Kjersti Aspheim

Miljøaktivist
66

Hvorfor troen på Guds allmakt er en hån mot Gud

Troen på en allmektig og altvitende gud som ser ned på menneskers og dyrs lidelse uten å hjelpe beskriver en distansert gud uten handlingsgripende empati med skaperverket sitt. Jeg forstår behovet for å tro på en gud som alltid kan hjelpe...

Publisert: 5. feb 2012

men jeg forstår ikke tilbedelsen av en gud som ikke hjelper når denne kan.

I mine øyne er Gud ren kjærlighet. Esensen av det gode. Skaper og livgiver.

Om man legger til allmakt, trår somkjent det ondes problem inn. Det er kjent materiale for alle her. Derfor hopper jeg glatt over det, og går til min konklusjon. Så lenge Gud er en form for inkarnasjonen av kjærlighet, selve esensen av godhet er ikke en alltid tiltedeværene allmakt mulig i vår verden. Vår verden ville vært ett bedre sted.

Gud ønsker og har forsøkt å skape en fantastisk verden for oss. Muligens var skapelsen en smule planløs, en kreativ prosess som gikk litt ut av kontroll. Eller kanskje mer sansynlig, vi er underveis til en ny verden. Jorden har enda ikke slått seg til ro. Fjell blir skapt. Artene under utvikling.

Å tro at ikke gud gjør sitt ytterste for å skape en best mulig verden er en hån. I steden for å håne gud bør vi heller sammarbeide for å skape en bedre verden.

Kommentar #1

7 innlegg  815 kommentarer

Gud er allmaktens Gud - om vi gir ham allmakt.

Publisert nesten 10 år siden

Det ligger i kristenlivets natur at vi og Gud har allmakt, om vi gir Gud allmakt. At vi ikke har allmakt, betyr at vi har overgitt makten/autoriteten til fienden. Som f.eks ved demokrati i kirken. Demokrati i kirken er syndefallet i kristen forkledning. Det er et opprør og opprør gir makt, om ikke all makt, over til fienden og Gud trekker seg tilbake. Menneskene har valget, Gud eller djevelen.

Problemstilling:  ( Fra boken “bryt fryktens makt” av John Bevere )

Gud ber John Bevere å ta et offentlig oppgjør med et ungt par under ett møte. Han får beskjed om dette mange ganger, men nekter, han tør ikke. Salvelsen forsvinner i møtet. Himmelen blir taus og alt blir tungt og depressivt. Under bønn, dagen etter, ber han om en forklaring på hva som skjedde.

 Jesus svarer; - John, jeg bad deg ta et oppgjør med den mannen og kvinnen i går. Så fortsetter Han; Når jeg setter deg opp som en leder over et møte, er du ansvarlig for å opprettholde orden og autoritet over møtet. Jeg gjør ikke noe, for jeg har gitt deg ansvaret.

Da jeg satte Adam i Edens hage, ba jeg ham vokte den. Da djevelen kom for ødelegge, kom jeg ikke og slo frukten ut av Adams hand, selv om jeg visste hvilke alvorlige konsekvenser den ville få, ikke bare for Adam, men for hele menneskeslekten. Jeg tok ikke tilbake det jeg hadde gitt ham, og det jeg hadde gitt ham var ansvaret for å vokte hagen.  Mannen og kvinnen jeg bad deg ta et oppgjør med, hadde en opprørsk ånd. Fordi du ikke tok et oppgjør med dem, fikk den ånden lov til å hvile over møtet. Da dette skjedde, trakk min Ånd seg tilbake fordi du gav avkall på din autoritet”.  sitat slutt.

Babylon-prestene i den vestlige demokratiske kirken forstår ikke dette og forkynner derfor heller ikke dette. Ligger du under for bedrag ser du det ikke, det er bedragets natur. Gud har allmakt i den grad menneskeheten gir ham allmakt, og hvordan vi skal gi ham allmakt er definert i bibelen. Babylon er ikke intr. i hva som står i bibelen, bare hvordan man kan fortolke bibelen slik at det klør i øret til den "rause og inkluderende" fokekirken.

Kommentar #2

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Selvfølgelig kan man velge en autoritet

Publisert nesten 10 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Det ligger i kristenlivets natur at vi og Gud har allmakt, om vi gir Gud allmakt.

men allmakt handler om noe mye dypere enn å velge en god leder. Har man allmakt i ordets rett forstand kan man bestemme alt.

Om vi hadde en almektig, god gud på jorda ville ikke unger blitt torturert til døde som syke menns leketøy. De ville ikke solgt knøttsmå bur på dyrebutikkene og pikebarn ville ikke blitt omskjært. Etc etc...

Kommentar #3

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Gud er allmektig

Publisert nesten 10 år siden

men begrenset av menneskets frie vilje til å velge mellom godt og ondt? Jeg heller hvertfall mot den tanken :-)

Kommentar #4

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

gud med liten g

Publisert nesten 10 år siden

Du sier du hopper over det ondes problem men slik jeg tolker det du skriver er det vel nettopp det ondes problem du forsøker å løse - korriger meg om jeg tar feil.  Det ondes problem "in a nutshell":

1. Gud er allmektig
2. Gud er all-elskende
3. Verden er som den er

For å løse problemet kan man fjerne en av komponentene.  Vi kan f.eks fjerne nr 3  (noe buddhistene er i nærheten av).  Vi kan fjerne nr 2, eller nr 1.  Slik jeg oppfatter deg fjerner du nr 1 ved å si at Gud ikke er allmektig.

Dette er en løsning som er ikke helt uvanlig innenfor teologien (man vegrer seg som kjent for å fjerne nr 2...);  Gud har noen begrensninger som gjør at han ikke kan gripe inn nårsomhelst eller hvorsomhelst.  For meg fremstår en slik løsning at Gud ikke er Gud, men gud - altså en slags subgud som ikke kan gjøre som han vil.  Han er ikke allmektig.  Kanskje finnes det noe som er enda større - Gud med stor G - som setter begrensninger for gud?

Kommentar #5

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Begrensningen er vår uvitenhet – ikke minst tydelig tilkjennegitt i det vi skriver om Guds allmakt. Spørsmålet blir vel så hvordan vi stiller oss, slik at kunnskap om Guds allmakt i relativt mindre grad begrenser oss.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #6

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Flåsete skrevet selvfølgelig

Publisert nesten 10 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Du sier du hopper over det ondes problem

Jeg mente bare at jeg droppet å legge ut om hva som utgjør det ondes problem og en utlegging av forskjellige kjente synspunkter.

For meg er det ondes problem en oppkonstruert problemstilling skapt av menneskets ønske/behov om en allmektig gud som kan redde dem om de bare ber riktig nok og lenge nok.

Selvfølgelig kan man si det samme om en gud jeg definerer som kjærlighet. Ideen er skapt ut fra et behov. Forskjellen er likevel tilstede vet at man ser hvor stor makt det ligger i kjærlighet, hvordan valg og handlinger utført i kjærlighet har kraft til å forandre verden. Kjærlighet er en eksisterende kraft i samfunnet man kan se resultater av. En almektig gud derimot er ut i fra mine observasjoner ikke tilstede overhode.

Sammarbeid i kjærlighetens ånd er det eneste som kan redde verden fra undergang. (Tenker rent fysisk undergang som følge av atomvåpen, forurensning etc.) Det eneste som er verdt å kalle gud med eller uten stor G er både skaper og opprettholder.

Flere guder er for meg litt absurd. Det blir inflasjon...

Kommentar #7

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Begrensninger av allmakt

Publisert nesten 10 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.

men begrenset av menneskets frie vilje til å velge mellom godt og ondt? Jeg heller hvertfall mot den tanken :-)

betyr da at allmakten ikke eksisterer lengre.

Kommentar #8

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

For meg er det ondes problem en oppkonstruert problemstilling skapt av menneskets ønske/behov om en allmektig gud som kan redde dem om de bare ber riktig nok og lenge nok.

For meg er det ondes problem kanskje litt mer pragmatisk:

La oss ta tsunamien i Japan som eksempel.  Dersom jeg hadde hatt all makt i himmel og på jord, og i tillegg elsket japanerne like mye som mitt eget barn, så ville jeg naturligvis stoppet rystelsen (hva med deg?).  Faktisk kan man si at dersom jeg hadde hatt slik makt, og likevel ikke gjort noe, kunne andre mennesker i ettertid anklaget meg for ikke å gjøre noe.  Og det med god grunn!

Når noen da påstår det finnes en Gud som elsker oss, og som er allmektig, så er det faktisk å ta denne påstand på alvor når man forsøker å få dette til å henge sammen med hvordan verden faktisk er.  Synes jeg.

Det eneste som forklaring jeg har sett som "løser" det ondes problem er at det ikke finnes noen Gud.  Jeg anser dette som det mest sannsynlige.

Kommentar #9

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Selvfølgelig ville jeg det

Publisert nesten 10 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

La oss ta tsunamien i Japan som eksempel.

Stoppet rystelsene altså.

Ja, at Gud ikke finnes er en sannsynlig løsning på det ondes problem om man bare ser på det som en 1+1 er ikke lik 3 problemstilling.

Om man tar med skapelsesspørsmålet og for min del erfaringen av døden som en illusjon har man et mye mer komplekst spørsmål. Eller gåte om du vil.

I tillegg har vi definisjonsspørsmålet om hva er en gud, det er veldig relevant men så stort at det må startes en egen tråd. Å ta stilling til om det finnes en gud uten å ha en definisjon på hva som må til for at noe kalles gud er komplisert til det umulige.

Kommentar #10

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

I tillegg til at nullhypotesen "Det finnes ingen Gud" så og si løser det ondes problem (jeg liker forøvrig bedre formuleringen lidelsens problem) er det noen andre løsninger jeg synes er interessante.

En mulighet, som kanskje er i nærheten av dine tanker, er at Gud ikke må forstås som et aktivt handlende subjekt, men mer som en dimensjonsløs (kosmisk) kjærlighetskraft.  Altså kan Gud i denne kontekst kun handle gjennom andre subjekter som mennesker.  Problemet med denne tanke ift kristen tenkning er at den står i sterk kontrast til hvordan Gud framstilles i Bibelen.  Der er han/hun nemlig en særdeles aktivt handlende entitet.

En annen mulig løsning er reinkarnasjon.  Da kan man i det minste løse urettferdighetens problem ved at et lykkelig og lidelsesfritt liv må etterløses av et lidelsesfullt for å få ligningen til å gå opp.  Ja, dette er jo essensen i de store østlige religioner.  Ved reinkarnajson kan f.eks Hitler bli gjenfødt som en maur som blir tråkket på av en jøde - ca 6 millioner ganger etter hverandre.  Det ligger vel en eller annen slags rettferdighetslogikk bak noe slikt.

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Presentasjon av Gud

Publisert nesten 10 år siden

Vi må vel klare oss uten Gud i denne verden? Mange bibelsteder tar opp akkurat dette spørsmålet om Guds tilstedeværelse.

Når Gud presenterer seg selv har han lett for å nevne hvem han er Gud for; Matt.22.31: Men om de dødes oppstandelse, har dere ikke lest hva Gud har sagt til dere når han sier:32 ‘ Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!’ Han er ikke en Gud for døde, men for levende.» 33 Folkemengden som hørte dette, var full av undring over hans lære.

Når Gud nevner de levende, har vi lett for å misforstå betydningen av levende som om det gjalt oss, som egentlig er dødninger - for å bli levende i Guds øyne, må vi først ha blitt vekket opp fra de døde - det er det dette går ut på, ellers hadde ikke skriftstedet nevnt de dødes oppstandelse med et ord.

Luk.20.37: Men at de døde står opp, har Moses også vist i fortellingen om tornebusken, når han kaller Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. 38 Han er ikke en Gud for døde, men for levende. De lever alle for ham.»

Vers 38 viser til Rom.14.8:Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til.  9 Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.  

Angående jordskjelv sier jo Guds ord at dette også er en del av jordelivet: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød. Dette er begynnelsen på fødselsriene.

Kommentar #12

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Om man legger til allmakt, trår somkjent det ondes problem inn. Det er kjent materiale for alle her. Derfor hopper jeg glatt over det, og går til min konklusjon. Så lenge Gud er en form for inkarnasjonen av kjærlighet, selve esensen av godhet er ikke en alltid tiltedeværene

Det virker som det har gått deg hus forbi, at det fortsatt er djevelen som er denne verdens gud, mao. er det han som er ansvarlig, akkurat som Adam var ansvarlig for sine gjerninger i edens hage..

Så inntil satan bindes i tusen år vil ondskapen være kjennetegnet på denne jord, men om en ber så kan mer av Guds vilje bli gjeldene på jorden..(f.eks fader vår)

..men selv på Jesu tid, endog der han gikk var ondskapen i hælene på ham hele tiden gjennom farrisere som ville drepe ham og sette ham på prøve..likevel kunne de ikke drepe ham før Gud fader tillot det..

Altså betyr det at Guds åpenlyse allmakt PÅ JORDEN inntil videre er lagt på vent inntil tiden for at hans konge kommer igjen på skyen..og straffer antikrist og lenker satan fast med lenker slik at han ikke lenger kan forføre mennesker..

Verden vil ikke bli en bedre plass før Jesus kommer ned på jorden og oppretter sitt rike.. dvs.  fredsrike/1000 års riket..

Kommentar #13

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Tidligere SV-leder Erik Solheim har uttalt følgende for noen år siden: “Det som stenger for meg i det å ha et forhold til Gud, er dette umulige, at en personlig, allmektig og kjærlig Gud skal ha sittet og fulgt med mens djevelskapen pågikk i Rwanda, i Auschwitz, uten å gripe inn...” Og det har ikke blitt lettere etter katastrofen som rammet Sørøst-Asia 2. juledag for noen år siden eller det som skjedde i USA 11. september 2002.

Jeg tror mange mennesker tenker i sånne baner. Jeg forstår det. Hvordan kan en god Gud tillate all denne lidelsen og ondskapen i verden uten å gripe inn? Nå sier bibelen klart at Gud er god. ”Bare en er god – det er Gud”, sier Jesus i Markus 10,18. Etter at Gud hadde skapt verden står det: ”Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt” (1.Mosebok 1,31)

Men likevel så fantes muligheten til det onde. Og ondskapen kom når mennesket bestemte seg for å gjøre det som de viste at de ikke fikk lov å gjøre. Dermed valgte mennesket det onde fremfor det gode. Slik kom ondskapen inn i verden.

Jesus sa: ” Når dere som er onde, vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den Far dere har i himmelen, gi gode gaver til den som ber han” (Matteus 7,11). Vi mennesker kan gjøre godt mot andre. Vi kan hjelpe og gjøre gode gjerninger. Men innerst inne er vi onde. Fordi vi i vårt hjerte har vendt oss bort fra Gud. Ondskapen og lidelsen i verdener et direkte resultat av menneskers valg og handlinger.

Menneskene har altså skylda og ikke Gud. Så sier noen: Hvorfor stopper ikke Gud all ondskap og lidelse som er i verden? Han er jo allmektig. Hvorfor griper han ikke inn? Han kunne gjort det. Holdt dom over menneskenes synd. Problemet da er at dommen ikke bare da ville ramme mordere og terrorister, men absolutt alle mennesker. Fordi vi er alle syndere.

Husk at Gud har gitt menneskene makt og ansvar for jorden. At mange mennesker er fattige og lider av sykdom, mens andre velter seg i luksus, er fordi ressursene er galt fordelt. Dette har menneskene selv gjort og ikke Gud. Det er ikke Gud som går til krig og dreper for fote, det er menneskene.

Gud får også skylden for naturkatastrofer. Selv om det mest sannsynlig skyldes menneskeskapte økologiske endringer. Jordskjelv og naturkatastrofer kan ha noe med forskyvninger i jorda å gjøre. Vi har på ingen måte vært gode forvaltere av jorda. Og hvis det skulle vært en åndelig kraft bak dette, så ser vi ut fra NT at djevelen også kan stå bak lidelse, se Lukas 13,16 og Apgj 10,38. Så skyld ikke på Gud for det som enten menneskene selv har stelt i stand eller djevelen.

Kommentar #14

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Ondskapen og lidelsen i verdener et direkte resultat av menneskers valg og handlinger.

---

Du unngår glatt den store mengde lidelse som ikke er et resultat av menneskers handlinger.  Ta f.eks spanskesyken, en pandemi som tok livet av et sted mellom 40-80 millioner mennesker.  (Vi kjenner ikke det eksakte tallet)  Tenk på det!  Menn, kvinner og barn revet bort av en liten RNA-klump du må ha mikroskop for å kunne se.  Hvordan forklarer du at en god guddom rolig kunne sitte og se på all denne ufattelige lidelsen?

Kommentar #15

7 innlegg  815 kommentarer

jeg gjentar

Publisert nesten 10 år siden

Gud er allmektig, om vi gir Ham makt. Det handler ikke om å velge en god leder, det handler om å følge den lederen Gud gir oss.  Først da kommer kongesalvelsen over legemet.

Det betyr at vi følger hans bud. Hadde man fulgt hans bud i omtalte rwanda; her var det "kristne" bla som fyrte opp i helvete, hadde det aldri blitt noe massaker, og f.eks jødeforfølgelsen; her var det jødene, dvs israelittene som gjentatte ganger overførte autoriteten til djvelen og Israel ble enten innvadert av fienden, og i verste fall, ført til babylon, landsforvist, for kortere eller lengre tid, og den siste landsforvisningen varte i ca 2000 år, men nå er det hjemkomsttid, for Israel, og (snart) for Jesus.

Alltid når Israel mister beskyttelsen fra Gud, er det menneskene som ble forført/bestemte seg for å forlate Gud og hans forordninger, og ta til seg gudene som naboene hadde, slik som den norske demokratiske kirken, uansett kirkesamfunn.

Uvitenhet om autoritetsprinsippene slipper stadig vekk djevelen til, i familen, i menigheten og i nasjonen(e). Menneskeheten bestemmer om Gud skal ha allmakt eller ikke, men uansett, Gud fører hendelsene i verden fram mot den store gjenkomsten, forvarselet var mer enn noe annet, israels gjenfødelse "på en dag", i 1948, og nå, gjenskapelsen av menigheten ved de femfoldige tjenestegavene og kongesalvelsen som vi gi Gud stadig større autoritet over verden.

Sykdom kom inn i verden gjennom syndefallet, det er kristen barnelærdom. Uten syndefallet hadde Gud hatt allmakt, djevelen hadde vært utestengt, men mennesket slapp han inn i autoritets-sfæren, og naturen vendte seg mot oss, menneskene.

Sykdom kommer fra synd, lidelse kommer fra synd, og som kristne skal vi være en del av kristi stedfortredende lidelse, som Paulus sier.

Synden ved den første adam ga djevelen makten, frelsen gjennom den andre adam setter gud i stand til å ta tilbake makten, men det skjer kun i det tempo kristne bestemmer seg for å være lydige mot Gud.

Veene i verden er en del av denne endetidskampen, bla tsunamien i 04, og tsunamien i 2011.

Kommentar #16

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

For tidlig

Publisert nesten 10 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Gud er allmektig, om vi gir Ham makt.

Det er for tidlig å gi Gud all makt, kongene på jorden skal først styrke sin makt, ruste opp og gjøre seg klare til krigen på Guds store dag, vet du når den kommer?

Kommentar #17

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Du unngår glatt den store mengde lidelse som ikke er et resultat av menneskers handlinger.

Jada, jeg kunne skrevet side opp og side ned om alle epedemier, sykdom og lidelser de siste 500 år. Men det har vel ingen hensikt å ramse opp all denne elendigheten. De eksemplene jeg nevnte får da holde.

Så til spørsmålet ditt. Her må vi huske på atsykdom er en følge av at synd kom inn i verden. Gud skapte alle ting perfekt. Synden kom inn og ødela alt. Denne jorden er under forbannelse og full av sykdom og død. Slik har det vært siden tidens morgen. Og denne verdens gud er Satan. Hele denne verden ligger i det onde. Derfor er verden i den tilstanden den er i.

Nå har Gud grepet inn når troende har bedt svært mange ganger. Derfor er det ikke riktig som du sier at Gud ikke gjør noe. Vil nevne et eksempel, John G.Lake.

Hans virksomhet i byen Spokane ble en demonstrasjon av Guds kraft med over 100.000 helbredelser i løpet av 5 år.

En lege skrev på grunnlag av offentlig statistikk: ”John Lake har gjennom guddommelig helbredelse gjort Spokane til den sunneste byen i verden!”

Kommentar #18

Olav Nerland Sæbø

16 innlegg  242 kommentarer

Litt om ondskap / allmektig Gud

Publisert nesten 10 år siden

Ondskapen vs. en allmektig Gud er virkelig et mysterium ja. Jeg syns det er litt snodig at det ikke står litt om det i Bibelen, som vertfall kan hjelpe oss litt på vei til å forstå. Men, noe som er litt interessant, er profeten Habakkuk 1, fra vers 1: 

Hvor lenge, Herre, skal jeg rope

uten at du hører

 skrike til deg om vold

uten at du frelser? 

          
     3 Hvorfor lar du meg se urett?
          Hvordan kan du se på ulykke?
          Herjing og vold like ved meg,
          det blir strid,
          det kommer trette. 
          
     4 Derfor er loven kraftløs,
          og retten når aldri ut.
          For den urettferdige omringer den rettferdige,
          derfor blir retten fordreid. 

(Var litt vanskelig å bare lime inn dette fra www.bibel.no) Men, Bibelen er vertfall helt ærlig om at slik kan det være for oss mennesker, å gruble på dette. Ja det er forferdelig frustrerende å tenke på at Gud står og ser på, om en baby blir torturert til døde... Når han med "et knips" kan drepe voldsmenn.

Lukas 19: Jesus gråter over Jerusalem 

41 Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den 42 og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. 43 Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter.44 De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.» 

Vi ser vertfall her, at Jesus har medfølelse med lidelse.

Men, som jeg tenker selv, så hadde det også vært rart om Gud stoppet store forbrytelser som drap, voldtekt og ran, men så mellom fingrene med baksnakking, butikknasking osv. Om dere skjønner?

Viktig poeng, viktig poeng: Men at Jesus har all makt, syns jeg vi ser litt av, når han hjelper mennesker til å tilgi forferdelig urett. At ingen grusomheter er så store, at ikke mennesker kan tilgi om de får hjelp fra Gud. Om noen vil ha eksempler her, så kan jeg lete opp noen. Men las for ikke lenge siden, i Norge Idag, om ei som hadde blitt missbrukt seksuelt gjennom hele barndommen/ungdommen, og likevel klarte å tilgi sin far. (etter min hukommelse her og nå vertfall)

Jeg må kanskje unnskylde at denne posten ble litt lang. Har så mye på hjertet. Men en god OG allmektig Gud er et paradoks i denne verden. Men jeg rekner med det finnes flere paradokser? (Hvis ikke ville jo ordet ikke eksistert:-) For å prøve å lage et eksempel: Det er umulig for vår tanke, at universet har en ende. Hva om vi er helt ved enden, og stikker foten utenfor? Men, det er også umulig for oss å forstå, at universet er absolutt uendelig. Men vi kan likevel ikke konkludere med at universet derfor ikke eksisterer. (selv om universet tilsynelatende blir en umulighet)

Og til slutt, så sier jo Bibelen at ên gang, så er det slutt på urettferdigheten. Da skal Satan grilles.

Kommentar #19

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Så til spørsmålet ditt. Her må vi huske på atsykdom er en følge av at synd kom inn i verden. Gud skapte alle ting perfekt. Synden kom inn og ødela alt. Denne jorden er under forbannelse og full av sykdom og død. Slik har det vært siden tidens morgen. Og denne verdens gud er Satan. Hele denne verden ligger i det onde. Derfor er verden i den tilstanden den er i.

Nå har Gud grepet inn når troende har bedt svært mange ganger. Derfor er det ikke riktig som du sier at Gud ikke gjør noe. Vil nevne et eksempel, John G.Lake.

---

At sykdom først kom inn i bildet når "synd kom inn i verden" er en spekulativ påstand jeg finner ikke så rent lite latterlig.  Bakterier f.eks har vært her siden tidenes morgen for ikke å si før den tid, det samme kan sies om tsunamier, vulkaner, orkaner, fallulykker osv osv osv i det uendelige.  Hvis du mener alt dette ikke eksisterte før Adams fall så vil jeg gjerne se hvilken dokumentasjon du fremlegger for å bevise din påstand.

Jeg kan ikke se ett kvalitetssikret bevis på at en guddom har grepet inn noensinne i historien.  Ikke et eneste ett.  Med sterk referanse til Erik Byes "Vårherres klinkekule" så ser det ut som vår del av universet er et glemt sted.

Vi har kun oss selv å stole på.  Ingen andre.

Kommentar #20

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

At sykdom først kom inn i bildet når "synd kom inn i verden" er en spekulativ påstand jeg finner ikke så rent lite latterlig.

At jorden er eldre enn Adam, har jeg alltid trodd, slik at naturen kan ha vært i ulage før Adam har jeg ingen problemer med. Når det gjelder sykdom, død, ondskap og forbannelse, så er bibelen klar på at dette ble ført inn i verden av Adams ulydighet. Og det tror jeg på. Du må gjerne stole bare på deg selv, men jeg velger å ta Gud med meg på reisen gjennom livet og videre når jeg forlater denne verden og går inn i evigheten, så er han der. Og gå alene gjennom dødsskyggens dal unner jeg ingen.

Kommentar #21

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Olav Nerland Sæbø. Gå til den siterte teksten.

(Var litt vanskelig å bare lime inn dette fra www.bibel.no) Men, Bibelen er vertfall helt ærlig om at slik kan det være for oss mennesker, å gruble på dette. Ja det er forferdelig frustrerende å tenke på at Gud står og ser på, om en baby blir torturert til døde... Når han med "et knips" kan drepe voldsmenn.

Ansvaret for at onde handlinger skjer ligger ikke hos Gud. Hvis Gud skal gi sine skapninger fri vilje, må han ta med i beregningen at de kommer til å misbruke denne friheten. Vi kan også komme til å skade andre når vi benytter denne friheten. Å være virkelig fri betyr å være moralsk ansvarlig. Å være moralsk ansvarlig betyr å ta et moralsk ansvar for hverandre. Hvilken frihet ligger det i å elske eller ikke å gjøre det hvis det ikke samtidig er frihet til å berike eller skade hverandre? Gud gjorde det på denne måten fordi alternativet ville være en kappestrid mellom roboter, som ikke er i stand til å elske, men det kunne neppe være noe poeng fra Gud å skape slike vesener.

Så hvorfor blander ikke Gud seg inn hver gang noen er i ferd med å misbruke friheten og skade et annet menneske? Jeg tror svaret ligger i selve frihetens natur. En frihet som skulle inndras hver gang den var i ferd med å bli misbrukt, ville ganske enkelt ikke være noen frihet. Hvis Gud gir oss frihet, må den i stor grad være ugjenkallelig. Innfor visse grenser må han selv ha en holdning ”fingrene fra fatet” i forhold til det. Gud skaper frie mennesker som gjør som de vil, ikke programmerte maskiner som alltid ender opp med å gjøre det som behager han.

Men regnskapets dag vil engang komme. Det onde mennesker har gjort kommer til å hvile tungt på dem på dommens dag.

 

Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Hei Kjersti

 

 

Gud er Allmektig. Og er Han over alt, Han  vet hvor mange hårstrå du har på hodet. Gud tilater ondskapen som er på jorden til en viss grad, mye er opp til oss. Gud er både God og streng. mange har det bildet av Gud som en snill bestefar. men Han tilater ting fordi han for at vi skal vende om i fra syndene våre. Han sitter ikke å ser på sine barn går fortapt. Han ønsker alle skal få del i det evige liv. Han gir oss ikke en klapp på skulderen og sier dette går bra, bedre lykke neste gang. Nei Han er inntrisert i vår tilstand, hver enkelts tilstand og nasjonens tilstand. hvis vi lever i synd og går i mot Guds vilje vil alle få merke velsignelsene slutter å komme, og landet vil oppleve katastrofer. begrunn av vår synd. omvendelse er den enste måten å stopp Guds vrede på.Det ser man igjennom Hele bibelen. Hvordan vår Far ønsker å ta vare på oss, slik at vi ikke brenner oss gang på gang. men vi mennesker er blinde i vår egen egoisme. og ser oss blind på denne verdens goder.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #23

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

At jorden er eldre enn Adam, har jeg alltid trodd, slik at naturen kan ha vært i ulage før Adam har jeg ingen problemer med. Når det gjelder sykdom, død, ondskap

---

Du motsier deg selv.   Enten var "naturen i ulage" med dertil hørende død, sykdom osv allerede før Adam, eller så ble ulagen ført inn i verden av Adams fall.  Eller; som er det jeg holder meg til; død, sykdom og faenskap har det alltid vært på denne planeten og det vil det alltid være.

Påstanden om et slags paradis en gang i tiden der alt bare var godt står seg ikke fordi den er ulogisk, irrasjonell og syltynt dokumentert.

Kommentar #24

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Påstanden om et slags paradis en gang i tiden der alt bare var godt står seg ikke fordi den er ulogisk, irrasjonell og syltynt dokumentert.

Det må du gjerne mene, men det er det bibelen sier, og jeg stoler mer på bibelen enn på deg.

Kommentar #25

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Du unngår glatt den store mengde lidelse som ikke er et resultat av menneskers handlinger.

Om man forholder seg til det bibelen sier om emnet, så er det tydelig at sykdom er en følge av at mennesket ved syndefallet mistet tilgangen til å spise av livets tre..

åp.22.2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.

man har i naturen ennå planter som har legende virkning, men dette er ikke  livets tre..

Kommentar #26

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Skapelsesberetningene

Publisert nesten 10 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Påstanden om et slags paradis en gang i tiden der alt bare var godt står seg ikke fordi den er ulogisk, irrasjonell og syltynt dokumentert.

Myten om Adam og Eva er jo bare en av forklaringsmodellene mennesker til alle tider og kulturer har skapt om hvordan livet og lidelsen ble til og hvorfor verden er som den er. Om man tar den for hva den er ikke historien så ille, relativt sjarmerende faktisk om man ser bort fra den tåpelige ribben-greia og måten den den gjør kvinnen til syndebukk, men begge deler er jo knyttet til jødenes maskuline guds komflikt med gudinnereligionene. På den tiden var de jo enda ikke kommet over tanken om at gud må ha et kjønn.

Jorden er på veldig mange måter et paradis, når naturen snur go'sida til og sola skinner. Dessverre varer ikke slike paradisiske øyeblikk særlig lenge om gangen, og en gang i verden var det jo noen som måtte ha skylda. Noe enkelte ("mono")kulturer fremdeles holder fast ved.

Kommentar #27

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Jorden er på veldig mange måter et paradis, når naturen snur go'sida til og sola skinner. Dessverre varer ikke slike paradisiske øyeblikk særlig lenge om gangen, og en gang i verden var det jo noen som måtte ha skylda. Noe enkelte (

---

Vår lille klode er på samme tid et ufattelig magisk og fantastisk sted, samtidig som det er et veldig brutalt sted.  I naturen gjelder spis eller bli spist.  Taper du er døden neste.  Av alle fenomener på planeten er kanskje døden og det å ikke være i live det mest normale.  Det er rett og slett fullstendig utenkelig med en klode uten død og fordervelse.  Ja døden er en nødvendighet for at nytt liv skal spire fram, liv som kan utvikle seg til nye fantastiske arter etterhvert som årmillionene går.

Noen sier: Tro og tvil - hand i hand.  Jeg sier: Liv og død - hand i hand.  Det ene er det andres forutsetning.  Så magisk, og så brutal, er tilværelsen vi er dømt til å leve i.  Oppe i alt dette lever vi våre korte glimt av noen liv.  Snart er det over.  Men før våre lunger foretar det aller siste åndedrag kan vi lære oss å elske livet og menneskene.

For meg er det meningsbærende - inntil døden.  Men ikke lenger.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere