Eivind Meland

7

Autoritær makt forkledd som godhet

I oktober i fjor har Helse- og omsorgsdepartementet i et rundskriv innskjerpet at reservasjonsretten til prosedyrer som skaper samvittighetskonflikt, ikke skal omfatte henvisningsplikten som fastlegene har.

Publisert: 20. feb 2012

En gruppe leger har derfor henvendt seg til departementet og til Den norske legeforening med bønn om at dette rundskrivet trekkes tilbake eller at man gjennom den forestående revisjon av Fastlegeforskriften innarbeider en rettighetsbestemmelse om reservasjonsrett. Den 15. februar ble saken behandlet i Stortingets spørretime etter et spørsmål fra Knut Hareide (KrF).

            To tunger: Det er verdt å merke seg statsminister Jens Stoltenbergs svar fordi han så tydelig fremstiller dette som et dilemma. Det tjener statsministeren til ære. Et dilemma oppstår når det gjenstår ”en etisk rest” uansett om man faller ned på den ene eller andre avgjørelsen. Dersom man avvikler legers rett til reservasjon, krenker man noen leger som av dype samvittighetsgrunner ikke kan utføre denne typen tjenester. I motsatt fall risikerer man å forringe tjenesten til noen enkeltpasienter som ikke kan få tilgang på lovpliktig helsehjelp fra sin fastlege.

Statsministeren taler imidlertid med to tunger. I neste setning devaluerer han andres meningsberettigelse med å karakterisere samvittighetsvansker som «privat syn» og gir «kvinners rett» en eksklusiv posisjon som skal trumfe alle andre hensyn i samfunnet. Spørsmålet er om man kan komme frem til en avgjørelse som kan ivareta begge hensynene i denne etiske konflikten? Jeg mener det er fullt mulig. Rundskrivet (og fastlegeforskriften) bør formuleres slik at alle pasienter har den samme rett til helsetjeneste i landet.

Urimelig: Samtidig kan bestemmelsen også gi rom for at enkeltleger kan reservere seg mot lovlige tjenester som de av samvittighetsgrunner ikke kan delta i, dersom de sørger for at pasienten får tjenesten utført av annen tjenesteyter i helsevesenet. Abortloven og forskriving av visse typer prevensjonsmidler har vært tillempet slike hensyn de siste 30 år i Norge uten at det har representert et stort helsetjenesteproblem. En slik løsning vil også tilfredsstille Menneskerettighetserklæringens p18 og to vedtak fra Europarådet i 2010 og 2011. Verken politikere eller helsebyråkrater har dokumentert at dette representerer et stort rettferdsproblem i Norge. Regjeringens forsøk på å fremstille hensynet til kvinner og enkeltlegers samvittighet som uforenlige motsetninger er urimelig.

           Det er derfor uforståelig at statsministeren og den rødgrønne regjeringen ikke kan tillempe bestemmelsen på en mindre autoritær måte. Kan det være nødvendig å trakke på andres samvittighet for å utrydde mangfold i medisinen, et mangfold som vi har levd utmerket med siden abortloven ble innført? Mener statsministeren at et autoritært overtramp er nødvendig for at befolkningen må få absolutt alle rettigheter servert på sølvfat uten hindringer og «sand i maskineriet»? Regjeringen og Jens Stoltenberg må gå i seg selv og endre HODs stivsinn og befordre en større smidighet. Stoltenbergs gripende taler om mangfold, raushet og toleranse etter 22. juli i fjor må nå rettes innad i egne rekker, til egne regjeringskontorer og til sentrale helsemyndigheter.

            Æreskjelte: Jeg vil minne om en annen aktuell sak der helsemyndighetene viste autoritær selvgodhet. Direktør i Folkehelsa, Preben Aavitsland, æreskjelte fagpersoner som stilte seg skeptiske til den ensidige informasjonen fra helsemyndighetene om svineinfluensavaksinens velsignelser. Han stavet S-L-U-D-D-E-R på førstesiden i Bergens Tidende om en Bergensprofessors skepsis vinteren 2009-2010. Vi er avhengige av helsemyndigheter som har tillit i befolkningen for å bevare helse. En slik tillit kan aldri fremmes med autoritære metoder. Tilliten til abortloven og loven om rett til kunstig befruktning for lesbiske par er avhengig av at dem som har fått innfridd sin rett, ikke overdimensjonerer sin offerposisjon og sine potensielle krenkelser. Historien er nemlig full av eksempler på hvordan slik selvopptatt dyrkelse av offerrollen fører til selvkrenkelser og til undertrykkelse av andre.

           Statsministeren må også ta statssekretær Robin Kåss i skole. Han skandaliserer sin egen regjering med blankt å avvise at man står overfor et dilemma. Fastleger som har vansker, kan slutte i sitt yrke utbasunerer han med autoritær forakt for alle som tenker annerledes enn ham selv. Selvgodheten er kombinert med en total mangel på kunnskap om hvilket fag medisinen er. Fastlegene skal holde seg til medisinske kjensgjerninger og norske lover, belærer han oss. Det er kanskje spilt møye å prøve å forklare det, men en statstjenestemann i landets helsedepartement må kunne vite: Medisinen er et usikkert fag. I hver undersøkelse og i hver behandling er det en usikkerhet, et dilemma. Vi kan ikke vite helt sikkert om vi overser sykdom eller gir sykdomsdiagnose til dem som er friske. Vi vet heller aldri hvor mange som får behandling som har nytte av den, og hvor mange som får behandling unødvendig og blir krenket med vanhelse av usikkerhet med eget liv.

”Stener for brød”: I hver rettighet og i hver velferdsytelse ligger det en mulighet for ubarmhjertighet og «stener for brød». Det er dette som gjør det så viktig at medisinens grunnvoll, primærhelsetjenesten, er befolket av moralske subjekter som er i stand til med respekt og innlevelse å speile de usikkerhetene livet og medisinen er befengt med. Skal pasientene styrkes som moralske subjekter må legene føle at de blir behandlet på samme måte av sine overordnede. Skal fastlegeordningen ivareta sitt samfunnsoppdrag må samvittighetsfrihet, frimodighet, respekt og barmhjertighet prege tjenesten. Det kan man ikke få til med Robin Kåss´ metoder.

           Vi står nå ved et veiskille for utviklingen av fastlegeordningen med det høringsutkast som HOD har fremmet. Det er ikke å ta for sterkt i å si at dette utkastet bærer preg av den type holdninger som Kåss promoterer. Han representerer en form for sekulær arroganse som har ført «det terapeutisk samfunn» opp i et hjørne eller inn i en blindgate det er vanskelig å finne ut av. Trass økte investeringer i helsetjeneste (mest spesialisthelsetjeneste) og økte velferdsytelse i samfunnet registrerer vi sviktende subjektiv helse, redusert funksjon i store befolkningsgrupper, økte trygdeutgifter og økt sykelighet av sykdommer vi ikke kan håndtere. Den sekulære humanismens tro på formålsrasjonalitet, vitenskap, teknologi og beherskelse er blitt maktesløs. Derfor er utkastet til fastlegeforskrift så hjelpeløs med sin tro på rettighetsfestede garantier, overvåking, produksjon av tjenestedata og straff .

Arrogant sekularisme: Vi trenger å bli minnet om dette nå fordi det synes nærliggende å mistenke at den rådende tenkning i vårt Helse og omsorgsdepartement, den arrogante sekularismen, krenker livet og er medvirkende til sykdomsutviklingen og funksjonssvikten i samfunnet. I arbeidet med folkehelsen trenger vi medmennesker som er etisk bevisste, respektfulle og barmhjertige. Helsen er nemlig helt avhengig av at vi føler oss tilhørende i et fellesskap som vil oss vel. Helsen er avhengig av at livets egen rause helbredskraft får muligheter. Det er dette som nå gjør det så tvingende nødvendig å justere kursen til våre sentrale helsemyndigheter i retning av helsefremmende respekt, raushet og toleranse.

Eivind Meland

Fastlege og professor ved UiB

ARTIKKELEN BLE FØRST PUBLISERT SOM KRONIKK I VÅRT LAND 20-02-2012

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Takk

Publisert rundt 9 år siden

Takk for at du tar opp saken Meland. For oss ikke-medisinere som er opptatt av Norges vel så er det av stor betydning at en professor konfronterer myndigheter som i økende grad avslører autoritære sider ved seg. Sånn sett kjemper du ikke bare en kamp for reservasjonsretten, men også for å bevare et demokrati der ulike meninger tåles. Jeg kan forøvrig minne om at dagens regjering også ville innføre en blasfemiparagraf for noen få år tilbake.

Kommentar #2

7 innlegg  815 kommentarer

Når de / vi kristne sover danser "musene" på bordet

Publisert rundt 9 år siden

profetenChuck Pierce,  Oslokirken, 2003;

”Herren sier til Norge:Jeg vil si til dere at en ny dag kommer over dere. Jeg sier; Ikke frykt de stormer som ligger foran, for det er ikke stormer Jeg vil dere skal se etter, men det er det Jeg vil bringe over dere nye rikdommer igjennom. Bølgen av Min Ånd vekkes opp dypt, sier Herren. Og dyp kaller på dyp. Så hvis dere vil våke inntil dagen gryr, så vil bølgen av Min herliget begynne å dekke over og spre seg over dette land. Selv om mørke har hvilt over deres horisont, så kaller Jeg dere nå til en troens bønn til å få de mørke krefter til å gå tilbake. Hvis dere ikke våker og bringer gjennombruddet for denne nye dagen, så vil mørket som er på deres horisont feie over landet og de sivile myndighetene i landet vil reflektere mørket, sier Herren. Det er viktig at det koples om, for at denne nasjonens liv skal bli frelst for denne tid. Og hvis dere ikke gjør det, vil det om fem år være et feil styre over denne nasjonenGud er rede til å gjenopprette kappen i NorgeHvis du hører, gi meg ditt beste, endre ditt sinn, tenk som jeg tenker. Jeg vil gi en ny kappe av velvilje”

Dette var i 2003. 6 år senere var kristne aviser fylt opp av artikler om hvordan regjeringen forsøker å avkristne nasjonen, og det bare eskalerer. Det skjer fordi vi kristne  ikke har gjort jobben vår, bla i bønn for ledere og nasjon, som tillater ugudelige lover og praksis finne sted. Profetien sier jo rett ut at en ugudelig kristenhet fostrer en ugudelig regjering, som også Bibelen underviser massivt om. 

Abortloven og praksisen er i det usynlige, hva 22/7 var i det synlige. Synd avler død, bibelen underviser massivt om det også.

Kommentar #3

Preben Aavitsland

0 innlegg  3 kommentarer

Svar fra Folkehelseinstituttet

Publisert rundt 9 år siden

Av en eller annen grunn bringer Eivind Meland inn Folkehelseinstituttet og undertegnede i denne debatten om fastlegers arbeidsforhold, når han skriver:

"Jeg vil minne om en annen aktuell sak der helsemyndighetene viste autoritær selvgodhet. Direktør i Folkehelsa, Preben Aavitsland, æreskjelte fagpersoner som stilte seg skeptiske til den ensidige informasjonen fra helsemyndighetene om svineinfluensavaksinens velsignelser. Han stavet S-L-U-D-D-E-R på førstesiden i Bergens Tidende om en Bergensprofessors skepsis vinteren 2009-2010. "

La meg opplyse om fakta:

Bergens tidende publiserte 11.2.2010 et intervju med en av Melands professorkolleger ved Universitetet i Bergen. Denne professoren påsto:

"at helsemyndighetene skapte et skrekkscenario for å få folk til å vaksinere seg mot det milde svineinfluensaviruset."

Han mente altså at vi ved Folkehelseinstituttet med vilje skremte folk for å få dem til å vaksine seg. Til denne alvorlige påstanden svarte Folkehelseinstituttet ved undertegnede i et lite intervju publisert i samme avis samme dag. Hovedsvaret var:

"At vi prøvde å skape frykt for å få folk til å vaksinere seg, er sludder! S-L-U-D-D-E-R! Vi har prøvd å formidle et nøkternt bilde. Gjentatte ganger har vi sagt at dette viruset har to ansikter: Et mildt for de fleste, et alvorlig for noen. Vi bygde vår beslutning på kunnskap om vaksinen og sykdomsbildet. Det er riktig at få blir alvorlig syke, men mange nok til at vi valgte å tilby vaksine til alle."

Svaret var kraftig siden påstanden var så gal. Men svaret var ikke noe eksempel på "autoritær selvgodhet" eller "æresskjelling".

Preben Aavitsland, assisterende divisjonsdirektør, Folkehelseinstituttet

Kommentar #4

Eivind Meland

7 innlegg  4 kommentarer

Autoritær selvgodhet

Publisert rundt 9 år siden

Preben Aavitsland avviser at han og helsemyndighetene har ytret seg autoritært under svineinfluensavaksineringen i 2009-2010. Enhver som har fulgt myndighetspersoner i reprise i de seneste ukene har jo ved selvsyn sett at risikoestimatene var overdrevne i den informasjon som ble gitt til publikum. Helseminister Bjarne Håkon Hansen var blant dem som overdrev sterkt. Dette var bakgrunn for at professor Elling Ulvestad brukte begreper som "skremsel". Han hadde selv prøvd å vinne gehør for at dødsrisikoen var vesentlig lavere slik epidemien hadde utviklet seg i Mellomamerika og Australia. Myndighetene hadde kunnskap om dette.

Uavhengig av dette stilles det krav til saklighet og ydmykhet fra myndighetsoppnevnte eksperter, som feks Preben Aavitsland. Hvis eksperter skal ha troverdighet i et demokratisk samfunn, krever det en informasjon som også tar høyde for at man kan ta feil. Det oppnår man ikke ved å karakterisere andres uttalelser som S-L-U-D-D-E-R!

Autoritære og forføreriske metoder i folkehelsearbeidet er imidlertid et mye større problem enn dette isolerte tilfellet. Fortsatt brukes slagord som "en enkel undersøkelse kan redde liv" i informasjonskampanjer for å få folk til å møte opp ved helseundersløkelser som har marginal nytte. Vi trenger større edruelighet i all helseinformasjon i dette land.

Eivind Meland

Kommentar #5

Preben Aavitsland

0 innlegg  3 kommentarer

Svar fra Folkehelseinstituttet. Igjen.

Publisert rundt 9 år siden

Meland demonstrerer igjen at det ikke finnes noe grunnlag for påstanden om at Folkehelseinstituttet var "autoritært, selvgodt eller æresskjellende".

Da hans kollega påsto at vi 1) skremte folk unødvendig og 2) gjorde dette fordi vi ønsket å få dem til å vaksinere seg, var dette en grov og feil påstand. Derfor kalte jeg den ”S-L-U-D-D-E-R”, noe den fortsatt er. Jeg karakteriserte påstanden, ikke personen.

Hvis Meland vil sette seg inn i de risikovurderinger vi gjorde før pandemien kom for alvor til Norge, vil jeg anbefale våre rapporter med overvåkingsresultater, råd og vurderinger fra perioden (http://bit.ly/xDoTkV). Han kan også lese vår artikkel (http://bit.ly/AkO8Sb) fra Tidsskrift for Den norske legeforening fra sommeren 2009, i god tid før hovedbølgen. Da skrev vi for eksempel:

"Infeksjonen gir stort sett mild, selvbegrensende sykdom."

"Andelen alvorlig syke og døde av totalt antall syke er sannsynligvis overestimert, siden milde tilfeller ikke alltid vil bli registrert og derfor ikke rapportert til helsetjenesten. Helsemyndighetene i USA og Canada anbefaler nå at man bare tester dem som har økt risiko for komplikasjoner av influensa, noe som fremover vil gi en skjevhet i utvalget. På den annen side vil heller ikke alle dødsfall forårsaket av dette viruset bli erkjent som dette. Vi antar likevel at letaliteten (andelen av de syke som dør) ligger godt under 0,1%."

Dette budskapet ga vi også til publikum i tallrike intervjuer.

Ellers kan Meland lese Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps uavhenige evaluering (http://bit.ly/qOEJlG) av blant annet Folkehelseinstituttets innsats. Her heter det for eksempel:

"En av FHIs hovedoppgaver i forbindelse med pandemien var å overvåke situasjonen og vurdererisiko og usikkerhet knyttet til den videre utviklingen. En gjennomgang av de vurderingene som ble gjort i løpet av perioden, viser at instituttets analyser i stor grad ble bekreftet av den faktiske utviklingen."

"Etter DSBs oppfatning burde FHIs vurderinger hatt en mer sentral plass i håndteringen ogkommunikasjonen den første tiden. Fra første stund var det imidlertid klart at utbruddet i USA og Mexico var forårsaket av et helt annet virus enn det en hadde ansett som mest sannsynlig da Pandemiplanen ble utarbeidet. FHI, som er statens smitteverninstitutt og den fremste faglige instansen i landet på det epidemiologiske området, gikk straks i gang med å analysere informasjonen som forelå fra Mexico, USA og Canada, og vurderte det allerede i løpet av den første helgen slik at det mest sannsynlige var at influensaen ville utvikle seg til en mild pandemi med lav letalitet."

Preben Aavitsland, assisterende divisjonsdirektør, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere