Rune Staven

402

Kan man ta feil av døren som fører inn til Himmelen?

Publisert: 18. mai 2012

Hei

 

 

Jesus sier at jeg er Veien Sannheten og Livet ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det er den eneste veien om fører til den rette døren inn til Himmelen. Jesus sier det finnes to dører Den ene døren fører til fortapelsen som er helvete. den andre døren fører til livet som er Himmelen. den døren som fører til fortapelsen er bred, den er lett å gå på, for man kjenner ingen syndighet i seg man kjenner man kan gjøre hva man vil. for nåden er stor. Jesus har sonet vår skyld, og våre synder er glemt. så vi lever i nåden og gjør hva vi vil. den andre døren fører til Himmelen. den er trang og få er det som finner denne døren. Hvorfor er det få som finner den døren.? Er det ikke nok å se på Jesus som vår frelser. hvorfor må vi da kjempe for å komme inn igjennom den trange døren. Hva er det egntlig Jesus prøver å fortelle oss med dette budskapet. Skal vi kjempe fo vår frelse. når vi allerede er frelst. kan vi miste frelsen på veien? Ja det ser sånn ut Paulus sier vi må arbeide på vår frelses vei. det er en kamp helt inn til døren. Jesus sier mange skal falle fra troen. for mange fristelser er våre dagelige hinder. mange falske religioner fører også vill.

 

 

SITAT

Dette er hentet fra klipp fra breilands arkiv. Dette er i helt i tråd med det jeg kjenner i ånde er rikti, en sann og en lett forståelse av det sanne evangeliet.

Jeg vil ta utgangspunkt i følgende bibelvers:

Matteus' evangelium 7. kapittel, versene 13 - 23:

"Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går gjennem den;
for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den.
Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! Av deres frukter skal I kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler?
Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter.
Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter.
Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.
Derfor skal I kjenne dem av deres frukter.
Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.
Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?
Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett! ."


Teksten ovenfor er hentet fra Jesu bergpreken. Dette er alvorlige ord. Budskapet i teksten kan være underlig for mange. Det står at folket som hørte denne prekenen var slått av forundring over hans lære.

Jesus sier at porten som fører til himmelen er trang, og at veien som fører til livet, er smal. Bibelen forkynner mange steder at de som ønsker å leve sitt liv etter Jesu vilje, vil oppleve trengsler og motgang fra verden. De fleste av Guds profeter i gammel- testamentlig tid og Herrens apostler i nytestamentlig tid, ble drept på grunn av deres forkynnelse. Budskapet de forkynte provoserte tilhørerne så mye at de drepte dem.

Hvis jeg i dag sier til en person som ikke tror på Jesus at; "Dersom du skulle dø nå, vil du ende opp i helvete", så ville dette bli oppfattet som provoserende og fordømmende. Men dette er nettopp hva Bibelen forkynner, og som vi er påbudt gjennom misjons- befalingen, å forkynne til verden. Det vil ikke være populært, men det vil være riktig.

Mye av dagens forkynnelse søker å ta et oppgjør med "dem som skal gjøre porten inn til himmelen for trang". I sin iver etter å oppnå økning i antall menighetsmedlemmer blir Guds evangelium forvrengt. Da sannheten i Guds evangelium er for provoserende til at de fleste mennesker vil godta den, blir heller kravene slakket ned og porten blir utvidet.

Guds evangelium er et gledesbudskap. Vi kan forkynne en Gud som elsker menneskene så høyt at han ofret sin sønn, den enbårne, for at alle mennesker kan bli frelst ved troen på Jesus. Det er ikke noen haker ved dette budskapet, det stilles ingen andre krav enn at man erkjenner at Jesus er Guds sønn, og at vi trenger frelse fra ham. Alle våre synder vil da bli kastet i glemselens hav og Gud vil aldri mere huske dem. Vi vil bli født på ny og gitt den Hellige Ånd til pant. Vi blir frelst av bare nåde. Ingen mennesker kan slå seg for brystet og si at de har gjort seg fortjent til frelsen, alt er bare nåde. Imidlertid er Guds evangelium også et påbud, de som er ulydige og ikke vil ta imot frelsen, vil ende opp i fortapelsen. Slik er altså Guds evangelium til glede og fryd for alle dem som tror, og vrede og dom over dem som ikke tror.

Når vi så har et slikt vidunderlig budskap å forkynne, er det vanskelig å fatte hvorfor ikke alle mennesker vil ta imot Jesus som sin personlige frelser. Men for å gjøre dette må selvfølgelig vi mennesker innse at vi trenger til frelse. Vi må innse at vi er syndere, at vi ved vår egen kraft ikke strekker til. Dette er nok det vanskeligste for et menneske. Vi er for stolte i vår egen natur til å innrømme dette, derfor er det mye enklere å forandre Guds syn på synd. Det er mye enklere å tro på en Gud som tolererer det meste, enn å innrømme våre egne svakheter, å innrømme våre synder.

Egoet er for stort til at det skal være enkelt å bøye seg for Gud, gå ned på kne og be om nåde. Verden lærer at menneskene er gode på bunnen, men Jesus forkynner at det er bare en som er god, og det er Gud. Det kan være vanskelig å forstå at et menneske som gjør gode gjerninger, er hjelpsom ovenfor andre mennesker, skal gå fortapt selv om de ikke tror på Gud. Dette strider så til de grader mot verdens logikk. Men dette mennesket er ulydig mot Guds evangelium, dette mennesket nekter å innse at menneskeslekten er fortapt uten soningsofferet som Gud gav ved Jesu død på Golgata. Bare på grunn av dette offer kan vi mennesker få del i Guds rike. Helt ufortjent, bare av nåde, kan vi mennesker ta imot dette evangeliet som er en kraft til frelse. Men det innebærer at vi selv må innse at vi trenger til frelsen, og det betyr at vi må be om nåde, vi må forsake vårt eget ego. Ja, veien er i sannhet smal.

Jesus advarer mot falske profeter som skal komme til oss i fåreklær. De skal altså se ut som ekte profeter, men innvendig skal de være som glupende ulver. Dette skal være profeter som forkynner et vrangt evangelium som fører til døden. De skal opptre som gudfryktige og gi inntrykk av å forkynne Guds evangelium, men de vil ta bort sannheten i evangeliet ved å fornekte dets kraft. Og mange mennesker skal la seg føre vill av deres forkynnelse.

Vi opplever idag en forkynnelse av en Gud som bare er kjærlighet, en Gud som ikke synes det er så nøye om menneskene avholder seg fra synd eller ikke. Alt skal tolereres fordi Gud er bare kjærlighet. Dette er en satanisk lære som fører mennesker til helvete. Denne forkynnelsen fornekter forløsningen i Jesu død på Golgata. Ved troen på Jesus blir vi født på ny av vann og ånd. Vi blir nye skapninger i Kristus. Vi som før var slaver av synden er blitt kjøpt fri, vi skal ikke lenger måtte lyde syndens lov. Jesus har betalt prisen ved sitt dyrebare blod. Vi får lov til å la oss rense i hans blod.

Bibelen forkynner klart at det skal bli vanskelig i de siste tider. Paulus sier i det første brev til Timoteus, 4. kapittel, vers 1:
"Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer"

Videre sier Paulus i det andre brev til Timoteus, 3. kapittel, vers 3 - 4:
"For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr."

Jesus sier at vi skal kjenne de falske profeter av deres frukter. Hvordan skal vi vurdere fruktene av dem ? Det er nok mange som vurderer forkynnere etter hvor mange tilhengere de får, men Paulus sier at de villfarende skal ta seg vranglærere i hopetall. Vranglæren skal komme snikende og den skal klø folk i ørene. Dette vil være en lære som appellerer mere til verden enn sannheten. Sannsynligvis vil vranglærerene få med seg mange tilhengere fra verden ved sin forkynnelse, og vi vil ikke kunne bedømme dem ut fra antall tilhengere.

De falske profeter vil forkynne et evangelium uten frelse, kraft og forløsning. De som slutter seg til vranglæren vil ikke bli satt fri og gitt den kraften som Guds sanne evangelium gir. Vranglæren vil legge etter seg tomhet.

I bibelteksten ovenfor kan vi videre lese:
"Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.
Mange skal si til mig på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?
Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra mig, I som gjorde urett! ."


Her er det altså mennesker som har talt profetisk, drevet ut onde ånder og gjort kraftige gjerninger i Jesu navn som skal stå for porten og Jesus skal si at han aldri har kjent dem. Disse menneskene må jo ha trodd at de kjente Jesus, men likevel kjente han ikke dem. Hva Jesus sier her er noe svært alvorlig. Mange, ja han sier; mange mennesker skal gjøre gjerninger i Jesu navn uten at han kjenner dem.

Når Jesus gikk omkring på vår jord i menneskelig skikkelse var det bare et fåtall av folket som trodde han. Likevel trodde stort sett hele det jødiske folket på Gud. Folket ba til Gud, men de trodde ikke på Jesus. Slik vil det nok dessverre være også i dag; mennesker ber til Jesus, men de kjenner han ikke. Vranglærerene og de falske profeter forkynner en annen Jesus enn han som er Guds Sønn, og folkene tror dem. Når de så ber til den Jesus som blir forkynt, ber de i realiteten til noe som ikke eksisterer.

Skal Jesus være Herre i våre liv så innebærer dette at vi er villige til å la oss lede av ham. Vi må være ærlige og oppriktige i vårt forhold til ham. Grunninnstillingen til Guds Ord må ikke være å lete etter "smutthull" for våre lyster, men vi må granske skriftene i ærlighet og for å søke sannheten.

Ved troen på Jesus Kristus blir vi født på ny og vi får del i Den Hellige Ånd. Gud lar sin Ånd bo i oss, vi får Den Hellige Ånd i pant. Når vi leser i Guds Ord må vi derfor be Gud la Den Hellige Ånd opplate skriftene for oss slik at vi skal forstå det vi leser. Tiden vi lever i idag er en vanskelig tid. Det er mye åndelig forvirring. Vi kan ikke uten videre stole på hva som blir forkynt oss, derfor må vi prøve alt på Guds Ord.

Løgnen som dominerer tiden idag er at vi må forandre Bibelen slik at den bedre passer inn i tiden vi lever i og at synd må tolereres. La oss ikke falle for denne løgnen, men vite klart at Gud aldri vil forandre seg. Gud vil aldri be Sodoma og Gomorra om unnskyldning.

"Veien til fortapelsen er bred, og mange er de som går gjennom den". Ved å forkynne dette vil vi fort bli stemplet som strenge og fordømmende. Det er ikke fordømmelse, det er et sørgelig faktum.

"For den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den". La oss derfor vandre i Ånden og søke Guds rike i ærlighet og sannhet, slik at vi får gå gjennom den trange porten som fører til evig liv.
Noen slutt ord fra meg

 

 Er man på vei på den brede veien eller den smale veien ? Hvordan kan man være sikker på dette`? Kan man kjenne hvilken vei man er på ? For dette er et alvårlig budskap til kristne alle kristne. for det står det er få som finner den smale døren og få som går igjenneom den og man skal tilog med kjempe for å komme inngjennom den. har man virkelig tenkt over dette budskapet Jesus kom med ? HAR MAN?

 

 

mvh

Rune

 

Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Ja, det kan man

Publisert over 9 år siden

Med så mange elendige veivisere og så mye forvirring ved ethvert veiskille på vandringen, blir orienteringssansen forpurret og mange finner hverken veien eller døren.

Tror mye ville vært annerledes hvis de to herrene, mannen med Staven og han som farer over alle Lande med sine meninger, sine pekefingre og sine iherdige forsøk på fradømme alle andre enn seg selv den rette vei og den åpne dør hadde holdt seg til sitt. Eller sagt på en annen måte, hadde holdt kjeft. Makan til selvbestaltet meningstyranni er det heldigvis langt i mellom.

Forvirringen er total hos de nevnte herrer. Det skyldes at de begge innbiller seg at de har fått et kall fra Gud som overgår alle andre som også har fått et kall fra Gud. Derfor tror de om seg selv at de er uangripelige, og derfor mener de at har rett til å skape alle den forvirring og elendighet som kan føre til at andre helt mister retningssansen og hverken finner veien eller døra.

Uten Staven og Lande er det ikke urimelig å tro flere ville finne veien, uforstyrret og helt på egenhånd.

Kommentar #2

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Med så mange elendige veivisere og så mye forvirring ved ethvert veiskille på vandringen, blir orienteringssansen forpurret og mange finner hverken veien eller døren.

Hei Arne

Ja, det er mange veivisere, men bare en riktig vei. Du trenger ikke lenger være forvirret hvis du følger Han som sier at Han er veien, sannheten og livet!

Jeg kan nok ikke tie om denne veien. Men det er du alene som velger hvilken vei du vil gå på.
Guds Ord, Bibelen, er en lykt for min fot og et lys på min sti. Jeg trenger ikke å famle rundt i mørket, og det er jeg jammen glad for! 

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Hei Arne. Jeg skal gi deg en utfordring, Hvis du finner noe jeg skriver som ikke samstemmer med Guds ord så er dine anklager lik løgneren sine Peter prøvde å irettesette Jesus også Jesus så vik bak meg satan. Hvem prøver du å stoppe ? sannheten Hvem d

Publisert over 9 år siden

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Hvem er det som dømmer våre hjerter det er Åndens kampe som lyser i våre hjerter hvis du følle deg fordømt Arne så er det ikke fra meg men åndens oss som pirker godt ønsket i sitt hjerte som trenger blodets rensende kraft Gud ser hva vi gjør i det skju

Publisert over 9 år siden
Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

skjulte kansje på tide å omvende seg Arne. Det skulle stå hvis du føle deg fordømt så er det åndens lys som pirker i ditt hjerte og ikke meg Jeg kan ikke dømmer noen troende du viste det Arne. For jeg formidler det enkle budskapet Kristi sunne evangeliet

Publisert over 9 år siden
Kommentar #6

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Tro handler om tillitt til at det ordner seg

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

For dette er et alvårlig budskap til kristne alle kristne. for det står det er få som finner den smale døren og få som går igjenneom den og man skal tilog med kjempe for å komme inngjennom den. har man virkelig tenkt over dette budskapet Jesus kom med

Først sier man at det finnes en høyere makt som er kjærlig og allmektig, deretter uttrykker man bekymring for at denne høyere makten faktisk er i stand til ikke å få gjennomført sin egen vilje og sin egen overordnede plan med å utvikle oss? At sluttresultatet som denne høyere makten selv ønsker er usikkert om blir noe av?

Det er paradoksalt å forkynne at det foreligger en høyere makt med absolutt god vilje, samtidig som man forkynner at denne høyere makten står i risiko for å tape de sjelene den selv elsker dersom absolutt god vilje er å bringe alle frem til målet.

Altså forkynnes det en allmektig Skaper som faktisk er i stand til å mislykkes!

Og etter at denne høyere makten dessverre, dessverre, har tapt de fleste av de han elsker (og må selv bøye hodet gråtende i skuffelse), så er den samme høyere makten klar til selv å ordne straff for dem fordi de "valgte feil" med pinsler til evig tid?

Er det ikke rart at denne høyere makt må sitte og se på at de aller aller fleste av de den  elsker går fortapt uten selv å kunne gjøre noe med dette?

Illusjonen er å tro at vi i virkeligheten har fri vilje som står over Skaperens overordnede vilje, ved at vi lettvint kan velge ja eller nei til Skaperens kjærlighet til oss.

Når jeg leser mellom linjene så sporer jeg i virkeligheten en "tro" som bygger på frykt og ikke tillitt til. Det er betinget kjærlighet som kun gjelder for de som tror rett og sier ja. Og i praksis gjelder den ingen av de som sier nei til Jesus og som dermed "velger feil".
Det er i det hele tatt et veldig menneskelig nivå på denne "kjærligheten", for her gjelder det å være på A-laget og være en av gjengen i Skaperens øyne.

Så det er som du sier et alvorlig budskap! Det skal være sikkert og visst.

Men vit da at det er faktisk ingenting du selv i virkeligheten kan gjøre med din frelse så lenge en høyere makt bestemmer uansett. Frelse er Skaperens verk, ikke ditt eller mitt.

Men om ikke den høyere makt elsker deg,men bare stiller seg totalt likegyldig og lar det være opp til deg selv, så kan vi likevel ingenting gjøre med sluttresultatet ! Da er vi dømt allerede. Noe en skaper har full anledning til: Forkaste alt og alle.

Om Skaperen elsker deg for den du er, er det heller ingenting du kan gjøre! Heller ingenting du i virkeligheten kan velge vekk. Fordi initiativet kommer fra oven og ikke fra deg.

Vi leser selv i skriften som sauegjeteren som lette etter den ene sauen og forlot de 99 andre. Tror du den som elsker oss, gir oss opp?

Med andre ord er det opprinnelige evangeliet snudd på hodet i troen på at mennesket selv enkelt kan velge sluttresultatet, mellom himmel og helvete.

"den som vil berge sitt liv skal miste det".
Og berge sitt liv er hva organisert religion egentlig handler om!

Å tro for å være sikker! Å være glad for at man er frelst, for da er man sikret..TROR MAN !
Slikt blir det frykt og stress av.

Hvor er roen? Hvor er det å hvile i sin tro? Hvile i tillitt til?
Det er når man IKKE redder seg selv at man uttrykker denne tillitten til.

Det å våge å stole på.

Kommentar #7

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Understrekning

Publisert over 9 år siden

Dine tre kommentarer understreker nettopp det jeg skrev om i min kommentar. Når det gjelder min egen tro, så har jeg innbilt meg at både Gud og undertegnede har vært noen lunde fornøyd med tingenes tilstand i noen tiår. Jeg opplever at jeg har døra i sikte, Staven. Men da er det viktig å ikke la seg affisere av de som måtte påstå noe annet. Den viktigste måten å nå sine mål på er å ha tro på det selv og sine valg, og i dette tilfellet ved å ha tro på Gud, og ikke la seg affisere av at noen fradømmer en denne troen.

Kommentar #8

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

100 % enig med Danielsen

Publisert over 9 år siden

Det viktige er å finne SIN tro på Gud og Jesus Kristus...søk Eders sannheder selv! :) eller noe sånt..

Jeg har selv vært ute noen ganger på ville veier, men inne i meg vet jeg at nøkkelen til Gud er Jesus......det har fulgt meg hele tiden, selv om jeg ikke lenger følger den lutheranske vei.

 

Kommentar #9

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Feil

Publisert over 9 år siden

Det viktige er IKKE å finne SIN tro på Gud. Det viktige er ikke om du mener du kjenner Han, men om Han mener han kjenner deg. Altså er det viktig å finne den rette tro.

Selvsagt skal man være klar over at man ikke skal dømme osv, men det må ikke bli slik at man blir latterliggjort her inne fordi at man prøver å advare. Særlig ikke når man viser til Bibelen.

Kommentar #10

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Jesus er vegen sannheten og livet

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Jeg har selv vært ute noen ganger på ville veier, men inne i meg vet jeg at nøkkelen til Gud er Jesus......det har fulgt meg hele tiden, selv om jeg ikke lenger følger den lutheranske vei.

Det er baren en veg til frelse og det er vege om Jesus Kristus.

Det er ikke noen din veg og min veg og andres veger til det evige liv, men bare en veg, Jesus er vegen sannheten og livet ingen kommer til faderen uten ved meg, sier Jesus!

Det står heller ikke noen plass i bibelen at hvert enkelt menneske blir salig i sin tro!

Kommentar #11

Olav Brennsæter

5 innlegg  16 kommentarer

90% uenig med de fleste

Publisert over 9 år siden

Noen sitater...

Arne: ...ikke urimelig å tro flere ville finne veien, uforstyrret og helt på egenhånd. (Eller kan de kanskje ikke påkalle en de ikke har hørt om?)

Hans: ...berge sitt liv er hva organisert religion egentlig handler om! (Eller er vi døde med Kristus?)

Sten Andre: ...søk Eders sannheder selv! (Eller er sannheten åpenbart i og med Kristus?)

Jeg synes ikke at dette var noe godt innlegg i utgangspunktet, men når jeg ser kommentarene har jeg vanskelig for å ikke sympatisere littegranne med Rune Staven. Det kan se ut som om han faktisk prøver å ta bibelen på alvor. Disse sitatene tyder på at dere derimot ikke stusser det minste med å komme med direkte bibelstridige påstander. Jeg kan gjerne lage en liste med bibelsteder som gjør disse holdningene problematiske.

Det er en ærlig sak å ikke tro på bibelen. Men det er meningsløst å innvende disse tingene mot en som åpenbart gjør det. Dere må først forklare hvordan i alle dager man kan lage en kristendom uten bibel, før dere kommer med bibelstridige utsagn av dette slaget.

Kommentar #12

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Det kalles å tenke sjæl

Publisert over 9 år siden

og ikke bare tro på etablerte sannheter, for eksempel menneskeskapte "sannheter" som tre-enigheten.........

Og ja, man finner mange henvisninger til tre-enigheten i Bibelen, men det gjør man også til unitarisk tro eller modalistisk tro!

Hvis man for eksempel tror på Jesus som Gud, men i èn, kommer man da til helvete?

Det er modalistisk tro, sabellliansk tro, som for meg som tror på EN Gud, Bibelens Gud, er mest fornuftig, når det gjelder å tro på Jesus som Gud.....Og ikke bare Guds Sønn eller DHÅ.

Kommentar #13

Olav Brennsæter

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er det vel ingen som har sagt at man gjør?

Men jeg mener altså at det er stor forskjell på å søke sine egne sannheter, og å søke bibelens sannhet. Og jeg vil aller helst drive med det siste. (Og når det gjelder treenighetslæren er det en diskusjon som ligger litt på siden av temaet her, men så vidt jeg kan skjønne innebærer den jo nettopp at det er én Gud, slik du sier...)

Kommentar #14

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Å kjenne deg selv er hva livet handler om

Publisert over 9 år siden
Olav Brennsæter. Gå til den siterte teksten.

Hans: ...berge sitt liv er hva organisert religion egentlig handler om! (Eller er vi døde med Kristus?)

Hei Olav,

om du går deg vill i skogen så kan du enten få panikk og løpe rundt mellom trærne, eller du kan stå rolig et øyeblikk, roe deg litt ned, ta noen langsomme åndedrag og forsøke å orientere deg. Er man rolig og fattet er det lettere å se veien videre og orientere seg i terrenget.

Det som kalles frelse er ingenting verdt uten dette indre hos mottakeren. Har vi ikke kontakt med den spirituelle agapekjærligheten i oss, har vi heller ikke kontakt med det som på kristent språk kalles kalles Den hellige ånd. Da må det være en annen suggererende kraft i sving.

Hovedpersonen i den kristne tro advarer mot dyrkelsen av ham selv og vil ikke ha ære av mennesker. Rett og slett fordi han er klok nok til å vite at det ikke er ham som person budskapet egentlig handler om, men gjenkjennelsen i dem selv av den karakteren han presenterer for dem.

Kommentar #15

Olav Brennsæter

5 innlegg  16 kommentarer

Hva da?

Publisert over 9 år siden

Jeg kommer ikke med en gang på hvor jeg leser at Kristus advarte mot å dyrke ham. Jeg husker derimot at det fortelles om at disiplene tilbad ham, hvorpå Han selv ikke irettesetter dem, men sier "Meg er gitt all makt i himmel og på jord...".

Jeg er for å være rolig og fattet, og se meg rundt etter det jeg kan lære noe av. Men jeg vil ikke se innover i meg selv, men mot Kristus. Å holde blikket festet på Kristus er riktig ifølge bibelen. Det er bare hos ham vi kan få det nye livet. Å kikke innover i oss selv, har ingenting for seg. - Det er ikke én som er god. - Vi fór alle vill. Etc...

Kommentar #16

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Tre-enigheten

Publisert over 9 år siden

sier jo på en måte at Jesus er tre "personer" eller tre aspekter av Gud, mens modalismen eller Sabellius (og Swedenborg) sier at Jesus er alle disse "personer" eller aspekter samlet i ett, eller EN, i Herren Jesus Kristus...dette kan ihvertfall jeg godta, siden jeg tror på EN Gud, som unitar.

 

Men enig i at dette blir en litt annen diskusjon.

 

Kommentar #17

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Den klassiske unitarismen

Publisert over 9 år siden

går ut på at man ikke skal dyrke Jesus, men Gud, Faderen....

Den sier også at man skal se på Jesus som kun Guds sønn, mens Den Hellige Ånd er Guds (Faderens) gode kraft her på jorden.

Om jeg er enig i den klassiske bibelske unitarismen, vel det er også en annen sak.

Kommentar #18

Olav Brennsæter

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Bibelen, derimot, er full av Jesusdyrkelse...

Kommentar #19

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ja, og det er derfor

Publisert over 9 år siden

jeg lurer på hvorfor det f eks er galt å følge modalismens tilnærming til Gud?

Jeg skjønner ikke hvordan det er mer galt, enn å følge den trinitare tilnærmelsen til Gud.

Nå er jeg langt ifra noen teolog eller Bibel-ekspert for den saks skyld, men jeg har lest de aktuelle vers som gjelder kristologien og Jesu guddom, men fortsatt så sliter jeg med å svelge den der tre-enigheten........men så er jeg jo da, kanskje en vanskelig type også :-)

Hvis man tror på Jesus som Faderen, Guds Sønn og Den Hellige Ånd, men i ett aspekt, og ikke tre....ja, da kommer vel man allikevel til helvete, på Keiser Konstantins ordre?

Kommentar #20

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Dine tre kommentarer understreker nettopp det jeg skrev om i min kommentar. Når det gjelder min egen tro, så har jeg innbilt meg at både Gud og undertegnede har vært noen lunde fornøyd med tingenes tilstand i noen tiår. Jeg opplever at jeg har døra i sikte, Staven. Men da er det viktig å ikke la seg affisere av de som måtte påstå noe annet. Den viktigste måten å nå sine mål på er å ha tro på det selv og sine valg, og i dette tilfellet ved å ha tro på Gud, og ikke la seg affisere av at noen fradømmer en denne troen.

Hei Arne

 

 

Hvis du føler deg så sikker på døren. hvorfor angriper du meg da ? Hvis du mener jeg skriver noe som ikke stemmer med Guds ord. hvorfor er din stemme taust da? Hvis du er for sannheten hvorfor advarer du mot meg da. Da er du både i mot Jesus som er sannhet og Paulus som taler om dette evnet. Du har ikke kommet med noe komkret Arne. hvordan kan jeg ta deg seriøst. du sier Gud er fornøyd med deg. Har du et åndelig termometer som sier dette.? Hvis du er så sikker i din sak at du går på sannhetens vei å burde du si Amen til dette Innlegget.

Tar du utfordringen eller er det bare ord du kommer med.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #21

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans Rytterbakken. Gå til den siterte teksten.

Vi leser selv i skriften som sauegjeteren som lette etter den ene sauen og forlot de 99 andre. Tror du den som elsker oss, gir oss opp?

Med andre ord er det opprinnelige evangeliet snudd på hodet i troen på at

Hei Hans

 

 

DET HOLDER IKKE Å KOMME MED MANGE FINE ORD I KJÆRLIGHET HVIS DU IKKE FØRER SANNHET MED DET DU KOMMER MED.

Evangeliet har bare en sannhet Kristi sanne lære. Men mange tåler ikke lengere den sunne lære, det begynner å skille seg ut no.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #22

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Olav Brennsæter. Gå til den siterte teksten.

"Meg er gitt all makt i himmel og på jord...".

Det finnes et "jeg" hos alle mennesker. Det som kalles ego innen latin. Dette subjektet "jeg" henspeiler på en oppfattelse av individualitet, slik at "jeg" er noe annet enn for eksempel "deg" eller "de andre". I virkeligheten er dette et tankekonsept som er nødvendig for å kunne forholde seg som et individ i samfunn med det som er rundt.

Mister mennesket sitt "jeg" konsept, er det ille ute. Det finnes schizofrene som sliter med dette. Men nok om det.

"Jeg" er et konsept. Og personligheten er bygget opp av tanker og følelser omkring tidligere erfaringer. Alt dette gjør at vi alle har hver vår historie, tanker og følelser...personligheter.

Men finnes det en større bevissthet som ikke er et menneske?

Hva gjør deg så sikker på at "Meg" er det konkrete mennesket Jesus og ikke den samme "Meg" som også finnes i hans tilhørere av spirituell art? Ja, hva om det ikke er en skikkelse med et utseende i det hele tatt? Hva om denne  "Meg" også er den samme "Meg" som er den ene i dem alle, både Jesus og tilhørerne, da er det kun èn av dem. Under deres individuelle oppfatninger.

Det skal ikke mere til enn å meditere en stund for å komme i kontakt med andre bevissthetsnivåer i deg selv hvor "jeg" ikke nødvendigvis er det samme "jeg" i våken aktiv tilstand. Hva er for eksempel "jeg" i en drøm kontra "jeg" i hverdagen?

Så hva er "Meg"?

Jesus peker hele tiden på det han kaller "Far" og søker ikke sin egen ære.

Joh 5.41. "Ære fra mennesker vil jeg ikke ha. Men jeg kjenner dere og vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere. Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?"

Kommentar #23

Olav Brennsæter

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg er redd Konstantin ikke har allverdens han skulle ha sagt der. Men det er visst en viss Jesus som vil opptre som dommer.

Jeg er ikke helt sikker på hva du mener med aspekt i denne sammenhengen.

Men jeg kan prøve å forklare treenigheten slik jeg har forstått den. Nemlig at Gud, som er én Gud, er både opphavet (Faderen) og det som fødes, Ordet (Sønnen). Både den personen som er opphav, og den som blir til som en konsekvens er i Gud, og begge er evige. Og de elsker hverandre, noe som gjør at "Gud er kjærlighet" gir mening. Dessuten er forholdet deres, "the familiy spirit", også en person. Og gjennom Ånden blir også vi invitert til å bli med i denne evige, hellige "familien" som er én Gud.

Problemet er vel at vi er vant med at hvert vesen er én person. Men bibelen går langt i å utfordre denne tankegangen i retning av at Gud, som likevel er én, framstilles som tre personer som står i bestemte forhold til hverandre.

Kommentar #24

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er jo fritt fram for alle å lese Runes innlegg og kommentarer.  Nå har ikke jeg lest alle innleggene og kommentarene til Rune, men en del.

Såvidt jeg kan se er skriveriene til Rune klassisk kristendom stort sett.  Tror det er bedre konkret å debattere med Rune om han viker fra "veien".  Det har jeg selv gjort.

Men mange av kommentarene hans blir for lange for meg. 

Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei

 

 

Finne sin tro ?, merkelig måte å svare på . Sannheten finner du kun hos Jesus Kristus. og den eneste veien som fører oss igjennom den trange døren er Jesus. finnes ingen annen vei inn igjennom den trange dør. Det å leve i sannheten er hardt for man må jobbe på denne veien frelsen må man jobbe på. for mange skal ikke greie å komme innigjennom den trange porten. Jesus sier våk. og bær frukt som svarer til omvendelsen.em falsk omvendelse bærer ingen frukt, og da kan oljen renne ut og livet bli dødt. en død tro.

 

 

 

MVH

Rune

Kommentar #26

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ja, Olav

Publisert over 9 år siden

jeg klarer nesten ikke selv å se forskjellen mellom trinitarisme og modalisme....

Kommentar #27

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Olav Brennsæter. Gå til den siterte teksten.

Problemet er vel at vi er vant med at hvert vesen er én person.

Denne gordiske knuten er det vel ingen som har greid å knyte opp tidligere.  Så du er modig som prøver deg.  Hvem vet - men Guds allmakt er kjærlighet.

Kommentar #28

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det er jo fritt fram for alle å lese Runes innlegg og kommentarer.

Hei Bjørn Erik

 

 

Jeg hang ikke med

 

sitat Bjørn erik

Såvidt jeg kan se er skriveriene til Rune klassisk kristendom stort sett. Tror det er bedre konkret å debattere med Rune om han viker fra "veien". Det har jeg selv gjort

 

Kan du utype dette litt grundigere;)

 

MVH

Rune

 

 

Kommentar #29

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Rune

Publisert over 9 år siden

jeg vet at veien og sannheten er Jesus....

Men mitt poeng var forskjellen, hvis der er noe stor forskjell, mellom Tre-enigheten og Modalismen.

Vi har jo for eksempel Nardus-menighetene og noen andre pinsemenigheter her til lands, som følger modalismens tilnærming....og de er jo utstøtt av det gode (pinse) selskap.

 

Kommentar #30

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Hva om det finnes noe bedre?

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Evangeliet har bare en sannhet Kristi sanne lære. Men mange tåler ikke lengere den sunne lære, det begynner å skille seg ut no.

Hei igjen Rune,

hva jeg gjør her er å stille spørsmål ved selve læren og ved Skaperens allmakt. Premisset jeg legger til grunn er at Skaperen er god.

Så jeg vil utfordre og teste dette!
Ja, jeg vil spørre Skaperen: "Om det er så at du sitter der oppe og er oppgitt og sint over oss: Hva gjør du for at sluttresultatet blir slik du selv ønsker?"

For hvis det er èn eneste sjanse basert på en konkret person som ikke alle på Jorden har hørt om engang, og milliarder av mennesker ikke tror riktig, da har jo Skaperen mislykkes i sitt mål!

Å måtte gi opp en sjel er faktisk å mislykkes dersom målet er å frelse den før eller siden.

For er ikke det egentlig målet å frelse ALLE? Eller tar jeg feil?
Eller er målet å pine de fleste og frelse noen?

Jeg forsøker å se dette fra Skaperens eget ståsted. Logisk.

Men det kan godt hende at du har helt rett i at Skaperen ikke er god, men snarere likegyldig til hvordan det går med oss? Fullt mulig du har rett!

Men da er det kun en maktdemonstrasjon med krav om adlydelse eller helvetesstraff.

Så spørsmålet er heller om du tror Skaperen er god eller om det ikke spiller noen rolle hva som er godhet, bare det står i Bibelen?

Minner meg litt om de som spiller musikkstykker blindt etter noter uten å lytte til om musikken faktisk er vakker eller ikke.

Kommentar #31

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Kan du utype dette litt grundigere;)

Ikke mer enn at jeg har skrevet en kommentar til det du skriver om jeg mener du tar feil eller vektlegger feil.  Ingen alvorlige feil med andre ord.  Du holder deg alltid til Bibelens ord etter mitt syn.

Forøvrig har jeg ingen innsigelser, bortsett fra at innleggene dine av og til kan bli for lange.

Ønsker deg alt godt og fortsett å skrive innlegg og kommentarer for all del.

Guds fred Rune!

Kommentar #32

Olav Brennsæter

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans Rytterbakken. Gå til den siterte teksten.

da har jo Skaperen mislykkes i sitt mål!

Å gå ut fra at en allmektig, god skaper alltid får det slik han vil i alle isolerte saker, innebærer vel også at det ikke finnes noen form for fri vilje?

Kommentar #33

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans Rytterbakken. Gå til den siterte teksten.

For hvis det er èn eneste sjanse basert på en konkret person som ikke alle på Jorden har

Hva vet du Hans som ikke vi andre vet.  Hadde vært fint med en konkretisering.  Skaperen mislykkes? 

Kommentar #34

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jesus sier at jeg er Veien Sannheten og Livet ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det er den eneste veien om fører til den rette døren inn til Himmelen. Jesus sier det finnes to dører Den ene døren fører til fortapelsen som er helvete. den andre døren fører til livet som er Himmelen. den døren som fører til fortapelsen er bred, den er lett å gå på, for man kjenner ingen syndighet i seg man kjenner man kan gjøre hva man vil. for nåden er stor.

uten at jeg vil diskutere med deg vil jeg bare komme med noen sannheter som du glemmer. For det første så er det ikke sant at folk flest ikke kjenner syndighet de aller fleste kjenner når de gjør noe galt.. Og en annen ting er folk flest går ikke rundt og gjør som de vil.

men på seg selv kjenner man andre og jeg tror du må tenke over aat du rett og slett mangler kompetanse på forståelsen av hvordan folk flest er. Den gruppen du omtaler er rett og slett psykopater. og det er ikke folk flest.

og selv hedninger kjenner når de gjør galt folk vet da forskjell på rett og galt. De aller fleste lever orntlig og greit og et fredelig liv. Det er ret tog slett ikke slik at det er det vanlige at folk gjør som de vil.

Men helt klart har man psykopater og slike gerninger. Tenker på massemorderen som nyss var program på tv om som drepte 60 kvinner på ca 4 år. levde bare slik og gikk rundt og drepte folk. Men hallo hvor mange er slik.

og så er det kåte mannfolk som bare driver og voldtar kvinner på gata etter egen lyst og begær driter i at dem skader dem kanskje for livet. Men hvor mange er slik.

Staven burde kanskje  heller tenke på å bli prekestav i  fengsler.

Og blant de få psykopater som går rundt fritt og gjør som de vil.(noe folk flest ikke gjør) og normale folk har følelser og vet når de gjør noe galt. men som sagt på seg selv kjenner man andre og tror nok i mange av dine egne innlegg så burde du tenker over at folk flest neppe er som du har vært.

Veldig mange psykopater søke seg mot maktstillinger i sammfunnet. Tør du ta veien innom dem med prekestaven din? blant annet finner man de værste psykopater på barnevernet. Der er nok av dem som handler psykopatisk og uten empati og medføllese for andre. 

Du har jo og vært verdidebats dømmer du dømmer folk fortapt stadig vekk. Noe du ikke har noen makt til. Og kanskje du bør tenke over om du kan at det er rene fæleste person angrep som i historien har vært på verdidebatt.Dine dommer til fortapelse av folk. Tenk over deg selv du staven.

Kommentar #35

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Ikke fri vilje, bare din sanne

Publisert over 9 år siden
Olav Brennsæter. Gå til den siterte teksten.

vel også at det ikke finnes noen form for fri vilje?

Ikke fri vilje slik du tror. Fri vilje er en illusjon.

Spør heller hva som er viljen til "Meg" i deg selv? Den som er den enes vilje i dem alle.

Som igjen er din sanne vilje og vår sanne vilje.

Derav sam-vit

Kommentar #36

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Tank for sist Arild:-)

Publisert over 9 år siden
Kommentar #37

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jeg tar meg ihvertfall ikke nær :)

Publisert over 9 år siden

siden verken Staven eller Lande er profeter eller Gud i virkelig forstand....

Men selv jeg ser jo deres poenger mange ganger...

Jeg synes man ikke skal kneble noen religiøse meninger her på VD, for i forhold til rase-debatter eller meninger, ja så kan DE være mye verre.

Kommentar #38

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans Rytterbakken. Gå til den siterte teksten.

Ikke fri vilje slik du tror. Fri vilje er en illusjon.

Jeg forstår ikke hva di skriver om.  Men det ovennevnte du skriver er tull.

Kommentar #39

Olav Brennsæter

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det er veldig krevende å prøve å få tak i hva du egentlig mener.

Men dette ser ut som en ansvarsfraskrivelse uten bibelsk bunn. Hvis det hadde vært rett, ser jeg ikke bort fra at en god og allmektig gud nødvendigvis måtte fått hver minste ting som han ville. Jeg tror at mennesker er ansvarlige for det de gjør.

Kommentar #40

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Å måtte drepe eller torturere sine elskede barn er en stor ulykke

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hva vet du Hans som ikke vi andre vet.

Hei Bjørn Erik,

har du barn selv, og disse ble voksne og de endte opp som prostiturert, kriminelle og narkomane...hvordan ville det føles?

Det jeg snakker om er foreldre som følger opp sine barn og ønsker at de skal få et godt liv. Kjører dem på trening, er tilstede sammen med dem og hjelper dem med lekser om det trengs. Samtidig som de år frihet til å leve sitt eget liv og ta sine egne valg.

Det finnes også fedre som har barn med handicap og psykisk utviklingshemming, eller som har ei kone med ME som ikke klarer å gjøre noe.

Poenget mitt er hva man gjør for de man er glad i. Hvor langt man er villig til å hjelpe dem der det trengs. Det å aldri gi dem opp.

Å gi opp er det siste jeg venter fra en som har alle muligheter.

Å slakte ned sine barn eller sende dem i evig vedvarende pine må jo være en stor ulykke for en skaper som ønsker at alle har det bra. Et helt unødvendig sluttresultat for en som kan skape alt om på 1-2-3, spør du meg.

Kommentar #41

Olav Brennsæter

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg begynner å forstå hvor du vil hen, Hans.

Ettersom du tror at vi egentlig ikke har noen vilje og er ansvarlig for egne valg, så må vi nødvendigvis bli frelst?

Men jeg tror at vi kan snu oss bort fra skaperen. Og dersom vi ikke ønsker å bli frelst, så blir vi det heller aldri.

Og jeg tror stadig at bibelen er enig...

Kommentar #42

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Den ene i alt

Publisert over 9 år siden
Olav Brennsæter. Gå til den siterte teksten.

Det er veldig krevende å prøve å få tak i hva du egentlig mener.

Det er fordi jeg snakker om det spirituelle (kalt "Gud") i mennesket.
Èn eneste spirituell tilsteværelse i alt liv, fordi all energi henger sammen og er ett.
At mennesket og det som kalles "Gud" er to sider av samme ene.

Husk at Jesus var en-båren, ikke eneste

Kommentar #43

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Å være sann mot deg selv er å være sann mot Skaperen

Publisert over 9 år siden
Olav Brennsæter. Gå til den siterte teksten.

Ettersom du tror at vi egentlig ikke har noen vilje og er ansvarlig for egne valg, så må vi nødvendigvis bli frelst?

Men jeg tror at vi kan snu oss bort fra skaperen. Og dersom vi ikke ønsker å bli frelst, så blir vi det heller aldri.

Det interessante er egentlig ikke om du vil snu deg vekk fra Bibelen eller fra en imaginær skapning oppe i luften som du kaller "Gud". Men om du har snudd deg vekk fra ditt sanne Selv eller ikke?

Lever du i pakt med ditt sanne indre menneske (for å bruke det uttrykket), lever du i pakt med Skaperen i deg, dermed også i oss alle.

Du er en grein på et tre, og stammen i deg er stammen i oss alle.

Spirituelt er det kun èn, men det er mange legemer i det samme energifeltet.

Kommentar #44

Olav Brennsæter

5 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Og dermed var denne diskusjonen over for min del. Jeg deler ikke dine oppfatninger, ettersom jeg ikke er panteist, men kristen. (Og med det mener jeg en som tror på Jesus som min frelser, slik det fortelles i bibelen.) Det blir litt søkt å prøve å bli enige om hvorvidt vi har fri vilje eller andre teologiske spørsmål, når vi ikke representerer samme religion engang. Jeg mener bibelen er autoritativ i kraft av å være Guds åpenbaring til mennesket, du mener tydeligvis at det er overflødig ettersom Gud er menneskene, mer eller mindre. Om vi skal diskutere noe må det bli panteisme og teisme som sådan. Ikke om mennesket har fri vilje. Da må vi først bli enige om forutsetningene.

Kommentar #45

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jeg datt også ut litt her

Publisert over 9 år siden

av Rytterbakkens kommentarer......kanskje han kunne forklare HVILKEN tro han har? Men bare hvis han vil selvfølgelig...

Hvis jeg melder meg ut, så er det pga debattens eventuelle lengde.....og jeg aner at denne diskusjonen kan bli lang...

Kommentar #46

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

vilje

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår ikke hva di skriver om

Fri vilje finnes kun innenfor rammene som er gitt av den høyere viljen, og er således ikke fri.

Jeg skal gi deg en lignelse som jeg skrev her inne tidligere:

Om du tar en fugleunge og holder i hånden, så vet du at dine sterke hender lett kan klemme ihjel den lille fuglen. Det er en lett sak for den som er sterk å drepe fugleungen.

Men så ser du på den lille fugleungen og du tenker "jeg liker deg og jeg vil la deg leve"

Så med ett blir dine sterke hender til beskyttelse for fugleungen.

Dine hender er nå fuglens bevegelsesrom. Det som kalles "fuglens frie vilje". Innenfor dette feltet som du har bestemt, lever den nå sitt liv og kan gjøre "hva den vil". 

Det er din vilje at den får leve, og din vilje om du dreper den.
Din vilje om du vil gjøre rommet i hendene trangere for den, og din vilje om du vil gjøre rommet større for den. Din vilje om hvilke omstendigheter, makt og muligheter den får i sitt liv.

Kommentar #47

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans Rytterbakken. Gå til den siterte teksten.

Joh 5.41. "Ære fra mennesker vil jeg ikke ha.

Jeg er redd du har misforstått det bibelstedet du siterer.

Jesus søkte ikke ære fra mennesker. Han motsto fristelsene til å la seg opphøye, men fornedret seg selv til døden på korset for vår skyld.

Derfor tilber vi Ham! Derfor opphøyer vi Jesu navn og ærer Ham!

Joh 1:1- I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Joh 1:14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Joh 10:30  Jeg og Faderen er ett.

Joh 5:23 ...for at alle skal ære Sønnen slik som de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.

Mvh Ragnhild

Kommentar #48

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Rent vås av Rune!

Publisert over 9 år siden

I innlegg her -  http://www.verdidebatt.no/debatt/post274588.zrm - hevder Rune at det er jeg som skriver, når det er min kone som skriver.

Jeg må bare påpeke at det er feil. Min kone har skrevet i denne debatten. Jeg har ikke brukt hennes navn for å skrive her. Hvorfor skulle jeg gjøre noe slikt?

Det er ikke første gangen Rune kommer med slikt vås. I en annen debatt her på Verdidebatt gjorde han det samme. Hva som er meningen med å hevde slikt, er uforståelig for meg. Kanskje er det en måte å demonstrere sin innbilte store evne til å avsløre andre? Eller er det en bevisst måte å ødelegge debatten? En ting er sikkert: En verre forstå-seg-påer og bedreviter har jeg sjeldent møtt i de ca 15 årene jeg har debattert på nett. Verstingene kan nærmest telles på en hånd, og han virker være blant dem. Debatt etter debatt ødelegges med å tillegge andre mennesker alt mulig. Denne uredeligge diskusjonsteknikken går hånd i hånd med ord om sannheten, som selvsagt er det han står for. Underlig!

Rune har selv gått offentlig ut med at han tidligere har levt et liv som mildt sagt ikke krever selvkritikk. Kanskje han skulle oppdage at i det livet han nå lever så har litt av denne nissen fulgt med på lasset.

Bibelen skriver også om selvkritikk. Grunnet mangelen på dette, i en bestemt situasjon, så sier Paulus at det var mange syke blant korinterne. De "dømte" ikke seg selv.

Jeg tror ikke Gud aksepterer at man kverulerer og er bedreviter, langt på vei, i sannhetens og den rette troens navn.

Kommentar #49

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Såvidt jeg kan se er skriveriene til Rune klassisk kristendom stort sett.

Enig med deg!

Innlegget var i alle fall ikke fordømmelse mot noen bestemt. Rune bruker Guds Ord, men av og til blir debattene etterpå litt trasige synes jeg.

Det ene ordet tar det andre, og det blir etter hvert trist lesning.

Kommentar #50

Hans Rytterbakken

3 innlegg  518 kommentarer

Alle veier fører til Rom, noen korte og noen lange

Publisert over 9 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

kanskje han kunne forklare HVILKEN tro han har? Men bare hvis han vil selvfølgelig...

Hei Sten Andre,

skal ikke gjøre denne diskusjonen for lang. Temaet er hvilken dør som fører til himmelen.
Jeg har ikke satt meg selv inn i et spesifikt livssyn, men er nok det som kalles panteist.

I tradisjonell kristen forstand handler det om Jesu soningsoffer og at han dermed er "sannheten, veien og livet", slik at de som tror på ham og bekjenner seg som kristne kommer til målet.

De fleste tolker dette som at mennesket og personen Jesus er denne "veien, sannheten og livet". Selv sier han at han "gjør det han ser Far gjør", altså karakteren.

Jeg tror ikke på soningsofferet i den forstand at å la seg drepes av romerne er en betingelse for folks frelse eller for dem å ha kontakt med det som i kristen terminologi kalles "Gud". Fordi frelse for meg handler om gjenopprettelse av menneskets indre kontakt med sitt indre Selv. Jesus døde ikke for menneskenes synder, men for å være en åndelig mester.

I mine øyne fører alle veier til Rom. Men noen veier er lange og krevende, mens andre er kortere og raskere.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere