar, og om man følger din tankegang her så ville ikke lyset eksistert uten mørke..

om det er slikt som du sier så gir du mørkests fyrste mye større makt enn han fortjener..

Herren i luftens rike  dvs djevelen er omtrent  så stor som jorden er i verdensrommet dvs. som ett støvkorn.

At denne lucifer kan oppfattes som stor for oss som bor på dette støvkorn kan så være, men det vi ser står på ingen måte til kontrast mot det Gud fader ser..

Ett støvkorn svende i lyset er nært opp til usynlig for det blotte øye, og så stor er jordens herre mot universets Herre.

Kommentar #16

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Manglende lys

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

man overfører det vi ser med det menneslige øye til det åndelige..dvs overfører det synlige til det usynlige

resulterer i religion, man lever i mørket og forestiller seg.

Lyset er uendelig, Alt -og ingenting; det kan ikke registreres og derved heller ikke eksistere før mennesket evner å motta på samme frekvens.

Skapningen eksisterer i mørket grunnet Lysets avtrykk (en prikk hvor Lyset er fraværende, det er skjult tilstede som hvitt papir omslutter en tøddel/ dot), han er ubevisst Altet intil han ved fri vilje vender seg bort fra mørket og utvikler Jeg Er

Hva Ønsker du?
Punktet er sjelens åpning mellom Skaperen og skaperverk hvor livet drypper inn, den som har behov for mer enn det man erfarer i det materialistiske kan søke etter Lyset og dets skaper i denne prikken. Den som finner sitt punkt (“hvetekorn”), vil oppleve et nytt liv som utvikler seg der resultatet er opplyst bevissthet, forståelse om og av alt, noe som Bibelen beskriver som å ha Messias-egenskapen.

Religion (fx kristendommen) står i veien og skygger for strålen som vil inn gjennom nåløyet, kun den som benytter seg av fri vilje (som pendelen) til å søke "Den andre Siden" vil balansere dobbeltheten.

Kommentar #17

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Skapningen eksisterer i mørket grunnet Lysets avtrykk (en prikk hvor

om en forholder seg til den dualistiske/gnostiske lysverden så har alle mennesker en lysgnist som kan vekkes, om det er denne lysgnist du omtaler som tøddel/dot virker å være mer enn sannsynlig.

Ut fra gnostisk tanke lever mennesket i en glemsel, de trenger således å vekkes opp fra denne glemsel, og måten denne oppvekkelse skjer er vha visdom..opplysningsvisdom fra en mester, når denne visdom trenger inn vil "den guddomlige gnist" du kaller "jeg er" vekkes og kristusbevisshet oppnås..

Denne sorts for åndelighet finnes i alle religioner som forholder seg til mennesket som en dualistisk skapning inkl. kabbalisme.

Kommentar #18

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Er du sikker ?

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

om en forholder seg til den dualistiske/gnostiske lysverden så har alle mennesker en lysgnist som kan vekkes, om det er denne lysgnist du omtaler som tøddel/dot virker å være mer enn sannsynlig.

Ut fra gnostisk tanke lever mennesket i en glemsel, de trenger således å vekkes opp fra denne glemsel, og måten denne oppvekkelse skjer er vha visdom..opplysningsvisdom fra en mester, når denne visdom trenger inn vil "den guddomlige gnist" du kaller "jeg er" vekkes og kristusbevisshet oppnås..

Denne sorts for åndelighet finnes i alle religioner som forholder seg til mennesket som en dualistisk skapning inkl. kabbalisme.

Gnostisk ? Tja.......er du sikker på at du ikke blander gnostisisme og manikeisme ?

Kommentar #19

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Gnostisk ? Tja.......er du sikker på at du ikke blander gnostisisme og manikeisme ?

det er lite å ingenting som skiller manikismens og gnosismens syn på åndelighet.....begge har en dualistisk tilnærming til denne.

Kommentar #20

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jeg tenkte mer på din vektlegging av lyset

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

det er lite å ingenting som skiller manikismens og gnosismens syn på åndelighet.....begge har en dualistisk tilnærming til denne.

Jeg tenkte mer på din vektlegging av lyset, som er et fremtredende trekk i manikeismen.

Kommentar #21

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg er ikke dualistisk i min tro på Gud slik jeg oppfatter at mange kristne er. Og mange kristne kan da forsvare seg med å kalle det onde godt, noe som ikke er sundt å gjøre.

Gud er for meg bare god og det fins ikke noe vondt i han.

Kjærlighet er å dele med seg, være mild, tilgivende og som det står i 1 Kor 13: Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig.5Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde.6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 7Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

Ting som er skadelig er baksnakkelse, hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejag, svik, utskeielser, misunnelse, hovmod, vettløshet  sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk.. Og så klart all slags tortur som er den rene ondskapen. Full av all slags urett, umoral, pengejag og ondskap, av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet.De farer med sladder og baktalelse, hater Gud og bruker vold, er overmodige og skryter og finner på all slags ondt, de er ulydige mot foreldre,uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige

Gud er ikke noe av det onde, men bare det gode. Hos han vil vi møte selve Kjærligheten. Ingen mennesker er bare gode, det er det bare Gud som er.

Mens menneskene derimot er både gode og onde. Det burde være en selvfølge å se for hverman.

 Gjennom troen så kan vi komme fram for Gud rettferdige fordi vi tror at Jesu blod renser oss fra all synd. Det betyr ikke at han ikke vil peke på vår synd, fordi det vil han når vi er i hans nærvær og da kan vi bli helliggjort. Uten helliggjørelse vil vi ikke få se Gud, og fullheten av Gud kan vi ikke se før vi har blitt fullkomment helliggjort. Helliggjørelse er viktig for verden i dag også fordi den gjør at verden blir et bedre sted å være.  

Heb. 12: 14 Legg vinn på å leve i fred med alle og strev etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Det handler om lys og mørke, liv og død, kjød og ånd.

I Rom 8:13 står det: Men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve.

Alle mennesker må gjennom helliggjørelse for å se Gud, og det får man gjennom Jesus.

Kommentar #22

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenkte mer på din vektlegging av lyset, som er et fremtredende trekk i manikeismen.

Vel...det er ett fremtredende tegn også i gnostisk tanke, den himmelske fader/moder holdt til i en lysverden og utfra denne dualistiske  dyade ble det skapt lysvesner. En av disse lysvesner dvs,.sofia (den gnostiske hellige ånd) fant ut at hun ville skape på egenhånd, uten den himmelske fader/moder.

Hun skapte demiurgen, ett misfoster med løvehode og slangekropp..siden lysverdnen er i den 8.eon holder   holder demiurgen til i en lavere eon..dvs. skaperen av materien.

(man finner åtte igjen i det kabbalistiske livets tre, og i buddas livshjul, og i dharmas 8 veier  )

Det indre lys/lampe det usynlige lys er selve bekreftelsen, på at en har fått kristusbevisshet åndelig opplysning, ellers må man også ha i mente at manikismen tilpasset seg til de religioner den gikk sammen med. Ergo vil en se at manikismen som blandet seg med de øslige religioner tok til seg mye av elementene her.

Kommentar #23

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Gud er ikke noe av det onde, men bare det gode.

Denne setning du beskriver over er en helt rett og bibelsk beskrivelse  uten dualisme..

men når du senere i kommentaren sier at mennesket er både godt og ondt så er man over i dualisme igjen..så det er ikke lett å holde tunga rett i munnen her.

Jeg legger merke til ett utsagn Jesus sa som var faderens plettfrie og syndfrie offer på vegne av oss.

mark.10.17Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 18 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! 

Når selv ikke Jesus kristus kan kalle seg selv  god, så ser man tydelig hvilken divisjon Gud fader befinner seg i, og hvilken hellighet det her er snakk om..

rom.3.10 For det står skrevet:
           Det finnes ikke én som er rettferdig,
           ikke en eneste.
          
    11  Det finnes ikke én som forstår,
           ikke én som søker Gud.
          
    12  Alle er kommet på avveier,
           alle er fordervet.
           Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.

Om en klarer å se at mennekset ikke har NOE å rose seg opp mot Gud fader så forstår man at det er kun en eneste  ting som frelser oss...dvs. Gud faders helt ufortjente nåde via hans sønns dyrbare offer på Golgata kors..

Kommentar #24

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Joda riktig det

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Vel...det er ett fremtredende tegn også i gnostisk tanke, den himmelske fader/moder holdt til i en lysverden og utfra denne dualistiske

Joda riktig det. Skjønt lyset, og dualismen mellom lysets og mørkets rike, nok er mer fremtredende i manikeismen. Og gnostisisme og manikeisme er ikke det samme, selv om de har en del felles trekk. Og du siterer vel fra Pominandres ?, altså den kodeksen fra Nag Hammadi som kan knyttes til Hermes Tristemegistus tradisjonen om jeg husker riktig ? Men husk at den kodeksen nok represeterer gnostisismen, men ikke en kristen gnostisisme. For gnostismen som fenomen eksisterte også utenfor kristendommen, som del av en mer generell mysterietradisjon, i denne perioden av antikken.

Kommentar #25

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Og gnostisisme og manikeisme er ikke det samme, selv om de har en del felles trekk.

Det samme kan man si om luthersk tro  og katolsk tro, men begge greiner kalles kristendom, det er ikke større forskjell på manikisme og gnostisk tro enn det er mellom luthersk tro og katolsk tro..

Endel trekk felles blir  feil,  jeg vil påstå at storparten av det viktigste verdigrunnlag deler de, akkurat som luthersk tro deler mange og nitti prosent av dogmelæren med katolikkene, og på samme tid opptrer som en motsats til denne tro.

manikismen deler samme syn med gnostisk tanke, mht til synet på himmelriket , hvordan vekke lysgnisten, ett meget mørkt syn på materien, og dennes ufullkommenhet, satt opp mot den fullkomne åndelige lysverden dvs dualisme ++ mange flere .

Kommentar #26

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er bare Gud som er god om vi tenker på fullkommen god. Men om det ikke fantes noe godhet i mennesker så hadde vi ikke visst hva ordet innebar. Men fordi vi opplever godt og ondt fra mennesker så vet vi hva det er. Jesus sa jo at fra  Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt.19Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.

Når et menneske viser de gode fruktene som hva kjærlighet er og som jeg har skrevet om hva kjærlighet er, så viser mennesket gode sider. Men det er ikke bare godt. Det er heller ikke bare ondt. Når du blir kjent med mennesker både når det gjelder kristne og ikke-kristne så opplever du at de har en god side og en dårlig side. Alle har vi feil. Men vi har ikke bare feil, de fleste ihvertfall viser også til gode sider. Kjærlighet, mildhet, tålmodighet osv. Det er gode egenskaper som mennesker kan vise hverandre. Mennesker er ikke bare onde. Det er heller ikke sånn at mennesker som blir kristne bare er gode mennesker. Da lyver man om seg selv, om man tror man bare er god. Jeg har opplevd at kristne mener det, og de er vel noen av de verste menneskene jeg har truffet. Men selv så de på seg som bare gode.

Det er sundt å se at man har både positive og negative sider.

Kommentar #27

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

God

Publisert over 9 år siden

Du/det balanserer jo lik dualisme i alt du/det sies?

Når Jesus sier han ikke er "god" hva er han da? Ond?

Denne balansegang mellom det åndelige, og det kjødelige, er ikke det dualisme, godt/ondt?

Så forskjellen blir da at i det åndelige, trenges ikke dualisme, fordi alt er godt, men i det kjødelige, trenger vi det, for i det hele tatt å henge fast på jorden?

Som Nyborg sier, er Gud lys, noe jeg også blir anbefalt å bli.

Det jeg har undret over, er hvorfor Gud trengte å skape, fordi han føle seg ensom?  Om der ikke er dualisme i himmelen, (det åndelige riket) hvor er kontrastene, om alt er konstant lys?

Det åndelige riket Jesus snakker om, er hvist ikke som dette her på jorden, eller?

Kommentar #28

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hva som omtales

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

om det er denne lysgnist du omtaler

vil skapningen aldri finne ut så lenge han er full av religiøse synspunkt, han vet ikke hva det er snakk om.

Religion, uansett hva du enn kaller den og selvsagt alle deres tusen avleggere står i veien for det Nye livet, våre innlærte "sannheter" hindrer oss i å motta Lyset. Religiøse tror påm sine utallige teser, at sannheten er det de leser i sin bok, antagelsene står i veien for ny kunnskap, de søker engang ikke etter ny innformasjon om fx. "hvem er jeg". De ser seg og tror på noe på utsiden som de ikke riktig vet hva er, de opplever det jo ikke -bare tror på det.

Lyset er en kraft som påvirker oss fra en mer korrigert tilstand (slik som en spire trekkes ut av et frø), og som vi streber mot. Det styres av din innsats på følgende måte: Det driver deg til en høyere og mer altruistisk tilstand med samme styrke som du har investert for å oppnå det, og det er en samhandling mellom to vektorer av ønsker. Den samme gjensidige påvirkningen av krefter eksisterer også i vår verden, når en person streber etter noe nytt. Forskjellen er at når det kommer til spirituell innsats, blir kraften som driver deg til en ny tilstand kalt lys, ikke bare fordi den utvikler deg gjennom dens påvirkning på deg, men den forandrer deg også og gjør at du oppnår en helt ny tilstand, en som er spirituell og altruistisk. Forskjellen mellom denne lyskraften og kraften som trekker deg mot en ny tilstand i vår virkelighet, er at kraften i vår virkelighet ikke trenger å endre deg for å få deg med på noe. Prøv selv for å eliminere enhver tvil.

I det øyeblikk du ønsker forandring, og aktivt søker, vil Lyset påvirke deg og du blir frelst, frelsen vil stå i forhold til handlingen /gjerningen ("arbeid på din sjels frelse med frykt og beven"), venter du på en utenomjordisk inngripen vil intet skje -din religion står i veien :-)

Lyset er Giveren (Skaperen) -alt er bare godhet og miskunnhet- og bruker mørket for å vekke skapningen til sannhets erkjennelse; "jeg er - et menneske".

Undersøk hva det er du vil -hva Ønsker du; belære oss andre eller utvikle deg til noe nytt, det første er saltstøtte teologi, det andre er skapelse.

Kommentar #29

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Når Jesus sier han ikke er "god" hva er han da? Ond?

Det er dine ord, men om en tenker litt over dette så står det slikt i skriften...

hebr.4.15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 

mao. er det tydelig at også jesus ble fristet, men uten å synde..i mottsettning til Gud fader som det står dette om.

jak.1.13Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

Det var nok muligens dette Jesus mente med at bare en` (dvs Gud fader) var god... i den henseende at han ikke lot seg friste av det onde.

Kommentar #30

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Denne balansegang mellom det åndelige, og det kjødelige, er ikke det dualisme, godt/ondt?

jo, det rett observert, men som jeg sa i forrige kommentar..det er din tolkning av Jesu ord som er dualistisk, ikke Jesu ord.

Kommentar #31

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

digresjon

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Det var nok muligens dette Jesus mente med at bare en` (dvs Gud fader) var god... i den henseende at han ikke lot seg friste av det onde.

det er litt artig at Jesus ikke anser seg som god.

Han lot seg  heller ikke friste av det onde?

Hva sier historien om det åndelige riket jesus snakker om?

Finnes det skiftende skygge i det åndelige? Kan vi være der?

Kommentar #32

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

ommat

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Forskjellen mellom denne lyskraften og kraften som trekker deg mot en ny tilstand i vår virkelighet, er at kraften i vår virkelighet ikke trenger å endre deg for å få deg med på noe. Prøv selv for å eliminere enhver tvil.

Kan du omformulere/snu/forklare  dette ?

Det ble litt kolisjon i mitt hode.

At insats resulterer i resultat er jo oppmuntrende. Det føles ikke altid slik.

Å se/kjenne/forstå/erfare at det skjer noe nytt/skapelse, er ikke alle gitt? I allefall ikke meg.

Hvordan kan du erfare noe i det kjødelige, som du ikke hvet om det har skjedd i det åndelige?

Kommentar #33

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Du kan teste det ut;

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Kan du omformulere/snu/forklare

Sitat: "Forskjellen mellom denne lyskraften og kraften som trekker deg mot en ny tilstand i vår virkelighet, er at kraften i vår virkelighet ikke trenger å endre deg for å få deg med på noe. Prøv selv for å eliminere enhver tvil."

Ønsk deg et nytt sted å bo, arbeid, få rettmessig lønn for strevet, spar penger med det nye stedet for øye, din kraft og ditt strev vil gi deg stedet uten at du behøver å endre deg -i vår virkelighet har du oppnådd noe nytt, men du er den samme gamle egoisten.

Ønsk deg et høyere sted å bo, en tilstand der selve du er mer levende og funksjonell enn i dag, arbeid, grav, søk og studer den nye tilstanden, lyset derfra vil korrigere deg, dra deg opp på sitt nivå og du vil finne, du vil kjenne deg endret ihht den øvre kraften, omvendt fra ditt tidligere lave til et høyere liv -du er fortsatt i samme tid og rom som før, men du er endret -en ny skapning og verden du ser er som ny. 

Ps, En litt mindre tidkrevende test;
* Ønsk deg en ny dress, kjøp den, pynt deg med den og gå til nattverd -du er forsatt den samme gamle når du går ut (en venn vil bekrefte det).
* Ønsk deg spirituell innsikt, gransk et Ord, knus det og studer dets rot, oppbygning og smak, spis det slik at kraften i ordet blir en del av deg -du er ny når du går ut av studiet (en venn vil bekrefte det også).

Dette er alle gitt, det kalles fri vilje til å velge et høyere liv enn nåværende :-), i det lave har vi ikke denne viljen, vi styres her av Farao (egoismen).

Kommentar #34

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

ny

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

som trekker deg mot en ny tilstand i vår virkelighet,

Jeg trodde du skrev om ny åndelig tilstand, i denne virkelighet.

Jeg sliter med å se forskjellen på hva som er nytt, her, og her i en kjødelig skikkelse.

Lett å blande, hva en skal tenke som erfaring her, og åndelige erfaringer.

Kommentar #35

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er nå tydelig at Jesus ble fristet, om han ikke hadde kjent på kroppen hva dette gikk ut på så kunne han ikke vært mellommann mellom Gud fader og mennesker..

Derfor står det også tydelig at han kan "lide med oss" i vår svakhet..

hebr.4.15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 

men i forskjell til oss som både lar oss friste av begjæret og lar det føde synd , klarte Jesus å stå imot begjæret..

At det kostet ham dyrt, kjenner alle som leser skriften, han svettet blod i getsema, og bad Gud fader om å slippe det lodd som var lagt på ham om mulig, ikke bare en gang men tre ganger.

Likevel og på tross av disse enorme kvaler  valgte han lydighetens vei fremfor ulydigheten.

Det som skiller Jesus og oss , er at han ikke gav etter for begjæret, lystene og ulydigheten slik at dette kunne føde synd..og på den måten ble han den andre adam, som i motsettning til den første adam motsto lysten til synd.

Kommentar #36

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Troen er død om den ikke gir det du tror.

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg trodde du skrev om ny åndelig tilstand, i denne virkelighet.

Jeg sliter med å se forskjellen på hva som er nytt, her, og her i en kjødelig skikkelse.

Lett å blande, hva en skal tenke som erfaring her, og åndelige erfaringer.

Du kan ikke oppnå "ny åndelig tilstand" i denne virkeligheten, det er død tro -religion. 

Den nye dressen din er ny, men du er det ikke, alle kan se den nye dressen og tror du er blitt ny. Den nye kunnskapen er ny (du har ikke oppnådd slik innsikt før), du er ny men den fysiske peren er uforandret -et nytt liv bare du og andre med samme lys kan oppfatte.

Kommentar #37

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Det styres av din innsats på følgende måte: Det driver deg til en høyere og mer altruistisk tilstand med samme styrke som du har investert for å oppnå det, og det er en samhandling mellom to vektorer av ønsker.

hmm..her er nå balansesynet/dualismen meget påtagelig beskrevet..

Disse to vektorer må nødvendigvis balansere regner jeg med for at du skal oppnå denne altruistiske tilstand..men det virker ikke å være noe ufortjent nåde i det du formidler, kun kraftfull egeninsats..

og slik er det ofte i åndelige dualistiske religioner, man frelser seg selv..

Kommentar #38

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

så gjevt

Publisert over 9 år siden

Hadde det berre vøri så gjevt.

Det er dette nye, som eg ikkje ser. Sammenblandingen mellom Ånd og Kjød, er absolut.

Som GRune skriver, så er det enkelt om du lar alt foregå kjødelig, i det kjødelige. Da blir det ingen sammenblanding, det fines ikke et "nåværende" åndelig rike.

Nå skriver du noe som kan "tolkes" dithen også. "du er ny", alså jeg er en ny skapning.

Her kommer kan hende dualismen inn, det sies/skrives her og i skriften, om dette nye, og så "oppleves" det ikke som noe har skjedd.

Det som skulle ha skjedd, blir en motvekt til det som sies skal/skulle skje/d.

Mens skriften har ikke alternativer, den sier det "skal" skje, ett resultat av handling, skulle være akt, reaksjon. 

Så der er sriften bedre, en dualismen, den forespeiler reaksjon, utfra ord/handling.

Kommentar #39

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

prøvet

Publisert over 9 år siden

Jeg fant det bare artig, at jesus som ikke gav tapt for fristelsen, ikke er/var god, mens Gud, som ikke lar seg friste, er alene god.

Og at de to, kan være ett, når ene er God, og andre ikke God, er et paradoks.

Jesu eksempel, er joo til etterfølgelse.

Dermed antar jeg, utfra det du skriver, at du følger etter, blir Kristus lik.

Jeg som går i egen kraft, kan vel forvente at utfra gjerningen, lik Kristus, vil være fratat bevisbyrde, da jeg ikke følger etter, men blir lik.

Det som skjer i det åndelige vil bli synlig i det fysiske, er vel også dualisme.`

Kommentar #40

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Og at de to, kan være ett, når ene er God, og andre ikke God, er et paradoks.

nå tror jeg heller ikke på den filosofiske guddom, for det er den som sier at fader og sønn er en substans/ettvesen..

Det er helt rett observert Per , om Jesus omtaler bare en som god og ikke seg selv så er det tydelig at han ikke tilhører den treenige Gud som gnostikerne trodde på og som katolikkene senere nærmest adopterte uendret inni dogmelæren. 

Når Jesus sier at han går til Faderen for han er større enn jeg så slår dette beina under treenighetslæren da denne funksjonsguddom med likeverdige funksjoner bygger på at alle funksjoner er like store.

Kommentar #41

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Enhet er umulig uten to ulike.

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Som GRune skriver, så er det enkelt om du lar alt foregå kjødelig, i det kjødelige. Da blir det ingen sammenblanding,

Om du lar alt foregå kjødelig så endrer du deg ikke, du holder deg med ditt verdenssyn, ikler deg den kunnskapen verden kan gi og forblir i det lave, du har intet ønske om at Lyset fra en høyere tilstand skal dra deg til seg -og det gjør det heller ikke, du har jo en fri vilje.

Bibelen beskriver kun høyere tilstander enn de du nå kjenner, med all din kraft må du søke Guds Rike, da vil Lyset (derfra) komme deg i møte og løfte ditt kunnskapsnivå, din evne til å oppfatte, din innsikt og du oppnår det Lyset som kom ned (det er få som vil).

Du får slett ikke lønn for ditt strev (50 års arbeid er ikke mer verdt enn 50 minutter), du arbeider og finner frelse, derfor er det lett å tro uten gjerninger og selvsagt uten oppnåelse av noe som helst. Verdien / tyngden på det du finner står i forhold til dine gjerninger og det er slett ikke dine almisser synlig i denne verden som er gjerninger med resultat, dine offer i det materielle er uvesentlig, kun ved å lydig følge Ordets veiledning får du nåde. Verdslige (religiøse) velger heller offer enn lydighet, å ofre er lett, men å arbeide på sin sjels frelse er betydelig tyngre -du må omvende deg og alle dine (falske) oppfatninger -du må lytte etter noe du umulig kan høre :-))
Å erkjenne feil er verdens vanskeligste ting når du har trodd det du tror over lang tid. 

Nåde; -gjennom krig og kjærlighet (hardt arbeid) og trofasthet (til Toraen) blir mannen sensitiv og oppnår evnen til å skille mellom fysisk materie og kilden til materien, han finner stedet hvor nytt liv strømmer ut og slår seg til der (han går inn i Arken og føres over, el som Josva, holder seg nær til teltet med Arken og lærer hvordan over).
Uten dualismen er det umulig å utvikle seg individualistisk, frøet (den som vil gi sitt liv) må ha en annen tilstand å strekke seg etter, og Lyset kommer det til hjelp og drar det opp (til det nye livet).

Er du utilfreds med ditt egypt vil din bønn frelse deg, er du tilfreds med kjøttgrytene, rotvekstene og teologien vil ingen registrere din bønn -den er der ikke, du bare lirer av deg noen fraser.

Sorg og pine over egen tilstand er en gavepakke, dèt er Lyset som avslører dualismen og vi er fri til å velge; Lyset og livet (den spirituelle verden) el. mørket og ditt lave selv (denne verden).

Kommentar #42

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

ett

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

med likeverdige funksjoner bygger på at alle funksjoner er like store.

Nå kverner det som Nyborg skriver oppi her, så det blir kan hende litt sammenblanding.

Jeg har ikke filosofiske, akademiske evner, kunskaper til å si noe "sikkert" vedrørende dualismen. Det jeg kan, er å bruke kontrastene, til å finne mine egne tanker/meninger.

Om du har rett, eller rett i noe, er egentlig uintresant. Det som teller for meg er å få avslørt hva som er "feil" hoss meg selv. Feil har jeg ikke, eller jeg gjør ikke noe galt eller rett. Valget fremmer det det ønsker, og det blir altid rett.

Det å skille mellom konsekvens av det dualistiske matrielle, og det åndelige livet, er for meg ikke lett. Jeg mangler analytiske evner til å slå fast, sette punktum for.

Så når du skriver noe, bruker jeg de kontranstene som oppstår, "dualisme"? til å granske mine egne meninger, motiver. Så dualismen fungerer på frelses veien, og Jesus bruker den gjennom  hele Bibelen, for å skape kontaster, men dette er kan hende feil måte å se dualisme på.

Kommentar #43

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Litt fra Øyvind Andersen troslære.

Publisert over 9 år siden

Litt fra Øyvind Andersen troslære.

 

” § 9 Ett vesen - tre personer

 

 Vi nevnte i §6 at treenigheten er uttrykt slik i våre bekjennelsesskrifter: Ett vesen - tre personer. Og etter det vi har sett om Skriftens vitnesbyrd om treenigheten forstår vi at det er et meget treffende uttrykk.

 

 Men spørsmålet melder seg uvilkårlig: Hva betyr det? Ikke så å forstå at vi mener å kunne fatte det med vår forstand; men: Kan dette uttrykk belyses nærmere ut fra Guds ord?

 

 Ja, det kan det, og det er hva vi har til hensikt å prøve å få fram i denne §.

 

 1. Men innen vi gjør det, er det nødvendig å si litt om selve uttrykket for treenigheten, slik vi finner det i bekjennelsesskriftene.

 

 {Selve formuleringen: Ett vesen - tre personer er ikke noe særeie for den evangeliske lutherske kirke. Det er felleskirkelig eie, et såkalt økumenisk (verdensomspennende) uttrykk: overhodet alle kristne kirkesamfunn bekjenner seg til denne lære om Gud. Stort sett går alle kristne kirkesamfunn inn under en av disse: gresk, romersk, luthersk og reformert. De to første er svært enhetlig, men de to siste rommer et utall av kirkesamfunn. Men felles for dem alle er at de bekjenner seg til den Skriftens lære om treenigheten som vi her taler om. Og om et kirkesamfunn ikke vil bekjenne seg til denne lære om Gud, kan det ikke kalles kristent. Å nekte eller å omtyde kirkens bekjennelse her, er å stille seg utenfor kristenheten.} (Smnlgn. s. 35-36)

 

 Formuleringen av treenighetslæren ble fullbyrdet allerede i oldkirken under de trinitariske og de senere kristologiske strider. Kirken førte her en bitter kamp mot vantroen, som ville røve fra den selve evangeliets hemmelighet: I denne kamp ble kristenheten tvunget til å besinne seg på hva Guds ord lærer om Gud (og om hans Sønns menneskebliven). Og resultatet av denne "besinnelse," d. v. s. i en sum hva Guds ord forkynner om disse ting, ble utformet i symboler eller bekjennelsesskrifter. ” osv

Kommentar #44

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Om du har rett, eller rett i noe, er egentlig uintresant. Det som teller for meg er å få avslørt hva som er "feil" hoss meg selv. Feil har jeg ikke, eller jeg gjør ikke noe galt eller rett. Valget fremmer det det ønsker, og det blir altid rett.

Nå er jeg ikke ute etter å finne feil, men å forklare forskjell på den nye skapning bibelen peker på og den forståelse for åndelighet som er ute i alle verdens åndelige religioner, her er dualismen rådene, for den nye skapning.

Forøvrig finner man den også samme dualistiske tankegods  i humanisme, og i ateistisk filosofi..

For mennesker orienterer seg i det en ser rundt seg, ergo så er kontraster og motstidigheter endel av vårt daglige liv.

mye av det tenker vi ikke over engang, men dualisme er ikke noe bibelens Gud driver med det er min hensikt å beskrive..

Kommentar #45

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden

nå var ikke diskusjon om treenigheten hensikten med tråden, men siden treenigheten har filosofisk opphav så ligger dualismen også i denne beskrivelse.

Det er heller ikke vanskelig å finne hvor tankene stammer fra rent konkret, første gnostiske tenker var Valentinus, den første som luftet tankene rundt dette på ortodoks side  var filosof og apologet tertullian.

Dernest ble et ikke en offisiell dogme før i kirkemøtet i konstantiopel  381 e.kr, og merkelig nok var denne beskrivelse opptil 100% lik den gnostisk filosofiske modell.

dvs. tre personer i en substans, nå har denne modell blitt endret på gradvis med at inkarnasjonsdogmet kom inn 451 e.kr   som forøvrig også er ren dualisme, og at dette dogmet krasjet med det faktum at en person ikke kan inneha to naturer..

Ergo så ble treenighetsdogmet  på ett senere tidspunkt endret til at det var tre substanser(substansia) i ett vesen(ousia), men her stoppper jeg for det har vært flere endringer enn dette også for det er stadig noe som krasjer med det filosofiske..

og slik må det bli da skriften aldri var ment å tolkes gjennom filosofiens øyne...

Kommentar #46

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

to

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Nå er jeg ikke ute etter å finne feil,

Da er vi to.

Debatt, skal i utganspunktet gi "en" andre ideer, prøve sine meninger.

Det funker ikke for meg, jeg er bare interesert i hva jeg selv tenker. Hva du eller andre mener, er kunn interesant i møte med egne tanker, meninger. Om jeg er enig, eller uenig, er underordnet. Før jeg selv "hvet" hva som er rett for meg, er det du sier bare "motstand" utfordringer.

Så dualismen fungerer visselig, for å lete/finne.

Jeg hvet ikke om skriften utelukker dualisme i skaperen, men det at jeg skal "bli" ett med skaperen, vil da utelukke at det foregår i det kjødelige, om dualisme ikke hører sammen med skaperen.

Uansett er det et pluss, å kunne konsstantere at det foregår i det åndelige/spirituelle.

Jeg tenker bare/skriver bare det jeg tenker. Tenker ikke mye over, det jeg skriver. Det påstås at en uansett, har tenkt igjennom det en sier mange ganger. 

Så en tanke som kommer er, hvorfor skapte gud dualisme, om der ikke er dualisme i det spirituelle/åndelige?

Om du vil ha noe gjordt i det fysiske, er det allerede gjennomført i det spirituelle/åndelige, da vil det at det ikke er dualisme i det ene, være en spennende og utfordrende tanke.

Kommentar #47

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Dualisme (lat.: dualis) betyr todelt, og går ut på at man trenger to uforenlige grunnbegreper for å forklare tilværelsen

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Nå er jeg ikke ute etter å finne feil, men å forklare forskjell på den nye skapning bibelen peker på og den forståelse for åndelighet som er ute i alle verdens åndelige religioner,

Beklager, jeg trodde det var Bibelens dobbelthet du fornektet, at de to skal bli Ett, tenkte ikke på at du i alt du skriv forholder deg til en el annen -isme. I det har du rett, Bibelen inneholder ingen religion, isme, filosofi el annen verdslig synsing, du finner ikke snev av tanke om at verden kan deles inn i to forskjellige sfærer som er vesenforskjellige, men som begge eksisterer og/eller er likeverdige.

Bibelen underviser om at denne verden er i det lave (dødelig -i mørke), og den øvre verden er spirituell (udødelig -i lyset).

Det siterte viser at du tror det finnes åndelige religioner, det gjør det ikke, en religion er i beste fall spiritistisk -tro på at skapningen er menneske og kan sette seg i kontakt med de døde, fx be til Jesus. Slikt frarådes i Bibelen.

Mennesket består av to; Gen 1:27 So God created adam (mennesket) in his own image, in the image of God created he him; male and female created. Begrepet "them" som er lagt til i slutten av verset finnes ikke på hebraisk, det to er en enhet og ikke flertall, men de evner å kjenne forskjell på hva er hva.

Kommentar #48

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Så dualismen fungerer visselig, for å lete/finne.

kommer helt an på hva en leter etter, om en leter etter den visdom/åndelighet  som slangen utlovte ved å spise av kunnskapens tre, så duger dualisme helt flott.

men den duger ikke om en ønsker den visdom Jesus snakker om her..

luk.10.21I samme stund jublet han i Den Hellige Ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. Ja, Far, for dette var din gode vilje.

Siden verdens vise befinner seg i den filosofiske leir, så kan man med sikkerhet også si at verdens vise holder seg til dualisme, ergo er ikke de enfoldige og enkle å finne i denne..

Kommentar #49

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

smile

Publisert over 9 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

ergo er ikke de enfoldige og enkle å finne i denne

Du kan det med og få fram smilebåndene.

Den enkle og enfoldige, er absolut og finne i den dualistiske verden.

Eksempel, vi er de rette dere de feile, allerede her har en av partene skapt dualisme/kontrastene.

Godt ondt,

du opp- jeg ned, balanse i et fiendebilde.

Kommentar #50

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Den enkle og enfoldige, er absolut og finne i den dualistiske verden.

Det som mennesker omgir seg med i denne jordiske verden, er full av dualisme..filosofi og logikk bygger på denne jordiske beskrivelse, at man fryser betyr ikke annet enn at man mangler litt varme  eller at det er fravær av varme som kan balansere dette til å bli passe..

samme gjør man i badekaret når det begynner å bli kaldt, man balanserer dette ved å fylle på litt mer varmt vann slik at det blir passe..dvs at det balanserer.

problemene begynner når man overfører denne jordiske dualitet over til det åndelige..det er akkurat det jeg prøver å få frem i denne tråd..

når menneskets kropp og sjel deles opp til to motstridende krefter som må balanserer , det er da man er ute å kjører..

Eller når fravær av godhet må balanseres med godhet, eller fravær av gode fruker på treet må balanseres med gode frukter, eller når fravær av lys må balanseres med mer lys..

Det er her dualismen kommer i konflikt med Jesu budskap..

matt.7.17  Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt.  

1.joh.1.5 Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.

luk.11.34 Øyet er kroppens lampe. Når øyet ditt er friskt, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men er øyet ditt sykt, er det fordi det er mørkt i kroppen. 35 Se derfor til at lyset i deg ikke er mørke! 36 Er nå alt i kroppen din lys og ingen del av den mørk, da blir alt lyst, som når en lampe lyser på deg med sine stråler.» 

Her advarer tom. Jesus om det dualistiske balanserte lys , mao er det ikke rom for mørke i det himmelske lys i det hele tatt.

ef.5.8 En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! 

det bibelske lys bygger ikke på en balansering av mørket/lyset , men en omvendelse, dvs å gå motsatt vei en helhjertet vandring mot lyset, og en helhjertet forkastelse av mørket

mao. betyr dette ingen lunken balansert  tilnærmelse til det å vandre i lyset med sitt liv, men en helhjertet omvendelse fra mørket over til lyset..

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere