Erling Johan Pettersen

4

Kirkens kritikk vil ikke forstumme

Å tro at kirken vil la sin kritikk av Statoils oljesand-prosjekt forstumme, skal olje- og eneregiminister Ola Borten Moe ikke ha forhåpninger om.

Publisert: 22. mai 2012

Olje- og energiminister Ola Borten Moe kritiserer Den norske kirkes engasjement i spørsmålet om Statoils medvirkning i tjæresandindustrien i Canada. Regjeringen ellers er taus. Vi var mange som hadde håpet at klimameldingen ville lyttet til den sterke kritikken fra Canadas urfolk, mot Statoils oljeutvinning fra tjæresand i de kanadiske nordområdene.

Urfolk. Utvinningen er i gang. Kirkemøtet har sluttet seg til motstanden fra kanadiske urfolk. Det som samler oss er en enkel erkjennelse: Vi lærer ikke alltid av historien. Det ser vi i konflikten som nå pågår, mellom urfolkene og de kanadiske myndighetene og kommersielle aktørene som driver oljeutvinning i tjæresanden. Dette er ikke så ulikt den gamle historien om den vestlige verdens behov for ressurser og arealer, i interessemotsetning med langt svakere urfolk. Den tjæresandproduksjonen Statoil er med på, ødelegger naturmangfoldet over enorme arealer. Den forgifter leveområder for mennesker og dyr. I tillegg til de store naturinngrepene, forgiftes elvevannet.  Om de enorme tjæresandressursene utvinnes som planlagt, vil områder på størrelse med Norge sør for Sognefjorden rammes. En rekke urfolkssamfunn vil stå i fare for å miste sitt livsgrunnlag, i tillegg til de større miljøkonsekvensene. 

Kirkens mandat. 14. mai var den kanadiske indianerhøvdingen Francois Paulette i Stavanger. Han kommer fra området der Statoils tjæresandproduksjon foregår. På solidaritetskonserten med høvdingen avsluttet Kirkerådets leder Svein Arne Lindø med å understreke at Kirkemøtets engasjement har som sitt selvfølgelige utgangspunkt at det er en del av kirkens mandat å uttale seg i samfunnsspørsmål av etisk betydning. Statoils medvirkning i tjæresandutvinningen i Canada er et slikt spørsmål.

Kirkemøtet var enstemmig da det fattet vedtak om at tjæresandsprosjektet ikke lar seg forsvare, ut fra hensynet til urfolks rettigheter, klima- og miljøhensyn. 

Samisk kirkeråd har uttalt at Norge som aktør i tjæresandindustrien opptrer med dobbeltmoral, både i klimapolitikken og som foregangsland for urfolks rettigheter. Det hjelper lite med programerklæringer hvis praksis sier noe annet. Det kan hende tjæresandprosjektet løser noen av øyeblikkets behov for å dekke den globale etterspørselen etter energi på billigst måte. Men slike prosjekter øker, snarere enn løser, de globale klimautfordringene og er dårlig etikk og politikk, selv om det kan være god økonomi. 

Ignorerer etikken? Man kan spørre seg om styret i Statoil tenker ut fra rent økonomiske hensyn og ignorerer etikken. De lokale indianersamfunnene er små. Det gjør dem ikke mindre viktige. Gjennom praksis viser vi vår holdning til deres kultur og rettigheter.  Rett nok profilerer Statoil seg som en klimavennlig aktør i tjæresanden. Men det som er kjent om miljøkonsekvensene som uansett kommer, burde for lengst fått de etiske varsellampene til å lyse. Statsråden hevder at Statoil i Canada har inntatt en førende rolle for å fremme teknologi som minsker CO2-utslippene, og som reduserer vannforbruket. Men dette er omstridt i fagmiljøene. Tidligere direktør for Statoils tjæresandprosjekt i Canada har uttalt til Teknisk Ukeblad at dette ikke er realistisk. 

Låne øre. Statoil er ett av de berørte oljeselskapene i den saken Bever Lake Cree First Nation har reist mot kanadiske myndigheter. De hevder at naturinngrepene i deres område er så omfattende at deres grunnlovsbeskyttede rettigheter (treaty rights) til jakt og fiske ikke lenger kan utøves.

Det er viktig at statsråden nå låner øre til kritikken fra kirken. Kirken understreker at når statsråden og Statoil forsøker å rettferdiggjøre virksomheten ved å vise til Canadas vedtatte politikk, er det ingen garanti for at den er moralsk forsvarlig. Vi har et selvstendig ansvar for å vurdere om kanadiske myndigheter, i jakten på store penger i tjæresand, har valgt å se bort fra sine nasjonale og folkerettslige forpliktelser med hensyn til urfolk, klima og miljø.  Det var derfor et etisk begrunnet valg å gi stemme til urfolkenes egen opplevelse av situasjonen før Statoils generalforsamling.

Åpen dør. «Moder Jord har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet,» sa Gandhi. Det er en nøktern innsikt som gir grunnlag for mer langsiktige, realistiske og ansvarlige framtidsdrømmer enn å grave etter sort gull i oljesanden. Regjeringen kan ennå snu i denne saken. Men å tro at kirken vil la sin kritikk forstumme, skal Borten Moe ikke ha forhåpninger om. Dørene til Domkirken vil fortsatt være åpne for å gi rom og stemme til urfolkenes legitime protest.

INNLEGGET BLE FØRST PUBLISERT I VÅRT LANDS PAPIRUTGAVE 22. MAI 2012

Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hva er viktig med det

Publisert over 9 år siden
Erling Johan Pettersen. Gå til den siterte teksten.

Det er viktig at statsråden nå låner øre til kritikken fra kirken.

Kritikken vedrørende oljesand-prosjektet til Statoil er bragt til torgs av mange. At kirken nå hiver seg på er hverken nyskapende eller viktig. For ærlig talt, hva er egentlig kirken og det kirkemøtet som nå har sagt sitt. Hvor mange har de bak seg når de uttaler seg om likt og ulikt?

Bare det å trekke frem samisk kirke er vel et paradoks av rang. Som urbefolkning var det ikke Jesus samene forbandt med åndelighet. Jesus ble vel som oljesandprosjektet mer eller mindre tredd ned over dem enten de ønsket det eller ikke.

Men her kan jeg vel forstå kirkemøtet om de hadde trukket denne paralellen, at kirken erkjenner at det er feil å ta fra mennesker deres kultur og åndelighet for å fremme den åndelighet og kultur man selv mener er den rette.

Har man svin på skogen bør man trø varsomt når man peker på andres synder.

Kommentar #2

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Jeg forstår ikke...

Publisert over 9 år siden

Jeg forstår ikke, Biskop Erling Johan Pettersen, hvorfor kirken engasjerer seg så voldsomt i et oljesandprosjekt i Canada, men er aldeles taus til de grusomhetene ved sènabort som er avdekket. Kirkens kritikk overfor Statoil's prosjekt i Canada vil ikke forstumme, men i forhold til groteske og grusomme forhold i vårt eget land er ikke bare kritikken forstummet. Den er aldri reist. Hvorfor er Biskopen så taus om dette?

Står Domkirkens dører oppe for de som ønsker å gi "rom og stemme" for de barna som blir lagt på kjølelageret i påvente av at døden inntreffer?

Kommentar #3

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Godt å vite at Himmelriket hører barna til

Publisert over 9 år siden

Det er så grusomt å tenke på alle de barn som ikke har fått liv og nå sist jeg hørte - at det lille hjertet i kroppen deres banker i opp til en time. Det er så en kan rive seg i håret av fortvilelse. OG det er jo mange små det gjelder. Jeg passer mitt lille tantebarn på nesten to år og  jeg vet ikke hva godt jeg skal gjøre for henne for liksom å demme opp for de tanker på de barna som ikke får liv - (akkurat som det hjelper ..).

Men for meg som kristen er det godt å vite at disse barna kommer rett til himmelen og til Jesus Kristus. DET er en god trøst for meg. Pastor Bill Stenberg hadde hatt dette synet en gang - om en masse barn som lekte lykkelig i vakre omgivelser og som fikk vokse opp hos Gud.

For mange mennesker på jorden er et slikt himmelrike nesten utenkelig. Men jeg tror heller på Jesus enn noen av verdens herskere på jorden. DE har iallefall ikke hatt samme Gude-kraften. Jesus har vist oss at det umulige er mulig. Både å gå gjennom vegger og murer og å gå på vannet. OG at det venter et vakkert paradis på den "andre siden".

Det er DET som er tro - og det holder. Gud velsigne de små barn i Jesu navn.

Kommentar #4

7 innlegg  815 kommentarer

Det er veldig enkelt å skjønne

Publisert over 9 år siden

kirkens selektive kampområder, du biter ikke den hånden som gir deg mat.

Terger du staten blir du uten lønn, mange prester som har erfart det, selv de som følger Gud og tar en troendes dåp, da er det rett ut av de gode selskap.

Det sagt, oljesand-konseptet er sjelden grisete sak og urbefolkningen har fått redusert levealder vesentlig pga kjemikaliene de får i seg gjennom drikkevannet og forurenset/forgiftet mat fra land og sjø-dyr.

Her er det vanskelig å være uenig med biskopen, det måtte i så fall være at han tar for lite i, oljesand-konseptet er en usansynlig grisete affære.

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Antagelig fordi

Publisert over 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår ikke, Biskop Erling Johan Pettersen, hvorfor kirken engasjerer seg så voldsomt i et oljesandprosjekt i Canada, men er aldeles taus til de grusomhetene

De høykirkelige og Krf ser klimasaken som den viktigste saken å snakke om....Og så er det helt i samme ånd som resten av det politisk korrekte hylekoret..

De liker godt å synge i kor med hverandre.

Så lenge samfunnet har bestemt og nesten tvunget  kvinnen til å ha  bukta og begge endene på tøylene i abortsaken så går det sånn.

Kommentar #6

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.

Står Domkirkens dører oppe for de som ønsker å gi "rom og stemme" for de barna som blir lagt på kjølelageret i påvente av at døden inntreffer

Nei, dette blir nok for kontroversielt for biskopen(e). Tryggere grunn med oljesand og klimautslipp....

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere