Leif Halvard Silli

69

Behring Breiviks duell med Thomas Hylland Eriksen

Hylland Eriksen er viktig for Breivik. Men kor viktig er Breivik for Eriksen? Iallfall so viktig at Eriksen vil ha ein tilrekneleg Breivik! Men når muslimar kan kjenna på skuldkjensle etter 22. juli, burde ikkje òg sosialantropologar kjenna etter?

Publisert: 29. apr 2012

At Siv Jensen i fjor ikkje lenger kunne «bruke de samme ordene som før», tolka eg mellom annat som eit uttrykk for at ho innsåg at attentatet kunne vera ein utilsikta verknad av at ein — sjuk — person hadde mistolka det ho hadde sagt om islam.

Men Siv Jensen er ikkje sitert i manifestet. Det er derimot Thomas Hylland Eriksen,  under punkt 2.98, i ein artikkel med tittelen «Are all European men weak minded cowards or are they just brainwashed?»:

 • “Our (the Marxist elites of Europe) most important task ahead is to deconstruct the majority, and we must deconstruct them so thoroughly that they will never be able to call themselves the majority again”. 

Den «forklårande» parentesen er ikkje med i originalen frå 2008:

 • «- Den viktigste hvite flekken består nå i å dekonstruere majoriteten og gjøre det grundig slik at den aldri kan kalles majoritet lenger»

Breivik drog ogso fram sitatet i innleiingsføredraget sitt i rettssaka:

 • ‹- Det han mente da han sa dette, var det følgende: «Vi skal dekonstruere den norske etniske gruppe, så de aldri kan kalle seg majoritet igjen», sa Breivik.›

I BT gjekk Hylland Eriksen i rette med Breivik — som om Breivik var ein tilrekneleg person — og sa: «Hadde han giddet å lese hele intervjuet, hadde han uansett forstått at dette var uskyldige greier». I same BT-intervju lyfter han Breivik opp på ein pidestall ved å seia at dei to «er jo genuint ideologiske motstandere». Men Hylland Eriksen passar ogso på å seia at den genuint ideologiske motstandaren hans «er jo en uutdannet mann, så det er mye han ikke vet». Litt på same måte som Lars Gule her på Verdidebatt, gjer Hylland Eriksen seg til riddar for «skikkelige kunnskaper». 

Thomas Hylland Eriksen sa til BT at sitatet hans «har gått på rundgang i alle høyreekstreme miljøer i Europa». Truleg byrja denne rundgangen den 10. desember 2008, då akademikaren Fjordman la ut «On Deconstructing the Majority: Nothing To Do With Islam? Really?»

Attende til punkt 2.98: Då eg byrja å skriva denne artikkelen, la eg snøggt merke til at det rett før og rett etter 2.98 — i punkt 2.97 og 2.99 — stod to Fjordman-tekster. Difor trudde eg fyrst at 2.98 måtte vera endå ei Fjordman-tekst. Ein annan ting som kunne tala for det same var at nokre andre Hylland Eriksen-utsegner er refererte i endå to andre Fjordman-artiklar i manifestet. Dette gjeld punkt 2.63 (opphaveleg blogga i 2006) og punkt 2.84 (opphavleg blogga i 2008).

 • Litt bakgrunnsinfo om dei to sistnemnde artiklane: I artikkelen frå 2006, syner Fjordman — med hjelp av ein (daud) lenk til Document.no (truleg er det artikkelen «Farvel Hoa og hva mer?») til det han kallar ein klasj mellom Anfindsen-brørne og Thomas Hylland Eriksen. Medan han i artikkelen frå 2008 har ambulansesjåfør-saka (Erik Schjenken og Ali Farah m.fl) som sak. I begge artiklane, når det gjeld Hylland Eriksen, er det mellom anna Nidarosdomen som nasjonalsymbol som er tema — jamfør dagens debatt, ogso etter 22. juli, om det skal vera eit fleirreligiøst senter på Stiklestad.

Dei som i fjor sommar tok til å analysera manifestet, slo raskt fast at at 2.98 truleg var Breiviks eigen tekst. Og etter å ha saumfare Breivik-innlegga på Document.no,  kom eg òg fram til at det berre var å slå fast at Document.no-kommentaren med tidsstempelet «2009-12-30 07:14:01» temmeleg nøye tilsvarar punkt 2.98 i manifestet.  Document.no-kommentaren har, i tillegg til Hylland Eriksen-sitatet i norsk original, minst to andre samanfall med 2.98 i manifestet:

 1. Det fyrste samanfallet er ein påstand om at ein, etter Andre verdskrigen — dvs i Den kalde krigen — var for lite strenge med marxistane, slik at det dei står for deira fekk lov å  spreia seg et cetera. I begge tekstene kjem dette nokso rett før Hylland Eriksen-sitatet. I manifestet snakkar han om at kvar einaste marxist skulle vore «executed». På Document.no klagar han i staden på at dei fekk lov å «herje fritt» og å «praktisere fritt».

  Den siste setningen i Document.no-innlegget ragar fram som ganske makaber, når me veit kva som kom. Det er nærliggjande at han ogso her tenkte i same banar m.o.t. eksekvering. Ein kan heller ikkje lata vera å leggja merke til koss han i andre setning byrjar med «jeg» men avsluttar med «vi» — det er som om Knights Templar-justitiaren piplar fram:

  }}
       Men vi lærer vel så lenge vi lever. Jeg tviler på at et fremtidig
       patriotisk regime vil gjøre denne feilen en gang til, hvis vi da
       klarer å redde Vesten før det er for sent...:-)
  }}

   
 2. Det andre samanfallet er at Hylland Eriksen-sitatet, både i Document.no-innlegget og i manifestet-artikkelen, vert stempla som «hate-speech». Og begge stader kjem påstanden rett etter sitatet. 

Konklusjon om forfattaren bak 2.98: Teksta i 2.98 er nok i stor grad Breiviks eigen tekst. Dette gjeld ikkje minst det han seier om «hate-speech» og det han seier om «eksekvering» av marxistar. Samstundes meiner eg at Fjordman-teksta frå 10. desember 2008 dannar eit slags utangspunkt for 2.98. Breivik har gjort dette til sin eigen tekst.

 • PS: Men i tillegg til dei sprø — med dødsalvorlege! — tillegga Breivik tok med, kan det òg liggja eit slags literært motiv til grunn: For Fjordman tykkjest å ha det litt med å mala på den same kverna heile tida. Soleis, når det gjeld Fjordman-uttrykket «Nothing to do with Islam? Really?», so står det heile to gonger i manifestet — i to ulike blogginnlegg. Men dersom Breivik ikkje ogso hadde fjerna det frå 2.98, so hadde det stått ikkje berre to men tri gonger.

Slåande samansurring av ord og uttrykk: Ein ting som slær ein, når ein les manifestet og Document.no-kommentarane hans, er koss Breivik heile tida dreg lenker mellom ord og uttrykk. Eitt slikt døme er det ovanfor nemnde innlegget i Document.no, der han skriv fylgjande — og legg serleg merke til det eg har utheva:

 • I et samfunn hvor marxistekstremister som Thomas Hylland Eriksen blir tillatt å praktisere fritt innenfor rammene av politisk korrekthet vil andre mer moderate humanister/kulturmarxister (ekstremister), som Mads Gilbert og Erik Fosse fremstå som frigjørngshelter (Nazistene (Jødene) skal knuses akkurat som Nazi-Tyskland).

Med andre ord: Her har «nazistene» vorte til «jødene» — men i positiv tyding: Dei er offer. På den eine sida strittar dei delane av manifestet der nazisme vert klassifisert som ein hat-ideologi — som ein justitiar difor må ta avstand frå — imot denne positive vektiga av nazismen. På den andre sida står t.d. youtube-videoen, som byggjer opp under eit positivt syn på nazismen. {{Tillegg: Det er mogeleg eg forvanskar her — han meiner gjerne berre å karakterisera kva slag haldning dei som er kritiske til Israel har/hadde — at dei såg på jødane som nazistar. Ein slags ironi.}}

 • På meg verkar det heile som ei merkeleg form for dualisme, og det er her verd å merkja seg ei anna Breivik-utsegn på Document.no, der han seier at at «alle hat-ideologier må behandlers likt». Der kan det sjå ut som om han tenkjer på ein slags negativ likskap: Sidan den forferdelege og drepande (i Breiviks hovud) ideologien islam er tillaten, so må òg ideologien nazisme vera tillaten. (Eg fær koma attende til denne intrikate tankegongen i eit seinare innlegg.)

Men når det gjeld denne fortettinga — denne samanblandinga av ord og uttrykk som ofte står nokso fjernt frå einannan, so er det slik gjenom heile manifeset: Det er fullt av skråstrek og parentesar som skal få fram at ord og uttrykk flyt over i einannan. Dermed, når han i 2.98 snakkar om å eksekvera marxistar, kan me tenkja oss at han ved det og legg grunnen — hos seg sjølv — for det han gjorde 22. juli. I Breiviks hovud var det marxistar han gjekk laus på. For — for Breivik — går alt opp i ei høgare smørja.

Ein genuint ideologisk motstandar?

Eg vil tilbake til Thomas Hylland Eriksen. Ja, forsovidt vil eg attende til Fjordman òg. Og til AUF-leiar Eskil Pedersens «ytringsansvar». Men mest til Hylland Eriksen.

Kven har ansvar — dersom nokon andre enn Breivik har det? Dersom noko anna enn ein psykose har ansvar?

Mitt svar er at det var for lettvint å leggja skulda på Fjordman. Mitt svar er at Thomas Hylland Eriksen er for glad i å provosera og for useriøs når han svarar til dei han kallar høgrekestremistar: Til om med no, etter 22. juli, gjev han seg til å irettesetja! Mitt svar er at eg er ein akademikar (ops), og at eg både skjønar — og ikkje skjønar — det Hylland Eriksen sa i det heimsøkte forskingssitatet hans. Det er for lettvint å koma trekkjande med at mottakaren ikkje har nok utdanning.

Eg undrar: Er det berre dei som — eventuelt — har snakka i samsvar med Breivik si pipa som i so fall har skuld? Er det — til dømes — berre Document.no som er Breivik sitt ekkokammer? Kva med ein sosialantropolog som snakkar føreseieleg og keisamt? Ein liksomprovokatør som stiller det eine liksomgrunnleggjande spørsmålet etter det andre. Ein som berre — negativt — oppfyller det han, som bur i ekkokammeret,  ventar å få høyra?

Spørsmålet som syng bakom er: Er Anders Behring Breivik tilrekneleg? I so fall går Hylland Eriksen fri. Eller er Hylland Eriksen ansvarleg? For det er han jo — på ein måte — dersom Breivik er sjuk og psykotisk? Hylland Eriksen har etter mitt syn ei slags personleg interesse av at Breivik vert sagt tilrekneleg.

Skal me ta omsyn, når me talar,  til at ikkje alle er tilreknelege? Skal sosialantropologar ta slike omsyn? Eller er det berre Siv Jensen og andre på høgresida som skal få passet sitt påskrive — medan dei med rette meninginar kan provosera fritt — til og med etter 22. juli?

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Mange ulike punkter her. Først, grunnen til at Siv Jensen ikke kan bruke de samme ordene som før, er at det ikke ville tjene hennes interesser. De ordene solgte ikke like godt som tidligere. Politikere, Siv Jensen inkludert, tenker over hva de sier med ett mål om å få flest mulig stemmer.

Når det gjelder Tomas og ansvar; er det umulig og tenke seg at vi ikke klarer å leve slik at alle er fornøyde, at alle føler de har fått sagt sitt, att alle lever i fred og fordragelighet. Er det umulig å tenke seg at vi ikke klarer å påvirke alt?

Jeg jobber med mennesker som har ulike vansker, inkludert relasjonsvansker. Når de mister kontrollen så reagerer de uansett hva jeg gjør. Hvis jeg gjør 1 så er det galt, hvis jeg gjør 2 så er det galt. Når jeg gjør 1 skulle jeg gjort 2, hvis jeg gjør 2 skulle jeg gjort 1. Med andre ord så er det ikke noe jeg alene kan gjøre for å rette opp situasjonen. Vi måtte ha jobbet med den andre persons måte å tenke/føle/handle på, samt sammen om vår relasjon og hvordan vi fungerer sammen. Jeg må også jobbe med meg selv, men uten en illusjon om at jeg alene kan forandre relasjonen.

ABB sliter med sitt, psykose eller ikke psykose, og det kan ikke være opp til hele samfunnet og oppføre seg slik at ABB alltid føler seg respektert. Det er ikke slik at vi kan oppføre oss slik at alle altid er fornøyde. ABB kan ikke si at DET ER DERES ANSVAR AT JEG IKKE BLIR SINT OG DREPER NOEN!!!

Det finnes mennesker som ABB der ute, og de vil gjøre gale ting. Det må vi leve med. Så skal både de som har sammenfallende meninger som ABB og de som har motsatte meninger som ABB tenke over hvordan de er, men utgangspunktet kan ikke være at alle andre har ansvar for hvordan andre til enhver tid oppfører seg.

Slik jeg leser Thomas så ser jeg ikke at han sier at han er smart og ABB er dum, han sier at ABB ikke har forstått det hans skriver, og det tenker jeg er åpenbart. ABB sin virkelighetsforståelse mener jeg er forvridd. Han har en tanke om en god side og en ond side, og de som er på den onde siden (PK, KMR) er ene og alene onde. Det er ikke ett balansert syn som forsøker å forstå hva begge sider mener. Han tolker alt fra THE i verste mening og inn i ett bilde av KMR som ønsker å ødelegge samfunnet.

Kommentar #2

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Ikkje so kalkulert

Publisert rundt 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Først, grunnen til at Siv Jensen ikke kan bruke de samme ordene som før, er at det ikke ville tjene hennes interesser.

Det er sant at det neppe ville tena hennar interesser. Men det ikkje noko logisk naudvende i at det berre er difor ho sa det ho sa. Eg vel å tru — og trur — at ho var heilt ærleg. Og det vanskeleg for meg å trur at nokon kan tru noko anna. Me snakkar om 77 menneske som er drepne, mange skadde og eit øydelagd regjeringskvartal. Lat dette vera mitt siste ord om akkurat det.

Når det gjeld det å skjøna kva Hylland Eriksen sa, so innrømer han jo sjølv at, sitat: «Sett for seg selv, medgir jeg at sitatet ser skummelt ut».

Men generelle kommentar, utanom dette, er at eg synest det verkar som om du òg, gjer A.B.B. alt for logisk. Du — som Hylland Eriksen — tillegg han alt for stor — og alt for frisk — tenkjeevne.

Kommentar #3

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

Mitt svar er at det var for lettvint å leggja skulda på Fjordman

Leif Halvard,

Jeg synes hele debatten rundt omvendt skyld og ansvar er absurd - at det liksom er THE og "kulturmarxistene" som skapte ABB snarere enn Fjordman og andre som ABB opplagt sympatiserte med og var inspirert av. Da er veien kort til å hevde at også AUF'erne på Utøya hadde skylda og at de bare fikk som fortjent.

Samtidig har du jo selv dokumentert at ABBs retoriske angrep på THE er hentet direkte fra Fjordman, ikke bare selve sitatet fra Culcom og teksten i pkt. 2.97 og 2.99, men også parafraseringen i 2.98. Det betyr vel at også ABBs hat mot THE faktisk kommer fra Fjordman? THE har derfor ikke skapt ABB. ABB har tvert imot fått sitt hatobjekt fra Fjordman - som du altså mener det er "for lettvint å leggja skulda på"??

For ordens skyld, her er linken til internvjuet med THE i BT den 17. april 2012.

Vidar

 

 

Kommentar #4

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg tror noe av det som bør gjøres er å bryte opp det forestillingsuniverset som Breivik hentet mange av sine tanker fra. Det vil fort kreve en form for kartlegging, der en ser på hvordan ulike utsagn, hendelser og utviklingstrekk i samfunnet er blitt tillagt mening og symbolsk betydning. 

Kommentar #5

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Interessant innlegg og kommentar!

Publisert rundt 10 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

tillegg han alt for stor — og alt for frisk — tenkjeevne.

Ja, merkelig nok ser det ut til at noen mener at han er ganske så frisk.

Er det slik at venstresiden i norsk politikk ønsker ham erklært tilregnelig mens de lengst til høyre ønsker ham utilregnelig?

Da tilhører nok jeg et mellomparti (hvis det finnes?) med en lett vridning til høyre :-)

Hva skal avgjøre om Breivik er tilregnelig eller ikke? Våre ønsker om ikke å bli satt i samme bås som ham?

Vi blir vel ikke alle AP-er etter 22/7-11?

 

Kommentar #6

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Nettopp

Publisert rundt 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Først, grunnen til at Siv Jensen ikke kan bruke de samme ordene som før, er at det ikke ville tjene hennes interesser. De ordene solgte ikke like godt som tidligere. Politikere, Siv Jensen inkludert, tenker over hva de sier med ett mål om å få flest mulig stemmer.

Det er dette som er så vanskelig.

Storsamfunnet har valgt å brette ut alle sider ved denne saken - til alt overmål gjennom ti lange uker. Dette gjøres så grundig at utenlandske jurister og presse stiller spørsmål ved hele prosessen, og spesielt grundigheten og omfanget ved den. Når man først har valgt en slik strategi, er det, slik jeg forstår det, for at alle steiner skal snus. Da må også Eriksen og hans likesinnede og deres synspunkter sin stein snus.

Dersom det skulle være slik at Eriksen-steinene helst ikke bør snus av frykt for at ABB's tankeverden og rasjonale skulle peke i retning av andre enn Fjordmann, Gates og Vienna, og annet som blir oppfattet som uhumskheter, og også av frykt for at AUF'erne på Utøya på ett eller annet vis og indirekte skulle kunne tenkes å kunne bli linket opp mot dette, ja, så har vi ikke lenger en rettslig, men en politisk prosess.

Og det ønsker vi vel aller minst?

Tor-Olav Baldersheim oppsummerer forøvrig dette på en god måte i sin kommentar.

Kommentar #7

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Business as usual

Publisert rundt 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Først, grunnen til at Siv Jensen ikke kan bruke de samme ordene som før, er at det ikke ville tjene hennes interesser. De ordene solgte ikke like godt som tidligere. Politikere, Siv Jensen inkludert, tenker over hva de sier med ett mål om å få flest mulig stemmer.

Siv Jensens uttalelse rett etter 22/7 var naturlig nok preget av hendelsene og det vanvittige traumet den gang. Hun mente det hun sa, vil jeg tro.

Men så går tiden. Smått om senn normaliserer ting seg. De store spørsmålene om multikulturalisme og den massive innvandringen sin påvirkningen på bl.a. det norske samfunnet og vår framtid, har naturligvis ikke endret seg siden juli i fjor. Da ville det vært galt om dette ikke igjen ville komme opp som et naturlig tema – noe som skal kunne drøftes med argumenter for og imot.

Noen hadde nok håpet at selvsensuren og ydmykheten (selvpiskingen?) skulle bli varig. Men slik gikk det altså ikke. Lars Gule og Thomas Hylland-Eriksen og deres meningsfeller var, slik sett, ikke lenge i paradis.

Det er mye som tyder på at ting langt på vei har normalisert seg. Temaet drøftes igjen uten vesentlig tilbakeholdenhet. Vil tro at det var mer naturlig for Leif Silli å publisere dette innlegget nå enn det ville vært den 22. august i fjor. Slik er det også i den politiske debatten, og det gjelder ikke bare for Frp.

Mange av oss gleder oss over at all politisk debatt igjen er blitt gangbart – uansett tema. Da har demokratiet bestått prøven. For noen kan det imidlertid hende at dette avstedkommer sorgreaksjoner, men det er i så fall ikke på vegne av demokratiet.

 

 

Kommentar #8

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

On the Radicalization of Anders Behring Breivik

Publisert rundt 10 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

Eg undrar: Er det berre dei som — eventuelt — har snakka i samsvar med Breivik si pipa som i so fall har skuld?

Silli, takk for nok et godt skrevet innlegg. Det er et privilegium å følge deg og få dine refleksjoner på epost. Noe av det jeg liker deg er grundigheten i ditt arbeid.

I dette innlegget viser du at du har detaljert innsikt over manifestet til Breivik, og i likhet med deg, har også den amerikanske apologeten David Wood gjort en grundig analyse av Breiviks manifest. Jeg vil derfor anbefale alle å se On the Radicalization of Anders Behring Breivik, en video på 18 minutter, for en analyse av de kreftene som var ansvarlige for Breiviks radikalisering.

Wood gjør et poeng av at Breivik startet planleggingen av sin terror i 2000 mens Robert Spencer startet sin blogging i 2003 og Pamela Geller startet å blogge i 2004. Han skriver følgende i beskrivelsen av videoen:

The media are blaming critics of Islam (such as Robert Spencer and Pamela Geller) for the radicalization of Norwegian terrorist Anders Behring Breivik. However, Breivik said that he turned to terrorism in response to media censorship. Who's to blame for his extremism?

Kommentar #9

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

However, Breivik said that he turned to terrorism in response to media censorship. Who's to blame for his extremism?

Breivik.

Han har et personlighetsavvik som gjør at han fungerer utenfor normalen. Hvis du tror at noen kan ta ansvaret for og oppføre seg slik at personlighetsavviket ikke får konsekvenser så lykke til.

Det jeg registrerer er at man tillegger ansvar etter de skillelinjer som var der før ABB. De høyreorienterte og innvandrings-skeptiske skylder på venstresiden, og venstresiden skylder på de innvandrings-skeptiske.

Det har således ingenting med søking etter sannhet, men om å frita seg selv for skyld og legge skylden på andre. Dette også for å frita egne meninger for ABB sin skygge.

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Noen hadde nok håpet at selvsensuren og ydmykheten (selvpiskingen?) skulle bli varig. Men slik gikk det altså ikke. Lars Gule og Thomas Hylland-Eriksen og deres meningsfeller var, slik sett, ikke lenge i paradis.

Det er mye som tyder på at ting langt på vei har normalisert seg. Temaet drøftes igjen uten vesentlig tilbakeholdenhet.

Ting er tilbake til normalen, ja helt enig Arne. Det som FrP ville tape på å si da, vinner de på nå, og selvsensuren er borte. Business as usual.

Helt greit.

Jeg sa det samme da Anfindsen krøp ut i media med sin refleksjon av egne meninger. Det var ingenting der som tydet på endret tankegang, bare en erkjennelse av at man kan ikke kalle folk landsforrædere lengre hvis man ønsker å bli tatt alvorlig.... helt til det ikke koster noe lengre ihvertfall. Han stod fortsatt for sitt syn på det Norske samfunn, med fiendebilder om de politisk korrekte kulturelle marxistene. Jeg skylder ikke på Anfindsen for ABB sine handlinger, men det gjør jeg sannelig ikke med de som er uenig med ABB heller.

Kommentar #11

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Det er ingen å skylde på

Publisert rundt 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg skylder ikke på Anfindsen for ABB sine handlinger, men det gjør jeg sannelig ikke med de som er uenig med ABB heller.

Hvis det er snakk om å skylde på noen for en syk manns handlinger, så vil vi få et samfunn der kontroversielle meninger heretter ikke kan luftes i tilfelle det finnes en eller annen syk sjel der ute som ikke er i stand til å plassere debatter i en riktig kontekst, og som eventuelt foredler dem på sin måte og omdanner dem til et plausibelt motiv for syke handlinger.

Ingen kan skyldes for eller bære skyld for det ABB gjorde. Men derimot var det slik at noen ganske kjapt etter beste evne prøvde å gjøre nettopp det. Noen hadde åpenbart en egen interesse av å plassere skyld hos noen, slik at disse kunne dupperes og forhåpentligvis ikke i framtiden hevde synspunkter som disse "noen" ikke likte.

Dette har i sin tur ført til analyser og spekulasjoner. Hva kan ha utløst slike vanvittige tanker i en syk manns hode? Og så er det altså ikke åpenbart at det er de som først, og som altså beleilig, fikk skylda som er den egentlige årsaken – selve opprinnelsen de syke ideene.

Fra en lekmanns synsvinkel kan det godt være slik at "multikulturalistene" utilsiktet har skapt raseriet, mens de "innvandringsskeptiske" like utilsiktet har skuffet kol på bålet. Da har alle ”skyld”. Men så var det dette at ingen kan eller skal tildeles skyld for det som skjedde.

Ettertidens analytikere vil kanskje konkludere med at det finnes noen slike forklaringsmodeller – som altså ikke er det samme som skyld.

Kommentar #12

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Orden og skuld

Publisert rundt 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes hele debatten rundt omvendt skyld og ansvar er absurd -

Fyrst - til alle: Takk til alle kommentarar so langt. Men dagen er berre so lang — eg lyt i denne omgang nøya meg med å svara til Vidar:

Du bør iallfall lesa det eg skriv betre: Lenken til BT-intervjuet hadde eg alt teke med. Kvifor kjøper du — som so mange andre — uttrykket «kulturmarxistene»? Dersom du meiner det er nokon veg — i mitt resonnenment — som leier til å gje AUF-arane på Utøya skuld, so bør du nestan føra grundigare prov for det. At Fjordman har eit ansvar, er implisitt i det eg skriv. Men Hylland Eriksen uttrykte seg nok — heilt medvite — på grensa i det intervjuet. I BT høyrest han jor nær stolt ut over å vera sitert av høgrekstreme i heile Europa. Eg trur at Anders Behring Breivik er sjuk — paranoid — og at det Fjordman meinte at Hylland Eriksen «røpte» i det famøse intervjuet, vart mat til Anders Behring Breiviks paranoide hjerne — ting han kverna på og kokte daude og forderving på.

Ein bisarr detalj frå BT, vedrørande det Anders Behring Breivik sa i retten, er dette:

«- Det er dette som er planen deres. De kommer til å møte massiv motstand. Noe som 22. juli viste.»

Kan ein frisk mann tala slik? Han ser jo her sin eigen «reaksjon» — 77 drepne —  på Hylland Eriksen som eit prov på at «kulturmarxistane» kom til «å møte massiv motstand». Dette er fullstendigt absurd. Men ikkje dess mindre er det fullt av denne absurde tankegangen i det Breivik seier og i det han har skrive. 

Difor, når Behring Breivik, på spørsmål om han var feig, slo denne makabre vitsen om at han kanskje burde har utfordra Det norske forsvaret til duell på Gjøvik — i staden for å laga massakre på Utøya — so viste han ufriviljug koss han tenkjer: Han, Behring Breivik — er byrja og enden. Han er alfa og omega. Han er den «intelektuelle» reaksjonen på det Hylland Eriksen står for. Og han er i tillegg den «massive motstanden» på det Hylland Eriksen står for.

So det at Hylland Eriksen definerar Behring Breivik som ein «genuint ideologisk motstander» er i denne samanhneg sers besynderleg. Har han ikkje sett seg inn i Behring Breiviks univers? Det er på tide at Hylland Eriksen — og fleire — tek ting, herunder «høgreekstreme», litt på ålvor og ikkje berre kjem med slike lettvinte kortslutningar.

Kommentar #13

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

Han er den «intelektuelle» reaksjonen på det Hylland Eriksen står for.

Beklager at jeg ikke så BT-linken i ditt opprinnelige innlegg. Jeg trodde du hadde linket direkte til referatet fra rettsalen. Jeg mener heller ikke at du trekker dette i retning av AUF og Utøya, men det er et glidende argument som ofte forekommer her på VD og andre steder.

Jeg kjøper på ingen måte begrepet "kulturmarxistene" - derfor anførselstegnene - og har selv argumentert mot bruken av dette begrepet i tråden "Vrangforestillinger om kulturmarxismen".

Jeg oppfatter ikke ABB som en "genuint ideologisk motstander", men jeg mener det er rimelig klart at formålet med hans handlinger primært var å skaffe oppmerksomhet omkring manifestet og den "ideologi" han faktisk fremsetter her. THE er motstander av den ideologi ABB formidler, som jo i stor grad er hentet fra andre, jf hans egen fremstilling i rettsalen fjerde dag: "Det er ikke mine tanker. Jeg er kun en selger av tanker som andre har laget."

Vidar


 

Kommentar #14

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Fritt folk

Publisert rundt 10 år siden

https://www.uio.no/forskning/tverrfak/culcom/nyheter/2008/hylland-eriksen.html

Det er vel ikke første gangen at høyt intelligente mennesker ønsker å endre Norge i en retning som de mener er det beste for landet ?  Med en sånn passelig stor tilhengerskare, og ved hjelp av folk fra andre nasjoner ?

Kommentar #15

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Ikkje kjøp Breivik!

Publisert rundt 10 år siden

«Det er ikkje mine tankar», seier du at han seier. Mannen seier ogso at han er frisk. Og tilrekneleg. Og gjenomgangen min ovanfor syner at det ikkje er Fjordman som har sagt at alle marxistar burde eksekverast. Det Anders Behring Breivik sjølv. 

Det er rimeleg uklårt for meg at drap av 77 menneske er måten å skaffa blæst om eit manifest. Han slo seg sjølv på munnen — og i skallen — 77 gonger då han gjorde.

Då hadde vore betre å gjenomført det framlegget han kom med til Document.no eller dei praktiske tinga han prenta i manifestet sjølv: Trykk det billeg på net og prøv å få til distribusjon i Narvesen. Men etter 77 gravskrifter, gjorde han sjølv slike enkle ting til vanskelege.

Når det gjeld ideologi, so seier Nynorskordboka: «ideologi ~logi' m1 (sjå *-logi) berande idear i eit politisk system el. eit livssyn; idésystem».

So kva er dei berande ideane i Breivik sitt politiske system? Det skulle eg likt å visst. I det heile: Kva er systemet, annat enn paranoiditet?

Når eg — med 77 gravskrifter i mente — ser i kompendet, les kommentarane hans i Document.no eller høyrer kva han seier, legg eg berre merke til totalt kaos.

Kom med ideane hans, ideologien hans dersom du meiner å sjå han …

Kommentar #16

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

Kom med ideane hans, ideologien hans dersom du meiner å sjå han …

Jeg mener ikke at det finnes noen systematisk, rasjonell eller koherent ideologi i ABBs manifest. Her er det ganske riktig ganske mye rart. Samtidig er jo mye i kompendiet ikke hans egne tanker. For eksempel er 39 essays skrevet av Fjordman, som er en mye mer systematisk ideolog en ABB. Det betyr selvsagt ikke at Fjordman er medskyldig, han er opplagt plagiert mot sitt vitende og vilje. Han har heller ikke noe større "ytringsansvar" enn noen andre så lenge han holder seg innenfor de lovene som faktisk regulerer ytringsfriheten i Norge. Det betyr faktisk heller ikke at Fjordman deler ABBs verdensbilde, men det betyr at ABBs i stor grad deler hans.

Du hevder "at det ikkje er Fjordman som har sagt at alle marxistar burde eksekverast. Det Anders Behring Breivik sjølv." Da lurer jeg på hvordan du tolker følgende utvalgte utsagn hos Fjordman med adresse til "kulturmarxistene":

 - "It must be destroyed, before it destroy us all." (Gates of Vienna, 14. juni 2006)

- "They must be squashed, otherwise we cannot deal rationally and adequately with our external enemies." (Gates of Vienna, 22. nov. 2009).

 

Kommentar #17

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Å finna ut kva ord tyder

Publisert rundt 10 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener ikke at det finnes noen systematisk, rasjonell eller koherent ideologi i ABBs manifest. Her er det ganske riktig

Fjordman er ikkje plagiert. Det vil seia: Jau. Han er vel  plagiert, òg. Men fyrst og fremst er han «kompilert»: Anders Behring Breivik har samla mange av skriftene hans — etter det han sjølv hevdar: utan løyve frå forfattaren. (Men sidan dette innlegget skulle handla om Hylland Eriksen, so er Hylland Eriksen ogso plagiert — forvrengt — i det ovannemnde sitatet.)

Men du er inne på eit grunnleggjande spørsmål: Koss skal me finna fram til Breivik sin ideologi, dersom han — ideologien — finst? Kan me lesa kompendiet som uttrykk for ideologien? Kan me lesa heile kompendiet? Halve? Eller skal me prøva å leita oss fram til «Jesus-orda» i Den glade bodskapen. Det vil seia: Skal me arbeida med å slå fast kva for einskildord Den store seljaren sjølv har forfatta? Og kva plass har handlingane hans i ideologien?

Dette er deler av ideologien hans:  Når Breivik skriv — inne i Word-fila — at du — for å lesa den Word-fila du driv og les — kan gå til  http://office.microsoft.com og kjøpa — eller henta ned ein prøveversjon av — Microsoft Office, so vil eg hevda at dette er ein del av ideologien hans. Og når han skriv — vel vitande (ja er no det heilt sikkert?) kva han har planlagd — at ein kan trykkja «verket» på Lulu.com, so er det ein del av ideologien. Når han påstår at verket er lov å trykkja i heile Europa — og dette fordi han (i føreordet til den delen han kallar «Book 3») har med ein «legal disclaimer» som opplyser at verket berre er fiksjon (nok ein gong vel vitande (?) om planane sine), so er dette ein del av ideologien hans.

Fjordman: Sidan du dreg det fram — koss les du desse Fjordman-sitata? Når eg les desse sitat, no, so kjem eg fram til fylgjande:

Når det gjeld den eldste artikkelen du viser til,  dersom me ser bort ifrå Theodore Dalrymple-sitatet, so støyter me fyrst på «destroy» når han talar om «the marxists». Han hevdar nemleg at marxistane, ved å løyna kva for prosjekt dei eigentleg har føre, driv på med å — sitat: «transform Western civilization anddestroy its foundations». Det er vel difor rimeleg tru at ordet korkje er meir eller mindre valdeleg når han seier at «It must be destroyed» enn når han seiar at marxistane driv på med å «destroy». Og det ser for meg ut til at same lesemåten er nykelen til å skjøna «squashed» i artikkel nummer to er å forstå: Artikkelen handlar jo om å læra av fienden.

Og i so fall er det vel berre å seia det same som Thomas Hylland Eriksen: Du må lesa alt i heilskap — det heile er heilt uskuldigt?

Gissing: Kanskje Fjordman meiner at ein — ved å lata som at ein er «marxist» — bør få seg jobb som professor i sosialantropologi, for so å jobba i løynd mot heile kultimultiplott?

Al Qaeda: Når det gjeld den andre artikkelen, so la eg merke til at Fjordman skreiv at «We need to learn from our enemies». Og — klårt — dette ser Anders Behring Breivk ut til å ha teke sers «bokstavleg»: Han har jo fortald — og demonstrert — koss han har freista å immitera Al Qaeda.

Men likevel er eg ikkje viss på — rettare sagt: eg er sers uviss på — om Fjordman har ymta at ein skulle plagiera Al Qaeda sine metodar: Det trur eg — atter — må vera eit resultat av at dei paranoide hjarnevinningar til Anders Behring Breivik har forskansa seg i daudedansen sin.

Paranoiditeten er den beste forklåringa eg har høyrt til no.

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

Paranoiditeten er den beste forklåringa eg

Men hva vet du om paranoiditet?

Hvilke grader? I hvilke diagnoser er parnaoiditet en faktor? Hva med mennesker som har opplevd massive overgrep, er de psykotisk paranoide eller vaktsomme av erfaring? etc...

Kommentar #19

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Tekst og paranoid tanke

Publisert rundt 10 år siden

Kanskje du burde spørja domarane i Oslo Tingrett det same? Som du veit, er Anders Behring Breivik gjeven diagnosen paranoid sjisofren. Og lekdomarar og domarar — ingen av dei psykiatrar eller psykologar, trur eg — er dermed nøydde å vurdera om mannen si framferd er å tolka som sjisofren pluss paranoid.

Men eg må seia at det å høyra diverse psykiatri-ekspertar uttala seg, har gjort at eg synest eg byrjar å skjøna koss ein kan tolka mannen som paranoid. Sidan diagnosen kom, har eg tenkt at dette laut vera rett, men berre no har eg byrja å skjøna korleis.

Det eg i tillegg har lese av kompendiet og Behring Breivik sine kommentarar, synest eg gjev mange haldepunkt for at mannen er paranoid. (Dette her skulle eg nok skrive eit eige innlegg om, kjenner eg …)

Men berre for å ta ein openberr ting — so openberr at ein gjerne ikkje tenkjer på det: Han trur at verda er so mykje i mot det han står for, at han var nøydd å løysa ut ei bombe og drepa 77 menneske for å verta høyrd.

Kommentar #20

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.

Kanskje du burde spørja domarane i Oslo Tingrett det same?

Jeg spør deg siden du skriver at det er den beste forklaringen du har sett til nå. Jeg spør da basert på hva? Hva tilsier at du kan mene at det er den beste forklaringen?

Kommentar #21

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Sjå førre svar eller vent på eige innlegg

Publisert rundt 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg spør da basert på hva?

Alt kan svarast på meir fyllugt. Men eg tykkjer faktisk eg har svara på det du spør om, i førre innlegget.

Men min konklusjon er so klårt tufta på mi lesing av ting Anders Behring Breivik har sagt i retten, i kommentarar på Document.no og i kompendiet — so vel som på koss det han har gjort står i høve til det han har uttrykt. Dersom du les alle innlegga eg har hatt, so kan det hena du skjønar — men eg skjønar ogso at eg er nøydd å skriva ei eiga sak om akkurat det. Eg vil ogso nemna ein av TV2-ekspertane — eg trur det var Pål Grøndahl — som i eit intervju no desse vekene peika på koss Breivik tolkar alle ting på ein paranoid måte. (Det eg hugsar at Grøndahl tok opp, var Breivik sitt svar når det galdt det at Sørheim no bur i Sør-Afrika.)

Til konklusjonen min høyrer ogso den sak at påstandane om radikalisering ved hjelp av Fjordman ikkje ser ut til å ha korkje meir eller mindre truverd enn at Thomas Hylland Eriksen-sitatet har noko 22. juli å gjera — sjå t.d. siste svaret mitt til Vidar.

At paranoid sjisofren er beste svaret er med andre or ogso tufta på at eg ikkje ser at nokon har kome med betre svar. Skulle du meina at det har kome andre og betre svar, so ser eg fram til forklåring av kva og kvifor — til dømes når eg kjem med eige innlegg om saka. Ovanfor og i dei andre innlegga mine, har eg peika på ei mengd bisarre ved det Breivik har sagt og gjort, som det då trengst svar på. Og berre so det er sagt: Ei generell tilvising til at at Breivik er «ekstrem», er ikkje eit slikt svar.

Med mindre einkvan kjem med spørsmål/innvendingar det både er ekstremt lett og ekstrem relevant å kommentera, trur det er det eg har å melda vedrørande paranoiditet, i denne omgang.

Kommentar #22

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Forslag til artikkelforfatteren

Publisert rundt 10 år siden

Torgeir Salih Holgersen kommer med et ganske god forklaring på Breiviks tilregnelighet i denne artikkelen;

 http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1040/thread244964/#post_244964

Kommentar #23

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg har ikke hverken kunnskapen eller opplysningene til å kunne si med noen form for autoritet at "den beste forklaringen så langt er ....".

Kommentar #24

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Og forklåringa var?

Publisert rundt 10 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Torgeir Salih Holgersen

Er det serskilde ting i det Holgersen skriv du vill dra fram?

Her er fire innvendingar frå meg:

Eg er ser ikkje at Holgeresen, når han seier at det norske samfunnet er i «selvfornektelse» fordi mannen er «norskfødt etnisk norsk», tener til opplysing av saka. Då er han iallfall nøydd å få fram konkrete sakshandsamingsfeil som botnar i at mannen er den han er. Han peikar på at Breivik er roleg og detaljert. Med unnatak for gråting — ein gong: Ja, slik kan det sjå ut. Men kvifor viser dette eventuelt at han er tilrekneleg? Han er like detaljert når han, i manifestet, skriv om Microsoft Word. Her problematiserar Holgersen alt for lite. Eg ser ikkje at Holgersen dokumenterer påstanden om at Breivik er konsistent.  Til skilnad  har eg ovanfor og i 1-2 andre innlegg dokumentert mange inkonsistente og bisarre «samanhengar» i det Breivik har sagt og — ikkje minst —  i det han har gjort. Holgersen bør ha ei interesse for — og forklåring på — det bisarre, dersom påstanden om konsistens skal ha nokor tyngd. Holgeresen tek feil iallfall ein ting: Det er berre å slå opp i Wikipedia for å slå fast at ikkje alle terrorliknande hendingar med tilknyting til Noreg er utførde av folk på høgresida. Men same kva: Dette er ein konkret person og ei konkret sak — denne saka må vurderast for seg.
Kommentar #25

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Jeg har ikke så mye greie på det selv så jeg limte inn dine innvendinger i tråden til Holgersen (Dagsavisen) - så kanskje du får noen svar der.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere