Dan Lyngmyr

210

Mor også uønsket ?

Regjeringens beslutningsløshet skaper enda flere morløse barn. Det er et voldsomt og helt uakseptabelt spill med enkelt- menneskets skjebne og livsløp å være frarøvet halve sin identitet og historie

Publisert: 14. nov 2011

           

Kjøpt og betalt.

VG melder 3.11.2011 om et homofilt kjendisektepar som har betalt en kvinne en sum penger for at hun skal føde ”deres” barn, slik at de dermed offisielt kan stadfeste at ”de venter barn og er lykkelige ” Det bør ikke forundre noen at surrogati benyttet i utlandet fortsatt er lovlig selv om det ikke er lovlig i Norge. 

Regjeringens stadige forsøk på dekonstruksjon av familiebånd og relasjoner toppet seg i 2008 da stortinget på den rødgrønne regjeringens initiativ vedtok flere nye lover som gjorde en rekke barn både formelt og praktisk farløse. Ekteskapsloven, barneloven, bioteknologiloven og adopsjonsloven ble forandret og tillater f.eks at lesbiske mødre kan gifte seg, og få kunstig befruktning på statens bekostning. Barnet har deretter formelt (og i praksis) kun mor og medmor og ikke far ettersom lover ikke tillater både juridisk far og medmor. 

Lovene ble for øvrig vedtatt på svært kort tid, uten at regjeringen lot seg affisere av dem som mente at behandlingen av lovforslagene var svært mangelfull. Og at det synes som om kun ekspertuttalelser fra dem som allerede støttet regjeringens forslag fikk plass blant dem som utgjorde beslutningsgrunnlaget. Det formelle beslutningsrunnlaget synes derfor å være bare et skalkeskjul for den politiske reelle beslutningen som allerede var fattet.

 I praksis var derfor prosessen rundt lovforslagene kjemisk renset for motforestillinger, og gav ingen analyse som seriøst behandlet mulige konsekvenser for den tause og mest sårbare part, nemlig barna, som så måtte vokse opp uten far fordi stortinget hadde gitt sin tilslutning til farløsheten. 

Til tross for at det er et voldsomt spill med enkelt- menneskets skjebne og livsløp å være frarøvet halve sin identitet og historie, så valgte et flertall av stortingets medlemmer å gi etter for presset fra de organiserte miljøene som ønsket dette velkommen, og vedtok derfor barnas farløse fremtid. 

På samme måte som at regjeringen og et stortingsflertall har vedtatt, og dermed tillatt farløsheten, så følger nå også regjeringens indirekte støtte til morløsheten. Regjeringens handlingslammelse som rammer barn skyldes selvsagt ønsket om spesielt å oppfylle, den riktignok ikke uttalte, men det allikevel i praksis støttede forsøket på dekonstruksjon og fragmentering av den tradisjonelle familien.  

Surrogati debatten til tross, samt et par spede forsøk fra barne og likestillingsministeren så nøler altså regjeringen fortsatt, og det er ennå ingen lov som også forbyr surrogati fra utlandet slik f.eks landets nye politidirektør og andre fedre har valgt å benytte seg av. 

Barn blir derfor bevisst ført til Norge morløse, med regjeringens velsignelse.

På mange måter har strategien lykkes for Sosialistisk Venstreparti som i praksis hilser dekonstruksjonen og den delvise oppløsningen av kjernefamilien velkommen, dvs det er akseptabelt nok med far eller mor så lenge disse ikke kommer i veien for nykonstruksjonene to lesbiske mødre(mor og medmor) , dvs der hvor barns oppvekst er preget av at far bevisst er valgt vekk, eller hos to homofile menn hvor mor også frivillig og bevisst er valgt vekk. 

At Arbeiderpartiet deltar i dette spillet med barn er det knapt mulig å forstå. Senterpartiet har på sin side åpenbart valgt plassene rundt kongens bord fremfor barns rettigheter. 

Paradoksalt nok har Norge ratifisert FN`s barnekonvensjon som understreker barns rett til å kjenne begge sine foreldre.(Far & Mor) 

Når lovverket som regjeringen har initiert, så til de grader opponerer mot FN`s konvensjon, må dette skyldes at konvensjonen i praksis underkjennes på dette punktet. Den rødgrønne regjeringen er ellers flittige i sin bruk av henvisninger til FN`s konvensjoner , og betydningen av disse i svært mange andre viktige spørsmål. 

Så lenge Regjeringen frykter pressgruppene som har skapt forestillingen om den generelle retten til barn, uansett biologiske forutsetninger eller ikke, og at all annen argumentasjon derfor er å betrakte som sterkt diskriminerende, så vil det fortsatt med regjeringens  (Og stortingets) formelle og praktiske velsignelse bli satt både farløse og morløse barn til verden.

Det må med all rimelighet forventes at disse barna, som er farløse og morløse med regjeringens velsignelse, i voksen alder vil peke på lovgiverne, og spørre hvorfor de tillot år med savn og lengsel og fortvilelse. Var det ikke ille nok med dem som allerede er farløse eller morløse, som en følge av all menneskelig galskap, ansvarsløshet og ondskap om ikke man også skulle vedta dette !

Den politisk skapte farløshet, og nå kanskje også morløsheten, er uverdig og krenkende. Det er uforståelig at den rødgrønne regjeringen og de stortingsrepresentantene som har bidratt til dette fortsatt kan leve med, og rettferdiggjøre denne situasjonen.

Det er et voldsomt og helt uakseptabelt spill med enkelt- menneskets skjebne og livsløp å være frarøvet halve sin identitet og historie. Barna er ofret til den gruppen mennesker som mener at barn er en universell rettighet, på lik linje med vanlige forbrukerrettigheter.

Det er dette regjeringen finner fullt ut forsvarlig og akseptabelt.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere