Johannes Morken

Redaktør
443

Hvorfor forskes det lite på høyreekstreme?

Tore Bjørgo gikk lei i å studere ytre høyre. I dag er det trolig bare én som forsker på disse miljøene.

Publisert: 25. okt 2011

11. februar 1995 stormet politiet en bolig på Sandaker i Oslo. Her hadde unge nynazister og nasjonalsosialister hovedkvarter. Politiet aksjonerte med tåregass og køller for å tømme bygningen. I dag er det nynazistiske miljøet borte i Norge.

Avsluttet. Tore Bjørgo er terrorforsker på Politihøgskolen. På 1990-tallet var han blant de få som forsket på de høyreekstreme miljøene. Men Bjørgos siste datainnsamling ble avsluttet i 2001, og han sier det mangler ny og omfattende kunnskap om de nye, framvoksende høyreekstreme miljøene.

– I løpet av en periode på 10 til 15 år ble miljøet gjennomforsket. Det er opplagt at det er behov for ny forskning og en ny generasjon forskere. Vi kan ikke seile på gammel og delvis foreldet kunnskap, sier Bjørgo, som etter hvert gikk lei granskingen av miljøene på ytterste høyre fløy.

Terrorinteresse. Etter terroren 22. juli gjenoppsto medieinteressen for høyreekstreme miljøer. Anders Ravik Jupskås, som er stipendiat ved institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, blir ofte brukt som kilde. Han er stort sett alene om å fronte ny kunnskap om høyreekstreme miljøer.

– Mitt inntrykk er at det forskes veldig lite på disse miljøene i Norge. Jeg har fulgt med på feltet ganske lenge, men det er få som har beskjeftiget seg med det samme i nyere tid, sier Jupskås.

LES MER OM SAKEN PÅ VÅRT LANDS NETTSIDER.

HVORFOR FORSKES DET SÅ LITE PÅ HØYREEKSTREME MILJØER?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Øyvind Strømmen

Publisert over 9 år siden

Det er vel få her i landet (om noen) som er så oppdatert på det høyreekstreme miljøet som Øyvind Strømmen.  Han kommer med bok om denne problematikken i november:

http://www.cappelendamm.no/main/katalog.aspx?f=1021&artid=8378

Dessuten publiserer han stadig artikler og essays på sin egen blogg:

http://oyvindstrommen.be/

Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

HVORFOR FORSKES DET SÅ LITE PÅ HØYREEKSTREME MILJØER?

I hvilken grad forskes det på venstreekstreme miljøer?

Kommentar #3

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Lite forskning fordi miljøet ble ansett som marginalt

Publisert over 9 år siden

Det er vanskelig å si  hvorfor det har vært lite forskning på høyreekstremismen det siste 10-året. Noe av grunnen kan være at etter oppløsningen av nynazistmiljøene omkring 2000, har mange ikke oppfattet at det var noe særlig å forske på.

Noen har imidlertid fulgt med på miljøene som observatører. Det gjelder Antirasistisk Senter, frilansjournalist Øyvind Strømmen og enkelte andre.

Det nye er imidlertid internettekstremismen. Dette er et nytt fenomen. Ideologisk har det forbindelser til og overlapper med tidligere former for høyreekstremisme - fascistisk, nynazistisk og rasistisk ideologi, fremmedfiendtlighet og innvandringsmotstand - men er ikke organisert på samme måte. Fenomentet er mer virtuelt. Mange uttrykker seg via blogger og debattsteder på nettet. Noen av disse personene er gjengangere i ulike debatter.

Noen av dem driver også sine egne nettsteder/blogger. Men i stor grad handler dette også om personer som velger å opptre anonymt. Denne anonymiteten gjør det vanskelig å organisere seg på tradisjonelt vis.

Det forhindrere ikke at det finnes visse former for og tilløp til klassisk organisering, slik vi ser omkring SIAN, Norwegian Defence League og lignende mindre grupper.

Likevel er nok det mest sentrale her at den "nye" høyreekstremismen i så stor grad er et Internett-fenomen. Dette gjør også at den favner langt videre enn den klassisk organiserte nynazismen, rasismen og fremmedfiendtligheten (til Nasjonal Folkeparti, FOMI, Boot Boys, Vigrid osv.). Vi ser nå et langt større innslag av ekstrem nasjonalkonservatisme, spesifikk islamfiendtlighet og lignende. Her er det overlappinger med klassiske fascistiske posisjoner, men det er ikke så enkelt at dette bare er fascistisk ideologi i Internett-utgave.

I tillegg er det også slik at det er overlappinger mellom denne nye Internett-ekstremismen og DELER AV ideologien til en del høyrepopulistiske og høyreekstreme partier i Europa. Disse partiene har det vært forsket en god del på. Det betyr at det kan være kunnskaper og innsikter fra denne forskningen som kan ha overføringsverdi i forhold til Internett-ekstremismen.

Det er etter min mening behov for forskning på denne Internett-ekstremismen. Vi trenger kunnskaper om omfanget, altså kvantitative studier og kartilegging av antallet nettsteder og brukere. Er det snakk om mange? Eller er det noen få Tordeskiolds soldater som er svært aktive på mange forskjellige steder? Osv. Så trenger vi kvalitative studier og innholdsanalyser. Hva slags meninger framføres? Hvor mye er basert på konspirasjonsteorier? Hvor mye skyldes uro over sosiale endringer, innvandring osv.?

Videre er det grunn til å se på hvilke muligheter (farer) for overgang fra ekstreme meninger til ekstreme handlinger som foreligger. Er det i det hele tatt mulig å identifisere slike potensielle trusler?

Kort sagt: Vi har behov for forskning for å lære mer om et gammelt-nytt fenomen i globaliserings og Internettets tidsalder.

Det ville være å håpe at Forskningsråd og andre bevilgende myndigheter satte av betydelige beløp til dette i årene som kommer. Det er også viktig at midlene blir fordelt på ulike prosjekter ved ulike fagmiljøer. Det er behov for mangfold i denne forskningen. Dette for å sikre at ulike perspektiver på fenomenet Internett-ekstremisme kommer fram, og for å sikre spredning av den kompetanse som opparbeides på ulike fagmiljøer i landet.

Lars Gule

Kommentar #4

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

En feilforståelse av hvordan temaet høyreekstremisme skal avgrenses

Publisert over 9 år siden

En viktig grunn til manglende forskning kan trolig være at tematikken ikke er så lett å avgrense. Det er igjen en refleks av at den ekstreme høyresiden er særdeles uorganisert og fragmentert med en rekke innbyrdes motstridende interesser, som f.eks. i synet på Israel og jøder, der begge ytterstandpunkter er representert. Den tradisjonelle avgrensningen av høyreekstremisme har gått på halv- og helkriminelle bøllegjenger og snauskaller som romantiserer nazisymboler, mens den mer borgerlige, "finkulturelle" (misforstå meg rett) høyreekstremisme som både Behring Breivik og Fjordman kan sies å representere, har ligget helt utenfor fokus. Behring Breivik er f.eks. svært opptatt av å distansere seg fra snauskalleekstremismen, den er ikke "fin" nok for ham, menneskene der, deres kultur, deres omgangsformer og musikkstil mm, står nettopp for alt han forakter. Like fullt er det ideologiske slektskapet der.

Det ligger åpenbart en feilforståelse av problematikken i selve utgangspunktet som har medvirket til at dette emnet ikke er blitt forsket på. Det skjedde en betydelig endring på den ekstreme høyreside etter Benjamin-drapet i 2001. Nynazistgrupperingene fikk en knekk, avisene presenterte en rekke "angrehistorier" om tidligere medlemmer som hadde trukket seg ut og var kommet til vett og forstand, mediefokuset forsvant, fordi det etter en stund ikke fantes stort å skrive om.

Parallelt har en helt annerledes og mye mer intellektuelt preget høyreekstrem kultur vokst frem, og med islamofobi, ikke gutteaktig romantisering av nazisymboler, som fremste drivkraft. I utgangspunktet finnes det ingen berøringspunkter mellom disse miljøene. Like fullt finnes det noen vesentlige fellesnevnere i virkelighetsoppfatning og hvor det vil finnes en viss gjensidig tiltrekningskraft. Det så vi tydelig i Tyskland i mellomkrigstiden. De høyreekstreme grupperingene var mange og innbyrdes svært ulike både i kultur og ideologisk innhold. I siste fase dannet likevel Adolf Hitler et felles gravitasjonsfelt som lik en tornado sugde alt dette til seg inn i en massepsykose.

Det er helt åpenbart en stor akademisk forsømmelse at dette ikke er blitt forsket på. I Tyskland, derimot., hvor man av gode historiske grunner har hatt en mye større årvåkenhet på helheten i denne problematikken, er det imidlertid gjort betydelig arbeid på dette feltet.

Kommentar #5

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

I Tyskland, derimot., hvor man av gode historiske grunner har hatt en mye større årvåkenhet på helheten i denne problematikken, er det imidlertid gjort betydelig arbeid på dette feltet.

I Tyskland er også det høyreekstreme miljøet større enn i Norge...det venstreekstreme også...

Kommentar #6

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

I Tyskland er også det høyreekstreme miljøet større enn i Norge...det venstreekstreme også...

De er i alle fall mer organiserte. Hvor stort potensialet er for høyreekstreme miljøer er i Norge, gitt at de klarte å organisere seg, vet vi ikke så mye om av den grunn som er utgangspunktet for denne tråden. Men vi kan anta som sikkert at det er betydelig større enn vi trodde det var.

Kommentar #7

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Bastrup er inne på noe.

Publisert over 9 år siden

Bastrup er vel inne på noe her. De farlige er ikke snauskallene, dem ser vi. De farlige er de som omgir seg med en ferniss av" borgerlighet", og "har Quisling i skapet". De kan avsløres på sitt syn på demokratiet, ofte fremført i en overfladisk retorikk som nok krever analyse, og i sin maniske trang til historierevisjonisme knyttet til II verdenskrig. Det er disse miljøene som er de farlige, diskusjonen om islam/anti-islamisme er i seg selv uvesentlig faktisk, det viktigste er faktisk å identifisere disse klart anti-demokratiske elementene  som svømmer i en populistisk misnøye som de håper å kunne profitere politisk på. For de trenger et kostyme å stå frem i, og et fascistisk, nazistisk  eller anti-demokratisk kostyme ville øyeblikkelig vekke anstøt hos flertall av misfornøyde, derfor blir anti-islamismen et utmerket kostyme. Men for all del, kostymet kunne ha vært av en annen art, sosialt eller politisk. Men noen skikkelig analyse kommer man ikke frem til så lenge man hele tiden kun retter blikket mot overflaten, altså innvandringsmotstand og islamskepsis, for i den gruppen finnes mange som ikke nærer slike ideologiske sympatier, om de reflekter dypere politisk i det hele tatt( der har vi vårt skolevesens utilstrekkelighet). Det er jo derfor de virkelig farlige kan forvinne i den mengden, og ta et lederskap. Man må med andre ord gå i dybden, skrape i fernissen, så titter nok brunfargen frem hos en del.

Kommentar #8

Tor-Olav Foss Baldersheim

77 innlegg  1162 kommentarer

Samfunnsforhold

Publisert over 9 år siden

Jeg har hele tiden ment at det viktigste man kan gjøre for å forebygge ekstremisme, er å sørge for at samfunnene er stabile, trygge og positive.

Denne oppfatningen er ikke blitt svekket, for etter å ha deltatt i noen tråder om den høyreekstreme Peder "Fjordman" Jensen, sitter jeg igjen med en opplevelse av at kritikken som reises mot ham ikke biter så godt som den burde. Han har beholdt mange av sine fans og er på toppen av det blitt mye mer kjent.

Når den manglende evnen til å nå gjennom med kritikk så kombineres med en samfunnsutvikling som ikke kan sies å være positiv, med tap av elementær trygghet i gatene og et økonomisk system som mange frykter skal havare helt, vil tingene neppe bli roligere fremover heller.

Man kan og bør fordømme de ekstreme, men man bør starte med å sette seg inn i og forstå hvilke samfunnsforhold som gir næring til det. For klarer man ikke gjøre noe positivt med dem, tror jeg at det vil bli vanskelig å få gjort noe med radikaliseringen.

Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Here we go again....

Publisert over 9 år siden

Det er vanskelig å diskutere høyreekstremisme (HE) og venstreekstremisme (VE) når vi ikke har noen klar definisjon om hva dette er.

Nasjonalsosialisme, hva er det? De fleste tenker at sosialisme ligger på venstresiden. Når man skjønner at dette er et annet ord for nazisme, plasseres det plutselig langt ut til høyre!

Den en-dimensjonale modellen er for dårlig. Det blir bedre med en 2-dimensjonal modell slik jeg beskrev i en annen tråd her. Den er ikke perfekt, men mye, mye bedre.

Hvis ikke vi har klart for oss hva vi diskuterer blir det mye rot. Det forundrer meg at trådstarter hiver oss ut i denne diskusjonen uten å definere nærmere hva han mener med HE og VE

Mvh Petter

 

Kommentar #10

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hvorfor forskes det lite på høyreekstreme?

Publisert over 9 år siden

Fordi hordene med såkalte høyreekstreme finnes i hodene til noen venstreekstreme, og ikke i virkelighetens verden?

Og de som kalles høyreekstreme ligner til forveksling på sentrumsekstreme og kollektivistiske venstreekstreme?

"Høyreekstrem" er et komplett irrasjonelt begrep.

Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Finnes det ekstremister?

Publisert over 9 år siden

Dersom du mener at "høyreekstrem" er et irrasjonelt begrep, så må du vel pr. definisjon også hevde det samme om begrepet "venstreekstrem".  Og hva i all verden er det å være "sentrumsekstrem"?  Jeg går ut fra at du her bevisst prøver å latterliggjøre denne tråden, Holta.  Finnes det i det hele tatt ekstremister, slik du ser det?

Kommentar #12

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Tull Holta

Publisert over 9 år siden

Tull Holta. Vi ser at" tidligere høyreekstreme" nå er knyttet opp til partier og organisasjoner. Og da snakker vi om ekstremister også fra tiden før islamisme ble et tema i samfunnsdebatten.Vi snakker om ideologisk funderte ekstremister med andre ord. Alle vet det. Hvorfor benekter du fakta ?

Kommentar #13

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg vet ikke

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Tull Holta. Vi ser at" tidligere høyreekstreme" nå er knyttet opp til partier og organisasjoner. Alle vet det. Hvorfor benekter du fakta ?

Hvem er det og hvilke partier gjelder det?

Mvh Petter

Kommentar #14

7 innlegg  815 kommentarer

når går høyreekstremisme over til

Publisert over 9 år siden

å bli venstreekstremisme? Ett lyst hode, ikke meg, det var det vel ingen som tenkte heller, at ondskapen er som en sirkel og ett sted møtes venstre og høyre-ekstremisme, og der kaster de stein og molotov coctails på hverandre, i fredens oppgave.

Hm, dette ligner til forveksling kristne religiøse grupperingers forhold til hverandre, eller?

Og Morken, hvorfor forskes det ikke på kristne som mener at demokratiet i menigheten er guds måte å drifte en menighet?. Det er nok vanskelig å tro, men demokratiske kristne er et større problem for Gud en både høyre og venstre-ekstremisme. Tuller ikke.

Kommentar #15

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 9 år siden
. Gå til den siterte teksten.

Hm, dette ligner til forveksling kristne religiøse grupperingers forhold til hverandre, eller?

Nja, de siste parhundre år har kristne i liten grad kastet molotov cocktails og steiner på hverandre på grunn av uenighet i religiøse spørsmål...

Kommentar #16

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Det rene vas

Publisert over 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Og de som kalles høyreekstreme ligner til forveksling på sentrumsekstreme og kollektivistiske venstreekstreme?

"Høyreekstrem" er et komplett irrasjonelt begrep.

Holta har introudsert et nytt ord i det norske språk: SENTRUMSEKSTREMISME. Jeg tviler på at det vil ha særlig overlevelseskraft.

For øvrig er det Holta her skriver det rene vas!

Kommentar #17

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Irrasjonelt, ja.

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Dersom du mener at "høyreekstrem" er et irrasjonelt begrep, så må du vel pr. definisjon også hevde det samme om begrepet "venstreekstrem".

Finnes det en rasjonell høyre/venstre-akse? Er dagens høyre/venstre-akse rasjonelt begrunnet?

Det er ikke enkelt å plassere "alt" i en akse. Jeg tror imidlertid det er mulig å lage en brukbar akse som sier veldig mye. F.eks ved å gradere eiendomsretten - retten til seg og sitt.

Da får vi kommunister ute på venstresiden sosialdemokrater, venstre, senterpartiet, nazister, fascister etc en plass i sentrum. Kommunistpartiet i Kina har vandret noe nærmere sentrum på en slik akse. I hvilken grad gruppene i sentrum er sentrumsekstreme, avhenger av hvilke virkemiddel de er villige til å sette inn for å nå sine mer spesielle mål. Til høyre finner man da liberalister og den type libertarianere som har stor tro på eiendomsretten.

Angående spesiell mål. Nazistene var jo forstokket når det gjelder jøder. Her på berget er vi verdensmestre i likestilling. For noen er "EU-hatet" spesialsaken. Etc. Hvilke maktmidler er de villige til å bruke for å prakke sine spesielle saker på enkelindivid. Det sier noe om det ekstremisme.

Ekstremister kan kanskje best måles etter viljen til å ofre andre for sin tro, sine meninger, sine idealer. Altså hvor stor undertrykkelse eller lidelse kan man se på eller ignorere hos f.eks motstanderne.

I så måte var Breivik ekstremist.

Viljen til å ofre andre er sikkert ganske proporsjonal med viljen til makt for sine spesielle ideer. Og heri ligger da mye av ekstremismen.

Kommunismen er generelt ekstrem for å gjennomføre det kommunistiske samfunn. Nazistene var ikke like ekstreme generelt, men hadde mange paralleller til f.eks Arbeiderpartiet. Med hensyn til nasjonalisme så var de ekstreme og laget gjerne krig. Mht jøder så var de helt galne.

Så spørs det om "vi" er i stand til å se på vår egen vilje til maktbruk for våre spesielle saker, som grader av ekstremisme.

Er det å ha en svært streng røykelov som utøver tvang over en stor prosent av befolkning litt ekstrem?

Er den historisk store troen på likhet som vi finner i Ap litt ekstrem? Hvor mange milliarder inkasserer politimakten (eller voldstrusselen om den) i skatter for formålet, uten at man en gang kan vise til at mennesker flest er særlig mer lyklige nå enn på 50-tallet?

Er det ekstremisme med verdensrekord i et barnevern som ikke kan vise statistikk for gode resultater, men likevel knuser familier?

Er det ekstremisme å ignorere at folkegrupper har levd side om side i mange land i årtusener. Ofte i fred med hverandre i hundrevis av år. Men i Norge kaller man slikt for ghettoer, og skal tvinge utlendinger og andre til likhet. I praksis er dette assimilering og det samme som er gjort mot samer, sigøynere og tatere.. Som alltid er det tvang i godhetens navn. Karl I Hagen ville jo til og med bruke barnevernet, som om det øker framtidige voksnes delaktighet i samfunnet. Statistikken sier noe helt annet.

Etc.

Om man ser samfunnet og politiske trender i et historisk perspektiv, så er vi temmelig store avvikere på en del områder. Når viljen til makt mot enkelmennesker for å tvinge dem til å leve etter avvikene, vokser i omfang eller grader på spesifikke områder, så vokser ekstremismen.

Jeg tror vi går inn i et mer ekstremt samfunn. På samme måten som det var rekordmange drap i kommunistlandene i såkalt fredstid, så vil man også i vårt samfunn få en økt voldsspiral som følge av at makten utøver stadig mer makt. Det er unaturlig med mye maktbruk. Graden av aggresjon vil komme til uttrykk der hvor tvangen smerter mest.

Pr i dag ser vi en opptrapping i mengde politi i f.eks barnevernsaker. Jeg tror også det vil bli verre i saker hvor utlendinger kastes ut av landet. Ektefeller splittes mellom flere land når en ikke får oppholdstillatelse. Barn og foreldre skilles. Dette er for unaturlig. Konstruksjonistene ignorerer familiekjærligheten og setter inn politiet for å få sin vilje. Mht familien har vi en relativ ekstrem ideologi som vokser seg sterkere og som gir/vil gi en voldsspiral.

Norge har imidlertid penger til mye politi. Men en dag våkner nok mange nok og oppdager at slikt skaper politistater. Og vår orginale variant er en voksende politistat for likhet og nedbygging av familiebånd. En dag er smertegrensen nådd for større grupper. Hva hender om man ikke oppdager egen ekstrem utvikling før det?

Det er så enkelt å peke på de med andre meninger enn oss selv, og si at de er ekstreme. Egen vilje til makt er imidlertid liksom alltid for det gode. For det er jo vi som er de gode, eller? I dette ligger et farlig selvbedrag, for selv nazistene og Pol Pot hadde gode intensjoner.

I den grad demokratiet endres fra å være et middel til bestemmelsesrett i eget liv, til å bli et styringsredskap for de andres liv, så kommer også demokratiet til å vokse i ekstremisme. Det er ingen automatikk i at flertallets vilje for andre er brukbar.

Etter hvert som statene får stadig mer penger i forhold til samfunnet generel, så vil muligheten for massemanipulering øke. Hvilken ekstrem maktutfoldelse vil "vi" da se på og applaudere i det godes navn?

Jeg tror at sentrumsekstrem er et godt uttrykk. Det inkluderer nemlig i større grad oss selv og tanken om at flertallet av oss er villig til å bryte de såkalte negative menneskerettighetene på bestemte områder. Det siste er det jo forsket noe på, og tallene har vel gjerne ligget på 60-70%. Det er skummelt mange!

Kommentar #18

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Neida, jeg har ikke funnet på ordet 'sentrumsekstremisme'

Publisert over 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Holta har introudsert et nytt ord i det norske språk: SENTRUMSEKSTREMISME.

Jeg leste det for første gang på forumet til Det Liberale Folkeparti og senere på Onar Åms blogg.

Kommentar #19

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det liberale folkepartiet? Hva var det for noe igjen?

Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

DLF

Publisert over 9 år siden

Holta tenker nok ikke på det partiet som oppsto etter splittelsen i Venstre, men på dette:

http://stemdlf.no/

En av guruene er Ayn Rand, som vel også har vært en ideologileverandør til Holtas libertarianere.

Kommentar #21

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ayn Rand er jeg meget vel kjent med. "Kildens utspring" og "De som beveger verden" er lest både en og to ganger, begge to - tykke som bibler, særdeles velskrevne og akk, så forførende for den som ikke har orden på tankeloftet sitt.

Kommentar #22

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ayn Rand

Publisert over 9 år siden

"De som beveger verden" (Atlas Shrugged) er referanse-"bibelen" for den ekstreme jødisk-amerikanske antijihadist-bloggeren Pamela Geller, som har kalt bloggen sin "Atlas Shrugs".  Geller tilhører Fjordman-nettverket og har omtalt Ayn Rand som "The greatest philosopher in human history".  Hun har også vært en nær samarbeidspartner av Robert Spencer ("Jihad Watch").

Kommentar #23

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

De som beveger verden" (Atlas Shrugged) er referanse-"bibelen" for den ekstreme jødisk-amerikanske antijihadist-bloggeren Pamela Geller, som har kalt bloggen sin "Atlas Shrugs".

Jeg slet lenge med disse bøkene til Ayn Rand, for jeg varegentlig svært fascinert av dem på en nesten religiøs måte, ikke minst fordi de er særdeles velskrevne, det er så avgjort litteratur på hløyt nivå. I en viss forstand har jeg også noe sans for den sterke fremheving av det begavede individ, det skapende menneskes rett til å være seg selv på sine egne premisser. Som politisk system og ideologi, derimot, blir det noe helt annet. Her finnes ingen begreper om det fellesmennesklige, det mangler kort sagt alt det vi i vestlig kultur forstår som hu,manisme.

Kommentar #24

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Her finnes ingen begreper om det fellesmennesklige, det mangler kort sagt alt det vi i vestlig kultur forstår som hu,manisme.

Og dersom man kobler dette med Bat Ye'or og andre konspirasjonsteoretikere, som Pamela Geller gjør, så kan det bli en ganske skummel ideologisk mixture.

Kommentar #25

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Ayn Rand

Publisert over 9 år siden

Ayn Rand sine bøker har jeg ikke lest, og skal derfor være forsiktig med mine uttalelser. Men etter det jeg har forstått så er jeg i hennes litt nedlatende "kategori" "righthippies".

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere