Rune Staven

402

Er sabbaten vår viledag fra fredags kveld til lørdags kveld? JEG SIER NEI.

Publisert: 20. nov 2011

Hei

 

Jeg vill belyse dette evnet i den sannhet vi har fått i  hjertet,den frihet Jesus har gitt oss til å leve helligt og rent i troen på Ham som vår frelser i våre liv. jeg fikk hjelp i fra min kjære broder Geir til å sette opp dette innlegget.Det er en stund siden han har skrevet innlegg.

 

Hviledagen (sabbaten)

Det er en stund siden jeg skrev siste innlegg, men en broder spurte om jeg kunne skrive litt som sabbaten, og det sa jeg at jeg skulle gjøre..

Hviledagen ble egentlig innført den syvende dag etter at Gud fader hadde skapt himmel og jord på seks dager, den syvende dag hvilte han sier skriften.
Dette er ikke fordi Gud trengte å hvile, men for å gi oss ett eksempel, for at vi trenger å hvile..

Dette er så viktig at det er ført inn i de ti bud, nå står det ikke at en skal avstå fra gjerninger i de ti bud , men at en skal holde hviledagen HELLIG, dvs adskilt/ren.

Jesus sier dette til farriserene

joh.5.16 Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham. 17 Men han sa til dem: «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.»

A
ltså var det ikke arbeidet Jesus var opptatt av, men ett hellig og rent liv i lydighet mot faderen.

Om hans far arbeidet denne dag, så arbeidet også han, for som Jesus også sa..

mark.3.4 Så spurte han dem: «Hva er tillatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre ondt, å berge liv eller å ta liv?» Men de tidde. 5 Da så han på dem som sto omkring, harm og bedrøvet over at de hadde så harde hjerter, og sa til mannen: «Rekk fram hånden!» Mannen gjorde det, og hånden ble frisk igjen.

Mao. er det lov å gjøre godt på sabbaten, man skal ikke se seg blind på dette.
Det å gjøre en god gjerning overfor sin neste er viktigere enn å holde budet bokstavelig, om din neste trenger hjelp på en sabbat så er det fullt ut lov å gjøre ett arbeid for denne..

Når en tenker på Jesus så gjorde han egentlig det samme arbeid han gjorde hele uken, også på sabbaten, han forkynte , han helbredet, og han gjorde godt.
Han holdt ikke bare hviledagen hellig, men også resten av ukedagene.

Jesus sier det slikt..

matt.12.7 Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr: ‘ Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’, da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld. 8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.»

Den som lever etter hjertet slik Jesus gav OSS ett eksempel på mens han gikk på denne jord, han kan si som Jesus sa at han er herre over sabbaten, FOR den lever etter barmhjertighetens lov lever ikke etter offerloven.

Så om en lever etter barmhjertighet og kjærlighetsloven(i Jesus) så er en hevet over offerloven(lovens bud).
Det kalles for frihet fra lovens bud, men likevel har vi ikke frihet fra å ETTERLEVE loven som frukt av ett RETT LIV..

Om man skal konludere , så er det slikt.

1. hviledagen skal holdes hellig, men trenger ikke å være arbeidsløs slik loven sier.
2. Det er lov å gjøre godt på denne dag.
3. Den som av hjertet etterlever barmjertighetens lov, er herre over sabbaten.
4. Jesus gir oss eksempler på hva ett hellig liv er, det er altså ikke å avstå helt fra gjerninger, men å gjøre godt på denne dag.

Paulus ble også konfrontert med lovens krav mht. til sabbaten, og stort sett overholdt han denne, for å ikke provosere jødene.
Men Paulus som hadde fått del av den samme kjærlighet som Jesus formidlet, kjente ingen troskap til lovens bokstav, han kjente KUN troskap mot loven som var innskrevet i hjertet.
I tro levde han sitt liv, og i tro var han overbevist i hjertet..
Derfor kunne han si dette..

rom.14.5 Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn.

Den som har ånden har altså frihet, men han MÅ være fullt overbevist om sitt syn..
Tro er trossalt FULL visshet..

Peter sier dette..

1.pet.2.16 Dere er frie. Bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde, men til å tjene Gud.

mao. gjør det gode sier Peter, og det gode kommer utfra det Jesus kalte barmhjertighet(frukter), dvs. IKKE offer(egenproduserte gjerninger).

Adventistene bruker ofte disse vers til å legitimere sabbatsbudet i sin opprinnelige form..

hebr.4.9 Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. 10 Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine.

Det som tas opp i hebrerne 4. omhandler to emner, det ene er friheten fra lovgjerninger, for som Jesus sier han er OPPFYLLELSEN av loven, dvs. han er den som loven og alle dens bud peker mot..

hebr.10.1 Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene.

Altså om loven bare er skyggen, hvem er da den som KASTER skyggen, er ikke det Jesus?
Når den som er skyggens opphav viser seg, oppfyller ikke den som kaster skyggen...skyggen?
Blir skyggen opphevet fordi den som kaster skyggen viser seg?
Selvsagt ikke, men skyggen blir oppfylt med det orginale innhold..som er Jesus

Lovens bud kan sammenfattes i to bud, dvs å elske Gud fader av all sin kraft og forstand, og å elske sin neste som seg selv.
Jesus viste akkurat det ved sin jordiske ferd nettopp ved å vise sin ufattelige lydighet mot faderen og å vise sin/Guds barmhjertighet/kjærlighet mot sine neste..

I kristus, har vi fått hvile fra budene , vi trenger ikke lenger i egen kraft å etterleve budene.
I kristus har vi fått hvile fra syndens gjerning, slik at åndens frukter i stedet kan få spire fra våre hjerter.
I kristus er vi fri fra fordømmelsen som loven la på vår samvittighet da vi i egen kraft ikke klarte å oveholde budene.
I kristus har vi fått blodets rensende kraft som renser oss hvite som sne, OM vi i vår svakhet skulle synde..

hebr.4.15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 16 La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

På vegne av oss har Jesus blitt prøvd i alt, for at han skal være en soning for de synder vi gjør i vår svakhet, og Jesus som er den som er prøvd i alt dette, er også den som fremlegger vår sak innfor faderen..
Derfor har vi en hvile i kristus, siden Jesus er prøvd i alt vi blir prøvd i, men med ETT stort unntak..uten å synde, derfor kan vi hvile i kristus for HAN har tatt prøvelsen vår på sine skuldre..

Den neste hvile hebr.4 peker på er den sabbatshvile som inntrer ved den siste basun, dvs. når de hellige får tildelt sine åndelige legmer, da er vår kamp mot synden over og vi kan hvile fra denne daglige kamp..
Derfor om en vandrer i ånden i kristus så har man en hvile mot syndens fordømmelse.
Vha. den dagelig bekjennelse kan vi gi byrdene over til vår yppersteprest som er Jesus og la han bære dem på sitt syndfrie legme opp til faderen, og la han stryke det syndfrie blod over slik at de ikke lenger er synlig..

for som skriften sier, vår yppersteprest taler VÅR sak innfor faderen..

1.joh.2.1 Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. 2 Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.


Den andre sabbathvile hebrerene 4. peker på venter vi enda på .
Denne igjen hentyder til tusenårriket, hvor de hellige sammen med Jesus skal herske på jorden.
Dette er den syvende dagen i åndelig perpsektiv..
De første 6000 år var undelagt synden i ett dødelig legme, mens de siste 1000 år er i frihet fra syndens legme i ett udødelig åndelig legme, fri fra ødeleggende lyster..som FØR arbeidet uavlatelig i vårt dødelige legme.

Håper det ble opplyst til hjertene som er lydør til dette budskapet.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

En sabbat for Herren

Publisert rundt 10 år siden

En sabbat for Herren er hver 7000 år, for dere må ikke være blinde for at en dag er som tusen år, og tusen år som en dag i Herrens øyne.

Kommentar #2

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Det står jo også (i Hebr) om en Sabbats-HELG

Publisert rundt 10 år siden

"Så står det da også en Sabbats-helg for de troende". Tror det er Hebr. 11 - Men les hele Hebr-brevet grundig. Jeg bet meg iallefall merke i dette. Sabbats-helg betyr slik jeg ser det BÅDE lørdag og søndag og at det jeg fikk ut av bibel-versene var at vi nå har Hvile i Herren Jesus Kristus og at den må være den viktigste. Men det er klart jeg skal ikke ta fra noen verken troen på lørdag eller søndag - og jeg synes det er både viktig og godt og etter Guds bud at vi skal holde EN av disse hellig. Jeg har søndagene.  Jeg husker min mor - som aldri f eks hengte tøy-vask ut til tørk på en søndag. Hun tok meg ikke med til Kirken, men tok meg ofte med til Frelses-armeen - som lå like ved oss. Vi gikk ellers mye tur i skog og mark og så tok hun ut sitt åndelige behov ved å gå på møter i Frelsesarmeen. Jeg elsker min mor selv idag selvom hun har vært død i flere år. Et skjønnt, kristent og vakkert menneske. Og det min mor lærte meg - det sitter i meg som en refleks i ryggmargen. Idag ser jeg at jeg har vært meget priviligert ved å ha hatt en slik mor.

Kommentar #3

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Du skal holde hviledagen hellig.

Publisert rundt 10 år siden

Jeg vil sitere litt fra Lundes bibelleksikon, som forklarer litt om når og hvordan søndagen opprinnelig ble innført som hviledag.

Sitat: "Ved Apostelmøtet i Apg sies det ikke noe om sabbaten. De fleste hedningekristne hadde sikkert ingen mulighet til å feire noen spesiell hviledag, men måtte holde seg til den arbeidstiden i det samfunn de var i.

Derimot er det klart at de feiret gudstjeneste på den første dagen i uka, vår søndag.Dette ser vi i Apg 20,7; 1Kor 16,2. Denne dagen ble også kalt Herrens dag, Åp 1,10. Det uttrykket viser tilbake til den dagen Herren Jesus sto opp fra de døde.

Av Pinius` brev til keiser Trajan i år 104 e.Kr. går det fram at søndagen var de kristnes gudstjenestedag. Plinius var da landshøvding i Bitynia og forteller at "de kristne samles på solens dag om morgenen og synger til Kristus som til en gud".

Justin Martyr , ca år 150 taler også om søndagen som de kristnes gudstjenestedag. Han forklarer dette med at det var på den dagen Gud skapte verden og fordi det var dagen da Kristus sto opp fra de døde. Av opplysningene fra kirkefedrene framgår det også at de kristne etter hvert og i den grad det var mulig for dem, feiret søndagen som hviledag. Kirkefedrene betoner imidlertid at de jødiske lovene om sabbaten ikke var forpliktende for de kristne.

Da skaperverket var fullført, helliget Gud den sjuende dagen, og i den gamle pakt var det forpliktende for alle jøder å holde den hellig. Men under apostlenes ledelse ble søndagen snart de kristnes gudstjenestedag, og etter hvert også de kristnes hviledag." -Sitat slutt.

Søndagen har altså vært brukt som helligdag og hviledag helt fra de første hedninger kom til tro. Hvis apostlene fra første stund hadde holdt fast på den sjuende dagen hadde vel vi hatt den tradisjonen også. En kan jo lure på hvorfor de ikke holdt fast på det i sin forkynnelse. De hadde vel DHÅ til å veilede seg?

For meg har søndagen vært både helligdag, uten arbeid, og gudstjenestedag. Jeg har takket Gud for hans herlige bud om en dag for å hvile, og til å høre og lære Hans ord. Jesu ord om at jeg ikke var skapt for at hviledagen, men at dagen var påbudt for min skyld har jeg tatt til meg med glede.

Ragnhild

 

 

 

 

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Fastsatt sabbat

Publisert rundt 10 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

"Så står det da også en Sabbats-helg for de troende". Tror det er Hebr. 11 - Men les hele Hebr-brevet grundig. Jeg bet meg iallefall merke i dette. Sabbats-helg betyr slik jeg ser det BÅDE lørdag og søndag

Det er riktig at det står Sabbatshelg i Hebr 4,9 , men der står det at det gjenstår en sabbatshelg for Guds folk, og har ingenting med våre ukedager å gjøre men Guds dager som regnes som tusen år for en dag. Det står også i 4 Mos 9,2 at israels barn (deres slekt) skal holde påske på den fastsatte tid.

Om den fastsatte tid sier Dan 11,35 : Og nogen av de forstandige skal falle, sa de kan bli prøvd og renset og tvettet til endens tid; for ennu dryger det med enden, til den fastsatte tid kommer

Kommentar #5

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Søndagen har altså vært brukt som helligdag og hviledag helt fra de første hedninger kom til tro. Hvis apostlene fra første stund hadde holdt fast på den sjuende dagen hadde vel vi hatt den tradisjonen også. En kan jo lure på hvorfor de ikke holdt fast på det i sin forkynnelse. De hadde vel DHÅ til å veilede seg?

Det er i høyeste grad forskjellige meninger ute og går i forhold til Sabbaten og søndagen og når og hvordan søndagen ble tatt i bruk. Derfor limer jeg inn denne også her.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread157112/

 

Skal prøve å komme med mer utfyllende i morgen.

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Herrens dag og åndsbudskapet

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Derimot er det klart at de feiret gudstjeneste på den første dagen i uka, vår søndag.Dette ser vi i Apg 20,7; 1Kor 16,2. Denne dagen ble også kalt Herrens dag, Åp 1,10. Det uttrykket viser tilbake til den dagen Herren Jesus sto opp fra de døde.

Som du sikkert også vet Ragnhild, så står det i 2.Tess.2.2:La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet...La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud

Altså må fortapelsen komme før både åndsbudskap og Herrens dag, slik står det skrevet hos Apg.2.17 - 20:

      17 I de siste dager skal det skje, sier Gud,
           at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
           Deres sønner og døtre skal profetere,
           de unge skal se syn,
           og de gamle skal drømme drømmer.
          
    18  Selv over mine slaver og slavekvinner
           vil jeg i de dager øse ut min Ånd,
          og de skal tale profetisk.
          
    19  Jeg setter varsler oppe på himmelen
           og tegn nede på jorden,
           blod og ild og røykskyer.
          
     20  Solen skal forvandles til mørke
           og månen til blod
           før Herrens dag kommer, den store og strålende.

Sitat: Det uttrykket viser tilbake til den dagen Herren Jesus sto opp fra de døde.

Det er riktig, Jesus fikk ikke sitt navn før det hadde gått 8 dager, de som kan telle på Guds måte, vet at en bibelsk dag står for 1000 år. Luk.2.21:  Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv.

Jeg viser fra siterte Apg.2.19: Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer. - Tegnet finner vi igjen hos Åp.12.1: Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet.  2 Hun var med barn og skrek i barselsmerter og fødselsrier.
     3 Også et annet tegn viste seg på himmelen, en stor, ildrød drage med sju hoder og ti horn. På hodene hadde den sju kroner.  4 Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.  5 Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone.

Vi må bruke Bibelen til noe og ikke sette til side handlingene, men føre dem sammen slik at en forstår hvorfor de står der.

  

Kommentar #7

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

:-)

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det er i høyeste grad forskjellige meninger ute og går i forhold til Sabbaten og søndagen og når og hvordan søndagen ble tatt i bruk.

Ja, det skal være sikkert!

Debatten du linker til har jeg lest, og også litt om hva pavene og deres undersotter uttaler.

Jeg har litt problem med å tro alt som blir uttalt av DRKK. Det er vel mulig at det også derfra kommer uttalelser som ikke er absolutt kirkens lære. Alt som har med apostolisk suksesjon er nonsens for meg. 

Lundes Bibelleksikon er stort sett skrevet av mennesker jeg har tillit til, men det er jo ikke en "hellig bok" for meg :-) 

Mvh Ragnhild  

Kommentar #8

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Jeg har litt problem med å tro alt som blir uttalt av DRKK. Det er vel mulig at det også derfra kommer uttalelser som ikke er absolutt kirkens lære. Alt som har med apostolisk suksesjon er nonsens for meg.

Jeg har henvist flere ganger til en siden som presenterer PAPAL ENCYCLICALS http://papalencyclicals.net/all.htm, og dette er i høyeste grad offisiell katolsk lære. Dette kommer fra hovedkontoret i Roma. Også til en side med denne adressen http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_dies-domini_en.html har jeg henvist til, og het finner vi et av de mest interessante dokumenter skrevet i nyere tid som tar for seg #Dies Domini#, eller ”Den hellige søndagen”. Her bekrefter pave Johannes Paul II at det er den katolske kirke som har endret Sabbaten,samt at han innrømmer at keiser Konstantins søndagslov som kom i 321 har en medvirkende årsak.

#... felt that they had the authority to transfer the meaning of the Sabbath to the day of the Resurrection… # under pkt. 63 -- Her innrømmer kirken at de følte de hadde myndighet til å overføre sabbatens mening til søndag.

#... It was for this reason that, from Apostolic times, "the first day after the Sabbath", the first day of the week, began to shape the rhythm of life for Christ's disciples… # Pkt. 21 -- Her innrømmer kirken at det ble en tradisjon å feire søndagen som hviledag.

#... For several centuries, Christians observed Sunday simply as a day of worship, without being able to give it the specific meaning of Sabbath rest. Only in the fourth century did the civil law of the Roman Empire recognize the weekly recurrence… # pkt. 64 -- Her innrømmer kirken at det ikke skjedde noen vesentlig forandring før i det fjerde århundre da den første søndagsloven ble gitt. Dette stemmer også med det historikeren Sokrates (400 tallet) sier: -- "Nesten alle kirkene i verden feirer sakramentene på sabbaten hver uke, men de kristne i Alexandria og Rom har av en eller annen tradisjon sluttet med å gjøre dette." (Ecclesiastical History.)

Under pkt 23 finner vi følgende underlige uttalelse: #In the weekly cycle, however, it is the eighth day after the seventh, that is after the Sabbath, and the first day of the week# Også her kan ikke DKK holde seg til sannheten, for hva i all verden er ukens åttende dag!?! Uken har vel syv dager også i Vatikanstaten. Eller kan ukens første dag også være den åttende? Videre er det å lese under pkt. 23: #The distinction of Sunday from the Jewish Sabbath grew ever stronger in the mind of the Church, even though there have been times in history when, because the obligation of Sunday rest was so emphasized, the Lord's Day tended to become more like the Sabbath.# Altså sier Johannes Paul II her at forskjellen på eller avstanden til den jødiske Sabbat ble forsterket i DKK over tid! 

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Sterkt!

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Only in the fourth century did the civil law of the Roman Empire recognize the weekly recurrence… # pkt. 64 -- Her innrømmer kirken at det ikke skjedde noen vesentlig forandring før i det fjerde århundre da den første søndagsloven ble gitt. Dette stemmer også med det historikeren Sokrates (400 tallet) sier: -- "Nesten alle kirkene i verden feirer sakramentene på sabbaten hver uke, men de kristne i Alexandria og Rom har av en eller annen tradisjon sluttet med å gjøre dette." (Ecclesiastical History.)

Håper flere tar Skaperen alvorlig etter dette og takk Ragnhild fordi du er ærlig som ett barn skal være! 

 

 

Kommentar #10

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Håper flere tar Skaperen alvorlig etter dette og takk

Ja la oss be for dette og tro at det vil skje, men jeg har det Roger skrev i en kommentar i bakhodet, en kommentar som treffer spikeren på hodet: Det var omtrent slik (fritt etter hukommelsen): "Om vi peker ut veien for dem vil de allikevel gå stikk motsatt vei"

Kommentar #11

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Det er vel hevet over en hver tvil at jødene hadde en ukentlig fridag, lørdagen. Du må gjerne kalle det for lørdag og søndagshelg, men da leser du inn i teksten noe som ikke står der og som du ikke har dekning for. Det var vel først på 1960 tallet at vanlige arbeidere hadde fri både lørdag og søndag, i hvert fall i Norge.

Det går ikke an å gardere seg i forhold til kristenlivet. Her er det enten eller, ikke både og. Paulus var som vi vet jøde av fødsel, men han var også romersk borger - gjennom kjøp av denne rettigheten. Paulus sier: #Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk.# (Hebreerne 4,9) Hva dette betyr får vi hjelp av Bibelen til å forstå. Dette har han sannsynligvis hentet fra salme 95,11: #Så sverget jeg i min vrede: "De skal aldri komme inn til min hvile.# med følgende forklaring:  [hvile: ro og fred i det landet som Gud hadde lovt Israel.] Gud hadde altså lovet det kjødlige Israel (det gammeltestamentlige Israel) å få både ro og hvile da de kom inn i det lovede landet. I det nye testamentet, etter Jesu døde på korset, er det ikke lenger den fysiske staten Israel som er det lovede landet for Israel, det åndelige Israel (de frelste), men for de frelste er det lovede landet himmelen, og det er der vi har en sabbatshvile i vente, ikke her. Sabbat betyr ”å avstå fra arbeid”, og det er vel denne hvilen det henspeiles på i Hebreerbrevet.

Det er imidlertid riktig at vi finner hvile i Kristus, og da gjennom frelsen: #Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.# (Matteus 11,28)

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det er lov å (la seg) lure

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Under pkt 23 finner vi følgende underlige uttalelse: #In the weekly cycle, however, it is the eighth day after the seventh, that is after the Sabbath, and the first day of the week# Også her kan ikke DKK holde seg til sannheten, for hva i all verden er ukens åttende dag!?

Ja, det kan du jo saktens lure på, for i følge Luk.2.21 så fikk nemlig Jesus sitt navn nettopp etter at det har gått åtte dager - antakelig av uken som regnes for 7dager? Eller som det heter i Luk.1.59: På den åttende dag kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham Sakarja etter faren, 60 men moren sa: «Nei, han skal hete Johannes.»

Du får spørre skribentene av Bibelen hva i huleste som menes med den åttende dag?

Kommentar #13

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Du får spørre skribentene av Bibelen hva i huleste som menes med den åttende dag?

Ja, dette er deg i et nøtteskall, provokativ som bare det. Prøv for en gangs skyld å lese alt det andre skriver og ikke minst; prøv å forstå hva du leser så slipper du slike flaue og dumme innspill som dette. Jeg spør ikke om hva den åttende dag er, men hva ukens åttende dag er. Uken har etter hva meg er kjennt bare syv dager.

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nøtteknekker

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Ja, dette er deg i et nøtteskall, provokativ som bare det. Prøv for en gangs skyld å lese alt det andre skriver

Hei Tor!

Så det ble liv i den karen også nå! Jeg trodde du hadde sovnet! ;-) - Jeg tror sikkert at "The Beatles" hadde en åpenbaring da de skrev låten "Eight days a week", de hadde nok forstått at dette var noe vi kunne fundere over en tid. (Du glemmer helt Sal 90,4 & 2 Pet 3,8) - Jeg siterer fra 2.Mos.22.28:

28 Gud skal du ikke forbanne, og en leder i ditt folk skal du ikke forbanne.
    29 Vær ikke sen med å gi av din rikdom og din overflod. Den førstefødte av sønnene dine skal du gi til meg. 30 Det samme skal du gjøre med storfeet og småfeet ditt. Sju dager skal det være hos moren, den åttende dagen skal du gi det til meg.
   
31 Hellige mennesker skal dere være for meg. Dere skal ikke spise kjøtt av dyr som er revet i hjel på marken, men dere skal kaste det til hundene.

2 Mos 22,30 viser til 3 Mos 22,27
Kommentar #15

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Ser at Rune har publisert mitt

Publisert rundt 10 år siden

innlegg her på verdidebatt.

Jeg legger merke til at debatten heller ikke dreier seg om det innlegget påpeker, dvs at I KRISTUS er vi frikjøpt fra lovens KRAV..

Det er altså ikke hvilken dag man hviler som  avgjør om en er rett kristen eller ei, men om det kommer rette frukter fra hjertet..

Ellers er det riktig at det var den katolske kirke med keiser konstantin som satte hviledagen offisielt til søndag, iog med at mithras prestene hadde soldagen(søndag) som gudstjenestedag.

Den karakteristiske fiskehatt (mitra) er selvsagt avledet fra mithras, som er en kristuslignende persisk guddom som var uhyre populær blant de romerske soldater inntil kristendommen ble gjort til statreligion av Keiser Konstantin..

Martyrkirken har lite tilfelles med de skikker oldkirken tiltok seg fra spesielt mithrasdyrkelsen. Keiser Konstantin som var en sterk jødehater ville fjerne alle spor av jødedom i sin nye statsreligion, derfor ser man en klar dreining mot hedendommen fra 325 e. kr.

Den kristendom som er synlig i dagens statskirker har mer til felles med  hedensk tro enn martyrkirken desverre..

Når det er sagt blir det heller ikke bedre av at enkelte kristne knytter kristus troen opp mot lovens bokstav, det er IKKE dette som er friheten i kristus Jesus..

Jesus stod opp på den første dag i uken og det var oppstandelsesdagen de første kristne hadde nattverdsmåltidet sitt..det er altså ikke feil å ha denne dag som gudstjenestedag.

apg.20.7 Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt siden han skulle reise neste dag.

Man skal også  ha i mente at når apostlene skal gi hedningene påbud, så er det dette de påpeker.. ikke avholdelse av sabbat på en spesiell dag.

apg.15.19 Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedningene som vender om til Gud. 20 Men vi skal skrive til dem at de skal holde seg borte fra det som er gjort urent ved avgudsdyrkelse, og fra hor, fra kjøtt av kvalte dyr og fra blod.

...ingenting om å forholde seg til lovens bokstav, men de skal holde seg borte fra de hedenske elementer..

Så kan en selvsagt spørre seg om det ikke var akkurat det den katolske kirke gjorde ved å adoptere hedendom inn i sine gudstjenester og gjøre dem til endel av den kristne gudstjeneste..

Kommentar #16

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

apg.20.7 Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt siden han skulle reise neste dag.

Det betyr selvfølgelig ikke at de unnlot å holde Sabbaten?

Men vi er vel alle enige om at lov om søndag som helligdag kom ved Konstantin, selv om enkelte kilder viser at en del hedningekristne valgte søndag allerede på 100 tallet.

Du skriver: "Den kristendom som er synlig i dagens statskirker har mer til felles med hedensk tro enn martyrkirken desverre.."

Er dette helt sant? Jeg synes det er kommet inn vranglære og også mangelfull undervisning, men hedensk tro? Konkretiser gjerne.

 

Tor Martinsen: Den alminnelige (katolske) kirke har vel forandret seg betydelig siden 400 tallet? DKK i dag er vel ikke helt lik de første hedningekristne forsamlinger? Kirken fikk etterhvert mange forskjellige greiner, og vi ser at den har forandret seg forskjellig i forskjellige land. De aller fleste holder fast på søndagen som helligdag. Det forundrer meg litt at apostlene ikke var mer tydelige på sabbatsbudet i sin forkynnelse. Hvorfor var for eksempel Paulus ikke opptatt av dette i brevet til Romerene?

Etter som det fortsatt finnes levende tro må vel de som fikk kallet, og gikk videre med Evangeliet, ha vært oppriktige kristne selv om de helligholdt feil dag? Hadde ikke de DHÅ?

Mvh Ragnhild

 

 

 

 

Kommentar #17

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Om det er sant?

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Er dette helt sant? Jeg synes det er kommet inn vranglære og også mangelfull undervisning, men hedensk tro? Konkretiser gjerne.

Selvsagt er det det, når tror du store deler av dogmearven ble skrevet?

1. Martyrkirken ? dvs før 325 e.kr

2. oldkirken ?  etter 325 e.kr

hint om hedensk tankegods i oldkirkens teologi..

1. treenighetslæren

2. Jesu inkarnasjon

3. mor/barn dyrkelsen

4. verdens hiarki i den kirkelige organisasjon

5. sølibatet

6. åndelæren, greskfilosofisk

7. arvesyndlæren

+ mange flere

Alt dette kan spores tilbake til babylons vesen og dens treenighet bestående av Nimrod, Semiramis og Tamus

mitrasdyrkelsen i romeriket skiller seg ikke vesentlig fra den babylonske gudedykelse..

En skal også ha i mente at ALLE kirkefedre i  oldkirken var høyt skolert i gresk filosofi, og det er denne greskfilosofiske arv vi får fra dogmelæren..

Så blir selvsagt spørsmålet , siden alle de store kirkefedre var uhyre skolerte og kloke også etter verdens målestokk..hvorfor skal disse være forvaltere av Guds visdom når...

...Jesus sier her om hvem faderen gir sin visdom til..

matt.11.25 På den tid tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. 26 Ja, Far, for dette var din gode vilje.

Kommentar #18

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Den alminnelige (katolske) kirke har vel forandret seg betydelig siden 400 tallet? DKK i dag er vel ikke helt lik de første hedningekristne forsamlinger? Kirken fikk etterhvert mange forskjellige greiner, og vi ser at den har forandret seg forskjellig i forskjellige land. De aller fleste holder fast på søndagen som helligdag. Det forundrer meg litt at apostlene ikke var mer tydelige på sabbatsbudet i sin forkynnelse. Hvorfor var for eksempel Paulus ikke opptatt av dette i brevet til Romerene?

Du sier at den katolske kirke har endret seg mye siden 400 tallet. Vel, har den egentlig det? Denne kirken sier selv at den ikke forandrer seg, og da bør vi kanskje ta den uttalelsen til etterretning… Men dette er egentlig et uvesentlig punkt i denne sammenhengen.

At apostlene ”ikke var mer tydelige på sabbatsbudet” henger nok sammen med at dette aldri var noe problem, i hvert fall så lenge apostlene levde. Den jødiske tradisjonen er godt dokumentert, og Bibelen forteller flere ganger at både Jesus og apostlene gikk i synagogen og underviste på Sabbaten slik de pleide. I tillegg så har vi historikeren Sokrates sin uttalelse om at #Nesten alle kirkene i verden feirer sakramentene på sabbaten hver uke, men de kristne i Alexandria og Rom har av en eller annen tradisjon sluttet med å gjøre dette.# Dette var så sent som på 400-tallet. Med andre ord så var det en godt innarbeidet tradisjon at Sabbaten var hviledagen. Dogmer som det ikke er tvil om blir jo ikke gjenstand for diskusjoner. Det er først når det reises tvil om et dogme at diskusjonene kommer. Som for eksempel om kvinnelige prester. Dette var det stille om i hundrevis av år – ingen diskusjon - var det noen som ”forsto” at det ikke er forskjell på mann og kvinne i så måte, og at sitatet ”kvinnen skulle tie i forsamlingen” er knyttet til den samtid dette ble uttalt. (En av grunnene til denne uttalelsen er nok at på Jesus tid var det knapt noen jenter som fikk utdannelse, og av den grunn mente man at de ikke hadde grunnlag for å uttale seg i religiøse spørsmål.) Da kom diskusjonene rundt dette tema. I dag er det aksept for kvinnelige prester i Norge, med unntak av noen få kirkesamfunn, og diskusjonene har stilnet.

Romerbrevet ble skrevet av forskjellige årsaker som grovt fortalt er slik i tilfeldig rekkefølge: Først og fremst vil Paulus presentere seg selv for den menigheten han aldri hadde besøkt, men som han ønsket å besøke. For det andre så er Romerbrevet betraktet som den fremste utlegningen av den kristne lære med forløsningen, hele menneskehetens skyld, at vi ikke kan gjøre noe for oss selv, Kristi forsoningsdød, at frelsen er gave som kun kan mottas ved tro alene. Men Paulus tar ikke opp problemer fordi han ikke kjenner medlemmene i romermenigheten. For det tredje så prøver Paulus å bevise at Gud er rettferdig. For det fjerde så forteller Paulus at vi ikke kan sette lit til oss selv i forhold til frelsen (se også pkt. 2). For det femte så forteller hele brevet om Guds frelsesplan, og for det sjette så forteller Paulus oss om Den hellige ånds kraft til å gjøre under.

Vi vet ikke hvem som grunnla menigheten i Roma. Mest sannsynlig var det jøder som hadde vært i Jerusalem den påsken Jesus døde på korset og apostlene ble åndsdøpt. Er dette riktig så hadde de derfor den samme holdingen til Sabbaten som Jesus, Paulus og apostlene hadde. De helligholdt ukens syvende dag, og det var da et ”ikke-tema” også i Roma på den tiden og følgelig heller ikke noe tema i Romerbrevet.

Du spør meg om: #Etter som det fortsatt finnes levende tro må vel de som fikk kallet, og gikk videre med Evangeliet, ha vært oppriktige kristne selv om de helligholdt feil dag? Hadde ikke de DHÅ?#

Dette kan jeg ikke svare på uten å ta det ut av løse luften, Men for å sette det inn i en sammenheng: Vil du daglig drikke vann som er tilsatt en liten dråpe gift? 

Kommentar #19

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Du kommer med mange riktige betrakninger som jeg er enig med deg i, men også noe jeg er sterkt uenig med deg i.

Du sier: #Jesus stod opp på den første dag i uken og det var oppstandelsesdagen de første kristne hadde nattverdsmåltidet sitt..det er altså ikke feil å ha denne dag som gudstjenestedag.#

Det er en vesensforskjell på å holde gudstjeneste og holde Sabbaten hellig. Gudstjenester kan du holde på alle ukens dager, Sabbaten derimot har Gud fastsatt en dag til som Han velsignet og lyste hellig.

Så tror jeg du prøver å forsvare ditt syn med å henvise til Apg. 20,7 ff. Dette handler ikke om en gudstjeneste men om en sammenkomst for å ta avskjed med Paulus som skulle reise dagen etter. ##Denne historien slutter ikke i dette verset, men se på vers 11 hvor det står: ”Så gikk han opp igjen, brøt brødet og spiste, og talte igjen lenge, helt til det lysnet. Da dro han av sted. (Apostelgjerningene 20,11) Som du sikkert ser så var det et helt vanlig måltid Paulus inntok denne søndagen og har ingen ting med verken nattverden, gudstjeneste på søndag eller helligholdelse av søndagen å gjøre. Det er kun noe så ”banalt” som å spise Paulus gjør. Men for all del, la oss si at de delte nattverden, det gjør allikevel ikke noe fra eller til i spørsmålet om sabbaten – den er fortsatt på lørdagen, for som sagt så er ikke nattverden knyttet til noen spesiell dag. Det eneste som Jesus sa om nattverden da han innstiftet den var at vi skulle gjøre dette til minne om ham, og på den måten forkynne Jesu død inntil hans gjenkomst, og Jesus døde som vi vet på fredagen! Ikke på torsdag, lørdag eller søndag. Den ene gangen apostlene bryter brødet i forbindelse med søndagen og som du henviser til er ikke engang en usikker henvisning, det er ingen henvisning all den tid det essensielle i denne sekvensen ikke er at de brøt brødet, som i dette tilfellet betyr å spise, men det at Paulus skulle forlate sine venner. Her er hva Sigurd Odland (norsk teolog)sier om verset: #Efter å være kommet opp igjen på salen lar så Paulus det måltid som de egentlig var kommet for å nyte, men hvis nydelse på grunn av de lenge varende samtaler ennu ikke hadde funnet sted, ta sin begynnelse, idet han som en husfar i kretsen først selv bryter brødet og eter av det, og efterat han så ennu lenge hadde talt med de tilstedeværende, like til daggry, forlater han salen og drar så straks avsted (fra Troas). Efter hans bortgang (v. 12) førte så de forsamlede disipler gutten, som vel først litt efter litt er kommet til full bevissthet, levende (som de nu kunde se at han var) bort til hans hjem, og de blev derved i høi grad trøstet i sin sorg over Paulus' avreise, idet de i den fra de døde opvakte hadde beholdt tilbake et betydningsfullt og trosstyrkende minne om apostelens nærvær blandt dem og om det store under hvorved Gud så uimotsigelig hadde bekjent sig til ham som sin tjener.# Et annet essensielt poeng i Apg. 20, 7 – 11 er tidspunktet. I vers syv kommer det fram at det er søndagen det er snakk om, og det er nokså udiskutabelt, noe vi sikkert er enige om. Vers 7 gir først et resymé av versene 8, 9, 10 og 11. Så fortelles det videre i vers åtte hvor de befant seg, samt at det gis en annen meget interessant opplysning; Det var mange lamper der! Eneste grunnet til at det var mange lamper der må jo ha noe å gjøre med lysforholdene, og ettersom de hadde bruk for mye lys er det grunn til å anta at dette var etter solnedgang. Da de var jøder vet vi at de regnet døgnet fra solnedgang til solnedgang. Da er det vel slik at det er rimelig å anta at det på apostlenes tid før solnedgang var lite behov for kunstig lys slik det også er i dag. Så reiser spørsmålet seg: Begynte de ”møtet” etter solnedgang på lørdag eller søndag for så å avslutte på søndag eller mandag morgen? Uansett svaret du velger å gi kan det ikke tas til forsvar for helligholdelse av søndagen. Sekvensen blir kalt: ”Avskjed i Troas”

Vers 7: ”a)Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. b)Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt c) siden han skulle reise neste dag.”Dette verset gir oss et resymé over det vesentlige innholdet i de neste fire versene.

a) Vers 8: ”Vi var samlet i en sal i øverste etasje, og der var det mange lamper.” (se 7 a)

b) Vers 9 - 10: ”9 I vinduet satt en ung gutt som het Evtykos. Da Paulus talte så lenge, falt han i dyp søvn, og overmannet av søvnen falt han ut av vinduet fra tredje etasje. Da de tok ham opp, var han død.” 10: ”Men Paulus gikk ned, bøyde seg over ham og slo armene rundt ham. "Vær ikke urolige," sa han. "Det er liv i ham." (se 7 b)

c) Vers 11: ”Så gikk han opp igjen, brøt brødet og spiste, (se 7 a) og talte igjen lenge, helt til det lysnet. (se 7 b) Da dro han av sted.” (se 7 c).

Du sier: #Man skal også ha i mente at når apostlene skal gi hedningene påbud, så er det dette de påpeker.. ikke avholdelse av sabbat på en spesiell dag.#

At apostlene ikke gjør noe nummer ut av Sabbaten er fordi det ikke var et problem så lenge de levde fordi jødisk tradisjon ligger til grunn for jødenes sabbatshelligholdelse. Se også mitt svar til Ragnhild, kommentar 18.

Kommentar #20

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

jøder vs. hedningekristne

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Vi vet ikke hvem som grunnla menigheten i Roma. Mest sannsynlig var det jøder som hadde vært i Jerusalem den påsken Jesus døde på korset og apostlene ble åndsdøpt. Er dette riktig så hadde de derfor den samme holdingen til Sabbaten som Jesus, Paulus og apostlene hadde. De helligholdt ukens syvende dag, og det var da et ”ikke-tema” også i Roma på den tiden og følgelig heller ikke noe tema i Romerbrevet.

Det er riktig at for jøder var ikke sabbat noe emne, men for hedningene var det ett emne..

De fleste hedninger som ble frelst i den første tid var  slaver , disse var under den romerske ordensmakt og kunne ikke på noen måte velge hviledag.

Romerne dyrket solguden, og derav var dette den viktige dagen ikke jødenes høytidsdag..

Når sabbaten i den tidligste kirke ikke er ett tema er det nettopp fordi, at slikt ikke er avgjørende for en oppriktig kristnen, her er tro alene det som styrer en troendes hverdag.

Ergo så gjør Paulus ett stort poeng ut av dette...rom.14  Én har tro til å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker.

videre i det samme kapittel sier han dette..v. 14 I troen på Herren Jesus vet jeg, ja, er fullt viss på at INGENTING er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent.


Det samme prinsipp gjelder mht. sabbaten, den SVAKE i troen holder sabatten, mens den sterke har frihet til å velge..

det sier forøvrig Paulus tydelig i det samme kapittel i romerbrevet..

 rom.14.5 Én holder den ene dagen for å være viktigere enn den andre, en annen mener at alle dager er like. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn.  6 Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren; han takker jo Gud.

Om en er svak i troen slik adventistene er så holder man bestemte dager som viktigere enn andre, mens den som er sterk i troen holder alle dager like, men som Paulus sier ENHVER skal være overbevist (dvs. ha full visshet) om SITT syn.

Kommentar #21

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Rent vann, takk, hvis mulig!

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Vil du daglig drikke vann som er tilsatt en liten dråpe gift?

Ja, hvis det var det eneste vannet jeg hadde tilgang til ville jeg nok det, inntil friskt rent vann ble budt meg ;-) ;-)

Når jeg skriver den alminnelige (katolske) kirke, tenker jeg ikke bare på den Romersk katolske kirke. Jeg kan tydelig se at de fleste kirkesamfunn stadig er i endring, også i det jeg kan lese om DKK slik den er i dag. Vår norske Lutherske kirke er også i stadig endring, til sorg for mange.

Jeg lurer forresten på om det kanskje er farligere gift i det vannet vi tilbys i dag, dessverre, både fra den ene og den andre kilden. 

Reformasjonen førte bl.a. til at vi fikk Bibelen på vårt eget språk, og slik skulle vi ha et "filter" mot all slags gift, hvis vi bruker den.

Allikevel blir ikke troende mennesker enige, selv om vi ofte sier at vi er enige om det viktigste.

Men så er det å bli enige om hva som er det viktigste da...... Der mener jeg at Paulusbrevene gir oss en god veiledning.

Mvh Ragnhild

 

 

 

Kommentar #22

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

De fleste hedninger som ble frelst i den første tid var

Jeg tillater meg å tvile på at de fleste hedninger som ble kristne den første tiden var slaver, da slaver hadde begrenset frihet til å bevege seg fritt og var derfor underlagt husherrens vilje i ett og alt. Dette finner vi bekreftet i utsagn som #Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt… #(Apostelgjerningene 16,15) Hele sitt hus innbefatter alle voksne medlemmer av familien samt vokse arbeidere som bodde sammen med dem og slaver.

Det er for så vidt interessant at du trekker fram Romerbrevets 14. kapittel, men å bruke dette til å forsvare helligholdelse av søndag blir feil. Hele dette kapittelet handler om de seremonielle ritualene og høytidene som den jødiske kalender var/er full av. Kapitlet blir kalt #Samhold i menigheten#, og la oss se på noen av versene. Alle er fra kapittel 14.

1. Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.

Her blir menigheten i Roma fortalt at de skal være vaktsomme med å dømme Nye(?) medlemmer som er svake i troen. Sannsynligvis myntet på hedninger som ikke er oppvokst i den jødiske tradisjon og som derfor kan tro at de ikke kan gjøre det ene eller det andre under de seremonielle festdagene.

2. Én har en tro som tillater ham å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker.

Her sier Paulus at det ikke er forskjell på vegetarianere og de som spiser kjøtt.

3. Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som ikke spiser, skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham.

Nok en gang blir de fortalt at de ikke skal se ned på sine brødre og søstre om de spiser noe annet enn det de som er ”sterke” i troen gjør.

5. Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn.

GTs festkalender var full av festdager som også blir kalt sabbatsdager. Det er en distinkt forskjell på benevnelsen. Den ukentlige Sabbat nevnes alltid i entall, mens seremonielle sabbatsdager alltid nevnes i flertall. En annen vesentlig forskjell er at den ukentlige Sabbaten er nedfelt i moralloven eller De ti bud, (det fjerde), mens de seremonielle sabbatene er nedfelt i moseloven eller seremoniloven. Sabbat betyr som du sikkert vet ”å avstå fra arbeid”, noe jødene gjorde både på den ukentlige Sabbat og på de seremonielle sabbatene, eller høytidsdagene.

6. Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.

Her sier Paulus at den som ønsker å feire bestemte høytidsdager som påske, løvhyttefesten eller hvilken som helst seremoniell dag bør gjøre dette for å ære Herren, slik som den som spiser kjøtt eller bare vegetarkost gjør dette for å ære Herren.

14 I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent.

Jesus sa: #Ikke det som kommer inn i munnen, gjør mennesket urent. Men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.# (Matteus 15,11) Og det Paulus sier er at det ikke finnes uren mat, ikke engang det som er ofret til avguder, men er det noen som mener at noe er urent bør denne avstå fra å spise dette da det er urent for denne personen.

15 Hvis du sårer din bror med det du spiser, går du ikke fram med kjærlighet. Den som Kristus døde for, må ikke du føre i fortapelse med det du spiser.

Nok engang en oppfordring til ikke å se ned på eller såre sin bror. Dersom jeg besøker noen som serverer kjøtt bør jeg spise dette for ikke å såre verten. Er jeg vert og får besøk av en jeg vet er vegetarianer skal jeg la være å servere kjøtt.

17 For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd.

Alle versene her handler om hva man kan gjøre og ikke kan gjøre etter seremoniloven , eller sagt slik hva man kan gjøre på festdagene og hvordan behandle sine brødre i forhold til dette. I vers 17 oppsummerer Paulus det han har sagt i versene over og konkluderer med at Guds rike ikke består av mat og drikke. Alle versene handler da som sagt om hva man kan gjøre og ikke gjøre i forhold til loven og festdagene… men han nevner ikke noe om Sabbaten i denne oppsummeringen. Grunnen? Jo, Sabbaten er ikke tema i dette kapittelet, ikke noe sted i hele Romerbrevet er den ukentlige Sabbat noe tema. Dagene som er nevnt i vers 5 er seremonielle dager.

Kommentar #23

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Geir Rune Larsen

Publisert rundt 10 år siden

Du skriver i en kommentar:

Den kristendom som er synlig i dagens statskirker har mer til felles med  hedensk tro enn martyrkirken desverre..

 

Og når jeg spør deg om dette er sant, svarer du:

hint om hedensk tankegods i oldkirkens teologi..

1. treenighetslæren

2. Jesu inkarnasjon

3. mor/barn dyrkelsen

4. verdens hiarki i den kirkelige organisasjon

5. sølibatet

6. åndelæren, greskfilosofisk

7. arvesyndlæren

Vil bare presisere at ikke alt dette er Den Norske Kirkes Lære. Her er det en lett blanding.

Jeg står ikke som forsvarer for alt kirken står for i dag, men rett skal være rett.

Mvh Ragnhild

Kommentar #24

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Ja, hvis det var det eneste vannet jeg hadde tilgang til ville jeg nok det, inntil friskt rent vann ble budt meg ;-) ;-)

Jeg vil ikke ta til meg noe vann uten først å rense det gjennom Bibelen. Jeg tar ikke til meg et glass vann, selv om det kommer fra min egen kirke, før jeg har filtrert vannet gjennom Bibelen. Dersom det passerer gjennom Bibelen da er det trygt å drikke det. Ser vi på søndagshelligholdelse opp mot Bibelen så finnes det ikke et eneste sted verken i GT eller i NT at Gud sier Sabbaten har blitt forandret. På den andre siden finner vi at kirken i oldtiden, dkk, endret sabbatsbudet og tar æren for dette. De sier til og med at dette er deres merke, deres autoritetsmerke, at de har gjort dette. Læren om søndagshelligholdelse slipper derfor ikke gjennom mitt filter som heter Bibelen Guds Ord, og følgelig drikker jeg ikke dette glasset med vann. Det er ikke rent, og for meg inneholder det gift.

Når det gjelder den reformerte kirke så er fasiten trist lesing som du er inne på. Luther fikk vel ikke tid nok til å ta tak i alt som burde vært luket vekk, og mange hedenske skikker som romerkirken har implementert som dogmer opp gjennom årene har blitt en del av boet etter skilsmissen med ”moderkirken”. Senere har det også, dessverre, kommet til mange ubibelske dogmer og forordninger også i den protestantiske kirke, og det som reformatorene villig ofret sine liv for gir kirkeledere over hele verden en god dag i. Motreformasjonene er snart fullført, og da er de protestantiske kirkene tilbake i foldene til pavemakten.

Jeg hevder ikke at vi, SDA, har den hele og fulle sannhet og at ingen andre har sannheter i sine lærer. Alle har noe riktig, men det må alltid måles opp mot Bibelen. I enkeltheter kan jeg være enig med både den ene og den andre, både katolikker, JV og Mormoner, men jeg finner også mye som ikke finner belegg for i Bibelen hos disse.

Kommentar #25

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

slaver / fri borgere

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tillater meg å tvile på at de fleste hedninger som ble kristne den første tiden var slaver, da slaver hadde begrenset frihet til å bevege seg fritt og var derfor underlagt husherrens vilje i ett og alt.

Nå er det ikke å komme ifra at i det romerske samfunn så var det bare ett lite fåtall av befolkningen som hadde frihet til å velge, ett fåtall av disse var frelst..

Derfor når Paulus henvender seg til sine troende brødre og søstre i herren så sier han det slikt..

1.kor.1.26 Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt.

..videre bruker han kjente toner for dem for å forklare at de er fri fra syndens slaveri..

 rom.6.16 Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet.17 Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til.18 Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett – 19 jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake, av kjøtt og blod.

..om dette var kjente toner fra deres dagligliv, så må det selvsagt antyde at de var slaver, for en romersk borger var dette neppe en del av deres dageligliv, annet enn at de utnyttet disse slaver til egen nytelse..

Kommentar #26

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Den norske kirke

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Vil bare presisere at ikke alt dette er Den Norske Kirkes Lære. Her er det en lett blanding.

har ikke overtatt alt dogmearven fra kirkefedrene , for luther fikk lys over rettferdighet gjennom tro..etter å ha lest skriften på egenhånd uten de greskfilosofiske kirkefedrenes "rettledning".

Men godt over 90% av dogmearven har de valgt å videreføre i den lutherske tradisjon

mor/barn dyrelsen er ikke med, og dogmenes påstand at det frelste mennesket er en inkarnert guddom har de også valgt å utelate, selv om jesu inkarnasjondogme er selve grunnmuren for denne påstanden

De har bla. videreført jesu inkarnasjon, treenighetslære , augustins arvesynd lære..

Det er interresant å se hvor stor likhet det er i den ugudelige filosofen plotin(nyplatonisme) og hvordan augustin argumenterer...men nå var augustin før han ble kristen en aktiv manikist dvs en gnostisk sekt om det sier deg noe..

http://www.bokklubben.no/SamboWeb/side.do?rom=AK&dokId=535501

i denne bok ser en tydelig hvor inspirasjonen for augustins teologi kommer fra, altså fra høyst mennesklige kilder..

Kommentar #27

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

;-)

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil ikke ta til meg noe vann uten først å rense det gjennom Bibelen. Jeg tar ikke til meg et glass vann, selv om det kommer fra min egen kirke, før jeg har filtrert vannet gjennom Bibelen.

Jeg tenkte først og fremst på alle de hundreårene som gikk uten at folk hadde sin egen Bibel. Allikevel har troen på Jesus overlevd, selv om "dråper med gift" har blitt blandet i den rene lære.

Hvis alle hadde blitt forgiftet og dødd hadde ikke jeg kjent Jesus, for å si det på et barnslig vis ;-)

Jeg ganske så enig med deg i det meste du skriver. Uten å gå inn på eventuelle uenigheter ellers, viser jeg til det jeg skrev om mitt eget forhold til søndagen tidligere i tråden.  Det har ingen ting med motvilje mot å holde lørdagen som hviledag.

Det er fint at du ærlig innrømmer at det kan finnes feil også i din egen menighet, det gjør det troverdig.

Søsterlig (håper jeg) hilsen fra Ragnhild.

Kommentar #28

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenkte først og fremst på alle de hundreårene som gikk uten at folk hadde sin egen Bibel. Allikevel har troen på Jesus overlevd, selv om "dråper med gift" har blitt blandet i den rene lære.

Ja det er riktig det at Bibelen var jo en forbudt bok for vanlige folk i hundrevis av år. Det var jo med fare for sitt eget liv at folk skaffet seg deler av en bok eller i enkelte tilfeller hele Bibelen. At troen har overlevd kan vi vel i første rekke takke Gud for som alltid har sørget for at det har vært en liten rest som har hatt den rette troen, og også alle som tok riskoen på å bli forfulgt og alle de som ble drept for at de oversatte og spredte Bibelen på forståelige språk. Pavemakten "bestemte" jo en gang at Gud snakket latin, og derfor var alle messer på latin. Dette henger det fortsatt deler igjen av også i den norske delen av dkk.

Jeg håper du kan bruke tid på å studere hva Bibelen sier om Sabbaten, ikke hva jeg sier eller presten i din kirke sier. Finn det ut selv. Og ikke minst sjekk det jeg og andre sier opp mot Bibelen når det gjelder det teologiske og opp mot historiske dokumenter når det gjelder det historiske. Ikke ta det for god fisk uansett hvem som sier hva til deg, for du er selv ansvarlig for din egen frelse og derfor er det alt for risikabelt å overlate dette til andre uansett om vi har gode intensjoner.  

Og ja, du er en søster i Kristus.

Broderlig hilsen Tor.

Kommentar #29

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet.

Det du anfører i din siste kommentar er heller ikke noe argument for søndaghelligholdelse. Jeg har selv vært en slave, helt til Gud kallte meg ut fra slaveriet og mørket og inn i lyset. Jeg slavet ikke under mennesker, men jeg var slave under synd. Nå er jeg fri fordi jesus har satt meg fri. På samme måte var no folk slaver under synd på Paulus sin tid...

Kommentar #30

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

søndagshelligholdelse??

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Det du anfører i din siste kommentar er heller ikke noe argument for søndaghelligholdelse.

Jeg forsvarer verken "søndagshelliggjørelse" eller "sabbathelligjørelse", alt dette anser jeg som loviskhet..

I kristus har man frihet til selv i TRO å velge den dag en selv kjenner rett i hjertet..

gal.4.9 Men nå når dere kjenner Gud – ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud – hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene? Vil dere slave under dem igjen? 10 Dere holder nøye regnskap med dager, måneder, høytider og år! 11 Jeg er redd at jeg har strevd forgjeves med dere.


galatere var forledet av judaistene til å tro at en kristen måtte oppfylle lovens krav, for å tjene Gud på rett måte, nå er det akkurat den samme holdning dere adventister fremholder..

Lovisk kristendom idag er ikke bedre en loviske kristne dengang..

Kommentar #31

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

gal.4.9 Men nå når dere kjenner Gud – ja, mer enn det, når dere er kjent av Gud – hvordan kan dere da vende tilbake til disse svake og fattige grunnkreftene? Vil dere slave under dem igjen? 10

Også dette avsnittet i Galaterbrevet handler om de seremonielle høytidene, og kan ikke brukes til forsvar for ditt syn.

Med tanke på loviskhet. Holder du det sjette budet; Du skal ikke slå i hjel?

Kommentar #32

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

loviskhet ?

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Med tanke på loviskhet. Holder du det sjette budet; Du skal ikke slå i hjel?

Siden Gud fader har skrevet inn de ti bud i hjertet på alle mennesker, så er det noe de fleste mennesker neppe vil gjøre.

For som skriften sier, 2.kor.3.3  For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod.

når det er sagt er du så prektig at du heller aldri lyver og aldri begjærer din nestes eiendom, om så er så trenger du neppe Jesu blod..

Om du ikke fatter at ett menneske slik det er i seg selv ikke kan holde budene av egen kraft, så fatter du nok heller ikke at frihet fra loven innebærer at DHÅ må hjelpe oss slik at vi av hjertet lever ut Guds vilje som EN FRUKT av våre liv I KRISTUS.

Det handler altså ikke hvor "flink" vi er å holde sabatten hellig, det er loviskhet og setter oss i samme klasse som en viss farriseer som stod fremst i synagogen og skrøt av seg selv

luk.18.12 «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. 11 Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. 12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’ 13 Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’
    14 Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»

Når du skryter av hvor god du er til å holde sabatten hellig og at du forhåpentligvis heller ikke dreper noen så er det flott det, men jeg nekter å tro at du aldri lyver og heller aldri begjærer..

Vet du ikke om du bryter ett av budene så bryter du de alle også sabbatsbudet??? Om du holder sabattsbudet som viktigere en de de andre bud så er du en hykler, og det var akkurat det Jesus kalte farrisserne..

tenk da hvor prektig denne farriser var antagelig betydelig bedre enn deg å holde budene og sabbaten , likevel var det ikke han som gikk rettferdig derfra, men den som bad om nåde..

Selvrettferdighet redder ingen SELV IKKE egenrettferdige loviske adventister..Det bør du forstå av hjertet og ikke bare i hodet..

For det er tydelig at det er fra ditt hode du henter din visdom og ikke fra hjertet..om det var fra hjertet du hentet din visdom så hadde du forstått dette skriftsted..

matt.12.7  Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr: ‘ Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’, da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld.  8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.»

Kommentar #33

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Siden Gud fader har skrevet inn de ti bud i hjertet på alle mennesker, så er det noe de fleste mennesker neppe vil gjøre.

Det var ikke spørsmålet, kjære venn. Spørsmålet var og er; Holder du det sjette budet; Du skal ikke slå i hjel?

Du trenger kun svare ja eller nei på dette...

Kommentar #35

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Om du ikke fatter at ett menneske slik det er i seg selv ikke kan holde budene av egen kraft, så fatter du nok heller ikke at frihet fra loven innebærer at DHÅ må hjelpe oss slik at vi av hjertet lever ut Guds vilje som EN FRUKT av våre liv I KRISTUS.

Så til resten av kommentaren din.

Det er tydelig at du ikke har lest noe særlig av hva jeg har skrevet, og da kan du heller ikke vite noe om hvilke verdier jeg har, skulle du ha lest en del så kan du ikke ha forstått det jeg skriver. Uansett hva som er årsaken så blir da din kommentar noe tendensiøs. Jeg har aldri sagt jeg ikke bryter budene, eller at jeg ikke trenger Kristus eller noe av det andre du serverer. Men det er på denne måten dere reagerer alle sammen når det kommer til stykket, dvs. når dere oppdager at dere har rotet dere opp i trøbbel i forbindelse med budene. Da uteblir forventede svar og i stedet for de forventede svarene så skytes det med grov skyts. Problemet er at du mener dere holder alle budene, til og med sabbatsbudet mener du at du holder fordi du tror du kan gjøre som du vil med dette budet. Jesus sier dette i Joh. 14,21: #Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.# Så kan vi se litt på hva dette vil si. Både du og jeg kjenner budene, og da har vi ingen unnskyldning for ikke å leve etter dem. Jeg lever etter alle de ti bud slik Gud ga dem til menneskene og slik de står i 2. Moseboks 20. kapittel. At jeg bryter budene gjør jeg nok flere ganger hver dag, men ikke med viten og vilje. Du bryter nok sikkert alle budene du også og spesielt det fjerde budet, som du selv innrømmer at du bryter, og dette gjør du til tross for at du altså kjenner budet og vet hvordan det lyder og hvilken dag det her er snakk om. Og så sier du at det er fordi Jesus har satt deg fri. Hva har Jesus satt deg fri til eller rettere sagt, hva har Jesus satt deg fri fra? Men for all del, alle som vender seg til Jesus med ydmykt hjerte setter han fri, men vi settes ikke fri for å kunne bryte budene. Han setter oss fri fra vår syndeskyld, verken mer eller mindre. Du kjenner sabbatsbudet, det har ikke Gud forandret, allikevel så holder du det ikke. Elsker du da Jesus? Eller noe som er enda viktigere: Tror du Gud elsker deg da du med viten og vilje, uke etter uke, år ut og år inn bryter et av hans bud? Tror du det?

Kommentar #36

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Re: En liten korreksjon

Publisert rundt 10 år siden

(Sitatfunksjonen virker ikke ... ... )

Samme hva jeg sier som kan oppfattes som kritikk av ditt kirkesamfunn vil du nekte for. Det er helt greit. At menigheten i Roma brukte latin er helt naturlig, men det er naturstridig for jødekristne eller indere eller afrikanere, altså mennesker med et annet morsmål å bruke latin. Ser vi på historien igjen, noe du sikkert ikke liker, så vet vi at pavemakten bannlyste både enkeltmennesker og hele byer og regioner, drepte dem og gikk til krig mot dem fordi de ikke var lydige mot paven. Bare fordi de ville ha Bibelen på eget språk og gudstjenestene på eget språk slik at de kunne forstå hva dette dreide seg om. Latin ble etter hvert som kjent et språk som kun presteskapet kunne forstå, og på den måten måtte kunne kirken holde folk vekk fra sannheten. På den måten innførte kirken mange ubibelske doktriner som folket bare måtte godta uten protester fordi de ikke hadde tilgang til Bibelen.

Det blir nøyaktig det samme som å si at Gud bare snakker latin…

Kommentar #37

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

om jeg holder det sjette bud?

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Du trenger kun svare ja eller nei på dette..

ja, om jeg holder insekter utenom..

Hvorfor er det viktig for deg å ha ja eller nei på?

Jeg kan med hånden på hjerte også si at jeg har løyet mange ganger i mitt liv, og begjært både eiendom og mennesker..

det gjør at jeg er en lovbryter og har forbrutt meg mot hele loven også sabbatsbudet, men jeg har fått nåde og tilgivelse gjennom min bekjennelse av synd og ved Jesu rensende blod..

Så ett ja og nei spørsmål, er sabbatsbudet viktigere enn de andre bud?

Om nei på første  så er spørsmål nr. to hvorfor er i såfall adventister KUN opptatt av sabbatsbudet, er det fordi dere tror at Gud ser gjennom fingrene  med de andre bud OM dere er flinke å holde dette ene ?

Ser du ikke hykleriet min gode mann, eller du helt forblindet?

Kommentar #38

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

å holde dem

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Du kjenner sabbatsbudet, det har ikke Gud forandret, allikevel så holder du det ikke. Elsker du da Jesus?

av hjertet er noe helt annet enn å holde dem av hodet..

Dere adventister bruker det å holde sabbatsbudet som en forutsetting til å få Guds nåde, det er så feil det kan bli..

Den som elsker er den som av HJERTET holder budene, om en av HJERTET holder budene så kalles det FRUKTER

derfor sier Jesus dette..

joh.15.4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.  Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.


Den som elsker Jesus av hele HJERTET gjør av glede det loven som er innskrevet i hjertet sier (denne lov er innskrevet hos ALLE mennekser også ufrelste)...

til forskjell fra den som IKKE har fått ånden da blir loven til fordømmelse i deres hjerte når de bryter budene.

Derfor blir det slik at den som av egen kraft holder budene så blir de til fordømmelse, men for den som er under Jesu blod og hans nåde så er det INGEN fordømmelse selv om en skulle være uheldig å bryte ett av dem..

spørsmålet blir til slutt, når selv ikke jesus holdt sabbatsbudet etter adventistenes standard, hvorfor skal man da etterleve dette bud så nidkjært, Paulus sier jo at alle dager er like for den som er sterk i troen..

Han sier faktisk rett ut at dere som fastholder en dag som viktigere en andre som svake i troen..og det er akkurat det dere er...

Vi får se om dere får lønn for oppdraget deres, og om Jesus sier han kjenner dere, men jeg kjenner ikke den ånd du fremfører..

Kommentar #39

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Vi er flere

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Så ett ja og nei spørsmål, er sabbatsbudet viktigere enn de andre bud?

Hei Geir R

Dersom du sjekker alle sabbatstrådene som har vært her på VD, vil du se at det er håpløst. Du får ikke de tre superadventistene til å endre en millimeter på sine agrumenter eller holdninger til andre kristne.

Jeg har stilt dem dette enkle spørsmålet

Jeg tror på Jesus, men kommer aldri til å holde lørdagen hellig, kommer jeg til himmelen?

Svaret var NEI.

Det sier vel alt.

Det de ikke har forstått er at bud nr 1 er at Gud er nr 1.

Dette budet har ingen mennesket klart å holde, og dermed så har de heller ikke holdt loven. Så kan de holde sabbaten alt de vil, men det blir feil prioritering og verdisetting. I alle fall i det øyeblikk de legger dette mål på andre mennesker, hva de selv velger å gjøre er jo opp til dem.

Forøvrig er det et tankekors å lese deres fordømmelser av andre, men er man under loven så er det vel ikke til å unngå.

Virkelighetsforståelsen blir preget av de brillene de har fått.

Kommentar #40

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

ja, om jeg holder insekter utenom..

Hvorfor er det viktig for deg å ha ja eller nei på?

Jeg kan med hånden på hjerte også si at jeg har løyet mange ganger i mitt liv, og begjært både eiendom og mennesker..

det gjør at jeg er en lovbryter og har forbrutt meg mot hele loven også sabbatsbudet, men jeg har fått nåde og tilgivelse gjennom min bekjennelse av synd og ved Jesu rensende blod..

Så ett ja og nei spørsmål, er sabbatsbudet viktigere enn de andre bud?

Om nei på første

Det er viktig å få svar på et slikt spørsmål fordi det forteller litt om den som svarer. Du svarer uforbeholdent ja på spørsmålet om du holder det sjette budet. Men, når jeg er hevder at sabbatsbudet gjelder slik det er gitt menneskene og slik som det står i 2. Mosebok kap. 20, og sier at det er lørdagen som er Guds Sabbat og skal helligholdes, ja da er jeg lovtrell og at jeg helligholder Sabbaten er loviskhet, og det som verre er. Er ikke du lovtrell når du holder det sjette budet? Og, hvorfor gjør du dette? Er du ikke frikjøpt fra å holde det sjette budet? Du sier jo selv følgende: #i KRISTUS er vi frikjøpt fra lovens KRAV..# (kommentar 15)

Du sier også dette: #Jeg forsvarer verken "søndagshelliggjørelse" eller "sabbathelligjørelse", alt dette anser jeg som loviskhet..# (kommentar 30), og i kommentar 32 sier du dette: #Det handler altså ikke hvor "flink" vi er å holde sabatten hellig, det er loviskhet#. Men det må da være like mye loviskhet å holde det sjette budet som det fjerde? Og er det noen forskjell på det fjerde og det sjette bud? Du kaller andre for hyklere, ikke bare en gang men flere ganger. Det må du gjerne få lov til å gjøre om det gleder deg, men tenk litt over hva du sier i forhold til hva du gjør. Du hevder altså at du ikke bryter sjette bud med vilje. Du kaller det sikkert ikke loviskhet å holde dette budet. Og du mener sikkert at du ikke er ”frikjøpt fra lovens KRAV” når det gjelder det sjette budet. Dette gjelder nok bare for de som holder det fjerde budet slik Gud selv sier vi skal gjøre det. Hvem er da hyklersk mon tro?

Om sabbatsbudet er viktigere enn andre bud? Nei, det er det ikke. Alle bud er like viktige. Det er feil å tro at vi adventister bare er opptatt av sabbatsbudet, vi er opptatt av alle. Alle protestanter, i hvert fall nesten alle, prøver å leve opp til forventningene i de ni andre buden, slik vi prøver å gjøre. Forskjellen er at vi ikke bryter det fjerde budet med vilje slik som vi prøver ikke å bryte noen av de andre budene med vilje. Jeg vil ikke kalle deg for hykler, men slik du framstiller ting er det mange logiske brist og da blir det hele nokså paradoksalt.

Men tilbake til spørsmålet om vi anser sabbatsbudet som viktigere enn ande. Vi kan gjerne diskutere hvorvidt vi skal;

1) - ha andre guder…

2) - lage oss gudebilder,

3) - misbruke Guds navn,

4) -

5) - Du skal hedre din far og din mor,

6) - skal slå i hjel. 

7) - bryte ekteskapet.

8) - stjele 

9) - vitne falskt mot din neste. 

10) - begjære

Ønsker du en slik diskusjon kan du starte en egen tråd for dette.

Kommentar #41

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

spørsmålet blir til slutt, når selv ikke jesus holdt sabbatsbudet etter adventistenes standard, hvorfor skal man da etterleve dette bud så nidkjært, Paulus sier jo at alle dager er like for den som er sterk i troen..

Han sier faktisk rett ut at dere som fastholder en dag som viktigere en andre som svake i troen..og det er akkurat det dere er...

Vis meg hvor Jesus bryter sabbatsbudet, det bør du kunne gjøre lett som bare det. Og når du har gjort dette så kan du lese deg opp på seremoniloven som du finner i 3. Mosebok kapittel 23. Det er disse seremonielle dagene Paulus tar opp i sine brev, det være seg Romerbrevet, Galaterbrevet eller Kolosserne.   

Kommentar #42

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Dersom du sjekker alle sabbatstrådene som har vært her på VD, vil du se at det er håpløst. Du får ikke de tre superadventistene til å endre en millimeter på sine agrumenter eller holdninger til andre kristne.

Så hyggelig av deg å stikke innom Rune T. Jeg har lurt på om du hadde gått deg bort, men heldigvis er du her og kan krydre trådene med dine glimrende og treffende karakteristikker av adventistene. Nå har vi altså blitt ”superadventister” Snakk om flotte greier Rune. Tusen takk skal du ha, dette er nesten rørende.

En annen ting er at disse ”superadventistene” ikke går på akkord med Guds ord slik som ”ikkesuperkristne” gjør i tide og utide. Vi holder oss til Guds ord og det alene, så må Rune T. pinsebevegelsen, ja til og med paven selv få lov til å mene hva de vil om oss. Mer er det ikke å si om den saken.

Ja, det er riktig at du har stilt spørsmål som lyder omtrent slik: #Jeg tror på Jesus, men kommer aldri til å holde lørdagen hellig, kommer jeg til himmelen?# Svar har du også fått. At du ikke liker det svaret du fikk er ditt problem, men når du forvrenger det svaret du fikk, så er det uredelig – det er faktisk mer enn uredelig, og det er ikke første gang jeg har tatt det for å være det.

Og så blir jeg så glad når jeg ser slike uttalelser: #Virkelighetsforståelsen blir preget av de brillene de har fått.# Blir ikke din virkelighetsforståelse preget av de brillene du bruker?

... Uff, nå glemte jeg meg bort Rune. Du liker jo ikke spørsmål du, for du svarer aldri på dem allikevel. Men når jeg allikevel har stilt deg et spørsmål, kan jeg stile deg et til i samme slengen: Er det noen av budene som ikke lenger gjelder?

Kommentar #44

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Det er bare å beklage, men du har ikke forstått et eneste ord av det jeg skriver. Men for å snu det på hodet. Når du holder det åttende budet(2. Mosebok 20,15): #Du skal ikke stjele.#, gjør det deg da lovisk?Antakeligvis kommer du med mer svada, men om du ikke ser likhetene i dette så må du være blind. Det er ikke mer lovisk å holde ukens syvende dag, lørdagen som Sabbat enn det er ikke å stjele. På den andre siden så er det like stor synd å bryte det fjerde budet som det er å slå i hjel. For ordens skyld: Det er ikke jeg som sier dette men Bibelen.

Kommentar #45

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

tenk da hvor prektig denne farriser var antagelig betydelig bedre enn deg å holde budene og sabbaten , likevel var det ikke han som gikk rettferdig derfra, men den som bad om nåde..

Du bommer på målet, og utelukker lydighet ved hjelp av menneskebud og egne veier. Å lage egen tro er mangel på tro Geir Rune. 

Kommentar #46

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror på Jesus, men kommer aldri til å holde lørdagen hellig, kommer jeg til himmelen?

Svaret var NEI.

Det er først og fremst du som sier nei i ditt eget hode Rune, det i forhold til hva Guds ord sier, og så går du hen å dømmer deg selv mens du skylder å mennesker som tror.

Kommentar #47

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

hyklere

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Du kaller andre for hyklere, ikke bare en gang men flere ganger. Det må du gjerne få lov til å gjøre om det gleder deg, men tenk litt over hva du sier i forhold til hva du gjør.

er det ord Jesus bruker om dem som spiller ett skuespill..dvs fremstår som noe annet enn de virkelig er..

Og er det noen kristne idag som psser inn i dette uttrykk så er det de loviske adventister, jeg er ikke så ukjent med deres teologi at jeg ikke forstår hva dere speiler dere i, det er lovens bokstav og henholdsvis de ti bud, dvs. IKKE nåden..

Til forskjell fra deg så speiler jeg meg i nåden og er fullstendig avhengig av Jesu rensende blod, og de frukter det frembringer er at jeg av hjertet gjør det budene sier, ikke fordi bokstaven sier det, men fordi det gir glede i hjertet..

Dette kalles frukter, og det er fruktene du skal kjenne treet på dvs ikke på gjerningene OM du klarer å se forskjellen på det..

Kommentar #48

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Du har

Publisert rundt 10 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

Jeg har stilt dem dette enkle spørsmålet

Jeg tror på Jesus, men kommer aldri til å holde lørdagen hellig, kommer jeg til himmelen?

Svaret var NEI.

Det sier vel alt.

 ett stort poeng der..

Jehova vitner som også fremhever at de er blant de 144000 frelste i åpenbaringen  må dele disse plassene med adventistene..ser det ut til.

uansett jehova vitner har vakttårnet som autoritet utenom bibelen, og SDA  har sin egen profet som de henviser til som autoritet , Ellen G. White

Vi andre får nøye oss med den ufortjente nåde den rekker for alle som av hele hjerte søker Jesus kristus..

Kommentar #49

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Hvorfor

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Du bommer på målet, og utelukker lydighet ved hjelp av menneskebud og egne veier. Å lage egen tro er mangel på tro Geir Rune.

tror du at det er å bomme på målet å la troen lede en fremfor menneskebud og egne veier?

i mitt 28 år som kristen så har jeg prøvd å gå egne veier også i den tro at jeg tjente Gud, i trosbevegelsen som jeg var med i  ti år så lærte jeg at "om inte Gud agerar så agerar jag..

Vel jeg er ikke så ukjent med å gå egne veier, men de fører ikke frem, det fant jeg ut etter å ha brent meg ut..

Det eneste som fører frem er dette..som Paulus sier..

2.kor.12.8 Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg,  9 men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. 10 Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.

 det var først når jeg lærte at egen svakhet var nøkkelen til visdom at visdommen kom, det var først da at Jesus kunne gjøre ett verk i meg..

Så nå hviler jeg i troen og visdommen kommer til meg uten anstregelser, og med voksende tro kommer også freden i hjertet, som jeg før ikke hadde..

Kommentar #50

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Farisernes

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Vis meg hvor Jesus bryter sabbatsbudet, det bør du kunne gjøre lett som bare det.

fremste beskylding mot Jesus var nettopp at han ikke holdt sabbaten hellig etter deres standard, han gjorde godt dvs han arbeidet på denne dag..

joh.5.16 Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham.17 Men han sa til dem: «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.» 18 Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud.

men som Jesus også sier..

mark.2 27  Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten.28 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»

sabbaten ble til for mennesket, det var altså ikke noe Gud trengte, men vi menneker..og viktig som også Jesus påpekte overfor de loviske farriseere...mennesket ble ikke til for sabbaten..

hva kan vi lære av dette?

Enkelt forklart at det pånyfødte menneket er herre over sabbaten , og er fri til å gjøre godt også om det innebærer ett arbeid, er man sterk i troen kan man også velge dagen selv slik paulus sier tydelig i rom 14..

er man svak i troen holder man seg til en  fast dag..

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere