Hallgeir Reiten

215

Hold FrP unna regjeringskontorene

Jeg mener det er mange gode grunner til å holde FrP langt unna regjeringskontorene. At KrF skal bidra til å gi FrP en plattform for å gjennomføre sin politikk i praksis, finner jeg både feil og skremmende.

Publisert: 6. nov 2011

I sin tale til landsstyret i KrF forrige uke, slo Knut Arild Hareide fast at KrF kan samarbeide mot både høyre og venstre. Hareide slo også fast at vi først og fremst er sentrumspartiet KrF. Talen var en inspirerende og meget god gjennomgang av KrFs politiske plattform og hjertesaker:

 • KrF er partiet som foran alle andre setter familien og barna i sentrum
 • KrF vil ha et varmt og inkluderende samfunn, bygget på respekt for menneskeverdet
 • KrF står opp for en trygg og verdig eldreomsorg
 • KrF vil styrke skolen, gi barna framtidsrettet kunnskap og gode verdier
 • KrF arbeider for at frivillig sektor får statlig støtte og forutsigbare rammebetingelser
 • KrF vil skape et tryggere samfunn gjennom god kontroll med alkoholkonsum og skjenketider
 • KrF vil legge bedre til rette for forskning og innovasjon, for å sikre fortsatt velstand i Norge
 • KrF vil ha offensiv satsing på næringsliv og samferdsel
 • KrF er en konstruktiv og lojal partner i regjeringssamarbeid med andre partier

KrF ser mot neste stortingsvalg, og Knut Arild Hareide gav med sin tale et tydelig signal:

KrF samarbeider gjerne med andre politiske partier for å sikre stabilitet og framgang i det norske samfunnet. Vi har vist at vi håndterer ansvaret det er å sitte i en regjering. Ikke minst har KrF vist seg som en ansvarlig, lojal og konstruktiv samarbeidspartner.

Knut Arild Hareide tok fram ti punkter som er viktige for KrF, når vi nå skal vurdere eventuelt samarbeid med andre partier i neste stortingsperiode:

 • En økonomisk politikk preget av bærekraftig forvaltning og prioritering av de oppgavene som betyr mest for vanlige folks velferd, helse og livskvalitet
 • En oppvekst- og familiepolitikk der barns beste er i sentrum og en skolepolitikk med vekt på danning, kunnskap og formidling av kristne og humanistiske verdier
 • Fremst i kampen for menneskeverdet og mot sorteringssamfunnet
 • En verdig eldrepolitikk
 • En politikk som sikrer kirke og trussamfunn rett til å være seg selv og som stimulerer, ikke styrer en mangfoldig frivillig sektor
 • Styrket solidarisk innsats for de fattige hjemme og ute
 • En mer realitetsorientert og framtidsrettet miljø- og klimapolitikk
 • En ansvarlig alkoholpolitikk og økt fokus på behandling av mennesker med rusproblem
 • En human flyktningpolitikk, en konsekvent innvandringspolitikk og en aktiv integreringspolitikk
 • Tilrettelegging og stimulans for økt verdiskaping i hele landet

Hvem bør KrF samarbeide med sett i dette lyset? Debatten er nå ”offisielt åpnet”, og vi går en spennende tid i møte i KrF med gode og engasjerte debatter. Det viktige er at vi tilnærmer oss temaet med respekt for andres meninger, og skaper et konstruktivt debattklima som tjener KrF. Vi trenger denne debatten. Jeg vil oppfordre alle til å stå hele løpet ut, og ikke dra forhastede konklusjoner som utmelding av partiet.

Bør KrF hjelpe FrP inn i regjeringskontorene?

Jeg mener svaret er et klart nei, sett mot vår politikk og linjen Knut Arild Hareide nå har dratt opp.

KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

FrPs prinsipprogram slår fast følgende: ”Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep”.

Slik det framstår for meg, er den politiske plattformen til FrP og KrF i direkte konflikt på en rekke områder:

Å få FrP inn i regjeringskontorene, et parti som har sterk nedsettelse av skatter og avgifter som hovedmål, vil true hele den norske velferdsmodellen. Ikke bare fordi kraftig reduksjon av skatter og avgifter vil medføre at velferden i det norske samfunnet ikke lenger vil være bærekraftig. Men også fordi FrP faktisk slår fast følgende i sitt prinsipprogram:”Det offentliges makt må begrenses, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som like godt kan løses av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner”.

Summen av ”sterk nedsettelse av skatter og avgifter” og ”det offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som like godt kan løses av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner”, kan bare føre det norske samfunnet i en retning: Velferdssamfunnet slik vi kjenner det i dag, der staten er fremste garantist for velferden til landets innbyggere, vil bli avviklet. I stedet vil det norske samfunnet antagelig nærme seg en ”amerikansk modell”, med lave skatter og der innbyggerne selv må sikre viktige deler av egen velferd gjennom forsikringsordninger

FrP kommer stort sett alltid opp med oljefondet som svaret på alle problemer, en retorikk som går hjem hos mange. Det er all grunn til å minne om at oljefondet på rundt 3000 milliarder kroner, er like mye penger som trengs for å få Norge til å gå rundt uten skatter og avgifter i tre fattige år. Oljefondet vil aldri kunne berge den norske velferden om skatter og avgifter reduseres kraftig.

Vil KrF bidra til at FrP kommer i regjeringsposisjon, får vi et parti i regjeringskontorene som truer vår egen politiske plattform. En sterk skole, en verdig eldreomsorg, fattigdomsbekjempelse, en human flyktningepolitikk og andre av våre kampsaker vil komme under kraftig press. Kraftig reduksjon av skatter og avgifter vil klart føre til dårligere eldreomsorg, dårligere skole og at fattige blir overlatt til en ublid skjebne – i motsetning til et samfunn som er bygget på viktige verdier som dugnadsånd, solidaritet og menneskeverd. 

FrP selv er klinkende klare: ”Frihet for enkeltmennesket forutsetter at den enkelte selv i større grad tar ansvaret for seg selv og sine egne handlinger. Dette betyr at folk flest bør få en større anledning til å ta vare på seg selv og sin familie, med et minimum av statlig kontroll og styring”.

På den andre siden sier FrP riktig nok: ”Det er et offentlig ansvar at alle får tilgang til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Fremskrittspartiet vil ha en varm, verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv”. Dette har dessverre ingen logikk sett mot partiets hovedmål, som er ”sterk nedsettelse av skatter og avgifter”.

FrP vil også ha fri flyt av alkohol, aktiv dødshjelp og et samfunn der markedskreftene får fritt spillerom. FrP er partiet som i de fleste tilfeller går mot strømmen i miljøpolitikken, for eksempel nektet de å være med på klimaforliket. -En holdning som i beste fall kan beskrives som å dra nisselua langt ned over øynene. FrP er heller ikke akkurat kjent som distriktspolitikkens fremste forsvarer. I tillegg må vi regne med at FrP vil rasere den offentlige kultursatsingen om de får anledning til det.

I en tid med økonomisk krise, hvor velferden i Europa er under kraftig press, mener jeg det er mange gode grunner til å holde FrP langt unna regjeringskontorene. At KrF skulle bidra til å gi FrP en plattform for å gjennomføre sin politikk i praksis, finner jeg både feil og ikke så rent lite skremmende. I så fall åpner vi for en ”cowboy-tilnærming” i regjeringskvartalet som i verste fall kan rive beina under hele den norske velferdsmodellen.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Krf er ikke en homogen gruppe

Publisert nesten 10 år siden

Krf har sitt partiprogram men er ikke en homogen gruppe. Ingen som stemmer på et parti, er enig med alt. Man må svelge noen kameler.

De som tilhører venstresiden i partiet vil hoppe til AP eller SV hvis de blir for uenige. De som tihører høyresiden vil hoppe til Høyre eller Frp hvis de blir for uenige.

Hvis den ene siden i Krf sier at de ikke vil samarbeide med partier på andre siden har vi et dårlig utgangspunkt.

Demokrati og politikk er nettopp det motsatte!. Hvem skal vi samarbeide med? Finne alliansepartnere.

Dette er jo et enkelt prinsipp. Hvis du skal søke på jobber, går du ikke gjennom stillingsanonsene for å finne hvilke jobber du ikke vil ha. Nei. Du søker på de jobbene du kunne tenke deg. Det er det som gir resultater.

Krf har mye fint i sitt program. Du snakker bla. om velferd. Det er en fin tanke, med den er, etter min mening, ikke bærekraftig i den formen vi har nå. Vi har "babyboomers" som går ut i pensjon i disse tider, vi har en voldsom økning i uføretrygdede, vi holder arbeidsledigheten lav ved å plassere folk inn i uroduktive aktiviteter osv. Listen er lang.

Hvis ikke inntektene til Norge er høyere enn utgiftene kan ikke dette gå over tid. Vi er for tiden reddet av våre oljeinntekter, men se hvordan det går i Hellas. Staten har for høye utgifter. Dette må strammes kraftig inn. Vi har vel alle lest om hvilke enorme goder innbyggerne har på forskjellige områder.

Jeg har ingenting imot velferd, tvert imot, men den må være bærekraftig. Ellers har vi ingen velferd lenger!

Mvh Petter

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Relevant analyse

Publisert nesten 10 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.

I en tid med økonomisk krise, hvor velferden i Europa er under kraftig press, mener jeg det er mange gode grunner til å holde FrP langt unna regjeringskontorene. At KrF skulle bidra til å gi FrP en plattform for å gjennomføre sin politikk i praksis, finner jeg både feil og ikke så rent lite skremmende. I så fall åpner vi for en ”cowboy-tilnærming” i regjeringskvartalet som i verste fall kan rive beina under hele den norske velferdsmodellen

Jeg er ikke KrF-velger, men synes din analyse av FrP er relevant og "to the point".  Som jeg også har sagt og skrevet tidligere:  Jeg forstår ikke at deler av KrF finner det opportunt å "flørte" med FrP.  Så langt jeg kan se, burde de to partiene - både når det gjelder sentrale verdispørsmål og i forhold til velferdspolitikken - være som ild og vann.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Arven fra Anders Lange

Publisert nesten 10 år siden

Noen av oss husker Anders Lange.  Han reiste land og strand rundt med et enkelt budskap som gjerne inneholdt tre hovedingredienser:  Skepsis till innvandring, fri flyt av alkohol (med en stor forkjærlighet for egglikør) og "sterk nedsettelse av skatter og offentlige avgifter".  Jeg hørte ham et par ganger på hans politiske "friluftsmøter".  Det var innimellom underholdende.  Han var en slags klovn, politikkens svar på Aage Samuelsen.  Noen standhaftige tilhengere sto ved scenekanten, mens resten av tilhørerne knegget og ristet på hodet.  Det hadde kommet "just for the show".

Dagens Fremskrittsparti framstår som mer velfrisert enn gamle ALP.  De har etter hvert lært seg politikerspråket.  Innpakningen er altså annerledes - men er ikke politikken stort sett den samme?  Jeg har i hvert fall problemer med å se at det er noe særlig annet enn fasaden som er grunnleggende endret.

Anders Lange på Youngstorget i 1973 - om oljepenger og skatt:

http://www.youtube.com/watch?v=NxSLa6p9mlo

Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Anders Lange

Publisert nesten 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Noen av oss husker Anders Lange.

Du har rett i mye av det du sier. AL var en klovn og underholdene person, men han hadde en del poenger som folk tente på.

Jeg vil først ta deg litt i skole i sitatfusk.

AL sa:"Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep"

Det siste glemte du. Det var mange som var opptatt av det. Mange på den tiden var oppvokst med Thorbjørn Egner og Kardemommebyloven. Den lyder slik Man skal ikke plage andre,

man skal være grei og snill,

og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

Kan vi ikke ha litt mer frihet da? I hva vi måtte mene å gjøre, så lenge vi ikke skader andre.

Det var den klamme foten som mange så dengang og ser i dag. Hvorfor skal media fortelle oss hva vi skal mene og staten hva vi skl gjøre.

Mvh Petter

Kommentar #5

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Krf bør ikke ha noen fremtid

Publisert nesten 10 år siden

Frp meg her og Frp meg der. Frps rolle i norsk politikk kan være vel verdt å diskutere, hvis man da gidder å foreta en ideologikritikk, hva angår det siste punktet, de fleste ikke gidder, og skremmende nok ikke makter siden vårt skolevesen produserer imbesiler, pedagogenes abstraksjonshat har gitt sine tydlige resultater. Slike debatter reduseres derfor til synsing i den politiske debatten. Absurde ideologer som frøken Jensens favoritt, Ayne Rand, diskuteres i ikke idenne konteksten, hvilket skulle ha blitt gjort, da ville partiet stå frem som hva det er, og den politiske debatt bringes dit den skal høre hjemme, på det ideologiske og idehistoriske planet. Hva som er Krfs ideologiske ideal ? Vanskelig å si, kansje Jean Calvis tekokratiske Helevete i Geneve i sin tid, eller "the pilgrims" små teokratiske Helveter i den første perioden av koloniseringen av New England.

Det er faktisk mer betimelig å spørres oss hva Krf gjør i politikken, et lavkirkelig og forkvaklet parti med et pietistisk grunnlag. Noen vil faktisk betegne et slikt parti som "svineri, som et teokratisk innslag i et demokratisk samfunn". Et parti hvis eneste løsninger ser ut til å ligge i inntroduseringen av "blue laws" i en eller annen form."En gjeng bedemenn " og bedehuskvinner" som er mest opptatt på å få ølsalget inn på et monopol, mens man i store deler av verden ellers kan kjøpe en flake rødvin eller en flake Whiskey på butikken! Og disse folkene frykter islamisering, forstå det den som kan, her er jo i sin substans en vesenslikhet. I motsetning til Johannessen så ser jeg og forstår på den annen side. Frp og Krf reperesenterer i mange spørsmål forskjellige ytterpunkter i politikken, særlig i konteksten individets frihet contra statlig tvang. Dette utgjør vel  også noe av grunnlaget som gjør at folk kan tiltrekkes av Frp, og vi ser bort fra den moiliseringsfaktor islam og innvandrings spørmålene representerer. Det betyr ikke at jeg støtter partiet. Har vi brukt for denne klamme hånden fra bibelbelte, Krf, selve symbolet på en "Vestlandsfanden" som for lengst burde ha avgått med døden ? Hvis fremste misjon i gjennom flere tiår har vært å bekjempe drykken, mens deres Herre i sin tid skal ha gjort vann til vin.Slik sett må vel partiet med sin pietisme også representere teologisk vranglære. Ingen har vel som dette partiet opp gjennom historen fremvist en større "politisk promiskuitet", solgt seg på det politiske markedet til høystbydende, lik et tredjerangs ludder. Og når bedemennene har fått gjennom en eller annen forordning som har grepet inn i privatmennerskers privatsfære, med sine alliansser til høyre eller venstre, på ekte og onskapsfullt bedemannsvis "har gnukket seg i hendene". Har de ikke klart å styre individene med pietistisk vekkelse så har de påført dem livsstilen med politiske hestehandler.

Ønsker kristenfolket et eget parti burde de danne et Kristlig-Demokratisk parti, ikke forsøke å holde de pietistiske svineriet kunstig i live med å bedrive "politisk prostitusjon" overfor resten av det politiske liv.

Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Sitatfusk"

Publisert nesten 10 år siden

"Sitatfusk" er vel litt sterkt sagt, Kvinlaug?  Men jeg ser at jeg i farten glemte siste ledd, uten at det etter mitt syn endrer bildet av politikken.

I likhet med Aarsund er jeg skeptisk til måten KrF blander kristendom og politikk på, men jeg vil likevel reservere meg fra hans nokså harselerende ordbruk.

Kommentar #7

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Ikke helte enig Johannessen

Publisert nesten 10 år siden

Johannessen, en hver som er født på Nord-Vestlandet har fått inderlig nok av disse miljøene, enten de befant seg bak katetre, talerstoler eller i politikken. Jeg anvender overfor denne kategorien den bekgrepsbruk jeg finner ønskelig, uten noen form for anfektelser.

Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Siste ledd er veldig viktig!

Publisert nesten 10 år siden

Det siste leddet er veldig viktig. Det var det som de fleste tente på. Alle vil jo betale minst mulig skatt og ha mest mulig tilbake igjen. Alle fornuftige mennesker skjønner at det finnes en balanse der, selv om det er uenighet om hvor grensen går.

Det siste leddet er det viktigste. Vi vil alle ha frihet, innenfor grenser. Al var ikke for anarki selv om han likte eggelikør. Han var ganske enkelt for Kardemommebyloven.

I og med at jeg mener at det siste leddet her er det viktigste, med mange flere som jeg har snakket med, vil jeg fortatt påstå ut du begår sitatfusk. Du framhever det du tror, at det betyr, og glemmer det viktigste.

Bare for å ta et par eksempler:

"Volvo er en bil som er dyr, men den har kvaliteter som langt overgår de fleste bilmerker"

Hvis du siterer første setning her kommer det i et helt annet lys.

"Drep ham, ikke vent til jeg kommer"

"Drep ham ikke, vent til jeg kommer"

Hvis du leser første del her blir det litt forkjellig mening, uansett hva du måtte mene. Du kan velge som du vil.

Mvh Petter

 

Kommentar #9

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

RE: Krf som homogen gruppe

Publisert nesten 10 år siden

Petter, du skriver:

"Dette er jo et enkelt prinsipp. Hvis du skal søke på jobber, går du ikke gjennom stillingsanonsene for å finne hvilke jobber du ikke vil ha. Nei. Du søker på de jobbene du kunne tenke deg. Det er det som gir resultater".

Jeg har også klart sagt at jeg nå tror det nå vil være mest hensiktsmessig for KrF å samarbeide med Arbeiderpartiet.

Mitt innlegg om dette kan du lese ved å klikke her

Kommentar #10

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

Vi må overkomme

Publisert nesten 10 år siden

I USA har man hatt en situasjon der det lenge ikke har vært stuerent for konservative kristne å være demokrat. "The great divide" har vært basert på en ideologsik tankegang der konservative kristne på grunn av viktige verdispørsmål som abort har ment at det var umulig å samarbeide med eller støtte demokratene.

Her i Norge har vi sett en liknende polarisering der konservative kristne miljøer nærmest bannlyser samarbeid med venstresiden i norsk politikk. Motsatt har også sterke krefter på venstresiden utpekt KrF til en slags verdigmessig "hovedfiende". Jeg synes dette har blitt både forutsigbart og lite konstruktivt.

Jeg mener tiden er moden for å se framover. Vi må overkomme "the great divide". KrF må heller se på hva vi faktisk ønsker å oppnå politisk og hvordan vi best kan gjennomføre det. Hvem bør vi samarbeide med for å realisere mest mullig god KrF-politikk?

Det kan like gjerne være at dette kan skje i samarbeid med venstresiden som høyresiden, slik jeg ser det. Vi må løse utfordrende saker for å komme dit, men jeg mener altså at det er verdt et forsøk å samarbeide med Arbeiderpartiet.

Kommentar #11

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Få Krf ut av norsk politikk.

Publisert nesten 10 år siden

At Krf vil søke mot AP er det ingen som kan la seg overraske av. Sine feil til tross, og de er mange, Frp har ikke den vanen at de vil styre mennekers private sfære, men det har til gjengjeld deler av sosialdemokratiet, miljøer som lider av den samme i sannhet sykelige hangen til pietisme og parternalistisk kontroll som de religiøse fundamentalistene. Allianser mellom kristenfundamentalister, vårt samfunns svar på det muslimske brorskap, og denne fraksjonen av norsk arbeiderbevegelse stinker allerede på forhånd av en eller annen slags form for parternalistisk faenskap overfor menigmann. Nyere politisk historie har vist dette, det norske folk kjenner "lusa på gangen". Men man kan jo spørre seg selv, reflektere over dette; åpner egntlig samfunnskontrakten for den type av harselinger overfor privatsfæren, som vi har sett at alliannsene mellom "bedemenn" og sosialdemokrati har medført ? representerer ikke den politisk fundamenterte pietismen i sannhet anti-demokratiske krefter ? Vi kan i alle fall forvente oss mer helse-Fascisme om en slik allianse blir en realitet. Men her bærer også sosialdemokratiet et ansvar gjennom å la seg burke av disse nedrige sosio-kulturelle elementene i det norske samfunn gjennom sine kyniske allianser. Men skulle Frp vise vilje til å imøtekomme pietistenes sikker noe absurde krav, ja da kommer nok "bedemannspartiet til ukritisk å sprike også til liberalistene".

"Skulle det bli et sammarbeid mellom AP og Krf vil jeg oppfordre befolkningen til å sette ut grensveakt ved dørstokkene sine". "Vestlandsfanden in power", sammen med sosialdeokratiske paternalister er ingen god coctail for befolkningens individualretter.  Det må da finnes andre og mer anstedige grep for å holde libertarianerne unna regjeringskontorene.

Kommentar #12

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

RE: Få KrF ut av norsk politikk

Publisert nesten 10 år siden

Du har iallefall rett i noe: Før abortkampen var det ikke sjelden en meget god tone mellom sosialister og kristne (det er det ikke rent sjelden nå heller, bare så det er sagt). Det er heller ikke så rart, siden solidaritet og menneskeverd har en solid klangbunn i begge miljøer. Avholdssaken hadde også mange av sosialistene syn for. 2. verdenskrig og tiden etter ble en tid for nasjonal enhet der man lærte å respektere hverandre og stod sammen om å gjenreise landet.

Jeg tror mye god, human og framtidsrettet politikk kan skapes i samarbeid mellom KrF og venstresiden. Den sosial-etiske "vekkelsen" var med å forme ideologien til mange sentrale KrF-politikere. Det skal vi ikke skamme oss over. Det synes også klart i det politiske programmet KrF har i dag.

Abortkampen ble på mange måter et vannskille. Jeg står klart fast på at kampen mot abort var og er en nødvendig kamp for å verne de svakeste av de svake. Men selv om min uenighet med AP stikker relativt dypt her, tror jeg likevel det går an å møtes, samarbeide og finne konstruktive løsninger når det gjelder praktisk politikk.

Kommentar #13

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Sosialdemokratene som "politiske horekunder"?

Publisert nesten 10 år siden

"Bedsemannskulturen" ,eller hva Stein Rokkan i sin til definerte som motkulturen, er i ferd med å dø en stille død, men dødsprosessen drar desverre ut i tid. Men samtidig med at disse miljøene skrumer inn er de like syklig opptatt av å påføre befolkningen sine forskrudde verdier, sin teologiske vranglære. Dette forsøker de å oppnå gjennom "politisk prostitusjon". Tiden er vel inne for at anstedige partier vender dem prinsippfast ryggen, på samme måten som anstedige bogere vender ludderne på Karl Johan ryggen. Men norske politikere finner med muligens OK å agere "politiske horekunder"?

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Hm

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

"Bedsemannskulturen" ,eller hva Stein Rokkan i sin til definerte som motkulturen, er i ferd med å dø en stille død, men dødsprosessen drar desverre ut i tid. Men samtidig med at disse miljøene skrumer inn er de like syklig opptatt av å påføre befolkningen sine forskrudde verdier, sin teologiske vranglære. Dette forsøker de å oppnå gjennom "politisk prostitusjon". Tiden er vel inne for at anstedige partier vender dem prinsippfast ryggen, på samme måten som anstedige bogere vender ludderne på Karl Johan ryggen. Men norske politikere finner med muligens OK å agere "politiske horekunder"?

Nå synes jeg det går en del over stokk og stein, Aarsund.  Er det i det hele tatt noen norske politiske partier som finner nåde for ditt kritiske blikk?

Kommentar #15

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

RE: Politiske horekunder

Publisert nesten 10 år siden

Om du mener at nestekjærlighet, menneskeverd, å ta vel i mot fremmede, reise opp de fattige og vise omsorg er forskrudde bedehus-verdier og prostitusjon, ja da er jeg stolt av å kunne kalle meg hore ;-)

Kommentar #16

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Frp og KrF

Publisert nesten 10 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.

Vil KrF bidra til at FrP kommer i regjeringsposisjon, får vi et parti i regjeringskontorene som truer vår egen politiske plattform. En sterk skole, en verdig eldreomsorg, fattigdomsbekjempelse, en human flyktningepolitikk

Samarbeid med FrP fører ikkje til at FrP kan diktere politikken i strid med fleirtalet i regjeringa og Stortinget. FrP vil t.d. aldri få fleirtal for landbrukspolitikken eller alkoholpolitikken sin. Det er difor fullt ut muleg å kome FrP i møte på område der partiet faktisk har eit poeng, og stå på sitt der ein er djupt usamd. Som mindretalsfraksjon vil partiet, som alle andre, sjølvsagt vere nøgd med å få gjennomslag for berre somme av sine programpostar.

Når det gjeld sakene du nemner ovanfor, så har god eldreomsorg vore eit satsingsområde for FrP i alle år. Rett nok har partiet ei litt naiv tru på private løysingar, men som supplement til det offentlege, er det neppe verre enn private barnehagar, som sjølv SV forlengst har godtatt.

Skulen ville utan tvil ha blitt betre med meir disiplin og mindre bråk og uro. Det er sterkt antiautoritære haldningar på venstresida som har undergrave respekten for lærarane. Det er også dei som har byråkratisert skulen, slik at lærarane må bruke tida si på plan- og rapportskriving i staden for førebuing av undervisninga. At Kristin Halvorsen no vil reversere denne utviklinga, er ei indirekte vedgåing av at dei tok feil.

Fattigdomsproblema i verda må finne si løysing der dei finst. Skal det skje, må folk i fattige land få gode leiarar, som arbeider for folkets vel og ikkje lever høgt på u-hjelp. Det kan nesten sjå ut som om fattigdommen bit seg stadig fastare i dei landa som får mest pengar utanfrå, fordi dette berre aukar korrupsjonen. FrP har større tru på handel enn på pengeoverføringar. Mest sannsynleg har dei eit meir realistisk syn enn KrF, som generelt er for mykje styrt av sinnelagsetikk.

Kva som er ein human flyktningpolitikk, kan diskuterast. KrF har ein ekstrem innvandringspolitikk. Eg har knapt sett ei utsegn frå ein sentral KrF-politikar som viser forståing for den raske og varige befolkningsendringa vi er i ferd med å gjennomføre. Ap viser langt betre forstand i dette spørsmålet, stundom jamvel SV. Sjølv om vi skulle ta i mot berre ein promille av fødselsoverskotet i u-land, ville landet vårt fløyme over av flyktningar på få år. Likevel vil det ikkje løyse fattigdomsproblema eller gje mindre krig i verda, for å nemne to årsaker til flyktningproblema. Det beste vi kan bidra med er å ikkje ta del i krigar sjølve, men i staden satse på å forsvare vårt eige land og prøve å ta vare på det som eit fredeleg, fritt og lite konfliktfylt område. Det gjer vi best ved å avgrense innvandringa.

Kommentar #17

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Nei jeg trekker intet Johannessen

Publisert nesten 10 år siden

Du har vel rett til å stille det spørsmålet Johannessen. Men jeg anser det ikke for min oppgave å gå i forsvar hverken for det ene eller andre partiet, tvert om å betrakte det hele kritisk, for det er gjennom den kritiske tanke, dialektikken om du vil at vi kommer til erkjennelse. Vi kan jo ikke alle "gå i menigstog", noe som preger den politiske debatten her i landet i alt for stor grad. "Min gud som i sin tid vandret på Agora knesatte det prinsippet". Men til denne saken spesiellt, nei jeg har mildt sagt lite til overs for det religiøse grumset Krf representerer. Da kan du så klart spørre ; betrakter du alle religion eller kristendom som grums Aarsund? Nå er ikke jeg religiøs, men jeg betrakter ikke religion i seg selv som grums, tvert om jeg betrakter den katolske kirken som en sivilisasjons eller kulturbærer, gjennom "the dark ages", jeg deler ikke deres tro , men har den dypeste respekt for dem. Men jeg betrakter den form for kristendom som kommer til utrykk gjennom Krf ,som både teologisk vranglære av verste sort, og holdningsmessig grums, på sitt vis vår utgave av det muslimske brorskap. Og det er min demokratiske rett å kunne karakterisere det åndelig og forklavklede svineriet de presenterer som, ja nettopp grums.

 Få har i dette landet diskutert om ikke nettopp den kristendomsformen man finner i Krf miljøene faktisk, rent teologisk er varnglære.Kansje du heller Johannessen skulle forta en eksegese over skriften, og ta en slik debatt!

 Og at dette partiet gjennom sine politiske allianser påfører befolkningen denne vranglærens verdier ! Og hva jeg noe flåsete, jada jeg innrømmer det, men la disse miljøene smake det polemiske. Vel, hva jeg som jeg sa noe flåsete definerte som " politisk prostitusjon" er vel noe som har karakterisert dette partiets modus operandi siden den ulykksalige unnfangelsen, da Venstre ikke lenger var pietistisk nok for bedemennene. Vel, dette med "politisk prostitusjon" eller "hestehandler" er noe som preger dette partiet i meget stor grad. Ved et valg støtter de Høyre, med det neste tja, sosialdemokratiet ? Og skulle de få nok tilbake, ja enda til Frp. Og resten av partiene kjøper kritikkløst tjenestene, eller skal vi si støtten, uten å tenke på hva som er dette partiets ideologiske vesen, som er langt fra demokratisk. Parternalistisk bedemannskultur er demokratiets negasjon.

Kommentar #18

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ikke min oppgave

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Få har i dette landet diskutert om ikke nettopp den kristendomsformen man finner i Krf miljøene faktisk, rent teologisk er varnglære.Kansje du heller Johannessen skulle forta en eksegese over skriften, og ta en slik debatt!

Nei, jeg ser det ikke som min oppgave å forsvare verken KrF eller vestlandspietismen - men jeg er kanskje mer pragmatisk innstilt enn det du er når det gjelder praktisk politikk?

Kommentar #19

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Her er det delte meninger

Publisert nesten 10 år siden

Overfor det du kaller vestlandspietismen bør det etter min menig ikke utøves noen pragmatisme, den er bent frem uapetittelig, og uforenlig med et pluralistisk samfunn.

Kommentar #20

Helge Skår

45 innlegg  330 kommentarer

Sentrum

Publisert nesten 10 år siden

Håper Krf sammen med andre partier kan gjenreise et sterkt sentrum, så politikken kan handler om annet enn den evinnelige kampen mellom Ap og H og de 2 blokkene. Løsningene er i et sentrum som klarer å holde de 2 ondene statsdiktatur og pengediktatur i sjakk. Som senterpartimedlem håper jeg på et bedre sentrumssamarbeid i framtida

Kommentar #21

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Minoritetens styre over majoriteten

Publisert nesten 10 år siden

Og hva skal man få i stedet for hva du kaller statsdiktatur og pengediktatur ? Regligiøst fundert harselering med majoriteten. For en slik sentrumsallianse må jo uenktelig sette majoriteten "politisk sjakk matt", siden sentrum nok aldri vi oppnå et flertall i kraft av egen oppslutning. Jeg for min del håper vil aldri igjen får se "Vestlandsfanden i regjering", tror det norske folk begynner å bli lei av "blue laws".

Kommentar #22

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Virkeligheten...

Publisert nesten 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er ikke KrF-velger, men synes din analyse av FrP er relevant og "to the point".

...er jo at mange kristne har gått fra KrF til FrP.

Kanskje man skulle kreve av seg selv å forstå hvorfor?

Kommentar #23

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Kanskje man skulle kreve av seg selv å forstå hvorfor?

EN av hovedforklaringene på dette er at FrP støtter Israel så godt som ukritisk, mens KrF ikke lenger er ubetinget pro-israelske. Under demonstrasjonen FOR Israel i Oslo under siste Gaza-krigen glimret Dagfinn Høybråten ved sitt fravær, mens Siv Jensen forsto hvor viktig det var å stille opp.

Kommentar #24

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

mange kristne har gått fra KrF til FrP.

Kanskje man skulle kreve av seg selv å forstå hvorfor

Det kan du kanskje si, men jeg må bare innrømme at jeg rett og slett har store problemer med å forstå hvorfor.  Leif Gullberg nevner imidlertid et moment som antakelig kan være relevant for noen.

Kommentar #25

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

(Sitat:) KrF er partiet som foran alle andre setter familien og barna i sentrum (Sitat slutt)

Dette er jo tøvete så lenge KrF totalt forkaster et forskningsbasert barnevern til fordel for et ideologisk basert som ikke kan dokumentere resultater.

(Sitat:) KrF vil styrke skolen, gi barna framtidsrettet kunnskap og gode verdier (Sitat slutt)

Hva i all verden er "gode verdier"? Jeg trodde det var mine verdier som var gode, og ikke dine... Er det ikke slik "vi" tenker? Egne verdier er de gode. Så skal altså KrF prakke SINE verdier på den oppvoksende slekt. Jeg ser paralleller til det fascistiske Italias kamp om skolen mellom den katolske kirke og fascistene. Begge ville forme barnesinnet etter SINE verdier. Er det ikke mulig å komme litt lengre enn til denne egosentriske selvdiggingen?

(Sitat:) KrF vil skape et tryggere samfunn gjennom god kontroll med alkoholkonsum og skjenketider (Sitat slutt)

En billigere metode for å få ned skadene med rus, er å legalisere svakere stoffer enn alkohol. Da får vi også ferre i fengsel. Det er altså lønnsomt med mindre kontroll, i tillegg til bedre folkehelse.

(Sitat:) KrF vil ha offensiv satsing på næringsliv og samferdsel (Sitat slutt)

Hvordan kombinerer dere det med å ligge midt mellom sentrum og kommunisme i økonomiske spørsmål på The Political Compass? http://www.politicalcompass.org/test

(Sitat:) KrF samarbeider gjerne med andre politiske partier for å sikre stabilitet og framgang i det norske samfunnet. (Sitat slutt)

Er ikke dette bare tull, da det er oljen som sørger for dette i anderledeslandet?

(Sitat:) En oppvekst- og familiepolitikk der barns beste er i sentrum og en skolepolitikk med vekt på danning, kunnskap og formidling av kristne og humanistiske verdier (Sitat slutt)

Er det ikke en idé å vite hva barns beste er ut fra et forskningsperspektiv og ikke bare ut fra hva byråkratene sier?

Og igjen skal man prakke på fremtidige velgere SINE verdier i skolen? Hva med tankefrihet og foreldres naturrett til å overføre SINE verdier til barna?

(Sitat:) KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. (Sitat slutt)

Ikke kan man dokumentere hva som er "kristent verdigrunnlag". Heller ikke hva som er "kristendemokratisk ideologi".

Gidder nesten ikke å kommentere mer. Konstaterer bare at politikere kommer med utrolig mye surr. Hva om de var mindre opptatt av å kaste bort tiden med å løpe etter makt for sine fikse idéer, og heller studerte forskjellen på fakta og forestillinger. Da kunne de lært mye, og etterhvert hatt noe å fare med som var mer enn luftige forestillinger de, miljøet og kulturen har produsert i hodene sine. Og alt dette skal skattebetalernes penger kastes bort på.

En kommentar til slutt tuil dette:

(Sitat:) I en tid med økonomisk krise, hvor velferden i Europa er under kraftig press, mener jeg det er mange gode grunner til å holde FrP langt unna regjeringskontorene. At KrF skulle bidra til å gi FrP en plattform for å gjennomføre sin politikk i praksis, finner jeg både feil og ikke så rent lite skremmende. I så fall åpner vi for en ”cowboy-tilnærming” i regjeringskvartalet som i verste fall kan rive beina under hele den norske velferdsmodellen.  (Sitat slutt.)

Vi kan jo heller vente til landet går konkurs når oljen er borte eller utkonkurrert av fremtidens teknologiske fremskritt?

For ordens skyld: Jeg stemmer verken på FrP eller KrF (eller deres potensielle sammarbeidspartnere).

Kommentar #26

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

...

Publisert nesten 10 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor skal media fortelle oss hva vi skal mene og staten hva vi skl gjøre.

Media, skole, organisasjoner... Alt med statsstøtte. Er det ikke flott med politikk som betaler for "hjernevask" av det norske folk?

Noen av oss tror at propaganda er et angrep på tankefrihet.

Kommentar #27

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Er majoriteten mer hellig enn mindretallet? Jeg setter pris på harselering med en majoritet som dominerer samfunnet. Fordi jeg liker ikke undertrykkelse. Verken basert på flertall eller mindretall.

Kommentar #28

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

EN av hovedforklaringene på dette er at FrP støtter Israel så godt som ukritisk

Er nok et poeng. Demokratiers rett til å forsvare seg mot mindre demokratiske grupper står sterkere i FrP enn i noe annet parti på Stortinget.

Et annet poeng er frihet i økonomisk politikk. Mange tror det er en bibelsk rett og en forlengelse av den haugianske tenkning.

Et tredje er muligheten til egne valg generelt, som de opplever FrP tar mer vare på. Frihet er delt i to typer:

1. Såkalt negativ frihet og

2. såkalt posetiv frihet.

Kommunismen betoner posetiv frihet - det å kunne gjøre valg man ikke har skapt muligheten for selv.

Liberalismen betoner negativ frihet - det å slippe tvinges til noe. Da sier noen at det er bibelsk fordi Bibelsn tvinger ikke på folk ditt og datt.

På venstresiden i norsk politikk betoner man stadig mer av posetiv frihet. Posetiv frihet krever en giver. Noen må gi ressursene for å gjøre valg man selv ikke har ressurser til. Slike givere er det begrenset av. Hvilket krever tvang: Majoritetens og regjeringens politimakten tar pengene over skatteseddelen. Altså: Posetiv frihet fordrer mindre negativ frihet. Der går det en subjektiv grense hos mange, hvor man finner FrP med "mindre skatter", på den "rette" siden.

Man begrunner det imidlertid med andre ord enn jeg har gjort her. Men det handler mye om samme sak: En mer eller mindre hellig rett til å gjøre egne valg for seg og sitt. Istedenfor at stat og kommuner skal disponere pengene til alle mulige gode/dårlige formål.

Kommentar #29

Hallgeir Reiten

215 innlegg  481 kommentarer

FrPs frynesete rykte ute i Europa

Publisert nesten 10 år siden

I går publiserte den engelske avisen The Guardian en oversikt over "hardline nationalists" i Europa.

Deres interaktive kart finner du her.

http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/nov/06/europe-far-right-nationalist-populist-interactive?CMP=twt_gu

Hold pekeren over Norge.

The Guardian plasserer Framskrittspartiet i samme oversikt som EDF, Sannfinnene og andre nasjonalistiske miljøer.

Kommentar #30

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

EN av hovedforklaringene på dette er at FrP støtter Israel så godt som ukritisk, mens KrF ikke lenger er ubetinget pro-israelske. Under demonstrasjonen FOR Israel i Oslo under siste Gaza-krigen glimret Dagfinn Høybråten ved sitt fravær, mens Siv Jensen forsto hvor viktig det var å stille opp.

Absolutt. Samtidig så tenker jeg at FrPs løsninger passer konservative kristne. Tankegangen om at harde straffer er løsningen til alle verdens problemer, tankegangen om at det er noen umoralske grupper i samfunnet som vi kan skylde på (alenemødre (synd/snyltere) osv). Det er en holdning som er lik. Sort hvit/polariserende tenkning som man finner både blant den populistiske delen av FrP og blant konservative kristne. Liberalistene i FrP er ett annet kapittel, men det er ikke de som sitter med makten der for øyeblikket.

Kommentar #31

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Nokre grunnar

Publisert nesten 10 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det kan du kanskje si, men jeg må bare innrømme at jeg rett og slett har store problemer med å forstå hvorfor.

Eg har i kommentar nr 16 gitt nokre argument for at FrP sitt program, i det minste på nokre område, er betre og meir realistisk enn KrF sitt. Ulikt syn på konflikten i Midtausten har eg ikkje kome inn på. Om skilnaden ikkje er stor, kan han vere avgjerande for somme, men neppe for særleg mange. Så vidt eg veit har ingen sikre data for dette.

Kommentar #32

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Er dette også di meining?

Publisert nesten 10 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.

The Guardian plasserer Framskrittspartiet i samme oversikt som EDF, Sannfinnene og andre nasjonalistiske miljøer.

Vi treng heldigvis ikkje gå til engelsk presse for å få kjennskap til FrP. Når The Guardian legg vekt på at Anders Behring Breivik var medlem og "aktivist" i partiet, og skriv lite eller inkje om partiet elles, så kan ein ikkje ta oppslaget seriøst. Dårleg informerte lesarar let seg sikkert lure, men ikkje dei som har kjennskap til norsk politikk. Avisa står nokså åleine om å plassere FrP i same kategori som t.d. EDL.

Kommentar #33

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

I milliontall....

Publisert nesten 10 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Dårleg informerte lesarar let seg sikkert lure, men ikkje dei som har kjennskap til norsk politikk.

En må nok kunne forvente at avisen The Guardians mange millioner lesere er stort sett lite informerte hva angår norsk politikk. Kanskje de til og med kjøper The Guardian for å bli informert?

Det er jo heller ikke noe galt med den korte lille informasjonen The Guardian skriver om FrP - det er assosiasjonene til de andre europeiske radikale høyrepartier som Reiten her påpeker.

Utlendinger er stort sett svært dårlig informert om Norge. På en busstur gjennom USA ble en venn av meg spurt av en amerikaner om vi hadde TV i Norge.

Kommentar #34

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Nasjonalisthysteri

Publisert nesten 10 år siden
Hallgeir Reiten. Gå til den siterte teksten.

I går publiserte den engelske avisen The Guardian en oversikt over "hardline nationalists" i Europa.

"Vår" norske nasjonalistiske terrorist har jo blåst opp nasjonalist-ballongen igjen her på berget. Folk flest var ganske lei av dette. Men nå har man altså muligheten igjen til å score billige poeng på dette - for en liten stund.

At folk vil beskytte sin kultur er vel en naturlig sak.

Interessant er det at man i Afrika har hatt relativt små folkegrupper (pygmeer, buskmen, watusier etc etc) med sine kulturer, som har overlevd i årtusener. Men så har storsamfunnene bestemt at nå skal alle mennesker prakkes sammen. Samene skulle assimileres inn i det norske samfunn, sigøynere og tatere skulle assimileres inn i det norske samfunn. Det er en forferdelig voldshistorie med ufattelige menneskeskjebner.

Nå kaller man det integrering og globalisering.

Norge skal globaliseres/assimileres inn i Europa og påprakkes kulturer fra andre deler av verden, som er minst like voldelige som "god" gammeldags norsk assimileringspolitikk.

Så er det da noen mennesker som reagerer på at hovedkulturen i deres land blir fortrengt av andre kulturer. Disse fryktelige nasjonalisten er da globalistenes djevler.

Jaja...

Kommentar #35

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Sort hvit/polariserende tenkning som man finner både blant den populistiske delen av FrP og blant konservative kristne.

Og hos Morten Christiansen.

Vet du at det å fremstille motparter, i det som skal være seriøse debatter, på absurde måter, er listet opp under tankefeil og uærlig debattteknikk?

Kommentar #36

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ein spesiell agenda

Publisert nesten 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Det er jo heller ikke noe galt med den korte lille informasjonen The Guardian skriver om FrP - det er assosiasjonene til de andre europeiske radikale høyrepartier som Reiten her påpeker.

Og der har truleg The Guardian eit klart mål, som ikkje er å informere, men å gje lesarane dei "rette" assosiasjonane, jmfr sitatet under:

Assistant Editor Michael White, in discussing media self-censorship in March 2011, says, "I have always sensed liberal, middle class ill-ease in going after stories about immigration, legal or otherwise, about welfare fraud or the less attractive tribal habits of the working class, which is more easily ignored altogether. Toffs, including royal ones, Christians, especially popes, governments of Israel, and US Republicans are more straightforward targets."

Kommentar #37

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Vikingene

Publisert nesten 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

På en busstur gjennom USA ble en venn av meg spurt av en amerikaner om vi hadde TV i Norge.

Hos en australsk familie jeg bodde hos under et besøk på Tasmania i 1990, ble jeg spurt om vi hadde like store problemer med vikingene som de hadde med den aboriginske urbefolkningen.

Kommentar #38

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Vi har jo problemer med

Publisert nesten 10 år siden

Vi har kansje et mye større problem med "vikingene" enn australierne har det med aborginiene, siden disse nasjonalistene anser seg, om ikke som vikinger, så i alle fall vikingenes direkte etterkommere." En av disse vikingene drepte jo over 70 mennesker i sommer". Tror ikke aborginiene driver med slikt, der er det vel heller sosial elendighet og kulturell fremmedgjøring.

 Men apropos " Vestlandsfanden", eller Krf som han også kalles, og det kommende stortingsvalget. Det skal bli morsomt å se hvem Krf "selger seg til", blir " kunden" Siv Jensen eller Jens Stoltenberg ? Og kommer de i regjering, bedemennene altså, så skal man ikke se bort fra at vi må betale 200 kroner for ei flaske rødvin, 500 for ei flaske Whiskey, og sikkert 1500 for en kartong røyk, " vi hedninger skal tynast til lydnad", og reise 5 mil til nærmerste pol, vi kjenner den visa så alt for godt fra tidligere.

Det blir sikkert lukurativt å være sprit og sigarettsmugler, hvis Krf kommer til makt.

Kommentar #39

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Vet du at det å fremstille motparter, i det som skal være seriøse debatter, på absurde måter, er listet opp under tankefeil og uærlig debattteknikk?

Vet du at bruk av tankefeil som argument er nevnt som tankefeil og uærlig debatteknikk i seg selv?

Kommentar #40

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Vet du at bruk av tankefeil som argument er nevnt som tankefeil og uærlig debatteknikk i seg selv?

Selvsagt vil man hevde det. Fra en synsvinkel er det nesten rett: Det er jo - satt på spissen - ikke saken som diskuteres, og dermed liksom usakelig. Det er debatten om hvordan man diskuterer saken. Likevel finner jeg det nødvendig å kommentere dette dels fordi debattene blir for virklighetsfjerne om man ikke følger logikkens regler, og dels fordi det er nødvendig å øke bevisstheten om at det er ikke automatikk i at "jeg" har rett bare fordi "jeg" har følelser og assosiasjoner som trenger på, og er god til å "kapp-snakke". (Nå er det jo også en grei måte å slippe kritikk på, å sende argumentet tilbake med et "det-gjør-du-også".)

Kommentar #41

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Hos en australsk familie jeg bodde hos under et besøk på Tasmania i 1990, ble jeg spurt om vi hadde like store problemer med vikingene som de hadde med den aboriginske urbefolkningen.

---

På min nylig avholdte Romatur kom jeg i hyggelig prat med en amerikaner.  Han trodde Anders Behring Breivik var muslim, og ble oppriktig sjokkert da jeg fortalte at vi hadde McDonalds i Norge.

Kommentar #42

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

DEMOKRATISK SINNELAG - IKKE DET, NEI......

Publisert nesten 10 år siden

Når jeg leser norske aviser i dag, får jeg inntrykk av at muslimene allerede har inntatt Norge. Jeg forstår at realitetene er anderledes, men i fra utlandet virker norsk presse ganske spesiell - for å si det forsiktig.

Når det gjelder FrP, så ser det for meg ut som om partiet er 3 - 4 ganger større enn KrF.  Det er derfor ikke spørsmål om man liker FrP eller ei, men hvorvitt man har et demokratisk sinnelag. Å ekskudere FrP til fordel for KrF tyder ikke på at man respekterer velgeres holdninger.

Kommentar #43

Kjell Erik Wennberg

1 innlegg  26 kommentarer

Begrens Statens makt!

Publisert nesten 10 år siden

Jeg finner det bemerkelsesverdig at en kristendemokrat som Reiten så ensidig omfavner en sterk og altomfattende stat som han gjør i sitt innlegg. Mye av retorikken er som hentet rett fra Ap. Et godt samfunn hviler på 3 pillarer, det offentlige, næringslivet og det sivile samfunn. En god balanse mellom disse er avgjørende.

Etter min mening har det offentlige i Norge blitt alt for omfattende og kontrollerer store deler av våre liv fra vugge til grav. Den tapende part er det sivile samfunn som blir stadig mer marginalisert, herunder kirker og kristne organisasjoner. Enkelte norske politikere ynder å snakke om den "norske dugnadsånden", men alle som har bodd utenlands vet at dette er bare sprøyt. Frivillig innsats og giverglede står mye sterkere i mange andre land enn i Norge.

Å redusere Statens makt og virkeområde er derfor et mål i seg selv. Dette betyr selvsagt ikke at vi skal avvikle alle velferdsordninger, men mange av Statens utgifter kan med fordel reduseres. Reiten er bl.a. bekymret for sterk reduksjon i offentlige kulturbudsjetter. Hvorfor det? Jeg bor for tiden i Houston, Tx og vasser i kulturtilbud, fra symfoniorkestre og teatre i verdensklasse til pop, rock, jazz, country, kino. Alt dette holdes i live uten en eneste dollar i offentlig støtte. Hva er det med Reiten og sosialistene i Norge som innbiller seg at alt bryter sammen der Staten trekker seg ut? Faktum er ofte det motsatte, der det offentlige trekker seg tilbake vitaliseres enkeltmennesker og det sivile samfunn.

Ikke minst er dette tydelig i forhold til amerikansk kirkeliv. Vi deltar i den lokale baptistkirken, med 8000 medlemmer. Fantastiske gudstjenester med innholdsrike taler og nydelig musikk hver søndag, vi gleder oss til disse hele uka. Kirken driver også et svært omfattende diakonalt arbeid med menneskelig varme og annen støtte til tusenvis av mennesker som trenger ulike former for hjelp. I Norge lener vi oss tilbake foran TVn og sier at dette får Staten ta seg av. Er du sikker på at det er dette samfunnet du egentlig ønsker deg Reiten?

Jeg mener ikke med dette å påstår at alt er bra, hverken med USA eller Frp. Det er mye her som slett ikke er bra. Men jeg tror at et samarbeid mellom H, Frp og Krf som finner frem til den riktige balansen vil bety mange lange skritt fremover for et Norge som sitter fast i gammelsosialistisk tankegods og har alt for stor tro på Staten og alt for lite tro på mennesket.

Hilsen Kjell Erik  

Kommentar #44

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Erik Wennberg. Gå til den siterte teksten.

Jeg finner det bemerkelsesverdig at en kristendemokrat som Reiten så ensidig omfavner en sterk og altomfattende

Dette er dessverre ikke bemerkelsesverdig i Norge. Det er normalen. Folk skriker opplærte etter staten i nærmest alle aspekt av livet. Det er bare å innse realitetene: Norge er et relativt kommunistisk land. Mer enn f.eks Kina om man måler etter økonomisk frihet og sentralstyring.

Det er tragisk at det er blitt slik. Konsekvensene kommer vi til å høste f.eks de neste 15 år. Det eneste som til en viss grad redder oss er oljepengene. Som i andre land hvor makten er for sterk i forhold til det sivile samfunn så vil vi se økende maktmisbruk og voksende grupper som opplever undertrykkelse og lidelse grunnet maktens agerende.

Like greit å få beina på jorden: Norge er ikke unntaket hvor makten er den snille uavhengig av hvor mye makt den får.

Kommentar #45

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kjell Erik Wennberg. Gå til den siterte teksten.

I Norge lener vi oss tilbake foran TVn og sier at dette får Staten ta seg av.

Nettopp! Det demonstrerer hvordan solidaritetstenkningen virker mot sin hensikt og gjør mennesker mindre kjærlige og mindre omsorgsfulle. Det er en farlig utvikling.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere