Karl Johan Hallaråker

46

På kollisjonskurs med kristne verdiar

Hanne Nabintu Herlands innlegg i Debatten i NRK var uhyggeleg.

Publisert: 18. apr 2012

Vi skal vera glade for alle som engasjerer seg for kristen verdikonservativ forankring for landet vårt. Eg er overtydd om at det er beste basis for åndsfridom, toleranse og respekt for enkeltmenneske. Men korleis skal vi føra dette engasjementet på ein tenleg måte? Til vanleg er det naturleg å teia om ein ikkje synest alle utspel er like kloke. Men det finst situasjonar der det siste kjennest som feigt og å tola den urett som kan ramma andre. I det følgjande tek eg fram tre situasjonar der eg opplever det umogeleg å teia:

Forskrekka. Ein av dei store kulturkollisjonane i vår tid er forholdet mellom vår kristne kulturarv i Europa og den aukande påverknaden frå islamsk kultur. Her er store utfordringar både å syna respekt for det ukjende og det som er annleis, til å finna felles knutepunkt og til å drøfta det som er motsetnadsfullt. Men det blir meir og meir tydeleg at ikkje alle er naturlege samarbeidspartnarar i denne dialogen.

Nyleg var det oppslag i media om dei høgreekstreme organisasjonane knytt til European Defence League som møttest i Danmark for å protestera mot islamisering i Europa. Til mi store forskrekking kom det fram at representantar for det norske Kristent Samlingsparti deltok i arrangementet. Det er uforståeleg kva eit parti som vil verna kristne samfunnsverdiar hadde å gjera der. Det er heilt andre metodar og arenaer som bør vera aktuelle for utfordringa frå islam. 

Uhyrleg. Det andre temaet som det same partiet har engasjert seg i, er debatten om ny verdiparagraf i den norske grunnlova. I og for seg ein viktig debatt – der det er viktig å få fram ulike vurderingar. Men eg må tilstå at argumentasjonsmåten frå Kristent Samlingsparti – med Jesus ut or grunnlova  og liknande argument – verkar svært usaklege og svekkar truverdet i kritikken. KrF har gjeve ei sakleg grunngjeving om korleis det nye forslaget kom på plass med eit samla Storting  bak.

Eg trur ikkje mange bit på den usaklege propagandaen frå Kristent Samlingsparti i denne saka. I det same må eg ta med toppen av usaklege påstandar som nådde oss med innrykket i Dagen sist fredag 13. april signert Ivar Kristianslund: Her insinuerer han statskupp og kjem med uhyrlege injurierande angrep på KrF og særleg Kjell Magne Bondevik og Dagfinn Høybråten.

Ingen partnar. Både dei og partiet blir skulda for landssvik og fleire mord på samvitet enn sjølvaste Hitler og Quisling. Etter mi vurdering var innlegget (annonsen) på grensa for det som burde komme på trykk i ytringsfridommen sitt namn. Det er fullt lovleg å vera usamde med både partiet og dei to, men det bør vere grenser for uhyrlege angrep. Med respekt for andre, står KrF og dei to mellom dei fremste politikarane i vår generasjon til fremje av kristne verdiar i landet. Det einaste positive med innlegget må vera at folk flest forstår at Ivar Kristianslund er ingen naturleg samarbeidspartnar i verdidebatten.

Uhyggeleg. Det siste dømet hentar eg frå Debatten NRK 1 sist torsdag 12. april der temaet var den føreståande rettssaka etter terrorangrepet 22. juli. På mange måtar var det ein opplysande debatt godt leia av Erik Wold. Innlegget som mange opplevde som uhyggeleg den kvelden, kom frå Hanne Nabintu Herland. Ho kritiserte politiet for ikkje å skyta Breivik på staden, og moraliserte populistisk om skattekronene som går med til rettssaka. Både rettsstaten sine prinsipp og det kristne menneskesynet viser heldigvis ein heilt annan veg.

Etter starten av rettssaka har vi grunn til å vera stolte over rettsstaten vi lever i. Det var særleg trist at desse synspunkta kom frå Herland. Mange har stor sympati for engasjementet hennar i det offentlege rom for kristne verdiar. Men her var ho på total kollisjonskurs med dei same verdiane. Det vil dessverre framover kunna svekka truverdet hennar i verdikampen på andre område. 

Klok. Døma gjev meg enno sterkare overtyding om at vi skal vera takksame for at vi har eit politisk parti som KrF. Med fagleg tyngde og tydeleg kristen demokratisk tankegang og tilnærming kan vi vera ein sterk og klok reiskap for solid verdiformidling i landet vårt tufta på vår kristne arv. 

FØRST PUBLISERT I VÅRT LANDS PAPIRUTGAVE 18. APRIL

Kommentar #51

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Fred er umulig om man tillater galninger å herje. Fred er umulig om man ikke lar folk være i fred, men tvinger de til å betale fengsler.

Kommentar #52

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Jada

Publisert nesten 10 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Fred er umulig om man tillater galninger å herje

Men det er da ikke snakk om at man skal gjøre det :-)

Kommentar #53

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

I rettsstaten Norge, som er basert på kristne verdier i sitt lovverk, straffer vi på en dempet og avmålt måte for å rehabilitere forbryteren tilbake til samfunnsnyttig virke.

vel..når Paulus snakket om styresmaktene og og deres gudgitte rett til å staffe så var dette keiser Nero..bare for å sette det litt i perspektiv.

Kommentar #54

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hvem her på VD har sagt og ment noe i nærheten av det abb sier...?

Jeg skriver ikke at noen her på VD direkte legitimerer å drepe selv, slik Breivik gjør, men flere har gått ut og legitimert at det er "Guds straffedom" at alle disse menneskene måtte bøte med livet en sommerdag i fjor. Det vil jeg påstå er en militant kristen innstilling. Og jeg vil også påstå at veien til selv å ta liv "i rettferdighetens navn" ikke kan være så helt fjern for disse personene. Det er ikke ukjent at det er blitt bedrevet vold "i Guds navn". Til alle tider. Breivik oppfordrer flere kristne til å forsvare kirken og kristendommen med sitt liv. Gjerne martyrdom, om det kreves. Jeg tror at det nok finnes dem som kunne være mer enn villig. Desverre.

Kommentar #55

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

vel..når Paulus snakket om styresmaktene og og deres gudgitte rett til å staffe så var dette keiser Nero..bare for å sette det litt i perspektiv.

OK. Det gikk ikke inn ser jeg. Hva med "gi keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er"........... går det bedre da? Verset var ikke myntet på straff og dom, men kan kanskje brukes til å belyse spørsmålet fra en litt annen vinkel.

Alle rettsstater sorterer rett og galt. Det er derfor de er rettsstater. Det er ingen stater som stoler så mye på Gud at de avventer pådømming til det hinsidige. En slik stat ville være vanskelig å leve i siden håndhevelsen av lovene ville bli vanskelig uten et ris bak speilet.

Det er interessant at det finnes mennesker i opplyste(?) Norge som ikke forstår rettsstatens vesen enda, selv med en 110 år gammel straffelov. Er det på sin plass med en liten repetisjonsøvelse av skolelærdommen, Larsen?

Kommentar #56

Tore Danielsen

19 innlegg  121 kommentarer

Bibelsk

Publisert nesten 10 år siden

Det er bibelsk at myndighetene bruker våpenmakt mot et lands indre eller ytre fiender. Å beskytte befolkningen er en av myndighetenes viktigste funksjoner. Dette er ikke i strid med kristne verdier.

Rom 13,4 

Styresmakten er en Guds tjener til beste for deg. Men gjør du det onde har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd ( våpen) uten grunn, men er en Guds tjener som skal fullbyrde Hans straff over den som gjør det onde.

Kommentar #57

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vet hva du mener

Publisert nesten 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

men flere har gått ut og legitimert at det er "Guds straffedom" at alle disse menneskene måtte bøte med livet en sommerdag i fjor. Det vil jeg påstå er en militant kristen innstilling.

Jeg har sett en her på VD som har sagt det du sier...og dette synet deler i hvert fall ikke jeg..og jeg tviler på at det er så mange som mener det.
Men våre myndigheter og politiet MÅ ha rett til å forsvare oss mot terror,og da får det ikke hjelpe om terroristen går med i kampen for å verne samfunnet.

Har vi noe annet alternativ.? Politiet kan ikke snu det andre kinnet til i en sånn situasjon.

Kommentar #58

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Retten til å forsvare seg

Publisert nesten 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Har vi noe annet alternativ.? Politiet kan ikke snu det andre kinnet til i en sånn situasjon.

Alle har selvsagt rett til å forsvare seg, og politiet har rett til å forsvare sivilbefolkningen.

Om nødvendig har politiet også rett til å avfyre skudd dersom situasjonen krever det.

Men det er intet som tyder på at det var noen grunn for de første politifolkene som kom til å avfyre skudd for å stanse Breivik. Breivik la fra seg våpnene og overga seg!

Det viktigste prinsippet for alt selvforsvar er at man ikke her rett til å bruke mer makt enn situasjonen krever. Det er stor sannsynlighet for at man vil bli tiltalt for drap dersom man ser en mistenkelig person utenfor huset, og så uten videre skyter ham ned og dreper vedkommende.

Dersom Breivik ikke hadde overgitt seg, og politiet vurderte at de måtte løsne skudd for å stanse ham, er det også stor forskjell på om de hadde skutt for å drepe, eller bare for å forhindre ham i å fortsette terroren.

Dersom man i ettertid vurderer politiets inngripen dithen at de har anvendt mer vold enn nødvendig, har de brutt sine fullmakter. Men det er selsvagt en sak som må være gjenstand for nøye vurderinger.

Men selv ikke politiet har rett til å foreta regelrette likvideringer, dersom det ikke er absolutt nødvendig å skyte for å drepe.

Egentlig er det vel ganske enkelt i prinsippet!

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #59

Karl Johan Hallaråker

46 innlegg  57 kommentarer

Kort respons

Publisert nesten 10 år siden

Artikkelen min har tydeleg skapt engasjement. Det får eg takka for, sjølv om ein god del av innlegga kommenterer andre tema enn det som var mine poeng. Ser at Hanne Nabintu Herland på annan stad forklarer sine utsagn i Debatten NRK med at ho var oppteken av at politiet skulle ha komme før og handla raskare. Det er ein deabtt som vi kan drøfta nærare når kommisjonen legg fram sine vurderingar. Men min kritiske merknad til henne var at det var ikkje det ho sa noko om i debaten på TV. Her var det snakk om kva politiet gjorde når dei kom, og koblinga til bruk av skattekroner i rettsaka. Dette reagerte eg med mange andre sterkt på. Eg kallar det populistisk moralisme.

Ellers må eg seia at eg håpar Kristent Samlingsparti beklagar at dei var med i Danmark. Det same gjeld Kristianslund sitt angrep på KrF, Bondevik og Høybråten. Koblinga til landssviket var av ein slik karakter at sakleg og viktig meiningsutveksling om Grunnlova blir fullstendig blokert.

Karl Johan Hallaråker

Kommentar #60

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hva møtte disse

Publisert nesten 10 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Dersom man i ettertid vurderer politiets inngripen dithen at de har anvendt mer vold enn nødvendig, har de brutt sine fullmakter.

Politifolkene da de kom på øya..?  Jo,døde mennesker lå strødd rundt der de gikk for å pågripe ham..
Det hadde ikke vært et eneste punkt noen kunne reagere på om de hadde skutt med en gang de fikk se ham med våpen i hendene.

Kommentar #61

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

breivik

Publisert nesten 10 år siden
Tom Eivind Koveland. Gå til den siterte teksten.

En som var med på Utøya uttalte til en avis om det ikke kunne være en tanke å være litt med lydhøre for motstandernes synepunkter

slipper til nå han.sikkert tusener med luffere og

Kommentar #62

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

herland slipper alltid til

Publisert nesten 10 år siden

så fort hun åpner nebbet

Kommentar #63

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Politifolk har ikke rett til å drepe fordi de ser lik

Publisert nesten 10 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Det hadde ikke vært et eneste punkt noen kunne reagere på om de hadde skutt med en gang de fikk se ham med våpen i hendene.

Der tror jeg du tar grundig feil. Dersom politiet hadde skutt Breivik umiddelbart, uten videre, hadde det garanter blitt gransket i ettertid.

Da er sannsynligheten stor for at man ville kommet frem til at politiet først burde ha bedt Breivik overgi seg, og om han ikke gjorde det, burde man skyte varselskudd, og først deretter skudd for å uskadeliggjøre, uten å drepe, dersom Breivik ikke ville overgi seg.

Å skyte for å drepe er absolutt aller siste utvei, som i Norge kun aksepteres i ekstreme tilfeller, der intet annet anses mulig for å beskytte liv.

Din cowboy-logikk, om at ingen ville reagert dersom politiet bare hadde plaffet Breivik rett ned, stemmer ikke med norsk virkelighet, heldigvis.

Mvh Sverre

 

Kommentar #64

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette var

Publisert nesten 10 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Å skyte for å drepe er absolutt aller siste utvei, som i Norge kun aksepteres i ekstreme tilfeller, der intet annet anses mulig for å beskytte

Et ekstremt tilfelle.

Og jeg tror du tar feil når du tror dette ville blitt en stor sak.

Kommentar #65

Reinert Vigdal

0 innlegg  12 kommentarer

Herland?

Publisert nesten 10 år siden

Kva sa egentleg Hanne Nabintu Herland? Var de ikkje sitat "de hadde vore betre om ABB var blitt drept på Utøya". Er det te samme som de her tillegger ho at ho ville drepe han? Er ikkje trekt for raske slutningar her vel. Vis ikkje kvar og ein høyrde den sekvensen, men har berre høyrt referert i media i etterkant, så spør heller denne Nerland om kva ho egentlig sa. Når det gjeld den grunlivsendringen som no skal skje....Kvifor skal de skje????Var det ikkje godt nok det som forfedrane lagde til i LOVA i 1814. Dei var i bønn og kom fram til eit viktig dokkument som har fungert i 200 år. Dagens ordningar og lover vert endra på like fort som eg byter skjorte. Kva er det Halleråker som gjør at Krf er ved sperregrensa? Er det medlemene?? eller det udugelig leiing? Ialle andre samanhengar i bedrifter elle kva det er, duger ikkje leiinga så vert nedoverbakke, å vekk det. Ududelige leiarar vert oftast bytta ut. De skjer veldig ofte. Sist var det vel ein i SV som fekk fyken, og ein Solbakken forsvant for udugelig leiing. Tenk over dette Karl. I dagens Krf, manglar det livsærfaring i leiinga.

Kommentar #66

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Paulus og styresmaktene &&

Publisert nesten 10 år siden

Men Paulus og uhyggeleg mange andre kristne vart drepne av styresmaktene!

Mange syner til dei ti bod. Dei er ikkje den kristne "moralkodeksen"!

Me held ikkje sabbaten heilag, og me godkjenner ikkje at trælen

(hebraisk ÆBED) er eigedomen til nesten vår!

Kristen moral må samstava med kristen tru!

På Utøya skulde ABB vore uskadeleggjord snøgt av effektive politifolk.

Om dei skulde ha kome i skade for å drepa han i forsøket, 

hadde det vore betre for han enn at han skulde få halda fram med

myrderiet! Matt. 18.6!

Kommentar #67

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er kanskje

Publisert nesten 10 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

Og allikevel så er mange av dem blant de første til å ta til orde for dødsstraff, samtidig som de gjerne er motstander av abort.

Vanskelig for deg å se forskjell på et uskyldig foster og en kynisk drapsmann..??

Var det paradoks du kalte det ?

Kommentar #68

Odd Bjørn Hatlem

0 innlegg  4 kommentarer

Søndagskristen?

Publisert nesten 10 år siden

Eg trur at Hallaråker her tek feil, veldig feil i mykje av det han hevdar i sin argumentasjon! Svært overraskande at ein mann som har så stor tillit i media blandt kristne, blåttlegg at han ikkje er betre på slike vurderingar enn det TV2 og NRK stort sett er!

Som me veit er det svært mange, som blir kalla ”ekstreme” i norsk media, utan at det nødvendigvis har rot i det verkelege livet. Eg har sjølv fleire slike gode venner, og kan berre stadfeste at dei alle er av aller beste kvalitet både når det gjelder kjærleik og empati til medmenneske rundt seg, og at dei viser det i praksis. Dei har og fått evna til å seie klårt frå når det gjelder!

Generellt vil eg seie at det nett er den tankegangen som Hallaråker her står for, som har ført oss (Noreg) opp i det problemet me no ser når det gjeld dei kristne sakene. Me har vore redde for å ta parti og for å ta tøffe standpunkt, på same tid som me ikkje har synlegjort kven me trur på i tanke, ord og gjerning. Søndags-kristne, har me hatt nok av og det avspeglar tilstanden i riket på veldig mange felt. Hadde same ”folket” synt at dei er flinke til å gå ut på ”gater og streder” og forkynne det glade budskap, ville gjerne dette innlegget vore overflødig.

 

So utan at eg her skal gjere greie for alt det dei nemnde organisasjonane/partia og Hanne N. Herland står for, meiner eg det er best at han undersøkjer saka betre neste gang!

Me treng meir enn nokon gong folk som i praktisk liv torer stå opp for verdiane våre og seie frå men på eit mykje breiare grunnlag enn det dei nemnde TV2 og NRK greier (ynskjer) å formidle.

Kommentar #69

Reinert Vigdal

0 innlegg  12 kommentarer

Søndagskristen/Kvardagskristen.

Publisert nesten 10 år siden

Eg er heilt enig med deg, Odd Bjørn. Slik Krf opptrer for tida så heng dei seg på den som vinn. Tørr ikkje å stå på barikaden (som Nina Karin Monsen m. fl). Det er no noko som gjer det at Krf er på bunn i meningsmålingane. Dei greier ikkje samle kristenfolket, som skulle vore hovudoppgåva. Jesus seier: Uten meg kan dere ingenting gjera, dette gjeld i alle samanhenger i politikk også. Synes ikkje Krf har ropt så høgt hverken mot abortsak, homoliberalisering eller likekjønna-ekteskap. Desse tre sakene er utrulig viktige å ropa varsku mot, for det seier GUD. Han seier det er drap på småbar, og vederstyggeligheiter om dei to andre sakene. Gud straffar dette. Kvifor HYLER ikkje Krf ut om dette. Eg blir kalla ekstrimist i ein del samanhengar, men de tek eg med stor ro. Dei kalla Jesus ekstrekistisk også, så kva gjer vel det. Me må stå på.

Kommentar #70

Karl Johan Hallaråker

46 innlegg  57 kommentarer

Underlege innlegg

Publisert nesten 10 år siden

Eg vil gjerne lytta til kommentarane, men Hatlem sine uspesifiserte skuldingar er vanskeleg å få tak i. Kva er galt?

Eg har uttalt undring over at Kristent Samlingsparti stod saman med voldelege ytterlegåande høgreekstremistar i Danmark - for å verna om vår kristne arv i Euoropa.

Eg har uttalt at Ivar Kristanslund sine skuldingar mot KrF, Bondevik og Høybråten om å vera værrre enn Hiler og Quisling er uhyrlege påstandar som undergrev einkvar sakleg debatt. KS og vi andre kan gjerne vera usamd med KrF i konklusjonen om Gr § 2, men vi bør avstå frå konspirasjonsteoriar og heller føra ein sakleg debatt ut frå det partiet faktisk har gjort og sagt.

Eg har uttalt at Herland var på kolisjonskurs med kristne verdiar når ho i Debatten skulda politiet for ikkje å drepa massemordaren, og at det ville spart pengane som kunne gått til gode formål i staden for rettssaka. Ho samanlikna urett med politiet i Frankrike. Dei drap seriemordaren som flykta, og ikkje overgav seg slik det skjedde på Utøya. Eg ser at Herland i VL papirutgave idag prøver å forsvara seg med at politiet burde vore der før for å spara liv. Det er ein annan debatt som vi kan ta etter at 22 juli kommisjonen kjem med sine vurderingar. Eg trur vi alle skulle ønskt at massemordaren vart oppdaga på førebuingsstadiet slik at alle liv blei sparte. At eg har brett om det Herland sa, kan dokumenterast både med å sjå innslaget omatt og dei kloke kommentarane ho fekk etterpå av den erfarne redaktøren og ungdommen frå Utøya. Sjå elles mitt svar i papirutgåva i neste veke.

Så legg eg til, ein del av kommentarane til min artikkel går på generell kritikk mot KrF, og ein del underlege kommentarar til mi rolle som kristen leiar. Til det får eg berre seia at det var nettopp ansvaret som kristen leiar og vernet om min eigen integritet som fekk meg til å skriva artikkelen. Dei mange positive meldingar og meilar eg har motteke direkte, stadfestar for meg at eg gjorde rett. Eg toler godt motseiing og frisk debatt, men det undrar meg at så langt eg har oppdaga, har ingen kritikar kommentert Kristanslund sine utrulege påstandar. Kvifor - undrar meg. Er det slik at alle midlar kan helga målet om å kritisera KrF?

Karl Johan Hallaråker

 

 

Kommentar #71

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Takk igjen

Publisert nesten 10 år siden

Jeg vil igjen takke Hallaråker for at han som en kristenkonservativ leder gjør en så tydelig frontmarkering og opptrer med integritet.

Kommentar #72

Odd Bjørn Hatlem

0 innlegg  4 kommentarer

Hakkementalitet.

Publisert nesten 10 år siden

Eg tykkjer det er upassande og ikkje minst, utimeleg å komme med slike utfall mot andre som prøver å stå opp mot den alvorlege utviklinga i vårt land. Det børde då vere nok av andre alvorlege saker å skrive om for kristne?

Ser sjelden at folk som Halleråker er med og utøver kritikk med like stor tyngde hverken når det gjeld dei ulovene me har fått dei siste åra og den pågåande grunnlovsendringa. Kommentarer frå dei liberale, prøver mest av alt å ufarleggjere utviklinga med den eine «tannlause» kommentaren etter den andre. Som til eks. det du skriv om M. Bondevik og D. Høybråten: «Med respekt for andre, står KrF og dei to mellom dei fremste politikarane i vår generasjon til fremje av kristne verdiar i landet». Sitat slutt.

Dette meiner eg du bør «dra lenger ut på landet med»! Det eg stadig høyrer frå kristne rundt omkring, nesten utan unnatak, er det stikk motsette! So igjen, kven er dine kilder når du beskriv dette? Dine kommentarar gjev berre enno meir «vatn på mølla» og næring til mørkemannsstempelet som dei kristne konsevative alt slit med og som har vorte eit mantra i media?

Utan å angripe dei før nemnde politikkarane på deira kristne ståstad, viser vel det totale biletet av det desse politikkarane har utretta, at dei ikkje har klart den oppgåva dei var sett til. Det rette ordet er, etter mi meining «malplassert»! Dette børde folk som deg få meir fram, i staden for å vere på høgget» kvar gong ein finn feil hjå dei sokalla «høgreekstreme»!

Eg veit lite om European Defence League, kva dei eigentleg står for, men ville ikkje brukt norske medier for å finne det ut heller..

Det er svært alvorlegt når grunnlova vår vert forsøkt endra utan at dette er godt kjendt og debattert i media og blant meningmann. Det er og svært urovekkjande at ein kan starte og «fullføre» slik saker, utan sakeleg og folkeleg dibatt og utan at ein har gått inn på ditaljane og konsekvensane i endringa. At grunnlova sjølv seier at paragrafen(ane) aldri kan endrast gjer etter mi meining ordet «statskupp» ikkje urelevant! Våre høgste styrande organ har meir og meir teke form av ei elite-gruppe som tek avgjersler langt utover det dei som folkevalde har fått mandat til!

Alvoret vert til fulle understreka av at folk som deg ikkje er meir opptekne med dette, men i staden angriper dei som prøver å gjere noko med saka på fredelegt grunnlag.

No er eg sjølvsagt samd i at ein debatt bør vere sakeleg for å framstå truverdig og interssant. Det at ein i oppheta situasjonar kan komme med ugjennomtenkte uttalelsar, ser eg ikkje som noko bombe. Det som eg ser er at våre mest profilerte kristne «media»-folk, nyttar eitkvart høve til å hakke vidare på dei som alt har fått mykje pepper frå den verdslege sida! Tykkjer ein bør vere svært varsam med å hindre desse svært timelege debattane som bl.a. KSP og Hanna N. Herland reiser. Me treng heller fleire som oppmuntrar til sakelege og gode dibattar ang. desse svært viktige sakene.                                                                                                                            Avisa «Vort Land» har heller ikkje, når sant skal seiast, utmerka seg ved å stå klart på dei kristnes side og heile artikkelen din føyer seg inn i dette biletet.

Kommentar #73

Karl Johan Hallaråker

46 innlegg  57 kommentarer

Vonleg sluttmerknad til Hatlem

Publisert nesten 10 år siden

Det er godt vi har pressefridom. Eg har slik tiltru til lesarane sitt skjønn at eg ikkje vil kommentera vidare Hatlem si vurdering av korkje KrF, Bondevik, Høybråten eller meg.  Eg konstaterer at han ikkje tek utgangspunkt i det eg har sagt, men nyttar høve til generell kritikk. Det er mi overtyding at skal vi få ein sakleg debatt og gjennomslagskraft må vi ha ein annan strategi enn dei eg har kritiseret i min artikkel. Eg har stor respekt for sakleg meiningsbryting. Men det er altså mi vurdering at Kristent Samlingsparti hadde stått seg på ei anna debattform. Når det gjeld Herland, er det ikkje vanskeleg å ønskja henne alt godt i den offentlege debatt. Eg registrerte at det ho sa i Debatten 12.04 nettopp svekka henne. Eg ser at ho i ettertid prøver å seia at det var noko anna ho ville seia. Det tek eg til etterretning. Eg kommenterte det ho faktisk sa, og som eg altså - saman med mange - fann uheldig og tok avstand frå. Lågmålet utan tvil er utspelet frå Ivar Kristianslund om statskupp og som gjorde KrF værre enn Hitler og Quisling. Bekymrar ikkje slike angrep Hatlem? Dagens sjefsredaktør har klokt beklaga uhellet med å trykka annonsa hans. Det seier nok!

Som kanskje Hatlem veit, har eg gjennom åra både levert støttande og kritiske merknader til KrF på fleire område. Sjå m.a. mi bok om Kristen politisk tenking, 2009. Ein tanke må eg så få ta med: I politikken vil ein alltid måtta vurdera om det er klokt å gå ned med "flaget til topps" eller ein vil nå mål som er betre enn alternativa. Eg løyner ikkje at eg gjerne skulle hatt Høybråten framleis som helseminister. Då hadde mange ting vore positivt annleis i norsk helsevesen, m.a. ikkje krenking av fastlegars samvit. Eg er også smerteleg lei for at ikkje KrF har fleirtal for ufødde sitt vern om livet. Den situasjonen er idag ikkje verdig ein rettsstat. Vi treng eit sterkare KrF i tida som kjem.

Karl Johan Hallaråker

Kommentar #74

Havard Moen

0 innlegg  221 kommentarer

Publisert over 9 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Du setter pris på at politiet brukte ca 30 min fra ankomst veien utenfor øya, til man var ute på øya sllik at et ukjent antall ungdommer (30-40?) døde helt unødig??.

Dette er en avsporing, og har ikke noe med innlegget du svarer på å gjøre. Diskusjonen handlet om at noen klager over at Breivik ikke ble skutt. Det ble påpekt at han ble pågrepet uten at det var nødvendig å løsne skudd. Er dette negativt?

Da nytter det ikke å avspore diskusjonen med noe helt annet som ikke har noe med akkuratd et spørsmålet å gjøre.

Kommentar #75

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Breivik begikk en forbrytelse. Det er bra at han ikke ble skutt i akten for da kan rettsstaten få et oppgjør med ham.

Det er positivt at han kunne pågripes uten bruk av vold eller løsning av skudd. Han er bedre for rettsstaten uskadet levende enn død som "martyr" som det kunne vært spunnet myter rundt. Nå kan han avkledes i full offentlighet slik at vi kan forholde oss til ham på en mer rasjonell måte.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere